Mercedes-Benz_Klubben_Norge by lq5646

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                                                                                                                Fo r s i k r i n g
                                                 Mercedes-Benz
                                                                                                                                                   Mercedes-Benz
                                                                                                                                                   Klubben Norge
                                                                                                                Gjennom LMK kan vi tilby de forsikringstilbud som If
                                                                                                                Skadeforsikring tilbyr til medlemmer av motorhistoriske
                                                                                                                kjøretøyklubber. LMK- forsikringen har bestått siden 1981,

                                                 Klubben Norge                                                         men er etter hvert blitt betydelig forbedret for å gi et best
                                                                                                                mulig tilpasset tilbud til eiere av historiske kjøretøy.
                                                  Mercedes-Benz Klubben Norge,
                                                   som ble stiftet i 1977, er i dag
                                                  med over 1500 medlemmer blant
Norge
                                                  landets største merkeklubber for              Support                             Klubbshop
                                                       veteranbiler.                   Klubben har som formål å forsøke å hjelpe medlemmene      Klubben har en egen klubbshop hvor medlemmene kan
                                                                                med å restaurere og bevare sine klassiske Mercedes-Benz.    bestille ulike artikler som klær, grillmerke, nøkkelring,
                                                                                Det er derfor opprettet en ordning med kontaktpersoner     jakkenål, kopper mm.
                                                                                som hver er ”ekspert” på sin bilmodell og hjelper
                                                                                medlemmene med å svare på spørsmål av både teknisk og
                                                                                historisk art. Til kontaktpersonene har klubben kjøpt inn all
                                                                                den litteratur som er tilgjengelig fra fabrikken i Stuttgart.

                                                                                Klubben har kontaktpersoner for disse modellene;
                                                  Klubben er åpen for alle som eier eller er          o Førkrigs alle modeller
i
                                                   interessert i Mercedes-Benz av eldre            o 170-220-300 rammebiler
                                                  årganger. Det som bringer oss sammen er                                                                 Hvordan
                                                                                o Ponton 1953-59 (180/190/220a/220S/220SE)
                                                 en felles interesse i å restaurere, bevare og                                                            bli medlem?
Ve t e r a n b i l k l u b b e r
                                                 kjøre Mercedes-Benz av eldre årgang. Våre           o 190 SL
                                                                                                                                 Medlemskap i Mercedes-Benz
                                                 medlemmer kommer fra hele Norge, av alle           o Heckfloss 1959-68 (W110/111/112)                               Klubben Norge er åpent for alle
                                                       aldre og yrkesgrupper.               o Pagode SL W113                                         som er eier av eller interessert
                                                                                o W111/112 Coupe/Cabriolet                                      i klassiske Mercedes-Benz
                    Vi er organisert med et sentralt styre og lokale avdelinger i bl.a. Oslo, Skien, Stavanger, Bergen og
                    Trondheim. De lokale avdelingene arrangerer møter, garasjetreff, løp og delemarkeder, der du kan             o W108/109 S-klasse                       Kontingenten er kr. 350.- pr. år (pr. 01.04.- 2003) med tillegg av kr.
                    møte andre medlemmer for å bytte og utveksle både deler og erfaringer om din bil og din interesse.            o W114/115 (/8)                         100,- for nye medlemmer. Etter at vi har mottatt din henvendelse
                    Klubben har også en rekke kontaktpersoner som hver og en er spesialister på de enkelte bilmodeller            o W107 R/C                           med ønske om medlemskap, sender vi deg en innbetalingsblankett.
                    og som gir råd og veiledning om disse.
                                                                                o W116 S-klasse
                                                                                o W123                             Når vi har mottatt din betaling, sender vi deg de siste Bulletiner og
                    V i t i l by r                      Stjerneløpet                                                          annen relevant informasjon. Du er da blitt medlem av klubben.
