IT-08 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2003 by lq5646

VIEWS: 32,443 PAGES: 2

									                IT-08
         Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2003

 Mục 1: Tổng quan về Excel 2003   Mục 5: Thao tác với cột và dòng trong bảng
 1  Giới thi ệu bảng tính E xcel  tính Excel 2003
2003                 1   Ẩn hiện cột và dòng trong bảng tính
 2  Khởi động Excel 2003_Cách 1  2   Chèn thêm cột và dòng trong bảng tính
 3  Khởi động Excel 2003_Cách 2  3   Chức năng tự động điều chỉnh kích thước
 4  Lưu ý khi khởi động E xcel   cột và dòng trong bảng tính
 2003_Lưu ý 1            4   Thay đổi kích thuớc cột và dòng trong bảng
 5  Lưu ý khi khởi động Excel   tính_Cách 1
 2003_Lưu ý 2            5   Thay đổi kích thuớc cột và dòng trong bảng
                   tính_Cách 2
 Mục 2: Tìm hiểu về giao diện làm  6   Xóa cột và dòng trong bảng tính
 việc trong Excel 2003
 1  Di chuyển các l ệnh trong   Mục 6: Các kiểu dữ liệu trong Excel 2003
thanh công cụ            1   Dữ liệu kiểu chuỗi_Phần 1
 2  Tắt mở thanh công cụ      2   Dữ liệu kiểu chuỗi_Phần 2
 3  Thêm bớt nhiều thanh công cụ  3   Dữ liệu kiểu công thức
 4  Tìm hi ểu thanh công cụ    4   Dữ liệu kiểu ngày tháng_Phần 1
                   5   Dữ liệu kiểu ngày tháng_Phần 2
 Mục 3: Làm việc với bảng tính   6   Dữ liệu kiểu số _Phần 1
 trong Excel 2003          7   Dữ liệu kiểu số _Phần 2
 1  Tạo 1 bảng tính mới
 2  Xóa một bảng tính       Mục 7: Định dạng ô trong Excel 2003
                   1   Đánh dấu lựa chọn một khối ô
 Mục 4: Thao tác với tập tin trong  2   Định dạng font chữ_Phần 1
 Excel 2003             3   Định dạng font chữ_Phần 2
 1  Lưu trữ một tập tin      4   Định dạng ô bằng menu Format_Phần 1
 2  Mở một bảng tính mới      5   Định dạng ô bằng menu Format_Phần 2
 3  Mở một tập tin         6   Định dạng ô bằng thanh công cụ _Phần 1
 4  Sắp xếp các bảng tí nh     7   Định dạng ô bằng thanh công cụ _Phần 2
 5  Thóat khỏi chương trình
                   Mục 8: Tạo bảng dữ liệu và biểu đồ trong
                   Excel 2003
                   1   Nhập dữ   liệu vào bảng_Phần 1
                   2   Nhập dữ   liệu vào bảng_Phần 2
                   3   Nhập dữ   liệu vào bảng_Phần 3
                   4   Tạo bảng  dữ liệu_Phần 1
                   5   Tạo bảng  dữ liệu_Phần 2
                   6   Tạo bảng  dữ liệu_Phần 3
                   7   Tạo bảng  dữ liệu_Phần 4
                   8   Tạo biểu  đồ cho bảng dữ liệu_Phần    1
                   9   Tạo biểu  đồ cho bảng dữ liệu_Phần    2
                   10  Tạo biểu  đồ cho bảng dữ liệu_Phần    3
                   11  Tạo biểu  đồ cho bảng dữ liệu_Phần    4
                   Par t 4 – Da shb oa rds, em es & Ma sterPages
Part 5 – Targeted SharePoint Applic.

								
To top