Docstoc

PLAN MANAGERIAL - DOC

Document Sample
PLAN MANAGERIAL - DOC Powered By Docstoc
					C.C.D. Deva

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara Casa Corpului Didactic Deva 330065 - Deva, Str. G. Bariţiu, Nr. 2, Judeţul Hunedoara, România telefon/fax: 0254/232.452; telefon: 0254/232.622 e-mail: ccd_deva@yahoo.com; URL: http://isj.hd.edu.ro/ccd/

Avizat Inspector Şcolar General, Lect. univ. dr. Ionel MOŞ

PLAN MANAGERIAL an şcolar 2008 – 2009

1

Casa Corpului Didactic Deva, unitate conexa a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara (I.S.J. Hd.), promovează activităţi de formare continua a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Instituţia s-a asigurat ca activităţile ei au fost in conformitate cu ,,Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar''. Prin aceste activităţi C.C.D. încearcă sa dezvolte un mediu profesional si personal in care cadrele didactice îşi pot dezvolta competenţele în metodele active şi moderne specifice disciplinelor de învăţământ.

1. Proiectare strategică
1.a. Coordonarea strategiei de dezvoltare a CCD pe baza diagnozei mediului intern/extern şi a nevoilor de perfecţionare/formare continuă identificate.
Strategia asigură coerenţă programelor de formare continuă, prin articularea acestora într-un sistem diversificat şi flexibil şi compatibilizarea dintre pregătirea profesională a personalului didactic şi cerinţele unui sistem educaţional modern. Întreaga activitate de formare va avea la bază analiza nevoilor educaţionale şi de formare. I. Analiza mediului intern:  Cultura organizaţională – caracterizată prin cooperare, muncă în echipă, respect reciproc, libertate de exprimare, receptivitate la nou şi creativitate, implicare, participare şi dorinţă de afirmare.  Managementul practicat este unul de tip participativ, reglementat de norme şi reguli specificate în Regulamentul de ordine interioară şi în climatul instituţiei, care este deschis şi bazat pe angajarea membrilor instituţiei în activităţi care aduc satisfacţii personale şi instituţionale. Relaţiile interpersonale se bazează pe colaborare, deschidere şi comunicare.  Resursele material-financiare şi umane:
2



Resursele materiale – C.C.D. Deva dispune de: o 1 laborator informatizat dotat cu 20 + 1 calculatoare conectate în reţea şi la Internet; o mijloace moderne de comunicare şi informare (fax, e-mail, Internet); o echipamente: 8 calculatoare, 3 laptop-uri, 5 imprimante (din care două color), 3 videoproiectoare, 1 cameră video, 1 laminator A3, 1 scanner, 3 copiatoare alb-negru, 2 aparate foto digitale, 1 reportofon, 1 retroproiector, 1 smartboard, 1 fax, 2 flipchart-uri, 2 ecrane, 2 CD-writer, CD-uri cu soft educaţional. o 1 bibliotecă dotată cu 30.000 volume de carte; o 1 autoturism. Aparatura multi-media existentă în dotarea C.C.D. este utilizată în activităţile de formare şi în sprijinul activităţii cadrelor didactice, ajutându-i în modernizarea demersului didactic. Instituţia are editură proprie, în cadrul căreia sunt publicate cărţi specifice domeniului educaţional. Instituţia obţine şi venituri extrabugetare: proiecte, multiplicare materiale, editare cărţi şi reviste, alte servicii (calendare, cursuri).  Resursele umane: Personal didactic:
Denumirea postului Director Profesor metodist Număr de posturi 1 3 Observaţii

Personal didactic auxiliar:
Denumirea postului Bibliotecar Documentarist Redactor Informatician Secretar Număr de posturi aprobate 1 1 1 1 1 3 Observaţii

Personal nedidactic:
Denumirea postului Contabil Conducător auto Îngrijitor Număr de posturi aprobate 1 1 1 Observaţii CCD dispune de autoturism

II. Analiza mediului extern Cele mai recente date statistice ne arată că judeţul Hunedoara are un număr de 485.712 locuitori, fiind unul dintre cele mai urbanizate judeţe din ţară (populaţia urbană reprezintă un procentaj de 76,4%). Are un număr de 7 municipii: Deva, Hunedoara, Brad, Orăştie, Petroşani, Lupeni şi Vulcan precum şi mai multe oraşe: Haţeg, Călan, Geoagiu, Petrila, Aninoasa, Uricani. Structura etnică se prezintă în felul următor: 91,8% români, 6,1% maghiari, 1% rromi, 0,6% germani. În ceea ce priveşte aşezările rurale, dispune de 55 de comune şi 459 sate predominând cele mijlocii şi mici aflate la distanţe relativ mari între ele. Judeţul Hunedoara a fost puternic afectat de restructurările economice din ultima perioadă, astfel unele regiuni au fost declarate zone defavorizate în cadrul cărora şomajul a atins procente ridicate (ex. zona Brad, Valea Jiului, Călan, Hunedoara). Deoarece evoluţia demografică este negativă, creşte numărul pensionarilor şi al tinerilor care nu-şi găsesc locuri de muncă şi scade numărul copiilor. În această situaţie oferta învăţământului hunedorean trebuie să se plieze pe nevoile de formare şi reconversie profesională ale populaţiei, pe cerinţele de educaţie impuse de Uniunea Europeană, astfel încât să asigure şanse egale tuturor elevilor. Poziţia geografică, resursele solului si subsolului, forţa de munca disponibilă au determinat desfăşurarea unei intense activităţi economice bazată, in special, pe industria grea, industria extractiva, prelucrarea minereurilor la care se adaugă industria energetica, industria lemnului, industria materialelor de construcţii, industria uşoară si industria alimentara. În urma trecerii la economia de piaţă, producţia principalilor piloni a economiei hunedorene a scăzut exponenţial, societăţile comerciale fiind nevoite sa îşi reconsidere structurile rezultând un număr foarte mare de şomeri cu un înalt nivel de calificare (din păcate specializaţi pentru un singur domeniu). In sectorul privat, se constata o creştere a activităţilor productive, comerciale, a celor legate de industria uşoara, industria alimentară, prelucrarea lemnului si a serviciilor către populaţie.
4

Obiectivele turistice ale judeţului Hunedoara sunt legate de condiţiile naturale, de continuitatea existentei populaţiei pe aceste meleaguri româneşti. Pitorescul zonei, apele minerale, fondul cinegetic, bogăţia si varietatea elementelor de arhitectura, arta populara si folclor, oferă posibilităţile unui turism modern. II.a. Analiza informaţilor de tip cantitativ  Total unităţi şi efective
UNITATI URBAN / RURAL TOTAL 130 / 311 441 TOTAL CADRE DIDACTICE ŞI DIDACTICE AUXILIARE 6.196

