DIN - DOC

					iambic adj 1 LITTERATURA jambisch metro -- = jambische versmaat trimetro -- = jambische trimeter iambico sub 1 LITTERATURA jambisch vers iambo sub 1 LITTERATURA jambe + iatrochimia sub 1 iatrochemie + iatrochimic adj 1 iatrochemisch + iatrochimico sub 1 iatrochemicus + iatrogene adj 1 iatrogeen (door de arts veroorzaakt) + iatrogenic adj 1 Vide: iatrogene + iatroleptic adj 1 iatroleptisch + iatrotechnica sub 1 iatrotechniek iber adj 1 Iberisch civilisation -- = Iberische beschaving Iberia sub n pr 1 Iberia iberic adj 1 Iberisch Peninsula -- = Iberisch Schiereiland + iberis sub 1 BOTANICA scheefbloem, iberis ibero sub 1 Iberiër + iberoamerican adj 1 Ibero-Amerikaans ibi adv 1 daar + ibice sub 1 ZOOLOGIA steenbok ibidem adv 1 terzelfder plaats, op de aangehaalde plaats, aldaar, ibidem + ibis sub 1 ZOOLOGIA ibis, nijlreiger, koereiger + icarian adj 1 van Icarus, als van Icarus icarie adj 1 Icarisch Mar Icarie = Icarische Zee icaro sub n pr 1 MYTHOLOGIA Icarus

iceberg sub ANGLESE 1 ijsberg le summitate/puncta del -- = het topje van de ijsberg lactuca -- = ijsbergsla + ice-cream sub ANGLESE 1 roomijs + icefield sub ANGLESE 1 GEOGRAPHIA ijsveld, ijsvlakte, ijsbank, pakijs + ichneumon sub 1 ZOOLOGIA sluipwesp, ichneumon 2 ZOOLOGIA spoorwezel, spoorrat, faraorat, ichneumon + ichor sub 1 GEOLOGIA ichor (magmaemanatie der gesteenten) 2 MEDICINA dunne etter, bloederige etter + ichorose adj 1 MEDICINA etterig ichthyic adj 1 ZOOLOGIA vis... ichthyocolla sub 1 (WIJNBOUW) vislijm, ichthyocol + ichthyographia sub 1 ichthyografie + ichthyographic adj 1 ichthyografisch + ichthyoide adj 1 visachtig, visvormig ichthyol sub 1 PHARMACIA ichthyol, olie uit fossiele vissen ichthyolitho sub 1 versteende vis, ichthyoliet ichthyologia sub 1 viskunde, ichthyologie ichthyologic adj 1 viskundig, ichthyologisch ichthyologista sub 1 viskundige, ichthyoloog ichthyologo sub 1 viskundige, ichthyoloog ichthyophage adj 1 ZOOLOGIA visetend ichthyophagia sub 1 THEATRO het zich voeden met vis, visvoeding ichthyophago sub 1 ZOOLOGIA viseter, ichthyofaag + ichthyophobia sub 1 ichthyofobie ichthyosauro sub 1 PALEONTOL ichthyosaurus, vishagedis + ichthyose (-osis) sub 1 MEDICINA ichthyose, schubbige

uitslag, visschubbenziekte, visschubuitslag + icing sub ANGLESE 1 SPORT icing icone sub 1 icoon, heiligenbeeld iconic adj 1 iconisch arte -- = iconische kunst pictura -- = iconische schilderkunst sculptura -- = iconische beeldhouwkunst + iconicitate sub 1 iconiciteit, icoonkarakter iconoclasma sub 1 beeldenstorm(erij), iconoclasme iconoclasta sub 1 beeldenstormer iconoclastic adj 1 beeldenstormend, iconoclastisch furia/furor -- = beeldenstorm mivimento -- = iconoclastische beweging iconographia sub 1 beeldbeschrijving, iconografie 2 verzameling van prenten (van een bepaalde persoon), iconografie iconographic adj 1 iconografisch iconographo sub 1 iconograaf, beeldenbeschrijver iconolatra sub 1 beeldenvereerder, beeldenaanbidder iconolatria sub 1 beeldenverering, beeldendienst, iconolatrie iconologia sub 1 verklaring en beschrijving der beelden, beeldenleer, iconologie + iconologic adj 1 iconologisch + iconologista sub 1 iconoloog iconologo sub 1 iconoloog + iconometro sub 1 PHOTOGRAPHIA iconometer, raamzoeker iconoscopio sub 1 TELEVISION iconoscoop, opneembuis iconostase (-asis) sub 1 iconostase + iconotheca sub 1 verzameling van iconen 2 gebouw met een verzameling iconen

1

+ icosahedro sub 1 MATHEMATICA twintigvlak, icosaeder + icteric adj 1 MEDICINA geelzuchtig, icterisch color -- del pelle = icterische huidkleur + icterico sub 1 MEDICINA lijder aan geelzucht, geelzuchtpatiënt + ictero sub 1 MEDICINA geelzucht, icterus -- gravidic = zwangerschapsgeelzucht + ictus sub 1 MEDICINA stoot, ictus, aanval -- apoplectic = attaque, beroerte 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA ictus, heffing verso con quatro --es = versregel met vier heffingen id 1 (pron pers het 2 (pron dem dat -- es, i.e. = dat wil zeggen idea sub 1 idee, gedachte, begrip, voorstelling, opvatting le -- del justitia = de idee van het recht association de --s = gedachtenassociatie confusion de --s = begripsverwarring ordine de --s = gedachtengang currente de --s = gedachtenstroom movimento de --s = geestesstroming conformitate de --s = geestverwantschap association de --s = ideeënassociatie battalia/lucta/querela de --s = ideeënstrijd cassa de --s = ideeënbus -- fixe = idee fixe, dwanggedachte, dwangvoorstelling -- essential/fundamental = kerngedachte -- erronee = wanbegrip -- felice = gelukkig idee --s avantiate = geavanceerde denkbeelden non haber -- de un cosa = geen begrip van iets hebben adoptar un -- = een idee overnemen facer se/formar se un -- de = zich een idee vormen van cambiar de -- = van gedachte veranderen dar un -- a un persona = iemand op een idee brengen tante testas/capites, tante --s = zoveel hoofden, zoveel zinnen 2 idee, plan, inval cassa a --s = ideeënbus + ideabile adj 1 waarvan men een denkbeeld kan vormen, denkbaar ideal sub 1 ideaal, volmaaktheid

-- de libertate = vrijheidsideaal --es utopic = utopische idealen realisar un -- = een ideaal verwezenlijken/bereiken persequer un -- = een ideaal nastreven ideal adj 1 ideaal, volmaakt imagine -- = ideaalbeeld 2 denkbeeldig 3 PHILOSOPHIA ideëel, conceptueel + idealisabile adj 1 wat geïdealiseerd kan worden idealisar v 1 idealiseren Dante ha idelisate le figura de Beatrice = Dante heeft de figuur van Beatrice geïdealiseerd idealisation sub 1 het idealiseren, idealisering le -- del paisage in le pictura del primitivos = de idealisering van het landschap in de schilderkunst van de primitieven idealisator sub 1 iemand die idealiseert idealismo sub 1 PHILOSOPHIA idealisme -- transcendental de Kant = transcendentaal idealisme van Kant 2 idealisme + idealista adj 1 PHILOSOPHIA idealistisch philosophia -- = idealistische filosofie monismo -- = idealistisch monisme dialectica -- de Hegel = idealistische dialectiek van Hegel 2 idealistisch intentiones -- = idealistische bedoelingen idealista sub 1 PHILOSOPHIA idealist 2 idealist + idealistic adj 1 idealistisch intentiones -- = idealistische bedoelingen idealitate sub 1 idealiteit, ideale toestand idear v 1 een denkbeeld vormen omtrent, uitdenken, verzinnen, bedenken -- un projecto = een plan opstellen -- un nove methodo = een nieuwe methode bedenken + ideario sub 1 het geheel van denkbeelden van een auteur of van een school ideation sub 1 PHILOSOPHIA ideatie, het vormen van een denkbeeld, begripsvorming -- incoherente = incoherente ideatie idem adv 1 idem, eveneens

+ idempotente adj 1 MATHEMATICA idempotent + idempotentia sub 1 MATHEMATICA idempotentie identic adj 1 identiek, volkomen gelijk (aan), precies hetzelfde (als) casos -- = identieke geval-len geminos -- = identieke tweelingen MATHEMATICA equationes -- = identieke vergelijkingen iste duo sorores es -- = die twee zusters zijn volko-men gelijk + identicitate sub 1 het identiek zijn, het volkomen gelijk zijn le -- de opiniones = het identiek zijn van meningen identificabile adj 1 identificeerbaar, te identificeren le autor del furto ha lassate multe tracias e debera esser facilemente -- = de dader van de diefstal heeft vele sporen achtergelaten en zal gemakkelijk moeten zijn te identificeren identificar v 1 vereenzelvigen, gelijkstellen, identificeren -- duo conceptos = twee begrippen vereenzelvigen 2 de identiteit vaststellen, identificeren -- un criminal = een misdadiger identificeren -- le causas de un phenomeno = de oorzaken van een verschijnsel onderkennen -- un persona como le perpetrator = iemand herkennen als de dader identification sub 1 identificering, identificatie, vereenzelviging, gelijkstelling -- de duo conceptos = vereenzelviging van twee begrippen -- de imagines = beeldherkenning numero de -- = identificatienummer processo de -- = identificatieproces servicio de -- = identificatiedienst + identificator sub 1 identificator identitate sub 1 volkomen gelijkheid, overeenstemming, identiteit -- judiciari = gerechtelijke identiteit documento/certificato/carta de -- = identiteitskaart, persoonsbewijs photo(graphia) de -- = pasfoto crise/crisis de -- = identiteitscrisis placa/medalia de -- = identiteitsplaat(je) relation de -- = identiteitsrelatie ideogramma sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ideogram, begripsteken le --s del scriptura chinese {sj} = de ideogrammen van het Chinese schrift

2

+ ideogrammatic adj 1 ideogrammatisch ideographia sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA beeldschrift, ideografie, begrippenschrift ideographic adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ideografisch scriptura -- = beeldschrift signos -- = ideografische tekens ideologia sub 1 PHILOSOPHIA ideologie, begripsleer, ideeënleer 2 politieke theorie, ideologie -- marxista = marxistische ideologie -- liberal = liberale ideologie -- de gruppo = groepsideologie conflicto de --s = ideologisch conflict ideologic adj 1 ideologisch conflicto -- = ideologisch conflict lucta -- = ideologische strijd guerra -- = ideologische oorlogvoering contrastos -- = ideologische tegenstellingen systemas politic --amente inconciliabile = politieke systemen die ideologisch onverenigbaar zijn + ideologisar v 1 ideologiseren + ideologisation sub 1 ideologisering + ideologista sub 1 ideoloog ideologo sub 1 ideoloog + idioblasto sub 1 BOTANICA idioblast + idiogramma sub 1 idiogram + idiolecto sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA idiolect idioma sub 1 taal, streektaal, dialect idiomatic adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA idiomatisch phrases -- = idiomatische zinnen expression -- = idiomatische uitdrukking, gezegde uso -- = idiomatisch gebruik IdiomNeutral sub n pr 1 Idiom Neutral + idiomorphe adj 1 idiomorf (van kristallen) + idiomorphic adj 1 Vide: idiomorphe

+ idiomuscular adj 1 idiomusculair + idiopathia sub 1 idiopathie (niet met een andere samenhangende ziekte) + idiopathic adj 1 MEDICINA idiopatisch maladia -- = idiopathische ziekte + idiophone adj 1 MUSICA idiofoon + idioplasma sub 1 BIOLOGIA idioplasma, plasma genitive/germinal idiosyncrasia sub 1 idiosyncrasie, persoonlijke eigenaardigheid/gesteldheid/ neiging, etc. idiosyncrasic adj 1 betrekking hebbend op idiosyncrasie, idiosyncratisch + idiosyncratic adj 1 Vide: idiosyncrasic idiota sub 1 MEDICINA idioot, diep zwakzinnige 2 idioot, halve gare -- del village = dorpsgek + idiota adj 1 idioot, zwakzinnig 2 idioot, bespottelijk question -- = idiote vraag facer un cosa -- = iets stoms doen idiotia sub 1 MEDICINA idiotie, diepe zwakzinnigheid 2 stompzinnigheid idiotic adj 1 idioot idiotismo sub 1 taaleigenaardigheid, idiotisme 2 stompzinnigheid, idiotisme + idiotypo sub 1 idiotype + idiovariation sub 1 BIOLOGIA idiovariatie idista sub 1 Idist Ido sub n pr 1 Ido + ido sub 1 ZOOLOGIA winde (vis) idolatra sub 1 afgodendienaar converter le --s al christianismo = de afgodendienaren bekeren tot het christendom idolatra adj 1 afgodisch populos -- = afgodische volken cultos -- = afgodische cultussen

2 FIGURATE verzot (op), idolaat (van) idolatrar v 1 verafgoden, een afgod maken van multe populos antique idolatrava le fortias del natura = vele volken van de Oudheid verafgoodden de natuurkrachten idolatria sub 1 afgodendienst, afgoderij, afgodische verering practicar le -- = afgoderij bedrijven idolatric adj 1 afgodisch religiones -- = afgodi-sche godsdiensten veneration -- = afgodische verering idolisar v 1 idoliseren, verafgoden, een afgod maken van + idolisation sub 1 idolisering, verafgoding idolo sub 1 afgod, idool, afgodsbeeld templo de --s = afgodentempel -- pop (A) = popidool -- del juvenes/del teenagers (A) = tieneridool venerar/adorar le --s = de afgoden vereren/aanbidden + idonee adj 1 geschikt, passend, deugdelijk -- al servicio militar = geschikt voor de militaire dienst ille es le persona -- pro illo = hij is er de geknipte persoon voor esser -- pro un bursa de studio = in aanmerking komen voor een studiebeurs + idoneitate sub 1 geschiktheid, deugdelijkheid -- de un methodo = geschiktheid van een methode idyllic adj 1 idyllisch scena -- = idyllisch tafereel in un sito -- = idyllisch gelegen idyllio sub 1 idylle + idyllista sub 1 schrijver van idyllen igitur adv LATINO 1 dan, dus, derhalve, bijgevolg + igloo {iglu} sub 1 igloo, sneeuwhut + igname sub 1 BOTANICA jam(swortel) + ignar adj 1 onkundig, onwetend, dom igne sub 1 vuur ignee adj 1 vuurachtig, vurig, vuur..., brandend

3

2 GEOLOGIA eruptief petra/rocca -- = oergesteente, stollingsgesteente ignicola sub 1 vuuraanbidder + ignifere adj 1 vuurhoudend spirito -- = vuurgeest + ignifugar v 1 brandwerend maken, brandvrij maken + ignifugation sub 1 het brandwerend maken 2 brandwerendheid + ignifuge adj 1 brandwerend, brandvrijmakend materia -- = brandwerende stof color -- = vuurbestendige verf + ignifugo sub 1 brandwerend middel + ignipunctura sub 1 brandpunctuur, ignipunctuur ignir v 1 in brand steken, ontsteken, (doen) ontbranden ignition sub 1 het (doen) ontbranden, ontbranding, het ontsteken, ontsteking -- retardate = naontsteking temperatura de -- = ontstekingstemperatuur scintilla de -- = ontstekingsvonk dispositivo de -- = ontstekingsmechanisme ignivome adj 1 vuurbrakend, vuurspuwend + ignivore adj 1 vuuretend + ignivoro sub 1 vuureter ignobile adj 1 van lage geboorte of lage maatschappelijke positie 2 laag, laaghartig, gemeen, verachtelijk individuo -- = schoft sentimentos -- = lage gevoelens ignobilitate sub 1 laagheid, laaghartigheid, gemeenheid, verachtelijkheid ignominia sub 1 schande, schandelijkheid, schanddaad, oneer, smaad coperir se -- = zich met schande overladen le -- de iste offensa = het smadelijke van deze belediging ignominiose adj 1 schandelijk, onterend, infaam, smadelijk comportamento -- = schandelijk gedrag

tractamento -- = schandelijke behandeling ignorabile adj 1 wat men niet behoeft te weten ignorante adj 1 onwetend, onkundig massa -- = domme massa esser completemente/totalmente -- = van toeten noch blazen weten ignorantia sub 1 onwetendheid, onkundigheid, onkunde -- del factos = onbekendheid met de feiten -- simulate = voorgewende onwetensheid lassar un persona in le -- de un cosa = iemand onkundig van iets laten mantener un persona in le -- = iemand dom houden, iemand in het ongewisse laten ille lo ha facite in su -- = hij heeft dat in zijn onwetendheid gedaan peccar per -- = zondigen uit onkunde/onwetendheid ignorantismo sub 1 systeem van domhouden ignorar v 1 onkundig zijn, niet weten -- un cosa = geen kennis dragen van iets, iets niet weten que tu mano leve ignora lo que face tu mano dextre = laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet 2 niet willen weten, niet willen kennen, negeren -- un prohibition/interdiction = een verbod negeren non -- = zeker weten, heel goed weten nos ha ignorate le provocationes = wij zijn niet ingegaan op de provocaties -- completemente un persona = iemand straal negeren + iguana sub 1 ZOOLOGIA kamhagedis, leguaan, iguana + iguanodonte sub 1 ZOOLOGIA iguanodon (prehistorische reuzenhagedis) + ikebana sub 1 ikebana (Japanse bloemsierkunst) il sub 1 (ONP pron ) er, het il ha = er is, er zijn il gela = het vriest + ileal adj 1 ANATOMIA kronkeldarm..., ileaal + ileitis sub 1 MEDICINA kronkeldarmontsteking, ileïtis + ileo sub 1 MEDICINA darmafsluiting, ileus

+ ileocecal adj 1 MEDICINA kronkel- en blindedarm..., ileocecaal + ileon sub 1 ANATOMIA kronkeldarm, ileum + ileotomia sub 1 MEDICINA ileotomie + iliac adj 1 ANATOMIA darmbeen..., iliacaal osso -- = darmbeen fossa -- = darmbeenholte vena -- = heupader ilice sub 1 BOTANICA hulst bacca/fructo de -- = hulstbes + ilio sub 1 ANATOMIA darmbeen, ilium + iliocostal adj 1 iliocostaal + iliodorsal adj 1 iliodorsaal + iliofemoral adj 1 iliofemoraal + iliospinal adj 1 iliospinaal + iliotibial adj 1 iliotibiaal illa pron pers 1 zij 2 haar (na VZ) illac adv 1 daar + illation sub 1 gevolgtrekking, besluit, conclusie + illative adj 1 gevolgtrekkend, illatief phrase -- = illative zin argumentar --mente = gevolgtrekkend argumenteren ille (I) 1 pron dem adjec 1. die, dat, 2 . eerstgenoemd in -- tempore = toenmaals de -- tempore = toenmalig 2 pron dem 1. die, dat, 2. eerstgenoemd ille (II) pron pers 1 hij 2 hem (na VZ) illegal adj 1 illegaal, onwettig, wederrechtelijk, onrechtmatig activitates -- = illegale activiteiten practicas -- = illegale praktijken importation -- = illegale invoer discargas -- de residuos toxic = illegale gifstortingen action -- = onrechtmatige handeling aborto -- = illegale abortus salarios -- = zwarte lonen exercitio -- de un profession = onwettige uitoefening van een beroep

4

usar medios -- = onwettige middelen gebruiken ager --mente = illegaal handelen illegalitate sub 1 illegaliteit, onwettigheid, wederrechtelijkheid -- de un acto = onwettigheid van een handeling illegibile adj 1 onleesbaar, niet te lezen, niet te ontcijferen signatura -- = onleesbare handtekening scriptor -- = onleesbare schrijver illegibilitate sub 1 onleesbaarheid -- de un signatura = onleesbaarheid van een handtekening illegitime adj 1 onwettig, ongeoorloofd, illegitiem acto -- = onrechtmatige daad matrimonio/maritage -- = onwettig huwelijk 2 JURIDIC onecht, buitenechtelijk infante -- = buitenechtelijk kind filio -- = buitenechtelijke zoon illegitimitate sub 1 onwettigheid, onrechtmatigheid, illegitimiteit -- de un acto = onrechtma-tigheid van een handeling 2 JURIDIC onechtheid illes sub 1 (pron pers ) 1. zij, ze, 2 hen (na prep ) 2 pron dem 1. die, 2. eerstgenoemden illese adj 1 ongedeerd, niet gewond, zonder letsel remaner -- in un grave accidente = ongedeerd blijven bij een ernstig ongeluk illesibile adj 1 niet te verwonden, onkwetsbaar illiberal adj 1 bekrompen 2 gierig illiberalitate sub 1 bekrompenheid 2 gierigheid illic adv 1 daar, op die plaats illicite adj 1 ongeoorloofd, onwettig, verboden, clandestien importation -- = illegale invoer chassator {sj} -- = stroper chassar {sj} illicitemente = stropen methodos -- = ongeoorloofde methoden medios -- = ongeoorloofde middelen commercio -- = verboden handen exercitio -- del medicina = onbevoegde uitoefening van de

geneeskunde action -- = onrechtmatige handeling illimitabile adj 1 onbegrensbaar, grenzeloos + illimitabilitate sub 1 grenzeloosheid illimitate adj 1 onbegrensd, grenzeloos, onbeperkt, onbepaald, ongelimiteerd poter -- = onbegrensde macht confidentia -- = onbeperkt vertrouwen credito -- = onbepaald/onbeperkt krediet le universo es -- = het heelal is onbegrensd + illiquiditate sub 1 FINANCIAS illiquiditeit illitterate adj 1 ongeletterd 2 analfabetisch, niet kunnende lezen en schrijven illo pron pers 1 het, hij, zij, dat con -- le cosa es finite = daarmee is de zaak afgedaan + illocution sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA, PHILOSOPHIA illocutie (handeling die in het spreken gebeurt) illogic adj 1 onlogisch, ongerijmd rationamento -- = onlogische redenering + illogicitate sub 1 onlogisch karakter, het onlogische le -- de un conclusion = het onlogische van een conclusie le -- de su affirmationes = het onlogische van zijn beweringen + illogismo sub 1 het onlogische, gebrek aan logica illuder v 1 bedriegen, foppen, er in laten lopen illuminabile adj 1 wat verlicht kan worden illuminante adj 1 lichtgevend, verlichtend corpores -- = lichtgevende lichamen le gratia -- de Deo = de verlichtende gratie van God illuminar v 1 verlichten (in het licht zetten) le sol illumina le terra = de zon verlicht de aarde 2 feestelijk verlichten, illumineren -- un monumento = een monument (feestelijk) verlichten 3 FIGURATE verlichten (van de geest), klaarheid geven, verhelderen un radio de sperantia illuminava le prisioneros = er gloorde iets van hoop voor de gevangenen

illuminate adj 1 verlicht strata -- = verlichte straat despota -- = verlichte despoot illumination sub 1 het verlichten, verlichting -- a/per gas = gasverlichting -- electric = elektrische verlichting -- artificial = kunstverlichting -- stratal/del stratas = straatverlichting technica de -- = verlichtingstechniek installation de -- = verlichtingsinstallatie 2 het feestelijk verlichten, feestverlichting -- del monumentos = (feestelijke) verlichting van monumenten 3 FIGURATE het verlichten (van de geest), het geven van klaarheid, het verhelderen, verheldering 4 illuminatie illuminative adj 1 verlichtend illuminato sub 1 illuminaat (persoon die deel uitmaakt van de sekte der illuminaten) illuminator sub 1 verlichter illuminismo sub 1 leer van de illuminaten illuminista sub 1 illuminaat (persoon die deel uitmaakt van de sekte der illuminaten) illusion sub 1 zinsbedrog, bedrieglijke schijn, waan, illusie le --es del prestidigitator = de bedrieglijke kunsten van de goochelaar -- optic = gezichtsbedrog perder su --es = zijn illusies laten varen crear --es = illusies wekken destruer un -- = een illusie in de grond boren/verstoren facer se/forgiar se --es = zich illusies maken 2 hersenschim, droombeeld illusionar v 1 een illusie geven aan, begoochelen, verblinden illusionismo sub 1 het niet geloven aan het objectief bestaan der dingen, illusionisme 2 goochelkunst spectaculo de -- = goochelvoorstelling illusionista sub 1 niet-gelover aan de objectiviteit der dingen 2 goochelaar, illusionist illusori adj 1 bedrieglijk promissas -- = bedrieglijke beloften

5

2 denkbeeldig, illusoir avantage -- = denkbeeldig voordeel prosperitate -- = schijnbloei illustrar (I) v 1 verduidelijken, verklaren, ophelderen -- un cosa con exemplos = iets verduidelijken/toelichten met voorbeelden 2 met illustraties versieren, illustreren poema illustrate = rijmprent revista illustrate = geïllustreerd tijdschrift carta postal illustrate = ansicht illustrar (II) v 1 beroemd/vermaard maken illustration(I) sub 1 het verduidelijken, verduidelijking, het verklaren, verklaring, het ophelderen, opheldering material de -- = illustratiemateriaal 2 illustratie, plaat, prent, afbeelding -- de moda = modeplaat illustration(II) sub 1 het beroemd/vermaard maken illustrative adj 1 illustratief exemplos -- = illustratieve voorbeelden designos -- = illustratieve tekeningen illustrator sub 1 illustrator, tekenaar illustre adj 1 beroemd, vermaard, doorluchtig, illuster exemplos -- = illustere voorbeelden compania -- = illuster gezelschap artista -- = beroemde kunstenaar scientista -- = beroemde wetenschapper + illustrissime adj 1 allerdoorluchtigst + illuvial adj 1 GEOLOGIA illuvium..., accumulatie..., illuviaal zona -- = illuviale zone + illuviation sub 1 GEOLOGIA accumulatieproces (door illuvium) + illuvion sub 1 GEOLOGIA illuvium Illyria sub n pr 1 Illyrië illyric adj 1 Illyrisch civilisation -- = Illyrische beschaving lingua -- = Illyrische taal illyrie adj 1 Illyrisch illyrio sub 1 Illyriër

+ ilmenite sub 1 MINERALOGIA titaanijzer + ilota sub 1 heloot + ilotismo sub 1 helotendom imaginabile adj 1 denkbaar, voorstelbaar tote le servicios -- = alle mogelijke diensten imaginar v 1 verbeelden, voorstellen io pote -- me lo multo ben = ik kan het mij zeer goed voorstellen tu te pote -- le resto = de rest kun je wel raden imagina te que il non ha iste edificio = denk dat gebouw even weg 2 uitvinden, verzinnen, bedenken, op het idee komen imaginari adj 1 denkbeeldig, fictief, ingebeeld periculo -- = denkbeeldig gevaar maladia -- = ingebeelde ziekte malado -- = ingebeelde zieke un mundo -- = een gefingeerde wereld profito/beneficio -- = imaginaire winst 2 MATHEMATICA imaginair numero -- = imaginair getal punctos -- = imaginaire punten planos -- = imaginaire platte vlakken imagination sub 1 het verbeelden 2 verbeelding(skracht), voorstellingsvermogen, fantasie fortia/poter de -- = verbeeldingskracht -- popular = volksverbeelding le joco/curso del -- = het spel der verbeelding excitar le -- = de verbeelding prikkelen imaginative adj 1 vindingrijk, vernuftig, met een rijke verbeelding, vol verbeeldingskracht poter/potentia/fortia -- = verbeeldingskracht spirito -- = vindingrijke geest imagine sub 1 beeld --s de archivo = archiefbeelden qualitate del -- = beeldkwaliteit ric in --s = beeldrijk PHOTOGRAPHIA campo del -- = beeldveld PHOTOGRAPHIA -- negative = negatief beeld -- virtual = virtueel beeld plano del -- = beeldvlak TELEVISION tubo de -- = beeldbuis creation de un -- = beeldvorming -- televisate = televisiebeeld -- stereoscopic = stereoscopisch beeld -- specular = spiegelbeeld -- sonor = klankbeeld

-- del futuro = toekomstbeeld -- del societate = maatschappijbeeld -- human/del homine = mensbeeld exprimer se in --s = zich in figuren uitdrukken 2 evenbeeld illa es le vive -- de su matre = zij is het evenbeeld van haar moeder 3 afbeelding, plaat(je), prent, illustratie libro de --s = prentenboek collection de --s = prentenverzameling historia in --s = beeldverhaal 4 dar un altere -- a un organisation = een organisatie een ander gezicht geven + imago sub 1 PSYCHOLOGIA imago -- paterne/paternal = vaderimago 2 ZOOLOGIA imago (volledig ontwikkeld insekt) + imam sub 1 RELIGION imam + imamato sub 1 RELIGION imamaat + imballage sub 1 het inpakken, het verpakken, verpakking cassa de -- = pakkist, pakdoos material de -- = verpakkingsmateriaal corbe de -- = pakkorf/mand corda de -- = paktouw banda de -- = wikkel tela de -- = paklinnen/doek aco/agulia de -- = paknaald papiro de -- = pakpapier palea de -- = pakstro tabula de -- = paktafel costos de -- = verpakkingskosten modo de -- = verpakkingswijze -- metallic = blikverpakking -- a uso unic = eenmalige verpakking -- alveolate/a alveolos = doordrukverpakking -- insufficiente/deficiente = gebrekkige verpakking -- familial = gezinsverpakking -- recuperabile = retouremballage -- biodegradabile = milieuvriendelijke verpakking imballar v 1 (in)pakken, verpakken -- mercantias/merces = goederen inpakken hermeticamente imballate = luchtdicht verpakt + imballator sub 1 inpakker 2 inpakmachine imbalsamar v 1 balsemen 2 met balsemgeuren vervullen, lekker ruiken, geuren + imbalsamator sub 1 balsemer

6

imbalsamento sub 1 het balsemen, balseming 2 het lekker ruiken, het geuren imbarcamento sub 1 inscheping, het aan boord gaan/brengen jectata de -- = inschepingspier imbarcar v 1 inschepen, aan boord nemen -- se = aan boord gaan FIGURATE -- se in = verwikkeld raken in imbarcation sub 1 het inschepen, inscheping, het aan boord gaan/nemen 2 boot(je), vaartuig -- a motor = motorvaartuig ponte del --es = sloependek imbarcatorio sub 1 aanlegsteiger, laadsteiger, landingshoofd, pier, havenhoofd imbarrilar v 1 inkuipen, op fust doen + imbattibile adj 1 onverslaanbaar un campion -- = een onverslaanbare kampioen + imbattibilitate sub 1 onverslaanbaarheid imbecille adj 1 MEDICINA imbeciel, zwakzinnig 2 imbeciel, achterlijk, stom, idioot, onnozel imbecille sub 1 MEDICINA imbeciel, zwakzinnige 2 imbeciel, stommeling, idioot, onnozeling banda de --s = stelletje idioten imbecillitate sub 1 MEDICINA imbeciliteit, zwakzinnigheid 2 imbeciliteit, achterlijkheid, stompzinnigheid, onnozelheid -- mongoloide = mongolisme facer un -- = een stomme streek uithalen imbellimento sub 1 het verfraaien, het mooier maken, het opsmukken 2 verfraaiing, versiering imbellir v 1 verfraaien, mooier maken, versieren -- un historia = een verhaal opsmukken -- un interior = een interieur verfraaien -- le realitate = de werkelijkheid (te) mooi voorstellen + imberbe adj 1 baardeloos imbiber v 1 drenken (in), doordrenken, nat maken, inzuigen, opzuigen, doorweken vestimentos imbibite =

doorweekte kleren -- de oleo = inoliën 2 doordrenkt zijn, volgezogen zijn 3 FIGURATE doordrenken, in zich opnemen (ideeën) esser imbibite de prejudicios = doortrokken zijn van vooroordelen imbibibile adj 1 ondrinkbaar, niet te drinken bira -- = ondrinkbaar bier imbibimento sub 1 het doordrenken, doordrenking, het doorweken, doorweking, het nat worden, het nat maken imbibition sub 1 het doordreken, doordrenking, het doorweken, doorweking, het nat worden, het nat maken, (TECHNICA BOTANICA) imbibitie imboscada sub 1 hinderlaag esser in -- = in hinderlaag liggen preparar un -- = een hinderlaag leggen cader in un -- = in een hinderlaag vallen attraher le inimico in un -- = de vijand in een hinderlaag lokken imboscar v 1 in hinderlaag liggen -- se = in hinderlaag gaan liggen tirator imboscate = sluipschutter + imbottiliamento 1 het bottelen, bottelarij catena de -- = bottellijn 2 verkeersopstopping imbottiliar v 1 bottelen, in flessen doen -- aqua mineral = mineraalwater bottelen bira imbottiliate = flessebier vino imbottiliate = wijn op flessen + imbottiliator sub 1 iemand die flessen vult, bottelaar 2 instrument dat flessen vult imbraciamento sub 1 omhelzing, omarming imbraciar v 1 omhelzen, omarmen 2 aannemen, kiezen (carrière, etc.), zich wijden aan -- un fide/religion = een geloof/godsdienst aannemen 3 omvatten, bevatten + imbricar v 1 overlappen, gedeeltelijk samenvallen + imbricate adj 1 dakpansgewijze geplaatst, overlappend plumas -- = over elkaar heen liggende veren le duo problemas es strictemente -- = beide problemen staan nauw met elkaar in verband

+ imbricatiflor adj 1 BOTANICA met dakpansgewijs dekkende bloemen + imbrication sub 1 overlapping, het gedeeltelijk samenvallen imbroglio sub ITALIANO 1 imbroglio, verwarring, verwikkeling imbroliamento sub 1 het verward maken/zijn, verwarring, warboel -- de parolas = warboel van woorden -- de ideas = een stel verwarde ideeën -- de filos = warrige massa draden imbroliar v 1 in de war maken, in verwarring brengen, verwarren, ingewikkeld maken -- le cosas = de boel in het honderd sturen -- le precios = met de prijzen foezelen ille se imbroliava in su explicationes = hij verwarde zich in zijn uiteenzettingen imbrunir v 1 bruin maken imbrutiente adj 1 afstompend imbrutimento sub 1 het afstompen, afstomping imbrutir v 1 afstompen un effortio intellectual prolongate/incessante imbruti le mente = aanhoudende geestelijke arbeid versuft imbuccamento sub 1 het in de mond stoppen/leggen (voedsel/woorden, etc.) 2 MUSICA het aan de lippen zetten (van een blaasinstrument), het blazen (op een blaasinstrument) 3 het uitmonden, het uitstromen imbuccar v 1 in de mond stoppen/leggen (voedsel/woorden, etc.), voeren -- un bebe/baby (A) = een baby voeren 2 MUSICA aan de lippen zetten (van blaasinstrumenten), blazen (op een blaasinstrument) -- le trompetta = de trompet aan de mond zetten 3 -- in = uitmonden in, uitstromen in imbuccatura sub 1 MUSICA aanzetting aan de mond (van blaasinstrument) 2 MUSICA mondstuk, blaasgat, riet 3 mondstuk (van een bit) 4 (uit)monding, mond (van een rivier) -- del Mosa = Maasmonding

7

+ imbuer v 1 doordrenken, doortrekken (anque FIGURATE) esser imbuite de un idea = geheel van een idee vervuld zijn + imburgesamento sub 1 verburgelijking + imburgesar v 1 verburgelijken imbursar v 1 in de buidel/beurs steken (geld) imitabile adj 1 navolgbaar, na te doen, te imiteren exemplo -- = na te volgen voorbeeld su signatura es facilemente -- = zijn handtekening is gemakkelijk na te maken + imitabilitate sub 1 navolgbaarheid, imiteerbaarheid imitar v 1 imiteren, nadoen, navolgen, nabootsen -- le signatura de un persona = iemands handtekening nabootsen -- le exemplo de un persona = iemands voorbeeld volgen -- un modello litterari = een literair model navolgen imitate adj 1 geïmiteerd, nagemaakt, namaak..., nagebootst imitation sub 1 het imiteren, imitatie, het namaken, namaak, namaking, het navolgen, navolging, het nabootsen, nabootsing digne de -- = navolgenswaardig -- de Rembrandt = nabootsing van rembrandt -- de un signatura = nabootsing van een handtekening -- perfecte = volmaakte nabootsing -- servil = slaafse navolging -- de pergamena = imitatieperkament imitative adj 1 imitatorisch, nabootsend, nabootsings... le instincto -- del simias = het nabootsingsinstinct van de apen imitator sub 1 nabootser, navolger, imitator le --es de Boccacio = de nabootsers van Boccacio imitator adj 1 nabootsend, navolgend, imiterend immaculate adj 1 onbevlekt, smetteloos, rein, onbezoedeld nive -- = vlekkeloze/ongerepte sneeuw papiro -- = vlekkeloos papier reputation -- = onbezoedelde reputatie/naam le -- Conception = de Onbevlekte Ontvangenis comportamento/conducta -- = vlekkeloos gedrag

+ immagazinabile adj 1 wat kan worden opgeslagen immagazinage sub 1 het opslaan, het bewaren, het bergen, opslag, bewaring, berging tank (A)/reservoir (F) de -- = opslagtank immagazinar v 1 opslaan, bewaren, bergen -- mercantias/merces = goederen opslaan -- grano = graan opslaan COMPUTATOR -- datos = gegevens opslaan COMPUTATOR -- in le memoria = in het geheugen opslaan immaliar v 1 omstrikken, verstrikken + immancabile adj 1 wat niet kan/mag ontbreken in omne reuniones su presentia es -- = in alle vergaderingen moet hij aanwezig zijn 2 onvermijdelijk, onafwendbaar, onontkoombaar, gewis immaneabile adj 1 onhandelbaar, moeilijk (of: niet) te hanteren immanente adj 1 PHILOSOPHIA immanent, in zichzelf besloten --e gerechtigheid = justitia immanente immanentia sub 1 PHILOSOPHIA immanentie, imanent karakter principio de -- = immanentiebeginsel + immanentismo sub 1 PHILOSOPHIA immanentisme + immanentista sub 1 PHILOSOPHIA aanhager van het immanentisme immaner v 1 PHILOSOPHIA immanent zijn + immangiabile adj 1 oneetbaar, niet te eten immanicar v 1 een handvat/steel, etc. zetten aan bezem/stuk gereedschap, etc., een heft zetten aan een mes immarcescibile adj 1 wat niet kan verwelken, onvergankelijk gloria -- = onverwelkbare/onvergankelijke roem immaterial adj 1 immaterieel, onstoffelijk benesser -- = geestelijk welzijn apparition -- = etherische verschijning benes -- = immateriële goederen placer -- = immaterieel plezier

+ immaterialisar v 1 immaterieel maken, vergeestelijken + immaterialismo sub 1 PHILOSOPHIA immaterialisme le -- de Berkeley = het immaterialisme van Berkeley + immaterialista sub 1 PHILOSOPHIA immaterialist + immaterialista adj 1 PHILOSOPHIA immaterialistisch + immaterialistic adj 1 PHILOSOPHIA immaterialistisch immaterialitate sub 1 onstoffelijkheid -- del anima = onstoffelijkheid van de ziel + immatricular v 1 inschrijven (in een register), registreren, immatriculeren -- un auto(mobile) een auto registreren -- un studente/studiante = een student inschrijven + immatriculation sub 1 inschrijving (in een register), registratie, immatriculatie, immatriculering lista de -- = immatriculatielijst registro de -- = immatriculatieregister immatur adj 1 onrijp, onvolgroeid, onvoldragen fructo -- = onrijpe vrucht un technica ancora -- = een nog niet volledig ontwikkelde techniek immaturitate sub 1 BIOLOGIA onrijpheid, immaturiteit FIGURATE le -- politic de un populo = de poli-tieke onrijpheid van een volk PSYCHOLOGIA -- affective = affectieve onrijpheid, infantiliteit immediate adj 1 direct, onmiddellijk, rechtstreeks, dichtstbijzijnd causa -- = directe oorzaak vicino -- = naaste buurman chef (F) -- = directe chef futuro -- = nabije toekomst dimission -- = ontslag op staande voet servicio -- = prompte bediening de effecto -- = direct werkend iste casa pote esser occupate immediatemente = deze woning is direct te aanvaarden immediatemente al arrivata = direct bij aankomst dimitter immediatemente = op staande voet ontslaan immedicabile adj 1 niet te genezen, ongeneeslijk maladia -- = ongeneeslijke ziekte ferita -- = niet te genezen wond immemorabile adj 1 onheuglijk, oeroud in tempores -- = in oeroude tijden

8

immemorial adj 1 onheuglijk, oeroud usage -- = oeroud gebruik desde/depost un tempore -- = sinds onheuglijke tijden, sedert mensenheugenis immense adj 1 onmetelijk, oneindig, ontzaglijk (groot), enorm, immens spatio -- = onafzienbare ruimte ricchessas -- = onmetelijke rijkdommen un amor -- = een heel grote liefde illes es immensemente felice = ze zijn eindeloos geluk-kig immensitate sub 1 onmetelijkheid, oneindigheid, ontzaglijke grootte, uitgestrektheid -- del universo = onmetelijkheid van het heelal le -- del genio de Leonardo da Vinci = de ontzaglijke grootte van het genie van Leonardo da Vinci immensurabile adj 1 onmeetbaar, onmetelijk profundo -- = onpeilbare diepe plaats/diepte immensurabilitate sub 1 onmeetbaarheid, onmetelijkheid immentionabile adj 1 wat niet vermeld kan worden immerger v 1 (onder)dompelen (in vloeistof/zee), doen zinken 2 overstromen, doen overlopen (land) le dica es immergite = de dijk loopt over 3 (onder)duiken (duikboot) + immeritate adj 1 onverdiend, onterecht laude -- = onverdiende lof honores -- = onverdiende eer reproches {sj} -- = onverdiende verwijten punition -- = onverdiende straf victoria -- = onverdiende overwinning immersion sub 1 het onderdompelen (in vloeistof/zee), onderdompeling, indompeling banio de -- = dompelbad baptismo per -- = doop bij/door onderdompeling baptisar per -- = dopen bij/door onderdompeling microscopio a/de -- = immersiemicroscoop objectivo a/de -- = immersieobjectief thermometro a/de -- = immersiethermometer 2 het onderlopen (land), overstromen 3 ASTRONOMIA intrede in de schaduw van een ster, immersie immesurabile adj 1 onmeetbaar, onmetelijk

immesurabilitate sub 1 onmeetbaarheid, onmetelijkheid immigrante sub 1 immigrant clauder le frontieras al --s = de grenzen voor immigranten sluiten immigrar v 1 immigreren immigrate adj 1 travaliator/laborator/obrero -- = gastarbeider immigration sub 1 het immigreren, immigratie unda de -- = immigratiegolf politica de -- = toelatingsbeleid immigrato sub 1 immigrant, geïmmigreerde imminente adj 1 dreigend, naderend, op handen zijnd, zeer nabij, boven het hoofd hangend, zeer binnenkort te verwachten, aanstaande periculo -- = acuut/dreigend gevaar eventos -- = ophanden zijnde gebeurtenissen le guerra es -- = de oorlog kan ieder ogenblik uitbreken le estate es -- = het is zo zomer imminentia sub 1 het dreigen (van gevaar), nadering, het naderbij komen, het op handen zijn -- del morte = nabijheid van de dood -- de un conflicto = het op handen zijn van een conflict immiscer v 1 mengen, vermengen -- se in = zich mengen in, zich bemoeien met, zich inlaten met io non vole -- me in vostre lites familiar = ik wil me niet mengen in jullie familietwisten + immiscibile adj 1 niet (ver)mengbaar liquidos -- = niet mengbare vloeistoffen + immiscibilitate sub 1 on(ver)mengbaarheid + immission sub 1 immissie; valvula de -- = inlaatventiel + immitigabile adj 1 wat niet kan worden verzacht/getemperd/verlicht/ gelenigd immixtion sub 1 (ver)menging 2 inmenging, bemoeienis -- del stato = staatsbemoeiing -- in le vita private de un persona = inmenging in het privéleven van iemand immobile adj 1 onbeweeglijk, bewegingloos, roerloos, stilstaand, vast, onwrikbaar

dogma -- = onwankelbaar dogma aqua -- = stilstaand water JURIDIC benes -- = onroerende goederen immobile sub 1 JURIDIC onroerend goed, pand vender un -- = een pand verkopen comprar un -- = een pand kopen immobiliari adj 1 JURIDIC onroerend benes -- = onroerende goederen mediator -- = makelaar in onroerend goed agentia -- = makelaardij societate -- = bouwfonds mercato -- = huizenmarkt immobilisar v 1 stopzetten, stilleggen, doen stilstaan, tot staan/stilstand brengen -- le traffico = het verkeer lamleggen/blokkeren 2 FIGURATE verlammen, verstarren 3 ECONOMIA (kapitaal) vastleggen 4 JURIDIC (roerend goed) onroerend maken immobilisation sub 1 het blokkeren, stillegging, stopzetting, het stilhouden 2 FIGURATE het verlammen, verlamming, het verstarren, verstarring 3 ECONOMIA het vastleggen (van kapitaal) 4 JURIDIC verandering van roerend goed in onroerend goed + immobilismo sub 1 immobilisme, verstarring, stilstand -- politic = politiek immobilisme -- economic = economische stilstand immobilitate sub 1 onbeweeglijkheid, bewegingsloosheid, roerloosheid le theoria copernican del -- del sol al centro del universo = de Coperni-caanse theorie van de onbeweeglijkheid van de zon in het centrum van het heelal 2 verstarring, stilstand -- politic = politieke verstarring immoderate adj 1 onmatig, bovenmatig, buitensporig expensas/dispensas -- = buitensporige uitgaven usage -- del alcohol = onmatig alcoholgebruik desiros/desiderios -- = tomeloze wensen immoderatessa sub 1 mateloosheid, onmatigheid immoderation sub 1 mateloosheid, onmatigheid immodeste adj 1 onbescheiden 2 onbeschaamd, onbetamelijk, onwelvoeglijk immodestia sub 1 onbescheidenheid

9

2 onbeschaamdheid, onbetamelijkheid, onwelvoeglijkheid + immodificabile adj 1 onveranderbaar immolar v 1 offeren, doden, slachten, opofferen (anque FIGURATE) -- un victima = een slachtoffer offeren -- un vitello = een kalf offeren -- su vita pro le patria = zijn leven offeren voor het vaderland immolation sub 1 het offeren, offering -- de esseres human = mensenoffers immolator sub 1 offeraar immoral adj 1 immoreel, onzedelijk, zedeloos, onfatsoenlijk actos -- = immorele handelingen conducta/comportamento -- = onfatsoenlijk/immoreel gedrag libro -- = onzedelijk boek imagines -- = zedeloze plaatjes viver -- = immo-reel leven + immoralisar v 1 immoreel maken immoralismo sub 1 immoralisme 2 immoreel gedrag immoralista sub 1 aanhanger van het immoralisme 2 iemand die zich immoreel gedraagt + immoralista adj 1 immoralistisch immoralitate sub 1 immoraliteit, onzedelijkheid -- de un conducta/comportamento = onzedelijkheid van een gedrag immortal adj 1 onsterfelijk le anima es -- = de ziel is onsterfelijk poetas -- = onsterfelijke dichters gloria -- = onsterfelijke roem 2 onvergankelijk, blijvend amor -- = blijvende liefde odio -- = blijvende haat + immortal sub 1 strobloem immortalisar v 1 onsterfelijk maken, vereeuwigen -- su nomine = zijn naam vereeuwigen + immortalisation sub 1 vereeuwiging immortalitate sub 1 onsterfelijkheid -- del anima = onsterfelijkheid van de ziel doctrina del -- = onsterfelijkheidsleer

2 onvergankelijkheid -- del gloria = onvergankelijkheid van de roem immortificate adj 1 onbekeerlijk, onboetvaardig immortification sub 1 onbekeerlijkheid, onboetvaardigheid + immotivate adj 1 ongemotiveerd attacco -- = ongemotiveerde aanval immun adj 1 JURIDIC vrijgesteld (van lasten, etc.), immuun, onschendbaar -- de un pagamento = vrijgesteld van een betaling 2 onvatbaar (voor ziekten/vergif), immuun -- al stress (A) = stressbestendig immunde adj 1 smerig, vuil, vies, onzindelijk 2 onrein spirito -- = onreine geest animal -- = onrein dier 3 obsceen immunditia sub 1 vuil, smerigheid, vuiligheid --s = straatvuil, afval --s domestic = huisvuil -- voluminose = grofvuil --s de cocina = keukenafval collector de --s = vuilnisophaler colliger --s = vuilnis ophalen receptaculo de --s = vuilnisbak situla al --s = vuilnisemmer carro de --s = vuilniswagen deposito/cumulo de --s = (vuilnis)belt 2 RELIGION onreinheid immunisar v 1 MEDICINA onvatbaar maken (voor infectieziekten), immuun maken, immuniseren immunisation sub 1 MEDICINA het onvatbaar maken (voor infectieziekten), immunisatie, immunisering -- active/passive = actieve/passieve immunisatie + immunisator sub 1 immunisator + immunitari adj 1 MEDICINA immuniteits... systema -- = immuunsysteem reaction -- = immuniteitsreactie, immuunreactie mechanismo -- = immuunmechanisme immunitate sub 1 MEDICINA onvatbaarheid (voor infectieziekten), immuniteit -- natural = natuurlijke immuniteit -- cellular = cellulaire immuniteit -- congenital = aangeboren immuniteit -- acquirite = verworven immuniteit -- hereditari = overgeërfde immuniteit

-- passive = passieve immuniteit -- active = actieve immuniteit -- chimic = chemo-immuniteit 2 JURIDIC vrijstelling, ontheffing, vrijdom -- de impostos = vrijdom van belasting -- del servicio militar = vrijgesteld van militaire dienst 3 onschendbaarheid, immuniteit -- diplomatic = diplomatieke onschendbaarheid -- parlamentari = parlementaire onschendbaarheid -- ecclesiastic = kerkelijke immuniteit + immunobiologia sub 1 immunobiologie + immunochimia sub 1 immunochemie + immunodeficientia sub 1 immunodeficiëntie + immunodepressivo sub 1 MEDICINA immunodepressivum + immunofluorescentia sub 1 MEDICINA immunofluorescentie + immunogene adj 1 MEDICINA immunogeen + immunogenetic adj 1 immunogenetisch + immunogenetica sub 1 immunogenetica + immunoglobulina sub 1 BIOLOGIA immunoglobuline + immunologia sub 1 immunologie + immunologic adj 1 immunologisch studios -- = immunologische studiën tolerantia -- = immunotolerantie reaction -- = immuniteitsreactie, immuunreactie mechanismo -- = immuunmechanisme + immunologista sub 1 immunoloog + immunologo sub 1 immunoloog + immunomechanismo sub 1 immunomechanisme + immunopathia sub 1 MEDICINA immunopathie + immunoreaction sub 1 MEDICINA immuunreactie + immunoreactive adj 1 MEDICINA immunoreactief + immunoreactivitate sub 1 MEDICINA immunoreactiviteit + immunosero sub 1 MEDICINA immuunserum

10

+ immunosuppression sub 1 onderdrukking van de immuniteit + immunosuppressive adj 1 immuniteitsonderdrukkend, immunosuppressief + immunosuppressivo sub 1 immunosuppressief middel, immunosuppressivum + immunosuppressor adj 1 immuniteitsonderdrukkend, immunosuppressief + immunosuppressor sub 1 immunosuppressief middel, immunosuppressivum + immunotherapia sub 1 immunotherapie, immunogene therapie + immunotolerantia sub 1 immunotolerantie + immurar v 1 opsluiten door inmetselen -- un tresor = een schat inmetselen + immuration sub 1 opsluiting door inmetseling immutabile adj 1 onveranderlijk, bestendig, duurzaam, onwankelbaar decision -- = onwankelbaar besluit le leges -- de natura = de onveranderlijke wetten van de natuur felicitate -- = duurzaam geluk immutabilitate sub 1 onveranderlijkheid, bestendigheid, duurzaamheid -- de un decision = onveranderlijkheid van een besluit -- del leges natural = onveranderlijkheid van de natuurwetten impaccar v 1 inpakken impaccator sub 1 inpakker impacchettar v 1 inpakken, inwikkelen -- mercantias/merces = goederen inpakken + impacchettator sub 1 inpakker impaction sub 1 schok, stoot, botsing, inslag (van projectiel) puncto de -- = trefpunt impacto sub 1 effect, uitwerking, gevolg -- ambiental = milieueffect 2 effect, invloed, indruk facer -- = effect hebben, indruk maken 3 schok, stoot, botsing, inslag (van projectiel) -- de meteorites = inslag van

meteorieten crater de -- = inslagkrater -- de granata = granaattrechter resistentia al -- = stootweerstand loco/puncto de -- = trefpunt, plaats van inslag causar un -- in = een schok veroorzaken in impagabile adj 1 (niet genoeg te waarderen) onbetaalbaar collaborator -- = onbetaalbare medewerker + impala sub 1 ZOOLOGIA impala impalamento sub 1 het opspietsen 2 het opgespietst zijn impalar v 1 spietsen, aan een spiets rijgen, met een spiets doorboren impaleage sub 1 het verpakken in stro impalear v 1 in stro verpakken 2 met stro bedekken (dak), matten (stoelen) 3 opzetten (van dieren) + impaleator sub 1 opzetter van dieren, taxidermist impalpabile adj 1 ontastbaar, ongrijpbaar umbras -- = ontastbare schaduwen impalpabilitate sub 1 ontastbaarheid, ongrijpbaarheid + impaludamento sub 1 Vide: impaludation impaludar v 1 tot een moeras maken -- se = een moeras worden + impaludation sub 1 het maken tot een moeras, verandering in een moeras, moerasvorming impanar v 1 gelijktijdig bestaan van het brood en van Jesus' lichaam in het Avondmaalsbrood impanation sub 1 CATHOLICISMO consubstantiatie, impanatio impar adj 1 oneven (anque MATHEMATICA) numero -- = 1. oneven nummer, 2. oneven getal MATHEMATICA function -- = oneven functie versos -- = verzen met een oneven aantal lettergrepen dies -- = oneven dagen 2 BIOLOGIA ongepaard organo -- = ongepaard orgaan + imparabile adj 1 onhoudbaar, onafwendbaar

colpo -- = onhoudbaar schot (bij balsporten) impardonabile adj 1 onvergeeflijk, onverschoonbaar error/falta -- = onvergeeflijke fout gaffe -- = onvergeeflijke blunder omission/negligentia -- = onvergeeflijke nalatigheid + impardonabilitate sub 1 onvergeeflijkheid, onverschoonbaarheid + imparidigitate adj 1 ZOOLOGIA onevenhoevig animales -- = onevenhoevige dieren, oneven-hoevigen + imparipennate adj 1 BIOLOGIA oneven geveerd, imparipinnaal + imparipinnate adj 1 BIOLOGIA oneven geveerd, imparipinnaal imparisyllabe adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ongelijklettergrepig, bij de verbuiging één of meer lettergrepen meer hebbend substantivos -- = ongelijklettergrepige woorden + imparisyllabic adj 1 Vide: imparisyllabe imparisyllabo sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ongelijklettergrepig woord, woord dat bij de verbuiging één of meer lettergrepen meer heeft imparitate sub 1 onevenheid (anque MATHEMATICA) -- de fortias = onevenheid van krachten -- numeric = numerieke onevenheid impartial adj 1 onpartijdig, objectief judice -- = onpartijdige rechter inquesta/examine -- = onpartijdig onderzoek critico -- = objectieve kritikus impartialitate sub 1 onpartijdigheid, objectiviteit -- de un judice = onpartijdigheid van een rechter judicar con -- = onpartijdig/objectief oordelen + impartibile adj 1 ondeelbaar + impartibilitate sub 1 ondeelbaarheid impartir v 1 toewijzen, toekennen, verlenen, toebedelen, geven, schenken, verstrekken -- le benediction papal = de pauselijke zegen geven -- le sacramentos = de sacramenten toedienen

11

le donos que le natura nos ha impartite = de gaven die de natuur uns heeft geschonken impartitor sub 1 iemand die iets toewijst/toekent/verstrekt, etc. impasse sub FRANCESE 1 impasse, moeilijke situatie, dood punt, patstelling trovar se in un -- = zich in een impasse bevinden le negotiationes es in un -- = de onderhandelingen zijn vastgelopen superar un -- = uit een impasse komen impassibile adj 1 onbewogen, ongevoelig, onverstoorbaar, zonder een spier te vertrekken examinator -- = onverstoorbare/koele examinator visage -- = ondoorgrondelijk gezicht, stalen gezicht affrontar --mente le morte = onbewogen de dood trotseren impassibilitate sub 1 onbewogenheid, ongevoeligheid, onverstoorbaarheid -- del stoicos = onbewogenheid van de stoïcijnen + impastabile adj 1 (samen)kneedbaar (tot deeg) impastamento sub 1 kneding (van deeg) 2 PICTURA het opleggen van een dikke verflaag 3 PICTURA pasteuse verflaag impastar v 1 samenkneden tot deeg, kneden -- le argilla = de klei kneden 2 met deeg bestrijken 3 PICTURA dikke verflagen opbrengen + impastator sub 1 kneedmachine 2 kneder, iemand die kneedt + impastatori adj 1 kneed... machina -- = kneedmachine impatientar v 1 ongeduldig maken, het geduld doen verliezen su lentor me impatienta = zijn traagheid maakt me ongeduldig -- se = ongeduldig worden impatiente adj 1 ongeduldig 2 hunkerend, vol (ongeduldig) verlangen impatientia sub 1 ongeduld, ongeduldigheid le -- del juventute = het ongeduld van de jeugd movimentos de -- = ongeduldige bewegingen monstrar --, dar signos de -- = tekenen van ongeduld geven 2 sterk verlangen

attender un cosa con -- = iets reikhalzend tegemoet zien impavide adj 1 onverschrokken, onversaagd, onvervaard, stoutmoedig, koen soldato -- = onverschrokken soldaat + impeachment sub ANGLESE 1 POLITICA impeachment impeccabile adj 1 RELIGION zondeloos, rein 2 onfeilbaar, feilloos 3 onberispelijk comportamento/conducta -- = onberispelijk/onbesproken gedrag traduction/translation -- = vlekkeloze vertaling vestir se impeccabilemente = zich onberispelijk kleden impeccabilitate sub 1 RELIGION zondeloosheid, reinheid 2 onfeilbaarheid 3 onberispelijkheid impecuniose adj 1 zonder geld, om geld verlegen, berooid un nobile -- = een kale jonker + impecuniositate sub 1 geldgebrek, berooidheid + impedantia sub 1 PHYSICA impedantie -- acustic = akoestische impedantie -- characteristic = karakteristieke impedantie -- complexe = complexe impedantie -- copulate = gekoppelde impedantie -- mutual = wederzijdse impedantie -- de massa = massa-impedantie -- de carga = belastingsimpedantie -- de radiation = stralingsimpedantie -- de fuga = lekimpedantie -- de curte circuito = kortsluitimpedantie + impedibile adj 1 wat verhinderd/belet/belemmerd kan worden impedimento sub 1 het verhinderen, het belemmeren, het beletten 2 hindernis, hinderpaal, belemmering, beletsel -- de maritage/matrimonio = huwelijksbeletsel in caso de -- = in geval van/bij verhindering incontrar un -- = op een hindernis stuiten remover un -- = een hindernis opruimen impedir v 1 verhinderen, beletten, belemmeren le arbores le impedi vider le foreste/le bosco = door de bomen ziet hij het bos niet meer -- un maritage/matrimonio = een huwelijk tegenhouden

isto me impedi de dormir = dat bezorgt me slapeloze nachten impeditive adj 1 belemmerend, belettend impejorar v 1 slechter maken/worden, verslechteren impellente adj 1 voortdrijvend, aandrijvend, aanzettend motivo -- = beweegreden necessitate -- = dringende noodzaak impeller v 1 voortdrijven, aandrijven, aanzetten, stimuleren, aanwakkeren fortia impellente = stuwkracht + impellucide adj 1 ondoorschijnend impenetrabile adj 1 ondoordringbaar, ontoegankelijk foreste -- = ondoordringbaar woud blindage -- = ondoordringbare bepantsering 2 ondoorgrondelijk, gesloten personage -- = gesloten persoon 3 niet te doorgronden, onkenbaar mysterio -- = ondoorgrondelijk mysterie impenetrabilitate sub 1 ondoordringbaarheid -- de un foreste = ondoordringbaarheid van een woud -- de un blindage = ondoordringbaarheid van een bepantsering 2 ondoorgrondelijkheid, geslotenheid 3 ontoegankelijkheid, duisterheid, onkenbaarheid impenitente adj 1 onboetvaardig, zonder berouw 2 onverbeterlijk, verstokt bibitor -- = verstokte drinker jocator -- = verstokt speler peccator -- = verstokte zondaar impenitentia sub 1 onboetvaardigheid 2 verstoktheid + impensabile adj 1 ondenkbaar, onvoorstelbaar + impensate adj 1 ongedacht, onvermoed possibilitates -- = ongedachte mogelijkheden imperar v 1 heersen over, regeren divide e impera/regna = verdeel en heers povressa imperante = heersende armoede gusto imperante = heersende smaak imperative adj 1 gebiedend, bevelend, gelastend, dwingend, imperatief disposition/prescription -- =

12

dwingend/imperatief voorschrift tono -- = gebiedende toon voce -- = gebiedende stem reguardo -- = gebiedende blik signo -- = gebiedend teken attitude -- = gebiedende houding clausula -- = gebodsbeding mandato -- = imperatief mandaat exigentia -- = onafwijsbare eis precepto -- = dwingend voorschrift 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA modo -- = gebiedende wijs, imperatief imperativo sub 1 PHILOSOPHIA gebod, voorschrift, imperatief -- categoric = categorische imperatief, praktische imperatief -- hypothetic = hypothetische imperatief 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA gebiedende wijs, imperatief imperator sub 1 keizer devote/dedicate al -- = keizersgezind coronar un -- = een keizer kronen imperatrice sub 1 keizerin imperceptibile adj 1 nauwelijks waarneembaar, onmerkbaar, onhoorbaar, onzichtbaar nuances (F) -- = onmerkbare nuances sono -- = onhoorbaar geluid differentia -- = onmerkbaar verschil cambio/cambiamento -- = ongemerkte verandering odor -- = onmerkbare geur progressos -- = nauwelijks merkbare vorderingen modification -- = onmerkbare wijziging imperceptibilitate sub 1 onwaarneembaarheid, onmerkbaarheid, onhoorbaarheid, onzichtbaarheid imperdibile adj 1 niet te verliezen, wat men niet kan verliezen processo -- = proces dat men niet kan verliezen imperfecte adj 1 onvolmaakt, onvolledig, onvoltooid, onvolkomen cognoscentia/cognoscimento/s aper -- = onvolledige kennis instrumentos -- = gebrekkige toestellen organisation -- = gebrekkige organisatie crystallo -- = imperfect kristal 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA onvoltooid imperfectibile adj 1 niet te volmaken, niet voor verbetering vatbaar imperfectibilitate sub 1 onvolmaaktheid, onvoltooidheid,

onvolledigheid le -- human = de menselijke onvolmaaktheid imperfection sub 1 onvolmaaktheid le -- del intelligentia human = de onvolmaaktheid van de menselijke intelligentie 2 gebrek, tekortkoming, fout -- typographic = drukfout + imperfective adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA imperfectief aspecto -- = imperfectief aspect imperfecto sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA imperfectum. onvoltooid verleden tijd imperforabile adj 1 niet te doorboren, niet te perforeren + imperforabilitate sub 1 onvermogen om doorboord te worden imperforate adj 1 niet doorboord, niet geperforeerd, ondoorboord imperforation sub 1 MEDICINA vergroeiing, stresie, afsluiting, verstoptheid imperial adj 1 keizerlijk, keizer..., keizerrijk... Su Majestate Imperial = Zijne Keizerlijke Majesteit familia/casa -- = keizerlijke familie, keizerlijk gezin corte -- = keizerlijk hof coronation -- = keizerskroning dignitate -- = keizerlijke waardigheid, keizerschap corte -- = keizerlijk hof corona -- = keizerskroon throno -- = keizerstroon culto -- = keizercultus monogramma -- = keizersmonogram titulo -- = keizerstitel autoritate -- = keizerlijk gezag citate -- = keizersstad aquila -- = keizerarend decreto -- = keizerlijk decreet le latino -- = het Latijn van de Keizertijd guarda -- = keizerlijke garde 2 van betere kwaliteit papyro -- = betere papyrus, papyrus van hogere kwaliteit imperial sub 1 imperiaal (op auto/bus, etc.) imperialismo sub 1 imperialisme le -- de Carolo V = het imperialisme van Karel de Vijfde -- cultural = cultureel imperialisme imperialista sub 1 imperialist 2 HISTORIA aanhanger van de keizer/het keizerrijk