                                                                                o Nyttekjøretøyer førkrigs
                    o Fellesskap for alle som har interesse for eldre     Stjerneløpet arrangeres vanligvis i mai/juni.         o Nyttekjøretøyer etterkrigs
                     Mercedes-Benz (eldre enn ca. 20 år).                                                                          Ta kontakt med oss på vår postadresse:
                                                 Her kommer
                    o «Bulletinen», et blad som utgis 4 ganger i året med   medlemmene fra                                                         Mercedes-Benz Klubben, Norge
                     artikler om bl.a. MB historie, teknikk, medlemmenes   hele landet, og ofte                                                      Postboks 88, N-1482 Nittedal
                     biler og reportasjer fra klubbens aktiviteter.     også besøkende fra                                                       eller besøk vår internettadresse: www.mercedesklubben.no
                    o «Medlemsnytt» et hefte som utgis hver måned       søsterklubber i andre
                     med aktuell informasjon om klubbens arrangementer,   land, sammen for felles                              Internettadresse:
                     gratis annonser for medlemmene m.v.           hygge og vennskapelig                                                     Mercedes-Benz Klubben er medlem av
                    o Medlemsmatrikkel med oversikt over klubbens       tevling med innlagte                        www.mercedesklubben.no                   Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK)
                     medlemmer inklusive nyttige adresser til        prøver og spørsmål.                                                      og er godkjent av Mercedes-Benz Classic Car Club International GmbH
                     reservedeler, litteratur og restaureringstips.                                                                     i Stuttgart. (MBCCCI).
                                                 Stjerneløpet arrangeres av avdelingene etter tur og
                    o Vår årlige hovedsamling «Stjerneløpet» og andre
                     løp, medlemsmøter og sammenkomster arrangert av     ambulerer hvert år rundt om i landet med deltakelse                                            Klubb:     Mercedes-Benz Klubben Norge
                                                                                                                      Sted:     Norge
                     avdelingene.                      av 100 – 200 eldre Mercedes-Benz og deres eiere og       Medlemsblad                                 Fylke:
                                                                                                                      Etablert:
                                                                                                                              Alle fylker
                                                                                                                              1977
                                                 familier.
                    o Hjelp med oppsporing av reservedeler og råd ved                                                                          Antall medl.  ca 1500
                     restaurering.                                                     Bulletinen er klubbens hovedtidsskrift og                  Hjemmeside:  www.mercedesklubben.no
                                                 I 2005 blir Stjerneløpet arrangert av Skiensavdelingen     kommer
                    o Salg av delekataloger og verkstedshåndbøker.      og er lagt til Vrådal helgen 17. – 19. juni.          ut fire ganger pr. år.
                    o Billig forsikring gjennom If. (LMKforsikring).                                     Her finnes tekniske artikler,
                                                                                reportasjer fra turer og treff,
                    o Rabattavtaler med bl.a. Bertel O. Steen og andre
                     leverandører til vår hobby.                                              presentasjoner av biler og mye annet
                                                                                godt MB-stoff.
                    o Klubben har nær kontakt med Mercedes-Benz Classic                  Et sterkt damelag i Stjeneløpet.
                     i Stuttgart og Bertel O. Steen samt søsterklubber i                 Førde 2004
                     hele Europa.
                                                                                Medlemsnytt er klubbens andre
                    o Mercedes-Benz Klubben, Norge er anerkjent av                                      tidsskrift og utkommer ni
                     Daimler-Chrysler og Mercedes-Benz Classic Car      God gammel sliter...                     ganger i året med aktuell
                     Club International.
                                                                                medlemsinformasjon om lokale
                    I tillegg kan du delta i et hyggelig klubbmiljø og nyte                                 møter og løp, samt annonsemarked
                    godt av klubbens samarbeidsavtaler på f.eks. dekk,                                    for medlemmene.
                    bildeler, verktøy og forsikring.