 Repartiţia posturilor didactice şi didactice auxiliare:
din care: Personal didactic Baza Plata prin cumul Plata cu ora TOTAL 5653 5232 102 319 TOTAL 556 Personal did.aux. Baza Plata prin cumul Plata cu ora 543 5 8 din care:

 Numărul de cadre didactice pe nivel de clase/ani de studiu/ciclu de învăţământ:
Nivel Preşcolar Primar Gimnaziu Liceu Profesional , complementar , postliceal Învăţământ special Extraşcolar (CCE, CSS) Total 5 Cadre didactice 659 1194 1845 1275 470 145 65 5653

II.b. Analiza SWOT
PUNCTE TARI - există resursele necesare pentru desfăşurarea unei activităţi corespunzătoare; - posibilitatea de atragere de fonduri extrabugetare; - s-a acumulat experienţă prin derularea unor proiecte si programe educaţionale locale şi naţionale; - se derulează programe de formare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice; - dispune de un număr mare de publicaţii diferite (cărţi, reviste, documentaţii) în biblioteca CCD; - exista o reţea de CDI-uri în unităţile şcolare din judeţ; - realizează proiecte comune cu Inspectoratul Şcolar, între cele doua unităţi existând o colaborare foarte strânsă; - toate informaţiile se pot afla şi prin pagina web a CCD; - editează diferite documentaţii, cărţi, reviste educaţionale şi suporturi de curs prin intermediul editurii proprii; - colaborează cu parteneri pe plan local sau naţional pentru proiectarea programelor de formare sau cu furnizori de programe; - are colaborări cu formatori cu o largă experienţa didactică; - există deschiderea faţă de nevoile cadrelor didactice din judeţ - spaţii de formare moderne; - colaborare bună cu comunitatea locală OPORTUNITĂŢI - parteneriate externe; - existenţa unor proiecte privind nevoile cadrelor didactice la nivel naţional; - înfiinţarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. PUNCTE SLABE - programe de formare acreditate de către CNFP foarte puţine; - proiecte de finanţare externă foarte puţine; - dotarea cu echipament uzat moral şi fizic; -număr mic de formatori la nivelul judeţului pe unele componente; - dotarea inadecvată cu mobilier a bibliotecii CCD;

AMENINŢĂRI - instabilitate legislativă; - lipsa autonomiei instituţionale; - lipsa unor cursuri acreditate poate însemna reticenţă din partea cadrelor didactice.

    

Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei: acreditarea unor noi programe de formare; accesarea unor programe de finanţare externe; cursuri de formare a formatorilor pe domeniile deficitare; dotarea cu echipament modern; colaborare mai directă cu personalul didactic din reţea (întâlniri, instruiri), prioritar cu responsabilii din scoli;
6

     

stabilirea de alte parteneriate (locale si europene) apte să conducă la activităţi structurate pe diversitate şi eficienţă; dezvoltarea parteneriatului CCD – comunitate; mai multe programe in mediul rural; acurateţea selecţiei obiectivelor următoare şi realizarea lor cât mai stimulativ şi responsabil; creşterea gradului de transparenţă şi difuzare a informaţiei; studii de nevoi şi impact asupra cadrelor didactice.

1.b. Obiective strategice, corelate cu obiectivele strategice ale I.S.J. in domeniul dezvoltării resurselor umane şi al perfecţionării/formării continue.
Ca factor si agent determinant, Casa Corpului Didactic Deva, in colaborare cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Hunedoara (conducerea ISJ, inspectorii de specialitate) si cu responsabilii cu perfecţionarea din unităţile de învăţământ din reţeaua judeţeana, va promova cu tenacitate si echilibru inovaţia si managementul la standarde ridicate prin:  programe de informare si abilitare (cursuri, sesiuni, colocvii, simpozioane, seminarii, schimburi de experienţă pentru diverse discipline si arii curriculare), pentru formarea curentă a personalului didactic si didactic auxiliar, în acord cu strategia reformei din învăţământul preuniversitar;  printr-o atentă analiză a nevoilor de formare a cadrelor didactice din judeţ, analiza si selecţie constant efectuate împreuna cu inspectorii de specialitate si a responsabililor cu perfecţionarea din scoli;  activităţi derulate diferenţiat in mediile şcolare rurale si urbane şi în funcţie de nivelele de învăţământ: preprimar, primar, gimnazial, liceal;  iniţierea cadrelor didactice in elaborarea si implementarea de proiecte;  Pregătirea cadrelor didactice pentru utilizarea calculatorului. Obiectivele CASEI CORPULUI DIDACTIC DEVA pentru anul şcolar 2008 - 2009 decurg din obiectivele fixate în Planul managerial şi au fost elaborate în conformitate cu strategia educaţională a Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru perioada 2001 – 2004 şi Planificarea prospectivă până în 2010. Acestea vizează:  Consolidarea rolului CCD ca instituţie cu atribuţii în formarea continuă a personalului didactic;
7

    

Asigurarea coerenţei programelor de formare continuă cu accent pe didactica specialităţii; Acreditarea unor programe de perfecţionare periodică pentru cadre didactice şi manageri şcolari; Dezvoltarea reţelei judeţene de CDI-uri; Pregătirea cadrelor didactice pentru utilizarea calculatorului; Realizarea parteneriatului cu comunitatea locală, unităţi şcolare, ONG -uri, universităţi etc.

1.c. Direcţiile prioritare de dezvoltare instituţională
Nr crt Obiective specifice Elaborarea planului managerial si a ofertei de programe Activităţi planificate Analiza Swot Analiza chestionarelor de nevoi Analiza raportului ISJ Alcătuirea unei organigrame noi Reactualizarea bazei de date prin cuprinderea noilor formatori Şedinţă Orizont de timp 30 sept. 2008 Parteneri implicaţi ISJ Hunedoara Directorii unităţilor de învăţământ Insp. şcolar general ISJ Hunedoara, O.N.G., Universităţi ISJ Hunedoara Indicatori De eficienţă ai activităţii Cuprinderea în ofertă a programelor care să corespundă cerinţelor şi nevoilor cadrelor didactice O organigramă funcţională şi realistă Verificarea şi completarea periodică Deciziile CA Măsurile pentru administrarea eficientă a fondurilor 8 Modalităţi de corecţie / monitorizare/ evaluare Planul managerial pe sem II/ rapoarte de curs, raport ISJ/ chestionare de evaluare, raport de activitate Statul de funcţii Locul desfăşurării activităţii CCD Rezultate Aşteptate Înscrierea unui număr de 5.000 de cadre didactice şi auxiliare la cursurile de formare continuă (80%) Eficienţă şi funcţionalitate Utilizarea eficientă a resurselor umane

1.