+ imperialista adj 1 imperialistisch politica -- = imperialistische politiek + imperialistic adj 1 imperialistisch politica -- = imperialistische politiek imperibile adj 1 onvergankelijk impericular v 1 in gevaar brengen, belagen imperio sub 1 heerschappij, gezag, macht 2 keizerrijk Imperio Byzantin = Byzantijnse Rijk Imperio Celeste = Hemelse Rijk (China) Imperio del Sol Levante = Land van de Rijzende Zon (Japan) Imperio Perse = Perzische Rijk Imperio Britannic = Britse Imperium le Secunde Imperio = het Tweede Keizerrijk -- industrial = industrieel imperium mobiles -- = empiremeubels horologio -- = empireklok stilo -- = empirestijl le -- se dismembrava/se disintegrava = het rijk viel uiteen imperiose adj 1 gebiedend, heerszuchtig, autoritair character -- = heerszuchtig karakter tono -- = gebiedende toon 2 dringend, onweerstaanbaar besonio -- = dringende behoefte necessitate -- = dringende noodzaak + imperite adj 1 onervaren, onbedreven medico -- = onervaren dokter + imperitia sub 1 onervarenheid, onbedrevenheid -- de un ministro = onervarenheid van een minister + impermanente adj 1 tijdelijk, niet-duurzaam, voorbijgaand, onbestendig + impermanentia sub 1 tijdelijkheid, voorbijgaande aard impermeabile adj 1 ondoorlatend (voor water), waterdicht, waterafstotend, waterproof junctura -- = afdichting texito -- = waterafstotende stof papiro -- al grassia = vetvrij papier mantello -- = regenjas botta -- = waterlaars -- al aere = luchtdicht -- al fumo = rookdicht impermeabile sub 1 regenjas

13

+ impermeabilisar v 1 waterafstotend/waterdicht maken -- un texito = een weefsel waterdicht maken + impermeabilisation sub 1 het waterafstotend/waterdicht maken le -- de un texito = het water-dicht maken van een weefsel impermeabilitate sub 1 ondoorlatendheid (voor water), waterdichtheid, waterafstotendheid + impermissibile adj 1 ontoelaatbaar, ongeoorloofd + impermissibilitate sub 1 ontoelaatbaarheid impermutabile adj 1 onverwisselbaar impermutabilitate sub 1 onverwisselbaarheid + imperscrutabile adj 1 wat niet in detail/nauwkeurig bekenen kan worden + imperscrutabilitate sub 1 onmogelijkheid om in detail/nauwkeurig bekeken te worden impersonal adj 1 onpersoonlijk gusto -- = onpersoonlijke smaak stilo -- = onpersoonlijke stijl verbo -- = onpersoonlijk werkwoord forma -- del verbo = onpersoonlijke vorm van het werkwoord linguage -- = onpersoonlijke taal + impersonalisar v 1 onpersoonlijk maken (van een werkwoord) + impersonalitate sub 1 onpersoonlijkheid, objectiviteit -- del scientia = objectiviteit van de wetenschap -- de un critica = objectiviteit van een kritiek -- de un judicio = objectiviteit van een oordeel + impersuadibile adj 1 Vide: impersuasibile + impersuasibile adj 1 niet gemakkelijk de overtuigen/te overreden/over te halen impertinente adj 1 JURIDIC impertinent, irrelevant, niet ter zake dienend (bij) 2 onbeschaamd, onbeschoft, brutaal, impertinent infante -- = brutaal kind comportamento/conducta -- = impertinent gedrag attitude -- = onbeschofte houding responsa -- = brutaal antwoord impertinentia sub 1 JURIDIC impertinentie, irrelevantie

2 onbeschaamdheid, onbeschoftheid, brutaliteit, impertinentie imperturbabile adj 1 onverstoorbaar, onwankelbaar, imperturbabel confidentia/fiducia -- = rotsvast/onwankelbaar vertrouwen calma -- = onverstoorbare kalmte aplomb -- (F) = onverstoorbaar zelfvertrouwen visage -- = onbewogen gelaat imperturbabilitate sub 1 onverstoorbaarheid, imperturbabiliteit impervie adj 1 ondoordringbaar, ontoegankelijk, onbegaanbaar cammino -- = onbegaanbare weg + impervietate sub 1 ondoordringbaarheid, ontoegankelijkheid, onbegaanbaarheid + impetiginose adj 1 MEDICINA impetigo..., impetigineus + impetigo sub 1 MEDICINA impetigo (huidontsteking met korstvorming), huiduitslag, krentenbaard impeto sub 1 beweegkracht, drijfkracht, stuwkracht, stoot, aandrift, impuls -- del vento = beweegkracht van de wind + impetrabile adj 1 JURIDIC wat men kan verkrijgen/verwerven (door een verzoek) impetrar v 1 JURIDIC verkrijgen/verwerven (door een verzoek) -- gratia pro le condemnatos a morte = gratie verkrijgen voor de terdoodver-oordeelden impetration sub 1 JURIDIC het verkrijgen, verkrijging/verwerving (door een verzoek) impetrative adj 1 JURIDIC verkrijgend/verwervend (door een verzoek) impetuose adj 1 onstuimig, heftig, bruisend, driftig, vurig orator -- = vurige redenaar movimento -- = onstuimige beweging temperamento -- = onstuimig temperament vento -- = onstuimige wind impetuositate sub 1 onstuimigheid, heftigheid, geweld, kracht, drift, vuur -- del juventute = onstuimigheid/vuur van de jeugd -- de un passion = heftigheid van een hartstocht

+ impetuoso adv ITALIANO 1 MUSICA impetuoso impie adj 1 goddeloos, godslasterlijk parolas -- = godslasterlijke taal action -- = goddeloze daad impietate sub 1 goddeloosheid, ongelovigheid impietose adj 1 meedogenloos, liefdeloos + impignorabile adj 1 niet beleenbaar, niet verpandbaar + impignorabilitate sub 1 onmogelijkheid om beleend/verpand te worden + impilabile adj 1 (op)stapelbaar sedias -- = stapelbare stoelen + impilar v 1 opstapelen + impilator sub 1 (op)stapelaar impinger v 1 (toe)slaan, stoten (op), botsen (met) implacabile adj 1 onverzoenlijk, onverbiddelijk, niet te vermurwen logica -- = onverbiddelijke logica adversario -- = onverzoenlijke tegenstander inimico -- = onverzoenlijke vijand sorte -- = onverbiddelijk/onafwendbaar lot odio -- = onverzoenlijke haat implacabilitate sub 1 onverzoenlijkheid, onverbiddelijkheid, onvermurwbaarheid le -- de un inimico = de onverzoenlijkheid van een vijand -- del destino = onafwendbaarheid van het noodlot implaciamento sub 1 plaats, plek, stand, ligging, plaatsing 2 MILITAR emplacement implaciar v 1 plaatsen, zetten, op zijn plaats zetten + implant sub 1 MEDICINA onderhuids implantaat + implantabile adj 1 MEDICINA implanteerbaar implantar v 1 (in)planten 2 invoeren (gebruik, etc.), in zwang brengen 3 MEDICINA implanteren implantation sub 1 het (in)planten, inplanting

14

2 invoering (gebruik, etc.) 3 MEDICINA inplanting, implantatie + implantologia sub 1 implantologie + implausibile adj 1 onaannemelijk, ongeloofwaardig, niet plausibel + implausibilitate sub 1 onaannemelijkheid + implementar v 1 implementeren, ten uitvoer brengen/leggen, uitvoeren, volvoeren, effectueren + implementation sub 1 implementering, tenuitvoerbrenging/legging, uitvoering impler v 1 vullen, vol maken impletion sub 1 het vullen, vulling, het vol maken 2 vulling (resultaat van vullen) 3 vulling (waarmee gevuld wordt) -- isolante = isolerende vulling implicar v 1 (iets) impliceren, betekenen, inhouden, willen zeggen isto implica un grande sacrificio = dit houdt een grote opoffering in illo implica un grande periculo = daarin schuilt een groot gevaar -- un contradiction = een tegenstrijdigheid bevatten 2 (iemand) impliceren, betrekken, verwikkelen -- in un scandalo = in een schandaal betrekken -- in un processo = in een proces verwikkelen 3 (iets) tot gevolg hebben implication sub 1 het verwikkeld zijn, het betrokken zijn 2 het impliceren 3 implicatie, gevolg, uitvloeisel, uitwerking, consequentie isto ha --es politic = dit heeft politieke implicaties io non me habeva date conto de tote le --es = de draagwijdte hiervan was niet tot me doorgedrongen implicative adj 1 insluitend implicite adj 1 impliciet, stilzwijgend voluntate -- = onuitgesproken wil condition -- = impliciete/stilzwijgende voorwaarde + imploder v 1 imploderen, ineenklappen, ineenploffen + implorabile adj 1 wat kan worden afgesmeekt

implorar v 1 smeken, aanroepen -- le sanctos = de heiligen aanroepen 2 smeken om, afsmeken -- pardono = om vergeving smeken imploration sub 1 het aanroepen, aanroeping 2 smeekbede ceder al --es del matres = bezwijken voor de smeekbeden van de moeders implorator sub 1 iemand die om iets smeekt/iets afsmeekt + implosion sub 1 PHYSICA, PHONETICA implosie + implosive adj 1 PHONETICA implosief, door/met implosie uitgesproken sono -- = implosieve klank consonante -- = implosief implumar v 1 van veren voorzien, met veren versieren + implumate adj 1 bedekt met veren, voorzien van veren, versierd met veren cappello -- = met veren versierde hoed nostre amicos -- = onze gevederde vrienden impluvio sub 1 HISTORIA ROMAN impluvium + impolarisabile adj 1 onpolariseerbaar + impolderar v 1 inpolderen impolite adj 1 niet gepolijst, ruw 2 onbeleefd, onhoffelijk, onwellevend, ongemanierd, lomp manieras -- = onbehoorlijke manieren extrememente -- = hoogst onbeleefd impolitessa sub 1 onbeleefdheid, onhoffelijkheid, onwellevendheid, ongemanierdheid, lompheid de -- van een antwoord = le impolitessa de un responsa committer un -- = een onbeleefdheid begaan impolitic adj 1 onpolitiek, (uit politiek oogpunt) niet verstandig imponderabile adj 1 PHYSICA onweegbaar 2 FIGURATE ongrijpbaar, onberekenbaar, onvoorspelbaar, niet te voorspellen factores -- = ongrijpbare factoren imponderabile sub 1 --s = imponderabilia

imponderabilitate sub 1 PHYSICA onweegbaarheid 2 FIGURATE ongrijpbaarheid, onberekenbaarheid + imponderate adj 1 wat niet gewogen is 2 FIGURATE wat niet goed overwogen/overdacht is imponente adj 1 indrukwekkend, imposant, imponerend, ontzagwekkend groot, geweldig groot edificio -- = indrukwekkend gebouw spectaculo -- = indrukwekkend schouwspel figura -- = imponerende figuur cognoscentia/cognoscimento/ saper -- = eerbiedwekkende kennis + imponentia sub 1 imposant/indrukwekkend karakter imponer v 1 er op leggen, opleggen RELIGION -- le manos = de handen opleggen 2 opleggen -- un mulcta = een boete opleggen -- silentio = stilte gebieden le attention se impone = oplettendheid is geboden le amor non se impone per le fortia = liefde laat zich niet dwingen -- respecto = eerbied afdwingen/inboezemen -- deberes = plichten opleggen -- admiration = bewondering afdwingen -- se sacrificios = zich opofferingen getroosten -- un limite = een limiet stellen -- impostos/taxas = belastingen opleggen -- regulas = regels opleggen -- un tributo = een schatting opleggen -- su voluntate = zijn zin doordrijven -- un prohibition de conducer a un persona = iemand een rijverbod opleggen -- a un persona le pagamento de 10 000 florinos = iemand voor f. 10 000 aanslaan 3 imponeren, indruk maken, ontzag inboezemen + imponibile adj 1 wat kan worden opgelegd + imponibilitate sub 1 mogelijkheid tot het opleggen (van iets) impopular adj 1 impopulair, niet bemind, niet geliefd mesuras -- = impopulaire maatregelen lege -- = impopulaire wet ministro -- = impopulaire minister governamento -- = impopulaire regering impopularitate sub 1 impopulariteit, het onbemind zijn -- de un ministro = impopulariteit

15

van een minister -- de un lege = impopulariteit van een wet importabile adj 1 invoerbaar, wat kan worden ingevoerd, importabel mercantias/merces -- = goederen die kunnen worden ingevoerd + importabilitate sub 1 importeerbaarheid, invoerbaarheid importante adj 1 belangrijk, gewichtig, bijzonder, aanzienlijk evento -- = belangrijke gebeurtenis rolo -- = belangrijke rol importantia sub 1 gewicht, gewichtigheid, belang, belangrijkheid, importantie -- vital = levensbelang question de -- vital = levenskwestie cosa de minor -- = bijzaak esser de prime/primari -- = van het allergrootste belang zijn isto es sin -- = dit heeft niets te betekenen attachar {sj}/dar/conceder -- a un cosa = gewicht aan iets hechten isto ha un grande -- pro me = er is voor mij veel aan gelegen importar v 1 importeren, invoeren Nederland importa caffe e coton = Nederland importeert koffie en katoen -- contrabando = smokkelen 2 van belang zijn, er op aankomen non importa! = het doet er niet toe! que importa ! = wat kan het schelen ! il importa que = het is van belang dat il non vos importa = het is uw zaak niet il me importa multissimo = er is mij veel aan gelegen importation sub 1 het importeren, import, het invoeren, invoer -- illegal/clandestin = illegale invoer articulo de -- = invoerartikel commercio de -- = invoerhandel excesso de -- = invoeroverschot derectos de -- = invoerrechten credito de -- = importkrediet permisso/licentia de -- = invoervergunning valor de -- = invoerwaarde pais de -- = inportland casa de -- = importfirma cigarros de -- = importsigaren reduction de -- = invoerbeperking contingente/quota de -- = invoercontingent prohibition/interdiction de -- = invoerverbod importator sub 1 importeur, invoerder, importhandelaar

+ importator adj 1 importerend, invoerend pais -- de petroleo = olieinvoerend land importun adj 1 lastig, hinderlijk, opdringerig, ongelegen curiositate -- = hinderlijke nieuwsgierigheid visita -- = ongelegen bezoek importunar v 1 lastig vallen, hinderen, ongelegen komen -- un persona con demandas enoiose = iemand met vervelende vragen lastig vallen importunitate sub 1 lastigheid, opdringerigheid, hinderlijkheid 2 aanhoudend gevraag, gezeur, gezanik + importuno sub 1 lastig persoon, lastpost, lastpak imposition sub 1 het er op leggen, oplegging RELIGION -- del manos = handoplegging 2 het opleggen van belasting/boete/een wet, etc. -- de un mulcta = heffing van een boete 3 opgelegde belasting/boete, etc. + impositor sub 1 iemand die oplegt impossibile adj 1 onmogelijk aventura -- = onmogelijk avontuur infante -- = onmogelijk/vervelend kind solution -- = onmogelijke oplossing problema -- = onmogelijk probleem, buitengewoon lastig probleem amor -- = onmogelijke liefde tentar le -- = het onmogelijke proberen + impossibile sub 1 het onmogelijke facer/demandar/tentar le -- = het onmogelijke doen/vragen/proberen impossibilitate sub 1 onmogelijkheid -- practic = practische onmogelijkheid recognoscer le -- de un cosa = de onmogelijkheid van iets inzien imposta sub 1 ARTE DE CONSTRUER uitstekende rand, bovenlicht, impost + imposto sub 1 belasting -- municipal = gemeentebelasting -- national/statal/de stato = rijksbelasting -- super salarios = loonbelasting -- super le receptas = inkomstenbelasting -- super le venditas =

omzetbelasting -- super le dividendo = dividendbelasting -- directe = directe belasting -- indirecte = indirecte belasting -- super le valor adjungite, I.V.A. = B.T.W. --s onerose = drukkende belastingen perceptor/receptor de --s = belastingontvanger exempte de --s = belastingvrij exemption de --s = belastingvrijdom systema de --s = belastingstelsel registro del --s = belastingkohier administration del --s = belastingadministratie pagamento de --s = belastingbetaling transferentia/transferimento de --s = belastingoverdracht lege de --s = belastingwet folio de --s = belastingbiljet/formulier question de --s = belastingkwestie limite del --s = belastinggrens tabella del --s = belastingtabel cifras del --s = belastingcijfers edificio del --s = belastinggebouw imponer --s = belastingen opleggen stabilir/estabilir un -- = een belasting instellen/invoeren augmentar le --s = de belastingen verhogen impostor sub 1 bedrieger, huichelaar dismascar un -- = een bedrieger ontmaskeren -- de maritage/matrimonio = huwelijkszwendelaar impostura sub 1 bedrog, huichelarij, veinzerij impotente adj 1 onmachtig, machteloos, niet in staat rabie -- = machteloze woede esser -- ante un disastro = machteloos/hulpeloos staan tegenover een ramp 2 impotent impotentia sub 1 onmacht, machteloosheid, onvermogen le -- del ration = de onmacht van de rede senso de -- = gevoel van onmacht reducer al -- = machteloos maken 2 impotentie impovrimento sub 1 het verarmen, verarming -- economic de un pais = economische verarming van een land -- cultural = culturele verarming -- linguistic = taalverarming impovrir v 1 arm maken, verarmen le crise/crisis agricole/agricultural ha impovrite le campania = de landbouwcrisis heeft het platteland verarmt le solo se impovri = de grond verarmt

16

+ impovrite adj 1 verarmd familia -- = verarmde familie + impractic adj 1 onpraktisch impracticabile adj 1 onuitvoerbaar, niet realiseerbaar, onbruikbaar methodo -- = onbruikbare methode idea -- = onbruikbaar idee 2 onbegaanbaar, onberijdbaar, onbevaarbaar, onbespeelbaar (sportveld) cammino/via -- = onbegaanbare/onberijdbare weg impracticabilitate sub 1 onuitvoerbaarheid 2 onbegaanbaarheid, onberijdbaarheid, onbevaarbaarheid, onbespeelbaarheid (van sportveld) imprecar v 1 verwensen, vervloeken imprecation sub 1 het verwensen, het vervloeken, verwensing, vervloeking, vloek, krachtterm, imprecatie erumper/exploder in --es = in verwensingen uitbarsten imprecator sub 1 iemand die verwenst/vervloekt imprecatori adj 1 vervloekend, verwensend, vloek... formula -- = vloekformule sonetto -- = vloeksonnet + imprecisabile adj 1 niet te preciseren + imprecisate adj 1 niet gepreciseerd, niet nader aangegeven un quantitate -- = een niet nader aangegeven hoeveelheid imprecise adj 1 vaag, onduidelijk, onnauwkeurig contornos -- = vage contouren informationes -- = onnauwkeurige inlichtingen parolas -- = vage woorden ideas -- = vage ideeën tiro/colpo -- = onzuiver schot imprecision sub 1 vaagheid, onduidelijkheid, onnauwkeurigheid -- del contornos = vaagheid van de contouren impregnabile adj 1 te bevruchten, wat bevrucht kan worden 2 doordrenkbaar, impregneerbaar impregnar v 1 bevruchten, zwanger maken 2 (door)drenken (met), impregneren (met) impregnation sub 1 het bevruchten, bevruchting, het zwanger maken

2 het (door)drenken, het impregneren impremeditate adj 1 ondoordacht, onbezonnen imprendibile adj 1 onneembaar position -- = onneembare positie fortalessa -- = onneembare vesting le citate es -- = de stad is onneembaar imprendibilitate sub 1 onneembaarheid -- del citate = onneembaarheid van de stad impresario sub ITALIANO 1 impresario imprescriptibile adj 1 JURIDIC onverjaarbaar, blijvend geldig, van verjaring uitgesloten derecto -- = onverjaarbaar recht imprescriptibilitate sub 1 JURIDIC onverjaarbaarheid, blijvende geldigheid + impresentabile adj 1 ontoonbaar, niet presentabel un littera -- = een brief die zo niet kan impression sub 1 het drukken, druk, afdruk -- digital = vingerafdruk -- del pede = voetafdruk -- auditive = gehoorindruk -- visual = gezichtsindruk 2 indruk, gevoel, impressie, inwerking facer -- = indruk maken --es de viage = reisindrukken -- final = eindindruk 3 TYPOGRAPHIA het (af)drukken, druk littera de -- = drukletter -- in colores = kleurendruk falta de -- = drukfout proba de -- = drukproef costos de -- = drukkosten secunde -- de un libro = tweede druk van een boek PHOTOGRAPHIA -- al carbon = kooldruk impressionabile adj 1 ontvankelijk, fijngevoelig, vatbaar voor indrukken impressionabilitate sub 1 ontvankelijkheid/vatbaarheid/ gevoeligheid voor indrukken impressionar v 1 afdrukken, stempelen, een stempel zetten 2 PHOTOGRAPHIA inwerken op, op fotografisch materiaal vastleggen 3 indruk maken op voler -- = effect najagen isto non me impressiona tanto = ik ben daar niet zo stuk van figura impressionante = indrukwekkende figuur haber un aspecto -- = er indrukwekkend uitzien

impressionismo sub 1 impressionisme impressionista sub 1 impressionist le --s francese = de Franse impressionisten + impressionista adj 1 Vide: impressionistic + impressionistic adj 1 impressionistisch scriptor -- = impressionistische schrijver pictor -- = impressionistische schilder pictura -- = 1. impressionistische schilderkunst, 2. impressionistisch schilderij stilo -- = impressionistische stijl le aspectos -- del musica de Debussy = de impressionistische aspecten van de muziek van Debussy representar --amente le realitate = op impressionistische wijze de werkelijkheid weergeven impressive adj 1 indrukwekkend, imponerend su confidentia (in se ipse) es -- = zijn zelfvertrouwen imponeert + impressor sub 1 drukker, typograaf -- de jornales = krantendrukker 2 COMPUTATOR printer -- a jecto de tinta = ink-jet printer -- laser = laserprinter -- matricial/a matrice de punctos = matrixprinter -- alphanumeric = alfanumerieke printer + imprestar v 1 overnemen, ontlenen -- un parola a un altere lingua = een woord aan een andere taal ontlenen + impresto sub 1 ontlening -- a un altere lingua = ontlening uit een andere taal imprevidente adj 1 zorgeloos, onbedachtzaam imprevidentia sub 1 gebrek aan voorzorg, zorgeloosheid, onbedachtzaamheid imprevisibile adj 1 onvoorzien, niet te voorzien, onverwacht, onvoorspelbaar eventos -- = onvoorziene/onverwachte gebeurtenissen hic le tempore es semper/sempre -- = het weer is hier altijd onvoorspelbaar + imprevisibilitate sub 1 onvoorzienbaarheid, onvoorspelbaarheid -- de un evento = onvoorzienbaarheid van een gebeurtenis factor de -- = toevalsfactor

17

impreviste adj 1 onvoorzien, onverwacht expensas/dispensas -- = onvoorziene uitgaven casos -- = onvoorziene gevallen circumstantias -- = onvoorziene omstandigheden attacco -- = verrassingsaanval imprimatur sub 1 ECCLESIA imprimatur, verlof tot drukken obtener le -- = het imprimatur verkrijgen imprimer v 1 (richting) geven, (beweging) overbrengen -- movimento a un cosa = iets in beweging brengen 2 (indruk) achterlaten, indrukken 3 TYPOGRAPHIA drukken, in druk doen verschijnen -- un libro = een boek drukken -- un stoffa = een stof bedrukken + imprimeria sub 1 drukkerij -- de jornales = krantendrukkerij -- de libros = boekdrukkerij -- de musica = muziekdrukkerij pressa de -- = drukpers tinta de -- = drukinkt character de -- = drukletter rolo de -- = drukrol/wals technica de -- = druktechniek 2 boekdrukkunst invention del -- = uitvinding van de boekdrukkunst imprimibile adj 1 geschikt om gedrukt te worden + imprimitor sub 1 drukker, typograaf -- de jornales = krantendrukker -- de libros = boekdrukker -- de musica = muziekdrukker imprimitor-editor = drukkeruitgever 2 COMPUTATOR printer -- a jecto de tinta = ink-jet printer -- laser (A) = laserprinter -- matricial/a matrice de punctos = matrixprinter -- alphanumeric = alfanumerieke printer + imprimitos sub pl 1 drukwerk -- publicitari = reclamedrukwerk tarifa de -- = drukwerktarief invio de -- = drukwerkzending imprisionamento sub 1 gevangenhouding, gevangenzetting, opsluiting, gevangenisstraf, hechtenis -- cellular = celstraf -- alternative = subsidiaire hechtenis -- a perpetuitate = levenslange gevangenisstraf infliger un pena de -- = met hechtenis straffen imprisionar v 1 gevangen zetten, (in de gevangenis) opsluiten esser imprisionate =

opgesloten/gevangen zitten, achter slot en grendel zitten FIGURATE -- in regulas stricte = een keurslijf aanleggen aan + imprisionator sub 1 iemand die (een ander) gevangen zet improbabile adj 1 onwaarschijnlijk historia -- = onwaarschijnlijk verhaal hypothese (-esis) -- = onwaarschijnlijke hypothese improbabilitate sub 1 onwaarschijnlijkheid -- de un hypothese (-esis) = onwaarschijnlijkheid van een hypothese + improbation sub 1 afkeuring, improbatie + improbative adj 1 afkeurend improbe adj 1 oneerlijk, onrechtschapen, slecht improbitate sub 1 onrechtschapenheid, oneerlijkheid, slechtheid + improcrastinabile adj 1 niet uit te stellen + improcrastinabilitate sub 1 ommogelijkheid van uitstel + improducibile adj 1 niet te produceren improductive adj 1 onproduktief, improduktief, niets opleverend, niets voortbrengend, onvruchtbaar, niet renderend mina -- = improduktieve mijn capital -- = renteloos/dood kapitaal scriptor/autor -- = onproduktieve schrijver non lassar -- le moneta = het geld niet renteloos laten liggen 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA improductief + improductivitate sub 1 improduktiviteit -- de un terreno = improduktiviteit van een terrein -- de un capital = improduktiviteit van een kapitaal -- de un interprisa = improduktiviteit van een onderneming impromptu sub FRANCESE 1 THEATRO een in enkele dagen geschreven toneelstukje, improvisatie 2 MUSICA impromptu impronunciabile adj 1 onuitspreekbaar, niet uit te spreken nomine -- = onuitspreekbare naam le "th" anglese es -- pro multes = de Engelse "th" is voor velen onuitspreekbaar

+ improponibile adj 1 die men niet moet/mag voorstellen conditiones -- = voorwaarden die men niet moet voorstellen + improponibilitate sub 1 onmogelijkheid te worden voorgesteld improprie adj 1 onjuist, verkeerd titulo -- = verkeerde titel expression -- = verkeerde uitdrukking MATHEMATICA fraction -- = onechte breuk empleo/uso -- de un parola = verkeerd gebruik van een woord 2 ongeschikt, onbekwaam -- pro le consumo/consumption = ongeschikt voor consumptie -- facer un cosa = ongeschikt om iets te doen 3 onbetamelijk, ongepast, onfatsoenlijk improprietate sub 1 onjuistheid, verkeerd gebruik (woord) + improrogabile adj 1 onverlengbaar 2 onverdaagbaar, onuitstelbaar + improrogabilitate sub 1 onmogelijkheid tot verlenging 2 onmogelijkheid tot verdaging/tot uitstel improvisar v 1 improviseren -- un discurso = onvoorbereid spreken le actores del commedia dell'arte improvisava lor texto = de acteurs van de commedia dell'arte impriviseerden hun tekst improvisation sub 1 (anque MUSICA) het improviseren, improvisatie capacitate de -- = improvisatietalent -- musical = muziekimprovisatie improvisator sub 1 improvisator + improvisatori adj 1 improvisatorisch improvise adj 1 onverwachts, onvoorbereid, plotseling cambiamento -- del pensamento = gedachtensprong passage -- = plotseling overgang imprudente adj 1 onvoorzichtig, onbezonnen, ondoordacht, onnadenkend, onachtzaam automobilista -- = onvoorzichtige automobilist projecto -- = onbezonnen plan imprudentia sub 1 onvoorzichtigheid, onbezonnenheid su -- le expone a multe

18

periculos = zijn onvoorzichtigheid stelt hem aan vele gevaren bloot tu ha operate con multe -- = je hebt zeer onvoorzichtig gehandeld committer un -- = een onvoorzichtigheid begaan impubere adj 1 nog niet geslachtsrijp 2 JURIDIC de huwbare leeftijd niet bereikt hebbend, niet volwassen + impubertate sub 1 geslachtelijke onrijpheid, impuberteit impublicabile adj 1 niet voor publicatie geschikt, niet publiceerbaar impudente adj 1 onbeschaamd, schaamteloos, brutaal vanitate -- = schaamteloze ijdelheid linguage -- = schaamteloze taal parolas -- = schaamteloze woorden gestos -- = schaamteloze gebaren mentir impudentemente = onbeschaamd liegen impudentia sub 1 onbeschaamdheid, schaamteloosheid, brutaliteit mentir con -- = onbeschaamd liegen le -- de su mentitas = de onbeschaamdheid van zijn leugens con le -- que le characterisa ille ha negate toto = met de onbeschaamdheid die hem kenmerkt heeft hij alles ontkend impudic adj 1 onkuis, onzedig, zedeloos, ontuchtig, obsceen actiones -- = oneerbare handelingen gestos -- = obscene gebaren lascivitate/voluptate -- = schaamteloze wellust + impudicitate sub 1 onkuisheid, onzedigheid, ontuchtigheid, obsceniteit + impudor sub 1 schaamteloosheid, onbeschaamdheid + impugnabile adj 1 betwistbaar, aanvechtbaar sententia -- = aanvechtbaar vonnis + impugnabilitate sub 1 betwistbaarheid, aanvechtbaarheid -- de un sententia = aanvechtbaarheid van een vonnis impugnar (I) v 1 bestrijden, betwisten, aanvechten -- un opinion = een mening weerspreken -- un testamento = een testament aanvechten -- un these (-esis) = een stelling aanvechten -- le authenticitate de un documento = de echtheid van een dokument bestrijden

-- un sententia = een vonnis aanvechten impugnar (II) v 1 grijpen, vastpakken, (beet)pakken -- le penna = in de pen klimmen impugnation sub 1 het bestrijden, bestrijding, het betwisten, betwisting, het aanvechten, aanvechting -- de un sententia = aanvechting van een vonnis + impugnator sub 1 iemand die iets betwist/bestrijdt/aanvecht + impugnatura sub 1 greep, handvat, gevest -- del remo = greep van de roeiriem -- de sabla = sabelgevest -- de spada = degengreep + impulsar v 1 voortdrijven, aandrijven, aanzetten, stimuleren, aanwakkeren -- un secteur industrial = een sector in de industrie stimuleren que le ha impulsate a facer lo? = wat noopte hem daartoe? impulsator sub 1 iemand die aandrijft/voortdrijft/aanzet/aanspoo rt/aanmoedigt impulsion sub 1 het aandrijven, het voortdrijven, het aanzetten, het aansporen, het aanmoedigen fortia de -- = aandrijfkracht 2 impuls, impulsie, aandrift, drang, prikkel, aansporing -- de currente = stroomimpuls dar un -- a = een aanzet geven tot 3 -- acustic = geluidstoot impulsive adj 1 voortdrijvend, aandrijvend fortia -- = stuwkracht 2 impulsief, spontaan infante -- = impulsief kind movimento -- = impulsieve beweging comportamento/conducta -- = impulsief gedrag comprator/emptor -- = impulsieve koper decision -- = impulsieve beslissing ille ha agite impulsivemente = hij handelde in een impuls impulsivitate sub 1 impulsiviteit, impulsief karakter -- del juventute = impulsiviteit van de jeugd + impulsivo sub 1 impulsief individu, driftmens impulso sub 1 het aandrijven, het voortdrijven, het aanzetten, het aansporen, het aanmoedigen 2 impuls, impulsie, aandrift, drang, prikkel, aansporing -- instinctive = onbewuste aandrang

-- sexual = geslachtsdrift reciper un nove -- = een nieuwe impuls krijgen de mi/tu/su, etc. proprie -- = uit eigen beweging 3 afzet (bij sprong) 4 ELECTRICITATE impuls 5 -- acustic = geluidstoot + impulverar v 1 bestoft maken, met stof bedekken 2 -- se = onder het stof raken + impulverate adj 1 stoffig impun adj 1 ongestraft, straffeloos restar -- = on-gestraft blijven on non pote facer isto impunmente = men kan dit niet straffeloos doen impunctual adj 1 onnauwkeurig 2 niet op één punt gericht impunctualitate sub 1 onnauwkeurigheid 2 het niet gericht zijn op één punt impunibile adj 1 straffeloos, wat niet kan worden gestraft, onstrafbaar + impunibilitate sub 1 onstrafbaarheid impunitate sub 1 straffeloosheid, het uitblijven van straf impunite adj 1 ongestraft delicto -- = niet bestraft delict malfactor -- = ongestrafte misdadiger impur adj 1 onzuiver, onrein, verontreinigd RELIGION animales -- = onreine dieren aqua -- = onzuiver/troebel water 2 onkuis, onzedelijk, ontuchtig, immoreel pensata/pensamento -- = onzedelijke gedachte impuressa sub 1 onzuiverheid, onreinheid 2 onkuisheid, zedeloosheid, ontuchtigheid, immoraliteit impuritate sub 1 onzuiverheid, onreinheid eliminar le --s = de vuil(deeltjes)/ongerechtigheden verwijderen --s in un crystallo = onzuiverheden in een kristal 2 onkuisheid, zedeloosheid, ontuchtigheid, immoraliteit imputabile adj 1 toe te schrijven, toerekenbaar, te wijten errores -- a distraction = fouten die te wijten zijn aan onoplettendheid iste disveloppamento es -- al

19

politica del governamento = deze ontwikkeling kun je terugvoeren op het kabinetsbeleid imputabilitate sub 1 toerekenbaarheid, aanspreekbaarheid, verantwoordelijkheid imputar v 1 toerekenen, toeschrijven, wijten (aan), de schuld geven, ten laste leggen -- un accidente al mal pavimento = een ongeluk aan het slechte wegdek toeschrijven imputation sub 1 aantijging, beschuldiging, verwijt -- de furto = beschuldiging van diefstal --es calumniose/infamante = lasterlijke aantijgingen -- injustificate = ongegronde aantijging imputrescibile adj 1 niet aan bederf onderhevig iste ligno es -- = dit hout is tegen rotting bestand + imputrescibilitate sub 1 niet-onderhevigheid aan bederf in prep 1 in in plus, in fin, etc. = Vide: plus, fin, etc. + inabordabile adj 1 ontoegankelijk, niet te bereiken, ongenaakbaar un persona -- = een ongenaakbaar persoon in le hiberno iste porto es -- = in de winter is deze haven niet te bereiken + inabordabilitate sub 1 ontoegankelijkheid, ongenaakbaarheid + inabrogabile adj 1 onherroepelijk, onintrekbaar leges -- = wetten die niet kunnen worden ingetrokken + in absentia LATINO 1 in absentia, bij afwezigheid + in abstracto LATINO 1 in abstracto, op zichzelf beschouwd + inaccentuate adj 1 PHONETICA onbeklemtoond syllaba -- = onbeklemtoonde lettergreep vocal -- = onbeklemtoonde klinker inacceptabile adj 1 niet acceptabel, niet aanvaardbaar, onaannemelijk, onaanvaardbaar proposition -- = onaanvaardbaar voorstel comportamento/conducta -- = onaanvaardbaar gedrag + inacceptabilitate sub 1 onaanvaardbaarheid

inaccessibile adj 1 ontoegankelijk, onbereikbaar foreste -- = ondoordringbaar woud montanias -- = ontoegankelijke bergen summitate -- = onbereikbare top objectivo -- = onbereikbaar doel -- al publico = niet toegankelijk voor het publiek 2 ongenaakbaar persona -- = ongenaakbaar persoon inaccessibilitate sub 1 ontoegankelijkheid 2 ongenaakbaarheid + inaccommodabile adj 1 niet aanpasbaar + inaccordabile adj 1 wat niet kan worden toegestaan/ingewilligd 2 MUSICA niet stembaar un vetule piano -- = een niet stembare oude piano + inaccostabile adj 1 (anque FIGURATE) niet te genaken, ontoegankelijk inaccostumate adj 1 ongewoon, ongebruikelijk, abnormaal zelo -- = ongewone ijver esser -- a un genere de vita = niet gewend zijn aan een (bepaalde) levensstijl + inaccurate adj 1 inaccuraat, onnauwkeurig, onzorgvuldig, slordig + inaccusabile adj 1 niet laakbaar, niet afkeurenswaardig + inactinic adj 1 niet-actinisch lumine/luce -- = niet-actinisch licht, "dokalicht" inaction sub 1 werkeloosheid, ledigheid, het niets doen + inactivar v 1 onwerkzaam maken, inactiveren + inactivation sub 1 inactivering + inactivator sub 1 inactivator inactive adj 1 inactief, onwerkzaam, niet werkzaam, werkeloos, niets doend, lui, traag, vadsig, passief vulcano -- = inactieve vulkaan restar/remaner -- = inactief blijven inactivitate sub 1 inactiviteit, het niets doen, leegloop, gebrek aan bedrijvigheid -- noce al organismo = inactiviteit schaadt het organisme -- de un vulcano = inactiviteit van een vulkaan

+ inactuabile adj 1 wat niet in beweging gebracht kan worden, wat niet in werking gesteld kan worden + inactual adj 1 niet actueel un programma politic -- = een niet actueel politiek programma + inactualitate sub 1 het niet actueel (meer) zijn le -- de un argumento = het niet actueel meer zijn van een argument inadaptabile adj 1 wat niet kan worden aangepast iste edificio es -- a usos scholar = dit gebouw kan niet worden aangepast voor onderwijsdoeleinden 2 zich niet kunnend aanpassen, asociaal + inadaptabilitate sub 1 onmogelijkheid tot aanpassing + inadaptate adj 1 onaangepast + inadaptation sub 1 onaangepastheid 2 onaangepastheid, asocialiteit + inadaptato sub 1 onaangepast persoon inadequate adj 1 ontoereikend (voor), ongeschikt (voor), inadequaat (voor), niet beantwoordend (aan) iste terreno es -- pro le construction = dit terrein is ongeschikt voor bebouwing + inadequation sub 1 ontoereikendheid, inadequatie inadmissibile adj 1 onaannemelijk, onontvankelijk, niet acceptabel, ontoelaatbaar attitude -- = onduldbare houding situation -- = onduldbare toestand practicas -- = onoorbare praktijken su comportamento es -- = zijn gedrag is ontoelaatbaar inadmissibilitate sub 1 onaannemelijkheid, ontoelaatbaarheid inadmission sub 1 weigering om toe te laten inadoptabile adj 1 onaannemelijk, niet aanvaardbaar inadvertente adj 1 onachtzaam, onoplettend, nonchalant inadvertentia sub 1 onachtzaamheid, onoplettendheid, nonchalance per -- = bij vergissing, door onachtzaamheid, zonder er bij na te denken facer un error per -- = door onachtzaamheid een fout maken

20

+ inagglutinabile adj 1 niet agglutineerbaar, inagglutinabel + inaggregabile adj 1 wat niet verenigd/samengevoegd/samengebr acht kan worden inalienabile adj 1 JURIDIC onvervreemdbaar derectos -- = onvervreemdbare rechten benes -- = onvervreemdbare goederen inalienabilitate sub 1 JURIDIC onvervreemdbaarheid -- de benes dotal = onvervreemdbaarheid van dotale goederen + inalienation sub 1 JURIDIC niet-vervreemding + inalligabile adj 1 TECHNICA niet allieerbaar, niet samensmeltbaar metallos -- = niet allieerbare metalen inalterabile adj 1 onvergankelijk, bestendig, constant, stabiel, permanent amicitate -- = onwankelbare vriendschap calma -- = onverstoorbare kalmte color -- = lichtechte/permanente kleur humor -- = onverwoestbaar humeur metallo -- = roestvrije metaalsoort inalterabilitate sub 1 onveranderlijkheid, bestendigheid, constantheid, kleurechtheid, onaantastbaarheid, onvergankelijkheid, onverstoorbaarheid, onvervalstheid, permanentheid, roestvrijheid, slijtvastheid, stabiliteit + inalterate adj 1 ongeschonden, intact, gaaf, ongerept, puur inambigue adj 1 ondubbelzinnig inambiguitate sub 1 ondubbelzinnigheid inamical adj 1 onvriendelijk, onvriendschappelijk reguardo -- = onvriendelijke/vijandige blik gesto -- = onvriendelijk gebaar + inammissibile adj 1 THEOLOGIA etc., onverliesbaar + inammissibilitate sub 1 THEOLOGIA etc., onverliesbaarheid + inamoramento sub 1 verliefdheid -- passager = kortstondige verliefdheid

inamorar v 1 verliefd maken -- se de = verliefd worden op inamorate adj 1 verliefd inamovibile adj 1 onafzetbaar, voor het leven benoemd magistratos -- = onafzetbare overheidspersonen judice -- = onafzetbare rechter + inamovibilitate sub 1 onafzetbaarheid -- de magistratos = onafzetbaarheid van overheidspersonen + inan adj 1 ledig, zinledig, nutteloos, inhoudloos, zinloos, betekenisloos, hol effortios -- = nutteloze inspanningen + inanalysabile adj 1 niet analyseerbaar, niet te analyseren, onontleedbaar inanimate adj 1 levenloos, ontzield, dood corpores -- = levenloze dingen oculos -- = levenloze ogen + inanitate sub 1 ledigheid, leegte, betekenisloosheid, zinloosheid, nutteloosheid, ijdelheid -- del cosas terrestre = ijdelheid der aardse dingen -- de un remarca = nutteloosheid van een opmerking -- de un spero = ijdelheid van een hoop + inanition sub 1 uitputting, krachteloosheid door gebrek aan voedsel, inanitie morir/perir de -- = verhongeren inappaciabile adj 1 onbevredigbaar, niet te stillen (honger), niet te lessen (dorst), niet te bedaren + inappaciate adj 1 ongestild, onbevredigd, ongelest (dorst) inappellabile adj 1 JURIDIC waarvan geen appèl mogelijk is, geen beroep toelatend sententia -- = vonnis dat geen beroep toelaat + inappellabilitate sub 1 JURIDIC onmogelijkheid van appèl/beroep inappetente adj 1 zonder eetlust inappetentia sub 1 gebrek aan eetlust suffrer de -- = aan gebrek aan eetlust lijden

+ inappetibile adj 1 onappetijtelijk inapplicabile adj 1 niet toepasselijk, niet van toepassing, niet toepasbaar, onuitvoerbaar methodo -- = niet toepasbare methode normas -- = normen die niet toepasbaar zijn inapplicabilitate sub 1 ontoepasselijkheid le -- de un lege = het niet van toepassing zijn van een wet inapplication sub 1 gebrek aan ijver, luiheid -- de un alumno = gebrek aan ijver bij een leerling 2 JURIDIC (het) niet toepassen inappreciabile adj 1 niet vast te stellen, uiterst klein, uiterst gering, te verwaarlozen 2 onschatbaar, niet genoeg te waarderen + inappreciate adj 1 niet-gewaardeerd un labor modeste e -- = een bescheiden en niet-gewaardeerd werk + inapprendibile adj 1 niet leerbaar + inapprendibilitate sub 1 onmogelijkheid om geleerd te worden + inapprensibile adj 1 niet leerbaar + inapprensibilitate sub 1 onmogelijkheid om geleerd te worden + inappropriate adj 1 niet geschikt, ongeschikt, niet passend, ongepast observation/remarca -- = misplaatste opmerking inapte adj 1 ongeschikt, onbekwaam, onbruikbaar inaptitude sub 1 ongeschiktheid, onbekwaamheid, onbruikbaarheid + inarabile adj 1 onbeploegbaar, onbebouwbaar terreno -- = onbeploegbaar terrein + inargentar v 1 met een laagje zilver bedekken, verzilveren + inargentator sub 1 verzilveraar + inargentatura sub 1 het verzilveren, verzilvering + inarrugabile adj 1 onkreukbaar seta -- = onkreukbare zijde

21

inarticulabile adj 1 onuitspreekbaar inarticulate adj 1 ZOOLOGIA ongeleed, ongeleedpotig 2 ongearticuleerd (woord, geluid), onduidelijk (uitgesproken) ille non parla, ille emitte solo sonos -- = hij spreekt niet, hij brengt alleen maar ongearticuleerde klanken voort in articulo mortis sub LATINO 1 in articulo mortis + inartificial adj 1 ongekunsteld, natuurlijk + inartistic adj 1 onartistiek, onkunstzinnig, zonder gevoel voor kunst + inascoltabile adj 1 niet te beluisteren + inassimilabile sub 1 niet assimileerbaar, voor assimilatie ongeschikt inattaccabile adj 1 onaantastbaar, onaanvechtbaar, onweerlegbaar, onomstotelijk position -- = onaantastbare positie prova/proba -- = onaanvechtbaar/onomstotelijk bewijs texto -- = onweerlegbare teksto su reputation es -- = zijn reputatie staat buiten kijf + inattaccabilitate sub 1 onaanvechtbaarheid, onaantastbaarheid, onomstotelijkheid + inattente adj 1 onachtzaam, onoplettend un lectura -- e superficial de un libro = een onop-lettende en oppervlakkige lezing van een boek inattention sub 1 onachtzaamheid, onoplettendheid + inattentive adj 1 onachtzaam, onoplettend lector -- = onoplettende lezen + inattingibile adj 1 onbereikbaar + inattingibilitate sub 1 onbereikbaarheid inaudibile adj 1 onhoorbaar tono -- = onhoorbare toon + inaudibilitate sub 1 onhoorbaarheid inaudite adj 1 FIGURATE ongehoord un caso -- = een ongehoord geval impudentia -- = ongehoorde onbeschaamdheid violentia -- = buitengewoon geweld

+ inaugural adj 1 inaugureel, inwijdings... discurso -- = inaugurele rede, openingsrede session -- = openingszitting ceremonia/solemnitate -- = inwijdingsplechtigheid inaugurar v 1 inaugureren, installeren, inwijden, feestelijk openen, onthullen (van een standbeeld,etc.) -- un exposition = een tentoonstelling feestelijk openen -- un linea ferroviari = een spoorweg openen -- le anno academic = het academisch jaar openen inauguration sub 1 het inaugureren, inauguratie, inwijding, feestelijke opening, onthulling (van een standbeeld, etc.) -- de un templo = plechtige inwijding van een tempel -- de un theatro = feestelijke opening van een schouwburg -- gloriose = glorieuze inhuldiging -- solemne = plechtige inhuldiging solemnitate/ceremonia de -- = inhuldigingsplechtigheid discurso de -- = openingsrede, inaugurale rede + inaugurative adj 1 inwijdings..., inauguraal ceremonia/solemnitate -- = inwijdingsplechtigheid inaugurator sub 1 inwijder + inaugurator adj 1 Vide: inaugurative inauthentic adj 1 onecht, niet autentiek reporto -- = niet autentiek rapport inauthenticitate sub 1 onechtheid, het niet autentiek zijn + inbreeding sub ANGLESE 1 BIOLOGIA inteelt coefficiente de -- = inteeltcoëfficiënt + Inca sub n pr 1 Inka + inca adj 1 Inka... civilisation -- = Inkabeschaving architectura -- = Inkabouwkunst imperio -- = Inkarijk incalculabile adj 1 onberekenbaar, talloos, ontelbaar damno(s) -- = onberekenbare schade consequentias -- = onberekenbare consequenties distantia -- = onmeetbare afstand haber un valor -- = van onschatbare waarde zijn + incalculabilitate sub 1 onberekenbaarheid

+ incalmabile adj 1 niet te kalmeren + incambiabile adj 1 onverwisselbaar 2 onveranderlijk, niet te veranderen + incambiate adj 1 onveranderd, ongewijzigd incamminar v 1 op de goede weg brengen -- se = op weg gaan incanaliar v 1 -- se = zich encanailleren, zich verlagen, zich afgeven met het rapalje + incancellabile adj 1 niet nietig verklaarbaar, FIGURATE onuitwisbaar lassar un memoria/recordation -- = een onuitwisbare herinnering achterlaten un impression -- = een onuitwisbare indruk incandescente adj 1 gloeiend, roodgloeiend, roodheet ferro -- = gloeiend ijzer tubo -- = gloeibuisje cathodo -- = gloeikathode manichetto -- = gloeikousje spiral -- = gloeispiraal carbones -- = vurige kolen render -- = doen gloei-en restar/remaner/permaner -- = nagloeien incandescentia sub 1 het gloeien, gloeiing, gloeihitte lampa a/de -- = gloeilamp lumine/luce a/de -- = gloeilicht spiral a/de -- = gloeispiraal incandescer v 1 witgloeiend maken incantamento sub 1 het betoveren, betovering como per -- = als bij toverslag illo habeva perdite le -- del novitate = het nieuwtje was eraf 2 verrukking, opgetogenheid incantar v 1 betoveren (anque FIGURATE), beheksen 2 verrukken, bekoren, in vervoering brengen esser incantate de un cosa = wild enthousiast over iets zijn le color la incantava = zij was verrukt van de kleur + incantate adj 1 betoverd, tover... palatio = toverpaleis jardin -- = tovertuin prince/principe -- = toverprins pais -- = toverland castello -- = toverkasteel flauta -- = toverfluit anello -- = toverring speculo -- = toverspiegel esser -- de un persona = van iemand gecharmeerd zijn

22

incantation sub 1 bezwering, betovering formula de -- = bezweringsformule ceremonia de = bezweringsceremonie ceremonial de -- = bezweringsceremonieel dansa de -- = bezweringsdans 2 toverspreuk, bezweringsformule incantator sub 1 tovenaar, bezweerder -- de serpentes = slangenbezweerder incantator adj 1 bezwerend, bezwerings..., tover... formula -- = bezweringsformule, toverformule ceremonia -- = bezweringsceremonie ceremonial -- = bezweringsceremonieel dansa -- = bezweringsdans illa habeva un aspecto -- = ze zag er hartveroverend uit incapabile adj 1 niet in staat, niet bij machte, onbekwaam, onbevoegd incapabilitate sub 1 onbekwaamheid, onbevoegdheid incapace adj 1 niet in staat, niet bij machte, onbekwaam, onbevoegd -- de labor/de travalio = arbeidsongeschikt + incapacitar v 1 onbekwaam/onbevoegd verklaren incapacitate sub 1 onvermogen, ongeschiktheid, onbekwaamheid, onbevoegdheid -- mental = ontoerekenbaarheid -- permanente/partial/total de labor/de travalio = blijvende/gedeeltelijke/volledige arbeidsongeschiktheid lege general super le -- de travalio/de labor = algemene arbeidsongeschiktheidswet + incapacitation sub 1 het onbekwaam/onbevoegd verklaren + incapistrar v 1 halsteren incappuciar v 1 de kap/de capuchon over het hoofd trekken + incapsulamento sub 1 inkapseling 2 een cap-sule/dop zetten (op flessen, etc.) + incapsular v 1 inkapselen 2 (flessen, etc.) van een capsule/dop voorzien + incapsulation sub 1 het inkapselen, inkapseling 2 een capsule/dop zetten (op flessen, etc.)

incarcerar v 1 gevangen zetten, opsluiten -- un criminal = een misdadige opsluiten condemnatos incarcerate = opgesloten veroordeelden incarceration sub 1 het gevangenzetten, het opsluiten, gevangenzetting, opsluiting + incarcerato sub 1 gevangene + incardinar v 1 CATHOLICISMO incardineren + incardination sub 1 CATHOLICISMO incardinatie incargar v 1 (be)laden, bevrachten, bepakken, opladen, inladen 2 belasten, opdragen -- un persona de un cosa = iemand iets opdragen esser incargate del representation = belast zijn met de vertegenwoordiging esser incargate del administration = met de administratie belast zijn esser incargate del vigilantia de = belast zijn met het toezicht op -- se de facer un cosa = zich tot taak stellen iets te doen incaritabile adj 1 liefdeloos, onbarmhartig, hard (in oordeel, etc.) incarnar v 1 RELIGION vlees worden, mens worden -- se in un corpore human = zich incarneren in een menselijk lichaam 2 belichamen, personifiëren le diabolo incarnate = de baarlijke duivel ille es le avaritia incarnate = hij is de geïncarneerde gierigheid incarnate adj 1 incarnaat, hoogrood, rozerood trifolio -- = incarnaatklaver incarnatin adj 1 bleekrood, vleeskleurig incarnation sub 1 RELIGION menswording, vleeswording -- de Christo = menswording van Christus le dogma del -- = het dogma van de menswording (van Christus) 2 incarnatie (het aannemen van een gestalte) 3 FIGURATE belichaming, verpersoonlijking, incarnatie incassamento sub 1 het inpakken (in doos/kist/krat, etc.) 2 inbedding, indijking, bekading 3 het incasseren, incassering, inning, verzilvering, incasso, invordering, incassatie banca de -- = incassobank

agentia de -- = incassobureau section de -- = incassoafdeling cheque (A) de -- = incassocheque servicio de -- = incassodienst credito de -- = incassokrediet commission de -- = incassoprovisie costos de -- = incassokosten effecto de -- = incassowissel costos de -- = incassokosten -- de effectos/titulos = verzilvering van effecten -- de un mandato postal = verzilvering van een postwissel incassar v 1 in een doos/kist/krat, etc. doen, inpakken 2 inbedden, insluiten, indijken, bekaden 3 incasseren, innen, verzilveren, invorderen -- effectos/titulos = effecten verzilveren -- un mandato postal = een postwissel verzilveren 4 -- un goal (A) = een doelpunt incasseren -- un colpo = een slag/klap incasseren/krijgen incassator sub 1 kwitantieloper, wisselloper, bankloper, geldophaler, kassier, incasseerder + incastrabile adj 1 inbouw... spot -- = inbouwspot incastrar v 1 invoegen, inpassen, inbouwen, inzetten -- un trave/trave in le muro = een balk in de muur zetten -- a caude de hirundine = zwaluwstaarten, met een zwaluwstaart verbinden armario incastrate = muurkast cassa forte incastrate = muurkluis bulon a testa/capite incastrate = verzonken bout 2 (in)vatten (van edelsteen), inkassen -- un anello con petras preciose = een ring met edelstenen bezetten incastratura sub 1 invoeging, inpassing, inbouwing, inzetting, inklemming 2 (in)vatting, inkassing (van edelsteen) incatenamento sub 1 het ketenen, het aan de ketting leggen 2 het aaneenschakelen, aaneenschakeling, opeenvolging, samenhang -- logic de factos = logische opeenvolging van feiten incatenar v 1 (vast)ketenen, aan de ketting leggen -- le libertate = de vrijheid aan banden leggen -- un persona = iemand in de

23

boeien slaan 2 (logisch) verbinden, samenvoegen, in samenhang brengen -- phrases = zinnen aan elkaar lassen le eventos se incatenava con un logica impressionante = de gebeurtenissen volgden op elkaar met een indrukwekkende logica incaute adj 1 onvoorzichtig, onberaden action -- = onvoorzichtige handeling dicer parolas -- = onvoorzichtige woorden zeggen responder --mente = onvoorzichtige antwoorden geven + incaviar v 1 in een kooi opsluiten, kooien incaviliar v 1 met pinnen/pennen vastmaken, vastpinnen + incedibile adj 1 wat niet afgestaan/overgedragen/gecedeerd kan worden incender v 1 aansteken, ontsteken + incendiabile adj 1 brandbaar incendiar v 1 in brand steken -- se = in brand raken/vliegen -- un casa = een huis in brand steken incendiari adj 1 brandveroorzakend, brand... bomba -- = brandbom capsula -- = slaghoedje plachetta -- = brandplaatje 2 opruiend publicar scriptos/articulos -- = opruiende stukken publiceren facer discursos -- = opruiende redevoeringen houden incendiario sub 1 brandstichter 2 opruier incendiarismo sub 1 brandstichting 2 opruiing incendio sub 1 brand pumpa a/de -- = brandpomp/spuit alarma de -- = brandalarm focar de -- = vuurhaard scala de -- = brandladder/trap damno(s) de -- = brandschade guarda de -- = brandwacht assecurantia contra --s = brandverzekering compania de assecurantia contra --s = brandverzekeringsmaatschappij assecurantia mutue contra --s = onderlinge brandverzekering assecurator contra --s = brandverzekeraar esser assecurate contra --s =

tegen brandschade verzekerd zijn polissa de -- = brandpolis medios pro extinguer --s = brandblusmiddelen servicio de --s = brandweer auto(mobile) del servicios de --s = brandweerauto extinctor de --s = brandblusser, brandblustoestel advertitor de --s = brandmelder periculo/risco de -- = brandgevaar propagation/progresso del -- = uitbreiding van de brand a proba/prova de -- = brandvrij -- interior/interne = binnenbrand -- con flammas (visibile) = uitslaande brand -- forestal/de foreste/de bosco = bosbrand -- de turbiera = veenbrand -- de fabrica = fabrieksbrand -criminal/intentionate/voluntari = brandstichting extinguer un -- = een brand blussen le extinction de un -- = het blussen van een brand provocar un -- = een brand stichten le -- gania terreno = de brand breidt zich verder uit il ha periculo de -- = er is gevaar voor brand le -- se extende/gania terreno = de brand breidt zich uit cassa forte a prova/proba de --s = brandvrije kluis + incensamento sub 1 bewieroking (anque FIGURATE), het zwaaien met het wierookvat incensar v 1 ECCLESIA bewieroken, met het wierookvat zwaaien 2 uitbundig lof toezwaaien, overmatig prijzen, bewieroken incensario sub 1 wierookvat incensation sub 1 bewieroking, het zwaaien met het wierookvat incensator sub 1 ECCLESIA wierookdrager 2 vleier, flikflooier incenso sub 1 wierook altar de -- = reukaltaar platto de -- = wierookschaal arbore de -- = wierookboom fumo de -- = wierookdamp odor de -- = wierookgeur navetta de -- = wierookscheepje offerenda/sacrificio de -- = reukoffer offerer -- al deos = de goden een reukoffer brengen incensorio sub 1 wierookvat + incensurabile adj 1 onberispelijk

conducta/comportamento -- = onberispelijk gedrag + incensurabilitate sub 1 onberispelijkheid -- de un functionario (public) = onberispelijkheid van een ambtenaar incentive adj 1 aansporend, prikkelend, stimulerend, motiverend incentivo sub 1 aansporing, prikkel(ing), impuls, drijfveer, motief inceptar v 1 beginnen inception sub 1 begin le movimento ha plaitate/plaidate pro isto desde su -- = de beweging heeft sinds haar ontstaan hiervoor gepleit verbo de -- = inchoatief werkwoord inceptive adj 1 beginnend, begin..., aanvangs... 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA inchoatief, ingressief verbo -- = inchoatief werkwoord inceramento sub 1 het met was inwrijven/bestrijken, het in de was zetten incerar v 1 met was inwrijven/bestrijken, in de was zetten -- le parquet (F) = het parket in de was zetten filo incerate = wasdraad tela incerate = wasdoek papiro incerate = waspapier + inceration sub 1 met was bestrijken, wasachtig maken inceremoniose adj 1 zonder complimenten, familiaar incerte adj 1 onzeker, niet vaststaand, onbepaald, twijfelachtig auxilio -- = hulp waarop men niet kan rekenen, onbetrouwbare hulp interprisa -- = twijfelachtige/gewaagde onderneming futuro -- = onzekere toekomst felicitate -- = wankel geluk de origine -- = van dubieuze herkomst 2 onzeker, weifelend, besluiteloos, in twijfel passos -- = onzekere passen, onzekere tred incertitude sub 1 onzekerheid, twijfelachtigheid -- del futuro = onzekerheid van de toekomst lassar un persona in le -- = iemand in het ongewisse/onzekere laten 2 onzekerheid, twijfel, besluiteloosheid esser in -- = in onzekerheid