                  4    Presentason av klubb                                                                                       Veteranbørsen    -  Februar 2005       5
                                                                                                                                        Mercedes-Benz
                                                                                                                                        Klubben Norge
                          Mercedes-Benz Klubben                                  Vår virksomhet i dag
                                  Norge                                  I vårt langstrakte land er klubbens medlemsblad den
                                                                      eneste måten vi har for å kunne holde kontakt med alle
Norge                               – e n a k t i v k l u bb m e d s n a r t                    medlemmene. Bulletinen er et viktig bindeledd med
                                                                      informasjoner som er aktuelle og samtidig av interesse for
                                         30 års far tstid                      alle medlemmene. Medlemsnytt, som er et enklere blad
                                                                      brukes først og fremst til møteinnkallinger, annonser og
                           Interessen for gamle biler og deres historiske betydning har eksistert helt fra    praktiske opplysninger.
                             1920-årene da for eksempel Clarin Mustad tok vare på Norges første bil
                                                                      I tillegg til møter og lokale arrangement, er ”Stjerneløpet”
                              (1895 Benz). I klubbsammenheng startet Norsk Veteranvogn Klubb sin
                                                                      årets store begivenhet som samler medlemmer fra hele
                               aktivitet i 1952, men det var imidlertid ikke før på 1970-tallet at etter   landet. Arrangør er Mercedes-Benz Klubben Norge,
                               hvert flere bilentusiaster innså at gamle biler kunne være mer enn et     men den praktiske gjennomføringen er lagt til en lokal-
                           fremkomstmiddel. Ofte endte gamle biler som russebil etter ”bruk og kast”       avdeling og derfor blir stedsvalget for Stjerneløpet nytt
                            metoden. Kanskje var det en bølge av nostalgi, men resultatet ble at stadig     fra år til år. På grunn av avstanden har ”Stjerneløpet
                              flere personer begynte å ta vare på bilene og restaurere dem tilbake til    alltid vært arrangert med overnatting og dette har
Klubben
                             sin originale stand. Med det allerede stigende antall bevisste gammelbil-     gitt arrangementet nettopp det hyggelige preg som er
                                                                      nødvendig for å få sveiset medlemmene fra de forskjellige
                          entusiaster lå alt godt til rette for dannelsen av en Mercedes-Benz klubb som
                                                                      avdelingene sammen. Etter hvert har det vist seg at et
                                             kunne samle personer med en felles hobby.     passende turisthotell som kan reserveres for oss er den
                                                                      beste løsningen, selv om det stadig økende antall deltakere kan gjøre det vanskelig å finne et hotell som er stort nok.
                                                          Av Harald Tønnesen
                                                                      Mercedes-Benz Klubben Norge en av verdens mest aktive klubber. Dette kommer klart frem dersom en sammenligner antall
           En kort klubbhistorie                                                 medlemmer med landets innbyggere. Det er den beste måten å sammenligne
                                                                                                              Land     Medlemmer/mill. innbyggere
                                                                      tallene på, dvs. hvor godt vi har fått budskapet ut til folket.
                                                                                                              Norge    279
           Akkurat som Gottlieb Daimler      det dannet avdelinger både i      oppgaver viste seg etter hvert å ta   Nedenfor har vi satt opp en oversikt som viser medlemsantall pr. millioner   Finland   235
           i Canstatt og Karl Benz i        Haugesund (1983), Bergen (1983),    for mye på kreftene til de relativt   innbyggere (i noen land er det flere klubber der antall medlemmer er      Tyskland   184
           Mannheim hver for seg og        Trondheim (1986), og Skien (1987).   få personene som av entusiasme     summert)                                    USA     138
                                                                                                                  Storbritannia    134
           helt uavhengig av hverandre       Avdelingen i Haugesund har senere   hadde påtatt seg verv i avdelingene.                                              Sverige       127
                               inngått (1989).            Med erkjennelsen av at vi ikke     USA har verdens største klubb med 36.000 medlemmer, men der bor            Australia      125
           ”oppfant” bilen i 1886 var
                                                  kunne fortsette med “Tordenskjolds   det 260 millioner mennesker. Det er overraskende at alle klubbene i          Nederland      116
           det også hver for seg og helt      Kontakt med MB-fabrikken i       soldater”, ble det bestemt at et    Tyskland bare har til sammen 15.000 medlemmer fordelt på 81 millioner         Danmark       108
           uavhengig av hverandre, at       Stuttgart og samarbeid med       hovedstyre og et sekretariat skulle   mennesker.