2.

Reactualizarea organigramei Realizarea bazei de date a formatorilor Alegerea C.A. al C.C.D si întocmirea programului anual

17 sept. 2008 15 oct. 2008

CCD

3.

Baza de date

CCD

4.

17 Sept. 2008

Decizie CA, Tematica CA/ procese verbale şedinţe CA

CCD

Un management eficient al CCD

5.

Acreditarea unui program la CNFP

Realizarea curriculumului, alcătuirea documentaţiei, depunerea dosarului alcătuirea documentaţiei, depunerea dosarului Alcătuirea bugetului de venituri si cheltuieli

SEM. II

Formatori naţionali

Participarea unui număr mai mare de cadre didactice la cursurile de formare

Oferta de programe de formare, chestionare de evaluare, raport de activitate Oferta de programe de formare, chestionare de evaluare, raport de activitate Proiect de buget, buget/ raport de activitate

CCD, CNFP

1 program de formare acreditat

6.

Scrierea unui proiect de finanţare externă

15 sept. 2008

7.

8.

9.

Alcătuirea bugetului de venituri si cheltuieli din surse proprii Amenajarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţilor CCD Formarea a noi formatori în domenile deficitare

Permanent

Fundaţia EOS Timişoara, Univ. ,,E. Murgu” Reşiţa ISJ Hunedoara

Participarea la cursuri de perfecţionare a 120 cadre didactice de la liceele din mediul rural Cont de execuţie bugetară

CCD

1 proiect câştigat

CCD

venituri mari (25.000 RON)

Igienizarea sălilor SEM. I de formare

ISJ Hunedoara, M.E.C.T

Proiecte autorizate, firmă specializată, contract, costuri

Proiect de buget, buget/ raport de activitate

CCD

spaţiu de formare corespunzător cerinţelor actuale

Cursuri de formare de formatori

SEM. II

ISJ Hunedoara, M.E.C.T

Participarea unui număr mai mare de cadre didactice la cursurile de formare Cereri de ofertă, contracte, costuri

10. Dotarea cu echipamente şi mobilier

Analiză de nevoi Realizarea documentelor justificative

Permanent

ISJ Hunedoara M.E.C.T.

Oferta de programe de formare, chestionare de evaluare, raport de activitate Note de recepţie, inventarul anual

CCD, MECT

30 formatori abilitaţi

CCD

3 calculatoare, 5 rafturi CDI, 1 video-proiector, 1 ecran.

9

Înbunătăţirea activităţii în 11. mediul rural

oferirea de consultanţă liceelor din mediul rural şi

SEM. I şi SEM. II

I.S.J., Directorii unităţilor de învăţământ

Reducerea absenteismului, creşterea rezultatelor şcolare

Plan managerial pe sem II/ rapoarte periodice / raport de activitate

C.C.D. , Unităţi şcolare din mediul rural

3 licee din mediul rural consiliate, 86 profesori formaţi

2. Planificare operaţională
2.1. PERFECŢIONARE/FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Nr. crt. Obiective specifice Elaborarea Ofertei multiple de programe de formare continuă Activităţi planificate Analiza SWOT Analiza chestionarelor de nevoi Analiza raportului ISJ Cursuri de formare Orizont de timp 15 septembrie 2008 Parteneri implicaţi ISJ Hunedoara, Directorii unităţilor de învăţământ, Formatori Indicatori de eficienţă 38 cursuri de formare în ofertă, analize, rapoarte Modalităţi de corecţie / monitorizare/ evaluare Planul managerial pe sem II/ rapoarte de curs, raport ISJ/ chestionare de evaluare, raport de activitate Locul desfăşurării activităţii CCD, unităţile şcolare Rezultate aşteptate Înscrierea unui număr de 5.000 de cadre didactice la cursurile de formare continuă (81%) 5.000 de cadre didactice si didactice auxiliare formate

1.

2.

Programe de formare continuă şi perfecţionare periodică

1 sept.. 2008 – 31 august 2009

Universităţi, formatori, ISJ Hunedoara, M.E.C.T.

Monitorizare Planul managerial a desfăşurării pe sem II/ programelor rapoarte de curs, raport ISJ/ chestionare de evaluare, raport de activitate

CCD, unităţi şcolare, Universităţi

10

2.1.

Abilitare curriculara pe discipline: fizică

Program de formare continuă

Semestrul II ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

2 grupe

2.2.

Abilitare curriculara pe discipline:educaţi e fizică

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

4 grupe

2.3.

Abilitare curriculara istorie

Program de formare continuă

Semestrul II ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

2 grupe

2.4.

Abilitare curriculară pe discipline: învaţământ incluziv Abilitare curriculară – învăţământ preprimar

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

8 grupe

2.5.

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

4grupe

Raport ISJ/ rapoarte de curs, / chestionare de evaluare, raport de activitate, portofolii Raport ISJ /rapoarte de curs, raport ISJ/ chestionare de evaluare, raport de activitate, portofolii Raport ISJ /rapoarte de curs, raport ISJ/ chestionare de evaluare, raport de activitate, portofolii Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate

CCD unităţi şcolare

40 profesori formaţi

CCD unităţi şcolare

100 profesori formaţi

CCD unităţi şcolare

50 profesori formati

CCD unităţi şcolare

160 cadre didactice formate

CCD unităţi şcolare

100 cadre didactice formate

11

2.6.

Abilitare curriculară pe discipline tehnice şi economice

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

4 grupe

2.7.

Managementul organizaţiei şcolare

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

11 grupe

2.8.

Management financiar-contabil

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

3 grupe

2.9.

Managementul comunicarii secretare

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

6 grupe

2.10.

Managementul proiectelor de cooperare internationala „LLP”

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

4 grupe

Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate

CCD, unităţi şcolare

80 cadre didactice formate

CCD, unităţi şcolare

220 cadre didactice formate

CCD, unităţi şcolare

60 cadre didactice formate

CCD unităţi şcolare

120 cadre didactice formate

CCD şi unităţi şcolare

100 cadre didactice formate

12

2.11.

Managementul proiectelor educationale

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

8 grupe

2.12.

Consiliere şi orientare

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

4 grupe

2.13.

Tehnici de operare computerizata

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

ISJ Hunedoara, formatori abilitaţi

5 grupe

2.14.