24

verkeren, twijfelen 3 PHYSICA, MATHEMATICA onzekerheid, onbepaaldheid principio de -- de Heisenberg = onzekerheidsprincipe van Heisenberg + incerto sub 1 onzekere + incessabile adj 1 niet te stoppen, onophoudelijk, voortdurend le -- mutationes del fortuna = de voortdurende wisselingen van het lot incessante adj 1 onophoudelijk, voortdurend, aanhoudend affluentia -- = onophoudelijke toeloop un effortio intellectual -imbruti le mente = aanhoudende geestelijke arbeid versuft le refugiatos passava in un fluxo -- = in een ononderbroken stroom kwamen de vluchtelingen voorbij + incessibile adj 1 JURIDIC onoverdraagbaar, onvervreemdbaar derecto -- = onvervreemdbaar recht privilegio -- = onoverdraagbaar privilege + incessibilitate sub 1 JURIDIC onoverdraagbaarheid, onvervreemdbaarheid incestar v 1 incest bedrijven inceste adj 1 onkuis, wulps, wellustig incesto sub 1 incest, bloedschande, bloedschennis committer -- = incest plegen incestuose adj 1 incestueus, bloedschendig, bloedschennig relation -- = incestueuze verhouding + inch sub ANGLESE 1 inch, duim + inchoar v 1 beginnen, aanvangen -- un labor/travalio = een werk aanvangen + inchoation sub 1 begin, aanvang + inchoative adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA inchoatief verbo -- = inchoatief werkwoord (werkwoord dat het begin der handeling of werking uitdrukt) incholerisar v 1 woedend maken, vertoornen ille se incholerisa facilemente = hij is gauw aangebrand

incidental adj 1 incidenteel, toevallig, terloops observation -- = terloopse opmerking mentionar incidentalmente = terloops ter sprake brengen incidente adj 1 PHYSICA invallend (lichtbundel, etc.), invals... radio -- = invallende straal electron -- = invallend elektron fasce -- = invallende bundel luce/lumine -- = opvallend licht unda -- = aankomende golf 2 incidenteel, toevallig, terloops 3 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussengevoegd, ingelast proposition -- = tussenzin incidente sub 1 incident, voorval, (onvoorziene) gebeurtenis un -- comic = een grappig voorval passar sin --s = zonder incidenten verlopen inflar un -- = een voorval opblazen het -- is gesloten = le incidente es clause 2 LITTERATURA bijkomstige gebeurtenis (in roman, etc.), bijkomstige handeling incidentia sub 1 PHYSICA invalsrichting (van lichtstralen, etc.), trefrichting angulo de -- = invalshoek plano de -- = invalsvlak puncto de -- = invalspunt axe de -- = invalsas linea de -- = invalslijn incider (I) v 1 snijden in, insnijden, opensnijden, een incisie maken in, kerven -- un arbore a cauchu = een rubberboom insnijden -- un vena = aderlaten isto incide profundemente in le vita social = dat grijpt diep in in het maatschap-pelijk leven incider (II) v 1 (ver)vallen (in) -- in un falta = in een fout vervallen incinerar v 1 (tot as) verbranden, verassen -- un cadavere = een lijk verbranden incineration sub 1 het verbranden (tot as), verassing, lijkverbranding, crematie furno de -- = crematie-oven -- de cadaveres = lijkverbran-ding incinerator sub 1 verbrandingsoven -- pro immunditias/detrito domestic = huisvuilverbrandingsoven inciper v 1 beginnen incipiente adj 1 beginnend, begin... barba -- = vlasbaard amor -- = ontluikende/prille liefde

talento -- = ontluikend talent calvitia -- = beginnende kaalhoofdigheid cancere -- = kanker in een vroeg stadium + incirculamento sub 1 omcirkeling, MILITAR omsingeling, insluiting manovra de -- = omsingelingsbeweging, tangbeweging battalia de -- = omsingelingsslag truppas de -- = insluitingstroepen politica de -- = omsingelingspolitiek tactica de -- = omsingelingstactiek rumper le -- = de omsingeling doorbreken incircular v 1 omcirkelen, omringen, omsluiten, MILITAR omsingelen -- le bon responsa = het goede antwoord omcirkelen un cordon del policia ha incirculate le casa = een politiecordon heeft het huis omsingeld incircumcise adj 1 RELIGION onbesneden + incircumcision sub 1 RELIGION onbesnedenheid incisar v 1 insnijden, opensnijden, incideren, een incisie maken in -- le cortice de un arbore = de bast van een boom insnijden -- un plaga = een wond insnijden incision sub 1 het insnijden, het opensnijden, het incideren 2 incisie, insnijding, snede, keep, kerf -- crucial = kruissnede, kruisvormige incisie -- in ligno = houtsnede un -- in le digito = een jaap in de vinger incisive adj 1 snijdend, scherp, snij.. dente -- = snijtand 2 FIGURATE scherp, bijtend critica -- = bijtende kritiek reguardo -- = vlijmscherpe blik incisivo sub 1 snijtand + inciso sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussenzinnetje 2 MUSICA geleding (van een thema) incisori adj 1 snijdend, snij... instrumento -- = snijwerktuig + incisura sub 1 ANATOMIA insnijding incitabile adj 1 prikkelbaar

25

incitabilitate sub 1 prikkelbaarheid incitamento sub 1 het opwekken, het aanzetten, het aansporen, het prikkelen, opwekking, aansporing, prikkeling, aanzetting, stimulering 2 prikkel, spoorslag incitar v 1 opwekken, aanzetten, aandrijven, aansporen, prikkelen, stimuleren -- al victoria = aansporen tot de overwinning -- un persona al violentia = iemand provoceren tot geweld incitation sub 1 het opwekken, het aanzetten, het aansporen, het prikkelen, het stimuleren, opwekking, aanzetting, aansporing, prikkeling + incitative adj 1 aansporend, prikkelend, aanzettend (tot), aanmoedigend adjuta -- = als aansporing bedoelde hulp mesuras -- = aanmoedigende maatregelen + incitator sub 1 aanzetter, aanstichter, stimulator, aanspoorder + incitator adj 1 Vide: incitative incivil adj 1 onbeleefd, onheus, onbeschaafd, onwellevend, lomp, ongemanierd comportamento/conducta -- = lomp gedrag + incivilisabile adj 1 niet te beschaven, niet te civiliseren + incivilisate adj 1 ongeciviliseerd, onbeschaafd incivilitate sub 1 onbeleefdheid, onheusheid, onbeschaafdheid, onwellevendheid, lompheid, ongemanierdheid 2 onbeleefde handeling, lompe daad + incivismo sub 1 gebrek aan burgerdeugd, incivisme + inclassabile adj 1 Vide: inclassificabile + inclassificabile adj 1 niet te classificeren obra -- = werk dat in geen enkele categorie thuishoort un nove varietate de insectos -= een nieuwe niet te classificeren variëteit insecten + inclassificate adj 1 niet geclassificeerd inclavar v 1 vernagelen (van een paard) 2 vernagelen (van een kanon) inclavatura sub 1 vernageling

inclemente adj 1 hardvochtig, onverbiddelijk, onbarmhartig, onmeedogend judice -- = onverbiddelijke rechter sententia -- = hard vonnis 2 hard, streng, guur, bar tempore -- = guur weer climate -- = guur klimaat hiberno -- = strenge winter inclementia sub 1 hardvochtigheid, onverbiddelijkheid, onbarmhartigheid, meedogenloosheid -- de un sententia = hardheid van een vonnis 2 hardheid, strengheid, guurheid (weer, klimaat) -- del climate = het harde klimaat -- del hiberno = strengheid van de winter + inclinabile adj 1 te buigen, te neigen, die/dat in een schuine stand gezet kan worden inclinar v 1 buigen (het hoofd, etc.), neigen, doen hellen -- se = een buiging maken, buigen 2 doen overhellen (tot), doen neigen (tot), brengen (tot), overhalen, overreden le balancia se inclina in favor de = de balans slaat door ten gunste van 3 neigen (tot), overhellen (tot) -- a un opinion differente = tot een andere mening overhellen 4 geneigd zijn, de neiging vertonen + inclinate adj 1 hellend, schuin (aflopend), (mbt hoofd) gebogen volta -- = schuin gewelf plano -- = hellend vlak turre -- de Pisa = scheve toren van Pisa radios solar -- = schuin invallende zonnestralen le tabula es -- = de tafel staat scheef tener un tassa -- = een kopje scheef houden ir le testa/capite -- = met gebogen hoofd lopen 2 FIGURATE geneigd esser -- a facer un cosa = geneigd zijn iets te doen ille es -- a collaborar = hij is tot medewerking genegen inclination sub 1 het buigen (van het hoofd, etc.), het neigen, het schuin houden, het doen hellen -- lateral/a un latere = slagzij 2 helling, schuinte, glooiing, overhelling -- le turre de Pisa = overhelling van de toren van Pisa 3 neiging, lust, trek, voorkeur, voorliefde haber un certe -- a mentir = een zekere neiging tot liegen hebben io ha perdite tote -- = de lust vergaat mij 4 buiging, neiging -- del testa/capite = knik(je) (met

het hoofd) 5 MATHEMATICA helling, inclinatie 6 ASTRONOMIA inclinatie -- del axe terrestre = helling van de aardas angulo de -- = inclinatiehoek, hellingshoek inclinometro sub 1 inclinometer, hellingmeter includer sub 1 omvatten, bevatten, omsluiten, insluiten -- mesuras de securitate = veiligheidsmaatregelen inbouwen -- in le vendita = op de koop toegeven includente = met inbegrip van 2 insluiten -- un factura in un littera = een factuur bij een brief insluiten -- dies/jornos libere in le horario = vrije dagen inroosteren io include vostre nomine in le lista = ik neem uw naam in de lijst op 3 omheinen incluse adj 1 ingesloten, inbegrepen, tot en met, incluis toto -- = alles inbegrepen secundo copia -- = volgens ingesloten afschrift usque al 10 de januario -- = tot en met 10 januari inclusion sub 1 het omvatten, het bevatten, het omsluiten, het insluiten 2 het insluiten (van iets bij een brief/pakje, etc.) 3 het omheinen 4 inlassing, opneming, tussenvoeging le -- de nove parolas in le dictionario = het opnemen van nieuwe woorden in het woordenboek inclusive adj 1 (alles) omvattend, (alles) insluitend, inclusief le jovedi proxime -- = a.s. donderdag meegerekend usque al pagina quatro -- = tot en met bladzijde vier 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA inclusief (de aangesproken persoon omvattend) incluso sub 1 ingesloten/bijgesloten brief/cheque/foto, etc., bijlage inclusura sub 1 het omvatten, het bevatten 2 het insluiten 3 het omheinen 4 omheining 5 omsloten ruimte + incoagulabile adj 1 oncoaguleerbaar, onstolbaar + incoagulabilitate sub 1 oncoaguleerbaarheid, onstolbaarheid

26

incoercibile adj 1 onbedwingbaar, niet te onderdrukken ira/cholera -- = onbedwingbare woede 2 PHYSICA onsamendrukbaar + incoercibilitate sub 1 onbedwingbaarheid -- de un desiro/desiderio = onbedwingbaarheid van een wens 2 PHYSICA onsamendrukbaarheid incoffrar v 1 in een koffer/kist, etc. sluiten 2 beplanking voor betonwerk maken, kisten + incognita sub 1 MATHEMATICA onbekende equation a duo --s = vergelijking met twee onbekenden incognite adj 1 onbekend causas -- = onbekende oorzaken autor -- = onbekende auteur MATHEMATICA grandor -- = onbekende grootheid tumba del Soldato Incognite = graf van de Onbekende Soldaat incognito sub 1 incognito conservar/guardar/mantener le -- = onbekend willen blijven, het incognito bewaren viagiar -- = incognito reizen incognoscibile adj 1 onkenbaar realitate -- = onkenbare werkelijkheid veritate -- = onkenbare waarheid + incognoscibilitate sub 1 onkenbaarheid -- del realitate = onkenbaarheid van de werkelijkheid incoherente adj 1 incoherent, onsamenhangend, verward discurso -- = warrig betoog conversation -- = onsamenhangend gesprek comportamento -- = verward gedrag football (A) -- = paniekvoetbal stilo -- = warrige stijl parlar incoherentemente = verward spreken PHYSICA fasce de radiationes -= bundel incoherente stralingen incoherentia sub 1 incoherentie, onsamenhangendheid, gebrek aan samenhang -- de stilo = onsamenhangendheid van stijl -- de un discurso = gebrek aan samenhang van een redevoering le -- de su comportamento = de verwardheid van zijn gedrag incolor adj 1 kleurloos, ongekleurd liquido -- = kleurloze vloeistof vitro -- = kleurloos glas

vita -- = kleurloos leven stilo -- = kleurloze stijl + incombinabile adj 1 niet te combineren incombramento sub 1 belemmering, versperring, verstopping, hindernis, stremming incombrar v 1 belemmeren, versperren, verstoppen, (geheel) bedekken incombustibile adj 1 onbrandbaar, brandvrij, vuurvast le amianto es practicamente -- = asbest/steenvlas is praktisch onbrandbaar incombustibilitate sub 1 onbrandbaarheid, vuurvastheid incommensurabile adj 1 onmetelijk 2 MATHEMATICA onmeetbaar numeros -- = onmeetbare getallen incommensurabilitate sub 1 onmetelijkheid 2 MATHEMATICA onderlinge onmeetbaarheid -- de duo grandores = onderlinge onmeetbaarheid van twee grootheden + incommerciabile adj 1 niet te verhandelen, niet verhandelbaar benes dominial -- = niet verhandelbare domaniale goederen + incommerciabilitate sub 1 het niet verhandelbaar zijn + incommodante adj 1 hinderlijk, storend ruito -- = storend geluid calor -- = hinderlijke warmte incommodar v 1 hinderen, storen, lastig vallen esser incommodate per le calor = gehinderd worden door de warmte iste ruito me incommoda = dat geluid stoort me + incommodator sub 1 iemand die stoort/hindert/lastig valt, verstoorder incommode adj 1 onhandig, ongemakkelijk, onpraktisch, lastig (te hanteren) 2 oncomfortabel, ongerieflijk, ongemakkelijk in un postura/position -- = in een ongemakkelijke houding esser sedite incommodemente = ongemakkelijk zitten esser in un situation -- = in een ongunstige positie verkeren incommoditate sub 1 onhandigheid, onpraktischheid 2 hinder, last, ongemak le -- de habitar lontande su loco de travalio/labor = het ongemak ver van zijn werkplek te wonen

incommunicabile adj 1 onmededeelbaar, onmededeelzaam (niet onder woorden te brengen) 2 onverenigbaar (niet met elkaar te verenigen) incommunicabilitate sub 1 onmededeelbaarheid, onmededeelzaamheid 2 onvermogen tot communicatie, communicatieprobleem incommutabile adj 1 onveranderlijk, onverwisselbaar 2 JURIDIC onvervreemdbaar proprietate -- = onvervreemdbare eigendom incommutabilitate sub 1 onveranderlijkheid, onverwisselbaarheid 2 JURIDIC onvervreemdbaarheid incompacte adj 1 niet compact, los incomparabile adj 1 onvergelijkelijk, weergaloos duo cosas absolutemente -- = twee volstrekt onvergelijkelijke dingen beltate -- = weergaloze schoonheid incomparabilitate sub 1 onvergelijkbaarheid, weergaloosheid + incompassibile adj 1 meedogenloos, liefdeloos, hardvochtig incompatibile adj 1 onverenigbaar, strijdig, niet overeenstemmend, niet te verzoenen, incompatibel characteres -- = strijdige/(te) uiteenlopende karakters functiones -- = niet met elkaar te verenigen ambten le declarationes esseva -- = de verklaringen waren onverenigbaar le duo cosas non es -- = het een sluit het ander niet uit incompatibilitate sub 1 onverenigbaarheid, strijdigheid, incompatibiliteit -- pharmacologic = onverenigbaarheid van geneesmiddelen factor de -- = incompatibiliteitsfactor + incompenetrabile adj 1 wat niet in elkaar kan overgaan, wat elkaar niet wederzijds kan beïnvloeden + incompenetrabilitate sub 1 onmogelijkheid in elkaar over te gaan, onmogelijkheid elkaar wederzijds te beïnvloeden + incompensabile 1 niet te compenseren incompetente adj 1 onbekwaam, ongeschikt, ondeskundig, incompetent esser -- in materia de pictura =

27

ondeskundig zijn op het gebied van de schilderkunst 2 JURIDIC niet bevoegd, onbevoegd le judice se ha declarate -- = de rechter heeft zich onbevoegd verklaard incompetentia sub 1 onbekwaamheid, ongeschiktheid, ondeskundigheid, incompetentie 2 JURIDIC onbevoegdheid incomplete adj 1 incompleet, onvolledig, onvoltallig definition -- = onvolmaakte/ontoereikende definitie collection -- = onvolledige verzameling enumeration -- = onvolledige opsomming lista -- = incomplete lijst serie -- = onvolledige serie labor -- = werk dat niet af is skeleto incompletemente ossificate = onvolledig verbeend skelet + incomplexe adj 1 enkelvoudig, eenledig + incomplexitate sub 1 enkelvoudigheid, eenvoud + incomplite adj 1 onvervuld, niet nagekomen incomprehensibile adj 1 onbegrijpelijk, raadselachtig, ondoorgrondelijk conducta/comportamento -- = onbegrijpelijk/onverklaarbaar gedrag mysterio -- = ondoorgrondelijk mysterie enigma -- = onbegrijpelijk raadsel le natura de Deo es -- = de goddelijke natuur is onbegrijpelijk incomprehensibilitate sub 1 onbegrijpelijkheid, raadselachtigheid, ondoorgrondelijkheid -- de un mysterio = ondoorgrondelijkheid van een mysterie incomprehension sub 1 onbegrip, gebrek aan begrip, wanbegrip un poeta qui suffre del -- del publico = een dichter die lijdt onder het onbegrip van het publiek + incomprehensive adj 1 niet-begrijpend, zonder begrip, vol onbegrip incomprensibile sub 1 onbegrijpelijk, raadselachtig, ondoorgrondelijk conducta/comportamento -- = onbegrijpelijk/onverklaarbaar gedrag mysterio -- = ondoorgrondelijk mysterie le natura de Deo es -- = de godddelijke natuur is onbegrijpelijk incomprensibilitate sub 1 onbegrijpelijkheid,

raadselachtigheid, ondoorgrondelijkheid incomprension sub 1 onbegrip, gebrek aan begrip, wanbegrip incompressibile adj 1 onsamendrukbaar corpores -- = onsamendrukbare lichamen incompressibilitate sub 1 onsamendrukbaarheid -- de un substantia = onsamendrukbaarheid van een stof + incomprimibile v 1 Vide: incompressibile + incomprimibilitate sub 1 Vide: incompressibilitate + incomputabile adj 1 onberekenbaar differentias -- = onberekenbare verschillen + inconciliabile adj 1 niet te verzoenen, onverzoenbaar, onverenigbaar interesses -- = strijdige belangen principios -- = onverenigbare principes un differentia de opiniones -- = een niet te overbrengen meningsverschil + inconciliabilitate sub 1 onverzoenbaarheid, onverenigbaarheid -- de principios = onverenigbaarheid van principes inconcipibile adj 1 onbegrijpelijk, ondenkbaar, onvoorstelbaar mysterio -- = onbegrijpelijk mysterie iste situation es -- = die situatie is ondenkbaar le dimensiones del universo es - = de afmetingen van het heelal zijn niet voorstelbaar inconcipibilitate sub 1 onbegrijpelijkheid, ondenkbaarheid, onvoorstelbaarheid + inconcrete adj 1 niet-concreet, vaag + incondite adj 1 (van literair produkt) onverzorgd, verward, slordig stilo -- = warrige stijl inconditional adj 1 onvoorwaardelijk acceptation -- = onvoorwaardelijke aanvaarding submission -- = onvoorwaardelijke onderwerping capitulation -- = onvoorwaardelijke overgave obedientia -- = onvoorwaardelijke gehoorzaamheid prestar su appoio -- a un persona = iemand onvoorwaardelijk steunen

+ inconditionalitate sub 1 onvoorwaardelijkheid, onvoorwaardelijk karakter + inconditionate adj 1 niet aan voorwaarden gebonden, onvoorwaardelijk approbation -- = onvoorwaardelijke goedkeuring fiducia -- = onvoorwaardelijk vertrouwen reflexo -- = onvoorwaardelijke reflex + inconfessabile adj 1 wat men niet kan bekennen, waarvoor men zich schaamt pensata -- = gedachte waarvoor men zich schaamt peccato -- = zonde die men niet durft bekennen + inconfirmate adj 1 ongeconfirmeerd credito -- = ongeconfirmeerd krediet + inconforme adj 1 niet overeenkomstig (met) + inconformitate sub 1 gebrek aan overeenstemming + inconfortabile adj 1 oncomfortabel, ongeriefelijk, ongemakkelijk situation -- = onaangename situatie casa -- = ongeriefelijk huis + inconfundibile adj 1 die/dat niet kan worden verward, onmiskenbaar le stilo -- de un scriptor = de onmiskenbare stijl van een schrijver + inconfundibilitate sub 1 onmiskenbaarheid -- del stilo de un scriptor = onmiskenbaarheid van de stijl van een schrijver + inconfutabile adj 1 onweerlegbaar argumentos -- = onweerlegbare argumenten demonstrar --mente su innocentia = op onweerlegbare wijze zijn onschuld aantonen + incongelabile adj 1 onstolbaar, onbevriesbaar liquidos -- = onstolbare vloeistoffen incongenial adj 1 niet verenigbaar, niet passend, ongelijksoortig incongrue adj 1 onverenigbaar, (tegen)strijdig, niet passend conclusiones -- = strijdige conclusies 2 ongepast, misplaatst tono -- = onwelvoeglijke toon persona -- = ongemanierd persoon manieras -- = ongepaste manieren remarca -- = ongepaste opmerking

28

incongruente adj 1 incongruent, niet passend, onverenigbaar conclusiones -- = onverenigbare conclusies incongruentia sub 1 incongruentie, gebrek aan overeenstemming, wanverhouding, onevenredigheid, tegenstrijdigheid le deposition del teste es plen de -- = de verklaring van de getuige zit vol tegenstrijdigheden incongruitate sub 1 gebrek aan overeenstemming, ongelijk(soortig)heid + inconjugabile adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onvervoegbaar inconsciente adj 1 onbewust, onkundig, onwetend 2 bewusteloos + inconsciente sub 1 onbewuste inconscientia sub 1 onbewustheid, onwetendheid 2 bewusteloosheid remaner in stato de -- = in een toestand van bewusteloosheid verkeren inconsequente adj 1 inconsequent, onlogisch, onsamenhangend, incoherent, tegenstrijdig comportamento/conducta -- = inconsequent gedrag rationamento -- = incoherente redenering inconsequentia sub 1 inconsequentie, gebrek aan consequentie, gebrek aan logisch verband, onsamenhangendheid, incoherentie -- de un rationamento = incoherentie van een redenering inconsequential adj 1 zonder logische samenhang, inconsequent, incoherent + inconsiderabile adj 1 onaanzienlijk, onbetekenend, gering, luttel objection -- = gering bezwaar inconsiderate adj 1 ondoordacht, onbezonnen, onberaden, onbekookt zelo -- = onbezonnen ijver parlar inconsideratemente = onbekookt spreken + inconsideration sub 1 onberadenheid, onbedachtzaamheid inconsistente adj 1 onvast, onbestendig, veranderlijk 2 inconsequent, onlogisch, tegenstrijdig, niet consistent theoria -- = niet consistente theorie equationes -- = inconsistente vergelijkingen

isto es -- con lo que illa ha dicite le septimana passate = dat is in strijd met wat zij verleden week zei inconsistentia sub 1 onvastheid, onbestendigheid, veranderlijkheid 2 inconsistentie, inconsequentie, inconsequentheid, gebrek aan logische samenhang inconsolabile adj 1 ontroostbaar, troosteloos vidua -- = ontroostbare weduwe inconsolate adj 1 ongetroost inconsonante adj 1 onverenigbaar, niet overeenstemmend inconspicue adj 1 onopvallend, niet in het oog lopend inconstante adj 1 onstandvastig, onbestendig, veranderlijk, wispelturig character -- = onstandvastig/trouweloos karakter humor -- = wispelturig humeur temperamento -- = wispelturig temperament persona -- = wispelturig iemand inconstantia sub 1 onstandvastigheid, onbestendigheid, veranderlijkheid, wispelturigheid -- del publico = wispelturigheid van het publiek -- del destino = het ongestadige lot + inconstatabile adj 1 niet constateerbaar inconstitutional adj 1 JURIDIC ongrondwettig, inconstitutioneel mesura -- = ongrondwettige maatregel modificar --mente un lege = een wet op ongrondwettige wijze veranderen inconstitutionalitate sub 1 JURIDIC ongrondwettigheid -- de un decreto = ongrondwettelijkheid van een decreet + inconsumibile adj 1 ongeschikt voor consumptie, oneetbaar, ondrinkbaar + incontaminabile adj 1 wat niet kan worden be-smet incontaminate adj 1 niet besmet + incontemplabile adj 1 wat niet (aandachtig) beschouwd kan worden incontentabile adj 1 niet tevreden te stellen, veeleisend

+ incontentabilitate sub 1 onmogelijkheid om tevreden te stellen incontestabile adj 1 onbetwistbaar, onomstotelijk, zeker, ontegenzeggelijk, onweerlegbaar, onweersprekelijk, onaantastbaar, vaststaand facto -- = onomstotelijk feit veritate -- = onbetwistbare waarheid fornir provas/probas -- = iets onweerlegbaar bewijzen isto es -- = daarover valt niet te twisten incontestabilitate sub 1 onbetwistbaarheid, onweersprekelijkheid, onomstotelijkheid, onweerlegbaarheid, onaantastbaarheid + incontestate adj 1 onbetwist, onbestreden, onomstreden derectos -- = onbetwiste rechten + inconteste adj 1 onbetwist, onbestreden, onomstreden derectos -- = onbetwiste rechten incontinente adj 1 zonder zelfbeheersing, onbeheerst 2 oningetogen, onkuis, ontuchtig 3 MEDICINA incontinent + incontinentia sub 1 gebrek aan zelfbeheersing, onbeheerstheid 2 MEDICINA incontinentie -- del urina = onwillekeurige urinelozing incontrar v 1 tegenkomen, ontmoeten -- obstaculos = op bezwaren stuiten -- un fin ingloriose/obscur/sin gloria = een roemloos einde vinden 2 ondervinden, ontmoeten -- amabilitate = vriendelijkheid ontmoeten + incontrastabile adj 1 wat geen tegenstelling kan/mag vormen leges -- = wetten die elkaar niet mogen tegenspreken incontro sub 1 ontmoeting, samenkomst een -- hebben met iemand = haber un incontro con un persona ir al -- de un persona = iemand tegemoet gaan ir al -- de un futuro incerte = een ongewisse toekomst tegemoet gaar focar de -- = ontmoetingscentrum loco/puncto de -- = ontmoetingsplaats -- accidental/fortuite/casual = toevallige ontmoeting -- sportive = sportontmoeting -- de tennis (A) = tennisontmoeting

29

+ incontrolabile adj 1 oncontroleerbaar, niet na te gaan rumores -- = wilde geruchten affirmation -- = niet controleerbare bewering testimonio -- = oncontroleerbaar getuigenis rabie -- = onbeheerbare woede su comportamento/conducta -= zijn onbeheerste optreden reaction nuclear -- = onbeheerste kernreactie haber un risada/un accesso de riso -- = een onbedaarlijke lachbui hebben + incontrolabilitate sub 1 oncontroleerbaarheid -- de diverse datos = oncontroleerbaarheid van verschillende gegevens + incontrolate adj 1 ongecontroleerd, onbeheerst movimento -- = dwangbeweging rumores -- = wilde geruchten incontrovertibile adj 1 onomstotelijk, onweerlegbaar, spijkerhard prova/proba -- = spijkerhard bewijs argumentos -- = spijkerharde argumen-ten + incontrovertibilitate sub 1 onomstotelijkheid, onweerlegbaarheid -- de un argumento = onweerlegbaarheid van een argument inconveniente adj 1 ongepast, onbehoorlijk, onbetamelijk, onbeleefd, indecent question -- = indiscrete vraag acto -- = onbetamelijke daad un pauco/poco plus de modestia non esserea -- pro te = wat meer bescheidenheid zou je niet misstaan inconveniente sub 1 nadeel, schade, hinder, ongemak, ongerief, bezwaar considerar le avantages e --s de un cosa = de voor- en nadelen van iets tegen elkaar afwegen le avantages contrabalancia le -s = de voordelen wegen op tegen de nadelen toto ha su avantages e su --s = alles heeft zijn keerzijden il existe ancora alicun --s = er kleven nog enkele bezwaren aan obviar/remediar a un -- = een bezwaar verhelpen inconvenientia sub 1 ongepastheid, onbehoorlijkheid, onbetamelijkheid, onbeleefdheid, onwelvoeglijkheid committer un -- = een onbeleefdheid begaan inconvertibile adj 1 onverwisselbaar 2 PHILOSOPHIA onomkeerbaar 3 COMMERCIO niet converteerbaar, oninwisselbaar

billet/nota de banca -- = oninwisselbaar bankbiljet inconvertibilitate sub 1 onverwisselbaarheid 2 PHILOSOPHIA onomkeerbaarheid 3 COMMERCIO onconverteerbaarheid, oninwisselbaarheid -- de un moneta = oninwisselbaarheid van een muntsoort + inconvincibile adj 1 niet te overtuigen, onovertuigbaar + incoordinabile adj 1 niet te coördineren + incoordinate adj 1 ongecoördineerd + incoordination sub 1 gebrek aan coördinatie, incoördinatie -- de operationes militar = gebrek aan coördinatie bij militaire operaties 2 MEDICINA stoornis in de spiercoördinatie incoragiamento sub 1 aanmoediging, bemoediging, aansporing premio de -- = aanmoedigingspremie incoragiar v 1 aanmoedigen, bemoedigen, moed geven, aansporen 2 steunen, stimuleren -- le participation del obreros = de inspraak van de arbeiders bevorderen + incoragiator sub 1 iemand die/iets dat aanmoedigt + incorporabile adj 1 wat kan worden opgenomen (in)/ingedeeld (in)/ingelijfd (bij) incorporal adj 1 onlichamelijk, onstoffelijk, immaterieel Deo es -- = God is immaterieel le anima es -- = de ziel is onstoffelijk benes -- = onstoffelijke goederen incorporalitate sub 1 onlichamelijkheid, onstoffelijkheid -- del anima = onstoffelijkheid van de ziel incorporar v 1 opnemen (in), indelen (bij), inlijven (bij) -- un persona in un gruppo = iemand in een groep opnemen -- un recruta in un battalion = een recruut bij een bataljon indelen -- un territorio in un altere = een gebied bij een ander inlijven garage (F) incorporate = inpandige garage camera con exposimetro incorporate = camera met ingebouwde belichtingsmeter 2 vermengen, bijmengen

incorporation sub 1 het opnemen, opneming, het indelen, indeling, het inlijven, inlijving -- de un persona in un gruppo = opneming van een persoon in een groep -- de recrutas in un regimento = indeling van recruten in een regiment -- de un territorio in un altere = inlijving van een gebied in een ander 2 oprichting van een onderneming + incorporative adj 1 inlijvend, inlijvings... processo -- = inlijvingsproces + incorporator sub 1 iemand die opneemt (in)/indeelt (bij)/inlijft (bij) incorporee adj 1 onlichamelijk, onstoffelijk, immaterieel le anima es -- = de ziel is onstoffelijk incorporeitate sub 1 onlichamelijkheid, onstoffelijkheid -- del anima = onstoffelijkheid van de ziel incorrecte adj 1 incorrect, onnauwkeurig, onjuist, verkeerd, fout usage linguistic -- = verkeerd taalgebruik stilo -- = incorrecte stijl responsa -- = foutief antwoord termino -- = onjuiste term solution -- = verkeerde oplossing interpretation -- del factos = onjuiste interpretatie van de feiten 2 incorrect, ongepast, onbehoorlijk, niet netjes manieras -- = ongepaste manieren incorrection sub 1 (in taalgebruik) onjuistheid, slordigheid, incorrectheid texto plen de --es = tekst vol slordigheden 2 ongepastheid, onbehoorlijkheid, incorrectheid incorrigibile adj 1 onverbeterlijk, verstokt, aarts.... FIGURATE ongeneeslijk mentitor -- = verstokte leugenaar, aartsleugenaar peccator -- = verstokte zondaar criminal -- = verstokte misdadiger pigressa -- = ongeneeslijke luiheid optimista -- = onverbeterlijke optimist impostor/fraudator -- = aartsbedriger scelerato -- = aartsbooswicht fur/robator -- = aartsdief avaro -- = aartsluiaard sceptico/dubitator -- = aartstwijfelaar hypocrita -- = aartshuichelaar libertino -- = onverbeterlijke losbol incorrigibilitate sub 1 onverbeterlijkheid, verstoktheid

30

incorrupte adj 1 onbedorven 2 onomkoopbaar judice -- = onomkoopbare rechter incorruptibile adj 1 niet aan bederf onderhevig, duurzaam ligno -- = duurzaam hout 2 onomkoopbaar, onkreukbaar, integer judice -- = onomkoopbare rechter incorruptibilitate sub 1 onvatbaarheid voor bederf, duurzaamheid -- de un substantia = duurzaamheid van een stof 2 onomkoopbaarheid, integriteit -- de un judice = integriteit van een rechter + incorruption sub 1 onverdorvenheid + incorsetar v 1 in een corset rijgen incortinar v 1 van gordijnen voorzien, gordijnen ophangen in increate adj 1 ongeschapen incredibile adj 1 ongelofelijk, onwaarschijnlijk, onvoorstelbaar historia -- = ongeloofwaardig verhaal assertion -- = onaannemelijke bewering numero -- de errores = ongelofelijk aantal fouten mangiar quantitates -- = verbazend veel eten haber un imagination -- = iets uit zijn duim zuigen ille ha facite progressos -- = hij heeft ongelofelijke vorderingen gemaakt nostre mundo es incredibilemente variate = onze wereld is ongelofelijk gevarieerd incredibilitate sub 1 ongelofelijkheid, ongeloofwaardigheid -- de un conto = ongeloofwaardigheid van een verhaal incredule adj 1 ongelovig, sceptisch philosopho -- = ongelovige filosoof incredulitate sub 1 ongelovigheid, ongeloof, scepticisme un surriso de -- = een sceptisch lachje + incremental adj 1 aangroeiend, stijgend, oplopend, incrementeel integrator -- = incrementele integrator systema de mesura -- = incrementeel meetsysteem

+ incrementar v 1 vermeerderen, vergroten, verhogen -- le activitate industrial = de industriële bedrijvigheid opvoeren -- le volumine de venditas = de omzet vergroten + incremento sub 1 aangroeiing (anque MATHEMATICA), toeneming, increment, accres -- de sparnios = spaaraccres -- in votos = stemmenwinst -- salarial/del salario(s) = salarisverhoging -- demographic = bevolkingsaanwas promover le -- del production national = de groei van de nationale produktie bevorderen + incriminabile adj 1 laakbaar, afkeurenswaardig, berispelijk action -- = laakbare handeling incriminar v 1 (van misdaad) beschuldigen, aanklagen, aantijgen, betichten, incrimineren incrimination sub 1 het beschuldigen (van een misdaad), het aanklagen, beschuldiging (van een misdaad), aanklacht, aantijging, incriminatie + incriminato sub 1 beschuldigde + incriticabile adj 1 wat men niet kan/moet kritiseren incrustar v 1 met een korst/ketelsteen/kalkaanslag, etc. bedekken -- se = aankoeken le aqua ric de sales incrusta le caldiera = het water dat rijk aan zouten is vormt een aanslag in de ketel 2 COMMERCIO DE ARTE met inlegwerk versieren, inleggen, incrusteren marmore incrustate de jaspe = marmer met jaspis ingelegd incrustation sub 1 het bedekken met een korst/ketelsteen/kalkaanslag, etc., het aankoeken 2 korst, aankorsting, kalkaanslag, ketelsteen -- de caldiera = ketelsteen 3 COMMERCIO DE ARTE het inleggen, incrustatie --es de auro = gouden inlegwerk 0un broche (F) con --es de diamantes = een met diamanten ingelegde broche 4 COMMERCIO DE ARTE inlegwerk, ingelegd werk + incrystallisabile adj 1 CHIMIA onkristalliseerbaar incubar v 1 (be)broeden, uitbroeden -- ovos = eieren uitbroeden

2 zich onmerkbaar ontwikkelen (ziekte) incubation sub 1 het (be)broeden, het uitbroeden le -- artificial = het kunstmatig uitbroeden le -- de ovos = het uitbroeden van eieren durata/duration de -- = broedduur/tijd comportamento de -- = broedgedrag region de -- = broedgebied terreno de -- = broedterrein 2 MEDICINA onmerkbare ontwikkeling van een ziekte, incubatietijd periodo de -- de un maladia contagiose = incubatieperiode van een besmettelijke ziekte + incubational adj 1 incubatorisch, incubatie..., broed..., (uit)broedings... incubator sub 1 incubator, broedmachine, broedstoof, kunstmoeder, kuikenbroeder incubo sub 1 incubus, nachtduivel 2 nachtmerrie, (bij uitbr.) drukkende last, zorg incude sub 1 aanbeeld 2 ANATOMIA aanbeeldsbeentje (in 't oor) inculcar v 1 inprenten, inscherpen, instampen -- a un persona le notion de su deberes = iemand zijn plichten inprenten -- bon manieras a un persona = iemand goede manieren bijbrengen on le lo ha inculcate desde su plus tenere infantia = dat is hem met de paplepel ingegeven inculcation sub 1 het inprenten, het inscherpen, het instampen, inprenting, inscherping, instamping inculcator sub 1 iemand die een ander iets inprent/inscherpt inculpabile adj 1 onschuldig, schuldeloos + inculpabilitate sub 1 onschuld, onschuldigheid, schuldeloosheid inculpar v 1 beschuldigen, de schuld geven, aanklagen, ten laste leggen, betichten -- un persona de un furto = iemand van diefstal beschuldigen + inculpate adj 1 beschuldigd, aangeklaagd, beticht inculpation sub 1 het beschuldigen, het aanklagen,

31

het ten laste leggen, beschuldiging, aanklacht, tenlastelegging, betichting + inculpato sub 1 JURIDIC verdachte inculte adj 1 (mbt terreinen) onbebouwd, onontgonnen, braakliggend, woest lassar su jardin -- = zijn tuin laten verwilderen 2 (mbt iemand) onbeschaafd, onontwikkeld, grof 3 (mbt uiterlijk) onverzorgd, verwaarloosd, verwilderd barba -- = woeste baard + incultivabile adj 1 onbebouwbaar terras -- = onbebouwbare gronden + incultivate adj 1 onbebouwd, onontgonnen, braakliggend, woest + incultura sub 1 onontwikkeldheid, onwetendheid, onkunde 2 (mbt gronden) onbebouwd karakter, woestheid incumbente adj 1 moreel verplichtend, als plicht opgelegd incumbentia sub 1 plicht, last esser del -- de = ressorteren onder il non es mi -- solver isto = het is niet mijn taak/niet aan mij dit op te lossen isto non es de mi -- = dat valt niet onder mijn verantwoordelijkheid incumber v 1 rusten (op), neerkomen (op), opgelegd zijn (aan) le costos incumbe al proprietario = de eigenaar moet de kosten op zich nemen le responsabilitates e le deberes que me incumbe = de verantwoordelijkheden en plichten die op mij rusten + incunabulista sub 1 kenner van incunabelen, incunabulist, incunabelkenner incunabulo sub 1 wiegedruk, incubabel incunar v 1 (een kind) in de wieg leggen + incupar v 1 in kuipen doen, inkuipen incurabile adj 1 ongeneeslijk maladia/morbo -- = ongeneeslijke ziekte vulnere -- = blijvend letsel malado -- = ongeneeslijk zieke alcoholico/bibitor -- = onverbeterlijke alcoholist incurabilitate sub 1 ongeneeslijkheid

-- de un maladia = ongeneeslijkheid van een ziekte incuria sub 1 zorgeloosheid, onachtzaamheid, onoplettendheid, slordigheid incuriose adj 1 niet nieuwsgierig, onverschillig, zonder belangstelling 2 oninteressant, niet de belangstelling opwekkend + incuriositate sub 1 gebrek aan weetgierigheid, gebrek aan belangstelling, onverschilligheid incurrer v 1 binnenvallen, invallen (in een vijandelijk land) 2 zich op de hals halen, oplopen -- le critica = zich blootstellen aan kritiek -- un mulcta = een boete oplopen/krijgen -- un condemnation = zich een veroordeling op de hals halen -- le odio de un persona = zich bij iemand gehaat maken -- le reprobation de un superior = zich de afkeuring van een meerdere op de hals halen -- expensas = kosten maken incursion sub 1 inval, strooptocht, militaire expeditie (op vijandelijk terrein), raid -- aeree = luchtaanval 2 FIGURATE het zich op vreemd terrein wagen incurvar v 1 naar binnen krommen, buigen, een gebogen/kromme vorm geven aan -- se = instulpen + incurvate adj 1 gekromd, naar binnen gebogen linea -- = gekromde/gebogen lijn + incurvation sub 1 kromming, (in)buiging, instulping incurvatura sub 1 kromming, buiging, welving + indatabile adj 1 niet te dateren documento -- = niet te dateren dokument inde adv 1 (mbt PLAATS) van daar, daar vandaan 2 (mbt TIJD) vanaf die tijd, daarop, daarna 3 (mbt OORZAAK) vandaar, dientengevolge + indebitamento sub 1 schuld(enlast) indebitar v 1 met schulden overladen, in de schulden steken -- se = schulden maken, zich in de schulden steken esser indebitate usque al collo = tot over de oren in de schuld zitten

indecente adj 1 indecent, onzedig, onfatsoenlijk, onbetamelijk conversation -- = schunnige praatjes parola -- = onvertogen woord comportamento/conducta -- = aanstotelijk gedrag propositiones -- = oneerbare voorstellen intentiones -- = oneerbare bedoelingen actiones -- = oneerbare handelingen precio -- = schandalige prijs indecentia sub 1 onzedigheid, onfatsoenlijkheid, onbetamelijkheid + indecidibile adj 1 MATHEMATICA onbeslisbaar + indecidibilitate sub 1 MATHEMATICA onbeslisbaarheid indecifrabile adj 1 niet te ontcijferen, onontcijferbaar, onleesbaar, onbegrijpelijk cryptogramma -- = niet te ontcijferen cryptogram scriptura -- = onleesbaar handschrift manuscripto -- = onbegrijpelijk manuscript indecise adj 1 onbeslist, twijfelachtig, onzeker pace -- = twijfelachtige vrede duello -- = onbeslist duel le question resta -- = de kwestie blijft onbeslist le victoria es -- = de overwinning is onzeker 2 besluiteloos, aarzelend, weifelachtig character -- = besluiteloos karakter -- in su conducta = besluiteloos in zijn gedrag indecision sub 1 besluiteloosheid, aarzeling, onzekerheid haber un momento de -- = een ogenblik van besluiteloosheid hebben, even aarzelen indeclinabile adj 1 onafwijsbaar, wat niet geweigerd kan worden deber -- = onafwijsbare plicht 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA onverbuigbaar adjectivo -- = onverbuigbaar bijvoeglijk naamwoord + indeclinabilitate sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onverbuigbaarheid + indecomponibile adj 1 niet te ontleden, onontleedbaar, onontbindbaar substantia -- = onontleedbare stof + indecoro sub 1 onfatsoen(lijkheid), onwelvoeglijkheid, onbehoorlijkheid, onkiesheid, onverkwikkelijkheid

32

indecorose adj 1 onfatsoenlijk, onbehoorlijk, onbetamelijk, onwelvoeglijk, ongepast, onnet comportamento/conducta -- = onbehoorlijk gedrag indefectibile adj 1 onvergankelijk, eeuwigdurend amicitate -- = eeuwigdurende vriendschap 2 onfeilbaar memoria -- = onfeilbaar geheugen + indefectibilitate sub 1 onvergankelijkheid 2 onfeilbaarheid indefendibile adj 1 onverdedigbaar, onhoudbaar these/thesis -- = onhoudbare stelling fortalessa -- = onverdedigbare vesting position -- = niet te verdedigen positie affirmationes/assertiones -- = onhoudbare beweringen + indefense adj 1 onverdedigd, onbeschermd, weerloos lassar -- un sector del fronte = een frontsector onverdedigd laten victima -- = weerloos slachtoffer esser -- contra le tentation = weerloos tegen de verleiding zijn indefensibile adj 1 Vide: indefendibile + indefensibilitate sub 1 onverdedigbaarheid, onhoudbaarheid indefinibile adj 1 ondefinieerbaar, niet te definiëren, niet te omschrijven color -- = ondefinieerbare/onbestemde kleur sentimento -- = onbestemd gevoel + indefinibilitate sub 1 ondefinieerbaarheid -- de un sentimento = ondefinieerbaarheid van een gevoel indefinite adj 1 onbegrensd, onbepaald le spatio -- = de onbegrensde ruimte prolongar le negotiationes indefinitemente = de onderhandelingen eindeloos rekken LINGUISTICA E GRAMMATICA articulo -- = onbepaald lidwoord pronomine -- = onbepaald voornaamwoord + indeformabile adj 1 niet te vervormen, vormvast vestimento -- = vormvast kledingstuk + indeformabilitate sub 1 vormvastheid -- de un cappello = vormvastheid van een hoed

+ indehiscente adj 1 BOTANICA niet-openspringend fructo -- = niet-openspringende vrucht + indehiscentia sub 1 BOTANICA het niet openspringen + indeliberate adj 1 onopzettelijk, onberaden, impulsief, onoverlegd, onoverdacht acto -- = onberaden daad + indeliberation sub 1 onopzettelijkheid indelibile adj 1 onuitwisbaar, blijvend impression -- = onuitwisbare indruk dishonor -- = onuitwisbare schande tinta -- = onuitwisbare inkt de color -- = kleurecht lassar un memoria -- (detra se) = een onuitwisbare herinnering achterlaten iste evento es gravate indelibilemente in su memoria = die gebeurtenis is onuitwisbaar in zijn geheugen gegrift indelibilitate sub 1 onuitwisbaarheid -- de color = kleurechtheid indelicate adj 1 onkies, niet fijngevoelig, tactloos, grof expression -- = onkiese uitdrukking persona -- = tactloos iemand indelicatessa sub 1 onkiesheid, tactloosheid, grofheid indemne adj 1 zonder schade, ongedeerd, zonder kleerscheuren 2 JURIDIC schadeloos (gesteld) + indemnisabile adj 1 voor (schade)vergoeding in aanmerking komend indemnisar v 1 vergoeden, schadeloosstellen indemnisation sub 1 het vergoeden, het schadeloosstellen, vergoeding, schadeloosstelling -- del testes = getuigengeld adjudicar un -- a un persona = iemand een schadevergoeding toekennen indemnitate sub 1 ongeschonden geheel 2 vergoeding, uitkering, toelage, premie -- de disoccupation = werkloosheidsuitkering -- de sojorno/de residentia = verblijfsvergoeding 3 schadevergoeding, schadeuitkering, schadeloosstelling --s de guerra imponite al vincito = herstelbetalingen opgelegd aan de overwonnene

indemonstrabile adj 1 onaantoonbaar, onbewijsbaar hypothese (-esis) -- = onbewijsbare hypothese axioma -- = onbewijsbaar axioma veritate -- = waarheid die a priori vaststaat + indemonstrabilitate sub 1 onbewijsbaarheid -- de un axioma = onbewijsbaarheid van een axioma -- de un culpa = onbewijsbaarheid van een schuld + indemonstrate adj 1 niet aangetoond, onbewezen ille se basa super hypotheses -= hij baseert zich op onbewezen hypothesen + indenegabile adj 1 niet te ontkennen, onloochenbaar indentar v 1 intanden, van tanden voorzien, inkepen 2 TYPOGRAPHIA inspringen 3 (de tanden) in elkaar doen grijpen 4 met een zwaluwstaart verbinden indentation sub 1 het voorzien van tanden, intanding, het inkepen, inkeping 2 keep, kerf, snede, inkeping 3 TYPOGRAPHIA het inspringen, inspringing 4 het in elkaar doen grijpen (van de tanden) 5 zwaluwstaart (houtverbinding) 6 GEOLOGIA insnijding, inham independente adj 1 onafhankelijk, zelfstandig, autonoom, op zich zelf staand stato -- = onafhankelijke staat LINGUISTICA E GRAMMATICA proposition -- = hoofdzin habitation/casa -- = vrijstaande woning artista -- = niet gebonden kunstenaar independentia sub 1 onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonomie -- national = nationale zelfstandigheid -- economic = economische onafhankelijkheid -- politic = politieke onafhankelijkheid sentimento de -- = onafhankelijkheidsgevoel movimento pro le -- = onafhankelijkheidsbeweging partito pro le -- = onafhankelijkheidspartij lucta pro le -- = onafhankelijkheidsstrijd guerra de -- = onafhankelijksoorlog proclamation de -- = onafhankelijkheidsverklaring + independentismo sub 1 POLITICA onafhankelijkheidsstreven + independentista sub 1 POLITICA voorstander van

33

onafhankelijksheidsstreven -- wallon = wallingant + independentista adj 1 POLITICA naar onafhankelijkheid strevend movimento -- = onafhankelijkheidsbeweging partito -- = onafhankelijkheidspartij + inderogabile adj 1 waarvan niet kan/mag afwij-ken fixar principios -- = principes vaststellen waarvan men niet mag afwijken + inderogabilitate sub 1 onmogelijkheid om (van iets) af te wijken indescriptibile adj 1 onbeschrijfelijk un sensation -- = een niet te omschrijven gevoel confusion -- = onbeschrijfelijke verwarring disordine -- = onbeschrijfelijke wanorde/chaos joia/gaudio -- = onbeschrijfelijke vreugde + indescriptibilitate sub 1 onbeschrijfelijkheid indesiderabile adj 1 ongewenst persona -- = ongewenst persoon presentia -- = ongewenste aanwezigheid expeller/expulsar estranieros -= ongewenste vreemdelingen uitzetten + indesiderabilitate sub 1 het ongewenst zijn, ongewenstheid + indesiderate adj 1 ongewenst visita -- = ongewenst bezoek indesirabile adj 1 ongewenst persona -- = ongewenst persoon expeller/expulsar estranieros -= ongewenste vreemdelingen uitzetten + indesirate adj 1 ongewenst hospite -- = ongewenste gast indestructibile adj 1 onverwoestbaar, onvernietigbaar, onvergankelijk materiales -- = onverwoestbare materialen fide -- = onverwoestbaar geloof indestructibilitate sub 1 onverwoestbaarheid, onvernietigbaarheid -- del materia = onvernietigbaarheid van de materie + indetectabile adj 1 niet te ontdekken, niet aantoonbaar

indeterminabile adj 1 onbestemd, ondefinieerbaar, onbepaald, niet te bepalen color -- = ondefinieerbare/onbestemde kleur periodo -- = onbepaalde periode capillos de un color -- = haar van een onbestemde kleur + indeterminabilitate sub 1 onbepaaldheid, onbeschrijfbaarheid indeterminate adj 1 onbepaald, onbestemd, ondefinieerbaar data -- = onbepaalde datum tempore -- = onbepaalde tijd prolongar un cosa pro un durata/duration -- = iets onbepaald verlengen sentimentos -- = onbestemde gevoelens 2 besluiteloos indetermination sub 1 onbepaaldheid, onduidelijkheid -- de un texto de lege = onduidelijkheid/vaagheid van een wetstekst 2 besluiteloosheid, aarzeling indeterminismo sub 1 PHILOSOPHIA indeterminisme indeterminista sub 1 PHILOSOPHIA indeterminist + indeterminista adj 1 PHILOSOPHIA indeterministisch + indeterministic adj 1 PHILOSOPHIA indeterministisch indevote adj 1 ongodsdienstig indevotion sub 1 ongodsdienstigheid + index sub 1 Vide: indice + indexar v 1 ECONOMIA indexeren, aan de index aanpassen, aan de index koppelen + indexation sub 1 ECONOMIA indexering, koppeling aan de (prijs)index India sub n pr 1 India --s Oriental = Oost-Indië Compania del --s Oriental = Oostindische Compagnie --s Occidental = West-Indië Compania del --s Occidental = Westindische Compagnie gallo de -- = kalkoense haan gallina de -- = kalkoense hen junco de -- = rotting indiabolar v 1 des duivels worden, razend worden indiabolate adj 1 (des) duivels, razend, woedend

indian adj 1 Indisch, Indiaas Oceano -- = Indische Oceaan 2 Indiaans indiana sub 1 sits, fijne Indische bedrukte katoenen stof Indiana sub n pr 1 Indiana Indianapolis sub n pr 1 Indianapolis + indianismo sub 1 Indiakunde 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA Indiase wending + indianista sub 1 Indiakenner indiano sub 1 Indiër 2 Indiaan dansa de --s = indianendans lingua de --s = indianentaal historia de --s = indianenverhaal tribo de --s = indianenstam jocar al --s = indiaantje spelen + indic adj 1 Indisch Oceano -- = Indische Oceaan canna -- = Indisch bloemriet indicar v 1 aanwijzen, aanduiden, wijzen, wijzen op, aangeven, voorschrijven, indiceren -- le cammino a un persona = iemand de weg wijzen -- a un persona su mal conducta/comportamento = iemand zijn slechte gedrag voorhouden le horologio indica le hora = de klok wijst de tijd aan le horologio indica le hora exacte = het horloge loopt gelijk le thermometro indica 30 grados = de thermometer wijst 30 graden aan le symptomas indica que = de verschijnselen duiden erop dat + indicate adj 1 aangewezen, geschikt, passend persona -- = aangewezen persoon diriger se al persona -- = bij de juiste persoon aankloppen indication sub 1 aanwijzing, aanduiding, indicatie -- del fontes = bronvermelding -- scenic = toneelaanwijzing -- del tempore = tijdaanwijzing -- del volumine = volumeaanduiding indicative adj 1 aanwijzend, aanduidend signo -- de un morbo/maladia = aanwijzing voor het bestaan van een ziekte precio -- = adviesprijs, richtprijs 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA modo -- = aantonende wijs, indicativus

34

indicativo sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA aantonende wijs, indicativus indicator sub 1 iemand die aanwijst/aanduidt 2 aanwijzer, bladwijzer, meter, verklikker, peilglas, peilschaal, peilstok, maatstok, gidsboekje, spoorboekje, adresboek, CHIMIA indicator, etc. -- economic = economische indicator -- ecologic = ecologische indicator -- de stratas = straatnamenlijst -- de cammino = wegwijzer -- de lectura = boekenlegger -- de direction = richtingwijzer -- de pression = drukmeter -- de velocitate = snelheidsmeter -- del nivello del aqua = peilschaal -- del horas de marea/del mareas = getijtafel -- de qualitate = kwaliteitsaanduiding 3 index(cijfer), variabele, veranderlijke grootheid, kencijfer + indicatori adj 1 aanwijzend, aanwijs..., aanduidend baston -- = aanwijsstok palo -- = handwijzer lampa -- = verklikkerlichtje indice sub 1 wijsvinger 2 wijzer, naald 3 index, inhoudsopgave, klapper, register -- alphabetic = alfabetisch register 4 index (lijst van verboden boeken voor katholieken) mitter/poner al -- = op de index plaatsen 5 SCIENTIFIC index(cijfer), cijfer, coëfficiënt, percentage, getal -- colorimetric del hemoglobina = kleurindex van hemoglobine -- del precios = prijsindex -- cephalic/cranian = schedelindex -- facial = gelaatsindex -- de refraction = brekingsindex -- del costos del vita = index van de kosten van levensonderhoud -- de octano = octaangetal -- de color = kleurindex -- ponderate = gewogen index -- Dow Jones = Dow Jones index -- de audientia = kijkcijfer 6 MATHEMATICA index, subscript, wortelexponent a -- n = a index n indicer v 1 aankondigen, bekend maken -- un referendum = een referendum uitschrijven + indiciar v 1 een aanwijzing zijn voor, wijzen op + indiciari adj 1 welke een teken is indicibile adj 1 onzegbaar, onuitsprekelijk joia/gaudio -- = onuitsprekelijke vreugde

tristessa -- = onuitspreekbare droefheid isto es -- = dat is niet in woorden te vatten indicio sub 1 aanwijzing, teken, symptoom, spoor, aanknopingspunt -- de un disequilibrio = aanwijzing voor een verstoord evenwicht haber --s de un cosa = aanwijzingen voor iets hebben mal -- = veeg teken -- vage = vage aanduiding -- significante = belangrijke aanwijzing --s del primavera = voorboden van de lente non le minime -- de = geen spoor van 2 JURIDIC grond van vermoeden, indicie + indico sub 1 Indiër 2 Indisch (taal) indiction sub 1 vijftienjarige cyclus, indictie (van de Juliaanse kalender) 2 HISTORIA ROMAN indictie (belasting) 3 CATHOLICISMO bijeenroeping (van een concilie) indifferente adj 1 onverschillig, onbelangrijk vostre difficultates non me lassa -- = uw moeilijkheden laten me niet onverschillig 2 PHYSICA indifferent equilibrio -- = indifferent evenwicht indifferentia sub 1 onverschilligheid gesto de -- = achteloos gebaar operar con -- = achteloos te werk gaan finger -- = onverschilligheid voorwenden 2 PHYSICA indifferentie -- magnetic = magnetische indifferentie/ongevoeligheid indifferentismo sub 1 indifferentisme, onverschilligheid -- religiose = godsdienstige onverschilligheid -- politic = politieke onverschilligheid indifferentista sub 1 indifferentist + indifferibile adj 1 wat niet kan worden uitgesteld/opgeschort + indifferibilitate sub 1 het feit dat iets niet kan worden uitgesteld/opgeschort indigena sub 1 inlander, inboorling population de --s = inboorlingenbevolking quartiero de --s = inboorlingenwijk

indigena adj 1 inheems, inlands, autochtoon plantas -- = inheemse planten population -- = inheemse bevolking puera -- = inlands meisje productos -- = inlandse produkten lingua -- = inheemse taal derecto -- = inlands recht indigente adj 1 arm, behoeftig, nooddruftig, noodlijdend familia -- = behoeftig gezin + indigente sub 1 arme, behoeftige, nooddruftige, noodlijdende succurrer le --s = de behoeftigen bijstaan adjuta al --s = hulp aan de armen indigentia sub 1 armoede, behoeftigheid, nooddruft, gebrek -- intellectual = geestelijke armoede prova/proba/certificato de -- = testimonium paupertatis extreme -- = bittere/schrijnende armoede reducer al -- = tot de bedelstaf brengen viver in le -- = in armoede leven indiger v 1 ontberen + indigeribile adj 1 onverteerbaar + indigeribilitate sub 1 onverteerbaarheid indigeste adj 1 onverteerbaar, zwaar (van spijzen) 2 FIGURATE verward, niet om door te komen, taai, onverteerbaar iste poesia es -- = die poëzie is zware kost indigestibile adj 1 onverteerbaar indigestibilitate sub 1 onverteerbaarheid indigestion sub 1 indigestie, bedorven maag, slechte spijsvertering indignar v 1 verontwaardigd maken, de verontwaardiging opwekken van su comportamento/conducta ha indignate totes = zijn gedrag heeft de verontwaardiging van allen opgewekt -- se contra un persona/de un cosa = verontwaardigd zijn over iemand/over iets, zich ergeren aan iemand/aan iets, zich boos maken over iemand/over iets indignate adj 1 verontwaardigd, boos, geërgerd visage -- = geërgerd gezicht reguardos -- = verontwaardigde

35

blikken littera -- = boze brief indignation sub 1 verontwaardiging, boosheid, geërgerdheid -- nobile = edele verontwaardiging -- selective = selectieve verontwaardiging -- general = algemene verontwaardiging -- sincer = heilige verontwaardiging exprimer su -- = zijn verontwaardiging uiten discatenar un tempesta de -- = een storm van verontwaardiging ontketenen indigne adj 1 onwaardig, niet waardig spectaculo -- = onwaardig schouwspel ille es -- de nostre confidentia = hij is ons vertrouwen niet waard 2 verachtelijk, minderwaardig, schandelijk, laag comportamento/conducta -- = schandelijk gedrag indignitate sub 1 onwaardigheid, verachtelijkheid, schandelijkheid, laagheid le -- de su comportamento/conducta = de schandelijkheid van zijn gedrag 2 smaad, hoon, belediging indigo sub 1 indigo (verfstof) 2 indigo (kleur) 3 indigo (plant) folio de -- = indigoblad flor de -- = indigobloem plantation de -- = indigoplantage plantator de -- = indigoplanter cultura de -- = indigocultuur + indigofere adj 1 BOTANICA indigo bevattend indigotina sub 1 CHIMIA indigotine + indilatabile adj 1 niet uitzetbaar, niet verwijdbaar + indiligente adj 1 achteloos, slordig + indiligentia sub 1 achteloosheid, slordigheid + indiluite adj 1 onverdund, onvermengd mixtura -- = onverdund mengsel indirecte adj 1 niet rechtstreeks, indirect, zijdelings critica -- = zijdelingse/bedekte kritiek allusion -- = zijdelingse toespeling effecto -- = indirect gevolg imposto -- = indirecte belasting question -- = indirecte vraag lumine/luce -- = indirect licht, strooilicht illumination -- = indirecte verlichting echo -- = indirecte echo

isto se adressava indirectemente a me = dat was indirect tot mij gericht via -- = omweg election/suffragio -- = getrapte verkiezing SPORT colpo franc -- = indirecte vrije trap LINGUISTICA E GRAMMATICA complemento -- = oorzakelijk voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp pollinisation -- = kruisbestuiving indiscernibile adj 1 niet te onderscheiden, niet te onderkennen, niet zichtbaar nuances (F) -- = nauwelijks merkbare nuances + indiscernibilitate sub 1 onmogelijkheid (iets) te onderscheiden/onderkennen + indisciplina sub 1 tuchteloosheid, bandeloosheid, gebrek aan krijgstucht, insubordinatie le -- del truppas = het gebrek aan krijgstucht bij de troepen spirito de -- = bandeloze geest + indisciplinabile adj 1 ongezeglijk, onhandelbaar, weerspannig, ongevoelig voor tucht character -- = onhandelbaar karakter infante -- = ongezeglijk kind + indisciplinabilitate sub 1 ongezeglijkheid, onhandelbaarheid, weerspannigheid, ongevoeligheid voor tucht -- de un infante = indisciplinabilitate de un infante + indisciplinate adj 1 ongedisciplineerd, tuchteloos, bandeloos un truppa -- = een troep zonder discipline indiscrete adj 1 onbezonnen, onberaden 2 onbescheiden, indiscreet commatrages -- = onbescheiden geroddel disvelar indiscretemente un secreto = op indiscrete wijzen een geheim openbaar maken indiscretion sub 1 onbezonnenheid 2 onbescheidenheid, indiscretie le -- de su questiones = de onbescheidenheid van zijn vragen 3 uitgelekte mededeling secundo alicun --es = naar is uitgelekt + indiscriminate adj 1 zonder aanzien des persoons, ongeselecteerd, aselect indiscutibile adj 1 onbetwistbaar, onweerlegbaar veritate -- = onbetwistbare/onweerlegbare waarheid successo -- = onbetwistbaar succes

superioritate -- = onbetwistbare superioriteit testimonio -- = onweerlegbaar getuigenis isto es -- = daarover valt niet te twisten illo es indiscutibilemente le melior roman del anno = dat is onbetwistbaar de beste roman van het jaar le investigation se ha realisate con un serietate -- = de grondigheid van het onderzoek is onomstreden + indiscutibilitate sub 1 onbetwistbaarheid, onomstotelijkheid, onweerlegbaarheid + indismaliabile adj 1 die/dat niet kan ladderen calceas -- = laddervrije kousen indispensabile adj 1 onontbeerlijk, onmisbaar, noodzakelijk, essentieel condition -- = noodzakelijke voorwaarde cognoscentias/cognoscimentos -- = onontbeerlijke kennis garantias -- = essentiële garanties precautiones -- = noodzakelijke voorzorgsmaatregelen mal -- = noodzakelijk kwaad strictemente/absolutemente -= beslist/absoluut onontbeerlijk indispensabilitate sub 1 onontbeerlijkheid, onmisbaarheid, noodzakelijkheid indisponer v 1 onwel/niet lekker/misselijk/onpasselijk maken 2 afkerig maken, onwelwillend stemmen, ontstemmen, ergeren -- un persona contra un persona = iemand tegen iemand anders in het harnas jagen + indisponibile adj 1 niet beschikbaar, indisponibel + indisponibilitate sub 1 het niet-beschikbaar zijn indisposite adj 1 onwel, niet lekker, misselijk, onpasselijk ille se senti -- = hij voelt zich niet lekker 2 misnoegd, ontstemd, onwelwillend esser -- contra un persona = onwelwillend tegenover iemand staan indisposition sub 1 onwel zijn, lichte ziekte, ongesteldheid, misselijkheid ille ha un -- gastric/stomachal = zijn maag is van streek 2 ontstemming, afkerigheid, onwelwillendheid indisputabile adj 1 onbetwistbaar + indisputabilitate sub 1 onbetwistbaarheid