                                                                                                                  New Zealand     103
Benz
           det i mai 1977 ble dannet to      søsterklubber i andre land ble     påta seg ansvaret for alle felles
           Mercedes-Benz klubber i Norge,     etablert allerede i 1977. Den 23.   oppgaver og derved gi avdelingene
           en i Stavanger og en i Oslo.      november 1977 ble klubben offisielt  ro til å kunne konsentrere seg om
                               godkjent som Mercedes-Benz       møter og lokale treff.         Betydningen av en merkeklubb
           På samme måte som Daimler og      merkeklubb. Fabrikkens eget blad                        Her vil meningene være delte alt etter hva den enkelte       historisk interesse, som for eksempel coupé og cabriolet
           Benz eksisterte side om side og     ”Mercedes-Benz in aller Welt”     Klubbens øverste myndighet       stilte med av forventninger da klubbene ble stiftet eller      – selv om disse er av nyere dato. Mercedes-Benz Klubben
           konkurrerte med hverandre inntil    kunne i nr. 151 januar 1978 melde   består i dag av hovedstyret med     vedkommende ble medlem. De som startet Oslo-klubben         Norge er derfor en gammelbilklubb med hovedtyngden på
           de etablerte et samarbeid (1924), så  om at en Mercedes-Benz klubb var    en representant fra hver avdeling    hadde helt klare planer om å skape et interessefellesskap for    biler som er 20 – 30 år og eldre, men det forhindrer ikke at
           opererte de norske MB-klubbene     startet i Norge. Denne artikkelen   (som er ledet av presidenten), og    førkrigs Mercedes biler. I Stavanger hadde man de samme       enhver som er interessert i Mercedes-Benz kan bli medlem.
           adskilt inntil et samarbeid kom i    førte til at vi umiddelbart fikk    sekretariatet som forestår den
M e rc e d e s
                                                                      interessene, men i praksis var det få førkrigs biler der, så
           gang. Fra og med sommeren 1979     meget god kontakt med de andre     daglige driften. Sekretariatet består  det var først og fremst 170 S og V samt 300 ”Adenauer” og      Det er klart at Mercedes-Benz Klubben har bidratt til å
           gikk klubbene sammen om å ha      klubbene som da eksisterte rundt    av president, visepresident, sekretær  Ponton-modellene som sto i kurs.                  øke interessen for Mercedes-Benz i Norge. Dette har gitt
           redaktøransvaret for medlemsbl     om i verden. I 1999 ble MBCCCI     og kasserer støttet av redaktørene                                     seg utslag i at stadig flere rammebiler, Ponton, Heckfloss,
           adet”Bulletinen” som derved ble     (Mercedes-Benz Classic Car Club    av Bulletinen og Medlemsnytt      Etter hvert som tiden har gått har også synet på hvilke biler    Pagode og 108/109 osv. er tatt vare på og satt i god stand og
           felles medlemsblad. Fra sommeren    International) opprettet. Det er en  samt utenlandssekretær og        som er interessante endret seg. Et godt inntrykk av dette      benyttes. Vår gunstige forsikringsordning har også hjulpet
           1980 samarbeidet klubbene om      egen paraplyorganisasjon for alle   kontaktperson overfor Bertel O.     kan en få ved å studere deltakerlisten på Stjerneløpet. I      mye. Tidligere forsvant ofte de mest interessante bilene til
           ”Stjerneløpet” som ble klubbens     Mercedes-Benz klubber i verden og   Steen.                 dag er den modellen vi har mest av i klubben R/C 107, altså     utlandet, spesielt til Sverige, Tyskland og USA. Heldigvis
           felles årlige treff. Det første løpet  vår klubb er naturligvis medlem.                        70- og 80-tallets sportsbiler. På en delt andreplass kommer     har trenden nå snudd og et større antall bevaringsverdige
           ble lagt til Lillesand som ligger i                      Medlemslisten ble de første       sedanmodellene W 111 ”Heckfloss” og W 108. Det kommer        biler er i det siste importert fra utlandet.