Proiectarea materialelor didactice cu ajutorul T.I.C. Iniţiere IT şi utilizare AEL

Program de formare continuă

Semestrul I

Formatori abilitaţi

4 grupe

2.15.

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

9 grupe

Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Raport de activitate / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate

CCD şi unităţi şcolare

160 cadre didactice formate

CCD şi unităţi şcolare , CDI

100 cadre didactice formate

CCD şi unităţi şcolare, CDI

100 cadre didactice formate

CCD şi unităţi şcolare

100 cadre didactice formate

CCD

160 cadre didactice formate

13

2.16.

Intelteachpredarea în societatea cunoaşterii Sensibilizare şi informare privind proiectul CDI

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

2 grupe

2.17.

Program de formare continuă

Semestrul II Formatori abilitaţi

1 grupă

2.18.

Proiectul de amenajare şi funcţionare CDI

Program de formare continuă

Semestrul II Formatori abilitaţi

2 grupe

2.19.

Drepturile omului Program de şi cetaţenia formare europeană continuă

Semestrul I

Formatori abilitaţi

2 grupe

2.20.

Educaţie pentru Program de protecţia mediului formare continuă

Semestrul II Formatori abilitaţi

5 grupe

Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate

CCD

40 cadre didactice formate

CCD

20 cadre didactice formate

CCD

50 cadre didactice formate

CCD şi unităţi şcolare

40 cadre didactice formate

CCD şi unităţi şcolare

100 cadre didactice formate

14

2.21.

„A doua şansă”ciclul primar

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

2 grupe

2.22.

„A doua şansă ”ciclul gimnazial

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

1 grupă

2.23.

Şcoala incluzivă Program de şcoala comunitară formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

12 grupe

2.24.

Educaţia părinţilor

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

4 grupe

2.25.

Educaţie pentru cetăţenie democratică

Program de formare continuă

Semestrul II Formatori abilitaţi

2 grupe

Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Raport de activitate / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare

CCD şi unităţi şcolare

36 cadre didactice formate

CCD şi unităţi şcolare

20 cadre didactice formate

CCD, unităţi şcolare

240 cadre didactice formate

CCD, unităţi şcolare

80 cadre didactice formate

CCD, unităţi şcolare

40 cadre didactice formate

15

2.26.

2.27.

DeCeEprogramul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

60 grupe

Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate

CCD, unităţi şcolare

1200 cadre didactice formate

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

6 grupe

CCD, unităţi şcolare

120 cadre didactice formate

2.28.

Elemente de educaţie antreprenorială

Program de formare continuăînvăţământ la distanţă Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

20 grupe

CCD, unităţi şcolare

500 cadre didactice formate

2.29.

Formarea şi dezvoltarea gândirii critice

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

20 grupe

CCD, unităţi şcolare

500 cadre didactice formate

2.30.

Metode active de învăţare

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

10 grupe

CCD, unităţi şcolare

200 cadre didactice formate

16

2.31.

Dezvoltarea creativităţii la limba şi comunicare Prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice uşoare la nivel preşcolar şi primar Informaţii şi relaţii publice

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

4 grupe

2.32.

Program de formare continuă

Semestrul II Formatori abilitaţi

4 grupe

Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Raport de activitate / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Raport de activitate / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare Raport de activitate / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate

CCD, unităţi şcolare

100 cadre didactice formate

CCD, unităţi şcolare

80 cadre didactice formate

2.33

Program de formare continuă

Semestrul I

Formatori abilitaţi

4 grupe

CCD, unităţi şcolare

80 cadre didactice formate

2.34.

Character first

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

4 grupe

CCD, unităţi şcolare

80 cadre didactice formate

2.35.

Diferenţierea şi identificarea copiilor cu abilităţi înalte Educaţia economică şi antreprenorială eficientă

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Formatori abilitaţi

4 grupe

CCD, unităţi şcolare

80 cadre didactice formate

2.36.

Program de formare continuă

Semestrul II Formatori abilitaţi Cree

4 grupe

CCD

100 cadre didactice formate

17

2.37

Iniţiere în biblioteconomie

Program de formare continuă

Semestrul I şi semestrul II

Bibliotecar

1 grupă

2.38

Consiliere publicaţii şcolare

3.

Consilierea şcolilor în identificarea oportunităţilor de iniţiere a proiectelor Evaluarea proiectelor în derulare şi a produselor finale

4.

Iniţiere în editare de publicaţii şcolare Informarea unităţilor de învăţământ despre oportunităţile de iniţiere a proiectelor Monitorizare şi evaluare

Semestrul I şi semestrul II Semestrul I şi semestrul II

Redactor

ISJ Hunedoara, Unităţi de învăţământ

10 reviste editate de unităţile şcolare 10 proiecte câştigate de către şcolile consiliate

Planul managerial pe sem II / rapoarte de curs/ chestionare de evaluare, raport de activitate Planul managerial pe sem II/ raport de activitate Planul managerial pe sem II / raport ISJ / raport de activitate

CCD,

20 cadre didactice formate

CCD

CCD unităţi şcolare

30 de redactori din unităţile de învăţământ iniţiaţi 30 şcoli consiliate

Permanent

Profesori metodişti

5.

Realizarea unor parteneriate cu consiliile locale privind formarea continuă a personalului didactic

Încheierea de parteneriate

Semestrul I şi semestrul II

Consiliile locale

Aplicarea corecţiilor pentru desfăşurarea în bune condiţii a proiectelor derulate Implicarea Consililor Locale în activităţi de formare continuă a personalului didactic 18

Planul managerial pe sem II / raport ISJ / raport de activitate

CCD unităţi şcolare

Finalizarea proiectelor în conformitate cu scopul stabilit

Planul managerial pe sem II / raport ISJ / raport de activitate

CCD Unităţi şcolare

Număr de proiecte de parteneriat încheiate

2.2. INFORMARE, DOCUMENTARE, CONSULTANŢĂ
Nr. Crt. Obiective specifice Activităţi planificate Orizont de timp Parteneri implicaţi Indicatori De eficienţă ai activităţii Bază de date completă şi utilizarea acesteia de către cadrele didactice 50 activităţi derulate cu baza logistică Modalităţi de corecţie / monitorizare/ evaluare Analize ameliorative/ rapoarte periodice/ raport de activitate Locul desfăşurării activităţii Rezultate Aşteptate

1.

2.

3.

Actualizarea Completarea paginii Permanent bazei de date a Web de către CCD Hunedoara analistul programator, Reactualizarea băncii de date prin cuprinderea noilor formatori Utilizarea Participarea CCD cu Permanent dotărilor CCD baza logistică la în activitatea de cercuri pedagogice, informare Grade didactice, manifestări culturale, ştinţifice şi extraşcolare Consultanţă Punerea la dispoziţia Permanent permanentă cadrelor didactice a oferită cadrelor bibliografiei pentru didactice pentru examenele de titularizare, grade didactice etc.