36

+ indisputate adj 1 onbetwist su direction -- = zijn onbetwist leiderschap + indissociabile adj 1 niet te scheiden, onverbrekelijk, onlosmakelijk verbonden notiones -- = onlosmakelijk met elkaar verbonden begrippen -- de su epocha = tijdgebonden indissolubile adj 1 onoplosbaar 2 onontbindbaar, onverbreekbaar, onverbrekelijk, onopzegbaar ligamines -- = onverbrekelijke banden contracto -- = onopzegbare verbintenis indissolubilemente unite per le maritage/matrimonio = onverbrekelijk door het huwelijk verenigd questiones indissolubilemente ligate = onverbrekelijk met elkaar verbonden kwesties indissolubilitate sub 1 onoplosbaarheid 2 onontbindbaarheid, onverbreekbaarheid, onverbrekelijkheid, onopzegbaarheid -- de un contracto = onontbindbaarheid van een contract -- del maritage/matrimonio catholic = onontbindbaarheid van het katholieke huwelijk indistincte adj 1 onduidelijk, vaag, niet goed te onderscheiden, verward voce -- = onduidelijke stem le frontieras ha devenite -- = de grenzen zijn verdoezeld perciper indistinctemente objectos in le penumbra = onduidelijk voorwerpen waarnemen in het halfduister pronunciar indistinctemente = onduidelijk uitspreken indistinction sub 1 gebrek aan duidelijkheid, vaagheid + indistinguibile adj 1 ononderscheidbaar, niet te onderscheiden iste cosas es -- = die dingen zijn niet te onderscheiden + indistinguibilitate sub 1 ononderscheidbaarheid + indisturbate adj 1 ongestoord 2 onverstoord + indium sub 1 CHIMIA indium individual adj 1 individueel, (zuiver) persoonlijk responsabilitate -- = eigen/persoonlijke verantwoordelijkheid initiativa -- = eigen initiatief camera -- = éénpersoonskamer libertate -- =

persoonlijke/individuele vrijheid repartition -- = hoofdelijke omslag 2 individueel, afzonderlijk, bijzonder, apart, speciaal caso -- = bijzonder/apart geval individualisar v 1 individualiseren, verbijzonderen, een individueel karakter geven aan, (iemand) tot een individu maken, (van eigenschappen) op het individu/op het bijzondere geval afstemmen inseniamento individualisate = geïndividualiseerd onderwijs individualisation sub 1 het individualiseren, individualisering, verbijzondering individualismo sub 1 individualisme individualista sub 1 individualist individualista adj 1 individualistisch adoptar un attitude -- = zich als een eenling opstellen + individualistic adj 1 individualistisch tendentias -- = individualistische tendenties ager --amente = individualistisch handelen individualitate sub 1 individualiteit, persoonlijkheid 2 eigen/bijzonder karakter, eigenaardigheid, oorspronkelijkheid individuar v 1 tot een individu maken, individueel maken individuation sub 1 het maken tot een individu, individuatie 2 individualiteit, persoonlijke identiteit individuo sub 1 enkeling, eenling, persoon, individu le --s de un formicario = de individuen van een mierenhoop sacrificar le -- al specie = het individu opofferen aan de soort le -- e le societate = het individu en de maatschappij un -- bizarre = een rare vent un -- periculose = een gevaarlijk sujet indivise adj 1 onverdeeld, ongedeeld hereditage -- = onverdeelde nalatenschap proprietates -- = ongedeelde bezittingen felicitate -- = ongedeeld geluk indivisibile adj 1 ondeelbaar, onsplitsbaar, onscheidbaar, onverbrekelijk momento -- = ondeelbaar ogenblik numero -- = ondeelbaar getal

indivisibilitate sub 1 ondeelbaarheid, onsplitsbaarheid, onverbrekelijkheid -- de un numero = ondeelbaarheid van een getal indivision sub 1 onverdeeldheid mantener le -- = de onverdeeldheid handhaven Indo sub n pr 1 Indus + indoaryan adj 1 Indo-Arisch Indochina {sj} sub n pr 1 Indo-China indochinese {sj} adj 1 Indochinees linguas -- = Indochinese talen indocile adj 1 ongezeglijk, ongehoorzaam, weerspannig infante -- = ongezeglijk kind alumno -- = ongehoorzame leerling cavallo -- = weer-spannig paard indocilitate sub 1 ongezeglijkheid, ongehoorzaamheid, weerspannigheid -- de un cavallo = weerspannigheid van een paard + indoctrinamento sub 1 het indoctrineren, indoctrinatie + indoctrinar v 1 indoctrineren -- le massas = de massa's indoctrineren -- le electorato = het electoraat/de kiezers indoctrineren indoeuropee adj 1 Indo-Europees linguas -- = Indo-Europese talen phonetica -- = Indo-Europe-se fonetiek morphologia -- = Indo-Europese morfologie indoeuropeo sub 1 Indo-Europeaan + indogermanic adj 1 Indogermaans + indo-iranian adj 1 Indoïraans + indol sub 1 CHIMIA indool, indol + indole sub 1 natuurlijke aard, karakter, inborst haber un -- jovial = een joviaal karakter hebben indolente adj 1 MEDICINA pijnloos, gevoelloos 2 indolent, lui, traag, gezapig, vadsig, lusteloos, verveeld, apatisch indolentia sub 1 MEDICINA pijnloosheid,

37

ongevoeligheid 2 indolentie, luiheid, traagheid, gezapigheid, vadsigheid, lusteloosheid, apathie -- de character = traagheid van karakter + indologia sub 1 indologie + indologic adj 1 indologisch + indologista sub 1 indoloog indolor adj 1 pijnloos parto/parturition -- = pijnloze bevalling tractamento -- = pijnloze behandeling tumor -- = pijnloze tumor indomabile adj 1 ontembaar (van dieren) cavallo -- = ontembaar paard 2 FIGURATE onbedwingbaar, onbuigzaam, onverzettelijk character -- = onverzettelijk karakter voluntate -- = ontembare wil indomabilitate sub 1 ontembaarheid (van dieren) 2 onbedwingbaarheid, onbuigzaamheid, onverzettelijkheid + indo-malay sub 1 Indomaleis indomate adj 1 ongetemd, wild passiones -- = onbeteugelde/wilde hartstochten 2 onbedwongen, onverzettelijk + indomesticabile adj 1 ontembaar Indonesia sub n pr 1 Indonesië indonesian adj 1 Indonesisch Archipelago -- = Indonesische Archipel indonesiano sub 1 Indonesiër + indoor adj ANGLESE 1 indoor..., overdekt, zaal... sport (A) -- = zaalsport handball (A) -- = zaalhandbal football (A) -- = zaalvoetbal hockey (A) -- = zaalhockey campionato de tennis (A) -- = indoortenniskampioenschap + indophenol sub 1 CHIMIA indofenol + indorsabile adj 1 COMMERCIO endossabel indorsamento sub 1 COMMERCIO endossement -- complete = volledig endossement -- conditional = voorwaardelijk

endossement -- restrictive = recta-endossement -- in blanco = blanco endossement indorsar v 1 COMMERCIO endosseren -- in blanco = in blanco endosseren indorsator sub 1 COMMERCIO endossant -- anterior/precedente = voorafgaande endossant -- posterior/sequente = volgende endossant + indri sub 1 ZOOLOGIA indri (halfaap van Madagascar) indubitabile adj 1 ontwijfelbaar, onbetwistbaar, zeker, stellig, overtuigend veritate -- = onbetwistbare/stellige waarheid successo -- = overtuigend succes isto es -- = daaraan valt niet te twijfelen + indubitabilitate sub 1 onbetwistbaarheid, stelligheid, zekerheid indubitate adj 1 ontwijfelbaar, zonder twijfel, buiten twijfel factos -- = zekere feiten inducer v 1 bewegen (tot), brengen (tot), overhalen (tot), overreden (tot) -- in un error = op een dwaalspoor brengen -- in tentation = in verzoeking leiden -- al prostitution = tot prostitutie aanzetten 2 LOGICA afleiden, opmaken (uit) 3 PHYSICA induceren radioactivitate inducite = geïnduceerde radio-activiteit + inductantia sub 1 PHYSICA wisselstroomweerstand, inductantie -- mutue = wederkerige inductantie -- acustic = akoestische inductantie bobina de -- = inductantiespoel induction sub 1 LOGICA inductie, afleiding, gevolgtrekking -- apodictic = apodictische inductie -- mathematic = mathematische inductie proceder per -- = inductief te werk gaan 2 PHYSICA inductie bobina de -- = inductieklos/spoel currente de -- = inductiestroom electricitate de -- = inductieelektriciteit -- magnetic = magnetische inductie -- electromagnetic = elektromagnetische inductie -- electrostatic = elektrostatische inductie -- unipolar/monopolar = eenpolige inductie motor a -- = inductiemotor

inductive adj 1 die/dat brengt/leidt (tot) 2 LOGICA inductief methodo -- = inductieve methode rationamento -- = inductieve redenering applicar le methodo -- = inductief te werk gaan 3 PHYSICA inducerend, inductie... currentes -- = inducerende stromen inductor sub 1 aanstichter, bewerker 2 PHYSICA inductor inductor adj 1 PHYSICA inductie... currente -- = inductiestroom indulgente adj 1 toegeeflijk, vergevingsgezind, inschikkelijk, meegaand, welwillend, clement matre -- = toegeeflijke moeder judice -- = welwillende rechter critica -- = welwillende/milde kritiek moral -- = losse moraal indulgentia sub 1 toegeeflijkheid, inschikkelijkheid, vergevensgezindheid, clementie, begrip tractar un persona con -- = iemand clement behandelen haber -- = toegeeflijk zijn 2 CATHOLICISMO vergiffenis, strafontheffing, aflaat littera de -- = aflaatbrief traffico de --s = aflaathandel -- partial = gedeeltelijke aflaat -- plenari = volle aflaat -- jubilar = jubilee-aflaat meritar un -- = aflaat verdienen conceder/accordar un -- a un persona = iemand aflaat schenken/verlenen indulgentiar v 1 CATHOLICISMO strafontheffing/aflaat toekennen/verbinden aan indulger v 1 toegeeflijk/inschikkelijk/clement zijn + indulina sub 1 CHIMIA induline indurabile adj 1 die/dat hard gemaakt kan worden 2 uit te houden, te verdragen, draaglijk indurar v 1 verharden, hard maken, harden -- se contra le frigido = zich harden tegen de kou tumor que se indura = tumor die hard wordt 2 verdragen, verduren, uitstaan, ergens tegen kunnen deber -- le fame e le sete = honger en dorst moeten verduren -- privationes = ontberingen lijden -- privationes terribile = het zwaar te verduren hebben

38

indurate adj 1 gehard -- contra le frigido = gehard tegen de kou celibatario -- = verstokte vrijgezel criminal -- = verstokte misdadiger 2 (anque MEDICINA) verhard, MEDICINA vereelt tumor -- = verharde tumor 3 verdragen, gedragen suffrentia patientemente -- = geduldig gedragen lijden induration sub 1 het verharden processo de -- = (ver)hardingsproces 2 FIGURATE verharding, gebrek aan gevoel 3 MEDICINA (weefsel)verharding, vereelting, harde plek, eeltplek -- glandular = klierverharding -- renal = nierverharding + indusio sub 1 BOTANICA dekvlies, indusium industria sub 1 handigheid, bekwaamheid cavallero de -- = oplichter, flessentrekker 2 industrie, nijverheid, industrietak obrero de -- = industriearbeider grande -- = grootindustrie branca de -- = tak van industrie -- domestic/a domicilio/domiciliari = huisindustrie -- agricole/agricultural = landbouwindustrie -- lactee/lactic/de lacte = zuivelindustrie -- de aciero = staalindustrie -- metallurgic = metaalindustrie -- de mobiles = meubelindustrie -- graphic = grafische industrie -- de auto(mobile)s = autoindustrie -- de guerra = oorlogsindustrie -- de armamento = wapenindustrie -- de petroleo = olie-industrie -- petrochimic = petrochemische industrie -- chimic = chemische industrie -- ceramic = keramische industrie -- textile = textielindustrie -- de ligno = houtindustrie -- de cauchu = rubberindustrie -- de papiro = papierindustrie -- de discos = platenindustrie -- del carne = vleesindustrie -- naval = scheepsbouw -- de ferro = ijzerindustrie -- de conservas = conservenindustrie -- cosmetic/de cosmeticos = kosmetische industrie -- minerari = mijnindustrie -- pesante = zware industrie -- legier = lichte industrie -- de exportation = exportindustrie -- informatic/de informatica = informatica-industrie -- del tourismo = toeristenindustrie -- basic/de base = basisindustrie -- clave = sleutelindustrie -- touristic {oe} =

toeristenindustrie discentralisar le -- = de industrie spreiden discentralisation del -- = spreiding van de industrie 3 onderneming, fabriek, bedrijf -- secundari = nevenbedrijf -- continue = continubedrijf industrial adj 1 industrieel, industrie..., nijverheids... artes -- = kunstnijverheid revolution -- = industriële revolutie banca -- = industriebank urbe/citate -- = industriestad schola -- = technische school, nijverheidsschool producto -- = industrieprodukt diamante -- = industriediamant patata -- = fabrieksaardappel pais -- = industrieland region -- = fabrieksstreek politica -- = industriebeleid complexo -- = industriecomplex interprisa -- = industriële onderneming stabilimento/establimento -- = industriële vestiging centro -- = industrieel centrum exposition -- = industrietentoonstelling imperio -- = industrieel imperium epocha -- = industrieel tijdperk/tijdvak esthetica -- = industriële vormgeving decentralisation -- = industriespreiding porto -- = industriehaven sector -- = industriesector progresso -- = industriële vooruitgang zona/area -- = industriezone/terrein obrero -- = industriearbeider spia/spion -- = bedrijfsspion spionage -- = bedrijfsspionage residuos -- = industrieafval industrial sub 1 industrieel, fabrikant grande -- = grootindustrieel + industrialisar v 1 industrialiseren -- le agricultura = industriële methoden in de landbouw invoeren -- le production del vino = de wijnproduktie industrialiseren le region circum Rotterdam es multo industrialisate = rondom Rotterdam is veel industrie + industrialisate adj 1 geïndustrialiseerd un pais altemente -- = een sterk geïndustrialiseerd land + industrialisation sub 1 industrialisatie, industrialisering -- del agricultura = industrialisering van de landbouw politica de -- = industrialisatiepolitiek processo de -- = industrialisatieproces industrialismo sub 1 industrialisme

+ industrialista sub 1 industriëel industriose adj 1 handig, bekwaam, vaardig, vindingrijk 2 arbeidzaam, werkzaam, nijver, ijverig, vlijtig, naarstig + induvia sub 1 BOTANICA vruchthulsel, vruchtvlies + inebriante adj 1 dronken makend, bedwelmend, benevelend, koppig vino -- = koppige wijn inebriar v 1 dronken maken, beschonken maken -- se = inebriar se 2 FIGURATE bedwelmen -- se = zich bedwelmen + inebriation sub 1 dronkenschap sequelas de -- = kater, houten kop -- extatic/ecstatic = extatische roes + ineconomic adj 1 oneconomisch inedibile adj 1 oneetbaar, niet te eten inedibilitate sub 1 oneetbaarheid inedite adj 1 onuitgegeven, niet gepubliceerd correspondentia -- = onuitgegeven correspondentie 2 ongeredigeerd, ongewijzigd uitgegeven, ongeannoteerd + ineducabile adj 1 niet op te voeden, onopvoedbaar publico -- = onopvoedbaar publiek + ineducabilitate sub 1 onopvoedbaarheid + ineducate adj 1 onopgevoed + ineducation sub 1 onopgevoedheid, ongemanierdheid + ineducato sub 1 onopgevoed persoon ineffabile adj 1 onuitsprekelijk, onverwoordbaar, onzegbaar, onnoembaar, onuitdrukbaar, waar geen woorden voor zijn joia/gaudio -- = onuitsprekelijke vreugde tristessa -- = onuitspreekbare droefheid ineffabilitate sub 1 onuitsprekelijkheid -- de un sentimento = onuitsprekelijkheid van een gevoel

39

+ ineffective adj 1 ineffectief, onwerkzaam, ondoeltreffend + ineffectuabile adj 1 onuitvoerbaar, niet realiseerbaar projecto -- = onuitvoerbaar plan + ineffectuabilitate sub 1 onuitvoerbaarheid -- de un projecto = onuitvoerbaarheid van een plan inefficace adj 1 ondoeltreffend, niet werkzaam, vruchteloos, niet effectief remedio/medicamento -- = niet werkzaam geneesmiddel mesura -- = ondoeltreffende maatregel inefficacia sub 1 ondoeltreffendheid, het niet werkzaam zijn, het niet effectief zijn, vruchteloosheid + inefficacitate sub 1 ondoeltreffendheid, het niet werkzaam zijn, het niet effectief zijn, vruchteloosheid inefficiente adj 1 ongeschikt, onbruikbaar, geen effect sorterend, ondoeltreffend, inefficiënt un systema -- = een inefficiënt systeem inefficientia sub 1 ongeschiktheid, onbruikbaarheid, ondoeltreffendheid, inefficiëntie + inelastic adj 1 inelastisch, onelastisch, onrekbaar collision -- = inelastische collisie + inelasticitate sub 1 onrekbaarheid, inelasticiteit inelegante adj 1 onelegant, onbevallig, lomp, smakeloos inelegantia sub 1 gebrek aan elegantie, onbevalligheid, smakeloosheid ineligibile adj 1 niet verkiesbaar, onverkiesbaar 2 ongewenst, niet in aanmerking komend ineligibilitate sub 1 onverkiesbaarheid causas de -- = oorzaken van onverkiesbaarheid + ineliminabile adj 1 niet te elimineren + ineloquente adj 1 niet welsprekend, niet eloquent ineluctabile adj 1 onvermijdelijk, onontkoombaar, onafwendbaar, onverbiddelijk destino -- = onontkoombaar lot necessitate -- = onvermijdelijke noodzakelijkheid

consequentia -- = onvermijdelijke consequentie + ineluctabilitate sub 1 onvermijdelijkheid, onontkoombaarheid, onafwendbaarheid, onverbiddelijkheid -- del morte = onvermijdelijkheid van de dood + ineludibile adj 1 onvermijdbaar, onvermijdelijk, onontkoombaar destino -- = onontkoombaar lot + ineludibilitate sub 1 onontkoombaarheid, onvermijdbaarheid + inemendabile adj 1 wat niet kan worden verbeterd vitio -- = onverbeterlijke ondeugd inenarrabile adj 1 onbeschrijfelijk, onbeschrijfbaar, niet te beschrijven, niet onder woorden te brengen dolor -- = niet te beschrijven pijn inepte adj 1 inept, absurd, onzinnig, idioot, dwaas, ongerijmd rationamento -- = absurde redenering ineptia sub 1 ineptie, absurditeit, onzinnigheid, dwaasheid, ongerijmdheid dicer --s = absurde dingen zeggen ineptitude sub 1 onzinnigheid, domheid, stommiteit, dwaasheid, onzin 2 ongeschiktheid, onbeholpenheid inequabile adj 1 ongelijk (verdeeld), onevenwichtig inequal adj 1 ongelijk, ongelijkmatig versos -- = ongelijke versregels fortias -- = ongelijke krachten lucta/combatto -- = ongelijke strijd adversarios -- = ongelijk(waardig)e tegenstanders jocatores -- = ongelijke spelers con un successo -- = met wisselend succes + inequalabile adj 1 niet te evenaren, weergaloos, onnavolgbaar qualitate -- = niet te evenaren kwaliteit + inequalifolie adj 1 BOTANICA met ongelijke of ongelijkzijdige bladeren + inequaliserrate adj 1 BOTANICA ongelijkmatig gezaagd inequalitate sub 1 ongelijkheid, ongelijkmatigheid -- juridic = rechtsongelijkheid -- social = sociale/maatschappelijke ongelijkheid -- del pulso = ongelijkmatigheid

van de pols(slag) 2 hobbel plen de --s = vol hobbels en bobbels + inequation sub 1 MATHEMATICA voorwaardelijke ongelijkheid resolver un -- = een voorwaardelijke ongelijkheid oplossen + inequilateral adj 1 ongelijkzijdig, ongelijkbenig + inequitabile adj 1 onbillijk, onrechtmatig, ongerechtvaardigd + inequitate sub 1 onbillijkheid, onrechtvaardigheid + inequivoc adj 1 ondubbelzinnig, ontwijfelbaar in terminos -- = in niet mis te verstane bewoordingen + ineradicabile adj 1 niet uit te roeien, niet te verdelgen, onuitroeibaar + ineradicabilitate sub 1 onuitroeibaarheid, onverdelgbaarheid + inerme adj 1 ZOOLOGIA ongewapend BOTANICA zonder stekels of doornen tenia -- = ongewapende lintworm pedunculo -- = stengel zonder stekels of doornen bromo -- = kweekdravik inerte adj 1 bewegingloos, onbeweeglijk 2 futloos, lusteloos, traag, slap, vadsig, apatisch 3 PHYSICA CHIMIA inert, niet reagerend massa -- = trage massa helium es chimicamente -- = helium is chemisch inert inertia sub 1 futloosheid, lusteloosheid, traagheid, vadsigheid, slapheid, apathie -- mental = geestelijke traagheid 2 PHYSICA inertie -- rotative = rotatietraagheid -- acustic = akoestische traagheid axe de -- = traagheidsas fortia de -- = traagheid(skracht) massa de -- = traagheidsmassa pression de -- = traagheidsdruk resistentia de -- = traagheidsweerstand tensor de -- = traagheidstensor starter (A) de -- = traagheidsstarter principio de -- = wet van de traagheid momento de -- central = centraal traagheidsmoment + inertial adj 1 PHYSICA inertie betreffend, traagheids..., inertiaal massa -- = trage massa

40

+ inerudite adj 1 onwetend + inerudition sub 1 onwetendheid + inerudito sub 1 iemand met weinig kennis, onontwikkeld persoon + inescappabile adj 1 onontkoombaar, onvermijdelijk, onafwendbaar + inescappabilitate sub 1 onontkoombaarheid, onvermijdelijkheid, onafwendbaarheid + inessential adj 1 bijkomstig, onbelangrijk, niet van wezenlijk belang + inesthetic adj 1 onesthetisch cicatrice -- = onesthetisch litteken inestimabile adj 1 onschatbaar, ontaxeerbaar servicios -- = onschatbare diensten pictura de valor -- = schilderij van onschatbare waarde documento de valor -- = document van onschatbare waarde + inevidente adj 1 niet evident, niet vanzelfsprekend + inevidentia sub 1 het niet vanzelfsprekend zijn inevitabile adj 1 onvermijdelijk, onontkoombaar, onafwendbaar, noodzakelijk periculo -- = onafwendbaar gevaar disfacta -- = onafwendbare nederlaag consequentia -- = onvermijdelijk/noodwendig gevolg + inevitabilitate sub 1 onvermijdelijkheid, onontkoombaarheid inexacte adj 1 inexact, incorrect, inaccuraat, onnauwkeurig, onjuist, fout, verkeerd calculo -- = onjuiste berekening traduction -- = onnauwkeurige vertaling informationes -- = verkeerde inlichtingen dar un version -- de un evento = een onjuiste versie van een gebeurtenis geven inexactitude sub 1 onnauwkeurigheid, onjuistheid -- de un calculo = onnauwkeurigheid van een berekening -- de un testimonio = onjuistheid van een getuigenis inexcitabile adj 1 onprikkelbaar, voor prikkels ongevoelig

+ inexcitabilitate sub 1 ongevoeligheid voor prikkels + inexcogitabile adj 1 wat niet uitgedacht/bedacht/verzonnen kan worden inexcusabile adj 1 niet te verontschuldigen, onvergeeflijk, niet goed te praten error/falta -- = onvergeeflijke fout negligentia -- = onvergeeflijke slordigheid su conducta/comportamento es -- = zijn gedrag is niet te verontschuldigen + inexcusabilitate sub 1 niet te verontschuldigen karakter (van iets) inexecutabile adj 1 onuitvoerbaar planos -- = onuitvoerbare plannen musica -- = onspeelbare muziek + inexecutate adj 1 onuitgevoerd travalios/labores -- = onuitgevoerde werken + inexecution sub 1 niet-nakoming, niet-naleving -- de un contracto = nietnakoming van een contract inexhauribile adj 1 onuitputtelijk fonte -- = onuitputtelijke bron patientia -- = onuitputbaar/onuitputtelijk geduld + inexhauribilitate sub 1 onuitputtelijkheid le -- de vostre energia = de onuitputtelijkheid van uw energie inexhauste adj 1 niet uitgeput, onuitgeput inexhaustibile adj 1 onuitputtelijk fonte -- = onuitputtelijke bron patientia -- = onuitputbaar/onuitputtelijk geduld + inexhaustibilitate sub 1 onuitputtelijkheid inexigibile adj 1 onopeisbaar, onopvorderbaar debita -- = onopvorderbare schuld + inexigibilitate sub 1 onopeisbaarheid, onopvorderbaarheid -- de un debita = onopvorderbaarheid van een schuld inexistente adj 1 niet bestaand, niet aanwezig ricchessa -- = niet bestaande rijkdom le mundo -- del legenda = de niet bestaande wereld van de legende inexistentia sub 1 het niet-bestaan, afwezigheid

-- de un testamento = afwezigheid van een testament inexorabile adj 1 onverbiddelijk, onvermurwbaar, meedogenloos, onontkoombaar judice -- = onverbiddelijke rechter frigido -- = meedogenloze koude monstrar se -- = zich onverbiddelijk tonen, zich niet laten verbidden le maladia evolve inexorabilemente verso le morte = de ziekte ontwikkelt zich onverbiddelijk naar de dood inexorabilitate sub 1 onverbiddelijkheid, onvermurwbaarheid le -- del destino = de onverbiddelijkheid van het lot + inexpectate adj 1 onverwacht successo -- = onverwacht succes visitator -- = onverwachte bezoeker inexperientia sub 1 onervarenheid, gebrek aan ervaring -- juvenil = jeugdige onervarenheid -- del juventute = onervarenheid van de jeugd su -- del vita = zijn gebrek aan levenservaring inexperimentate adj 1 onervaren, ongeoefend mano -- = ongeoefende hand amante -- = onervaren minnaar photographo -- = fotograaf zonder ervaring alpinista -- = ongeoefende bergbeklimmer un juvene homine -- = een onervaren jongeman un arma nove ancora -- = een wapen waarmee men nog geen ervaring heeft inexperte adj 1 ondeskundig, onervaren, onhandig, onbedreven mano -- = onbedreven hand inexpiabile adj 1 onvergeeflijk, niet goed te maken, niet te verzoenen, onverzoenlijk crimine -- = onvergeeflijke misdaad odio -- = onverzoenlijke haat inexpiate adj 1 niet verzoend, straffeloos, ongestraft + inexplanabile adj 1 onverklaarbaar, onbegrijpelijk inexplicabile adj 1 onverklaarbaar, onbegrijpelijk comportamento/conducta -- = onverklaarbaar/vreemd gedrag mysterio -- = onverklaarbaar misterie enigma -- = onbegrijpelijk raadsel motivo -- = onverklaarbaar motief phenomeno -- = onverklaarbaar verschijnsel inexplicabilitate sub 1 onverklaarbaarheid,

41

onbegrijpelijkheid le -- de su conducta/comportamento surprende totes = zijn onverklaarbaar gedrag verrast allen inexplicate adj 1 onverklaard, niet opgehelderd, onopgelost phenomeno -- = onverklaard verschijnsel crimine -- = onopgeloste misdaad mysterio -- = onopgelost mysterie le catastrophe remane/resta -- = de ramp blijft onopgehelderd + inexploitabile {plwa} adj 1 niet exploiteerbaar jacimento -- de mineral = niet exploiteerbare ertslaag + inexploitate {plwa} adj 1 niet geëxploiteerd, onontgonnen ricchessas -- = onontgonnen rijkdommen ressources (F) -- = onontgonnen hulpbronnen inexplorabile adj 1 niet te exploreren, onexploreerbaar, ontoegankelijk foreste -- = ontoegankelijk woud inexplorate adj 1 niet doorzocht, niet geëxploreerd camminos -- = onbetreden wegen possibilitate -- = niet onderzochte mogelijkheid le fundo del mar es ancora -- = de zeebodem is nog niet doorzocht + inexplosive adj 1 onontplofbaar inexpressive adj 1 nietszeggend, uitdrukkingsloos, zonder expressie parolas -- = nietszeggende woorden reguardo -- = uitdrukkingsloze blik visage -- = uitdrukkingsloos gezicht oculos -- = weinig sprekende ogen stilo -- = stijl zonder veel expressie inexprimibile adj 1 onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk, niet onder woorden te brengen pensatas/pensamentos -- = niet onder woorden te brengen gedachten joia/gaudio -- = onuitsprekelijke vreugde + inexprimite adj 1 onuitgesproken, ongeuit reproches {sj} -- = onuitgesproken verwijten inexpugnabile adj 1 onneembaar, tegen elke aanval bestand virtute -- = onwankelbare deugd(zaamheid) castello -- = onneembaar kasteel obstaculo -- = onneembare hindernis defensa -- = onoverwinnelijke verdediging + inexpugnabilitate sub 1 onneembaarheid

le -- del castello = de onneembaarheid van het kasteel inextensibile adj 1 onrekbaar, niet rekbaar, onelastisch material -- = onelastisch materiaal, materiaal dat niet uitrekt texito -- = niet rekbaar weefsel filo -- = onrekbare draad concession -- = niet rekbare concessie + inextensibilitate sub 1 onrekbaarheid inextension sub 1 gebrek aan uitgestrektheid, beperktheid + in extenso LATINO 1 in extenso, in zijn volle lengte, woordelijk, onverkort publicar un discurso -- = een rede in zijn geheel/onverkort publiceren reproducer un cosa -- = iets in extenso weergeven inextinguibile adj 1 on(uit)blusbaar, onlesbaar, onverzadigbaar, onbedaarlijk foco -- = onblusbaar vuur odio -- = on(uit)blusbare haat sete -- = onlesbare dorst risada -- = onbedaarlijk gelach inextirpabile adj 1 onverdelgbaar, onuitroeibaar mal herba -- = onuitroeibaar onkruid radice -- = onuitroeibare wortel mal -- = onuitroeibaar kwaad + inextirpabilitate sub 1 onverdelgbaarheid, onuitroeibaarheid in extremis sub LATINO 1 in extremis, in de laatste ogenblikken (van het leven) disposition testamentari -- = testamentaire beschikking in extremis 2 FIGURATE op het laatste moment, op het nippertje + inextricabile adj 1 onontwarbaar nodo -- = onontwarbare knoop dedalo -- de camminos/vias = onontwarbare wirwar van wegen 2 uiterst verward, uiterst ingewikkeld problema -- = uiterst ingewikkeld probleem confusion -- = chaotische verwarring + inextricabilitate sub 1 onontwarbaarheid infacete adj 1 niet leuk, flauw, zouteloos infacibile adj 1 ondoenlijk, niet te doen iste ascension es -- = die bestijging is niet te doen

infacibilitate sub 1 ondoenlijkheid, onuitvoerbaarheid + infacunde adj 1 onwelsprekend, weinig spraakzaam + infacundia sub 1 onwelsprekendheid infallibile adj 1 onfeilbaar instincto -- = onfeilbaar instinct methodo -- = onfeilbare methode medicina -- = onfeilbaar geneesmiddel le papa es -- quando ille parla ex cathedra = de paus is onfeilbaar wanneer hij ex cathedra spreekt + infallibilismo sub 1 principe van de pauselijke onfeilbaarheid infallibilitate sub 1 onfeilbaarheid dogma del -- pontifical/del papa = dogma van de pauselijke onfeilbaarheid -- de un judicamento = onfeilbaarheid van een oordeel + infalsificabile adj 1 onvervalsbaar documento -- = document dat niet vervalst kan worden infamante adj 1 JURIDIC smadelijk, onterend accusation -- = onterende beschuldiging imputation -- = smadelijke aantijging nomine -- = schandnaam pena -- = smadelijke straf infamar v 1 onteren, belasteren, bekladden -- un juvena = een meisje haar eer ontnemen + infamation sub 1 ontering, schandvlek + infamator sub 1 eerrover, lasteraar + infamatori adj 1 onterend, lasterlijk scripto -- = schandschrift infame adj 1 verachtelijk, schandelijk, minderwaardig, infaam, eerloos, snood, onterend traition -- = snood verraad scripto -- = schotschrift calumnia -- = smerige laster mendacio/mentita -- = schandelijke leugen acto -- = eerloze daad individuo -- = verachtelijk individu infamia sub 1 schandelijkheid, schande, gemeenheid, laagheid -- de un crimine = laagheid van een misdaad macula de -- = schandvlek coperir se de -- = zijn goede naam te grabbel gooien

42

2 schandelijke daad, infamie committer un -- = een schanddaad begaan infante sub 1 zuigeling, baby, kleuter guardiana de --s = kinderjuffrouw, kinderoppas cochietta {sj} de -- = kinderwagen 2 kind -- adoptive = pleegkind -- trovate = vondeling -- substituite = ondergeschoven kind -- prodigio = wonderkind -- illegitime = buitenechtelijk kind biblia pro --s = kinderbijbel baptismo de -- = kinderdoop festa pro le --s = kinderfeest bicycletta de/pro -- = kinderfiets vestimentos de/pro --s = kinderkleding mano de -- = kinderhand corde de -- = kinderhart capite/testa de -- = kinderhoofd choro de --s = kinderkoor tarifa reducite pro --s = kinderkorting ticket (A) (a tarifa reducite) pro --s = kinderkaartje cruciada del --s = kinderkruistocht litteratura pro --s = kinderliteratuur programma pro --s = kinderprogramma judice del --s = kinderrechter calceo/scarpa de -- = kinderschoen casa de --s = kindertehuis hospital de --s = kinderziekenhuis protection de --s = kinderbescherming JURIDIC parte de -- = kindsdeel numero de --s = kindertal sedia de -- = kinderstoel educar --s = kinderen opvoeden adoptar un -- = een kind adopteren/aannemen isto es un joco de -- = dat is kinderspel, een kind kan de was doen 3 ESPANIA infante infanteria sub 1 MILITAR infanterie regimento de -- = infanterieregiment battalion de -- = infanteriebataljon brigada de -- = infanteriebrigade caserna de -- = infanteriekazerne -- aeroportate = luchtinfanterie soldato de -- = infanterist infantia sub 1 kleuterjaren, kleutertijd desde le plus tenere -- = van jongs af, van kindsbeen af 2 kinderjaren, kindsheid amico de -- = jeugdvriend evocar le -- = terugdenken aan zijn kinderjaren infanticida sub 1 kindermoordenaar + infanticida adj 1 matre -- = kindermoordenares patre -- = kindermoordenaar infanticidio sub 1 kindermoord

infantil adj 1 kinderachtig, kinderlijk, kinder... festa -- = kinderfeest baptismo -- = kinderdoop choro -- = kinderkoor biblia -- = kinderbijbel cruciada -- = kinderkruistocht corpore -- = kinderlichaam alimentation -- = kindervoeding canto -- = kinderzang anima -- = kinderziel clinica -- = kinderkliniek mortalitate -- = kindersterfte 2 MEDICINA kinder... paralyse (-ysis) -- = kinderverlamming medico -- = kinderarts 3 PSYCHOLOGIA infantiel + infantilisar v 1 infantiliseren + infantilisation sub 1 infantilisatie infantilismo sub 1 PSYCHOLOGIA infantilisme, infantiel gedrag (van volwassene) + infantilitate sub 1 kinderlijkheid + infantin adj 1 kinderlijk, kind... amor -- = kinderlijke liefde canto -- = kinderzang voce -- = kinderstem linguage -- = kindertaal joco -- = kinderspel festa -- = kinderpartij pavor -- = kinderangst naivitate/candor -- = kinderlijke naïveteit remarca -- = kinderlijke opmerking + infarcto sub 1 infarct, verstopping -- cardiac = hartinfarct -- cerebral = herseninfarct + infarctogene adj 1 MEDICINA infarctogeen + infarctual adj 1 mbt een infarct infarinar v 1 met meel bestrooien/bestuiven infatigabile adj 1 onvermoeibaar, onverdroten laborator -- = onvermoeibare/noeste werker camminator -- = onvermoeibare (lange-afstands)wandelaar zelo -- = onverdroten ijver + infatigabilitate sub 1 onvermoeibaarheid + infatigate adj 1 onvermoeid infatuar v 1 verdwazen, verblinden, overdreven enthousiast maken -- se = dol worden (op), een dwaze voorliefde opvatten (voor), hoog weglopen (met) (ook: met zichzelf)

infatuation sub 1 dwaze ingenomenheid (ook: met zichzelf), verdwaasdheid, bevlieging, overdreven en oppervlakkig enthousiasme infebramento sub 1 het koortsig maken 2 koortsigheid infebrar v 1 koortsig maken + infectante adj 1 infecterend, aanstekend, besmettend infectar v 1 MEDICINA infecteren, besmetten, aansteken -- un plaga = een wond infecteren 2 verpesten (lucht, etc.), bederven, doen stinken le fabrica de productos chimic infecta le atmosphera = de fabriek van chemische produkten verpest de atmosfeer infecte adj 1 walgelijk, weerzinwekkend, stinkend odor -- = walgelijke stank gusto -- = walgelijke smaak caronia -- = stinkend kadaver halito -- = stinkende adem cloaca -- = stinkend riool infection sub 1 MEDICINA infectie, besmetting, aansteking -- cutanee = huidinfectie -- viral = virusinfectie -- tetanic = tetanusinfectie -- aural = oorontsteking -- del sanguine = bloedvergiftiging -- intestinal = darminfectie foco de -- = besmettingshaard 2 verpesting, verrotting, bederf infectiose adj 1 besmettelijk, infectie... foco -- = besmettingshaard maladia -- = infectieziekte + infectiositate sub 1 besmettelijkheid, infectiositeit infective sub 1 besmettelijk, infectie... maladia -- = besmettelijke ziekte foco -- = besmettingshaard + infectivitate sub 1 besmettingsvermogen, contagiositeit infecunde adj 1 onvruchtbaar animal -- = onvruchtbaar dier solo/terra -- = onvruchtbare grond/aarde infecunditate sub 1 onvruchtbaarheid -- de un animal = onvruchtbaarheid van een dier -- del solo = onvruchtbaarheid van de bodem

43

-- de un polemica = onvruchtbaarheid van een polemiek infelice adj 1 ongelukkig amor -- = ongelukkige liefde vita -- = ongelukkig leven + infelicissime adj 1 doodongelukkig infelicitate sub 1 het ongelukkig zijn 2 (tegenslag) ongeluk infere adj 1 BOTANICA onderstandig ovario -- = onderstandig vruchtbeginsel inferentia sub 1 het infereren, afleiding, gevolgtrekking, inferentie -- deductive = deductieve inferentie inferer v 1 infereren, afleiden, besluiten, opmaken inferibile adj 1 afleidbaar, op te maken inferior adj 1 lager, onderst, onder..., beneden... curso -- de un fluvio = benedenloop van een rivier etage (F) -- = benedenverdieping mandibula/maxilla -- = onderkaak labio -- = onderlip passage -- = onderdoorgang, tunnel(tje) planeta -- = binnenplaneet angulo -- = benedenhoek latere -- = onderkant bordo -- = onderrand strato -- = onderlaag Egypto Inferior = Beneden-Egypte Danubio Inferior = BenedenDonau Rheno Inferior = Beneden-Rijn (op schip) ponte -- = benedendek ASTRONOMIA culmination -- = onderste culminatie -- al media = beneden het gemiddelde esser -- a = onderdoen voor 2 kleiner, minder, lager, ondergeschikt, inferieur tribunal -- = lagere rechtbank animales -- = lagere dieren plantas -- = lagere planten classes -- del societate = lagere maatschappelijke klassen position -- = ondergeschikte positie duo es -- a tres = twee is kleiner dan drie + inferior sub 1 ondergeschikte inferioritate sub 1 inferioriteit, minderheid, minderwaardigheid, ondergeschiktheid complexo de -- = minderwaardigheidscomplex, minusbesef sentimento de -- = minderwaardigheidsgevoel

-- technic = technische achterstand nostre -- numeric = onze geringere getalssterkte 2 lagere ligging infernal adj 1 hels, helle..., duivels petra -helse steen ( zilvernitraat) machina -- = helse machine potentias -- = helse machten astutia -- = duivelse list ruito/strepito/fracasso -- = hels lawaai 2 zeer slecht, afschuwelijk calor -- = bloedhitte + infernalitate sub 1 hels karakter inferno sub 1 hel, onderwereld, dodenrijk ruito/fracasso/strepito de -- = hels kabaal le portas del -- = de poorten der hel pavor del -- = angst voor de hel le antecamera/antesala del -- = het voorportaal van de hel le celo, le purgatorio e le -- = de hemel, het vagevuur en de hel 2 FIGURATE hel, inferno -- del jungla = groene hel -- de foco = hel van vuur le -- de Stalingrad = de hel/het inferno van Stalingrad converter le vita de un persona in un -- = het leven van iemand tot een hel maken infertile adj 1 onvruchtbaar, schraal, dor, steriel terra/solo -- = onvruchtbare grond campo -- = onvruchtbare akker discussion -- = steriele discussie spirito -- = steriele geest infertilitate sub 1 onvruchtbaarheid, schraalheid, dorheid, infertiliteit infestar v 1 (mbt ongedierte/plunderaars) teisteren, onveilig maken le robatores infestava le camminos = dieven maakten de wegen onveilig infestate de mosquitos = vergeven van de muggen infestation sub 1 teistering (door plunderaars, ongedierte), plaag infestator sub 1 teisteraar, plunderaar infeste adj 1 nadelig, schadelijk 2 vijandig infeudar v 1 HISTORIA als leengoed geven aan, belenen, met een leen begiftigen, tot leenman maken

infeudation sub 1 HISTORIA het begiftigen met een leengoed + infibular v 1 afsluiten van de geslachtsorganen van een dier, ringen + infibulation sub 1 het afsluiten van de geslachtsorganen van een dier, infibulatie, het ringen infidel adj 1 ontrouw, trouweloos, niet getrouw spo(n)so/marito -- = ontrouwe echtgenoot 2 onbetrouwbaar, onjuist, onnauwkeurig traductor -- = onnauwkeurige vertaler traduction -- = onnauwkeurige vertaling historia -- = onbetrouwbaar/onjuist verhaal balancia -- = onnauwkeurige balans 3 ongelovig, heidens populos -- = heidense volken infidelitate sub 1 ontrouw, trouweloosheid -- conjugal/nuptial = echtelijke ontrouw 2 onbetrouwbaarheid, onjuistheid, onnauwkeurigheid -- de un historico = onbetrouwbaarheid/onnauwkeurigh eid van een geschiedschrijver infilada sub 1 aaneengesloten reeks, rij, aaneenschakeling infilar v 1 (de draad) in de naald steken, (kralen) rijgen (aan een draad) -- un aco/un agulia = een draad in de naald steken -- perlas = parels rijgen 2 op een rij plaatsen, een rij vormen, rangschikken (in een rij) infiltrar v 1 -- se = 1. binnen/doordringen (in), doorsijpelen (in), doorzijgen, inwateren, 2. FIGURATE tersluiks/ongemerkt binnendringen, infiltreren -- in un movimento = in een beweging infiltreren + infiltrat sub 1 MEDICINA infiltraat infiltration sub 1 insijpeling, doorsijpeling, doorzijging, inwatering, langzame indringing, infiltratie processo de -- = infiltratieproces velocitate de -- = infiltratiesnelheid -- anisotrope = anisotrope kwel 2 FIGURATE infiltratie tentativa de -- = infiltratiepoging + infiltrator sub 1 infiltrant

44

+ infiltrometro sub 1 infiltratiemeter + infime adj 1 gering, uiterst klein, miniem, zeer laag detalio -- = minuscuul detail differentia -- = miniem verschil quantitate -- = uiterst kleine hoeveelheid infinitate sub 1 oneindigheid, oneindig karakter -- del spatio = oneindigheid van de ruimte axioma del -- = infiniteitsaxioma 2 oneindig aantal, oneindige hoeveelheid, massa, grote menigte un -- de personas = een massa mensen un -- de questiones = ontelbaar aantal vragen infinite adj 1 oneindig, eindeloos (groot), eeuwig, grenzeloos, mateloos beatitude -- = eeuwige gelukzaligheid deserto -- = eindeloze/onafzienbare woestijn spatio -- = eindeloze ruimte misericordia -- de Deo = Gods oneindige barmhartigheid patientia -- = eindeloos/grenzeloos/onuitputtelijk geduld de -- bontate = algoed, door en door goed MATHEMATICA numero -- = oneindig getal MATHEMATICA quantitate -- = oneindige hoeveelheid MATHEMATICA erie/progression -- = oneindige reeks MATHEMATICA infinitemente grande = oneindig groot MATHEMATICA infinitemente parve = oneindig klein diversitate -- del natura = oneindige verscheidenheid van de natuur infinitesimal adj 1 oneindig klein, ontzettend klein, minuscuul, zeer gering 2 MATHEMATICA oneindig klein calculo -- = infinitesimaalrekening, differentiaal- en integraalrekening infinitesime adj 1 ontzettend klein, minuscuul, miniem, zeer gering + infinitival adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA mbt/van de infinitief infinitive adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA modo -- = onbepaalde wijs, infinitief, infinitivus infinitivo sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onbepaalde wijs, infinitief, infinitivus infinito sub 1 oneindige, oneindigheid, PHOTOGRAPHIA oneindig

-- del oceano = oneindigheid van de oceaan extender se al -- = zich eindeloos uitstrekken (usque) al -- = tot in het oneindige 2 MATHEMATICA oneindige hoeveelheid infinitude sub 1 PHILOSOPHIA oneindigheid, infiniteit infirmar v 1 ontkrachten, verzwakken, krachteloos maken, ontzenuwen (argumenten) -- un prova/proba = een bewijs ontzenuwen -- un testimonio = een getuigenis ontkrachten -- un declaration = een verklaring ontkrachten 2 JURIDIC vernietigen, nietig verklaren, te niet doen, ongeldig verklaren, ongedaan maken -- un judicamento = een oordeel nietig verklaren infirmation sub 1 het ontkrachten, ontkrachting, het verzwakken, verzwakking, het ontzenuwen (van argumenten), ontzenuwing -- de un prova/proba = ontzenuwing van een bewijs 2 JURIDIC ongeldige verklaring, nietigverklaring, vernietiging infirme adj 1 zwak, krachteloos 2 onvast, weifelend 3 invalide, hulpbehoevend, gebrekkig infirmera sub 1 verpleegster -- principal = hoofdzuster -- auxiliar = verpleeghulp -- de nocte = nachtzuster -- de jorno = dagzuster -- geriatric = bejaardenverpleegster -- obstetrice = kraamverpleegster diploma de -- = verpleegstersdiploma infirmeria sub 1 ziekenhuis, ziekenzaal, ziekenboeg infirmero sub 1 verpleger, (zieken)broeder -- geriatric = bejaardenverzorger -- militar = hospitaalsoldaat -- de jorno = dagverpleger -- de nocte = nachtverpleger infirmitate sub 1 gebrek, kwaal, ziekte, zwakte, zwakheid --s del vetulessa = kwalen van de ouderdom + infixo sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA infix, tussenvoegsel + inflabile adj 1 opblaasbaar animal -- = opblaasbeest pupa -- = opblaaspop

inflammabile adj 1 (ont)brandbaar, ontvlambaar, brandgevaarlijk materia -- = brandbare stof liquido -- = brandbare vloeistof 2 FIGURATE (licht) ontvlambaar inflammabilitate sub 1 brandbaarheid, ontvlambaarheid -- de benzina/gasolina = brandbaarheid van benzine 2 FIGURATE ontvlambaarheid inflammar v 1 doen branden, doen vlammen, in brand steken, aansteken 2 MEDICINA een ontsteking veroorzaken 3 aanvuren, geestdriftig maken inflammate adj 1 brandend, vurig 2 MEDICINA ontstoken inflammation sub 1 ontbranding, ontvlamming -- spontanee = zelfontbranding 2 MEDICINA ontsteking, brand, vurigheid -- del retina = netvliesontsteking -- del aure(s) = oorontsteking -- del hepate/ficato = leverontsteking -- del lingua = tongontsteking -- labial = lipontsteking -- pulmonar = longontsteking -- maxillar = kaakontsteking inflammative adj 1 brandend, ontstekend inflammatori adj 1 MEDICINA ontstekings..., met ontsteking gepaard gaande maladia -- = ziekte die met ontstekingen gepaard gaat 2 aanvurend, opwinding beögend inflar v 1 opblazen, doen zwellen, doen opzetten, vullen, oppompen (fietsband/ballon), FIGURATE aandikken -- le voce = de stem doen aanzwellen -- su genas = zijn wangen opblazen -- un incidente = een voorval opblazen 2 (kunstmatig) opdrijven, vergroten, inflatie teweegbrengen, inflateren, inflationeren 3 MEDICINA (op)zwellen, opzetten + inflate adj 1 opgeblazen, gezwollen visage -- = opgezet/opgezwollen gezicht haber le glandulas -- = opgezette klieren hebben haber le labio -- = een dikke lip hebben haber un aspecto -- = er opgeblazen uitzien inflation sub 1 het opblazen, het doen zwellen, het oppompen (fietsband, ballon) 2 FIGURATE overdreven toename 3 ECONOMIA inflatie -- del precios = prijsinflatie

45

-- galopante = hollende inflatie percentage de -- = inflatiepercentage processo de -- = inflatieproces risco de -- = inflatiegevaar unda de -- = inflatiegolf reducer le -- = de inflatie terugdringen jugular le -- = de inflatie een halt toeroepen 4 MEDICINA opgeblazenheid, opzetting, opzwelling inflationismo sub 1 inflationisme inflationista sub 1 inflationist + inflationista adj 1 inflationistisch, inflatoir, inflatoor politica -- = inflatiepolitiek, inflatiebeleid processo -- = inflatieproces spiral -- = inflatiespiraal fortias -- = inflatore krachten inflecter v 1 buigen, ombuigen, afbuigen -- su voce = zijn stem buigen 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA verbuigen 3 OPTICA -- se = gebroken worden (van lichtstralen) inflexibile adj 1 onbuigbaar metallo -- = onbuigbaar metaal 2 FIGURATE onbuigzaam, onverbiddelijk, onvermurwbaar, onverzettelijk, koppig, star, stug logica -- = onverbiddelijke logica voluntate -- = overbiddelijke/ijzeren wil character -- = onbuigzaam karakter inflexibilitate sub 1 onbuigbaarheid -- de aciero = onbuigbaarheid van staal 2 FIGURATE onbuigzaamheid, onverbiddelijkheid, onvermurwbaarheid, onverzettelijkheid, koppigheid, starheid, stugheid inflexion sub 1 het buigen, buiging, ombuiging, afbuiging, inflexie -- del voce = stembuiging salutar de un legier -- del testa/capite = groeten met een hoofdknikje 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA het verbuigen, (ver)buigingsuitgang, (ver)buigingsvorm 3 OPTICA refractie, breking infliction sub 1 het opleggen (van straf), het toebrengen (van schade/slag, etc.) 2 strafoplegging, straf infliger v 1 opleggen (straf, etc.), toebrengen (schade/slag, etc.), doen ondergaan -- un mulcta = een boete opleggen -- un pena/un punition = een straf opleggen

-- un punition disciplinari = disciplinair straffen -- un correction a un infante = een kind straffen -- un vulnere a un persona = iemand een verwonding toebrengen -- perditas = verliezen toebrengen infloramento sub 1 het tooien met bloemen, het bestrooien met bloemen inflorar v 1 tooien/opsieren/bestrooien met bloemen FIGURATE -- un discurso = een rede opsieren inflorescentia sub 1 BOTANICA bloei 2 BOTANICA bloeiwijze typo de -- = bloeiwijze inflorescer v 1 BOTANICA in bloei komen influente adj 1 invloedrijk, (veel) invloed hebbend influentia sub 1 invloed, inwerking -- nefaste = schadelijke invloed -- climatologic = klimatologische invloed exercer -- = invloed uitoefenen sensibile al --s del mercato = marktgevoelig 2 invloed, gezag, (persoonlijk) overwicht, macht sphera/zona de -- = invloedssfeer, machtssfeer homine de -- = man van invloed esser sub le -- de un persona, esser submittite al -- de un persona = onder iemands invloed staan extender su -- a = zijn invloed uitstrekken tot facer uso de su -- = zijn invloed aanwenden facer sentir su -- = zijn invloed laten gelden non haber necun -- = niets in te brengen hebben lucta de --s = machtsstrijd emplear su -- in favor de = zijn invloed aanwenden ten gunste van 3 PHYSICA influentie + influentiabile adj 1 ontvankelijk voor invloeden, beïnvloedbaar, (gemakkelijk) te beïnvloeden spirito -- = beïnvloedbare geest influentiar v 1 beïnvloeden, invloed hebben op, invloed uitoefenen op -- le opinion public = de openbare mening beïnvloeden ille se lassa facilemente influentiar = hij laat zich gemakkelijk beïnvloeden + influentiation sub 1 beïnvloeding -- del opinion public = beïnvloeding van de openbare mening

influenza sub ITALIANO 1 influenza, griep epidemia de -- = griepepidemie virus de -- = influenzavirus bacillo de -- =influenzabacil malado de -- = influenzapatiënt influer v 1 invloed hebben, invloed uitoefenen, van invloed zijn -- super un persona = iemand beïnvloeden -- super un cosa = van invloed zijn op iets -- favorabilemente = een gunstige invloed hebben influxo sub 1 het binnenstromen, toevloed, instroom le -- de capital = het binnenstromen van kapitaal + info sub 1 (afkorting van) informatie, info in-folio sub 1 foliant un enorme -- = een geweldige foliant + informal adj 1 informeel, onofficieel, vrijblijvend reception -- = informele ontvangst conversation -- = vrijblijvend gesprek discurso -- = causerie + informalitate sub 1 informaliteit informante sub 1 informant, zegsman secundo nostre -- = volgens onze zegsman informar v 1 vorm geven aan, vormen 2 op de hoogte brengen (van), inlichten (over), in kennis stellen (van), meedelen, informeren (over) mal/ben informate = slecht/goed op de hoogte -- se concernente le projectos de un persona = iemand polsen aangaande zijn plannen + informatic adj 1 informatica... industria -- = informatica-industrie technologia -- = informaticatechnologie systema -- = informatiesysteem centro -- = rekencentrum linguage -- = computertaal pirateria -- = computerkraak + informatica sub 1 informatica, computerwetenschap era del -- = informaticatijdperk industria de -- = informaticaindustrie centro de -- = rekencentrum information sub 1 het geven van informatie, het informeren, voorlichting, het verstrekken van inlichtingen servicio de -- = inlichtingendienst servicio de -- del stato =

46

rijksvoorlichtingsdienst bulletin de -- = nieuwsbulletin agentia de -- = informatiebureau pro vostre -- = te uwer informatie 2 informatie, inlichting, mededeling, bericht (in krant, op radio/t.v.) --es = nieuws (op radio/t.v.) --es sportive = sportnieuws, sportberichten fonte de -- = bron van informatie mina de -- = schat aan informatie dar --es = inlichtingen geven prender --es = inlichtingen inwinnen transmitter un -- = een informatie overbrengen -- confidential = vertrouwelijke informatie -- ulterior/complementari = nadere informatie BIOLOGIA -- genetic = genetische informatie 3 (het zich verschaffen van) informatie, onderzoek, nasporing, het inwinnen van inlichtingen 4 JURIDIC (gerechtelijk) onderzoek aperir un -- = een gerechtelijk onderzoek instellen 5 CYBERNETICA COMPUTATOR informatie theoria de -- = informatietheorie tractamento de -- = data/informatieverwerking + informatisar v 1 met/in de computer verwerken, informatiseren, automatiseren -- le calculo del salarios = de salarisberekening in de computer verwerken + informatisation sub 1 verwerking met/in de computer, informatisering, automatisering -- del calculo del salarios = verwerking van de salarisberekening in de computer + informative adj 1 informatief littera -- = nieuwsbrief programma -- = informatief programma brochure (F) -- = informatieve brochure informator sub 1 informant, zegsman, berichtgever, informateur -- de pressa = persvoorlichter -- del policia = informant van de politie + informatori adj 1 informerend, informatief informe adj 1 vormloos, ongevormd massa -- = vormloze massa + informitate sub 1 vormloosheid infortuna sub 1 ongeluk, tegenspoed, tegenslag, ramp, ellende propheta de -- = ongeluksprofeet infortunate adj 1 ongelukkig, door rampspoed

getroffen fortunate in le joco, -- in amor = gelukkig in het spel, ongelukkig in de liefde infra prep 1 onder, beneden infra adv 1 hierna, hieronder, verder(op), beneden, lager non usar le spatio hic --! = de ruimte hieronder niet beschrijven! infraction sub 1 inbreuk, schending, afwijking, overtreding -- al/del lege = wetsovertreding -- del derectos de autor = schending van het auteursrecht committer un -- = een overtreding begaan esser in -- = in overtreding zijn + infractor sub 1 overtreder -- del lege = wetsovertreder + infracultura sub 1 ondercultuur + infralingual adj 1 MEDICINA infralinguaal infrangibile adj 1 onbreekbaar vitro -- = onbreekbaar glas 2 FIGURATE onaantastbaar infrangibilitate sub 1 onbreekbaarheid 2 FIGURATE onaantastbaarheid infrarubie adj 1 infrarood luce/lumine -- = infrarood licht radio -- = infrarode straal lampa -- = infraroodlamp, infraroodstraler photographia -- = infraroodfotografie spectroscopia -- = infraroodspectroscopie telescopio -- = infraroodtelescoop microscopio -- = infraroodmicroscoop fonte -- = infraroodbron tomographia -- = infraroodtomografie siccator -- = infrarooddroger + infrascapular adj 1 Vide: subscapular + infrasonic adj 1 infrasoon + infrasono sub 1 infrasoon + infrasonor adj 1 infrasoon + infraspinal adj 1 infraspinaal infrastructura sub 1 infrastructuur -- de un region = infrastructuur van een streek

-- economic = economische infrastructuur -- militar = militaire infrastructuur -- commercial = verkoopapparaat + infrastructural adj 1 infrastructureel organisation -- = infrastructurele organisatie + infrenabile adj 1 (anque FIGURATE) niet te remmen passion -- = niet te remmen hartstocht infrequente adj 1 zeldzaam, schaars phenomeno -- = zeldzaam verschijnsel infrequentia sub 1 zeldzaamheid, het weinig frequent voorkomen infringer v 1 overtreden, schenden, inbreuk maken op -- dispositiones legal = wettelijke bepalingen overtreden -- le lege = de wet overtreden, een wetsovertreding begaan -- un tabu = een taboe schenden -- le commandamentos de un persona = iemands geboden overtreden -- derectos = rechten schenden -- le leges del grammatica = de grammatica geweld aandoen infringimento sub 1 inbreuk, schending, afwijking, overtreding -- del neutralitate de nostre pais = schending van onze neutraliteit -- del derectos human/del homine = schending van de mensenrechten -- del derectos de autor = schending van het auteursrecht -- del lege = schending van de wet -- del libertate personal = inbreuk op de persoonlijke vrijheid + infru(c)tescentia sub 1 BOTANICA wijze van vruchtzetting + infructifere adj 1 vruchtloos, onvruchtbaar (anque FIGURATE) plantas -- = onvruchtbare planten capitales -- = niet renderende kapitalen infructuose adj 1 geen vruchten gevend arbore -- = boom die geen vruchten oplevert 2 FIGURATE vruchteloos, vergeefs, nutteloos, zonder succes effortios/tentativas -- = vruchteloze pogingen discussion -- = vruchteloze/onvruchtbare discussie + infructuositate sub 1 vruchteloosheid

47

+ infula sub 1 HISTORIA infula (soort hoofdband) + infumabile adj 1 niet te roken (bijv. tabak) cigarro -- = sigaar die niet te roken is + infundate adj 1 verzonken, ingegraven, verlaagd oculos -- = diepliggende ogen 2 ongefundeerd, ongegrond affirmation -- = ongegronde bewering accusation -- = uit de lucht gegrepen beschuldiging timor/pavor -- = ongemotiveerde/ongegronde vrees infunder v 1 ingieten, inspuiten, RELIGION uitstorten (genade, Heilige Geest) -- gutta a gutta = indruppelen -- sanguine in le venas = bloed inspuiten in de aderen 2 FIGURATE ingeven, inboezemen, inspreken -- respecto = respect inboezemen -- confidentia/fiducia = vertrouwen inboezemen -- ardor a un persona = iemand geestdrift ingeven -- corage a un persona = iemand moed inspreken -- pavor/timor a un persona = iemand vrees inboezemen 3 (af)trekken, afkoken lassar -- le the = de thee laten trekken + infundibular adj 1 infundibulair + infundibuliforme adj 1 trechtervormig corolla -- = trechtervormige bloemkroon infundibulo sub 1 trechter -- separatori/a separation/a decantation = scheitrechter orificio de un -- = mond van een trechter 2 ANATOMIA trechter (holte in organen, etc.) + infungibile adj 1 JURIDIC ECONOMIA niet fungibel, onvervangbaar, onverwisselbaar + infungibilitate sub 1 JURIDIC ECONOMIA onvervangbaarheid infuriar v 1 razend maken, woedend maken -- se = in drift ontsteken infuriate adj 1 razend, woedend infusibile adj 1 onsmeltbaar infusibilitate sub 1 onsmeltbaarheid

infusion sub 1 het ingieten, ingieting, het inspuiten, inspuiting 2 uitstorting (van genade, Heilige Geest) 3 FIGURATE het ingeven (moed, etc.), ingeving, het inboezemen (van vrees), inboezeming, het inspreken 4 het laten trekken (thee), het aftrekken, het afkoken 5 aftreksel -- de camomilla = (kopje) kamillethee -- de mentha = muntthee facer un -- de = aftrekken (van kruiden) biber un -- de tilia = lindebloesemthee drinken 6 MEDICINA infuus liquido de -- = infuusvloeistof poner/introducer un -- = een infuus inbrengen infusiorial adj 1 infusiediertjes betreffend, infusiediertjes bevattend infusorio sub 1 infusiediertje, afgietseldiertje, infusorie ingagiamento sub 1 het in dienst nemen, indienstneming, het inhuren, inhuring, het aanwerven, aanwerving, recrutering 2 begin, aanvang 3 verbintenis, verplichting ingagiar v 1 in dienst nemen, inhuren, aanwerven -- un jocator = een speler contracteren -- obreros = arbeiders in dienst nemen -- un cocinero = een kok huren 2 beginnen, openen -- le combatto/le lucta = de strijd beginnen 3 verbinden, verplichten ingagiator sub 1 iemand die in dienst neemt/inhuurt/aanwerft ingemmar v 1 met edelstenen versieren ingeneramento sub 1 het verwekken, verwekking 2 FIGURATE het voortbrengen, het veroorzaken ingenerar v 1 verwekken -- infantes = kinderen verwekken 2 FIGURATE doen ontstaan, voortbrengen, veroorzaken -- odio = haat kweken ingenerose adj 1 niet edel 2 niet edelmoedig, zelfzuchtig ingenerositate sub 1 gebrek aan edelmoedigheid, zelfzuchtigheid

ingeniar v 1 -- se = op middelen zinnen, zijn best doen (om), zich het hoofd breken ingenieria sub 1 engeneering, techniek -- mechanic = werktuigbouwkunde -- naval = scheepsbouwkunde -- hydraulic = waterbouwkunde -- chimic = chemische techniek -- genetic = genetische manipulatie obra de -- = kunstwerk ingeniero sub 1 ingenieur, technicus -- in chef (F) = hoofdingenieur -- agronomo = landbouwkundig ingenieur -- architecto = bouwkundig ingenieur -- civil = civiel ingenieur -- minerari/de minas = mijningenieur -- chimic/chimista = scheikundig ingenieur -- de camminos, canales e pontes = ingenieur bij de waterstaat -- hydraulic = waterbouwkundige -- naval = scheepsbouwkundig ingenieur, scheepsbouwkundige titulo de -- = ingenieurstitel diploma de -- = ingenieursdiploma officio/firma de --s = ingenieursbureau ingenio sub 1 genie, aanleg, begaafdheid, vernuft le -- human/del homine = het menselijk vernuft 2 gerei, inrichting, werktuig, machine, toestel, instrument, tuig -- spatial = ruimtevoertuig -- ballistic = ballistisch projectiel -- guidate = geleid wapen ingeniose adj 1 vernuftig, schrander, vindingrijk, handig, ingenieus, uitgekiend solution -- = vindingrijke oplossing inventor -- = ingenieuze uitvinder 2 vernuftig bedacht, vernuftig gemaakt, ingenieus invention -- = ingenieuze uitvinding calculo -- = rekenkunstje ingeniositate sub 1 vernuft(igheid), vindingrijkheid, handigheid, schranderheid le -- human/del homine = het menselijk vernuft ingenue adj 1 HISTORIA ROMAN vrij geboren 2 onbedorven, ongekunsteld, argeloos, naïef, onschuldig, onbevangen reguardar/mirar ingenuemente circa/circum se = onbevangen om zich heen kijken ingenuitate sub 1 HISTORIA ROMAN het vrij geboren zijn 2 onbedorvenheid, naïeve eenvoud, ongekunsteldheid, argeloosheid, onschuld illa dice le cosas con un -- que