           tilnærmet lik avstand fra Stavanger   I 1985 oppnevnte klubben        årene sendt ut i stensilert form,    stadig nye modeller til – samtidig som tallet på de eldre
           og Oslo.                kontaktpersoner for de forskjellige  men fra 1990 utga klubben en      modellene stort sett holder seg konstant.              Fremdeles står det en god del urestaurerte biler av
                               modellrekkene. Disse “ekspertene”   egen matrikkel annenhvert år                                        interessante modeller og årganger bortgjemt i låver og
           Akkurat som Daimler Motoren       hjelper medlemmer med tekniske     som foruten liste over klubbens                   Mercedes-Benz Klubben         garasjer. Grunnen til dette kan være så mange, og ofte er
           Gesellschaft og Benz & Cie       tips til restaurering og underhold   medlemmer og deres biler, også                    Norge`s aktivitetsområde er      det fordi eieren ikke har tid til å begynne på et langvarig
           Rheinische Gasmotorenfabrik       av bilene. Etter hvert har klubben   inneholder nyttige informasjoner.                  ifølge lovene: ”Mercedes-Benz     restaureringsprosjekt. Men det kan også være andre
           AG slo seg sammen til Daimler-     kunnet kjøpe inn og sende ut til                                      av klassiske årganger og/eller     grunner, som for eksempel mangel på originaldeler og
           Benz AG i 1926, så vedtok begge     kontaktpersonene all den litteratur  Mercedes-Benz Klubben Norge                     teknisk/historisk interesse”.     teknisk informasjon. Det er nettopp på dette punkt at det er
           MB-klubbene i Norge på sine       som er tilgjengelig fra Stuttgart.   har vært medlem av LMK                        Etter samråd med Mercedes-       en fordel å stå som medlem i Mercedes-Benz Klubben Norge
           generalforsamlinger våren 1981 å                        (Landsrådet for Motorhistoriske                   Benz i Stuttgart defineres       og over 80 % av våre medlemmer oppgir disse fordelene
           slå seg sammen til Mercedes-Benz    I 1988 ble klubben igjen        Kjøretøyklubber) siden dette ble                   klassiske årganger på følgende     som begrunnelse for sitt medlemskap. Her kan en få det
           Klubben Norge, med henholdsvis     omorganisert. Inntil da hadde hver   opprettet og har derfor også kunne                  vis: Det skal minst være to      meste av den litteraturen som er nødvendig og
           Oslo-avd. og Stavanger-avd.       avdeling hatt ansvar for redigering  nyttiggjøre seg de fordeler LMK har                 generasjoner (modeller) mellom     en kan finne likesinnede som en kan utveksle
           Vervene alternerte mellom de to     av hvert sitt nummer av Bulletinen,  forhandlet seg frem til. Eksempel på                 den som er i produksjon og       erfaringer med. Og ikke minst – her kan en
           avdelingene som utpekte sine      sendt ut sine egne møteinnkallinger,  dette er avgiftsfritak, og ikke minst                den yngste generasjonen biler     finne et miljø og en felles glede over å kjøre
           representanter. Etter som årene     krevd inn medlemskontingent      den gunstige forsikringsordningen.                  som klubben er opptatt av. I      gammel Mercedes-Benz.
           gikk og klubben ble større, ble     osv. Disse og andre krevende                                        tillegg kommer biler av teknisk/
         6    Mercedes-Benz Klubben Norge                                                                                    Veteranbørsen     -  Februar 2005
                                                                                                                                     7

								
To top