ISJ Hunedoara

CCD

Buna informare a cadrelor didactice din reţeaua şcolară,

ISJ Hunedoara, unităţi şcolare

Analize ameliorative/ rapoarte periodice/ raport de activitate

CCD Unităţi şcolare

Standard ridicat al activităţilor derulate

ISJ Hunedoara

presa de specialitate arhivată în biblioteca CCD, programe şcolare complete.

Analize ameliorative/ rapoarte periodice/ raport de activitate

CCD

Buna informare a cadrelor didactice din reţeaua şcolară.

19

4.

5.

Monitorizarea şi asigurarea logisticii în proiectul bilateral româno-francez : "Educaţie pentru informare în mediul rural defavorizat "(CDI ) Achiziţionarea de cărţi si CDuri cu materiale auxiliare pentru diferite arii curriculare.

Dezvoltarea reţelei judeţene de CDI-uri.

Permanent

ISJ Hunedoara, unităţi şcolare

10 Proiecte CDI depuse la CCD

Analize ameliorative/ rapoarte periodice/ raport de activitate

CCD Unităţi şcolare

26 CDI care derulează activităţi la standarde ridicate

Studiul ofertei editurilor. Participarea la târgurile de carte şi materiale auxiliare.

Permanent

ISJ Hunedoara Nr. de CD şi nr. de volume de carte nouă incluse în biblioteca CCD

Raport de activitate Proiect de buget

CCD, galeriile de artă, Biblioteca judeţeană

Dotarea bibliotecii cu titluri necesare procesului instructiv educativ

6.

Reorganizarea fondului documentar, abonarea la ziare şi reviste de specialitate.

Studierea ofertei Rodipet.

Permanent

ISJ Hunedoara, unităţi şcolare

Proiect de buget 3 abonamente la ziare şi reviste încheiate CCD, unităţi şcolare

Buna informare a cadrelor didactice din reţeaua şcolară.

20

7.

8.

Parteneriat cu Biblioteca Judeţeană "Ovid Densuseanu ", realizarea unor proiecte comune cu alte instituţii de cultură . Documentare pentru suporturi de curs in anumite stagii de formare.

Organizarea unor simpozioane, cercuri culturale tematice cu asigurarea bazei logistice .

Sem II

ISJ Hunedoara, unităţi şcolare

Raport de activitate 2 parteneriate încheiate CCD, unităţi şcolare

Elaborarea de proiecte viabile

Consultarea bibliografiei şi selectarea titlurilor specifice .

Permanent

ISJ Hunedoara, Profesori metodişti

Raportul de analiză al fişelor de evaluare al suportului de curs

Analize ameliorative/ rapoarte periodice/ raport de activitate

CCD, Biblioteca CCD

Suport de curs inovator şi proreformator

9.

Realizarea de mape tematice

10.

Organizarea cercului metodic al bibliotecarilor şcolari

Consultarea presei de specialitate şi selectarea titlurilor conform domeniilor de interes . Activităţi metodice

Permanent

ISJ Hunedoara, Revistele de specialitate ISJ Hunedoara, Biblioteca Judeţeană "Ovid Densuseanu

5 mape tematice complete

Sem II

1 cerc metodic organizat

Analize ameliorative/ rapoarte periodice/ raport de activitate rapoarte periodice/ raport de activitate

Biblioteca CCD

Mape tematice complete şi utile cadrelor didactice

Biblioteca CCD

Buna informare a bibliotecarilor din reţeaua şcolară

21

11.

Arhivarea Punerea la dispoziţia lucrărilor celor interesaţi a metodice bazei de date . predate de către cadrele didactice Casei Corpului Didactic, stocarea lor pe suport electronic.

Permanent

ISJ Hunedoara 50 lucrări ştinţifice predate

rapoarte periodice/ raport de activitate

CCD, Biblioteca CCD

Buna informare a cadrelor didactice din reţeaua şcolară.

2.3. ACTIVITĂŢI ŞTINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE
Activităţi planificate Modalităţi de corecţie / monitorizare/ evaluare Îmbogăţirea Analize filiale ale bazei de date a ameliorative/ societăţilor CCD cu rapoarte ştiinţifice lucrările periodice, tabel depuse de prezenţă/ raport de activitate Analize oameni de editarea de ameliorative/ litere din judeţ carti; rapoarte proiecte periodice, tabel culturale; de prezenţă/ lansări de carte raport de activitate Parteneri implicaţi Indicatori De eficienţă ai activităţii 22

Nr. Crt.

Obiective specifice

Orizont de timp

Locul desfăşurării activităţii

Rezultate Aşteptate

1.

Colaborare cu filiale locale ale societăţilor ştiinţifice (geografie, filologie, istorie, etc.)

Simpozioane Cercuri culturale pe tot tematice parcursul Asigurarea bazei anului logistice

CCD

3 simpozioane organizate

2.

Colaborarea cu reprezentanţii scrisului hunedoarean afiliaţi divereselor asociaţii scriitoriceşti din ţară

Simpozioane / seminarii tematice, reuniuni publice

pe tot parcursul anului

diverse locaţii în care se desfăţoară activităţi culturale

3 seminarii organizate

3.

Colaborarea cu filiala judeţeană UAP, Muzeul Judeţean, DCCPCN, Casa de cultură ,,D. Muntean" Săptămâna educaţiei

Simpozioane / seminarii tematice, reuniuni publice

pe tot parcursul anului

Instituţiile menţionate

editarea carti; proiecte culturale; lansări carte. vernisaje

4.

Concurs de fotbal, baschet, volei, aerobic Seară festivă, simpozion Organizarea de excursii

1-7 octombrie 2007

ISJ Hunedoara Unităţi şcolare

5.

Excursii tematice

Permanent

6.

Clubul cadrelor didactice

7.