48

disarma = ze zegt de dingen met een ontwapenende ongekunsteldheid ingerentia sub 1 inmenging (in), bemoeienis (met), het ingrijpen (in), tussenkomst (in) -- (in)directe = (in)directe inmenging -- del stato = staatsbemoeienis politica de non-ingerentia = niet-inmengingspolitiek ingerer v 1 steken (in), brengen (in) -- se = zich mengen (in), zich inlaten (met), zich bemoeien (met) 2 in de maag brengen, tot zich nemen (spijzen en dranken), innemen -- medicamentos = medicijnen innemen -- alimento(s) = voedsel tot zich nemen ingestion sub 1 het (in)slikken (van iets), het doorslikken, het opnemen (in het organisme), inname, opneming, opname inglobar v 1 omvatten, opnemen (in), verenigen (in), bij elkaar nemen, samenvatten (in) -- sub le nomine de = samenvatten onder de naam van le mesme accusation vos ingloba totes = dezelfde beschuldiging richt zich tegen jullie allemaal ingloriose adj 1 roemloos haber un fin -- = een roemloos einde hebben morir --mente = roemloos sterven un poter --mente obtenite e -mente perdite = een roemloos verkregen en roemloos verloren macht inglutimento sub 1 het verzwelgen, het opslokken, het inslikken 2 het verzwolgen worden, het opgeslokt worden inglutir v 1 verzwelgen, opslokken, inslikken, achterover slaan FIGURATE le mar ha inglutite le nave e su equipage = de zee heeft het schip en zijn bemanning verzwolgen + ingluvie sub 1 krop (bij vogels) ingorgamento sub 1 verstopping, opstopping 2 MEDICINA stuwing (van bloed), opzwelling ingorgar v 1 verstoppen, versperren 2 MEDICINA stuwing veroorzaken in ingovernabile adj 1 onregeerbaar, onbestuurbaar

populo -- = onregeerbaar volk 2 onhandelbaar, weerbarstig + ingovernabilitate sub 1 onregeerbaarheid, onbestuurbaarheid 2 onhandelbaarheid, weerbarstigheid ingranage sub 1 drijfwerk (met tandwielen), tandwieloverbrenging, tandradoverbrenging, stel(sel van) tandwielen, raderwerk -- a catena = kettingoverbrenging -- conic = conische tandwieloverbrenging -- helicoidal = helicoïdale tandwieloverbrenging -- cylindric = cilindrische tandwieloverbrenging -- helicoidal = schroefwieloverbrenging -- a vite sin fin = wormoverbrenging -- de rotas dentate = in elkaar grijpende tandwielen + ingranamento sub 1 in(een)grijping (van raderen/tandwielen) ingranar v 1 (raderen/tandwielen) ineen doen grijpen le dentes del rotas se ingrana = de tanden van de raderen grijpen ineen 2 inschakelen, koppelen (automotor) ingrassar v 1 smeren, insmeren, doorsmeren, invetten -- un machina = een machine smeren oleo pro -- = smeerolie + ingrassator sub 1 smeerder, invetter, insmeerder, doorsmeerder 2 smeerapparaat, smeerbus ingrassiar v 1 vet(ter) maken/worden, dikker worden, vetmesten bestias a -- = mestvee porco a -- = mestvarken vacca a -- = mestkoe vitello a -- = mestkalf ingrate adj 1 onaangenaam, onprettig, ondankbaar subjecto -- = ondankbaar onderwerp 2 ondankbaar (anque FIGURATE), niet lonend travalio/labor -- = ondankbaar werk le mundo es -- = ondank is 's werelds loon ingratiar v 1 aangenaam maken, prettig maken -- se = zich bemind maken, trachten in de gunst te komen bij ingratiose adj 1 onaangenaam, onvriendelijk, onheus

ingratitude sub 1 ondankbaarheid, ondank ingrediente sub 1 bestanddeel, ingrediënt, component -- principal/essential/ fundamental = hoofdbestanddeel --s active de un detergente = werkzame bestanddelen in een waspoeder + ingressar v 1 binnenkomen, zijn intrede doen ingresso sub 1 het binnentreden, het komen in, intocht, intrede le rege face su -- = de koning doet zijn intocht 2 ingang, toegang carta/billet/ticket (A) de -- = toegangsbewijs, entreekaartje precio de -- = toegangsprijs visa de -- = inreisvisum scala de -- = toegangstrap -- lateral = zij-ingang dar -- a = toegang verlenen tot -- prohibite = verboden toegang -- libere = vrije toegang test (A) de -- = instaptest + ingrossamento sub 1 het dik(ker)/groter worden, vergroting, zwelling + ingrossar sub 1 dik(ker)/groter maken/worden + in grosso adv 1 engros negotiante al -- = groothandelaar + inguinal adj 1 ANATOMIA lies... canal -- = lieskanaal hernia -- = liesbreuk tumor -- = liesgezwel glandulas -- = liesklieren inflammation -- = liesontsteking granuloma -- = donovaniosis + inguine sub 1 ANATOMIA lies region del -- = liesstreek plica del -- = liesplooi inflammation del -- = liesontsteking inguirlandar {gi} v 1 omkransen, met slingers versieren -- un arbore de Natal = slingers in een kerstboom hangen ingummar v 1 met gom bestrijken/insmeren -- un inveloppe = een envelop gommen ingurgitar v 1 naar binnen proppen, opslokken, naar binnen zwelgen facer -- un cosa a un persona = iemand iets in zijn keel proppen ingurgitation sub 1 het opslokken, het naar binnen proppen, het naar binnen zwelgen

49

+ ingustabile adj 1 wat men niet kan proeven ingypsar v 1 (iets) van gips maken bandage ingypsate = gipsverband 2 bepleisteren inhabile adj 1 onbekwaam, ondeskundig, onbedreven, onhandig -- al labor = arbeidsongeschikt inhabilitate sub 1 onbekwaamheid, ondeskundigheid, onbedrevenheid, onhandigheid -- al labor = arbeidsongeschiktheid + inhabitabile adj 1 onbewoonbaar casa -- = onbewoonbaar huis zona -- = onbewoonbaar gebied + inhabitabilitate sub 1 onbewoonbaarheid -- de un zona = onbewoonbaarheid van een gebied declaration de -- = onbewoonbaarverklaring + inhabitate adj 1 onbewoond casa -- = onbewoond huis + inhabitual adj 1 ongewoon, abnormaal, niet alledaags experientia -- = ongewone ervaring + inhalante sub 1 inhalatiemiddel, (drugs)snuifmiddel inhalar v 1 inhaleren, inademen -- al fumar = inhaleren bij het roken inhalation sub 1 MEDICINA het inhaleren, het inademen, inhalering, inademing inhalator sub 1 iemand die inhaleert 2 inhalatietoestel, inhalator -- de oxygeno = zuurstofmasker + inhalatori adj 1 inhalatie..., inhaleer... apparato -- = inhalatie/inhaleertoestel inhardir v 1 aanmoedigen, moedig maken, moed doen vatten inharmonia sub 1 gebrek aan harmonie/overeenstemming inharmonic adj 1 onharmonisch, niet bij elkaar passend, niet met elkaar overeenstemmend, onwelluidend inharmoniose adj 1 onharmonisch, niet bij elkaar passend, niet met elkaar overeenstemmend, onwelluidend

colores -- = kleuren die met elkaar vloeken inherente adj 1 onafscheidelijk (verbonden aan), samengaand (met), eigen (aan), inherent (aan) inherentia sub 1 inherentie, innig verband inherer v 1 onafscheidelijk verbonden zijn, een noodzakelijk onderdeel vormen, inherent zijn inhiber v 1 JURIDIC verbieden, ontzeggen, inhiberen 2 MEDICINA PSYCHOLOGIA belemmeren, remmen, stuiten, hinderen 3 TECHNICA vetragen, afremmen + inhibite adj 1 PSYCHOLOGIA geremd inhibition sub 1 JURIDIC verbod, ontzegging 2 MEDICINA inhibitie 3 BIOLOGIA remming -- enzymatic = enzymremming 4 PSYCHOLOGIA remming, belemmering, geremdheid -- competitive = competitieve remming + inhibitive adj 1 remmend, belemmerend, inhiberend + inhibito sub 1 psychisch geremd persoon + inhibito sub 1 geremd persoon + inhibitor sub 1 inhibitor, remmer, remstof BIOLOGIA -- enzymatic = enzymremmer -- de corrosion = corrosiewerend middel, antiroestmiddel -- de oxydation = oxydatievertrager inhibitori adj 1 JURIDIC verbiedend, verbods... 2 GEOGRAPHIA, PSYCHOLOGIA, TECHNICA remmend, belemmerend + inhomogen(e)itate sub 1 gebrek aan homogeniteit, inhomogeniteit + inhomogene adj 1 inhomogeen campo -- = inhomogeen veld + inhonest(it)ate sub 1 onfatsoenlijkheid, onbetamelijkheid inhoneste adj 1 onfatsoenlijk, onbetamelijk inhospital adj 1 ongastvrij gente -- = ongastvrije mensen population -- = ongastvrije

bevolking 2 onherbergzaam (land, etc.) region -- = onherbergzame streek inhospitalitate sub 1 ongastvrijheid 2 onherbergzaamheid (land, etc.) + inhospite adj 1 onherbergzaam loco -- = onherbergzaam oord inhuman adj 1 onmenselijk, wreed, meedogenloos, inhumaan acto -- = wrede/meedogenloze daad tractar inhumanmente un prisionero = een gevangene onmenselijk behandelen inhumanitate sub 1 onmenselijkheid, wreedheid, meedogenloosheid inhumar v 1 begraven, ter aarde bestellen -- un morto = een dode begraven inhumation sub 1 het begraven, begrafenis, teraardebestelling -- de un cadavere = begrafenis van een lijk -- solemne = begrafenisplechtigheid inhygienic adj 1 niet hygiënisch, onhygiënisch + inidentificabile adj 1 niet identificeerbaar, niet te identificeren + inimaginabile adj 1 onvoorstelbaar, ondenkbaar luxo -- = onvoorstelbare luxe pigritia/pigressa -- = onvoorstelbare luiheid le dimensiones del universo es - = de afmetingen van het heelal zijn niet voorstelbaar + inimaginabilitate sub 1 onvoorstelbaarheid, ondenkbaarheid inimic adj 1 vijandig armea -- = vijandelijk leger offensiva -- = vijandelijk offensief lineas -- = vijandelijke linies invasion -- = vijandelijke invasie avion -- = vijandelijk vliegtuig intentiones -- = vijandige bedoelingen 2 schadelijk inimicar v 1 vijanden maken -- se con = een vijand worden van inimicitate sub 1 vijandigheid, vijandschap -- declarate = verklaarde vijandschap inimico sub 1 vijand -- mortal = doodsvijand, aartsvijand

50

-- hereditari = erfvijand -- del populo = volksvijand -- potente/forte = machtige vijand repeller/repulsar le -- = de vijand terugdringen jectar se/lancear se/precipitar se super le -- = zich op de vijand storten complotar con le/esser de conniventia con le/esser de accordo con le -- = het met de vijand houden inimitabile adj 1 onnavolgbaar, niet te evenaren, uniek, zonder weerga arte -- = onnavolgbare kunst artista -- = onnavolgbaar kunstenaar talento -- = uniek talent producto de un qualitate -- = produkt van ongeevenaarde kwaliteit + inimitabilitate sub 1 onnavolgbaarheid, weergaloosheid, onvergelijkelijkheid + inimportante adj 1 onbelangrijk + ininflammabile adj 1 onontvlambaar, onbrandbaar, vuurvast substantias -- = onbrandbare stoffen + ininflammabilitate sub 1 onontvlambaarheid, onbrandbaarheid, vuurvastheid inintelligente adj 1 niet intelligent, onverstandig, dom, niet schrander alumno -- = domme leerling rationamento -- = domme redenering inintelligentia sub 1 onverstand, domheid, onwetendheid, onbegrip, gebrek aan schranderheid, gebrek aan inzicht inintelligibile adj 1 onbegrijpelijk, onverstaanbaar, duister, niet te volgen parola -- = onbegrijpelijk woord murmures -- = onverstaanbaar gemompel murmurar parolas -- = onverstaanbaar mummelen su rationamento es -- = zijn redenering is niet te volgen producer/emitter/proferer sonos -- = onverstaanbare klanken uitbrengen/uitstoten + inintelligibilitate sub 1 onbegrijpelijkheid, duisterheid + inintentionate adj 1 onopzettelijk joco de parolas -- = onbedoelde woordspeling + ininteressante adj 1 oninteressant, niet interessant + ininterrumpite adj 1 onafgebroken, ononderbroken, doorlopend

volo -- = non-stopvlucht sequentia -- = ononderbroken opeenvolging le refugiatos passava in un fluxo -- = in een ononderbroken stroom kwamen de vluchtelingen voorbij ininterrupte adj 1 onafgebroken, ononderbroken, doorlopend volo -- = non-stopvlucht le refugiatos passava in un fluxo -- = in een ononderbroken stroom kwamen de vluchtelingen voorbij + ininvestigabile adj 1 niet onderzoekbaar, niet navorsbaar inique adj 1 zeer onbillijk, zeer onrechtvaardig judice -- = zeer onrechtvaardige rechter imposto -- = zeer onbillijke belasting iniquitate sub 1 grove onbillijkheid, grote onrechtvaardigheid, groot onrecht -- de un lege = grove onrechtvaardigheid van een wet initial adj 1 eerste, voorste, aanvangs..., begin..., aanvankelijk, uitgangs..., aanloop... causa -- = eerste oorzaak, grondoorzaak littera -- = beginletter accento -- = beginaccent periodo -- = beginperiode phase -- = beginfase stato -- = aanvangstoestand, begintoestand puncto -- = beginpunt salario -- = beginsalaris position -- = uitgangspositie velocitate -- = aanvangssnelheid, beginsnelheid capital -- = beginkapitaal, oprichtingskapitaal hora -- = aanvangsuur stadio -- = aanvangsstadium annos -- = beginjaren falta -- = beginfout vocal -- = beginklinker precio -- = openingsprijs verso -- = aanvangsregel costos -- = initiële kosten, aanloopkosten pavor -- = drempelvrees balancio -- = openingsbalans linea -- = beginregel saldo -- = beginsaldo temperatura -- = begintemperatuur vocabulo/parola -- = beginwoord jecto -- = beginworp signal -- = beginsignaal initial sub 1 eerste letter, voorletter, initiaal + initialisar v 1 COMPUTATOR initialiseren initiar v 1 een begin maken met

-- un campania contra = een campagne op touw zetten tegen -- le offensiva = tot het offensief overgaan -- un reaction chimic = een chemische reactie in gang zetten 2 inwijden (in) (geheim), inleiden, de grondbeginselen bijbrengen (van) (wetenschap/methode) -- un persona in un scientia = iemand de grondbeginselen van een wetenschap bijbrengen 3 RELIGION inwijden, initiëren + initiatic adj 1 inwijdings..., initiatie... ritos -- = initiatieriten initiation sub 1 inleiding (in) (wetenschap/kunst/spel, etc.), het vertrouwd maken (met), het leren van de grondbeginselen (van), eerste kennismaking (met) -- al politica = initiatie in de politiek -- al pictura = grondbeginselen van de schilderkunst curso de -- = initiatiecursus 2 RELIGION inwijding, initiatie rito de -- = initiatierite solemnitate/ceremonia de -- = initiatieplechtigheid initiativa sub 1 initiatief, eerste stoot, eerste stap spirito de -- = ondernemingsgeest prender le -- = het initiatief nemen guardar/conservar le -- = het initiatief houden per/a(l) -- de = op initiatief van de proprie -- = op eigen initatief JURIDIC derecto de -- = recht van initiatief initiative adj 1 de eerste stoot gevend, begin..., inleidend initiato sub 1 RELIGION ingewijde 2 FIGURATE insider non -- = buitenstaander initiator sub 1 inleider, inwijder, initiatiefnemer, wegbereider, baanbreker, gangmaker 2 mystagoog (inwijder in mysteriën) + initiatori adj 1 inleidend, aanvangs..., eerste, begin... initio sub 1 begin, aanvang al -- del libro = voor in het boek al -- = in de aanvang, aanvankelijk desde le -- = van de aanvang af + injectabile adj 1 inspuitbaar, injecteerbaar solution -- = injecteerbare oplossing scuma/spuma -- = spuitschuim injectar v 1 inspuiten, injecteren, injiceren -- le aure = het oor inspuiten -- sero a un persona = serum bij iemand inspuiten

51

scuma/spuma a -- = spuitschuim -- creosoto in ligno = creosoot in hout injecteren injectate adj 1 ontstoken, gezwollen 2 belopen oculos -- de sanguine = met bloed belopen ogen injection sub 1 het inspuiten, inspuiting, injectie agulia a/de -- = injectienaald motor a -- = inspuitmotor, injectiemotor liquido de -- = injectievloeistof -- rectal = darmspoeling -- intravenose = intraveneuze injectie -- subcutanee/hypodermic = onderhuidse inspuiting -- anticonceptional/ contraceptive = prikpil facer --es de sero a un persona = serum bij iemand inspuiten -- financiari = financiële injectie + injective adj 1 MATHEMATICA injectief injector sub 1 MEDICINA injectiespuit(je) 2 TECHNICA injector -- de benzina/gasolina = inspuitmondstuk orificio del -- = injectoringang resorto de -- = injectorveer + injector adj 1 injectie..., inspuitings... syringa -- = injectiespuitje injicer v 1 inspuiten, injecteren, injiceren -- le aure = het oor inspuiten -- sero a un persona = serum bij iemand inspuiten + injocabile adj 1 onspeelbaar (toneelstuk) + injudiciose adj 1 onverstandig, onoordeelkundig, niet slim injunction sub 1 injunctie, uitdrukkelijk bevel, aanmaning, sommatie, gebod -- de pagar = betalingsbevel + injunctive adj 1 gebiedend, imperatief, bevelend forma -- del verbo = gebiedende wijs van het werkwoord injunger v 1 gelasten, bevelen injuria sub 1 onrecht, onbillijkheid 2 schade, nadeel -- del tempore = tand des tijds le --s del sorte = de slagen van het noodlot 3 scheldwoord, belediging, beledigend woord un fluxo/torrente/bordata de -s = een stortvloed van scheldwoorden

vomer --s = verwensingen uitbraken + injuriante adj 1 beledigend injuriar v 1 beledigen, uitschelden, beschimpen -- un persona = op iemand schelden, iemand uitschelden vanitate injuriate = gekrenkte ijdelheid + injuriator sub 1 iemand die anderen beledigt + injuriator adj 1 beledigend injuriose adj 1 beledigend, smadelijk, scheld..., schimp... nomine -- = scheldnaam appellation -- = beledigende benaming parola -- = scheldwoord discurso -- = smaadrede linguage -- = schimptaal riso -- = schimplach injuste adj 1 onrechtvaardig, onbillijk sorte -- = onrechtvaardig lot societate -- = onrechtvaardige maatschappij sententia/judicio/judicamento - = onrechtvaardig vonnis exigentias -- = onbillijke eisen io ha essite -- con ille = ik ben onrechtvaardig tegen hem geweest injustificabile adj 1 niet te rechtvaardigen, onverdedigbaar, niet goed te praten politica -- = niet te rechtvaardigen politiek su modo de comportar se es -- = zijn gedragswijze is niet te rechtvaardigen injustificate adj 1 ongerechtvaardigd, ongegrond, niet gemotiveerd mesuras -- = ongerechtvaardigde maatregelen punition -- = ongerechtvaardigde bestraffing dubitas -- = ongerechtvaardigde twijfels diffidentia -- = ongerechtvaardigd wantrouwen imputation -- = ongegronde aantijging pavor -- = koudwatervrees injustitia sub 1 onrecht(vaardigheid), onbillijkheid facer un -- a un persona = iemand onrecht aandoen reparar un -- = een aangedaan onrecht weer goed maken combatter le -- = strijden tegen het onrecht -- flagrante/critante = schreeuwend onrecht -- horribile/abhorrite = gruwelijk onrecht + inlandsis sub ZWEEDS 1 landijs

le -- de Groenlandia = het landijs van Groenland + inlattar v 1 inblikken verduras inlattate = ingeblikte groenten musica inlattate = ingeblikte muziek + in-line ANGLESE 1 in-line tractamento -- = in-lineverwerking in medias res LATINO 1 in medias res, in het midden van de dingen innate adj 1 aangeboren, ingeboren, ingeschapen ideas -- = ingeschapen denkbeelden civilisation -- = innerlijke beschaving inclination -- = aangeboren neiging talento -- = natuurlijke aanleg, natuurtalent aversion -- = ingeboren afkeer + innatismo 1 PHILOSOPHIA innatisme + innatista 1 aanhanger van het innatisme innatural adj 1 onnatuurlijk morte -- = onnatuurlijke dood ambulatura -- = onnatuurlijke manier van lopen innavigabile adj 1 onbevaarbaar canal -- = onbevaarbaar kanaal 2 onzeewaardig innavigabilitate sub 1 onbevaarbaarheid 2 onzeewaardigheid + innegabile adj 1 niet te ontkennen, onloochenbaar, onmiskenbaar veritate -- = niet te ontkennen waarheid innervar v 1 BOTANICA nerven krijgen/hebben 2 BIOLOGIA innerveren, van zenuwen voorzien innervation sub 1 zenuwwerking 2 BIOLOGIA innervatie (voorziening van zenuwen) + inning sub ANGLESE 1 SPORT inning innobilimento sub 1 het verheffen in de adelstand, verheffing in de adelstand 2 (zedelijke) verheffing, het adelen, verlening van een edel karakter -- linguistic = taalveredeling innobilir v 1 in de adelstand verheffen 2 (zedelijk) verheffen, adelen, een

52

edel karakter verlenen le pardono innobili le anima = vergiffenis veredelt de ziel innocente adj 1 onschuldig, schuldeloos declarar -- un persona = iemand onschuldig verklaren 2 rein, onschuldig, onverdorven, naïef 3 onschadelijk, ongevaarlijk, onschuldig jocos -- = onschuldige spelletjes joculos -- = ongevaarlijk speelgoed passatempore -- = onschuldig tijdverdrijf mentita/mendacio -- = onschuldig leugentje distraction/divertimento -- = onschuldig vermaak innocentia sub 1 onschuld, schuldeloosheid establir le -- de un persona = establir le innocentia de un persona ille es le -- personificate/in persona = hij is de onschuld zelve 2 onschuld (van kind), reinheid (van gemoed), onverdorvenheid conservar le -- = de onschuld bewaren perder le -- = de onschuld verliezen 3 onschadelijkheid, ongevaarlijkheid, onschuldigheid innocue adj 1 onschadelijk, ongevaarlijk, onschuldig producto -- = onschadelijk produkt animal -- = onschadelijk dier can -- = hond die niet kwaadaardig is innocuitate sub 1 onschadelijkheid, ongevaarlijkheid, onschuldigheid -- de un vaccino = onschadelijkheid van een vaccin innominabile adj 1 onnoemelijk, niet te noemen innominate adj 1 ongenoemd, niet genoemd 2 onbenoemd, naamloos, zonder naam innovar v 1 vernieuwen, vernieuwingen invoeren, als nieuwigheid invoeren, lanceren (mode, etc.), innoveren -- un technica = vernieuwingen in een techniek invoeren -- un moda = een mode lanceren innovation sub 1 het vernieuwen, het invoeren van iets nieuws, vernieuwing -- del constitution = vernieuwing van de constitutie programma de -- = innovatieprogramma 2 nieuwigheid, iets nieuws introducer --es = nieuwigheden invoeren --es technic = technische nieuwigheden + innovative adj 1 Vide: innovator

innovator sub 1 invoerder van vernieuwing, baanbreker, wegbereider, vernieuwer + innovator adj 1 vernieuwend, innovatief, baanbrekend attitude -- = vernieuwingsgedachte recercas -- = baanbrekende onderzoekingen innumerabile adj 1 niet te tellen, ontelbaar, talloos, legio turba -- = ontelbare schare -- exemplos = tal van voorbeelden innumerabilitate sub 1 een legio aantal, grote menigte + inobediente adj 1 ongehoorzaam, ongezeglijk + inobedientia sub 1 ongehoorzaamheid, ongezeglijkheid inoblidabile adj 1 onvergetelijk, om nooit te vergeten inobservabile adj 1 niet waar te nemen, niet observeerbaar phenomeno -- = niet waar te nemen verschijnsel microbio -- sin microscopio = microbe die zonder microscoop niet is waar te nemen 2 niet na te komen/leven precepto/regula -- = voorschrift/regel die niet is na te komen inobservante adj 1 veronachtzamend, verwaarlozend, niet nakomend (regel, etc.) inobservantia sub 1 veronachtzaming, verwaarlozing, het niet waarnemen (plicht), het niet nakomen, niet naleving -- de un pacto = niet nakoming van een pact + inobservate adj 1 niet waargenomen, onopgemerkt, ongezien 2 niet nagekomen, niet nageleefd remaner -- = een dode letter blijven un clausula -- del contracto = een niet nageleefde clausule van het contract + inobservation sub 1 veronachtzaming, het niet naleven, het niet nakomen -- de un contracto = niet nakoming van een contract -- del regulas = verontachtzaming van de regels + inoccultabile adj 1 wat niet verborgen/verhuld kan/moet worden vitios -- = ondeugden die niet verhuld moeten worden + inoccupate adj 1 ledig, niets doend

persona -- = iemand die niet te doen heeft vita -- = ledig leven 2 niet bezet, onbewoond, leeg, niet in gebruik, braak (van terrein) terreno -- = braakliggend terrein appartamento -- = lege flat + inoccupation sub 1 (van personen) ledigheid, het niets doen 2 (van dingen) het onbezet zijn le -- de un appartamento = het leegstaan van een flat inoculabile adj 1 MEDICINA (in)entbaar, inoculeerbaar + inoculabilitate sub 1 MEDICINA (in)entbaarheid inocular v 1 enten (bomen, struiken) 2 MEDICINA inenten, inoculeren 3 (anque FIGURATE) overdragen (op), overbrengen (op), doorgeven (aan) -- un virus a un persona = een virus op iemand overdragen inoculation sub 1 het enten (bomen, struiken), enting 2 MEDICINA het inenten, inenting, inoculatie -- preventive = preventieve inenting + inoculator sub 1 iemand die inent/inoculeert/vaccineert, inenter inodor adj 1 reukloos, geurloos liquido -- = reukloze vloeistof gas -- = reukloos gas flores -- = geurloze bloemen + inodorifere adj 1 niet welriekend, niet geurig inoffensive adj 1 onschadelijk, ongevaarlijk, onschuldig can -- = ongevaarlijke/goedaardige hond remedio -- = ongevaarlijk/onschuldig geneesmiddel joculos -- = ongevaarlijk speelgoed isto pare -- = dat ziet er onschuldig uit render -- = uitschakelen inofficiose adj 1 JURIDIC nietig (van testament) testamento -- = nietig testament inofficiositate sub 1 JURIDIC nietigheid (van testament) + inomittibile adj 1 wat niet kan worden weggelaten inope adj 1 hulpeloos, machteloos 2 arm, behoeftig, berooid, verstoken

53

+ inoperabile adj 1 niet opereerbaar, inoperabel vulnerato -- = niet opereerbare gewonde car-cinoma -- = inoperabel carcinoom + inoperabilitate sub 1 inoperabiliteit -- de un malado = inoperabiliteit van een patiënt + inoperante adj 1 ondoeltreffend, inefficiënt, onwerkzaam, zonder uitwerking mesuras -- = ondoeltreffende maatregelen contos -- = slapende rekeningen inopia sub 1 hulpeloosheid, machteloosheid 2 gebrek, armoede, nood(druft) -- de un lingua = armoede van een taal + inopinabile adj 1 onvermoed cosas -- = onvermoede dingen inopinate adj 1 onverwacht, onvoorzien, plotseling morte -- = plotselinge dood nova -- = verrassend nieuws accidente -- = onverwacht ongeluk caso -- = onvoorzien geval inopportun adj 1 ongelegen, niet gelegen komend, ontijdig visita -- = ongelegen bezoek a/in un momento -- = op een ongelegen ogenblik inopportunitate sub 1 ongelegenheid, het ongelegen komen, ontijdigheid -- de un visita = het ongelegen komen van een bezoek -- de un mesura = ontijdigheid van een maatregel + inoppugnabile adj 1 wat niet bestreden/tegengesproken kan worden argumentos -- = argumen-ten die niet tegengesproken kunnen worden + inoppugnabilitate sub 1 onmogelijkheid tot bestrijding/tegenspraak + inordinate adj 1 ongeordend inorganic adj 1 anorganisch chimia -- = anorganische scheikunde materias/substantias -- = anorganische stoffen + inorganicitate sub 1 anorganisch karakter -- de un substantia = anorganisch karakter van een stof + inorganisabile adj 1 niet organiseerbaar, niet te organiseren

inorgoliar v 1 trots maken, hoogmoedig maken inoxydabile adj 1 niet oxydeerbaar 2 roestvrij aciero -- = roestvrij staal metallo -- = roestvrij metaal cultellos -- = roestvrije messen + inoxydabilitate sub 1 roestvrijheid + in petto adv ITALIANO 1 in petto + input sub ANGLESE 1 COMPUTATOR input inquadramento sub 1 het inlijsten, het omlijsten, het omlijnen, het omringen, inlijsting, omlijning -- de un pictura = inlijsting van een schilderij 2 omlijsting, lijst, rand, kader -- del porta = deuropening -- del pictura = schilderijlijst -- del speculo = spiegellijst inquadrar v 1 inlijsten, in een lijst zetten, omlijsten, omlijnen, omgeven, omringen -- un pictura = een schilderij inlijsten inquadrator sub 1 lijstenmaker inqualificabile adj 1 ongehoord, beneden peil, niet te kwalificeren, uiterst kwalijk su comportamento/conducta es -- = zijn gedrag is beneden peil inquesta sub 1 onderzoek, navraag, enquête -- parlamentari = parlementaire enquête -- policiari = politie-onderzoek -- objective = onpartijdig onderzoek -- preliminar/preparatori = vooronderzoek derecto de -- = enquêterecht question de -- = enquêtevraag commission de -- = onderzoekscommissie aperir un -- = een onderzoek instellen facer un -- = een enquête houden, enquêteren 2 JURIDIC verhoor, getuigenverhoor, ondervraging + inquestar v 1 enquêteren + inquestator sub 1 enquêteur + inquietante adj 1 onrustbarend, zorgwekkend, verontrustend phenomeno -- = onrustbarend verschijnsel novas -- = verontrustende berichten circumstantias -- = zorgelijke omstandigheden

disveloppamento -- = zorgelijke ontwikkeling inquietar v 1 verontrusten, ongerust maken, bezorgd maken su sanitate me inquieta = ik maak me ongerust over zijn gezondheid inquietator sub 1 rustverstoorder, onruststoker inquiete adj 1 bezorgd, ongerust reguardo -- = ongeruste blik 2 onrustig, ongedurig somno -- = onrustige slaap inquietude sub 1 ongerustheid, bezorgdheid, zorg continer su -- = zijn ongerustheid bedwingen 2 onbehagen, gevoel van onzekerheid momentos de -- = onrustige momenten + inquilina sub 1 inquiline inquirer v 1 onderzoeken, inlichtingen inwinnen, onderzoek doen naar, (na)vragen, informeren inquiritor sub 1 iemand die (een gerechtelijk) onderzoek naar iets doet/die navraagt, etc., ondervrager, navrager + inquisibile adj 1 wat het voorwerp van een onderzoek kan zijn inquisition sub 1 (gerechtelijk) onderzoek 2 ECCLESIA (streng) onderzoek, opsporing 3 ECCLESIA inquisitie inquisitor sub 1 iemand die een (gerechtelijk) onderzoek instelt, etc., ondervrager, navrager 2 CATHOLICISMO inquisiteur grande -- = grootinquisiteur inquisitori adj 1 van de inquisitie, inquisitie... inquisitorial adj 1 van de inquisitie, inquisitoriaal, inquisitie... judices -- = inquisitierechters tribunal -- = geloofsrechtbank inrabiamento sub 1 woede, razernij inrabiar v 1 razend maken 2 razend zijn inragiamento sub 1 woede, razernij inragiar v 1 razend maken 2 razend zijn

54

inraucamento sub 1 schorheid, heesheid inraucar v 1 schor maken, hees maken -- se = hees/schor worden inregimentar v 1 inlijven (in een regiment) + inregimentation sub 1 inlijving (in een regiment) I.N.R.I. LATINO 1 I.N.R.I. (= Iesus Nazarenius Rex Iudaeorum) inricchimento sub 1 verrijking, uitbreiding, verdieping -- de su cognoscentias/cognoscimentos = verdieping van zijn kennis -- del spirito = verrijking van de geest -- de un collection = verrijking/uitbreiding/aanwinst van een verzameling -- linguistic = taalverrijking -- de uranium = uraniumverrijking -- de residuos radioactive = opwerking van radioactief afval inricchir v 1 rijk maken, verrijken le commercio inricchi le pais = de handel verrijkt het land -- su cognoscentias/cognoscimentos = zijn kennis uitbreiden -- su vocabulario = zijn woordenschat uitbreiden 2 verrijken (met), overvloedig voorzien (van) 3 het gehalte verhogen (van) -- uranium = uranium verrijken -- residuos radioactive = radioactief afval opwerken inrobar v 1 omhullen, bekleden, dekken + inrolabile adj 1 oprolbaar inrolamento sub 1 MILITAR dienstneming, aanwerving, aanmonstering (matrozen) contracto de -- = monsterrol certificato de -- = monsterboekje centro de -- = rekruteringscentrum inrolar (I) v 1 MILITAR in dienst nemen, aanwerven, rekruteren, aanmonsteren (matrozen) -- marineros = matrozen aanmonsteren -- soldatos = soldaten recruteren -- se como soldato = dienst nemen in het leger 2 opnemen (in groep/partij) inrolar (II) v 1 oprollen, inrollen -- un corda = een touw oprollen haringo inrolate = rolmops inrolate in spiral = schroefvormig gewonden

insablamento sub 1 het verzanden (haven, etc.) 2 het bedekken met zand, het vullen met zand 3 het stranden (van schip), het vastlopen in het zand 4 zandbank insablar v 1 met zand bedekken, met zand vullen 2 (doen) dichtslibben 3 op een zandbank zetten, in het zand laten vastlopen -- se = 1. dichtslibben, verzanden, 2. stranden, op een zandbank lopen (schip), in het zand vastraken (auto, etc.) insaccar v 1 in zakken doen + insaccator sub 1 iemand die zakken vult, zakkenvuller + insaccharar v 1 met suiker bestrooien insalar v 1 zouten, inzouten, in de pekel leggen -- carne = vlees zouten + insalivar v 1 BIOLOGIA met speeksel in de mond mengen + insalivation sub 1 BIOLOGIA vermenging met speeksel van het voedsel insalubre adj 1 ongezond climate -- = ongezond klimaat alimento -- = ongezond voedsel aere -- = ongezonde lucht insalubritate sub 1 ongezondheid, schadelijkheid voor de gezondheid -- del climate = ongezondheid van het klimaat + insalvabile adj 1 niet te redden insan adj 1 dwaas, gek, zot, onzinnig planos -- = onzinnige plannen 2 geestelijk gestoord, krankzinnig, waanzinnig insanabile adj 1 ongeneeslijk maladia -- = ongeneeslijke ziekte plaga -- = ongeneeslijke wond insanabilitate sub 1 ongeneeslijkheid + insanguinamento sub 1 bevlekking/besmeuring met bloed insanguinar v 1 met bloed bevlekken/besmeuren -- se le manos = zijn handen met bloed bevlekken

+ insanguinate adj 1 met bloed bedekt/bevlekt/besmeurd insanitate sub 1 dwaasheid, onzinnigheid dicer --s = onzin uitkramen 2 krankzinnigheid, waanzinnigheid, waanzin -- moral = afwezigheid van het gevoel voor goed en kwaad insatiabile adj 1 onverzadigbaar, onverzadelijk, niet te bevredigen, onvervulbaar sete -- = onlesbare dorst fame -- = onstilbare/onverzadigbare honger desiro/desiderio -- = onblusbaar verlangen aviditate -- = onverzadelijke begeerte curiositate -- = niet te bevredigen nieuwsgierigheid su ambition es -- = zijn eerzucht is niet te verzadigen insatiabilitate sub 1 onverzadigbaarheid, onverzadelijkheid, onvervulbaarheid -- de un desiro/desiderio = onvervulbaarheid van een wens insatiate adj 1 onverzadigd appetito -- = onverzadigde eetlust sete -- de gloria = onverzadigde dorst naar roem + insatisfacte adj 1 onvoldaan, onbevredigd, ontevreden curiositate -- = onbevredigde nieuwsgierigheid + insatisfaction sub 1 ontevredenheid, onvoldaanheid, onbevredigdheid multe -- = een stuk onvrede reguardo de -- = onvoldane blik su -- non esseva sin fundamento = niet zonder grond was hij ontevreden manifestar su -- = zijn ontevredenheid duidelijk laten blijken + insatisfactori adj 1 onbevredigend qualitate -- = onvoldoende kwaliteit resultatos -- = onbevredigende resultaten responsa -- = onbevredigend antwoord insaturabile adj 1 onverzadigbaar, onverzadelijk + insaturate adj 1 onverzadigd acidos grasse -- = onverzadigde vetzuren hydrocarburos -- = onverzadigde koolwaterstoffen inscenar v 1 in scène zetten, ensceneren, regisseren 2 FIGURATE in scène zetten, op touw zetten

55

inscenation sub 1 het in scène zetten, het ensceneren, het regisseren 2 FIGURATE het in scène zetten, het op touw zetten inscenator sub 1 regisseur insciente adj 1 onwetend inscientia sub 1 onwetendheid, gebrek aan kennis, gebrek aan informatie + inscindibile adj 1 niet splijtbaar, niet (op)splitsbaar, niet (onder)verdeelbaar + inscindibilitate sub 1 onmogelijkheid tot splijten/(op)splitsen/ (onder)verdelen inscriber v 1 graveren (als opschrift), inbeitelen 2 GEOMETRIA inschrijven (figuur) -- un triangulo in un circulo = in een cirkel een driehoek tekenen 3 inschrijven, opschrijven, noteren, boeken, op de lijst zetten -- le facturas = de rekeningen inboeken -- un participante = een deelnemer inschrijven -- un persona in un lista = iemand op een lijst zetten -- se = zich (laten) inschrijven, zich opgeven facer se -- pro un examine = zich voor een examen laten inschrijven + inscribibile adj 1 GEOMETRIA die/dat ingeschreven kan worden + inscripte adj 1 GEOMETRIA ingeschreven angulo -- = ingeschreven hoek, omtrekshoek polygono -- = ingeschreven veelhoek, koordenveelhoek pentagono -- = ingeschreven vijfhoek, koordenvijfhoek + inscriptibile adj 1 die/dat ingeschreven kan worden, inschrijfbaar 2 GEOMETRIA inschrijfbaar le polygonos regular es -- in un circumferentia = regelmatige veelhoeken zijn inschrijfbaar in een cirkelomtrek inscription sub 1 inscriptie, opschrift -- sepulcral/funerari/tumbal = grafinscriptie 2 GEOMETRIA het inschrijven (van een figuur) 3 het inschrijven, inschrijving, het opschrijven, het noteren, het boeken, boeking certificato de -- = bewijs van inschrijving formulario/scheda/folio de -- = inschrijfformulier

aperir le -- = de inschrijving openen + inscriptional adj 1 mbt/van de/een inscriptie inscrupulose adj 1 zonder scrupules, onscrupuleus, gewetenloos, nietsontziend criminal -- = nietsontziende misdadiger politico -- = onscrupuleus politicus inscrutabile adj 1 ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk, ondoordringbaar, raadselachtig mysterio -- = ondoorgrondelijk mysterie inscrutabilitate sub 1 ondoorgrondelijkheid, onnaspeurlijkheid, ondoordringbaarheid, raadselachtigheid insecabile adj 1 ondeelbaar, onscheidbaar, onsplitsbaar + insecabilitate sub 1 ondeelbaarheid, onscheidbaarheid, onsplitsbaarheid insecar v 1 insnijden, inkepen, kerven + insectario sub 1 insektarium insecticida sub 1 insekticide, insektenverdelger, insektendodend middel + insecticida adj 1 insektendodend pulvere -- = insektenpoeder + insectifere adj 1 BOTANICA ophrys -- = vliegenorchis + insectiforme adj 1 de vorm van een insekt hebbend + insectifuge adj 1 insektenwerend + insectifugo sub 1 insektenwerend middel, insectifugum insectivore adj 1 insektenetend, insektivoor plantas -- = insektenetende planten animales -- = insektenetende dieren ave -- = insektenetende vogel insectivoro sub 1 insekteneter, insektivoor insecto sub 1 insekt -- alate = gevleugeld insekt -- hemiptere = halfvleugelig insekt punctura/piccatura/morsura de -- = insektenbeet plaga/flagello de --s = insektenplaag libro de --s = insektenboek

studio de -- = insektenstudie societate de --s = insektenstaat mundo del --s = insektenwereld/rijk insectologia sub 1 insektenkunde, insektologie, entomologie + insectologic adj 1 insektologisch + insectologo sub 1 insektenkenner, insektenkundige, insektoloog, entomoloog insecur adj 1 onveilig situation -- = onveilige situatie 2 onzeker homine -- = onzekere man + insecurisar v 1 onzeker maken, een gevoel van onzekerheid geven insecuritate sub 1 onveiligheid zona de -- = onveilig gebied (in oorlogstijd) sensation/sentimento de -- = gevoel van onveiligheid 2 onzekerheid -- juridic = rechtsonzekerheid + inseducibile adj 1 niet te verleiden, niet te verlokken insellar v 1 opzadelen -- un cavallo = een paard opzadelen insellate adj 1 hol, ingezakt cavallo -- = paard met een zadelrug inseminar v 1 insemineren insemination sub 1 het insemineren, inseminatie -- artificial = kunstmatige inseminatie centro de -- artificial = K.I.station + inseminator sub 1 inseminator inseniabile adj 1 wat onderwezen kan worden inseniamento sub 1 het onderwijzen, het onderrichten 2 onderwijs, onderricht -- scholar = schoolonderwijs -- postscholar = herhalingsonderwijs, vervolgonderwijs -- preparatori = voorbereidend onderwijs -- primari = lager onderwijs, basisonderwijs diploma de -- primari = onderwijzersakte -- secundari = voortgezet/middelbaar onderwijs -- superior = hoger onderwijs -- technic = technisch onderwijs -- universitari = universitair

56

onderwijs -- musical/de musica = muziekonderwijs -- Dalton = Daltononderwijs -- Montessori = Montessorionderwijs -- domestic/a domicilio = huisonderwijs -- a tempore partial = part-time onderwijs -- popular = volksonderwijs -- professional = beroepsonderwijs -- public = openbaar onderwijs -- laic = lekenonderwijs -- obligatori = leerplicht -- gratuite = kosteloos onderwijs -- programmate = geprogrammerd onderwijs -- religiose = godsdienstonderwijs -- de lectura = leesonderwijs -- terminal = eindonderwijs -- individualisate = geïndividualiseerd onderwijs -- per correspondentia = schriftelijk onderwijs -- commercial/mercantil = handelsonderwijs -- agrari/agricole = landbouwonderwijs -- del canto = zangonderwijs -- de linguas/de un lingua = taalonderwijs renovation/reforma del -- = onderwijsvernieuwing renovar le -- = het onderwijs vernieuwen libro de -- = leerboek material de -- = leermiddel(en) materia de -- = leerstof systema de -- = onderwijssysteem methodo de -- = onderwijsmethode lege de -- = onderwijswet institution/stabilimento/ establimento de -- = onderwijsinrichting/instelling + inseniante sub 1 onderwijsgevende, leerkracht, onderwijzer, leraar inseniar v 1 onderwijzen, onderrichten, les geven (in) illa insenia Interlingua = zij geeft (les in) Interlingua -- historia = geschiedenis doceren -- un cosa a un persona = iemand iets leren -- a leger a un persona = iemand leren lezen + inseniator sub 1 onderwijsgevende, onderwijzer, leraar insensate adj 1 dom, dwaas, onzinnig interprisa -- = onzinnige onderneming responsa -- = onzinnig antwoord garrulada -- = geleuter insensibile adj 1 gevoelloos, zonder gevoel membro -- = lichaamsdeel waar geen gevoel meer in zit 2 FIGURATE ongevoelig, koel, onverschillig -- als criticas = ongevoelig voor kritiek

3 harteloos, ongevoelig monstrar se -- = zich ongevoelig tonen 4 onmerkbaar, nauwelijks merkbaar progresso -- = geleidelijke vooruitgang + insensibilisar v 1 MEDICINA gevoelloos maken, onder narcose brengen, verdoven -- le nervos de un dente = de zenuwen van een tand verdoven -- un malado = een patiënt onder narcose brengen + insensibilisation sub 1 MEDICINA het gevoelloos maken, het onder narcose brengen, verdoving insensibilitate sub 1 gevoelloosheid -- de un nervo = gevoelloosheid van een zenuw 2 FIGURATE ongevoeligheid, koelheid, onverschilligheid -- apparente = schijnbare onverschilligheid 3 harteloosheid + insensitive adj 1 niet sensitief, niet (fijn)gevoelig + insensitivitate sub 1 afwezigheid van sensitiviteit/(fijn)gevoeligheid inseparabile adj 1 onafscheidbaar, onafscheidelijk, onverbrekelijk/innig verbonden (met) amicos -- = onafscheidbare vrienden prefixo -- = onscheidbaar voorvoegsel verbos con prefixos -- = onscheidbare werkwoorden inseparabilemente unite = onafscheidelijk verenigd/verbonden con su -- cigarretta in le bucca = met zijn eeuwige sigaret in zijn mond inseparabilitate sub 1 onafscheidelijkheid, innige verbondenheid -- de duo amicos = onafscheidelijkheid van twee vrienden -- de duo conceptos = onafscheidelijkheid van twee opvattingen + insequestrabile adj 1 wat niet in beslag kan worden genomen + insequetrabilitate sub 1 onmogelijkheid tot be-slagneming inserer v 1 opnemen, invoegen, bijsluiten, inlassen, inschuiven, inzetten, plaatsen -- un articulo = een artikel plaatsen (in een krant) -- un clausula = een clausule opnemen -- un parola = een woord tussenvoegen

insertar v 1 opnemen, invoegen, bijsluiten, inlassen, inschuiven, inzetten, plaatsen -- un articulo = een artikel plaatsen (in een krant) -- un clausula = een clausule opnemen -- un parola = een woord tussenvoegen 2 enten insertion sub 1 opname, invoeging, bijsluiting, inlassing, plaatsing (in een krant), inworp (in automaat) -- de un clausula in un contracto = opname van een clausule in een contract 2 ELECTRICITATE tussenschakeling + inservibile adj 1 onbruikbaar + inservibilitate sub 1 onbruikbaarheid insidia sub 1 val, valstrik poner/tender un -- = valstrik spannen eluder un -- = een val ontlopen cader in le -- = erin lopen, erin vliegen, erin tuinen, erin tippelen 2 arglistigheid, geniepigheid, verraderlijkheid le --s del mar = de onbetrouwbaarheid van de zee insidiar v 1 een hinderlaag leggen, opwachten (om te overvallen) 2 samenspannen, samenzweren, intrigreren insidiator sub 1 iemand die in hinderlaag ligt, belager 2 samenzweerder insidiose adj 1 verraderlijk, geniepig, arglistig question/demanda -- = strikvraag morbo/maladia -- = verraderlijke/sluipende ziekte insigne adj 1 beroemd, vermaard 2 voortreffelijk, uitstekend, opmerkelijk insignia sub 1 onderscheidingsteken, insigne, speldje --s de un ordine = onderscheidingstekenen van een orde -- sportive = sportinsigne -- familiar = familiewapen 2 uithangbord 3 vaandel, vlag, banier 4 vaandeldrager insignificante adj 1 onbeduidend, onbetekenend, onbelangrijk detalio -- = onbetekenend detail cosa -- = bagatel, kleinigheid, wissewasje

57

parolas -- = nietszeggende woorden summa -- = luttele som geld damno(s) -- = geringe schade quantitate -- = verwaarloosbare hoeveelheid insignificantia sub 1 onbeduidendheid, onbetekenendheid, nietigheid + insilage sub 1 AGRICULTURA het bewaren in een silo, het inkuilen, inkuiling methodo de -- = inkuilmethode + insilar v 1 AGRICULTURA in een silo bewaren, kuilen, inkuilen -- forrage verde = groenvoer inkuilen forrage insilate = kuilvoer herba insilate = kuilgras insimul adv 1 samen, met elkaar, bij elkaar, tegelijk toto -- = alles bij elkaar totes -- = met z'n allen star -- = bij elkaar staan mitter -- = bijeenbrengen, verzamelen viver -- = samenwonen dormir -- = met elkaar slapen insimul sub 1 (samenhangend) geheel, totaliteit, alles te zamen -- coherente = samenhangend geheel photo(graphia) de -- = overzichtsfoto MATHEMATICA -- de punctos = puntverzameling MATHEMATICA theoria del --es = verzamelingenleer 2 ensemble (anque MUSICA), gezelschap, groep -- de musica de camera = kamermuziekensemble 3 MUSICA samenspel, samenzang 4 pak, kostuum insincer adj 1 onoprecht, geveinsd enthusiasmo -- = geveinsde geestdrift insinceritate sub 1 onoprechtheid, geveinsdheid insinuante adj 1 indringerig, (zich) indringend 2 vleierig, innemend (door list/vleierij) voce -- = vleierige stem insinuar v 1 insteken, inbrengen 2 handig of ongemerkt indringen -- se in un gruppo = zich handig indringen in een groep 3 insinueren, bedekte toespelingen maken, bedekt te kennen geven, bedekt te verstaan geven 4 JURIDIC inschrijven, betekenen insinuation sub 1 het insinueren, het maken van bedekte toespelingen 2 het ongemerkt indringen

3 insinuatie, bedekte toespeling, verdachtmaking --s perfide = perfide/valse insinuaties 4 JURIDIC inschrijving (van akte) insinuative adj 1 (zich) indringend 2 vleierig insinuator sub 1 iemand die zich indringt 2 iemand die insinueert insipide adj 1 flauw, smakeloos, laf platto -- = smakeloos/flauw gerecht 2 vervelend, saai, zouteloos film (A) -- = saaie film libro -- = vervelend boek spectaculo -- = kleurloze vertoning persona -- = kleurloze figuur, saaie vent, droogstoppel conversation -- = zouteloos gesprek insipiditate sub 1 flauwheid, smakeloosheid, lafheid -- de un platto = smakeloosheid van een gerecht 2 saaiheid, zouteloosheid -- de un film = saaiheid van een film insipiente adj 1 dwaas, onbenullig, dom insipientia sub 1 dwaasheid, onbenulligheid, domheid + insistente adj 1 aanhoudend, nadrukkelijk supplication -- = aanhoudende smeekbede toccar --mente = peuteren insistentia sub 1 het aanhouden, aandrang -- indiscrete = te ver gaande opdringerigheid con -- = met nadruk, uitdrukkelijk al -- de mi patre = op aandringen van mijn vader insister v 1 de nadruk leggen (op), benadrukken, accentueren -- in su negativa = bij zijn weigering blijven 2 aandringen, aanhouden -- pro obtener un cosa = aandringen om iets te krijgen in situ adv LATINO 1 in situ, ter plaatse, op de plaats van ontstaan, in de oorspronkelijke toestand studiar un planta -- = een plant in situ bestuderen insobrie adj 1 onmatig (speciaal mbt drinken) insobrietate sub 1 onmatigheid (speciaal mbt drinken) insociabile adj 1 eenzelvig, mensenschuw,

teruggetrokken, ongezellig, op zich zelf haber un character -- = niet gemakkelijk in de omgang zijn insociabilitate sub 1 eenzelvigheid, ongezelligheid insolar v 1 aan het zonlicht blootstellen, in de zon zetten le mediedie insolate = het zonnige zuiden insolation sub 1 het blootstellen aan de inwerking van de zon siccar plantas per -- = planten drogen door ze aan de zon bloot te stellen 2 zonnesteek prender un -- = een zonnesteek oplopen insolente adj 1 brutaal, onbeschaamd, onbeschoft, impertinent, vrijpostig responsa -- = brutaal antwoord tono -- de su parolas = brutale toon van zijn woorden comportamento/conducta -- = brutaal gedrag observation/remarca -- = onbeschofte opmerking esser -- con un persona = brutaal tegen iemand zijn responder insolentemente = brutaal antwoorden insolentia sub 1 brutaliteit, onbeschaamdheid, onbeschoftheid, impertinentie tractar un persona con -- = brutaal tegen iemand zijn io es lasse de vostre --s = ik ben uw onbeschaamdheden moe + insolidari adj 1 niet solidair + insolidaritate sub 1 gebrek aan gemeenschapsgevoel/saamhorigheid /solidariteit + insolide adj 1 niet solide, niet duurzaam, onvast insolite adj 1 ongewoon, vreemd, ongebruikelijk facto -- = ongewoon feit comportamento/conducta -- = vreemd gedrag qualcosa de -- = iets bijzonders insolubile adj 1 onoplosbaar (van een vaste stof in een vloeistof) -- in aqua = onoplosbaar in water 2 onoplosbaar (probleem, etc.) mysterio -- = onoplosbaar mysterie difficultate -- = onoplosbare moeilijkheid + insolubilisar v 1 onoplosbaar maken insolubilitate sub 1 onoplosbaarheid (van een vaste stof in een vloeistof)

58

-- in aqua = onoplosbaarheid in water 2 onoplosbaarheid (van een probleem, etc.) -- de un mysterio = onoplosbaarheid van een mysterie -- de un difficultate = onoplosbaarheid van een moeilijkheid insolvente adj 1 COMMERCIO niet in staat om te betalen, insolvent debitor -- = insolvente debiteur insolventia sub 1 COMMERCIO onvermogen om te betalen, insolventie declaration de -- = insolventverklaring insomne adj 1 slapeloos passar un nocte -- = een nacht slapeloos doorbrengen insomnia sub 1 slapeloosheid nocte de -- = slapeloze nacht pastilla contra le -- = slaappil suffrer de -- = aan slapeloosheid lijden isto me causa -- = dat bezorgt me slapeloze nachten + insomniac adj 1 slapeloos + insomniaco sub 1 lijder aan slapeloosheid + insondabile adj 1 grenzeloos, mateloos, onvoorstelbaar miseria -- = peilloze ellende 2 onpeilbaar, niet te peilen mysterio -- = ondoorgrondelijk misterie profunditates -- = diepten die niet te gronden zijn + insonor adj 1 geluiddicht, geluiddempend material -- = geluiddempend materiaal 2 geluidloos + insonorisar v 1 geluiddicht maken + insonorisate adj 1 geluiddicht mal -- = gehorig + insonorisation sub 1 het geluiddicht maken, geluiddemping + insonoritate sub 1 klankloosheid, geluidloosheid inspectar v 1 inspecteren, controleren -- le truppas = de troepen inspecteren 2 aandachtig bekijken, goed nakijken, onderzoeken inspection sub 1 het inspecteren, het controleren,

inspectie, controle, nauwkeurig onderzoek, toezicht -- scholar = schoolinspectie -- del labor/del travalio = arbeidsinspectie -- de un nave = inspectie van een schip -- a fundo = grondige inspectie consilio de -- = raad van toezicht servicio de -- = keuringsdienst viage de -- = inspectiereis facer un -- = een inspectie houden facer le -- del dormitorios = de slaapzalen inspecteren deponer pro -- = ter inzage leggen 2 (persoon/personen) inspection -- principal = hoofdinspectie inspector sub 1 inspecteur, opziener, opzichter, controleur -- fiscal/del impostos = belastinginspecteur -- de policia = inspecteur van politie -- de travalio/de labor = arbeidsinspecteur -- del inseniamento secundari = inspecteur bij het middelbaar onderwijs -- de assecurantias/de un compania de assecurantia = inspecteur bij een verzekeringsmaatschappij -- principal = hoofdinspecteur -- general = inspecteur generaal + inspectoral adj 1 inspectie..., inspecteurs... inspectorato sub 1 ambt van inspecteur, inspecteurschap, inspectoraat, inspectie -- del labor/del travalio = arbeidsinspectie insperabile adj 1 niet te hopen, wat men niet mag hopen insperate adj 1 onverhoopt, onverwacht, plotseling, buiten verwachting succurso -- = onverwachte hulp successo -- = onverwacht succes inspicer v 1 inspecteren, toezicht houden over, controleren inspirar v 1 inademen 2 FIGURATE inspireren, inblazen, ingeven, bezielen (met) -- confidentia = vertrouwen inboezemen -- diffidentia = achterdocht inboezemen/wekken -- repugnantia/repulsion = afschuw/afkeer inboezemen -- commiseration = deernis wekken -- interesse = belangstelling inboezemen -- respecto = eerbied inboezemen -- antipathia = antipathie opwekken -- vergonia a = beschamen

+ inspirate adj 1 geïnspireerd, bezield poeta -- = bezielde dichter artista -- = geïnspireerde kunstenaar propheta -- = geïnspireerde profeet architectura -- del antiquitate = architectuur die geïnspireerd is door de oudheid inspiration sub 1 het inademen, inademing -- e expiration = inademing en uitademing 2 FIGURATE het inspireren, inspiratie, het inblazen, het ingeven, ingeving, bezieling fonte de -- = inspiratiebron artista con -- = geïnspireerd kunstenaar association de -- calvinista = vereniging op calvinistische grondslag 3 inval, (spontaan) idee, ingeving, inspiratie inspirator sub 1 beademingstoestel, beademingsmachine 2 inspirator, bezieler, initiatiefnemer, aanstichter + inspiratori adj 1 de inademing betreffend, inspiratorisch difficultates -- = ademhalingsmoeilijkheden capacitate -- = longcapaciteit consonante -- = inspiratorische medeklinker 2 bezielend, inspirerend inspissar v 1 dikker maken, indikken, dichter maken inspissation sub 1 het dikker maken, het indikken, het dichter maken, verdikking, indikking, verdichting agente de -- = verdikkingsmiddel instabile adj 1 onstabiel, labiel, onvast, wankelbaar, wisselvallig, onzeker character -- = wankelmoedig karakter felicitate -- = wankel geluk equilibrio -- = wankel/labiel evenwicht construction -- = labiele constructie persona -- = wankelmoedig mens sentimentos -- = veranderlijke gevoelens tempore -- = veranderlijk/wisselvallig weer base -- = wankele basis bursa -- = verdeelde beurs CHIMIA composito -- = onstabiele verbinding ille ha un humor multo -- = hij is zeer ongelijk van humeur instabilitate sub 1 instabiliteit, labiliteit, onvastheid, onstandvastigheid, veranderlijkheid, wisselvalligheid, wankelmoedigheid -- de un equilibrio = labiliteit van een evenwicht

59

-- de un situation = het instabiele van een situatie -- de un character = onstandvastigheid van een karakter -- de humor = wisselvalligheid van stemming -- del opiniones = veranderlijkheid van de meningen -- del tempore = wisselvalligheid/veranderlijkheid van het weer installar v 1 aanstellen, installeren, in ambt bevestigen 2 plaatsen, een plaats geven, neerzetten, opstellen, installeren, aanleggen, (van leidingen), inrichten (huis) -- se = 1. gaan zitten, zich installeren, 2. zich installeren, gaan wonen, zich vestigen -- le refugiatos in campos = de vluchtelingen in kampen onderbrengen in iste edificio on va -- botecas = in dat gebouw worden winkels ondergebracht installation sub 1 het aanstellen, het bevestigen in ambt, het installeren, installatie solemnitate/ceremonia de -- = inhuldigingsplechtigheid 2 plaatsing, opstelling, aanleg (van leidingen), inrichting (van huis), installatie -- de un machina a lavar = plaatsing van een wasmachine prescriptiones de -- = installatievoorschriften costos de -- = installatiekosten, plaatsingskosten 3 apparatuur, machines, toestellen, installatie -- de tubos = buizennet -- de calefaction central = verwarmingsinstallatie -- electric = elektrische apparatuur -- stereophonic = stereoapparatuur, stereoinstallatie -- de fabrica = fabrieksinstallatie -- industrial = bedrijfsinstallatie --es portuari/del porto = havenwerken, haveninstallaties -- frigorific/de refrigeration = vriesinstallatie --es sanitari = sanitair -- de radar = radarinstallatie -- de reserva/de succurso = noodinstallatie -- de alarma = alarminstallatie -- de controlo = controle-installatie material de -- = installatiemateriaal + installator sub 1 iemand die iets of iemand installeert/iets plaatst, installateur, aanlegger -- de calefaction central = verwarmingsinstallateur instantanee adj 1 kort(stondig), een ogenblik durend, ogenblikkelijk, onmiddellijk effecto -- = onmiddellijk effect photo(graphia) -- = momentopname, snapshot designator -- = sneltekenaar

bascula/balancia -- = snelweger caffe -- = instantkoffie instantaneemente = onmiddellijk, stante pede instantaneitate sub 1 kortstondigheid, ogenblikkelijkheid, korte duur + instantaneo sub 1 PHOTOGRAPHIA momentopname, kiekje instante adj 1 dringend, ogenblikkelijk, onmiddellijk, op handen zijnd periculo -- = dreigend gevaar menacia -- = onmiddellijke bedreiging instante sub 1 ogenblik, moment sin perder un -- = zonder een moment te verliezen, onverwijld le -- ephemere = het vlietende ogenblik (a) omne/cata -- = telkens, ieder ogenblik, steeds, voortdurend instantia sub 1 dringend verzoek, aandrang al --s de mi patre = op aandrang/aandringen van mijn vader supplicar con -- = bezweren 2 aanleg, instantie, procedure in prime -- = in eerste instantie/aanleg in ultime -- = in laatste instantie instar v 1 aandringen, aanhouden instaurar v 1 stichten, oprichten, instellen, invoeren, grondvesten -- le republica = de republiek stichten/vestigen/uitroepen -- un nove moda = een nieuwe mode invoeren -- un usage = een gebruik in zwang brengen instauration sub 1 het stichten, het oprichten, stichting, oprichting, instelling, invoering, grondlegging le-- del republica = de vestiging van de republiek le -- del dictatura = het instellen van de dictatuur le -- de un usage = het invoeren van een gebruik instaurator sub 1 stichter, oprichter, insteller, grondlegger instigar v 1 aansporen, ophitsen, aanstoken, aanzetten (tot), aanstichten -- un persona al vengiantia = iemand aanzetten tot wraak le ambition le instigava = eerzucht dreef hem aan instigation sub 1 het aansporen, het ophitsen, instigatie, aansporing, aandrijving, opstoking, ophitsing

per/a -- de = op aansporing/instigatie van instigator sub 1 instigator, aanstoker, aanzetter, inspirator, bezielende kracht, stuwende kracht -- de guerra = oorlogsophitser -- principal = hoofdaanlegger instigatrice sub 1 aanstookster, aanzetster, inspiratrice, bezielende kracht, stuwende kracht instillar v 1 indruppelen -- un oculo = een oog indruppelen 2 FIGURATE geleidelijk inprenten -- odio in le mente de un persona = iemands geest vergiftigen instillation sub 1 het indruppelen, indruppeling 2 FIGURATE geleidelijke inprenting instinctive adj 1 instinctief, instinctmatig aversion/antipathia -- = instinctieve/gevoelsmatige afkeer gesto -- = instinctmatig/onwillekeurig gebaar action -- = instincthandeling movimento -- = instinctieve/onwillekeurige beweging comportamento/conducta -- = instinctief gedrag ille ha reagite instinctivemente = hij heeft instinctief gereageerd + instinctivitate sub 1 instinctmatigheid, instincti-viteit -- del sentimento materne = instinctiviteit van het moedergevoel instincto sub 1 instinct, (natuur)drift -- materne/maternal = moederinstinct -- basse = laag instinct -- sexual = geslachtsdrift -- vital = levensinstinct -- de conservation = instinct tot zelfbehoud -- animal = dierlijk instinct -- gregari = kudde-instinct -- de morte = doodsdrift -- linguistic = taalgevoel -- primari = oerinstinct -- de classe = klasse-instinct -- territorial = territoriuminstinct --s bestial = dierlijke instincten ager per -- = instinctief handelen + instinctual adj 1 PSYCHOLOGIA instinctief, instinctmatig comportamento/conducta -- = instinctmatig gedrag instituer v 1 instellen, stichten, invoeren -- un bursa de studio = een studiebeurs instellen -- un ordine religiose = een religieuze orde stichten 2 JURIDIC aanstellen als, aanwijzen als

60

-- un persona herede = iemand als erfgenaam benoemen instituta sub 1 DERECTO ROMAN --s = instituten institution sub 1 het instellen, het oprichten, het invoeren, het tot stand brengen 2 instelling, stichting, inrichting -- bancari = bankinstelling -- de inseniamento/de instruction = onderwijsinstelling -- de beneficentia = weldadigheidsinstelling -- de credito = kredietinstelling -- statal = rijks/staatsinstelling --es democratic = democratische instellingen --es international = internationale instellingen 3 instituut 4 ingewortelde gewoonte, gebruik + institutional adj 1 institutioneel investitores -- = institutionele beleggers + institutionalisar v 1 institutionaliseren, tot een officiële instelling maken -- un uso/usage/consuetude = een gebruik institutionaliseren + institutionalisate adj 1 geïnstitutionaliseerd institutionalisation sub 1 institutionalisering, het tot instelling worden/maken -- de un uso/usage/consuetude = institutionalisering van een gebruik + institutionalismo sub 1 institutionalisme + institutionalista sub 1 institutionalist instituto sub 1 instituut, instelling, genootschap -- Pasteur = Pasteurinstituut -- del cancere, -- pro le lucta contra le cancere = kankerinstituut -- obstetric = kraaminrichting -- de clearing (A) = clearinginstituut -- pro cecos = blindeninstituut -- pro surdes = doveninstituut -- de beltate = schoonheidsinstituut -- de sinologia = sinologisch instituut -- seismologic = seismologisch instituut institutor sub 1 stichter, oprichter, grondlegger 2 onderwijzer -- private = huisleraar diploma de -- = onderwijzersakte diploma de -- principal = hoofdakte instruction sub 1 onderwijs, onderricht, opleiding, vorming -- primari = lager onderwijs,

basisonderwijs -- public = openbaar onderwijs -- professional = beroepsopleiding -- obligatori = leerplicht -- militar = militaire training -- religiose = godsdienstonderwijs -- civic = burgerkunde -- domestic/a domicilio = huisonderwijs institution/stabilimento/ establimento de -- = onderwijsinstelling/inrichting volo de -- = oefenvlucht sin -- = onontwikkeld, zonder enige scholing conformar se al/sequer le --es = de instructies opvolgen 2 instructie, voorschrift, richtlijn -- pro le uso = gebruiksaanwijzing libretto de --(es) = handleiding executar --es = instructies nakomen 3 JURIDIC (vóór)onderzoek judice de -- = rechter van instructie, onderzoeksrechter instructive adj 1 leerzaam, leerrijk, instructief libro -- = leerzaam boek conversation -- = leerzaam gesprek exemplos -- = leerzame voorbeelden instructor sub 1 opleider, instructeur -- de autoschola = rijinstructeur 2 JURIDIC (judice) -- = rechter van instructie, rechter-commissaris instruer v 1 onderwijzen, opleiden, vormen, les geven aan, instrueren 2 inlichten, op de hoogte brengen, instrueren 3 JURIDIC een vooronderzoek instellen + instruite adj 1 ontwikkeld, goed onderricht, op de hoogte persona pauco/poco -- = iemand zonder scholing instrumental adj 1 MUSICA instrumentaal musica -- = instrumentale muziek recitativo -- = instrumentaal recitatief 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA caso -- = instrumentalis + instrumentalismo sub 1 PHILOSOPHIA instrumentalisme instrumentar v 1 JURIDIC instrumenteren, akten opmaken 2 MUSICA instrumenteren, orkestreren, zetten instrumentation sub 1 JURIDIC het instrumenteren, instrumentering 2 MUSICA instrumentering, orkestratie, zetting instrumentista sub 1 MUSICA instrument(al)ist,

musicus, executant 2 PHILOSOPHIA instrumentalist instrumento sub 1 gereedschap, werktuig, instrument (anque FIGURATE) FIGURATE devenir le -- de un persona = tot iemands werktuig worden -- de guerra = oorlogstuig -- de mesura = meetinstrument -- de precision = precisieinstrument -- aratori = landbouwwerktuig -- chirurgic = chirurgisch instrument -- astronomic = astronomisch instrument -- incisori = snijwerktuig cassa de --s = instrumentendoos armario de --s = instrumentenkast quadro/pannello/tabuliero a/de --s = instrumentenbord, dashboard -- de tormento/tortura/supplicio = folterwerktuig constructor de --s = instrumentmaker 2 MUSICA instrument -- musical/de musica = muziekinstrument -- de percussion = slaginstrument -- a/de chorda(s) = strijkinstrument -- de vento = blaasinstrument -- de ligno = houten blaasinstrument + insubmergibile adj 1 onzinkbaar + insubmergibilitate sub 1 onzinkbaarheid insubmersibile adj 1 onzinkbaar nave -- = onzinkbaar schip + insubmersibilitate sub 1 onzinkbaarheid -- de un nave = onzinkbaarheid van een schip + insubmisse adj 1 weerspannig insubmission sub 1 weerspannigheid, ongehoorzaamheid, MILITAR dienstweigering insubordinate adj 1 weerspannig, ongehoorzaam truppas -- = weerspannige troepen insubordination sub 1 weerspannigheid, ongehoorzaamheid, verzet, insubordinatie, MILITAR dienstweigering + insubornabile adj 1 onontkoopbaar judice -- = onomkoopbare rechter insubstantial adj 1 niet stoffelijk 2 onwerkelijk

61

insubstantialitate sub 1 onstoffelijkheid 2 onwerkelijkheid + insubstituibile adj 1 onvervangbaar un technico -- = een onvervangbare technicus creder se -- = zich onvervangbaar achten necuno es -- = niemand is onvervangbaar + insubstituibilitate sub 1 onvervangbaarheid insuccesso sub 1 mislukking, fiasco, flop -- de un interprisa = mislukking van een onderneming -- de un pecia/obra de theatro = fiasco van een toneelstuk + insucrar v 1 met suiker bestrooien insufficiente adj 1 onvoldoende, ontoereikend, gebrekkig cognoscentia/cognoscimento -de un lingua = ontoereikende kennis van een taal imballage -- = gebrekkige verpakking quantitate -- = onvoldoende hoeveelheid offerta de labor/travalio -- = onvoldoende aanbod van werk dar un responsa -- = een vraag onvoldoende beantwoorden le medios es -- = de middelen zijn niet toereikend insufficientemente assecurate = onderverzekerd 2 onbekwaam, ongeschikt insufficientia sub 1 het onvoldoende zijn, ontoereikendheid, tekort, gebrek -- auditive = hardhorendheid -- de peso = ondergewicht -- respiratori = ademnood -- cardiac/del corde = hartzwakte -- vitaminic/de vitaminas = vitaminegebrek -- de capitales = kapitaalschaarste per -- de provas/probas = bij gebrek aan bewijs 2 onbekwaamheid, ongeschiktheid insufflar v 1 inblazen (anque MEDICINA) Deo insufflava le vita a Adam = God blies Adam de levensadem in 2 FIGURATE inblazen (moed), inboezemen (vrees), aanjagen (angst), ingeven (verlangen) insufflation sub 1 het inblazen, inblazing 2 MEDICINA inblazing, insufflatie insufflator sub 1 TECHNICA aanblazer, blaastoestel 2 MEDICINA insufflator insuffribile adj 1 onduldbaar, ondraaglijk, onuitstaanbaar individuo -- = onuitstaanbare kerel

+ insuffribilitate sub 1 onduldbaarheid, ondraaglijkheid, onuitstaanbaarheid insula sub 1 eiland Insulas Canari = Kanarische Eilanden Insulas Anglonormanne = Kanaaleilanden Insula de Man (A) = (het eiland) Man Insula de Pascha = Paaseiland Insula del Diabolo = Duivelseiland Le Insulas Britannic = De Britse Eilanden -- de forage = booreiland -- corallin/corallifere = koraaleiland -- roccose = rotseiland -- artificial = kunstmatig eiland -- linguistic = taaleiland -- ethnic = etnische enclave viver in un -- = op een eiland wonen 2 blok huizen insulamento sub 1 isolering, isolatie, het afzonderen, afzondering 2 ELECTRICITATE etc., isolatie + insulan adj 1 eiland... + insulano sub 1 eilandbewoner insular v 1 isoleren, afzonderen 2 ELECTRICITATE etc., isoleren insular adj 1 van een eiland, eiland..., insulair, op een eiland wonend population -- = eilandbevolking insulario sub 1 eilandbewoner, eilander insularitate sub 1 het feit uit eilanden te bestaan le -- del Regno Unite = Engelands insulaire positie 2 het aan eilandbewoners eigen karakter insulation sub 1 ELECTRICITATE etc., het isoleren, isolatie insulator sub 1 ELECTRICITATE etc., isolator, niet-geleider insulina sub 1 insuline injection de -- = insuline-injectie + insulinase sub 1 BIOCHIMIA insulinase + insulinic adj 1 insuline... + insulinotherapia sub 1 MEDICINA insulinetherapie

+ insultante adj 1 beledigend, schimp... crito -- = schimpkreet riso -- = schimplach canto -- = schimplied nomine -- = schimpnaam linguage -- = schimptaal discurso -- = schimprede insultar v 1 aanvallen 2 beledigen, uitschelden, beschimpen, honen -- un persona = op iemand schelden, iemand uitschelden insultator sub 1 aanvaller, agressor 2 belediger, beschimper, iemand die uitscheldt/hoont insulto sub 1 aanval, insult -- epileptic/de epilepsia = epileptisch insult -- apoplectic/de apoplexia = apoplectisch insult 2 belediging, smaad, hoon --s grossier = grove beledigingen isto es un -- al bon gusto = dit druist tegen de goede smaak in retornar le --(s) = terugschelden insuperabile adj 1 onoverkomelijk, onneembaar, onoverwinnelijk obstaculo -- = onoverkomelijke hindernis difficultates -- = onoverkomelijke moeilijkheden aversion -- = onoverwinbare afkeer 2 onovertrefbaar, niet te overtreffen + insuperabilitate sub 1 onoverkomelijkheid, onoverwinnelijkheid 2 onovertrefbaarheid + insuperate adj 1 onovertroffen insupportabile adj 1 on(ver)draaglijk, niet te verdragen dolor -- = ondraaglijke pijn suffrentia -- = ondraaglijk lijden odor -- = ondraaglijke stank/lucht isto es -- = het is niet te harden le tension se face -- = de spanning is niet langer te dragen + insupportabilitate sub 1 on(ver)draaglijk karakter, niet te verdragen karakter + insupprimibile adj 1 wat men niet kan onderdrukken + insupprimibilitate sub 1 onmogelijkheid om te onderdrukken insurgente adj 1 oproerig, opstandig fortias -- = opstandige strijdkrachten + insurgente sub 1 oproerling, opstandeling

62

insurger v 1 -- se = in opstand komen, zich verzetten, opstaan (tegen), muiten --se contra un tyranno = in opstand komen tegen een tiran FIGURATE -- se contra un interpretation tendentiose del factos = zich verzetten tegen een tendentieuze interpretatie van de feiten insurgite adj 1 oproerig, opstandig provincias -- = opstandige provincies population -- = oproerige bevolking insurgito sub 1 oproerling, opstandeling insurmontabile adj 1 onoverkomelijk difficultates -- = onoverkomelijke moeilijkheden obstaculo -- = onoverkomelijk obstakel aversion -- = niet te overwinnen afkeer + insurmontabilitate sub 1 onoverkomelijkheid insurrection sub 1 (anque FIGURATE) opstand, oproer, rebellie -- armate = gewapende opstand -- popular/del populo = volksopstand -- de paisanos = boerenopstand -- del conscientia = opstand van het geweten foco de -- = verzetshaard, haard van de opstand insurrectional adj 1 van de opstand, opstand..., opstandig, oproerig governamento -- = door opstandelingen gevormde regering movimento -- = opstandige beweging foco -- = haard van de opstand + insusceptibile adj 1 onvatbaar, onontvankelijk, ongevoelig + insusceptibilitate sub 1 onvatbaarheid, onontvankelijkheid, ongevoeligheid + insuspectabile adj 1 die/dat men niet kan verdenken, boven verdenking verheven + insuspectate adj 1 onverdacht + insustenibile adj 1 onhoudbaar, onverdedigbaar, niet vol te houden opinion -- = niet vol te houden mening position -- = onhoudbare positie these/thesis -- = onhoudbare stelling + insustenibilitate sub 1 onhoudbaarheid,

onverdedigbaarheid -- de un these/thesis = onhoudbaarheid van een stelling + insystematic adj 1 onsystematisch intabulamento sub 1 ARTE DE CONSTRUER kroonwerk intabular v 1 dichtspijkeren met planken, met planken beleggen, bevloeren 2 ter tafel/te berde brengen, aankaarten intacte adj 1 intact, gaaf, heel, onbeschadigd, ongeschonden, ongerept, onbedorven (van levensmiddelen) dentatura -- = gaaf gebit reputation -- = onbeschadigde reputatie iste vitreria ha arrivate -- = dat glaswerk is behouden aangekomen lassar -- un cosa = iets intact laten su honor remaneva -- = haar eer bleef onaangetast intactile adj 1 ontastbaar + intaliar v 1 inkepen, insnijden, inzagen, inkerven, canneleren, groeven nomines intaliate in ligno = in hout gekerfde namen + intalio sub 1 inkeping, insnijding, snee, sponning, sleuf il ha un grande -- in le tabula = er is een hele hak uit de tafel intangibile adj 1 ontastbaar, ongrijpbaar un gas es -- = een gas is ontastbaar 2 onaantastbaar principios -- = onaantastbare principes derectos -- = onaantastbare rechten intangibilitate sub 1 ontastbaarheid, ongrijpbaarheid 2 onaantastbaarheid -- de un principio = onaantastbaarheid van een principe -- de un lege = onaantastbaarheid van een wet + intarsia sub 1 intarsia (soort inlegwerk) intascar v 1 in de zak steken, opstrijken -- moneta = geld opstrijken integrabile adj 1 MATHEMATICA integreerbaar function -- = integreerbare functie integrabilitate sub 1 MATHEMATICA integreerbaarheid integral sub 1 MUSICA volledige uitvoering (op band, op plaat) le integral del symphonias de Beethoven = de complete

symfonieën van Beethoven 2 LITTERATURA volledige uitgave 3 MATHEMATICA integraal -- complete = volledige integraal -- definite = bepaalde integraal -- indefinite = onbepaalde integraal -- improprie = oneigenlijke integraal -- de action = werkingsintegraal -- de contorno = contourintegraal -- de probabilitate = waarschijnlijkheidsintegraal -- de phase = fase-integral -- de convolution = convolutieintegraal -- elliptic = elliptische integraal -- exponential = exponentiële integraal signo de -- = integraalteken calcular le -- = de integraal berekenen integral adj 1 volledig, integraal, (al)geheel, compleet edition -- = volledige uitgave pagamento -- = volledige betaling reimbursamento -- = volledige terugbetaling pan -- = volkorenbrood, kropbrood farina -- = ongebuild meel salario -- = vol salaris/loon reforma -- = volledige hervorming casco -- = gesloten valhelm, integraalhelm 2 MATHEMATICA integraal... calculo -- = integraalrekening equation -- = integraalvergelijking cosinus -- = integraalcosinus + integralismo sub 1 integralisme, fundamentalisme + integralista sub 1 integralist, fundamentalist + integralista adj 1 integralistisch, fundamentalistisch movimento -- = fundamentalistische beweging + integralistic adj 1 integralistisch, fundamentalistisch movimento -- = fundamentalistische beweging integralitate sub 1 volledigheid in su -- = in zijn geheel integrante adj 1 integrerend facer/formar parte -- de = een integrerend deel uitmaken van integrar v 1 integreren, (als bestanddeel) invoegen, (in 't geheel) opnemen, tot één geheel maken ECONOMIA gestion integrate = geïntegreerd beheer 2 MATHEMATICA integreren, de integraal berekenen van integration sub 1 het integreren, integratie, opneming (in 't geheel), samensmelting, samenvoeging -- racial/del racias = rassenintegratie

63

politica de -- = integratiebeleid 2 MATHEMATICA het integreren, integratie -- partial = partiële integratie constante de -- = integratieconstante + integrationisme sub 1 integrationisme + integrationista sub 1 voorstander van integratie + integrationista adj 1 naar integratie strevend + integrationistic adj 1 integrationistisch + integrative adj 1 integratief norma -- = integratieve norm integrator sub 1 MATHEMATICA integrator integre adj 1 volledig, ongeschonden, geheel, gaaf lacte -- = volle melk hora -- = vol uur le die -- = de ganse/hele dag durante jornatas -- = dagen aaneen publicar un articulo integremente = een artikel onverkort publiceren 2 integer, onkreukbaar, rechtschapen, onomkoopbaar politico -- = onkreukbare politicus judice -- = onkreukbare rechter + integrifolie adj 1 BOTANICA met gave bladeren + integrilabie adj 1 BOTANICA gaaflippig + integripetale adj 1 BOTANICA met gave kroonbladen integritate sub 1 integriteit, ongeschonden toestand, volledigheid conservar le -- del territorio = de integriteit van het grondgebied bewaren 2 integriteit, onkreukbaarheid, rechtschapenheid, onomkoopbaarheid conservar su -- = zijn integriteit bewaren + integumento sub 1 (anque ANATOMIA) bekleedsel, hulsel intellection sub 1 PHILOSOPHIA het begrijpen, het bevatten, het kennen door het intellect intellective adj 1 verstandelijk, verstands... persona -- = verstandsmens intellecto sub 1 intellect, verstand un -- acute = een scherp intellect

intellectual adj 1 intellectueel, geestelijk, verstandelijk facultates/capacitates -- = verstandelijke vermogens cultura -- = geestesbeschaving affinitate -- = geestverwantschap formation -- = intellectuele vorming decadentia -- = geestelijke aftakeling paupertate/povressa/indigentia -- = geestelijke armoede nivello -- = intelligentieniveau medio -- = intellectueel milieu effortio -- = geestelijke inspanning travalio/labor -- = intellectuele arbeid obrero/laborator/travaliator -= hoofdarbeider vita -- = geestelijk leven quotiente --, Q.I. = intelligentiequotiënt, I.Q. proletariato -- = intellectueel proletariaat typo -- = verstandelijk type intellectual sub 1 intellectueel -- cryptocommunista = cryptocommunistische intellectueel classe del --es = klasse van de intellectuelen + intellectualisar v 1 intellectueel verwerken + intellectualisation sub 1 verwerking door het intellect, intellectualisering + intellectualismo sub 1 intellectualisme + intellectualista adj 1 intellectualistisch + intellectualista sub 1 intellectualist + intellectualistic adj 1 intellectualistisch intellectualitate sub 1 intellectualiteit, verstandelijkheid intelligente adj 1 intelligent, verstandig, begaafd, schrander alumno -- = intelligente leerling can -- = schrandere hond visage -- = intelligent gezicht 2 begiftigd met verstand le homine es un esser -- = de mens is een met verstand begiftigd wezen intelligentia sub 1 intelligentie, (hoog) verstandelijk vermogen, verstand, schranderheid, intellect test (A) de -- = intelligentietest quotiente de -- = intelligentiequotiënt -- human = menselijk verstand -- artificial = kunstmatige intelligentie -- practic = practische intelligentie -- social = sociale intelligentie -- acute/vive/subtil =

scherp/helder verstand brillar per su -- = door verstand schitteren 2 inzicht, begrip, kennis haber -- de = kennis hebben van 3 verstandhouding (ook: met de vijand), geheime verbindingen/contacten reguardo de -- = blik van verstandhouding signo de -- = teken van verstandhouding haber -- con le inimico = in geheime verstandhouding staan met de vijand + intelligential adj 1 intelligentie... intelligentsia sub RUSSO 1 intelligentia, intellectuele klasse le representantes del -- = de vertegenwoordigers van het intellect intelligibile adj 1 begrijpelijk, verstaanbaar, duidelijk, intelligibel linguage -- = verstaanbare taal le mundo -- = de intelligibele wereld render un cosa -- a un persona = iets duidelijk voor iemand maken parlar a alte e intelligibile voce = luid en duidelijk spreken exprimer se intelligibilemente = zich duidelijk uitdrukken + intelligibilitate sub 1 begrijpelijkheid, duidelijkheid, verstaanheid -- de un rationamento = begrijpelijkheid van een redenering intemperante adj 1 onmatig (van eten en drinken), overmatig, buitensporig consumo -- de alcohol = overmatig alcoholgebruik intemperantia sub 1 onmatigheid, overdaad, uitspatting, losbandigheid intemperate adj 1 onmatig, drankzuchtig 2 overdreven, onbeheerst + intemperie sub 1 slecht weer, slechte weersomstandigheden exponite al -- = blootgesteld aan weer en wind resistente al -- = bestand tegen slecht weer, weerbestendig + intempestive adj 1 ontijdig, op een ongelegen moment komend, inopportuun question -- = ongepaste vraag zelo -- = misplaatste ijver a un hora -- = op een onmogelijke tijd + intempestivitate sub 1 het ongelegen komen, ontijdigheid + intemporal adj 1 tijdeloos, buiten de tijd staand 2 immaterieel, onwerkelijk

64

+ intemporalitate sub 1 tijdeloosheid intendente sub 1 intendant, zaakwaarnemer, rentmeester, beheerder, administrateur intendentia sub 1 kantoor/bureau van een intendant 2 het ambt van intendant, intendantschap 3 intendance, beheer, bewind, administratie -- militar = militaire intendance officiero del -- = intendanceofficier intender v 1 voorhebben, van plan zijn, de bedoeling hebben, bedoelen 2 begrijpen, verstaan facer --, dar a -- = te verstaan geven -- se/un altere = elkaar begrijpen, het met elkaar eens zijn/worden, het met elkaar kunnen vinden -- nihil de nihil = er niets van kunnen begrijpen, ergens geen touw aan vast kunnen knopen intendimento sub 1 begrip, verstand -- human = mensenverstand dur/curte de -- = traag van begrip aberration del -- = verstandsverbijstering intenibile adj 1 onhoudbaar fortalessa -- = onhoudbare/onverdedigbare vesting situation -- = onhoudbare toestand position -- = onhoudbare positie these/thesis -- = onhoudbare stelling intenibilitate sub 1 onhoudbaarheid -- de un fortalessa = onhoudbaarheid/onverdedigbaarhei d van een vesting -- de un these/thesis = onhoudbaarheid van een stelling intense adj 1 intens, zeer sterk, hevig frigido -- = hevige kou blau -- = diep blauw traffico/circulation -- = zeer druk verkeer gaudio/joia -- = intense vreugde lumine/luce -- = fel licht esser laborante/travaliante intensemente = druk aan het werk zijn intensificar v 1 intensiveren, versterken, verhevigen, heviger maken, krachtiger maken, opvoeren (produktiviteit), uitbreiden (betrekkingen) -- attaccos = aanvallen verhevigen -- le surveliantia = het toezicht verscherpen -- le sono = het geluid versterken -- le production = de produktie opvoeren

intensification sub 1 het intensiveren, intensivering, versterking, verheviging, opvoering (produktie), uitbreiding (betrekkingen) -- del surveliantia = verscherping van het toezicht intension sub 1 intensiteit, sterkte, hevigheid, kracht intensitate sub 1 intensiteit, sterkte, hevigheid, kracht -- de un currente electric = sterkte van een elektrische stroom -- luminose/del lumine/del luce = lichtsterkte -- del vento = windsterkte -- de un sentimento = hevigheid van een gevoel -- de un passion = hevigheid van een hartstocht -- del sono = geluidssterkte augmentar in -- = in hevigheid toenemen 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA nadruk, klemtoon accento de -- = klemtoon + intensitometro sub 1 intensitometer intensive adj 1 intensief, sterk, hevig, krachtig propaganda -- = intensieve propaganda AGRICULTURA cultura -- = intensieve cultuur, intensief bodemgebruik LINGUISTICA E GRAMMATICA prefixo -- = versterkend voorvoegsel LINGUISTICA E GRAMMATICA verbo -- = intensief werkwoord utilisar intensivemente un cosa = druk gebruik maken van iets + intensivo sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA intensief werkwoord, intensief intentar v 1 JURIDIC (een proces) aanspannen, aanhangig maken, aandoen, aanleggen, instellen -- un processo = een proces aanhangig maken -- un causa contra un persona = een rechtszaak tegen iemand aanhangig maken intente adj 1 ingespannen, strak 2 gericht (op), uit (op), geneigd (tot) intention sub 1 intentie, oogmerk, bedoeling, (vast) voornemen, opzet, doel con -- = met opzet, opzettelijk facer/dicer un cosa con bon -- = iets goed bedoelen iste non esseva mi -- = zo was het niet bedoeld io habeva le -- de = het lag in mijn voornemen om animate del melior --es = bezield met de beste voornemens --es dishoneste = onzuivere

bedoelingen declaration de --(es) = intentieverklaring -- celate, secunde -- = bijbedoeling sin mal -- = zonder bijbedoeling illa non lo face con mal -- = zij bedoelt daar geen kwaad mee, zij meent het niet zo kwaad facer cognoscer/exponer/revelar su --es = zijn bedoelingen kenbaar maken 2 ECCLESIA intentie intentional adj 1 opzettelijk, bedoeld, voorbedacht JURIDIC delicto -- = met opzet bedreven strafbaar feit error -- = opzettelijke fout omission -- = opzettelijke weglating + intentionalitate sub 1 opzettelijkheid, gerichtheid, intentionaliteit intentionate adj 1 gezind ben -- = goed gezind, met goede bedoelingen, welmenend mal -- = slecht gezind, kwaadgezind, met slechte bedoelingen, kwaadwillig incendio -- = brandstichting intento sub 1 bedoeling, oogmerk, opzet, doel ager con --s nobile = met edele bedoelingen handelen inter prep 1 tussen B es -- A e C = B staat tussen A en C -- celo e terra = tussen hemel en aarde 2 te midden van, onder -- altere cosas = onder anderen + interacademic adj 1 interacademiaal + interaction sub 1 wisselwerking, interactie -- collective = collectieve wisselwerking -- forte = sterke wisselwerking -- debile = zwakke wisselwerking -- de fortias = krachtenspel -- electromagnetic = elektromagnetische wisselwerking -- interatomic = interatomaire wisselwerking -- intermolecular = intermoleculaire wisselwerking -- gravitational = gravitatiewisselwerking -- nuclear = kernwisselwerking --es acustic = akoestische wisselwerkingen + interactive adj 1 interactief, op elkaar inwerkend/reagerend television -- = interactieve televisie systema -- = interactiefsysteem robot -- = interactieve robot functionar --mente = interactief werken interacto sub 1 onderbreking, tussenpoos, pauze

65

2 entr'acte, intermezzo, tussenspel musica de -- = entr'actemuziek + interager v 1 elkaar wederzijds beïnvloeden, op elkaar inwerken + interalliate adj 1 intergeallieerd conferentia -- = intergeallieerde conferentie + interalveolar adj 1 interalveolair + interamerican adj 1 tussen de Amerikaanse staten onderling + interaperir v 1 op een kier zetten/laten staan + interaperte adj 1 op een kier lassar le porta -- = de deur een eindje openlaten + interatomic adj 1 interatomair interaction -- = interatomaire wisselwerking distantia -- = interatomaire afstand spatio -- = ruimte tussen de atomen fortias -- = interatomaire krachten + interbancari adj 1 interbancair accordo -- = interbancaire overeenkomst intercalar v 1 inlassen, invoegen, tussenvoegen -- illustrationes in un texto = illustraties in een tekst plaatsen -- un clausula in un contracto = een clausule invoegen in een contract passage intercalate = ingelaste passage on ha intercalate un pausa = er werd een pauze ingelast ille sapeva -- anecdotas amusante in su discurso = hij wist in zijn rede vermakelijke anecdotes in te weven intercalari adj 1 ingevoegd, ingelast, tussengevoegd folio -- = inlegvel anno -- = schrikkeljaar die/jorno -- = schrikkeldag mense -- = schrikkelmaand cultura -- = bijgewas LINGUISTICA E GRAMMATICA proposition -- = tussenzin LITTERATURA verso -- = herhalingsvers intercalation sub 1 het inlassen, inlassing, invoeging, tussenvoeging, intercalatie -- de un syllaba = tussenvoeging van een lettergreep -- de un pausa = inlassing van een pauze -- de un clausula in un contracto = invoeging van een clausule in een contract -- de exemplos in un dictionario = invoeging van voorbeelden in een woordenboek

intercambiabile adj 1 (onderling) verwisselbaar, vervangbaar, fungibel libro de folios -- = losbladig boek PHOTOGRAPHIA objectivo -- = verwisselbaar objectief montatura -- = passe-partout functionarios -- = verwisselbare functionarissen + intercambiabilitate sub 1 (onderlinge) verwisselbaarheid, fungibiliteit -- de pecias de recambio/distachate {sj} fabricate in serie = verwisselbaarheid van reserveonderdelen die in serie zijn vervaardigd intercambiar v 1 verwisselen, uitwisselen, vervangen -- experientias = ervaringen uitwisselen -- professores universitari = hoogleraren uitwisselen intercambio sub 1 het verwisselen, het uitwisselen -- commercial = handelsverkeer -- de mercantias/merces = goederenverkeer -- intellectual = intellectuele uitwisseling -- de calor = warmte-uitwisseling tractato de -- = uitwisselingsverdrag + intercapillar adj 1 intercapillair interceder v 1 tussenbeide komen, zijn invloed aanwenden, een goed woordje doen, in de bres springen -- in favor de un culpabile = voor een schuldige in de bres springen -- pro un persona = iemands voorspraak zijn + intercellular adj 1 BIOLOGIA intercellulair liquido/fluido -- = intercellulair vocht spatio -- = intercellulaire ruimte + intercensitaire adj 1 (van) tussen twee volkstellingen interceptar v 1 onderscheppen, opvangen, tegenhouden -- un littera = een brief onderscheppen -- un message = een bericht onderscheppen -- un balla/ballon = een bal onderscheppen/opvangen -- le telephono = de telefoon aftappen -- le communicationes del inimico = de vijand beluisteren un nube que intercepta le sol = een wolk die de zon tegenhoudt le policia ha interceptate un grande quantitate de hasch = de politie heeft een grote hasjvangst gedaan

+ interceptation sub 1 Vide: interception + interceptator sub 1 onderschepper interception sub 1 het onderscheppen, onderschepping, het opvangen, het tegenhouden avion de -- = onderscheppingsvliegtuig chassator {sj} de -- = onderscheppingsjager le -- del radios del sol per un nube = tegenhouden van de zonnestralen door een wolk + interceptor sub 1 onderschepper, ondervanger, onderscheppingsvliegtuig intercession sub 1 intercessie, tussenkomst, bemiddeling, voorspraak, RELIGION voorbede -- del sanctos = tussenkomst van de heiligen -- del Sancte Virgine = voorspraak van de Heilige Maagd per -- de Maria = op voorspraak van Maria facer appello al -- de un persona = iemands tussenkomst inroepen intercessor sub 1 bemiddelaar, RELIGION middelaar, voorbidder esser -- pro un persona = bemiddelaar voor iemand zijn + intercity sub ANGLESE 1 intercity(trein) + intercity adj ANGLESE 1 intercity... rete ferroviari -- = intercitynet + interclavicular adj 1 interclaviculair + intercolonial adj 1 interkoloniaal + intercommunal adj 1 intergemeentelijk, intercommunaal, interlokaal servicio telephonic -- = intercommunale telefoondienst telephonata -- = interlokaal telefoongesprek + intercommunicar v 1 onderling communiceren + intercommunication sub 1 onderlinge communicatie + intercomprehension sub 1 (het) onderling begrijpen + intercomprension sub 1 (het) onderling begrijpen + interconfederal adj 1 interconfederaal + interconfessional adj 1 interconfessioneel congresso -- = interconfessioneel

66

congres schola -- = samenwerkingsschool + interconfessionalitate sub 1 interconfessioneel karakter + interconnecter v 1 met elkaar verbinden, koppelen + interconnectibile adj 1 koppelbaar + interconnexion sub 1 onderlinge verbinding + interconsonantic adj 1 tussen twee medeklinkers staand vocal -- = klinker die tussen twee medeklinkers staat position -- de un phonema = positie tussen twee medeklinkers van een foneem + intercontinental adj 1 intercontinentaal missile -- = intercontinentale raket linea aeree -- = intercontinentale luchtlijn volo -- = intercontinentale vlucht + interconvertibile adj 1 onderling verwisselbaar intercostal adj 1 ANATOMIA tussenrib..., intercostaal musculos -- = tussenribspieren dolor -- = pijn tussen de ribben spatio -- = ruimte tussen de ribben + intercotidal sub 1 linea -- = vloedlijn zona -- = zone der getijdebewegingen intercruciar v 1 doen kruisen, elkaar laten kruisen -- lineas = lijnen elkaar laten kruisen -- se = elkander kruisen lineas que se intercrucia = lijnen die elkaar kruisen + intercultural adj 1 intercultureel intercurrente adj 1 tussenkomend difficultates -- = tussenkomende moeilijkheden 2 MEDICINA intercurrent, bijkomend maladias -- = intercurrente ziekten pulso -- = intercurrente hartslag intercutanee adj 1 MEDICINA tussenhuids, intercutaan + interdental adj 1 tussen de tanden liggend PHONETICA consonante -- = interdentaal phonenas -- = interdentale fonemen + interdentari adj 1 tussen de tanden liggend spatio -- = tandkuil

+ interdepartimental adj 1 interdepartementaal, bovendepartementaal commission -- = interdepartementale commissie + interdependente adj 1 onderling afhankelijk, vervlochten factos -- = feiten die onderling afhankelijk zijn phenomenos -- = verschijnselen die samenhangen + interdependentia sub 1 interdependentie, onderlinge afhankelijkheid, onderlinge samenhang, vervlechting -- del eventos = onderlinge samenhang tussen de gebeurtenissen interdicer v 1 verbieden, ontzeggen -- le accesso a = de toegang ontzeggen aan 2 schorsen, tijdelijk uit zijn functie ontzeggen, zijn rechten ontnemen 3 ECCLESIA het interdikt uitspreken over, schorsen, suspenderen -- un prestre = een priester suspenderen interdiction sub 1 verbod, ontzegging -- de stationar/de parcar = parkeerverbod -- de stoppar = stopverbod -- de construer = bouwverbod -- de conducer = rijverbod -- de parlar = spreekverbod -- de sortir = uitgaansverbod -- de navigar = vaarverbod -- de piscar = vangverbod -- de volar/de volo = vliegverbod -- de exoperos = stakingsverbod -- stricte = streng verbod bravar un -- = een verbod trotseren levar un -- = een verbod opheffen 2 schorsing, ontzetting uit ambt 3 ECCLESIA schorsing, suspensie, interdikt interdicto sub 1 ECCLESIA interdict, suspensie, schorsing promulgar un -- = een interdict uitvaardigen + interdiffusion sub 1 interdiffusie interdigital adj 1 BIOLOGIA interdigitaal (tussen tenen en/of vingers zittend) spatio -- = ruimte tussen twee vingers membrana -- = zwemvlies + interdiocesan adj 1 interdiocesaan consultation(es) -- = interdiocesaan beraad + interdisciplinari adj 1 interdisciplinair equipa -- = interdisciplinaire werkgroep character -- del recerca(s) = interdisciplinair karakter van het onderzoek

+ interdisciplinaritate sub 1 interdisciplinair karakter -- de un problema = interdisciplinair karak-ter van een probleem -- de un recerca = interdisciplinair karakter van een onderzoek interdum adv 1 somtijds, soms 2 voor enige tijd 3 ondertussen interea adv 1 ondertussen, onderwijl interessante adj 1 belangwekkend, boeiend, interessant 2 interessant, voordelig offerta -- = interessante aanbieding interessar v 1 interesseren, de belangstelling wekken, belang doen stellen -- se = zich interesseren interessate adj 1 geïnteresseerd, belangstellend 2 belanghebbend, betrokken bij 3 op eigen belang uit, baatzuchtig interessato sub 1 belanghebbende le contracto debe esser signate per tote le --s = het contract moet door alle belanghebbenden getekend worden 2 belangstellende tote le --s es benvenite = alle belangstellenden zijn welkom interesse sub 1 interesse, belangstelling, aandacht prender -- = zich interesseren demonstrar -- pro = belangstelling tonen voor inspirar/suscitar -- pro = belangstelling inboezemen voor iste articulo suscitava un grande -- = voor dit artikel bestond grote belangstelling libro sin -- = oninteressant boek marca/proba/prova de -- = bewijs van belangstelling manco de -- = gebrek aan belangstelling campo de -- = aandachtsveld digne de -- = belangwekkend -- composite = niet gemeende belangstelling 2 belang, voordeel, eigenbelang -- commun = gemeenschappelijk belang -- vital = levensbelang -- del partito = partijbelang -- del stato = staatsbelang -- national/del pais = landsbelang --s commercial = handelsbelangen --s personal = persoonlijke belangen gruppamento de --s = belangengroep sphera de --s = belangensfeer concentration de --s = belangenconcentratie opposition de --s = belangentegenstelling in le -- de un persona = in

67

iemands belang --s inconciliabile/contrari/ opposite/adverse = strijdige belangen de -- secundari/subalterne = van ondergeschikt belang coalition/communitate de --s = belangengemeenschap collision de --s = botsing van belangen defender su --s = zijn belangen verdedigen 3 FINANCIAS rente, interest -- simple/simplice = enkelvoudige interest -- composite/componite = samengestelde interest, rente op rente -- debitori = debetrente -- deductibile = renteaftrek -- usurari = woekerrente -- de sparnio = spaarrente -- de capital = kapitaalrente -- bancari = bankrente arbitrage de -- = rentearbitrage deduction de -- = renteaftrek pagamento de -- = rentebetaling, rentevergoeding taxa de -- = rentevoet, rentekoers die de -- = rentedag debita sin -- = renteloze schuld perdita de -- = renteverlied tarifa de -- = rentetarief bassa del -- = rentedaling garantia de -- = rentegarantie presto a -- = lening tegen rente avantia/presto sin -- = renteloos voorschot dar/producer -- = rente opbrengen/dragen poner/mitter a -- = op rente zetten perciper un -- = rente trekken + interethnic adj 1 tussen de volkeren onderling + intereuropee adj 1 intereuropees commission -- = intereuropese commissie cooperation -- = intereuropese samenwerking + interface sub ANGLESE 1 COMPUTATOR interface + interfacial adj 1 CHIMIA PHYSICA grensvlak... + interfacie sub 1 CHIMIA, PHYSICA grensvlak (tussen bijv. vast en vloeibaar) --s refractive = lichtbrekende scheidingsvlakken 2 COMPUTATOR interface (koppeling tussen verschillende systemen) + interfacultate sub 1 interfaculteit + interfascicular adj 1 interfasciculair cambio -- = interfasciculair cambium + interfederal adj 1 interfederaal reunion -- = in-terfederale

vergadering pacto -- = interfederaal pact + interfemoral adj 1 interfemoraal + interferente adj 1 interfererend sono -- = bijgeluid interferentia sub 1 interferentie, storing -- constructive = constructieve interferentie -- destructive = destructieve interferentie -- de luce/lumine = lichtinterferentie colores de -- = interferentiekleuren TELEVISION barra de -- = ruisbalk elimination/suppression de -- = storingsonderdrukking sensibilitate al --s = storingsgevoeligheid le linea ha/il ha --s = de lijn is gestoord localisator de --s = storingszoeker microscopio de -- = interferentiemicroscoop libere/exempte de -- = storingsvrij -- del linguas materne e estranier = interferentie van moedertaal en vreemde taal + interferential adj 1 interferentie... filtro -- = interferentiefilter microscopio -- = interferentiemicroscoop spectrographo -- = interferentiespectrograaf interferer v 1 interfereren, storen -- un radioemission = een radiouitzending storen lor initiativas risca de -- = hun initiatieven lopen gevaar elkaar te storen + interferogramma sub 1 interferogram + interferometria sub 1 PHYSICA interferentiemeting, interferometrie -- holographic = holografische interferometrie + interferometric adj 1 PHYSICA interferometrisch mesurationes -- = interferometrische metingen + interferometro sub 1 PHYSICA interferometer -- acustic = akoestische interferometer + interferon sub 1 BIOCHIMIA interferon + interfibrose adj 1 interfibreus + interfluvio sub 1 GEOGRAPHIA waterscheiding

interfoliar v 1 met wit (papier) doorschieten, interfoliëren + interfoliate adj 1 libro -- = doorschoten boek + interfoliation sub 1 (het) doorschieten, (het) interfoliëren + intergalactic adj 1 intergalactisch spatio -- = intergalactische ruimte + interganglionar adj 1 MEDICINA interganglionair + interglacial adj 1 GEOLOGIA interglaciaal periodo -- = interglaciaal, tussenijstijd + interglaciari adj 1 Vide: interglacial + interglandular adj 1 MEDICINA interglandulair + intergovernamental adj 1 intergouvernementeel + intergranular adj 1 korrel... friction -- = korrelwrijving + intergruppo sub 1 intergroep -- del linguas minoritari in le parlamento europee = intergroep van de minderheidstalen in het Europese parlement + interhemispheric adj 1 interhemisferisch + interhuman adj 1 intermenselijk interim adv 1 ondertussen, intussen, onderwijl interim sub 1 interim, tussentijd, overgangsperiode, overbruggingstijd in le -- = ondertussen ministro ad -- = minister ad interim + interimari adj 1 interimair, tijdelijk, waarnemend function -- = tijdelijke functie personal -- = tijdelijk personeel mano de obra -- = uitzendkrachten 2 tussentijds balancio -- = tussenbalans interime adj 1 tijdelijk, waarnemend personal -- = tijdelijk personeel 2 tussentijds dividendo -- = interimdividend balancio -- = tussenbalans producto -- = tussenprodukt governamento -- = tussenregering + interindividual adj 1 intermenselijk psychologia -- = psychologie van de intermenselijke relaties

68

+ interinsular adj 1 interinsulair, tussen (de) eilanden traffico -- = interinsulair verkeer interior adj 1 binnen..., inwendig, innerlijk corte -- = binnenplaats mar -- = binnenzee porto -- = binnenhaven dica -- = binnendijk frontiera -- = binnengrens porta -- = binnendeur corridor -- = binnengang muro -- = binnenmuur curva -- = binnenbocht spatio -- = binnenruimte SPORT pista -- = binnenbaan latere/facie -- = binnenkant/zijde angulo -- = binnenhoek dimension/mesura -- = binnenmaat citate/urbe -- = binnenstad aqua -- = binnenwater cammino -- = binnenweg tasca -- = binnenzak dolor -- = inwendige pijn aure -- = binnenoor pagina -- = binnenpagina planeta -- = binnenplaneet polder (Ne) -- = binnenpolder navigation -- = binnenscheepvaart retrovisor -- = binnenspiegel (in auto) voce -- = innerlijke stem vita -- = innerlijk leven lucta -- = innerlijke strijd joia/gaudio -- = binnenpret le homine -- = de inwendige mens 2 binnenlands politica -- = binnenlandse politiek commercio -- = binnenlandse handel mercato -- = binnenlandse markt, thuismarkt consumo -- = binnenlands verbruik demanda -- = binnenlandse vraag navigation -- = binnenscheepvaart fortias armate -- = binnenlandse strijdkrachten interior sub 1 binnenste, inwendige, binnenzijde, binnenkant -- del nave = scheepsruim verso le -- = binnenwaarts verso le -- del pais = landinwaarts 2 interieur, binnenhuis (anque ARTE) decorator de --es = interieurontwerper 3 binnenland Ministerio del Interior = Ministerie van Binnenlandse zaken telegramma pro le -- = binnenlands telegram + interiorisar v 1 verinnerlijken + interiorisation sub 1 verinnerlijking + interioritate sub 1 innerlijkheid, intimiteit + interjacente adj 1 tussenliggend

interjection sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussenwerpsel -- postponite/final = postjectie interjective adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussenwerpsel... locution -- = als tussenwerpsel gebruikte uitdrukking + interlabial adj 1 interlabiaal + interlaciamento sub 1 ineenvlechting, verstrengeling -- de lineas = wirwar van lijnen + interlaciar v 1 ineenvlechten, verstrengelen interlardamento sub 1 CULINARI het doorspekken (met), het larderen 2 FIGURATE het larderen interlardar v 1 CULINARI doorspekken (met), larderen 2 FIGURATE larderen -- un texto de/con citationes = een tekst larderen met citaten un discurso interlardate de expressiones latin = een met Latijn doorspekte redevoering interlinea sub 1 interlinie, regelafstand 2 interlinie, regel wit interlinear v 1 tussen de regels schrijven of invoegen 2 interliniëren, met regels wit doorschieten interlinear adj 1 interlineair, tussen de regels (gedrukt of geschreven) traduction -- = interliniaire vertaling glossas -- = glossen tussen de regels 2 interlineair, met regels wit doorschoten interlineation sub 1 het tussen de regels schrijven of drukken 2 het interliniëren, het doorschieten met regels wit interlingua sub 1 intertaal (internationale taal) 2 Interlingua Union Mundial pro Interlingua, U.M.I. = Wereldbond voor Interlingua interlingual adj 1 de intertaal betreffend 2 tussen talen onderling interlinguista sub 1 interlinguïst + interlinguistic adj 1 interlinguïstisch interlinguistica sub 1 interlinguïstiek

+ interlobular adj 1 tussen de kwabben gelegen + interlock sub ANGLESE 1 interlock interlocution sub 1 gesprek, bespreking, samenspraak interlocutor sub 1 deelnemer aan een gesprek, gesprekspartner interlocutori adj 1 van het geprek, in de vorm van een gesprek 2 JURIDIC interlocutoir judicamento/sententia -- = tussenvonnis + interlope adj 1 illegaal, zwart, smokkel... commercio -- = zwarte handel, sluikhandel nave -- = smokkelschip interloquer v 1 zich in een gesprek mengen, deelnemen in een gesprek 2 JURIDIC een interlocutoir vonnis uitspreken interludio sub 1 MUSICA interludium, intermezzo 2 THEATRO tussenspel, intermezzo 3 TELEVISION pauzefilmpje interlunio sub 1 nieuwe maan intermaxillar adj 1 ANATOMIA tussenkaaks osso -- = tussenkaaksbeen + intermediar v 1 tussenbeide komen, bemiddelend optreden intermediari adj 1 tussenliggend, tussen..., overgangs..., middel..., midden... epocha -- = tussenperiode, overgangstijd position -- = tussenpositie, middenpositie tempore -- = tussentijd solution -- = tussenoplossing forma -- = tussenvorm commercio -- = tussenhandel sono -- = tussenklank color -- = tussenkleur strato -- = tussenlaag phase -- = tussenfase spatio -- = tussenruimte station -- = tussenstation hora -- = tussenuur osso -- = tussenbeentje atterrage -- = tussenlanding generation -- = tussengeneratie qualitate -- = tussenkwaliteit stato -- = tussentoestand mesura -- = tussenmaat producto -- = tussenprodukt stadio -- = tussenstadium frequentia -- = middenfrequentie amplificator -- = tussenversterker intermediario sub 1 tussenpersoon, bemiddelaar,

69

tussenhandelaar servir de -- = bemiddelen + intermediation sub 1 bemiddeling, tussenkomst intermedie adj 1 tussenliggend, tussen..., overgangs..., middel..., midden... epocha -- = tussenperiode, overgangstijd position -- = tussenpositie, middenpositie commercio -- = tussenhandel tempore -- = tussentijd sono -- = tussenklank color -- = tussenkleur strato -- = tussenlaag spatio -- = tussenruimte hora -- = tussenuur osso -- = tussenbeentje phase -- = tussenfase solution -- = tussenoplossing forma -- = tussenvorm copia -- = lavendelkopie station -- = tussenstation atterrage -- = tussenlanding arbore -- = tussenas porta -- = tussendeur porto -- = tussenhaven qualitate -- = tussenkwaliteit mesura -- = tussenmaat climate -- = overgangsklimaat proposition -- = tussenvoorstel stadio -- = tussenstadium intermedio sub 1 THEATRO tussenspel, intermezzo + intermembranose adj 1 intermembraneus + intermenstrual adj 1 intermenstrueel intermezzo sub ITALIANO 1 intermezzo -- de Schubert = intermezzo van Schubert + intermigration sub 1 wederzijdse migratie interminabile adj 1 eindeloos, oneindig conversationes -- = eindeloze/oeverloze gesprekken discussion -- = eindeloze discussie labor/travalio -- = onbegonnen werk + interminabilitate sub 1 eindeloosheid + interministerial adj 1 interministerieel projecto -- = interministerieel plan reunion -- = interministeriële vergadering commission -- = interministeriële commissie intermission sub 1 onderbreking, tussenpoos, tussentijd, intermissie sin -- = zonder onderbre-king, continu intermittente adj 1 intermitterend, met tussenpozen

optredend, onderbroken, discontinu, periodiek, onregelmatig MEDICINA pulso -- = onregelmatige pols(slag) MEDICINA febre -- = wisselkoorts lumine/luce -- = knipperlicht friction -- = intermitterende wrijving lampa -- = knipperlamp signal -- = knipperlichtsignaal fonte -- = intermitterende bron exopero -- = prikactie essugavitros -- = ruitewisser met interval intermittentia sub 1 intermitterend karakter, intermittentie, periodiciteit -- de un sono = intermitterend karakter van een geluid 2 tijdelijke onderbreking, tussenpoos intermitter v 1 (steeds) even ophouden, (regelmatig) onderbreken, (telkens) afbreken, intermitteren + intermodulation sub 1 kruismodulatie distortion/distorsion de -- = vervorming door kruismodulatie + intermolecular adj 1 intermoleculair fortias -- = intermoleculaire krachten, Van der Waalskrachten interaction -- = intermoleculaire wisselwerking + intermunicipal adj 1 intergemeentelijk intermuscular adj 1 intermusculair internamento sub 1 internering, opsluiting, vrijheidsberoving, gevangenzetting, gevangenhouding campo de -- = interneringskamp -- de refugiatos politic = internering van politieke vluchtelingen internar v 1 interneren, opsluiten, gevangen zetten -- refugiatos politic = politieke vluchtelingen interneren + internasal adj 1 ANATOMIA in de neus gelegen septo -- = neustussenschot international adj 1 internationaal match (A) -- = interlandwedstrijd traino -- = internationale trein conferentia -- = internationale conferentie + International sub 1 Internationale (arbeidersverbond, strijdlied) internationalisar v 1 internationaliseren -- un debatto = een debat op internationaal niveau gaan voeren -- un zona/un territorio = een

gebied onder internationaal gezag plaatsen internationalisation sub 1 internationalisering, internationalisatie impedir le -- de un conflicto = de internationalisering van een conflict verhinderen internationalismo sub 1 internationalisme internationalista sub 1 internationalist + internationalista adj 1 internationalistisch + internationalistic adj 1 internationalistisch internationalitate sub 1 het internationaal zijn, internationaal karakter, internationaliteit internato (I) sub 1 internaat, kostschool director de un -- = kostschoolhouder vita de -- = kostschoolleven + internato (II) sub 1 geïnterneerde, opgeslotene interne adj 1 inwendig, binnen..., intern structura -- = inwendige structuur GEOMETRIA angulo -- = binnenhoek medicina -- = interne geneeskunde medicamento pro uso -- = medicijn voor inwendig gebruik ANATOMIA aure -- = binnenoor ANATOMIA organo -- = inwendig orgaan secretion -- = inwendige secretie lesion -- = inwendige kneuzing hemorrhagia -- = inwendige bloeding navigation -- = binnenscheepvaart porto -- = binnenhaven commercio -- = binnenlandse handel corte -- = binnenhof/plein piscina -- = binnenbad scala -- = binnentrap muro -- = binnenmuur pariete -- = binnenwand tasca -- = binnenzak mar -- = binnenzee solea -- = binnenzool voce -- = stem van het geweten 2 inwonend scholar/alumno -- = inwonende leerling + internebular adj 1 ASTRONOMIA zich tussen de nevels bevindend + interneuron sub 1 MEDICINA schakelcel + internista sub 1 MEDICINA internist interno sub 1 inwonende leerling

70

2 inwonend medewerker (in ziekenhuis) + internodal adj 1 BIOLOGIA internodaal cellula -- = internodale cel internodio sub 1 ruimte tussen twee knopen + internuclear adj 1 BIOLOGIA tussen de celkernen gelegen + internunciatura sub 1 waardigheid/zetel van een internuntius, internuntiatuur internuncio sub 1 internuntius + interoceanic adj 1 interoceanisch canal -- = interoceanisch kanaal linea ferroviari -- = interoceanische spoorlijn + interoceptive adj 1 BIOLOGIA interoceptief + interocular adj 1 ANATOMIA tussen de ogen gelegen interossee adj 1 ANATOMIA tussenbeen... musculo -- = tussenbeenspier + interpalpebral adj 1 MEDICINA interpalpebraal + interparietal adj 1 ANATOMIA tussen de wandbenen gelegen, interpariëtaal osso -- = interpariëtaal been + interparlamentari adj 1 interparlementair commission -- = interparlementaire commissie reunion -- = interparlementaire vergadering + interpartitic adj 1 mbt/van twee of meer partijen interpellante sub 1 interpellant interpellar v 1 (luid) toeroepen, aanroepen 2 aanmanen, sommeren, opheldering vragen 3 interpelleren (in het parlement) interpellation sub 1 aanroeping, aanspreking 2 aanmaning, sommatie, verzoek (om opheldering) 3 interpellatie (in het parlement) derecto de -- = recht van interpellatie interpellator sub 1 interpellant + interpenetrar v 1 wederzijds bij elkaar binnendringen, elkaar wederzijds beïnvloeden

+ interpenetration sub 1 wederzijdse doordringing, wederzijdse beïnvloeding, interpenetratie + interphase sub 1 BIOLOGIA interfase + interphono sub 1 intercom installation de -- = intercominstallatie systema de -- = intercomsysteem + interplanetari adj 1 interplanetair spatio -- = interplanetaire ruimte navigation -- = ruimtevaart traffico -- = interplanetair verkeer viages -- = interplanetaire reizen missile -- = ruimteraket + Interpol sub n pr 1 Interpol + interpolabile adj 1 interpoleerbaar interpolar v 1 inlassen, tussenvoegen, inschuiven, interpoleren (anque MATHEMATICA) glossa interpolate per un copista = glosse die er door een kopiïst tussengevoegd is interpolation sub 1 inlassing, tussenvoeging, inschuiving, interpolatie (anque MATHEMATICA) formula de -- = interpolatieformule -- circular = circulaire interpolatie interpolator sub 1 iemand die interpoleert, inlasser, tussenvoeger, interpolator interponer v 1 plaatsen tussen, tussenvoegen 2 FIGURATE -- se = tussenbeide komen -- se in un disputa = in een twist bemiddelen + interponte sub 1 tussendek passagero de -- = tussendekspassagier serie de cannones de -- = tussendeksbatterij interposition sub 1 het tussenplaatsen, tussenplaatsing 2 JURIDIC tussenkomst, bemiddeling, interpositie interprendente adj 1 ondernemend interprender v 1 ondernemen, beginnen, aannemen interprenditor sub 1 iemand die iets onderneemt, ondernemer, aannemer -- de transportos = vervoerder, transporteur, transportondernemer -- de constructiones = bouwondernemer

-- de demolitiones = sloper risco del -- = ondernemersrisico combination de --es = ondernemerscombinatie interpretabile adj 1 interpreteerbaar, interpretabel, uitlegbaar, vatbaar voor uitlegging iste texto es diversemente -- = die tekst is op verschillende manieren verklaarbaar + interpretabilitate sub 1 interpreteerbaarheid, interpretabiliteit interpretar v 1 verklaren, uitleggen, duiden, interpreteren -- sonios = dromen uitleggen -- un texto = een tekst uitleggen/verklaren -- mal un cosa = iets verkeerd opvatten -- un cosa a su maniera = een eigen interpretatie aan iets geven 2 vertolken, uitbeelden, voordragen, interpreteren -- sentimentos = gevoelens vertolken -- le rolo/parte de Othello = de rol van Othello spelen 3 tolken, vertalen, als tolk fungeren + interpretariato sub 1 tolkenberoep schola de -- = tolkenschool interpretation sub 1 verklaring, uitleg(ging), duiding, interpretatie, invulling -- del leges = wetsuitlegging -- del sonios = droomuitlegging -- del biblia = bijbelbeschouwing -- textual/de un/del texto = tekstinterpretatie -- al pede del littera = letterlijke interpretatie -- ample = ruime interpretatie mal -- = foute/verkeerde interpretatie -- erronee = misvatting dar un -- multo personal a un cosa = een geheel eigen invulling aan iets geven in terminos foras de tote mal -= in niet mis te verstane bewoordingen 2 vertolking, voordracht, uitbeelding, interpretatie, uitvoering -- servil = letterknechterij -- integral del concerto = integrale uitvoering van het concert 3 het tolken, het vertalen le -- simultanee = het simultaan tolken le -- consecutive = het consecutief tolken interpretative adj 1 uitleggend, verklarend, interpretatief declaration -- = interpretatieve verklaring interprete sub 1 verklaarder, uitlegger -- del biblia = bijbelverklaarder -- de sonios = droomuitlegger 2 vertolker, uitbeelder

71

3 tolk -- simultanee = simultaan tolk -- quadrilingue = tolk in vier talen schola/academia de --s = tolkenschool ager como -- = als tolk optreden interprisa sub 1 onderneming, bedrijf -- agrari/agricole = landbouwbedrijf -- bancari = bankonderneming -- de autobus = busonderneming -- mercantil/commercial = handelsonderneming -- de location de auto(mobile)s = autoverhuurbedrijf -- de demolition de auto(mobile)s = autosloperij -- de demolition(es) = sloperij, sloopbedrijf -- a travalio continue = continubedrijf -- familial = familiebedrijf -- de constructiones = bouwonderneming -- industrial = industriële onderneming -- de transportos = transportbedrijf -- de stockage = opslagbedrijf -- de remolcage = sleepdienst -- multinational/plurinational = multinational, wereldconcern -- statal/del stato = staatsonderneming/bedrijf -- private = particuliere onderneming direction del -- = bedrijfsleiding clausura de un -- = bedrijfssluiting technico de -- = bedrijfstechnicus medico de -- = bedrijfsarts gestion del -- = bedrijfsvoering consilio del -- = ondernemingsraad informator de un -- = bedrijfsvoorlichter auto(mobile) de -- = bedrijfsauto/wagen spirito de -- = ondernemingsgeest 2 onderneming, werk, plan, poging -- audace/audaciose = stoutmoedige onderneming -- periculose = hachelijke onderneming -- hasardose/incerte = gewaagde onderneming -- insensate = onzinnige onderneming + interprofessional adj 1 verschillende beroepen betreffend + interprovincial adj 1 tussen de provincies onderling, interprovinciaal accordo -- = overeenkomst tussen provincies + interpsychologia sub 1 interpsychologie + interracial adj 1 bestaande tussen de rassen, interraciaal communitate -- = interraciale gemeenschap interramento sub 1 begrafenis, teraardebestelling -- civil = burgerbegrafenis