Concursuri

Discuţii, Opinii, Vizionări de activităţi didactice, Curs de dans de societate, tenis de masă, şah, table Concurs de interpretare vocală Concurs de dans Concurs de frumuseţe

ISJ Hunedoara, Administraţia taberelor şcolare ISJ Hunedoara Unităţi şcolare

de Analize diverse ameliorative/ locaţii în care rapoarte se desfăţoară periodice, tabel activităţi de de prezenţă/ culturale raport de activitate Analize Socializare, ameliorative/ ISJ comunicare şi raport de CCD fair-play activitate /nr. parteneriate încheiate Taberele Socializare şi raport de şcolare: comunicare activitate/ Costeşti, tabel de prezenţă Căprioara, Parâng Analize ameliorative/ ISJ rapoarte CCD periodice, tabel de prezenţă/ raport de activitate

3 reuniuni organizate

1 parteneriat încheiat şi 4 concursuri organizate

2 excursii organizate

Permanent

Informare, Socializare, comunicare

4 întâlniri organizate

ISJ Hunedoara In funcţie Unităţi şcolare de graficul stabilit

Analize Socializare, ameliorative/ In funcţie de comunicare şi rapoarte graficul fair-play periodice, tabel stabilit de prezenţă/ raport de activitate

3 concursuri organizate

23

8.

Activităţi sportive

Concurs de fotbal, baschet, volei,handbal

ISJ Hunedoara Unităţi şcolare Permanent

9.

Cercuri tematice la nivel preprimar, primar şi pe disciplinele de învăţământ

Organizarea consfătuirililor cadrelor didactice şi asigurarea logisticii Organizarea simpozioanelor şi asigurarea logisticii

Septembri e 2007

ISJ Hunedoara Unităţi şcolare

10.

Organizarea simpozioanelor naţionale şi internaţionale

ISJ Hunedoara Unităţi şcolare Permanent

11.

Organizarea expoziţiilor judeţene şi naţionale

Organizarea simpozioanelor şi asigurarea logisticii

ISJ Hunedoara Unităţi şcolare Permanent

12.

Concursurile ,,Tinere condeie" şi cel al publicaţiilor şcolare

Organizare, jurizare, promovare

CCD mai 2009

Analize Minte ameliorative/ sănătoasă în rapoarte corp sănătos periodice, tabel de prezenţă/ raport de activitate Analize Informare, ameliorative/ analize, rapoarte rapoarte, periodice, tabel discuţii de prezenţă/ raport de activitate Analize Informare, ameliorative/ nr. analize, de lucrări, tabel rapoarte, de prezenţă/ discuţii raport de activitate Analize Informare, ameliorative/ nr. analize, de lucrări, tabel rapoarte de prezenţă/ raport de activitate Stimularea Analize creativităţii, ameliorative/ nr. dezvoltarea de lucrări, tabel competenţelor de prezenţă/ jurnalistice raport de activitate

Unităţi şcolare

4 concursuri organizate

Unităţi şcolare - pe zone

Consfătuiri organizate pe 9 zone

CCD, Unităţi 20 şcolare simpozioane organizate

CCD, Unităţi şcolare

5 expoziţii organizate

CCD, ISJ

1 concurs organizat

24

13.

Festival ,,L.Oros"

Organizare, jurizare, promovare Organizare, promovare, asigurarea logisticii

martie 2009 octombrie 2008

14.

Festival Internaţional de Poesie ,,Emia"

Casa de Cultură ,,D. Muntean" Deva ISJ, C.N. ,,A. Vlaicu" Orăştie

Stimularea performanţei artistice

15.

Festival de folclor ,,Pădureanca"

Organizare, jurizare, promovare

iunie 2009

Palatul Copiilor Deva

16.

Colaborare cu instituţiile teatrale din judeţ

Organizare, promovare

17.

18.

Consultanţă: publicaţii Consiliere, şcolare, fundaţii promovare culturale, cluburi artistice şcolare Audiţii muzicale Organizare, promovare

pe tot Tetrul parcursul dramatic ,,I. stagiunii D. Sîrbu" Petroşani, Teatrul Municipal Deva pe tot Unităţile parcursul şcolare anului periodic

Analize ameliorative, raport de activitate Stimularea Analize, performanţei dezbateri, artistice, stabilirea unor facilitarea repere relaţiilor de structurale comunicare eficiente scriitori consacraţi Stimularea Analize competenţelor ameliorative, coregrafice, raport de cunoaşterea activitate adecvată a folclorului autentc educarea Analize gustului pentru ameliorative, spectacol, raport de stimularea activitate discernământul ui apreciativ

Casa de Cultură ,,D. Muntean" Deva ISJ, C.N. ,,A. Vlaicu" Orăştie

1 festival organizat 1 festival organizat

Mun. Deva, Casa de cultură ,,D. Muntean" Deva

1 festival organizat

Sediile instituţiilor menţionate, ISJ

2 spectacole organizate

educaţie Analize CCD, unităţi 10 reviste ce artistică, ameliorative, şcolare primesc competenţe de raport de consultanţă comunicare activitate Liceul de educaţie Analize Săli de 3 audiţii Muzică şi Arte artistică şi ameliorative, audiţie organizate Plastice ,,S. muzicală raport de adecvate Toduţă" Deva activitate 25

2.4. EDITARE ŞI DIFUZARE DE CARTE ŞI PUBLICAŢII
Nr. Crt. Obiective specifice Activităţi planificate Orizont de timp Parteneri implicaţi Modalităţi de corecţie / monitorizare/ evaluare Obţinerea Analize veniturilor ameliorative/ extrabugetare rapoarte periodice, nr de calendare vândute / raport de activitate Acoperirea Analize tuturor ariilor ameliorative/ curriculare cu rapoarte informaţii periodice, nr de eficiente reviste editate / raport de activitate Diseminarea Analize de informaţii ameliorative/ rapoarte periodice, numere editate / raport de activitate Promovarea Analize imaginii ameliorative Indicatori De eficienţă ai activităţii Locul desfăşurării activităţii Editura proprie, tipografie Rezultate Aşteptate 3.000 bucăţi editate şi difuzate

1.

Editarea de Calendare Şcolare

Realizarea calendarului cu structura anului şcolar

Septembri e 2008

ISJ Hunedoara, Tipografie

2.

Editarea publicaţiei semestriale ,,Şcoala Hunedoreană" Editare: broşuri, culegeri, buletine informative

Elaborare, paginarea materialului, tehnoredactare, corectură

noiembrie 2008 aprilie 2009

Colaborator i din reţeaua şcolară judeţeană

Editura proprie

2 reviste editate şi tipărite

3.

Elaborare, paginarea materialului, tehnoredactare, corectură

în funcţie de necesităţi

Colaborator i din reţeaua şcolară judeţeană

Editura proprie

2 broşuri editate şi tipărite

4.

Editarea de materiale promoţionale

Elaborare, paginarea materialului, tehnoredactare, corectură

în funcţie de necesităţi

Colaborator i din reţeaua şcolară judeţeană 26

Editura proprie

2 pliante editate şi tipărite

5.

Acordarea codurilor ISBN

Consultanţă, consiliere, promovare

în funcţie de cerinţe

Solicitanţi din reţea

Obţinerea de venituri extrabugetare

6.

Difuzare de carte

Selecţia titlurilor Permanent de carte a editurilor Lansarea comenzilor, Difuzarea cărţilor

Colaborator i din şcoli, Edituri

Analize ameliorative/ rapoarte periodice de activitate Aplicarea Analize cunoştinţelor ameliorative/ dobândite în rapoarte urma studierii periodice, nr de cărţilor în cărţi editate şi procesul de difuzate/ raport învăţământ de activitate

CCD

10 codurilor ISBN acordate

Editura CCD

6 cărţi editate

2.5. PARTENERIAT EXTERN
Nr. Crt. Obiective specifice Activităţi planificate Conferinţă de presă Schimburi de experienţă Orizont de timp Parteneri implicaţi Indicatori De eficienţă ai activităţii Analiza chestionarelo r aplicate Modalităţi de corecţie / monitorizare/ evaluare Analize ameliorative/ rapoarte periodice, parteneriat/ raport de activitate Analize ameliorative/ rapoarte periodice, parteneriat/ raport de activitate Locul desfăşurării activităţii CCD şi unităţi şcolare Rezultate Aşteptate 1 Conferinţă de presă 1 analiză a chestionarelor aplicate

1

Studiul agresivităţii elevilor din liceele judeţului Hunedoara

2008-2011 Iowa State University

2

Consilierea în domeniul psihopedagogiei excelenţei

Atelier de lucru, traning

2008-2009 EDUGAT E- IRSCA Gifted Education

Calitatea produselor: jurnal reflexiv, curriculum formal.

CCD

1 atelier de lucru, 1 parteneriat încheiat

27

3.

Dezvoltarea strategiilor de management

4

Îmbunătăţirea participării şi accesului la educaţie

Formare profesională, Leonardo da Vinci ,,Parental Education and Family Learning” Proiect Phare 2005

Semestrul II

Vastra Nylands folkogskol a, Karjaa, Finland

Formare profesională

rapoarte periodice, parteneriat/ raport de activitate/ 1 adeverinţă Analize ameliorative/ rapoarte periodice, parteneriat/ raport de activitate Analize ameliorative/ rapoarte periodice, parteneriat/ raport de activitate

CCD

1 întâlnire de lucru realizată

2008-2009 Phare, Analiza ISJ stadiului de Hunedoara implementare

CCD, ISJ, unităţi şcolare

1 proiect finalizat

5

Dezvoltarea procesului de predare – învăţare şi asigurarea calităţii în liceele din mediul rural

Proiect Phare 2005 Proiect Phare 2006

2008-2009

Phare, Univ de Vest Tm Univ. E. Murgu Reşiţa

Analiza stadiului de implementare

CCD, Univ. E. Murgu Reşiţa, şcoli pilot

2 proiecte finalizate

2.6. MARKETING EDUCATIONAL, PUBLICITATE/DISEMINARE
Nr crt Obiective specifice Activităţi planificate Orizont de timp Parteneri implicaţi Indicatori De eficienţă ai activităţii Modalităţi de corecţie / monitorizare/ evaluare Locul desfăşurării activităţii Rezultate Aşteptate

28

1.

Corelarea ofertei de programe şi servicii cu nevoile din sistem şi cele individuale ale beneficiarilor

Analiza Swot Sept. 2008 Analiza chestionarelor de nevoi Analiza raportului ISJ

ISJ Hunedoara Directorii unităţilor de învăţământ

Cuprinderea în ofertă a programelor care să corespundă cerinţelor şi nevoilor cadrelor didactice Calitatea, funcţionalitatea

Plan managerial pe sem II/ rapoarte periodice / raport de activitate

CCD, Unităţi şcolare

2.

Actualizarea paginii Web a C.C.D.

Completarea paginii Web de către analistul programator

Permanent

I.S.J.

3.

Elaborarea buletinuluiinformativ al activităţilor CCD

Analiza Swot Semestrial Analiza chestionarelor de nevoi Analiza raportului ISJ

ISJ Hunedoara, Directorii unităţilor de învăţământ

Documentele activităţilor desfăşurate, Analize ameliorative

Analize ameliorative/ rapoarte periodice/ raport de activitate Analize ameliorative/ rapoarte periodice/ raport de activitate

C.C.D.

38 de programe de formare corelate cu nevoile din sistem şi cele individuale ale cadrelor didactice şi didactice auxiliare Pagina Web completă

CCD

4.

Derularea unor acţiuni de promovare a ofertei şi serviciilor propuse pe zone, în judeţ

Prezentarea ofertei în şedinţele cu directorii. Şi în unităţile de învăţământ prin responsabilii cu formarea continuă şi profesorii metodişti

octombrie 2008

I.S.J. Directori, Responsabili cu formarea continuă din şcoli

Informări verbale şi în scris, anunţuri, pliante, massmedia, etc.

Analize ameliorative/ rapoarte periodice/ raport de activitate

C.C.D. , Unităţi şcolare

38 de programe de formare corelate cu nevoile din sistem şi cele individuale ale cadrelor didactice. chestionare, studii de nevoi, sondaje de opinie, anchete, utilizarea datelor statistice la nivel local şi judeţean

29

6.

Îmbogăţirea activităţii în mediul rural

7.

Realizarea de pliante informative

Prezentarea ofertei în şedinţele cu directorii. Şi în unităţile de învăţământ din mediul rural Proiectare pliantelor, editarea şi difuzarea lor Realizarea de afişe şi distribuirea lor Focus grup Mese rotunde

Septembrie I.S.J., 2008 Directorii Semestrul II unităţilor de învăţământ din mediul rural

Activităţi desfăşurate de calitate

Plan managerial pe sem II/ rapoarte periodice / raport de activitate

C.C.D. , Unităţi şcolare din mediul rural

chestionare, studii de nevoi, sondaje de opinie, anchete, 4 întâlniri cu cadrele didactice 500 pliante tipărite

Permanent

8.