-- militar = begrafenis met militaire eer habitude de -- = begrafenisgewoonte repasto de -- = begrafenismaal(tijd) registro del --s = begrafenisregister, grafboek assister a un -- = een begrafenis bijwonen interrar v 1 begraven, ter aarde bestellen, ten grave dragen -- le hacha {sj} de guerra = de strijdbijl begraven -- un tresor = een schat begraven/ingraven esser interrate in un avalanche F) = onder een lawine bedolven liggen morte e interrate = dood en begraven + interregional adj 1 tussen de gewesten onderling, interregionaal initiativa -- = interregionaal initiatief interregno sub 1 tussenregering, interregnum + interrelatar v 1 met elkaar in verband staan, met elkaar verbonden zijn 2 met elkaar in verband brengen, met elkaar verbinden + interrelation sub 1 onderling verband, wederzijdse betrekking, interrelatie -- de factos = onderling verband van feiten + interrenal adj 1 interrenaal interrogar v 1 ondervragen, verhoren, onderzoeken, examineren -- un persona pro obtener informationes = iemand ondervragen om inlichtingen te krijgen le policia interroga un teste ocular = de politie ondervraagt een ooggetuige interrogation sub 1 het ondervragen, ondervraging, vraag signo/puncto de -- = vraagteken submitter un persona a un -- = iemand aan een verhoor onderwerpen interrogative adj 1 vragend reguardo -- = vragende blik 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA vragend, vraag... pronomine -- = vragend voornaamwoord adverbio -- = vragend bijwoord phrase -- = vraagzin parola -- = vraagwoord

interrogator sub 1 ondervrager 2 examinator interrogatori adj 1 (onder)vragend reguardo -- = vragende blik interrogatorio sub 1 JURIDIC ondervraging, verhoor -- del testes = getuigenverhoor -- contradictori = kruisverhoor -- preliminar = voorverhoor -- sever = streng verhoor -- de tertie grado = derdegraadsverhoor interrumper v 1 verbreken, afbreken, onderbreken -- un conversation = een gesprek afbreken -- un pregnantia/graviditate = een zwangerschap onderbreken/afbreken le negotiationes se ha interrumpite = de onderhandelingen zijn afgesprongen 2 (iemand) onderbreken, in de rede vallen, interrumperen -- un orator = een spreker in de rede vallen 3 storen, hinderen, belemmeren (uitzicht) interrupte adj 1 onderbroken linea -- = gebroken lijn practicar le coito -- = voor het zingen de kerk uit interruption sub 1 het verbreken, verbreking, afbreking, onderbreking -- de currente = stroomstoring -- de labor/de travalio = werkonderbreking il pluveva sin -- = het regende aanhoudend 2 het in de rede vallen, interruptie interruptive adj 1 JURIDIC die een opschorting van de procesgang bewerkstelligt interruptor sub 1 iemand die interrumpeert 2 ELECTRICITATE schakelaar -- principal = hoofdschakelaar -- unipolar/monopolar = eenpolige schakelaar -- del luce = lichtschakelaar/knopje -- a/de mano = handschakelaar -- bidirectional = hotelschakelaar -- a/con cordon/flexo = snoerschakelaar, trekschakelaar -- a tempore = tijdklok, tijdschakelaar ubi es le -- del lumine/luce ? = waar zit het knopje van het licht? + interscapular adj 1 interscapulair + interscholar adj 1 tussen (de) scholen correspondentia -- = schoolcorrespondentie torneo -- = schooltoernooi

72

+ intersecar v 1 (elkaar) snijden, kruisen intersection sub 1 (door)snijding, kruising puncto de -- = knooppunt (van wegen) -- al mesme nivello = gelijkvloerse kruising -- a nivellos diverse = ongelijkvloerse kruising 2 GEOMETRIA doorsnede, kruising, intersectie linea de -- = snijlijn puncto de -- = snijpunt -- de curvas = krommenkruising -- de superficies/superfacies = vlakkensnijding + intersectional adj 1 kruisings..., snijpunt..., intersectie... 2 tussen afdelingen/secties + intersectorial adj 1 intersectorieel + intersexo sub 1 BIOLOGIA interseks + intersexual adj 1 BIOLOGIA interseksueel 2 tussen de seksen le relationes -- = de verhouding tussen de seksen + intersexualitate sub 1 BIOLOGIA interseksualiteit + intersideral adj 1 ASTRONOMIA interstellair spatio -- = interstellaire ruimte + interspecific adj 1 uit (twee) verschillende soorten (gevormd), met de kenmerken van twee soorten + interspinal adj 1 MEDICINA tussen twee wervels gelegen, interspinaal interstellar adj 1 tussen (de) sterren, interstellair spatio -- = interstellaire ruimte materia -- = interstellaire materie distantias -- = interstellaire afstanden gas -- = interstellair gas + intersterilitate sub 1 BIOLOGIA intersteriliteit interstitial adj 1 MEDICINA, BIOLOGIA interstitieel, tussenliggend, mbt/van een tussenruimte inflammation -- = interstitiële ontsteking aqua -- = interstitieel water, hechtwater cellula -- = interstitiële cel texito -- = interstitieel weefsel, bindweefsel 2 PHYSICA atomo -- = interstitieel atoom interstitio sub 1 tussenruimte, reet, kier, spleet, gleuf

2 RELIGION interstitie (tijdruimte tussen twee opeenvolgende wijdingen) + interstratificate adj 1 afgezet in afwisselende lagen, laagsgewijs + interstratification sub 1 afzetting in afwisselende/tussen andere lagen + intersubjective adj 1 PSYCHOLOGIA intersubjectief + intersubjectivitate sub 1 PSYCHOLOGIA intersubjectiviteit + intersyndical adj 1 verschillende vakbonden betreffend reunion -- = vergadering van verschillende vakbonden intertanto adv 1 intussen, ondertussen, onderwijl, onderhand, inmiddels tu promitte multo, ma -- tu face lo que te place = je belooft veel, maar onderhand doe je waar je zin in hebt -- io poterea haber lo facite jam tres vices = ik had het onderhand drie keer zelf kunnen doen intertener v 1 onderhouden, vermaken, amuseren intertenimento sub 1 vermaak, amusement centro de -- = uitgaanscentrum industria del -- public = vermakelijkheidsindustrie loco de -- = uitgaansgelegenheid film (A) de -- = amusementsfilm servir de -- = tot vermaak dienen + intertextual adj 1 intertekstueel + intertextualitate sub 1 intertekstualiteit + intertextura sub 1 het dooreengewevene, vlechtwerk, weefsel 2 het dooreenweven, vervlechting + intertribal adj 1 tussen de stammen, intertribaal guerra -- = stammenoorlog + intertrigo sub 1 MEDICINA doorgelopen huid, roodheid van de huid intertropical adj 1 intertropisch, tussen de keerkringen liggend/groeiend zona -- = keerkringsgordel vegetation -- = tropische plantengroei + interurban adj 1 interlokaal servicio telephonic -- = interlokale telefoondienst appello (telephonic)/telephonata/

communication -- = interlokaal telefoongesprek + intervallar adj 1 in de tussenruimte gelegen + intervallic adj 1 in de tussenruimte gelegen intervallo sub 1 tussenpoos, tussentijd, pauze, onderbreking, interval -- de un hora = pauze/onderbreking van een uur MATHEMATICA -- aperte = open interval MATHEMATICA -- clause = gesloten interval ECONOMIA -- de acceptation = accepttijd 2 tussenruimte, opening, gaping, interval 3 MUSICA interval -- musical = muzikaal interval -- atonal = atonaal interval -- augmentate = overmatig interval -- chromatic = chromatisch interval + intervalvular adj 1 intervalvulair + intervascular adj 1 intervasculair intervenir v 1 tussenbeide komen, zich mengen, zich bemoeien, ingrijpen, bemiddelen, als bemiddelaar optreden, interveniëren -- chirurgicamente = operatief ingrijpen -- con rigor = fors ingrijpen non -- in un cosa = iets op zijn beloop laten in illo interveni le interesses personal = daarin spelen persoonlijke belangen mee io me vidite fortiate/obligate a -- = ik zag mij genoodzaakt om in te grijpen intervention sub 1 tussenkomst, inmenging, bemoeiing, bemoeienis, bemiddeling, interventie -- statal/del stato = staatsinmenging, staatsbemoeiing recurrer al -- de = de bemiddeling inroepen van gratias a vostre -- = door uw toedoen 2 ingreep (anque MILITAR), het invallen, interventie politica de non-intervention = non-interventiepolitiek le -- russe in Afghanistan = de Russische interventie in Afganistan -- armate = gewapende interventie -- chirurgic = chirurgische ingreep -- operatori/operative = operatief ingrijpen -- del policia = politieoptreden/ingrijpen + interventionismo sub 1 POLITICA, ECONOMIA interventionisme -- statal = staatsbemoeiing

73

+ interventionista sub 1 interventionist, voorstander van interventie + interventionista adj 1 interventie voorstaand + interventricular adj 1 MEDICINA interventriculair + interversion sub 1 omkering, omzetting, verwisseling, verplaatsing, verschikking, permutatie, interversie -- del carga de proba/prova = interversie van de bewijslast -- de parolas in un phrase = omzetting van woorden in een zin -- del factores de un multiplication = verwisseling van de factoren van een vermenigvuldiging intervertebral adj 1 ANATOMIA tussenwervel... articulation -- = intervertebraal gewricht disco -- = tussenwervelschijf + interverter v 1 omdraaien, omkeren, omzetten, verwisselen, inverteren -- le parolas de un phrase = de woordvolgorde in een zin omkeren -- le rolos = de rollen omkeren intervider v 1 half en half zien, vluchtig zien, onduidelijk zien, ontwaren, in het oog krijgen, een glimp opvangen van interview sub ANGLESE 1 interview, vraaggesprek -- con le ministro = vraaggesprek met de minister peter un -- = een interview vragen conceder un -- a un persona = iemand een vraaggesprek toestaan interviewar v 1 interviewen -- le ministro = de minister interviewen interviewer sub ANGLESE 1 interviewer intervista sub 1 samenkomst, onderhoud, interview, vraaggesprek peter un -- = om een onderhoud vragen conceder un -- a un persona = iemand een onderhoud toestaan -- con le ministro = vraaggesprek met de minister intervocalic adj 1 intervocalisch (tussen twee klinkers geplaatst) consonante -- = tussen klinkers staande medeklinker liaison (F) -- = intervocalische verbinding + interzonal adj 1 interzonaal + intestatario sub 1 intestaat erfgenaam

intestate adj 1 JURIDIC intestaat (zonder geldig testament) herede/hereditario -- = intestaat erfgenaam + intestato sub 1 JURIDIC intestaat morir/deceder ab -- = zonder testament sterven succession ab -- = erfopvolging bij versterf intestin adj 1 inwendig guerra -- = burgeroorlog intestinal adj 1 darm..., ingewands... occlusion -- = darmafsluiting, ileus succo -- = darmsap conducto/tubo/canal -- = darmkanaal pariete -- = darmwand function -- = darmwerking verme -- = ingewandsworm, darmworm bacillo -- = bacillo intestinal infection -- = darminfectie maladia -- = ingewandsziekte cancere -- = darmkanker tumor -- = darmgezwel, darmtumor maladia -- = darmziekte tuberculose (-osis) -- = darmtuberculose movimento -- = darmbeweging resection de un segmento -- = darmresectie paralyse (-ysis) -- = darmverlamming calculo -- = darmsteen ulcere -- = darmzweer fistula -- = darmfistel colica -- = darmkoliek volvulo -- = darmkronkel nervo -- = darmzenuw dolor/algia -- = ingewandspijn contento -- = darminhoud gas(es) -- = darmgas examine -- = darmonderzoek parasito -- = darmparasiet villositates -- = darmvlokken lavage -- = lavement perforation -- = darmperforatie flora -- = darmflora intestino sub 1 (darm)kanaal, ingewanden -- rectal/terminal = endeldarm -- cec = blinde darm hernia del -- = darmbreuk catarrho del --s = darmcatarre infection del -- = darminfectie cancere del intestino inthronamento sub 1 het plaatsen op de troon inthronar v 1 op de troon plaatsen + inthronisar v 1 tot de troon verheffen, inhuldigen, installeren + inthronisation sub 1 troonsbestijging, intronisatie, inhuldiging, installatie -- de un rege = troonsbestijging

van een koning -- del papa = installatie van de paus + intifada sub 1 intifada intimar v 1 (van hogerhand) gelasten/bekend maken 2 JURIDIC dagvaarden intimation sub 1 JURIDIC dagvaarding intime adj 1 innerlijk, in het binnenste conviction -- = innerlijke overtuiging vita -- = gemoedsleven, innerlijk leven 2 intiem, vertrouwelijk amico -- = boezemvriend amica -- = boezemvriendin amicitate -- = boezemvriendschap relation -- = intieme/nauwe relatie conversation -- = vertrouwelijk gesprek repasto -- = intiem etentje conversation -- = intiem gesprek angulo -- = intiem hoekje jornal -- = dagboek esser -- con un persona = intiem zijn met iemand, vertrouwelijk met iemand omgaan intimidabile adj 1 te intimideren, van zijn stuk te brengen + intimidante adj 1 intimiderend, angstaanjagend intimidar v 1 intimideren, bang maken, angst aanjagen, vrees inboezemen -- un persona per menacias = iemand met bedreigingen intimideren intimidation sub 1 het intimideren, het angst aanjagen, intimidatie tentativa de -- = intimidatiepoging methodo de -- = intimidatiemethode + intimidator sub 1 iemand die bang maakt/die schrik aanjaagt + intimidatori adj 1 intimiderend, intimidatie..., angstaanjagend littera -- = intimiderende brief parolas -- = intimiderende woorden + intimismo sub 1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC intimisme + intimista sub 1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC intimist + intimista adj 1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC intimistisch litteratura -- = intimistische literatuur

74

pictura -- = intimistische schilderkunst intimitate sub 1 intimiteit, vertrouwelijkheid, intiem karakter, privacy haber -- con un persona = intiem/eigen zijn met iemand io vole que on respecta mi -- = ik ben op mijn privacy gesteld isto es un violation de mi -- = dat is een inbreuk op mijn privacy + intinction sub 1 indoping van het Avondmaalsbrood in de wijn intitular v 1 betitelen, een titel geven aan, noemen -- un roman = een roman een titel geven le libro es intitulate "Discussiones de Interlingua" = het boek heet "Discussiones de Interlingua" intitulation sub 1 het betitelen, het geven van een titel, betiteling le -- de un libro = het geven van een titel aan een boek + intoccabile adj 1 onaanraakbaar, onaantastbaar + intoccabile sub 1 onaanraakbare, paria le casta del --s = de kaste van de onaanraakbaren + intoccabilitate sub 1 onaanraakbaarheid, onaantastbaarheid intolerabile adj 1 ondraaglijk, onverdraaglijk, onuitstaanbaar calor -- = ondraaglijke hitte dolor -- = ondraaglijke pijn 2 ontoelaatbaar, onduldbaar situation -- = onduldbare toestand intolerabilitate sub 1 ondraaglijkheid, onverdraaglijkheid, onuitstaanbaarheid 2 ontoelaatbaarheid, onduldbaarheid intolerante adj 1 onverdraagzaam, intolerant spirito -- = onverdraagzame geest 2 MEDICINA intolerant intolerantia sub 1 onverdraagzaamheid, intolerantie -- religiose = godsdienstige intolerantie -- ideologic = ideologische intolerantie 2 MEDICINA intolerantie intonar v 1 aanheffen (een lied), inzetten (een toon), de toon aangeven van, intoneren -- le hymno national = het volkslied aanheffen

intonation sub 1 MUSICA intonatie, het inzetten, inzet, aanhef -- false = valse inzet -- juste = zuivere inzet 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA intonatie, stembuiging, verloop van de toonhoogte, zinsmelodie -- interrogative = vragende intonatie intonnar v 1 in tonnen doen, inkuipen intorquer v 1 naar binnen draaien, verdraaien intorsion sub 1 het naar binnen draaien, het verdraaien, verdraaiing + intoxicante adj 1 vergiftigend, bedwelmend odor -- = bedwelmende geur intoxicar v 1 vergiftigen, vergeven -- le sanguine = het bloed vergiftigen intoxication sub 1 het vergiftigen, het vergeven, vergiftiging -- alimentari = voedselvergiftiging -- alcoholic = alcoholvergiftiging -- saturnin = loodvergiftiging -- fungic = schimmelvergiftiging -- mercurial = kwikvergiftiging -- del sanguine = bloedvergiftiging -- per monoxydo de carbon = kolendampvergiftiging -- per parathion = parathionvergiftiging -- per carne = vleesvergiftiging -- botulinic = botulismevergiftiging morir per -- = door vergiftiging sterven intra prep 1 binnen -- le frontieras = binnen de landsgrenzen -- tres menses = binnen drie maanden -- le terminos del lege = binnen de perken van de wet -- un radio de dece kilometros = binnen een straal van tien kilometer -- le possibilitates existente = binnen de bestaande mogelijkheden intra adv 1 binnen + intra-alveolar adj 1 intra-alveolair + intra-articular adj 1 ANATOMIA intra-articulair + intra-atomic adj 1 PHYSICA intra-atomair physica -- = intra-atomaire fysica energia -- = intra-atomaire energie + intra-aural adj 1 intra-auraal

+ intrabuccal adj 1 intrabuccaal basio -- = tongkus + intracardiac adj 1 MEDICINA intracardiaal injection -- = intracardiale injectie + intracellular adj 1 intracellulair parasito -- = intracellulaire parasiet + intracerebral adj 1 intracerebraal + intracervical adj 1 intracervicaal + intracommunitari adj 1 intracommunautair + intracranian adj 1 pression -- = hersendruk + intracranic adj 1 Vide: intracranian intractabile adj 1 onhandelbaar, stijfkoppig persona -- = onhandelbaar persoon 2 onmogelijk/moeilijk te behandelen/bewerken metallo -- = moeilijk te bewerken metaal problema -- = moeilijk te behandelen probleem intractabilitate sub 1 onhandelbaarheid, stijfkoppigheid 2 onmogelijkheid/moeilijkheid om te behandelen/bewerken + intradermic adj 1 intradermaal injection -- = intradermale injectie intradorso sub 1 ARTE DE CONSTRUER binnenwelfvlak, intrados, soffiek intraducibile adj 1 onvertaalbaar expression dialectal -- = onvertaalbare dialectische uitdrukking poeta -- = onvertaalbare dichter joco de parolas -- = onvertaalbare woordspeling + intraducibilitate sub 1 onvertaalbaarheid -- de un expression dialectal = onvertaalbaarheid van een dialectische uitdrukking + intraduodenal adj 1 intraduodenaal + intragastric adj 1 intragastrisch + intralingual adj 1 intralinguaal + intramarginal adj 1 BOTANICA tussen de rand geplaatst + intramesso sub 1 tussengerecht

75

+ intramolecular adj 1 BIOLOGIA PHYSICA intramoleculair fortias -- = intramoleculaire krachten intramural adj 1 binnen de stadsmuren, intramuraal + intramuscular adj 1 MEDICINA intramusculair injection -- = intramusculaire injectie + intranasal adj 1 intranasaal + intranquille adj 1 onrustig haber un somno -- = een onrustige slaap hebben 2 ongerust + intranquillitate sub 1 rusteloosheid 2 ongerustheid intransferibile adj 1 onoverdraagbaar, niet over te dragen + intransferibilitate sub 1 onoverdraagbaarheid intransigente adj 1 onverzettelijk, onbuigzaam, ontoegeeflijk, wars van geschipper, niet tegemoetkomend, star character -- = onverzettelijk karakter doctrina -- = strenge leer moral -- = starre moraal moralista -- = strenge moralist monstrar se -- = zich onverzettelijk tonen intransigentia sub 1 onverzettelijkheid, onbuigzaamheid, ontoegeeflijkheid, het niet tegemoet willen komen, het van geen compromis willen weten -- calvinistic = calvinistische onverzettelijkheid + intransitive adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onovergankelijk, intransitief verbo -- = onovergankelijk werkwoord senso -- = onovergankelijke betekenis construction -- = onovergankelijke conbstructie empleo -- = onovergankelijk gebruik + intransitivitate sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onovergankelijkheid -- de un verbo = onovergankelijkheid van een werkwoord + intransitivo sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onovergankelijk werkwoord intransmissibile adj 1 onoverdraagbaar

+ intransmissibilitate sub 1 onoverdraagbaarheid intransmutabile adj 1 niet om te zetten, niet te veranderen, niet transmutabel + intransmutabilitate sub 1 het niet kunnen ondergaan van een mutatie + intransportabile adj 1 onvervoerbaar, niet te vervoeren le malado es -- = de zieke kan niet vervoerd worden + intranuclear adj 1 PHYSICA intranucleair fortias -- = intranucleaire krachten + intraocular adj 1 ANATOMIA binnen in de ogen + intrapelvic adj 1 ANATOMIA in het bekken + intrapulmonar adj 1 ANATOMIA in de long(en) + intrarectal adj 1 intrarectaal + intrarenal adj 1 intrarenaal + intrascrotal adj 1 intrascrotaal + intraspinal adj 1 intraspinaal + intratelluric adj 1 intratellurisch + intratesticular adj 1 intratesticulair + intrathoracic adj 1 ANATOMIA in de borstkas + intratumoral adj 1 intratumoraal + intrauterin adj 1 MEDICINA intra-uterien vita -- = intra-uterien leven contraceptivos/anticonceptivos -- = intra-uterine voorbehoedsmiddelen dispositivo -- = spiraaltje + intravaginal adj 1 intravaginaal + intravascular adj 1 intravasculair intravenose adj 1 intraveneus injection -- = intraveneuze injectie alimentation -- = intraveneuze voeding + intraventricular adj 1 intraventriculair + intravertebral adj 1 intravertebraal

+ intravesical adj 1 intravesicaal + intrazonal adj 1 intrazonal intrepide adj 1 onverschrokken, onversaagd, stoutmoedig, koen heroe -- = onverschrokken held resistentia -- = koen verzet intrepiditate sub 1 onverschrokkenheid, onversaagdheid, stoutmoedigheid, koenheid -- de un heroe = onverschrokkenheid van een held intricar v 1 verwarren, in de war maken, verstrengelen -- le cordas = de touwen in de war maken -- se = in de war raken 2 intrigeren, nieuwsgierig maken 3 kuipen, konkelen, intrigeren intricate adj 1 ingewikkeld, complex, verward situation -- = complexe situatie intrication sub 1 ingewikkeldheid, verwardheid, verstrengeling -- del problemas economic = ingewikkeldheid van de economische problemen intrico sub 1 ingewikkeldheid, verwardheid, verstrengeling, wirwar un -- de sensationes confuse = een mengeling van verwarde gewaarwordingen 2 intrige, kuiperij, gekonkel intriga sub 1 intrige, kuiperij, gekonkel --s de corte = hofintriges -- politic = politieke intrige tramar un -- = een intrige beramen 2 LITTERATURA intrige, plot, verwikkeling -- amorose/galante = liefdesavontuur -- romanesc = romanverwikkeling intrigante adj 1 kuipend, intrigerend, arglistig intrigante sub 1 intrigant, konkelaar, kuiper intrigar v 1 nieuwsgierig maken, intrigeren iste poesia me intriga = dat gedicht intrigeert me 2 kuipen, konkelen, intrigeren -- pro obtener un posto = intrigeren om een ambt te krijgen intrinsec adj 1 wezenlijk, innerlijk, intrinsiek importantia -- de un facto = wezenlijk belang van een feit valor -- de un moneta = intrinsieke waarde van een munt viscositate -- = intrinsieke viscositeit

76

semiconductor -- = intrinsieke halfgeleider factor -- = intrinsieke factor + intrinsecar v 1 intrinsiek maken + intrinsecitate sub 1 intrinsiek karakter intro adv 1 binnen, binnen in, in, naar binnen, inwendig portar -- = binnenbrengen introducer v 1 binnenleiden, binnenlaten, introduceren 2 erin doen, erin brengen, erin steken -- le clave in le serratura = de sleutel in het slot steken -- le bulon in le perforation = de bout doorsteken -- un moneta = een muntstuk inwerpen COMPUTATOR -- datos = gegevens invoeren 3 invoeren, doorvoeren -- un reforma = een hervorming doorvoeren -- un nove moda = een nieuwe mode invoeren + introducibile adj 1 wat geïntroduceerd kan worden + introducibilitate sub 1 hoedanigheid van wat kan worden geïntroduceerd introduction sub 1 het binnenleiden, het binnenbrengen, het introduceren, introductie littera de -- = aanbevelingsbrief precio de -- = introductieprijs 2 inbrenging, het erin doen, het erin steken le -- de un sonda gastric = het inbrengen van een maagsonde -- le clave in le serratura = de sleutel in het slot steken 3 invoering, doorvoering 4 introductie, inleiding (van boek/speech, etc.) -- del Interlingua-English Dictionary = de inleiding van de I.E.D. 5 MUSICA voorspel introductive adj 1 inleidend, voorbereidend, introductief discurso -- = inleidende rede capitulo -- = inleidend hoofdstuk curso -- = beginnerscursus introductor sub 1 inleider, binnenleider, initiatiefnemer le -- de un reforma = de initiatiefnemer van een hervorming introductori adj 1 inleidend, binnenleidend, preliminair hymno -- = voorzang un guida -- = een algemeen oriënterend boek

+ introgression sub 1 BIOLOGIA binnendringing, introgressie (van genen) + introgressive adj 1 introgressief hybridation -- = introgressieve hybridisatie + introito sub 1 RELIGION intredezang, introïtus + introjection sub 1 PSYCHOLOGIA introjection intromission sub 1 inmenging, tussenkomst, bemoeienis intromitter v 1 zich mengen (in), tussenbeide komen, zich bemoeien (met) + intron sub 1 BIOCHIMIA intron + introrse adj 1 BOTANICA introrse, met een paar naar binnen toe openspringende helmknoppen stamine -- = introrse meeldraad introspection sub 1 PSYCHOLOGIA introspectie, zelfbeschouwing, (innerlijke) zelfwaarneming, zelfanalyse, zelfonderzoek introspective adj 1 PSYCHOLOGIA introspectief, zelfbeschouwend psychologia -- = introspectieve psychologie introspicer v 1 kijken in, onderzoeken 2 PSYCHOLOGIA aan introspectie onderwerpen introvabile adj 1 onvindbaar, niet te vinden, zoek persona qui remane/resta -- = iemand die onvindbaar blijft objecto que es -- = voorwerp dat zoek is + introvabilitate sub 1 onvindbaarheid -- de un persona/objecto = onvindbaarheid van een persoon/voorwerp introversion sub 1 het in zichzelf gekeerd zijn, opsluiting in zichzelf 2 PSYCHOLOGIA inkering, introversie introverter v 1 ZOOLOGIA naar binnen keren, instulpen, inkokeren 2 de aandacht/geest naar binnen richten 3 naar binnen gekeerd zijn, in zichzelf gekeerd zijn introvertite adj 1 PSYCHOLOGIA introvert, in zich zelf gekeerd

introvertito sub 1 PSYCHOLOGIA introverte persoon intruder v 1 opdringen (aan), indringen (in), (iemand) lastig vallen intruse adj 1 binnengedrongen intrusion sub 1 indringing, binnendringing 2 GEOLOGIA intrusie rocca de -- = intrusiegesteente + intrusive adj 1 indringerig, binnendringend 2 GEOLOGIA intrusief rocca -- = intrusief gesteente intruso sub 1 indringer, ongenode gast esser tractate como un -- = als een indringer worden behandeld + intubar v 1 MEDICINA inbrengen van een (buigzame) buis, catheteriseren + intubation sub 1 MEDICINA inbrenging van een (buigzame) buis, intubatie, het catheteriseren + intubator sub 1 intubateur intuer v 1 bij intuïtie begrijpen, dadelijk doorhebben, aanvoelen, intueren isto es plus facile de -- que de rationar/que de explicar rationalmente = men kan zo iets beter aanvoelen dan beredeneren + intuibile adj 1 wat bij intuïtie begrepen kan worden, wat men kan aanvoelen + intuibilitate sub 1 hoedanigheid van wat bij intuïtie begrepen kan worden intuition sub 1 intuïtie -- linguistic = taalgevoel -- feminin = vrouwelijke intuïtie -- secur = feilloze intuïtie per -- = bij intuïtie, gevoelsmatig refusar un persona per -- = iemand gevoelsmatig afwijzen + intuitionismo sub 1 PHILOSOPHIA, MATHEMATICA intuïtionisme -- bergsonian/de Bergson = intuïtionisme van Bergson + intuitionista sub 1 PHILOSOPHIA, MATHEMATICA intuïtionist + intuitionista adj 1 PHILOSOPHIA, MATHEMATICA intuïtionistisch intuitive adj 1 intuïtief cognoscentia/cognoscimento --

77

= intuïtieve kennis methodo -- = intuïtieve methode veritate -- = intuïtieve waarheid + intuitivitate sub 1 intuïtiviteit intumescente adj 1 MEDICINA opzwellend intumescentia sub 1 MEDICINA (op)zwelling, opzetting intumescer v 1 MEDICINA (op)zwellen, opzetten intus adv 1 binnen, van binnen 2 naar binnen intussusception sub 1 MEDICINA darminstulping + inula sub 1 BOTANICA alant(swortel) + inulina sub 1 CHIMIA inuline + inunction sub 1 MEDICINA inunctie, inzalving, inwrijving + inundabile adj 1 die/dat onder water gezet kan worden, die/dat overstroomd kan worden terras -- = land dat (gemakkelijk) onder water kan komen te staan inundar v 1 onder water zetten, inunderen, overstromen le fluvio ha inundate le plana = de rivier heeft de vlakte overstroomd terras inundate = verdronken land vallea inundate = dat dat onder water staat FIGURATE un nove producto que inunda le mercato = een nieuw produkt dat de markt overstroomt inundation sub 1 het onder water zetten, het inunderen, het overstromen, onderwaterzetting, inundering, inundatie, overstroming zona de -- = inundatiegebied canal de -- = inundatiekanaal nivello de -- = inundatiepeil esclusa de -- = inundatiesluis aqua de -- = inundatiewater damno(s) de -- = inundatieschade originar --es = overstromingen veroorzaken le -- se extende super decenas de kilometros quadrate = de overstroming strekt zich uit over tientallen vierkante kilometers uit inurban adj 1 onbeleefd, grof, lomp comportamento/conducta -- = lomp/grof gedrag + inurbanitate sub 1 onbeleefdheid, grofheid, lompheid

inusabile adj 1 onbruikbaar, nutteloos inusual adj 1 ongewoon, ongebruikelijk extrememente -- = hoogst ongebruikelijk 2 uitzonderlijk, buitengewoon inutile adj 1 nutteloos, onnodig, overbodig, vruchteloos, vergeefs cognoscentia/cognoscimento -= overbodige/nutteloze kennis objecto -- = nutteloos voorwerp tentativas -- = nutteloze pogingen parolas -- = holle/lege woorden esser completemente -- = geen enkel nut hebben rader le mention -- = doorhalen wat niet van toepassing is il es -- opponer se = verzet is nutteloos inutilisabile adj 1 onbruikbaar, niet te gebruiken un vetule machina -- = een oude onbruikbare machine SPORT declarar -- le campo = het veld afkeuren + inutilisabilitate sub 1 onbruikbaarheid inutilisar v 1 onbruikbaar maken -- un arma = een wapen onbruikbaar maken inutilisate adj 1 ongebruikt, onbenut + inutilisation sub 1 onbruikbaarmaking -- de un arma = onbruikbaarmaking van een wapen inutilitate sub 1 nutteloosheid, onnodigheid, overbodigheid, vruchteloosheid -- de un effortio = vruchteloosheid van een inspanning + invadabile adj 1 niet doorwaadbaar invader v 1 een inval doen, invallen, binnendringen FIGURATE le desiro/desiderio me invadeva = het verlangen bekroop mij invaginar v 1 MEDICINA instulpen (van darm), ineenschuiven invaginate adj 1 MEDICINA ingestulpt (van darm), ineengeschoven invagination sub 1 ineenschuiving 2 MEDICINA het ineenstulpen (van darm), instulping, invaginatie invainar v 1 in de schede steken (zwaard, etc.)

+ invalidabile adj 1 die/dat ongeldig gemaakt/verklaard kan worden un testamento non -- = een testament dat niet ongeldig verklaard kan wor-den + invalidabilitate sub 1 mogelijkheid tot ongeldig maken/verklaren invalidar v 1 (anque JURIDIC) ongeldig maken, ongeldig/krachteloos verklaren, nietig verklaren iste clausula non invalida mi derectos = deze clausule tast de geldigheid van mijn rechten niet aan -- un contracto = een contract ongeldig verklaren -- un bono de transporto public = een strippenkaart afstempelen -- un goal (A) = een doelpunt afkeuren -- un election = een verkiezing ongeldig verklaren 2 krachteloos maken, ontzenuwen -- argumentos = argumenten ontzenuwen invalidation sub 1 (anque JURIDIC) ongeldigverklaring, nietigverklaring -- de un contracto = ongeldigverklaring van een contract -- de un election = ongeldigverklaring van een verkiezing 2 het krachteloos maken, het ontzenuwen, ontzenuwing le -- de un argumento = de ontzenuwing van een argument invalide adj 1 ongeldig bulletin de voto -- = ongeldig stembiljet 2 invalide, arbeidsongeschikt, gebrekkig invaliditate sub 1 JURIDIC ongeldigheid -- de un contracto = ongeldigheid van een contract -- de un bulletin de voto = ongeldigheid van een stembiljet 2 invaliditeit, arbeidsongeschiktheid pension de -- = invaliditeitspension assecurantia contra le -- = invaliditeitsverzekering invalido sub 1 invalide -- de guerra = oorlogsinvalide village de --s = invalidendorp cura de --s = invalidenzorg + invar sub 1 invar (ijzer-nikkellegering) invariabile adj 1 onveranderlijk, steeds dezelfde, steeds hetzelfde, invariabel leges -- = onveranderlijke wetten ille es -- in su opinion = hij blijft bij zijn mening invariabilitate sub 1 onveranderlijkheid

78

-- del leges = onveranderlijkheid van de wetten + invariante adj 1 onveranderlijk, invariant ele-mento -- = onveranderlijk element + invariante sub 1 invariant -- adiabatic = adiabatische invariant -- de flexion = buigingsinvariante -- differential = differentiële invariante theoria del --s = invariantentheorie + invariantia sub 1 onveranderlijkheid, invariantie + invariate adj 1 onveranderd invasar v 1 in bakken/vaten/bussen/blikken, etc. doen invasion sub 1 het binnendringen, invasie, (vijandelijke) inval -- inimic = vijandelijke invasie truppas/fortias de -- = invasietroepen via/cammino de -- = invalsweg plano de -- = invalsplan, invasieplan flotta de -- = invasievloot 2 plaag -- de locustas = sprinkhanenplaag -- de culices/de mosquitos = muggenplaag -- de erucas = rupsenplaag -- de rattos = rattenplaag invasive adj 1 invallend, binnendringend invasor sub 1 invaller, binnendringer, overweldiger, binnendringende vijand le -- estranier = de vreemde overweldiger invectiva sub 1 scheldwoord, scheldpartij, gescheld fluxo/torrente de --s = stortvloed van scheldwoorden + invectivar v 1 uitschelden, schelden -- (contra) un persona = iemand uitschelden invective adj 1 scheld..., schimp..., smaad... sonetto -- = scheldsonnet inveher v 1 (heftig) uitvaren, schelden, schimpen inveloppamento sub 1 het omhullen, het omwikkelen, het inpakken 2 omhulsel, bekleding, mantel inveloppar v 1 omhullen, wikkelen (in), hullen (in), verpakken, omsluiten

-- un persona in un cappa = iemand een cape omhangen le fructero inveloppa le oranges in un jornal = de fruitverkoper pakt de sinaasappelen in een krant inveloppe sub 1 omhulsel, wikkel, hoes, verpakking, bekleedsel, mantel, envelop, briefomslag, couvert -- de un littera = envelop van een brief -- de reinvio = retourenvelop -- a fenestra = vensterenvelop -- gummate = gegomde envelop TECHNICA -- refrigerante = koelmantel TECHNICA -- de plumbo = loodmantel BOTANICA -- floral = bloembekleedsel ingummar un -- = een envelop gommen le corpore es le -- del anima = het lichaam is het stoffelijk omhulsel van de ziel invendibile adj 1 onverkoopbaar libros -- = onverkoopbare boeken + invendibilitate sub 1 onverkoopbaarheid + invendite adj 1 onverkocht, niet verkocht mercantias -- = onverkochte goederen jornales -- = onverkochte kranten invenenamento sub 1 het vergiftigen, vergiftiging symptomas/signos de -- = vergiftigingsverschijnselen -- de sanguine = bloedvergiftiging -- per parathion = parathionvergiftiging -- per gas = gasvergiftiging invenenar v 1 vergiftigen, vergeven -- un bibita = een drank vergiftigen -- un can = een hond vergiftigen -- le vita de un persona = iemand het leven vergallen sagitta/flecha {sj} invenenate = vergiftige pijl + invenenator sub 1 gifmenger + invengiate adj 1 ongewroken inventar v 1 uitvinden, ontdekken -- un nove typo de motor = een nieuw type motor uitvinden ille non ha inventate le pulvere = hij heeft het buskruit niet uitgevonden 2 bedenken, uitdenken, verzinnen -- un subterfugio = een uitvlucht bedenken le accusato ha inventate toto = de verdachte fantaseerde alles inventariar v 1 inventariseren, een boedelbeschrijving maken van

+ inventariation sub 1 inventarisatie inventario sub 1 inventaris, inventarisatie, boedelbeschrijving -- annual = jaarlijkse inventarisatie lista de -- = inventarislijst libro de -- = inventarisboek numero de -- = inventarisnummer JURIDIC beneficio de -- = voorrecht van boedelbeschrijving facer le -- = de inventaris opmaken, inventariseren 2 FIGURATE opsomming, lijst, overzicht facer le -- del damno(s) = de schade opnemen invention sub 1 het uitvinden, het ontdekken, het verzinnen, het bedenken RELIGION Invention del Cruce = Kruisvinding spirito de -- = vindingrijke geest 2 uitvinding, ontdekking, ontwerp, vondst, (artistieke) schepping 3 verzinsel, bedenksel, verdichtsel + inventiva sub 1 vindingrijkheid inventive adj 1 inventief, vindingrijk imagination -- = rijke fantasie + inventivitate sub 1 vindingrijkheid, inventiviteit, fantasie inventor sub 1 uitvinder, bedenker, ontdekker, ontwerper -- ingeniose = ingenieuze uitvinder -- del telescopio = uitvinder van de telescoop -- del imprimeria = uitvinder van de boekdrukkunst + inverificabile adj 1 niet verifieerbaar, niet te verifiëren, niet na te gaan, niet te controleren affirmation/assertion -- = niet controleerbare bewering hypothese (-esis) -- = niet te verifiëren hypothese inverisimile,inverosimile adj 1 onwaarschijnlijk, ver gezocht supposition -- = onwaarschijnlijke veronderstelling historia -- = onwaarschijnlijk/sterk verhaal inverosimilante adj 1 onwaarschijnlijk inverosimilantia sub 1 onwaarschijnlijkheid historia plen de --s = verhaal vol onwaarschijnlijkheden inverse adj 1 omgekeerd, tegengesteld, tegenovergesteld dictionario -- = retrograde woordenboek logarithmo -- = inverte logaritme in direction/senso -- = in

79

tegengestelde richting in ordine -- = in omgekeerde volgorde inversemente proportionate/proportional = omgekeerd evenredig + inversiflor adj 1 BOTANICA met omgekeerde bloemen inversion sub 1 het omkeren, omkering, omzetting, inversie LINGUISTICA E GRAMMATICA -- del subjecto = omzetting van het onderwerp METEO -- thermic/del temperatura = temperatuurinversie METEO strato de -- = inversielaag -- del polaritate/del polos = poolwisseling theorema del -- = inversietheorema symmetria del -- = inversiesymmetrie prisma de -- = omkeerprisma 2 PHOTOGRAPHIA omkeerontwikkeling, omkeerprocedé disveloppator/revelator de -- = omkeerontwikkelaar optica de -- = omkeeroptiek inversive adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA inversie... construction -- = inversie(constructie) inverso sub 1 omgekeerde, tegengestelde, tegenovergestelde mitter su calceas al -- = zijn kousen verkeerd aantrekken cader al -- = ruggelings vallen, achterover vallen -- de un soldatura = achterkant van een las inversor sub 1 ELECTRICITATE stroomwisselaar, om(keer)schakelaar + invertase sub 1 CHIMIA invertase invertebrate adj 1 ZOOLOGIA ongewerveld animales -- = ongewervelde dieren invertebrato sub 1 ZOOLOGIA ongewerveld dier inverter v 1 omkeren, verwisselen, omzetten -- le currente electric = de stroom omschakelen -- le rolos/partes = de rollen omdraaien -- le ordine = de volgorde omdraaien scriptura invertite = spiegelschrift 2 -- se = kapseizen le nave se ha invertite = het schip kapseisde 3 CHIMIA inverteren (suiker)

+ invertibile adj 1 omkeerbaar ordine -- = omkeerbare volgorde movimento -- = omkeerbare beweging PHOTOGRAPHIA pellicula -- = omkeerfilm + invertibilitate sub 1 omkeerbaarheid -- de factores = omkeerbaarheid van factoren invertina sub 1 BIOCHIMIA invertine, invertase, saccharase + invertito sub 1 homoseksueel + investibile adj 1 investeerbaar capitales -- = kapitalen die geïnvesteerd kunnen worden + investibilitate sub 1 investeerbaarheid investigabile adj 1 onderzoekbaar, navorsbaar investigar v 1 onderzoeken, navorsen, nasporen -- un cosa a fundo = iets tot op de bodem uitzoeken investigation sub 1 het onderzoeken, het navorsen, onderzoek, navorsing, research -- scientific = wetenschappelijk onderzoek -- biologic = biologisch onderzoek -- extrajudicial = buitengerechtelijk onderzoek -- spatial = ruimteonderzoek -- nuclear = kernonderzoek -- del solo/del terreno = bodemonderzoek ECONOMIA -- del mercato = marktonderzoek -- a fundo = diepgaand/grondig onderzoek methodo de -- = methode van onderzoek laboratorio de --(es) = researchlaboratorium instituto de --(es) = researchinstituut programma de --(es) = researchprogramma equipa de --(es) = researchteam aperir un -- = een onderzoek instellen investigator sub 1 onderzoeker, vorser -- scientific = wetenschappelijk onderzoeker + investigator adj 1 onderzoekend, onderzoeks..., nasporings..., speur..., research... investimento sub 1 het bekleden (met ambt/waardigheid, etc.) 2 het omsingelen, het belegeren, omsingeling, belegering, insluiting 3 FINANCIAS het beleggen, het investeren, belegging, investering

societate de -- = beleggingsmaatschappij climate favorabile pro le/al --s = gunstig investeringsklimaat fundo de -- = beleggingsfonds costos de -- = investeringskosten benes de -- = investeringsgoederen banca de --s = investeringsbank trust (A) de investimentos = beleggingstrust compra de -- = beleggingsaankoop consiliero de -- = beleggingsadviseur consilio de -- = beleggingsadvies experto de -- = beleggingsexpert/deskundige analysta/analysator de --s = beleggingsanalyst forma de -- = beleggingsvorm certificato de -- = beleggingscertificaat politica de -- = investeringsbeleid credito de -- = investeringskrediet programma de -- = investeringsprogramma -- productive = rentedragende investering -- de capitales = kapitaalinvestering attraher nove --s = nieuwe investeringen aantrekken diversificar le --s = de investeringen spreiden investir v 1 bekleden (met ambt/waardigheid, etc.) 2 omsingelen, belegeren, insluiten 3 FINANCIAS beleggen, investeren -- un capital = een kapitaal beleggen -- moneta in un cosa = geld in iets steken 4 -- multe tempore in un cosa = ergens veel tijd in investeren + investitor sub 1 investeerder, (geld)belegger --es institutional = institutionele beleggers investitura sub 1 het bekleden (met ambt/waardigheid, etc.), plechtige bevestiging (in ambt/waardigheid, etc.) lucta/querela del --s = investituurstrijd inveterar v 1 verouderen mi patre ha inveterate multo desde le anno passate = mijn vader is sinds verleden jaar erg verouderd 2 inwortelen, inkankeren, erger worden inveterate adj 1 ingeworteld, ingekankerd, verstokt, onverbeterlijk, aarts... habitude -- = ingekankerde/ingeroeste gewoonte vitio -- = ingekankerde ondeugd bibitor/alcoholico -- = verstokte dronkaard fur -- = verstokte dief

80

+ inviabile v 1 levensonvatbaar feto -- = levensonvatbare vrucht inviar v 1 (ver)zenden, (ver)sturen -- un littera = een brief (ver)sturen -- un message = een bericht (ver)sturen -- un infante al schola = een kind naar school sturen SPORT -- le ballon in le rete = de bal in het net trappen -- truppas al fronte = troepen naar het front sturen inviato sub 1 afgezant, boodschapper, koerier -- special = speciale verslaggever 2 gezant -- de Deo = Godsgezant invicte adj 1 onoverwonnen un equipa de football (A) -- = een ongeslagen voetbalelftal invide adj 1 afgunstig, jaloers, naijverig invidia sub 1 begeerte, hebzucht 2 afgunst, jaloezie, naijver, nijd -- professional = broodnijd reguardos (plen) de -- = afgunstige blikken per pur -- = uit louter nijd isto es pur -- = dat is de kif dar -- a un persona = iemands afgunst opwekken esser devorate per le -- = verteerd worden door jaloezie invidiabile adj 1 benijdenswaardig, begerenswaardig sorte -- = benijdenswaardig lot appetito -- = gezegende eetlust invidiar v 1 begeren 2 benijden, jaloers zijn, misgunnen invidiose adj 1 afgunstig, jaloers, naijverig -- de qualcuno = jaloers zijn op iemand -- de qualcosa = jaloers zijn op iets reguardos -- = af-gunstige blikken invincibile adj 1 onoverwinnelijk, niet te verslaan corage -- = onoverwinnelijke moed armea -- = onoverwinnelijk leger Armada Invincibile = Onoverwinnelijke Vloot 2 onoverkomelijk, onweerlegbaar argumento -- = onweerlegbaar argument obstaculo -- = onoverkomelijk obstakel timiditate -- = onoverkomelijke verlegenheid invincibilitate sub 1 onoverwinnelijkheid 2 onoverkomelijkheid + invindicate adj 1 ongewroken

invio sub 1 het (ver)zenden, verzending, het (ver)sturen modo de -- = verzendingswijze -- per via maritime = verzending per schip, verscheping 2 zending, pakje -- postal = postzending -- assortite/a vista = zichtzending -- urgente = spoedzending -- de fructos = zending fruit reciper un -- = een zending binnenkrijgen completar le -- de un cosa = iets nazenden inviolabile adj 1 onschendbaar, onaantastbaar, inviolabel asylo -- = onschendbaar asiel derectos -- = onschendbare rechten le rege es -- = de koning is onschendbaar inviolabilitate sub 1 onschendbaarheid, onaantastbaarheid -- parlamentari = parlementaire onschendbaarheid -- del domicilio = onschendbaarheid van de woning inviolate adj 1 ongeschonden, maagdelijk, onaangetast, niet overtreden foreste -- = onbetreden woud sepultura -- = ongeschonden graf interdiction -- = niet overtreden verbod invirgar v 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES (een zeil) aanslaan, aanhalen, aan de ra bevestigen invirgatura sub 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES het aanslaan (van een zeil) 2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES aangeslagen zeil 3 spanwijdte, vleugelwijdte, vleugelspanning -- de un ave = vleugelwijdte van een vogel invisibile adj 1 onzichtbaar, niet te zien, niet waarneembaar le mundo -- = de onzichtbare wereld periculo -- = verborgen gevaar tinta -- = onzichtbare inkt radiation -- = onzichtbare straling invisibilitate sub 1 onzichtbaarheid le -- de undas sonor = de onzichtbaarheid van geluidsgolven + invitante adj 1 uitnodigend pais -- = gastland invitar v 1 uitnodigen, (iemand) vragen (voor), inviteren -- a dansar = ten dans vragen ille me ha invitate a dinar = hij

nodigde mij uit voor een etentje orator invitate = gastspreker le tempore non invita a un promenada = het weer noodt niet tot een wandeling invitation sub 1 uitnodiging, invitatie carta de -- = invitatiekaart acceptar un -- = op een uitnodiging/invitatie ingaan refusar/declinar un -- = een uitnodiging afslaan reciper un -- = een uitnodiging ontvangen inviar un -- = een uitnodiging ontvangen a(l) -- de = op uitnodiging van invitato sub 1 gast, genodigde -- de honor = eregast -- al nuptias = bruiloftsgast lecto pro --s = logeerbed nos expecta nostre --s iste vespera/vespere = wij verwachten onze gasten vanavond invitator sub 1 iemand die uitnodigt invitatori adj 1 uitnodigend, uitnodigings... 2 RELIGION intrede... invitatorio sub 1 RELIGION intrede-antifoon, aanvangspsalm + in vitro LATINO 1 BIOLOGIA in vitro, in een reageerbuis fecundation/fertilisation -- = in vitrofertilisatie + invivibile adj 1 onleefbaar existentia -- = onleefbaar bestaan circumstantias -- = onleefbare omstandigheden situation -- = onleefbare situatie + invivo 1 BIOLOGIA in vivo, op het levende organisme invocar v 1 aanroepen, inroepen -- Deo = God aanroepen -- le sanctos = de heiligen aanroepen -- le misericordia de Deo = Gods ontferming inroepen -- le adjuta de un persona = iemands hulp inroepen 2 zich beroepen op, aanvoeren, aanhalen -- un precedente = zich op een precedent beroepen -- circumstantias attenuante = verzachtende omstandigheden aanvoeren invocation sub 1 het aanroepen, het inroepen, aanroep, inroeping 2 aanhaling, aanvoering, beroep

81

+ invocative adj 1 aanroep..., om aan te roepen formula -- = aanroepformule + invocator sub 1 aanroeper, inroeper invocatori adj 1 aanroepend, inroepend, aanroep..., om aan te roepen formula -- = aanroepformule + involucello sub 1 BOTANICA omwindseltje + involucrate adj 1 BOTANICA voorzien van een omwindsel van kelkblaadjes davidia -- = zakdoekenboom, parkboom + involucro sub 1 BOTANICA omwindsel -- floral = bloemomwindsel -- de un inflorescentia = omwindsel van een bloeiwijze involuntari(e) adj 1 onopzettelijk, onwillekeurig, automatisch 2 onopzettelijk, ongewild, zonder het te willen, onvrijwillig allusion -- = onopzettelijke toespeling consequentia -- = ongewild gevolg involute adj 1 ingewikkeld 2 BOTANICA naar binnen gekruld paxillo -- = krulzoom (soort paddenstoel) involution sub 1 het inwikkelen, inwikkeling 2 teruggang, teruggaande ontwikkeling, regressie, involutie 3 BOTANICA het ingerold zijn 4 MATHEMATICA involutie 5 MEDICINA involutie, inschrompeling (van een orgaan) -- uterin = baarmoederinvolutie -- senil = ouderdomsinvolutie maladia de -- = involutieziekte + involutive adj 1 BOTANICA naar binnen gekruld 2 MATHEMATICA MEDICINA involutie... involver v 1 (in)wikkelen, hullen, omhullen -- in nebulas/brumas = in nevelen hullen, omnevelen esser involvite in un disputa = strijd hebben (over iets) -- in mysterio = in mysterie hullen -- un contradiction = een tegenstrijdigheid bevatten 2 verwikkelen, verwarren 3 (indirect) te kennen geven of aanduiden, impliceren invulnerabile adj 1 onkwetsbaar invulnerabilitate sub 1 onkwetsbaarheid -- de Achilles = de onkwetsbaarheid van Achilles

io pron pers 1 ik iodar v 1 joderen aqua iodate = gejodeerd water 2 met jodium(tinctuur) behandelen iodato sub 1 CHIMIA jodaat + iodhydric adj 1 CHIMIA acido -- = joodwaterstof(zuur) iodic adj 1 CHIMIA jodium..., jood... acido -- = jodiumzuur unguento -- = jodiumzalf + iodido sub 1 CHIMIA jodide -- de kalium = kaliumjodide, joodkalium + iodifere 1 jodiumhoudend iodismo sub 1 MEDICINA jodiumvergiftiging iodo sub 1 jodium, jood tinctura de -- = jodiumtinctuur vapor/emanation de -- = jodiumdamp composito de -- = jodiumverbinding oxydo de -- = jodiumoxide sal de -- = jodiumzout solution de -- = jodiumoplossing odor de -- = jodiumlucht iodoformo sub 1 jodoform iodometria sub 1 CHIMIA jodometrie iodometric adj 1 CHIMIA jodometrisch iodose adj 1 jodiumhoudend, gejodeerd, jood... + iodurar v 1 PHOTOGRAPHIA met een jodiumlaag bedekken + ioduration sub 1 PHOTOGRAPHIA het bedekken met een jodiumlaag + ioduro sub 1 CHIMIA jodide -- de argento = zilverjodide -- de plumbo = loodjodide ion sub 1 PHYSICA ion -- negative = negatief ion, anion -- positive = positief ion, kation -- hydrogene = waterstofion -- atomic = atoomion --es polymere = polymere ionen emission de --es = ionenemissie theoria del --es = ionentheorie (ex)cambiator de --es = ionenwisselaar concentration de --es =

ionenconcentratie equilibrio de --es = ionenevenwicht reaction de --es = ionenreactie antagonismo de --es = ionenantagonisme transporto de --es = ionentransport nube de --es = ionenwolk ionic adj 1 Ionisch ordine -- = Ionische bouworde capitello -- = Ionisch kapiteel dialecto -- = Ionisch dialect colonia -- = Ionische kolonie 2 PHYSICA ionisch, ionen... pumpa -- = ionenpomp missile -- = ionenraket microphono -- = ionenmicrofoon altoparlator -- = ionenluidspreker theoria -- = ionentheorie temperatura -- = ionentemperatuur equilibrio -- = ionenevenwicht concentration -- = ionenconcentratie bombardamento -- = ionenbombardement antagonismo -- = ionenantagonisme + ionico sub 1 Ionisch (taal) + ionisabile adj 1 ioniseerbaar gas -- = ioniseerbaar gas + ionisante adj 1 ioniserend radiation -- = ioniserende straling ionisar v 1 PHYSICA ioniseren ionisation sub 1 PHYSICA ionisering, ionisatie -- multiple = meervoudige ionisatie -- electronic = elektronenionisatie -- electrolytic = elektrolytische ionisatie -- thermal/thermic = thermische ionisatie -- per radiation = stralingsionisatie grado de -- = ionisatiegraad energia de -- = ionisatie-energie potential de -- = ionisatiepotentiaal camera de -- = ionisatiekamer/vat + ionisator sub 1 ionisator + ionium sub 1 CHIMIA ionium (element 90) + ionogramma sub 1 ionogram + ionometria sub 1 ionometrie + ionometric adj 1 ionometrisch + ionometro sub 1 ionometer

82

+ ionophono sub 1 ionofoon + ionosphera sub 1 METEO ionosfeer + ionospheric adj 1 METEO ionosferisch strato -- = ionosferische laag iota sub 1 jota, iota (negende letter van het Griekse alfabet) 2 iets onbeduidends, ietsje, kleinigheid, tittel il non debe mancar un -- = er mag geen jota aan ontbreken + iotacismo sub 1 PHONETICA i(o)tacisme + ipecacuanha sub 1 BOTANICA braakwortel, ipecacuanha sirop de -- = braakwortelsiroop Iphigenia sub n pr 1 MYTHOLOGIA Iphigenie ipse sub 1 zelf io -- = ikzelf hodie -- = vandaag nog + ipso facto LATINO 1 ipso facto, feitelijk, door de daad zelf, noodzakelijkerwijs + ipso jure sub LATINO 1 ipso jure, door dit recht zelf ir v 1 gaan -- e venir = heen en weer lopen 2 (kledingstuk, etc.) staan iste cappello me va ben = die hoed staat me goed ira sub 1 toorn, woede accesso de -- = woede-aanval, woede-uitbarsting + iracunde adj 1 driftig, opvliegend + iracundia sub 1 drift, opvliegendheid + Irak sub n pr 1 Irak + irakian adj 1 Iraaks population -- = Irakese bevolking + irakiano sub 1 Irakees + Iran sub n pr 1 Iran + iranian adj 1 Iraans lingua -- = Iraanse taal population -- = Iraanse bevolking + iraniano sub 1 Iraniër

irascer v 1 toornig/woedend worden irascibile adj 1 prikkelbaar, opvliegend, lichtgeraakt, driftig humor -- = prikkelbaar humeur character -- = opvliegend karakter, driftkop persona -- = driftkop irascibilitate sub 1 prikkelbaarheid, opvliegendheid, lichtgeraaktheid, driftigheid irate adj 1 boos, woedend, toornig, verbolgen esser -- contra un persona = boos zijn op iemand + irenic adj 1 irenisch, vredestichtend + irenismo sub 1 irenisme iridaceas sub pl 1 BOTANICA iridaceae, iridaceeën, lissenfamilie iridacee adj 1 BOTANICA lisachtig Iride sub n pr 1 MYTHOLOGIA Iris iride sub 1 regenboog 2 ANATOMIA iris (van het oog), regenboogvlies PHOTOGRAPHIA diaphragma -- = irisdiafragma 3 BOTANICA iris, lis + iridectomia sub 1 MEDICINA irisverwijdering, iridectomie iridescente adj 1 met regenboogkleuren, iriserend, iridescent iridescentia sub 1 regenboogachtige weerschijn, iridescentie iridescer v 1 de kleuren van de regenboog hebben/uitstralen + iridic adj 1 CHIMIA iridium... composito -- = iridiumverbinding iridium sub 1 CHIMIA iridium composito de -- = iridiumverbinding + iridotomia sub 1 MEDICINA irisverwijdering, iridotomie iris sub n pr 1 MYTHOLOGIA Iris iris sub 1 regenboog 2 ANATOMIA iris (van het oog), regenboogvlies PHOTOGRAPHIA

diaphragma -- = irisdiafragma PHOTOGRAPHIA obturator a/de iris = kringsluiter 3 BOTANICA iris, lis -- fetidissime = stinkende lis -- germanic = duitse lis -- florentin = florentijnse lis -- pallide = bleke lis irisar v 1 de kleuren van de regenboog geven aan, iriseren le luce/lumine solar irisa le faciettas de un crystallo = het zonlicht iriseert de slijpvlakjes van een kristal + irisate adj 1 regenboogkleurig, geïriseerd, iris... vitro -- = geïriseerd glas quarz -- = geïriseerd kwarts TYPOGRAPHIA impression -- = irisdruk irisation sub 1 irisering, irisatie -- de un prisma = irisatie van een prisma + irish coffee sub ANGLESE 1 irish coffee iritis sub 1 MEDICINA regenboogvliesontsteking, iritis Irlanda sub n pr 1 Ierland -- del Nord = Noord-Ierland irlandese adj 1 Iers lingua -- = Ierse taal setter (A) -- = Ierse setter irlandese sub 1 Ier 2 Iers (taal) ironia sub 1 PHILOSOPHIA ironie -- socratic = Socratische ironie 2 ironie, spot -- mordente = bijtende spot -- amar = bittere ironie -- del sorte = ironie van het lot ironic adj 1 ironisch, spottend tono -- = spottende toon surriso -- = ironische glimlach rider ironicamente = grijnslachen ironisar v 1 ironiseren, spottende opmerkingen maken ironista sub 1 spotter, ironisch schrijver + iroquese adj 1 Irokees + iroquese sub 1 Irokees irradiante adj 1 uitstralend

83

irradiar v 1 uitstralen, stralen uitzenden -- calor = warmte uitstralen/afstralen -- lumine/luce = licht uitstralen 2 FIGURATE stralen, uitstralen (ook: pijn), zich verspreiden (naar) -- de gaudio/joia = stralen van vreugde -- confidentia in se mesme = zelfvertrouwen uitstralen irradiation sub 1 het uitstralen, uitstraling, straling le -- del sol a transverso le nubes = de straling van de zon door de wolken 2 uitstraling (toestand) MEDICINA -- dolorose/de un dolor = uitstraling van pijn 3 OPTICA irradiatie irradiator sub 1 uitstraler irrationabile adj 1 strijdig met de rede, irrationeel 2 onverstandig irrational adj 1 strijdig met de rede, irrationeel pavor/angustia -- = onberedeneerde angst comportamento/conducta -- = irrationeel gedrag 2 niet met rede begaafd, redeloos esseres -- = redeloze wezens 3 MATHEMATICA irrationeel, onmeetbaar equation -- = irrationele vergelijking numero -- = irrationeel/onmeetbaar getal + irrationalismo sub 1 irrationalisme + irrationalista adj 1 irrationalistisch irrationalitate sub 1 redeloosheid, onverstand 2 onredelijkheid, irrationaliteit 3 MATHEMATICA irrationaliteit irreal adj 1 irreëel, onwerkelijk, niet bestaand un periculo -- = een denkbeeldig gevaar irrealisabile adj 1 niet te realiseren, niet te verwezelijken, onverwezenlijkbaar, onuitvoerbaar, onvervulbaar projecto -- = onuitvoerbaar plan desiro/desiderio -- = onvervulbare wens + irrealisabilitate sub 1 onverwezenlijkbaarheid, onuitvoerbaarheid, onvervulbaarheid + irrealisate adj 1 niet verwezenlijkt, niet uitgevoerd, niet verwerkelijkt, onvervuld + irrealismo sub 1 gebrek aan realisme/werkelijkheidszin

-- de un politica = gebrek aan werkelijkheidszin van een politiek + irrealista sub 1 niet-realistisch aangelegd mens + irrealista adj 1 irrealistisch irrealitate sub 1 irrealiteit, onwerkelijkheid le -- del sonio = de onwerkelijkheid van de droom + irrecipibile adj 1 niet-ontvankelijk declarar -- un recurso = een beroep niet-ontvankelijk verklaren + irrecipibilitate sub 1 niet-ontvankelijkheid -- de un recurso = nietontvankelijkheid van een beroep irreclamabile adj 1 niet opeisbaar, onopeisbaar, niet terug te vorderen, onopvorderbaar + irreclamabilitate sub 1 onopeisbaarheid, onopvorderbaarheid + irrecognoscibile adj 1 onherkenbaar + irrecognoscibilitate sub 1 onherkenbaarheid irreconciliabile adj 1 onverzoenlijk adversario -- = onverzoenlijke tegenstander inimico -- = onverzoenlijke vijand attitude -- = onverzoenlijke houding le declarationes esseva -- = de verklaringen waren onverenigbaar irreconciliabilitate sub 1 onverzoenlijkheid + irrecovrabile adj 1 niet terug te krijgen, niet recuperabel debitas -- = ininbare schulden amonta -- = oninbaar bedrag aqua subterranee -- = nietherwinbaar grondwater irrecuperabile adj 1 niet meer te gebruiken, niet meer terug te winnen debitas -- = oninbare schulden ferralia -- = niet meer te gebruiken/waardeloos schroot + irrecuperabilitate sub 1 onmogelijkheid om weer te gebruiken of om terug te winnen irrecusabile adj 1 onweerlegbaar, onweersprekelijk signos -- = onweersprekelijke tekenen 2 JURIDIC onwraakbaar, irrecusabel testimonio -- = onwraakbare getuigenis judice -- = onwraakbare rechter