Promovarea reţelei de CDI-uri existentă în judeţ

Permanent

ISJ, Directorii unităţilor de învăţământ, responsabilii din şcoli I.S.J., Directori, profesori documentarişti

Calitatea (aspectul) pliantelor

Documentele activităţilor desfăşurate

Analize CCD, Unităţi ameliorative/ nr. şcolare de pliante editate/ raport de activitate Analize CCD, CDI ameliorative/ nr. de afişe editate/ raport de activitate

2 afişe editate şi 30 afişe tipărite şi difuzate CDIrilor

2.7. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI INSTITUŢIEI
Nr crt Obiective specifice Activităţi planificate Studiu individual Orizont de timp Permanent Parteneri implicaţi ISJ Hunedoara Biblioteca judeţeană Biblioteca judeţeană Indicatori De eficienţă ai activităţii Creşterea nivelului de pregătire profesională Creşterea competenţelor şi a nivelului de pregătire profesională 30 Modalităţi de corecţie / monitorizare/ evaluare Plan managerial sem II/ nr. de cărţi studiate/ raport de activitate Analize ameliorative/ nr. de programe frecventate/ raport de activitate Locul desfăşurării activităţii Biblioteca CCD, Acasă Conform graficului stabilit Rezultate Aşteptate

1

Informare si documentare proprie Participarea la programele naţionale si internaţionale

Personal calificat

2

Participarea la cursurile organizate

Permanent

Participarea la 15 programe

3

Încurajarea şi susţinerea activităţii de autoformare (lectură, facilităţi Internet, cursuri la distanţă, etc.)

Lectură, Cursuri la distanţă, Accesare internet

Permanent

ISJ Hunedoara Biblioteca judeţeană, Biblioteca CCD

Creşterea abilităţilor şi a nivelului de pregătire profesională

Plan managerial sem II / nr. de cărţi studiate/ raport de activitate

Biblioteca CCD

Personal calificat

3. Monitorizare şi evaluare
Modalităţi şi instrumente de monitorizare a activităţilor şi de evaluare a gradului de atingere a obiectivelor 1. Va fi aplicat un chestionar din care dorim să obţinem următoarele informaţii: utilitatea cursurilor, atitudinea elevilor faţă de metodele aplicate, frecvenţa aplicării la clasă a activităţilor de învăţare sugerate, propuneri de cursuri care consideră că ar mai trebui să se realizeze prin Casa Corpului Didactic, pentru a veni cât mai mult în sprijinul lor şi implicit, al copiilor/tinerilor de a căror educaţie se ocupă. 2. Chestionarul va fi întocmit de echipa de formatori sub directorului CCD şi va fi aplicat cadrelor didactice din şcoli. Răspunsurile la chestionar vor fi centralizate de către informatician şi vor fi transmise Consiliului de administraţie al CCD Deva, care concluzionează şi face propuneri de îmbunătăţire. 3. Se vor organiza mesele rotunde la data efectuării inspecţiilor şcolare de către inspectorii şcolari, iar la ele vor participa cadre didactice şi comitetul reprezentativ al părinţilor. 4. Inspecţiile la ore vor fi realizate de către inspectorii şcolari de specialitate, care vor participa la orele cadrelor didactice din şcolile pilot în funcţie de planificarea inspecţiilor şcolare pe semestrul II, a ISJ Hunedoara. Pentru cuantificare, ne-am propus ca în fiecare şcoală inspectată, să fie asistaţi 2 profesori şi 2 învăţători. Plan de monitorizare şi evaluare:

31

Nr. crt Şcoala 1. Scoala Generala „O.Goga” Deva

2

Scoala Generala Nr. 11 Hunedoara

3

Scoala Generala Nr. 12 Hunedoara

4

Scoala Generala Calan

5

Scoala Generala Santamaria Orlea

6

Scoala Generala Nr. 1 Lupeni

7

Scoala Generala „Dr. Aurel Vlad” Orastie

Activitate -Aplicarea de chestionare -inspectii la ore -mese rotunde -vizite de suport şi consiliere -Aplicarea de chestionare -inspectii la ore -mese rotunde -vizite de suport şi consiliere -Aplicarea de chestionare -inspectii la ore -mese rotunde -vizite de suport şi consiliere -Aplicarea de chestionare -inspectii la ore -mese rotunde -vizite de suport şi consiliere -Aplicarea de chestionare -inspectii la ore -mese rotunde -vizite de suport şi consiliere -Aplicarea de chestionare -inspectii la ore -mese rotunde -vizite de suport şi consiliere -Aplicarea de chestionare -inspectii la ore -mese rotunde -vizite de suport şi consiliere

Responsabil Bufnea Daniela

Data Sem II - an scolar 2008-2009

Obs

Daradici Ladislau Achim Stela

Sem II - an scolar 2008-2009

Meltis Florin Achim Stela

Sem II - an scolar 2008-2009

Achim Stela

Sem II - an scolar 2008-2009

Ivănuş Zoe Batalan Costică Batalan Costică

Sem II - an scolar 2008-2009

Sem II - an scolar 2008-2009

Bufnea Daniela

Sem II - an scolar 2008-2009

32

Graficul raportărilor
Anul: 2008 Nr. 1 2 Tip de raport SEP Raport semestrial Raport final OCT NOV DEC IAN FEB 15 MAR APR MAI IUN IUL 15 31 AUG Anul: 2009

Măsuri de corecţie/ ameliorare a activităţilor Masurile de corecţie/ ameliorare a activităţilor vor fi luate în semestrul II al anului şcolar 2008-2009 după analiza chestionarelor de impact, studiul raportului de activitate pe semestrul I al anului şcolar 2008-2009, studiul analizei diagnostice a ISJ privind activitatea didactică din unităţile de învăţământ semestrul I al anului şcolar 2008-2009, studiul rapoartelor formatorilor şi a chestionarelor formabililor şi se va concretiza printr-un plan de sprijin, care va avea: obiective, acţiuni de sprijin, activităţi, responsabili şi termene. Plan de sprijin:
Nr. crt 1 Şcoala Scoala Generala Calan Activitate Atelier de lucru-Comisie metodică 1. profesori 2. Învăţători Atelier de lucru-Comisie metodică Responsabil Achim Stela Ivănuş Zoe Batalan Costică Data Octombrie 2008 Semestrul II an şcolar 2008-2009 Octombrie 2008 Semestrul II an şcolar 2008-2009 Octombrie 2008 Semestrul II an şcolar 2008-2009 Octombrie 2008 Semestrul II an şcolar 2008-2009 Obs

2

Scoala Generala Santamaria Orlea

3

4

Atelier de lucru -Comisie metodică 1. profesori 2. Învăţători Scoala Generala „Dr. Aurel Vlad” Orastie Atelier de lucru -Comisie metodică 1. profesori 2. Învăţători 33 Scoala Generala Nr. 1 Lupeni

Bufnea Daniela

Acest Plan managerial este flexibil, el putând fi adaptat din mers la noile situaţii apărute pe parcursul aplicării lui. Elementele de noutate care vor apare vor fi consemnate în prezentul Plan managerial şi vor fi urmate de informări către D.G.M.R.U. din M.E.C.T. DIRECTOR, prof. Demeter Sorin

34


				
DOCUMENT INFO