+ irrecusabilitate sub 1 onweerlegbaarheid, onweersprekelijkheid 2 JURIDIC onwraakbaarheid -- de un testimonio = onwraakbaarheid van een getuigenis irredenta sub ITALIANO 1 irredenta (verkorting van 'Italia irredenta') irredentismo sub 1 irredentisme irredentista sub 1 irredentist + irredentista adj 1 het irredentisme voorstaand, irredentistisch irredimibile adj 1 onafkoopbaar, onaflosbaar, onopzegbaar hypotheca -- = onopzegbare hypotheek derectos -- = onafkoopbare rechten + irredimibilitate sub 1 onafkoopbaarheid, onaflosbaarheid, onopzegbaarheid irreducibile adj 1 niet herleidbaar, onherleidbaar (anque MATHEMATICA) fractiones -- = onherleidbare breuken equation -- = onherleidbare vergelijking 2 CHIMIA niet reduceerbaar oxydo -- = niet reduceerbaar oxyde 3 onbuigzaam, onwrikbaar, onvermurwbaar, onverzettelijk opposition -- = onwrikbaar verzet voluntate -- = onbuigzame wil irreducibilitate sub 1 onherleidbaarheid (anque MATHEMATICA) -- de fractiones = onherleidbaarheid van breuken -- de un equation = onherleidbaarheid van een breuk 2 CHIMIA niet-reduceerbaarheid -- de un oxydo = nietreduceerbaarheid van een oxyde 3 onbuigzaamheid, onwrikbaarheid, onvermurwbaarheid, onverzettelijkheid -- de un voluntate = onbuigzaamheid van een wil + irreductibile adj 1 Vide: irreducibile + irreductibilitate sub 1 Vide: irreducibilitate irreflexion sub 1 onnadenkendheid, onbezonnenheid momento de -- = ogenblik van onbedachtzaamheid + irreflexive adj 1 ondoordacht, onnadenkend, klakkeloos judicamento -- = onbekookt oordeel decision -- = onberaden beslissing

84

reaction -- = ondoordachte reactie actos -- = onbezonnen/roekeloze daden + irreflexivitate sub 1 ondoordachtheid, onnadenkendheid -- del juventute = ondoordachtheid van de jeugd irreformabile adj 1 onveranderlijk 2 JURIDIC onherroepelijk judicamento -- = onherroepelijk oordeel + irrefragabile adj 1 onweerlegbaar, onwraakbaar, waartegen niets valt in te brengen testimonio -- = onweerlegbaar getuigenis + irrefragabilitate sub 1 onweerlegbaarheid irrefrangibile adj 1 onverbreekbaar, onschendbaar 2 OPTICA onbreekbaar (van lichtstralen) irrefrangibilitate sub 1 onverbreekbaarheid, onschendbaarheid 2 OPTICA onbreekbaarheid (van lichtstralen) + irrefrenabile adj 1 niet te breidelen, teugelloos ille ha habite un attacco de riso -- = hij had een onbedaarlijke lachbui + irrefrenabilitate sub 1 teugelloosheid + irrefrenate adj 1 ongeremd irrefutabile adj 1 onweerlegbaar probas/provas -- = harde/onweerlegbare bewijzen veritates -- = onomstotelijke waarheden su argumentation es -- = zijn argumentatie is niet weerlegbaar irrefutabilitate sub 1 onweerlegbaarheid irrefutate adj 1 niet weerlegd, onweersproken irregular adj 1 onregelmatig, ongelijk(matig), ongeordend scriptura -- = onregelmatig handschrift forma -- = onregelmatige vorm pulso -- = onregelmatige pols(slag) verbo -- = onregelmatig werkwoord polygono -- = onregelmatige veelhoek vita -- = ongeregeld leven menstruation -- = onregelmatige menstruatie dentatura -- = onregelmatig gebit horas de labor/travalio -- = onregelmatige werktijden 2 onregelmatig, onbevoegd, onwettig

detention -- = wederrechtelijke vrijheidsberoving situation -- = onwettige toestand 3 (van personen) niet regelmatig, wisselvallig, ongelijk alumno -- = leerling met wisselende prestaties 4 ongeregeld, irregulier MILITAR truppas -- = ongeregelde/irreguliere troepen irregularitate sub 1 onregelmatigheid, ongeregeldheid, ongelijkheid le -- del figura = de onregelmatigheid van de figuur -- del intervallos = ongelijkheid van de tussenpozen 2 onregelmatigheid, iets wat niet in de haak is, iets wat niet door de beugel kan -- administrative = administratieve onregelmatigheid committer un -- = iets doen wat niet door de beugel kan + irreimplaciabile adj 1 onvervangbaar cata instante de nostre vita es -(André Gide) = elk oogenblik van ons leven is onvervangbaar collaborator -- = onvervangbare medewerker + irrelevante adj 1 niet relevant, niet ter zake dienend, irrelevant facto -- = irrelevant feit observation/remarca -- = irrelevante opmerking detalio -- = onbeduidend detail iste question es -- = die vraag is niet relevant + irrelevantia sub 1 ontoepasselijkheid, het niet ter zake zijn, irrelevantie irreligion sub 1 ongodsdienstigheid, ongeloof, buitenkerkelijkheid irreligiose adj 1 ongodsdienstig, buitenkerkelijk scriptor/autor -- = ongodsdienstige schrijver irreligiositate sub 1 ongodsdienstigheid, ongeloof, buitenkerkelijkheid irremediabile adj 1 onherstelbaar, ongeneeslijk, zonder uitweg, hopeloos, niet meer ongedaan te maken disastro -- = onherstelbare ramp falta -- = onherstelbare fout morbo -- = ongeneeslijke ziekte mal -- = onverbeterlijk kwaad situation -- = hopeloze toestand aggravation -- de un stao de sanitate = hopeloze verergering van een gezondheidstoestand irremediabilemente perdite = onherroepelijk verloren + irremediabilitate sub 1 onherstelbaarheid

irremissibile adj 1 onvergeeflijk falta/error -- = onvergeeflijke fout peccato -- = onvergeeflijke zonde irremissibilitate sub 1 onvergeeflijkheid -- de un culpa = onnvergeeflijkheid van een schuld + irremovibile adj 1 niet verplaatsbaar 2 niet verwijderbaar 3 niet afzetbaar irremunerabile adj 1 niet te belonen + irremunerate adj 1 onbezoldigd + irrenunciabile adj 1 waarvan men niet kan afzien + irrenunciabilitate sub 1 onmogelijkheid om (van iets) af te zien irreparabile adj 1 onherstelbaar (anque FIGURATE) perdita -- = onherstelbaar verlies falta -- = onherstelbare fout damno -- = onherstelbare schade disastro -- = onherstelbare ramp auto(mobile) -- = auto die niet te repareren is, auto die total loss is pronunciar parolas -- = dingen zeggen die niet ongedaan zijn te maken irreparabilitate sub 1 onherstelbaarheid (anque FIGURATE) -- de un error = onherstelbaarheid van een fout + irrepetibile v 1 niet voor herhaling vatbaar, onherhaalbaar, eenmalig tentativa -- = een poging die niet herhaald kan worden + irrepetibilitate sub 1 onherhaalbaarheid -- de un experimento = onherhaalbaarheid van een experiment irreprehensibile adj 1 onberispelijk, waar geen kwaad in steekt comportamento/conducta -- = onberispelijk gedrag placeres -- = onschuldige genoegens + irreprehensibilitate sub 1 onberispelijkheid -- del stilo = onberispelijkheid van de stijl irrepressibile adj 1 niet te onderdrukken, niet in toom te houden, onbedwingbaar, niet te beteugelen passion -- = onbedwingbare hartstocht riso -- = niet in te houden lach

85

+ irreprimibile adj 1 niet te onderdrukken, niet in toom te houden, onbedwingbaar, niet te beteugelen passion -- = onbedwingbare hartstocht riso -- = niet in te houden lach progresso -- = onstuitbare vooruitgang impulso -- = niet te onderdrukken impuls irreprochabile {sj} adj 1 onberispelijk, onbesproken, waar niets op aan te merken valt, keurig comportamento/conducta -- = onberispelijk gedrag, onbesproken gedrag vestimentos -- = onberispelijke kleding viver irreprochabilemente = keurig leven + irreprochabilitate {sj} sub 1 onberispelijkheid -- de su comportamento/conducta = onberispelijkheid van zijn gedrag + irreproducibile adj 1 niet reproduceerbaar un photo(graphia) -- = een niet reproduceerbare foto + irreproducibilitate sub 1 onmogelijkheid om (iets) te reproduceren irresistibile adj 1 onweerstaanbaar fortia -- = onweerstaanbare kracht necessitate -- = onweerstaanbare noodzaak eloquentia -- = onweerstaanbare welsprekendheid irresistibilitate sub 1 onweerstaanbaarheid irresolubile adj 1 onoplosbaar problema -- = onoplosbaar vraagstuk + irresolubilitate sub 1 onoplosbaarheid -- de un problema = onoplosbaarheid van een probleem irresolute adj 1 besluiteloos, aarzelend, weifelend, onzeker, wankelmoedig character -- = besluiteloos/aarzelend karakter irresolution sub 1 besluiteloosheid, wankelmoedigheid + irrespecto sub 1 gebrek aan respect + irrespectuose adj 1 oneerbiedig manieras -- = oneerbiedige manieren parlar irrespectuosemente a un superior = op oneerbiedige wijze tegen een meerdere spreken

+ irrespectuositate sub 1 oneerbiedigheid irrespirabile adj 1 moeilijk in te ademen, verstikkend atmosphera -- = bedompte atmosfeer + irrespirabilitate sub 1 moeilijkheid om in te ademen irresponsabile adj 1 onbezonnen, onbedachtzaam, onnadenkend, onvoorzichtig, roekeloos gente -- = onbezonnen lieden 2 ontoerekeningsvatbaar, ontoerekenbaar, niet aansprakelijk, niet verantwoordelijk irresponsabilitate sub 1 gebrek aan verantwoordelijksgevoel 2 ontoerekeningsvatbaarheid, ontoerekenbaarheid, onverantwoordelijkheid + irrestaurabile adj 1 niet te restaureren, niet restaureerbaar + irretractile adj 1 onsamentrekbaar + irretractilitate sub 1 onsamentrekbaarheid + irrevelabile adj 1 wat niet kan/mag worden onthuld/geopenbaard un secreto -- = een geheim dat niet mag worden onthuld + irrevelabilitate sub 1 onmogelijkheid van iets dat niet kan/mag worden onthuld + irrevelate adj 1 ongeopenbaard irreverente adj 1 oneerbiedig allusion -- = oneerbiedige toespeling responder irreverentemente = een oneerbiedig antwoord geven irreverentia sub 1 oneerbiedigheid un -- impardonabile = een onvergeeflijke oneerbiedigheid comportar se con -- = zich oneerbiedig gedragen + irreversibile adj 1 onomkeerbaar, irreversibel processo -- = onomkeerbaar proces cyclo -- = onomkeerbare cyclus transformation -- = onomkeerbare transformatie deformation -- = blijvende vervorming coma -- = hersendood CHIMIA reaction -- = aflopende reactie + irreversibilitate sub 1 onomkeerbaarheid, irreversibiliteit lege del -- =

onomkeerbaarheidswet -- del evolution = onomkeerbaarheid van de evolutie irrevocabile adj 1 onherroepelijk, niet terug te draaien decision -- = onherroepelijke beslissing sententia/judicio/judicamento - = onherroepelijk vonnis refusa -- = onherroepelijke weigering irrevocabilitate sub 1 onherroepelijkheid -- de un decision = onherroepelijkheid van een beslissing -- del passato = onherroepelijkheid van het verleden irrider v 1 bespotten, belachelijk maken irrigabile adj 1 bevloeibaar, irrigeerbaar terreno/terra -- = bevloeibaar land area/region -- = bevloeibaar gebied + irrigabilitate sub 1 mogelijkheid om te irrigeren irrigar v 1 bevloeien, irrigeren -- terras = land bevloeien 2 MEDICINA irrigeren, uitspoelen irrigation sub 1 het bevloeien, bevloeiing, irrigatie -- artificial = kunstmatige bevloeiing/irrigatie systema de --es = irrigatiesysteem, bevloeiingssysteem fossato de -- = irrigatiesloot canal de -- = irrigatiekanaal systema de canales de -- = irrigatiekanalenstelsel esclusa de -- = irrigatiesluis rete de -- = irrigatienet nivello de -- = irrigatiepeil periodo de -- = irrigatieperiode travalios/labores de -- = irrigatiewerken carro/auto(mobile) de -- = sproeiwagen avion de -- = sproeivliegtuig puteo de -- = irrigatieput tubo de -- = irrigatiebeuis 2 MEDICINA irrigatie, uitspoeling 3 MEDICINA doorstroming -- sanguinee = doorbloeding, bloeddoorstroming irrigator sub 1 (be)sproeier, sproeitoestel 2 MEDICINA irrigator irrigatori adj 1 sproei..., bevloeiings... canal -- = bevloeiingskanaal installation -- = sproei/regeninstallatie labores -- = bevloeiingswerken irrision sub 1 bespotting, spot

86

irrisor sub 1 spotter, spotvogel irrisori adj 1 bespottelijk, belachelijk argumentos -- = belachelijke argumenten salario -- = belachelijk laag loon precio -- = spotprijs spectaculo -- = schertsvertoning irritabile adj 1 lichtgeraakt, prikkelbaar, irritabel 2 BIOLOGIA prikkelbaar, irritabel irritabilitate sub 1 lichtgeraaktheid, prikkelbaarheid, irritabiliteit 2 BIOLOGIA prikkelbaarheid, irritabiliteit irritante adj 1 hinderlijk, ergerniswekkend, irritant irritante sub 1 irriterend middel (anque MEDICINA) irritar v 1 irriteren, prikkelen, boos maken, ergeren tu conducta me irrita = jouw gedrag irriteert me ille se irrita facilemente = hij wordt gauw boos 2 MEDICINA irriteren, prikkelen, licht doen ontsteken, schrijnen iste sapon irrita le pelle = de huid wordt door deze zeep geïrriteerd 3 PHYSIOLOGIA (zenuw/spier) prikkelen + irritate adj 1 MEDICINA geïrriteerd, geprikkeld pelle -- = branderige huid oculos -- = branderige ogen 2 (boos) irritate, geprikkeld esser profundemente -- = zich dood ergeren irritation sub 1 geprikkeldheid, geërgerdheid, boosheid, irritatie exprimer su -- = zijn irritatie uitspreken 2 irritatie, prikkeling, branderigheid -- del gorga = prikkeling in de keel 3 PHYSIOLOGIA prikkeling + irritative adj 1 MEDICINA irritatie..., prikkelend tusse -- = prikkelhoest + irritator sub 1 iemand die irriteert, iets dat irriteert irrite adj 1 JURIDIC ongeldig + irrorabile adj 1 wat kan worden besprenkeld/bevochtigd irrorar v 1 bedauwen 2 nat maken, besprenkelen, bevochtigen

irroration sub 1 bedauwing 2 het nat maken, het bevochtigen, het besprenkelen, bevochtiging, besprenkeling + irrorator sub 1 iemand die/iets dat besprenkelt/bevochtigt irrumper v 1 (plotseling) binnenvallen, (plotseling) binnendringen, binnenstormen -- in le casa de un persona = bij iemand binnendringen + irrumpibile adj 1 onbreekbaar, onverbreekbaar objectos -- = onbreekbare voorwerpen vitro -- = onbreekbaar glas catenas -- = onverbreekbare boeien + irrumpibilitate sub 1 onbreekbaarheid, onverbreekbaarheid irruption sub 1 het plotseling binnenvallen, het plotseling binnendringen, het binnenstormen --es del barbaros = invallen der barbaren -- del manifestantes in le ambassada = het binnendringen van de betogers in de ambassade facer -- in = binnenstormen, binnenstuiven + irruptive adj 1 invallend, binnenvallend, binnendringend Isaac sub n pr 1 Isaäc + isagoge sub 1 inleiding, isagoge + isagogic adj 1 inleidend, isagogisch Isaia sub n pr 1 BIBLIA Jesaja + isallobare adj 1 METEO isallobaar + isallobaro sub 1 METEO isallobaar (lijn tussen gelijke drukveranderingen) + isallotherma sub 1 METEO isallotherm + isatis sub 1 BOTANICA -- tinctori = wede + isba sub 1 sparrenhouten hutje (Rusland) + ischemia sub 1 MEDICINA ischemie, plaatselijke bloedeloosheid + ischemic adj 1 MEDICINA ischemisch

necrose (-osis) ischemic = ischemische necrose + ischiatic adj 1 ANATOMIA zitbeens... osso -- = zitbeen tuberositate -- = zitbeensknobbel + ischio sub 1 ANATOMIA zitbeen + isentropic adj 1 PHYSICA isentropisch + isiac adj 1 ANTIQUITATE Isis... mysterios -- = Isismysteriën + isiaco sub 1 Isispriester islam sub 1 islam islamic adj 1 islamitisch, mohammedaans studios -- = islamitische studiën fundamentalismo -- = islamisch fundamentalisme le mundo -- = de wereld van de islam islamisar v 1 islamiseren, tot de islam bekeren regiones islamisate de Africa nigre = geïslamiseerde streken van zwart Afrika + islamisation sub 1 islamisering -- de partes de Espania post le octave seculo = islamisering van gedeelten van Spanje na de achtste eeuw islamismo sub 1 islam, islamisme, mohammedanisme islamita sub 1 islamiet, mohammedaan islamita adj 1 islamitisch, mohammedaans islamitic adj 1 islamitisch, mohammedaans + islamologo sub 1 islamkenner, islamoloog Islanda sub n pr 1 IJsland spat de -- = kalkspaat crystallo de -- = IJslands kristal zona depressionari de -- = lagedrukgebied bij IJsland islandese adj 1 IJslands lingua -- = IJslandse taal, IJslands litteratura -- = IJslandse literatuur sagas -- = IJslandse sagen islandese sub 1 IJslander 2 IJslands (taal) islandic adj 1 IJslands

87

+ ismaelita adj 1 Ismaëlitisch + ismaelita sub 1 Ismaëliet + ismo sub 1 isme + isoagglutinisation sub 1 MEDICINA iso-agglutinatie isobare adj 1 METEO, GEOLOGIA isobarisch superficie -- = isobarisch oppervlak linea/curva -- = isobaar isobaric adj 1 METEO, GEOLOGIA isobarisch linea/curva -- = isobaar isobaro sub 1 METEO GEOLOGIA isobaar + isobarometric adj 1 METEO isobarometrisch lineas -- = isobarometrische lijnen + isobatha adj 1 GEOGRAPHIA diepte... linea/curva -- = dieptelijn, isobaat + isobatha sub 1 GEOGRAPHIA dieptelijn, isobaat + isocahedro sub 1 MATHEMATICA twintigvlak, icocaëder + isocardia sub 1 ZOOLOGIA ossehart, hartschelp + isocellular adj 1 isocellulair + isochore adj 1 PHYSICA isochoor, een gelijk volume hebbend + isochromatic adj 1 isochroom, van gelijke kleur, gelijkkleurig, isochromatisch lente -- = isochromatische lens + isochrome adj 1 Vide: isochromatic isochrone adj 1 isochroon oscillationes -- = isochrone trillingen isochronismo sub 1 isochronisme, gelijkheid van duur + isochrono sub 1 isochroon + isoclinal adj 1 GEOLOGIA isoclinaal plica -- = isoclinale plooi fallia -- = isoclinale breuk stratos geologic -- = isoclinale geologische la-gen isocline adj 1 PHYSICA GEOLOGIA isoclinisch linea -- = isoclinische lijn, isocline

isoclino sub 1 PHYSICA GEOLOGIA isocline + isocoagulabilitate sub 1 isocoagulabiliteit + isodiametric adj 1 isodiametrisch + isodynamia sub 1 isodynamie isodynamic adj 1 isodynamisch + isoelectric adj 1 PHYSICA iso-elektrisch + isoenergetic adj 1 PHYSICA iso-energetisch + isoete sub 1 BOTANICA biesvaren isogame adj 1 BIOLOGIA isogaam isogameta sub 1 BIOLOGIA isogameet isogamia sub 1 BIOLOGIA isogamie + isoglossa sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA isoglosse + isoglosse adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA isoglossen... linea -- = isoglosse + isogonal adj 1 gelijkhoekig isogone adj 1 gelijkhoekig, isogonisch + isogonic adj 1 gelijkhoekig + isohedric adj 1 gelijkvlakkig + isohyete sub 1 isohyeet carta del --s = isohyetenkaart + isohypsa sub 1 GEOGRAPHIA isohypse, hoogtelijn + isohypse adj 1 GEOGRAPHIA hoogte... linea -- = hoogtelijn, isohypse + isoionic adj 1 PHYSICA een gelijk aantal ionen bezittend + isolabile adj 1 isoleerbaar, afzonderbaar isolamento sub 1 eenzaamheid, afzondering, isolement, het isoleren -- cellular = eenzame opsluiting camera de -- = isolatiekamer dica de -- = afsluitdijk

2 afzondering, afgelegenheid, eenzame ligging 3 ELECTRICITATE etc., isolatie, isolering -- sonor/acustic = geluidsisolatie + isolante adj 1 isolerend material -- = isolatiemateriaal placa -- = isolatieplaat strato -- = isolerende laag, isolatielaag isolar v 1 isoleren, afzonderen -- un cosa de su contexto = iets uit zijn verband rukken -- se de un gruppo = zich van een gezelschap afzonderen isolar le vaccas malade (del vaccas san) = de zieke koeien afzonderen 2 ELECTRICITATE etc., isoleren isolate adj 1 afgezonderd, afgelegen, geïsoleerd (anque ELECTR) casa -- = afgelegen huis caso -- = alleenstaand geval posto -- = buitenpost tabulas -- = aparte tafels factos -- = losse feiten isolation sub 1 het isoleren, het afzonderen, isolering, isolatie, afzondering 2 ELECTRICITATE etc., het isoleren, isolering, isolatie -- thermic = warmte-isolatie -- dielectric = diëlektrische isolatie material de -- = isolatiemateriaal + isolationismo sub 1 isolationisme + isolationista sub 1 isolationist + isolationista adj 1 isolationistisch + isolator adj 1 ELECTRICITATE etc., nietgeleidend, isolerend, isolatie... 2 lingua -- = isolerende taal isolator sub 1 iemand die of iets dat isoleert 2 ELECTRICITATE etc., nietgeleider, isolator + isoleucina sub 1 isoleucine + isologe adj 1 CHIMIA isoloog (dezelfde koolstofketen hebbend) isomere adj 1 CHIMIA isomerisch, isomeer... + isomeria sub 1 PHYSICA, CHIMIA isomerie -- nuclear = kernisomerie + isomeric adj 1 CHIMIA isomerisch, isomeer... + isomerisation sub 1 PHYSICA, CHIMIA isomerisatie

88

isomerisme sub 1 CHIMIA isomerie + isomero sub 1 isomeer + isometria sub 1 isometrie isometric adj 1 CHIMIA, MEDICINA etc., isometrisch crystallos -- = isometrische kristallen perspectiva -- = isomerisch perspectief spatios -- = isomerische ruimten isomorphe adj 1 gelijkvormig, isomorf + isomorphic adj 1 isomorf isomorphismo sub 1 SCIENTIFIC isomorfisme, isomorfie + isonomia sub 1 CHIMIA gelijke kristallisatiewijze + isoperimetric adj 1 MATHEMATICA isoperimetrisch, van gelijke omtrek polygono -- = isoperimetrische veelhoek + isophylle adj 1 BOTANICA met gelijke bladen, gelijkbladerig campanula -- = ster van Bethlehem + isopode sub 1 ZOOLOGIA gelijke poten hebbend + isoptere adj 1 met onderling gelijke vleugels isoscele adj 1 GEOMETRIA gelijkbenig triangulo -- = gelijkbenige driehoek trapezio -- = gelijkbenig trapezium non -- = ongelijkbenig + isoscelia sub 1 GEOMETRIA gelijkbenigheid -- de un triangulo = gelijkbenigheid van een driehoek + isosensibilisation sub 1 isosensibilisatie + isospin sub 1 PHYSICA isospin, isotopische spin + isostasia sub 1 GEOLOGIA isostasie + isostatic adj 1 isostatisch + isostaticitate sub 1 eigenschap van isostatisch te zijn + isosyllabe adj 1 met een gelijk aantal lettergrepen

+ isosyllabic adj 1 met een gelijk aantal lettergrepen + isosyllabismo sub 1 isosyllabisme isotherma sub 1 METEO isotherm + isothermal adj 1 Vide: isothermic isotherme adj 1 METEO etc., isothermisch linea -- = isotherm recipiente -- = koelbox sacco -- = koeltas + isothermia sub 1 isothermie + isothermic adj 1 METEO etc., isothermisch transformationes -- de un gas = isothermische veranderingen van een gas + isotonia sub 1 PHYSICA, BIOLOGIA isotonie + isotonic adj 1 PHYSICA, BIOLOGIA isotonisch, isotoon isotope adj 1 CHIMIA, PHYSICA isotopisch, isotopen... spin (A) -- = isotopische spin, isospin separation -- = isotopenscheiding + isotopic adj 1 CHIMIA PHYSICA isotopisch, isotopen... spin (E) -- = isotopische spin, isospin separation -- = isotopenscheiding analyse (-ysis) -- = isotopische analyse isotopo sub 1 CHIMIA PHYSICA isotoop separation del --s = isotopenscheiding -- radioactive = radioactieve isotoop -- stabile = stabiele isotoop -- del uranium = uraniumisotoop -- del carbon = koolstofisotoop + isotransplant sub 1 isotransplantaat + isotransplantation sub 1 MEDICINA isotransplantatie + isotron sub 1 isotron + isotrope adj 1 PHYSICA, MATHEMATICA isotroop + isotropia sub 1 PHYSICA, MATHEMATICA isotropie + isotropic adj 1 PHYSICA, MATHEMATICA isotroop

+ isotropo sub 1 PHYSICA, MATHEMATICA isotroop + isotypo sub 1 isotype Israel sub n pr 1 Israël + israeli sub 1 Israëli israeli adj 1 van/uit Israël, Israëlisch + israelian adj 1 van/uit Israël, Israëlisch + israeliano sub 1 Israëli, Israeliër israelita sub 1 Israëliet israelita adj 1 Israëlitisch festa -- = Israëlitisch feest calendario -- = joodse tijdrekening + israelo-arabe adj 1 Israelisch-Arabisch + israelo-palestinian adj 1 Israelisch-Palestijns iste 1 pron dem adjec 1. deze, dit, 2. laatstgenoemd 2 pron dem 1. deze, 2. (de/het) laatstgenoemde isthmic adj 1 istmisch jocos -- = istmische spelen isthmo sub 1 GEOLOGIA landengte, istmus + isto pron dem 1 dit, dat a parte -- = afgezien daarvan Italia sub n pr 1 Italië italian adj 1 Italiaans italianisar v 1 italianismen gebruiken 2 Italiaans maken, veritaliaansen, een Italiaans karakter geven aan + italianisation sub 1 het geven van een Italiaans karakter aan, veritaliaansing italianismo sub 1 italianisme, Italiaanse trek, Italiaanse uitdrukking + italianitate sub 1 Italiaans karakter 2 eenheid van de Italiaanse natie italiano sub 1 Italiaan 2 Italiaans (taal)

89

italic adj 1 Italisch derecto -- = Italisch recht lingua -- = Italische taal, Italisch populo -- = Italische volksstam 2 TYPOGRAPHIA cursief littera/character -- = cursiefletter, italiek + italica sub 1 italiek italico sub 1 TYPOGRAPHIA cursieve (druk)letter + italophone adj 1 Italiaans sprekend + italophono sub 1 Italiaans sprekende item adv 1 op dezelfde wijze, evenzo, en ook + item sub 1 onderdeel, bestanddeel, (programma)punt, item -- pro memoria = memoriepost iterabile adj 1 in staat herhaald te worden, voor herhaling vatbaar, herhaalbaar iterar v 1 herhalen, opnieuw doen 2 herhalen, opnieuw zeggen iteration sub 1 PSYCHOLOGIA, MATHEMATICA, COMPUTATOR herhaling, iteratie iterative adj 1 herhaald, herhalend, iteratief, frequentatief MATHEMATICA methodo -- = iteratieve methode MATHEMATICA operation -- = iteratieve bewerking 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA iteratief, frequentatief verbo -- = iteratief/frequentatief werkwoord, iteratief, frequentatief, werkwoord van herhaling prefixo -- = herhalingsaanduidend prefix + iterativo sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA iteratief/frequentatief werkwoord, iteratief, frequentatief iterator sub 1 iemand die herhaalt itero adv 1 weer, opnieuw, nog eens -- e -- = nog eens en nog eens, steeds opnieuw + ithyphallia sub 1 ithyfallie + ithyphallic adj 1 ithyfallisch statuas -- = ithyphallische beelden itinerante adj 1 (rond)reizend, rondtrekkend

ambassador -- = reizend ambassadeur exposition/exhibition -- = reizende tentoonstelling circo -- = rondreizend circus predicator -- = rondreizend prediker itinerantia sub 1 het rondreizen, het rondtrekken itinerar v 1 rondreizen, rondtrekken itinerari adj 1 de reisweg betreffend, de routebeschrijving betreffend itinerario sub 1 reisweg, route -- touristic {oe} = toeristische route sequer un -- = een route volgen 2 routebeschrijving, reisgids itinere sub 1 (reis)route, (reis)weg sequer un -- = een route volgen + ition sub 1 (het) gaan cammino de -- = heenweg + Ivan sub n pr 1 Iwan -- le Terribile = Iwan de Verschrikkelijke + ixia sub 1 BOTANICA ixia, zwaardlelie + ixobrycho sub 1 ZOOLOGIA -- minute = wouwaapje (vogel) ja ( =jam) adv 1 reeds, al 2 dadelijk, meteen 3 daarnet, zoëven + jaborandi sub 1 BOTANICA jaborandi (heester uit Zuid-Amerika) + jacaranda sub 1 BOTANICA jacaranda (trompetboomachtige) + jacea sub 1 BOTANICA knoopkruid jacer v 1 liggen ille jace in su lecto = hij ligt in zijn bed -- exanime al solo = dood op de grond liggen (op graf) hic jace = hier rust jachetta sub 1 buis, jekkertje, jasje, colbert -- sportive/de sport (A) = sportjasje -- de frac = rokjas -- de fortia = dwangbuis jacimento sub 1 GEOLOGIA afzetting, laag -- de mineral = ertslaag -- carbonifere/de carbon

(fossile) = steenkoolbedding -- de lignite = bruinkoolbedding -- de gas natural = gasveld, gasbel -- de auro = goudhoudende laag, goudafzetting -- de plumbo = loodlaag -- de argento = zilverafzetting -- salifere = zouthoudende laag -- petrolifere = olieveld -- diamantifere = diamantveld --s neritic = neritische afzettingen + jackpot sub ANGLESE 1 jackpot jaco sub 1 buis, jak, jas jacobin adj 1 dominicaans 2 HISTORIA jacobijns jacobinismo sub 1 jacobinisme jacobino sub 1 Dominicaan 2 HISTORIA Jacobijn club (A) de --s = Jacobijnenclub jacobita sub 1 HISTORIA Jakobiet jacobitismo sub 1 HISTORIA jakobitisme Jacobo sub n pr 1 Jacobus, Jacob scala de -- = Jacobsladder jacular v 1 werpen, gooien, wegslingeren jaculation sub 1 het werpen, het gooien, het wegslingeren jaculatori adj 1 kort en vurig precaria/oration -- = schietgebed + jaculatoria sub 1 schietgebed jada sub 1 jade statuetta de -- = beeldje van jade + jaguar sub 1 ZOOLOGIA jaguar + jalnastre adj 1 geelachtig, gelig jalne adj 1 geel -- aurate = goudgeel -- clar/pallide = lichtgeel racia -- = gele ras febre -- = gele koorts Mar Jalne = Gele Zee PHOTOGRAPHIA filtro -- = geelfilter periculo -- = gele gevaar SPORT carta -- = gele kaart guida --, paginas -- = gouden gids + jalne sub 1 (het) geel, gele kleurstof tubo de -- = tube gele verf

90

jalnessa sub 1 het geel zijn 2 geelzucht 3 AGRICULTURA vergelingsziekte (bijv. bij bieten) + jalnette adj 1 gelig, geelachtig + jalnimento sub 1 het vergelen, vergeling + jalnir v 1 vergelen + jalon sub 1 bakenstok, jalon, richtvaan -- de agrimensor = meetstok alinear --es = bakenstokken op een rij zetten + jalonamento sub 1 het afbakenen + jalonar v 1 bakenstokken zetten, afbakenen -- un terreno = een terrein afperken/afpalen + jalonator sub 1 persoon die bakenstokken uitzet jalousie sub FRANCESE 1 (zonne)blind, jaloezie jam adv 1 reeds, al 2 dadelijk, meteen 3 daarnet, zoëven + Jamaica sub n pr 1 Jamaïca + jamaican adj 1 Jamaïcaans + jamaicano sub 1 Jamaïcaan + jamboree sub ANGLESE 1 jamboree jammais adv 1 ooit non ... -- = nooit --! = nooit! + jam-session sub ANGLESE 1 jam-session + janissaro sub 1 HISTORIA janitsaar (Turkse soldaat) Jano sub n pr 1 RELIGION ROMAN Janus capite/testa de -- = Januskop templo de -- = Janustempel + jansenismo sub 1 RELIGION jansenisme + jansenista sub 1 RELIGION jansenist + jansenista adj 1 RELIGION jansenistisch doctrina -- = jansenistische leer

+ janta sub 1 velg -- de rota = radvelg banda de -- = velglint freno al/super le -- = velgrem largor de -- = velgbreedte spissor de -- = velgdikte profilo de -- = velgprofiel ruptura de -- = velgbreuk januario sub 1 januari le mense de -- = de maand januari Japhet sub 1 BIBLIA Jafet + japhetic adj 1 jafetisch theoria -- = jafetische theorie Japon sub n pr 1 Japan japonese adj 1 Japans, Japanees lingua -- = Japanse taal flotta -- = Japanse vloot flabello -- = Japanse waaier laccas -- = Japans lakwerk japonese sub 1 Japanner 2 Japans (taal) + japoneseria sub 1 japonaiserie, japannerie + japonisar adj 1 Japans maken, een Japans karakter geven aan + japonisation sub 1 het geven van een Japans karakter aan, het Japans maken jardin sub 1 tuin le -- de Eden = de hof van Eden -- public = park, plantsoen -- botanic = botanische tuin -- de rosas = rozentuin -- de flores = bloementuin -- de legumines/verduras = groentetuin -- de fructos = boomgaard -- ornamental = sierplant -- aquatic = watertuin -- de hiberno = wintertuin -- zoologic = dierentuin -- del schola = schooltuin -- de hiberno = wintertuin cisorios de -- = tuinschaar mobiles de -- = tuinmeubelen tabula de -- = tuintafel haga/sepe del -- = tuinhaag/heg laborar/travaliar in le -- = in de tuin werken plantar un -- = een tuin aanleggen jardinage sub 1 het tuinieren amateur de -- = tuinliefhebber utensiles/material de -- = tuingereedschap facer le -- = tuinieren jardinar v 1 tuinieren

jardineria sub 1 (het) tuinieren jardinero sub 1 tuinier, tuinman, hovenier jardiniera sub 1 bloembak, jardinière jargon sub FRANCESE 1 brabbeltaal, koeterwaals, jargon, bargoens 2 vaktaal -- de fures = dieventaal -- commercial/de affaires (F) = handelstaal -- cynegetic/de chassatores {sj} = jagerstaal jargonar v 1 een jargon praten, brabbelen, koeterwaals spreken -- un lingua estranie = een vreemde taal brabbelen + jarovisation sub 1 Vide: vernalisation jarra sub 1 aarden dikbuikige kruik, pot, kan -- de vino = kan wijn -- de bira = kan bier + jasione sub 1 BOTANICA -- maritime/montan = zandblauwtje jasmin sub 1 BOTANICA jasmijn -- nudiflor/de hiberno = winterjasmijn -- odorante = welriekende jasmijn flor de -- = jasmijnbloem arbusto de -- = jasmijnstruik perfumo/aroma de -- = jasmijngeur the al -- = jasmijnthee + jaspe sub 1 MINERALOGIA jaspis -- nigre = zwarte jaspis -- sanguinee = bloedjaspis -- lactose = melksteen + Java sub n pr 1 Java Banco de -- = Javase Bank ris de -- = javarijst caffe de -- = javakoffie + javanese sub 1 Javaan 2 Javaans (taal) + javanese adj 1 Javaans + javelina sub 1 (lange, dunne) werpspies + javelotto sub 1 werpspies, speer lancear le -- = speerwerpen le lanceamento del -- = het speerwerpen lanceator del -- = speerwerper jazz sub ANGLESE 1 jazz musica de -- = jazzmuziek

91

orchestra de -- = jazzorkest compositor de -- = jazzcomponist trumpettista de -- = jazztrompetist pianista de -- = jazzpianist rhythmo de -- = jazzritme disco de -- = jazzplaat improvisation de -- = jazzimprovisatie gitarra/guitarra de -- = jazzgitaar ballet de -- = jazzballet sonator de -- = jazzspeler + jazz-band sub ANGLESE 1 jazz-band + jazzificar {e} v 1 verjazzen + jazzista adj 1 jazz... orchestra -- = jazzorkest jazzistic adj 1 jazz... + jeans sub ANGLESE 1 spijkerstof costume de -- = spijkerpak mantello de -- = spijkerjas gonnella de -- = spijkerrok jachetta de -- = spijkerjasje blue-jeans (A) = spijkerbroek + jectabile adj 1 wegwerp... articulo -- = wegwerpartikel accenditor -- = wegwerpaansteker jectar v 1 werpen, gooien -- in basso = neergooien -- in aere = in de lucht gooien -- a terra = neergooien, op de grond gooien -- se al pedes de un persona = voor iemand neervallen -- se super le inimico = zich op de vijand storten -- le prime petra = de eerste steen werpen -- le confusion in le spiritos = verwarring zaaien in de geesten + jectata sub 1 pier, havendam, havenhoofd + jectator sub 1 werper + jecto sub 1 (het) werpen, worp a un -- de petra = op een steenworp -- de datos = teerlingworp 2 straal (water, etc.) motor a -- = straalmotor avion a -- = straalvliegtuig propulsion a -- = straalaandrijving tubo a -- = spuitstuk -- de flamma = steekvlam -- de sablo/arena = zandstraal -- de aqua = waterstraal -- de aere = luchtstraal + jeep sub ANGLESE 1 jeep

Jehovah sub n pr 1 RELIGION Jehova testes de -- = Jehova's getuigen jejun adj 1 nuchter (met een lege maag) + jejunal adj 1 mbt de nuchtere darm jejunar v 1 niet eten, vasten + jejunator sub 1 vaster -- professional = hongerkunstenaar jejuno (I) sub 1 het vasten jorno de -- = vastendag jejuno (II) sub 1 ANATOMIA nuchtere darm, jejunum van de -- = jejunal jelose adj 1 jaloers, afgunstig amor -- = liefde waarin voor anderen geen plaats is 2 zeer gehecht (aan), erg gesteld (op), verlangend (naar), angstvallig wakend (voor) esser -- del libertate = zeer gehecht zijn aan de vrijheid jelosia sub 1 jaloezie, afgunst esser devorate de -- = door afgunst verteerd worden jentaculo sub 1 ontbijt -- legier = licht ontbijt -- substantial = stevig ontbijt camera/lecto con -- = logies met ontbijt prender le -- = ontbijten jentar v 1 ontbijten jentar sub 1 ontbijt -- legier = licht ontbijt -- substantial = stevig ontbijt camera con -- = logies met ontbijt prender le -- = ontbijten Jeremia sub n pr 1 BIBLIA Jeremia jeremiade sub 1 jeremiade, jammerklacht, geklaag, klaagzang Jericho sub n pr 1 Jericho + jerrycan sub ANGLESE 1 jerrycan + jersey sub ANGLESE 1 jersey -- de football (A) = voetbaltrui/shirt Jerusalem sub n pr 1 Jerusalem

jesuita sub 1 CATHOLICISMO Jezuïet patre -- = jezuïetenpater ecclesia de --s = jezuïetenkerk monasterio de --s = jezuïetenklooster 2 hypocriet, huichelaar jesuita adj 1 jezuïtisch 2 hypocriet, huichelachtig + jesuitic adj 1 CATHOLICISMO jezuïtisch 2 huichelachtig, hypocriet moral -- = jezuïetenmoraal jesuitismo sub 1 jezuïtisme, leer der Jezuïeten 2 huichelachtig gedrag Jesus sub n pr 1 Jezus fanatico de -- = Jezusfreak -- es le salvation = Jezus redt + jetlag sub ANGLESE 1 jetlag + jeton sub FRANCESE 1 munt(je) (voor automaat) -- de telephono = telefoonmunt + jet set sub ANGLESE 1 jet-set + jet-stream sub ANGLESE 1 METEO jet-stream (snelle stroming in de troposfeer) jiga sub 1 horlepijp (danswijsje) jigar v 1 de horlepijp dansen/hopsen + jihad sub 1 jihad + job sub ANGLESE 1 job, baan + Job sub n pr 1 Job povre/paupere como -- = zo arm als Job jocar v 1 spelen -- al datos = dobbelen -- al cartas = kaarten -- al chacos {sj} = schaken -- al damas = dammen -- al football (A) = voetballen -- al hockey (A) = hockeyen -- al tennis (A) = tennissen -- (le) duple joco = dubbel spel spelen -- un joco periculose = een gevaarlijk spel spelen 2 gokken 3 toneelspelen -- le rolo/parte de Badeloch = de rol van Badeloch spelen -- al mercante = winkeltje spelen -- al soldato = soldaatje spelen jocator sub 1 speler

92

mal -- = slecht verliezer -- de cartas = kaartspeler -- de flauta = fluitspeler -- de chaco = schaakspeler, schaker SPORT -- professional = beroepsspeler -- professional de football (A) = beroepsvoetballer -- de reserva = reservespeler 2 gokker spelunca de --es = speelhol -- fraudulente = valsspeler jockey sub ANGLESE 1 jockey joco sub 1 spel (van kinderen, van voetballers, etc.), spel (muziek, toneel), (schaak/etc.-)spel pan e --s = brood en spelen --s olympic = Olympische Spelen -- de flechettas {sj} = dartspel, darts -- de celamento = verstoppertje -- de pignores = pandspel, pandverbeuren -- de societate = gezelschapsspel -- de tabuliero = bordspel -- de feria = kermisspel -- de hasardo = kansspel, hazardspel -- amorose = liefdesspel -- de lineas = lijnenspel -- del imagination = spel der verbeelding le -- del vento e del undas = het spel van wind en golven le -- del umbra e del lumine = het spel van licht en schaduw SPORT foris de/foras de -- = buitenspel nivello/qualitate del -- = spelpeil sala de --(s) = speelzaal hall (A) de --s = automatenhal campo/terreno de --(s) = speelterrein director del --(s) = spelleider regula de -- = spelregel mitter in -- le vita de un persona = iemands leven op het spel zetten 2 het spelen -- infantil/infantin = kinderspel 3 het gokken demonio/demone del -- = speelduivel tabula de -- = speeltafel casa de -- = speelhuis casa de -- clandestin = speelhol 4 spel (set van dingen om een spel te spelen) -- de oca = ganzebord -- de cartas = stel kaarten 5 stel, set -- de casseroles = set pannen -- de buttones = knopengarnituur -- de utensiles = gereedschapsset 6 TECHNICA speling -- regulabile = verstelbare speling haber -- = speling hebben iste corda non ha bastante -- = dit touw heeft niet genoeg speling -- del cylindro = speling in de cilinder 7 scherts, kwinkslag, grap -- de parolas = woordspeling jocose adj 1 grappig, kluchtig, schertsend

observation -- = grappige/schertsende opmerking + jocositate sub 1 grappigheid, olijkheid, guitigheid jocular adj 1 grappig, snaaks, guitig, olijk jocular v 1 jongleren, goochelen -- con cifras = goochelen met cijfers FIGURATE on non debe -- con un troppo grande numero de bollas = je moet niet te veel hooi op de vork nemen joculator sub 1 jongleur, goochelaar joculeria sub 1 het jongleren, het goochelen, gegoochel joculo sub 1 grapje, mopje, aardigheidje 2 stuk speelgoed -- strepente = rammelaar --s = speelgoed --s inoffensive = ongevaarlijk speelgoed --s dismontabile = demontabel speelgoed fabrica de --s = speelgoedfabriek fabricante de --s = speelgoedfabrikant fabrication de --s = speelgoedfabricage industria de --s = speelgoedindustrie armario de --s = speelgoedkast esser le -- del fortuna = de speelbal der fortuin zijn + joggar v 1 joggen + jogger sub ANGLESE 1 jogger + jogging sub ANGLESE 1 jogging, het joggen practicar le/facer -- = joggen scarpa/calceo de -- = trimschoen Johanna sub 1 Johanna Johannes sub n pr 1 Johannes + johannique adj 1 van Johannes Evangile -- = evangelio johannic johannita sub 1 Johannieter (lid van de orde der Johannieters) + johannita adj 1 johannieter -- orde = ordine johannita + joia sub 1 vreugde, blijdschap le -- e le dolor = vreugde en verdriet -- del travalio/del labor = arbeidsvreugde

le --s del mundo = aardse vreugden le --s del vita = de geneugten des levens manifestationes de -- = uitingen van vreugde canto de -- = vreugdezang foco de -- = vreugdevuur -- interior = binnenpret -- intense = intense vreugde esser folle de -- = gek van vreugde zijn transportate de -- = buiten zichzelf van vreugde -- exuberante = uitgelaten vreugde -- celeste = hemelse vreugde exteriorisar su = zijn vreugde uiten radiar de -- = glunderen/stralen van blijdschap joiel sub 1 juweel, sieraad --es del corona = kroonjuwelen coffretto pro --es = juwelenkistje fur/robator de --s = juwelendief furto/robamento de --s = juwelendiefstal realisar un -- in auro = een sieraad in goud uitvoeren joieleria sub 1 juweliersvak 2 juwelierszaak 3 juwelierswerk 4 handel in juwelen joielero sub 1 juwelier + joint sub ANGLESE 1 drugsigaret, joint, stikkie fumar un -- = een stikkie roken, blowen + joiose adj 1 blij, vrolijk, opgewekt, opgeruimd cantos -- = vrolijke liederen menar un vita -- = een leven van plezier leiden + joiositate sub 1 blijheid, vrolijkheid, opgewektheid, opgeruimdheid + joker sub 1 joker jocar al -- = jokeren Jonas sub n pr 1 Jonas + jonkheer sub NEDERLANDESE 1 jonkheer titulo de -- = jonkheerstitel + Jordan sub n pr 1 Jordaan (rivier) le ripa west del -- = de westelijke Jordaanoever + Jordania sub n pr 1 Jordanië + jordanian adj 1 Jordaans + jordaniano sub 1 Jordaniër

93

jornal sub 1 dagboek -- intime = dagboek scriber su -- = zijn dagboek schrijven roman in forma de -- = roman in dagboekvorm 2 dagblad, krant, blad -- del matino = ochtendblad -- del vespera/vespere = avondblad -- luminose = lichtkrant -- mural = muurkrant -- de schola = schoolkrant -- regional = streekblad articulo de -- = krantenartikel lector de -- = krantenlezer redaction de -- = kranteredactie venditor de --es = krantenverkoper livrator de --es = krantenbezorger, krantenjongen retalio de -- = kranteknipsel kiosque (F) de --es = krantenkiosk papiro a/de --es = krantepapier photo(graphia) de -- = krantefoto 3 tijdschrift -- de moda = modeblad -- sportive/de sport (A) = sportkrant/blad -- illustrate = geïllustreerd tijdschrift 4 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES journaal -- de navigation/de bordo = scheepsjournaal, logboek 5 COMMERCIO journaal inscriber in le -- = in het journaal boeken 6 RADIO TELEVISION jornal -- parlate = radiojournaal -- televisate = televisiejournaal + jornalero sub 1 dagloner jornalismo sub 1 journalistiek 2 pers jornalista sub 1 journalist -- sportive = sportjournalist -- scientific = wetenschapsjournalist linguage de --s = journalistentaal circulo de --s = journalistenkring devenir -- = in de journalistiek gaan jornalistic adj 1 journalistiek, journalistisch linguage -- = journalistieke taal stilo -- = krantenstijl carriera -- = journalistieke carriëre activitates -- = journalistieke werkzaamheden jornata sub 1 periode van een dag, dag -- de travalio/de labor = arbeidsdag -- cargate = drukke dag -- memorabile = gedenkwaardige dag -- frigide = koude dag -- triste = droevige dag viver al -- = bij de dag leven viver su ultime --s = in zijn laatste

dagen zijn durante --s integre = dagen achtereen excursion de un -- = dagexcursie, dagtocht billet/carta pro le -- = dagkaart obrero al -- = dagloner, los werkman travalio/labor al -- = los werk programma del -- = dagprogramma 2 dagreis jorno sub 1 dag (tgov nacht), daglicht -- e nocte = dag en nacht nocte e -- = dag en nacht astro del -- = zon crema de -- = dagcrème servicio de -- = dagdienst lumine/luce del -- = daglicht equipa de -- = dagploeg schola de -- = dagschool infirmero de -- = dagverpleger infirmera de -- = dagzuster il se face -- = het schemert, het wordt licht 2 dag (24 uur) -- de travalio/de labor = werkdag -- de reposo = rustdag -- festive/de festa = feestdag -- del Senior = Dag des Heren -- del ultime judicio/judicamento = dag des oordeels -- astronomic/sideral = sterredag -nefaste/disastrose/fatal/funest e = ongeluksdag a --s alterne = om de andere dag bon --! = goedendag! platto del -- = dagschotel precio del -- = dagprijs tarifa del -- = dagtarief battalia naval de tres --s = driedaagse zeeslag sanctos del ultime --s = heiligen der laatste dagen Joseph sub n pr 1 Josef Josephina sub n pr 1 Josefien + joste sub 1 HISTORIA steekspel, toernooi Josue sub n pr 1 Jozua Joule {zjoel} sub 1 PHYSICA joule, wattseconde Joule,(JamesPrescott--) sub n pr 1 Joule lege de -- = wet van Joule effecto -- = Joule-effect Jove sub n pr 1 RELIGION ROMAN Jupiter 2 ASTRONOMIA jupiter jovedi sub 1 donderdag Jovedi Sancte = Witte Donderdag jovial adj 1 joviaal, opgeruimd, vrolijk, blijmoedig

tono -- = joviale toon temperamento -- = vrolijk temperament manieras -- = joviale manieren indole -- = opgeruimd karakter jovialitate sub 1 jovialiteit, opgeruimdheid, vrolijkheid, blijmoedigheid + joy-rider sub ANGLESE 1 joy-rider + joy-riding sub ANGLESE 1 joy-riding jubilante adj 1 jubelend jubilar v 1 jubelen, juichen, zich verblijden, grote vreugde tonen jubilar adj 1 jubel..., jubileum... anno -- = A. jubeljaar, heilig jaar, B. jubileumjaar indulgentia -- = jubilee-aflaat festa -- = jubileumfeest jubilation sub 1 gejubel, gejuich, jubelende stemming tono de -- = juichtoon ambiente de -- = jubelsfeer, jubelstemming jubilator sub 1 iemand die jubelt/juicht/zich verblijdt jubileo sub 1 jubelfeest (Joods feest) 2 CATHOLICISMO jubeljaar, jubilee 3 gouden jubileum jubilo sub 1 uitgelaten vreugde, jubel ambiente de -- = jubelsfeer, jubelstemming critos de -- = gejuich Juda sub n pr 1 BIBLIA Juda (een zoon van Jacob) 2 BIBLIA Juda (stam) le Leon de -- = de leeuw uit de stam Juda 3 BIBLIA Juda (koninkrijk) judaic adj 1 joods religion -- = godsdienst van de joden, judaïsme usos/costumes -- = joodse gebruiken lege -- = joodse wet + judaicitate sub 1 (het) joods-zijn judaisar v 1 de joodse gebruiken volgen 2 joods maken, de joodse gebruiken invoeren judaismo sub 1 judaïsme, joodse geloof

94

judaista sub 1 judaïst, aanhanger van het judaïsme + Judas sub 1 BIBLIA Judas (schrijver van de brief in het N.T.) 2 BIBLIA Judas (Judas Iscariot) basio/osculo de -- = judaskus rolo de -- = judasrol riso de -- = judaslach 3 (verraderlijk mens) judas Judea sub n pr 1 Judea judee adj 1 joods populo -- = jodendom, joodse volk cemeterio -- = jodenkerkhof quartiero -- = jodenbuurt/wijk/hoek fide -- = jodengeloof infante -- = jodenkind judeo sub 1 jood persecution del --s = jodenvervolging question del --s = jodenvraagstuk + judeochristiano sub 1 christenjood judeoespaniol adj 1 Joods-Spaans judeoespaniol sub 1 Joods-Spaans (taal), Ladino judeogerman adj 1 Duits-Joods judeogermano sub 1 Duitse Jood judicamento sub 1 oordeel, beoordeling, mening le ultime -- = het laatste oordeel le jorno del ultime -- = dag des oordeels -- dur = hard oordeel -- negative = negatief oordeel -- positive = positief oordeel -- de Salomon = Salomonsoordeel -- de Deo = godsoordeel submitter un cosa al -- de un persona = iemand iets ter beoordeling voorleggen -- equitabile/juste = billijk oordeel error de -- = beoordelingsfout -- de valor = waardeoordeel -- matur = rijp oordeel -- partial = partijdig oordeel -- subjective = subjectief oordeel -- prudente = bezonnen oordeel maturitate de -- = rijpheid van oordeel 2 het oordelen, het rechtspreken, vonnis, uitspraak -- definitive = definitieve uitspraak -- interlocutori = interlocutoir vonnis exprimer/emitter/enuciar/pro nunciar un -- = een uitspraak doen judicar v 1 oordelen, beoordelen, een mening geven (over)

-- justemente = juist oordelen -- un cosa secundo su meritos = een zaak op zijn merites beoordelen a -- per su parolas = naar zijn woorden te oordelen -- necessari = het nodig achten 2 JURIDIC rechtspreken, uitspraak doen -- un causa = rechtspreken in een zaak judicative adj 1 oordelend judicator sub 1 oordelaar, beoordelaar judicatori adj 1 gerechtelijk, rechterlijk judicatura sub 1 rechtersambt, judicatuur 2 rechterlijke macht judice sub 1 rechter -- de instruction = onderzoeksrechter, rechtercommissaris -- civil = burgerlijke rechter -- criminal = strafrechter -- militar = militaire rechter -- conciliator/de pace = vrederechter -- pro infantes = kinderrechter -- inferior = lagere rechter -- superior = hogere rechter -- supreme = Opperste Rechter (God) -- impartial = onpartijdige rechter -- auster = gestrenge rechter comparer ante le -- = voor de rechter verschijnen, terechtstaan recurrer al -- = naar de rechter gaan/stappen justificar se ante le -- = zich voor de rechter verantwoorden le -- le ha declarate culpabile = de rechter heeft hem schuldig verklaard esser -- in su proprie causa, esser su proprie -- = rechter in eigen zaak zijn 2 arbiter, scheidsrechter, beoordelaar 3 BIBLIA richter --s = Richteren (bijbelboek) judicial adj 1 rechterlijk, gerechtelijk, justitieel sententia -- = gerechtelijk vonnis poter -- = rechterlijke macht decision -- = gerechtelijke beslissing ordine -- = rechtelijk bevel medicina -- = gerechtelijke geneeskunde vendita -- = gerechtelijke verkoop procedura/procedimento -- = rechtspleging sententia -- = rechterlijk vonnis organisation -- = rechterlijke organisatie costos -- = gerechtskosten accordo -- = gerechtelijk akkoord error -- = gerechtelijke dwaling embargo -- = gerechtelijk embargo functionario -- = rechtelijk ambtenaar

proceder judicialmente contra = gerechtelijk vervolgen judiciari adj 1 rechterlijk, gerechtelijk sententia -- = gerechtelijk vonnis assistentia -- = rechtsbijstand poter -- = rechterlijke macht error -- = gerechtelijke dwaling inquesta -- = gerechtelijk onderzoek vendita -- = gerechtelijke verkoop practica -- = rechtspractijk persecution -- = rechtsvervolging passato -- = strafblad judicio sub 1 oordeel, vonnis, uitspraak -- de Salomon = Salomonsoordeel -- definitive = eindoordeel -- equitabile/juste = billijk oordeel -- dur = hard oordeel -- arbitral = arbitraal vonnis -- absolutori = vrijspraak -- de Deo = godsgericht, godsoordeel die del -- = dag des oordeels -- ultime/final = laatste oordeel le die del ultime -- = de jongste dag ajornar un cosa al die del -final = iets tot sint-juttemis uitstellen exprimer/emitter/enunciar un - = een oordeel uitspreken PHILOSOPHIA -- categoric = categorisch oordeel 2 mening, oordeel -- prudente = bezonnen oordeel maturitate de -- = rijpheid van oordeel con -- preconcipite = vooringenomen 3 vermogen om te oordelen, gezond verstand le etate del -- = de jaren des onderscheids 4 rechtbank -- per juratos = juryrechtbank 5 berechting, proces in -- = onder de rechter judiciose adj 1 oordeelkundig, verstandig, slim, schrander critica -- = scherpzinnige kritiek remarca -- = schrandere opmerking + judo sub 1 judo prisa de -- = judogreep cinctura de -- = judoband schola de -- = judoschool practicar le/facer -- = judoën + judogi sub 1 judogi + judoista sub 1 judoka, judoër + judoka sub 1 judoka, judoër + jugal adj 1 ANATOMIA juk... osso -- = jukbeen

95

+ jugendstil sub GERMANO 1 Jugendstil + juglandaceas sub pl 1 BOTANICA juglandaceae, juglandaceeën, okkernootfamilie jugo sub 1 juk (voor ossen, etc.), juk (voor het dragen van emmers, etc.), juk (van balans) balancia con -- = jukbalans 2 juk (van roer) 3 knechtschap, slavernij succuter/rumper le -- del sclavitude = het juk van de slavernij van zich afschudden jugular v 1 de hals/keel afsnijden 2 FIGURATE stopzetten, in de kiem smoren, beteugelen, de baas worden -- un morbo/maladia = een ziekte stuiten -- un revolta = een opstand de kop indrukken -- le pressa = de pers aan banden leggen -- le inflation = de inflatie een halt toeroepen jugular adj 1 ANATOMIA hals..., keel... glandula -- = keelklier, halsklier vena -- = keelader, halsader, strotader arteria -- = keelslagader plexo -- = halszenuwknoop corregia/banda -- = kinband jugulo sub 1 ANATOMIA sleutelbeen 2 keel, hals jujube sub FRANCESE 1 borstbezie, jujube 2 jujube (hoestmiddel) jujutsu sub JAPONESE 1 jiujitsu + juke-box sub ANGLESE 1 juke-box Julia sub n pr 1 Julia julian adj 1 Juliaans calendario -- = Juliaanse kalender anno -- = Juliaans jaar stilo -- = Juliaanse stijl Juliano sub n pr 1 Julianus Julietta sub n pr 1 Juliette Julio sub n pr 1 Julius julio sub 1 juli monarchia de -- = julimonarchie + jumbo adj 1 jumbo..., reuze..., kolossaal

+ jumbojet sub ANGLESE 1 jumbo(straal)vliegtuig, jumbojet + junca sub 1 jonk (schip) + juncaceas sub pl 1 BOTANICA juncaceae, juncaceeën, russenfamilie + juncaginaceas sub pl 1 BOTANICA juncaginaceeën, zoutgrasfamilie + juncheto sub 1 biesbos + junchiera sub 1 rietveld, rietakker + junciforme adj 1 in de vorm van een riethalm + junco sub 1 BOTANICA bies, rus, riet, rietstengel -- conglomerate = vijverbies -- tenue = tengere rus -- articulate = waterrus -- diffuse = wijdgetakte rus -- maritime/glauc = zeerus -- baltic = noordse rus -- bulbose = moerasrus -- obtusiflor = padderus -- acutiflor/sylvatic = bosrus -- filiforme = draadrus -- de India = rotan (stok) canna de -- = rotting -- pro sedias = mattenbies sedias de -- = biezen stoelen mattas de -- = biezen matten corbetta de -- = biezen mandje juncte adj 1 samengevoegd, verenigd, verbonden effortios -- = vereende krachten session -- = verenigde vergadering/zitting viagiar junctemente = gezamenlijk reizen laborar/travaliar junctemente = gezamenlijk werken 2 toegevoegd, bijgevoegd, ingesloten nota explicative -- a un apparato = gebruiksaanwijzing bij een apparaat hic/ci juncto = hierbij (ingesloten) junction sub 1 het verbinden, het samenvoegen, verbinding, vereniging, aaneenvoeging, aansluiting -- per un canal = kanaalverbinding canal de -- = verbindingskanaal 2 verbindingspunt, samenkomst, samenvloeiing, aansluiting, knooppunt -- de cauchu = rubberpakking + juncto sub 1 verbinding, las, naad -- universal/homocinetic/a Cardan = kruiskoppeling -- bifurcate = gaffelverbinding -- rivetate = klinknaad -- metallic = metaalverbinding -- collate = lijmverbinding -- hermetic = luchtdichte

verbinding --s de un casco = geledingen van een helm 2 voeg -- longitudinal = legervoeg, langsvoeg -- platte = platvoeg -- diagonal = diagonale voeg -- vertical = verticale voeg -- transverse/transversal = dwarsvoeg -- perimetric = omtrekvoeg -- principal = hoofdvoeg -- de contraction = krimpvoeg -- de construction = constructievoeg -- de dilatation = ditalatatievoeg -- in V = V-voeg 3 gewricht -- del genu/geniculo = kniegewricht junctura sub 1 verbinding, vereniging, samenvoeging, aaneenvoeging, aansluiting 2 verbindingsstuk, voeg, naad, las obturator de -- = pakking anulo/anello de -- = pakkingring -- cardanic = cardanische verbinding 3 gewricht -- del digitos = knokkels -- del genu/geniculo = kniegewricht junger v 1 samenvoegen, samenbrengen, verbinden, verenigen, verzamelen isthmo que junge duo continentos = landengte die twee continenten verbindt -- le effortios = de krachten bundelen -- le manos in prece = de handen vouwen in gebed 2 toevoegen, voegen bij jungla sub 1 jungle, rimboe, wildernis inferno del -- = groene hel lege del -- = wet van de jungle -- impenetrabile = ondoordringbare jungle junio sub 1 juni mense de -- = junimaand junior adj 1 junior, jongere Van Dam -- = Van Dam junior boy-scout (A)-- = welp + junior sub 1 junior junipero sub 1 BOTANICA jeneverbes (struik) baca de -- = jeneverbes (vrucht) + junk sub 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES jonk junker sub GERMANO 1 Junker + junta sub ESPANIOL 1 junta, generaalsbewind

96

Jupiter sub n pr 1 RELIGION ROMAN Jupiter 2 ASTRONOMIA Jupiter juramento sub 1 eed -- suppletori = suppletoire eed -- promissori = promissoire eed -- confirmatori = confirmatoire eed -- decisori = decisoire eed -- assertori = assertoire/assertorische eed -- professional = ambtseed -- de cavallero = riddereed -- false = valse eed, meineed formula de -- = eedsformule facer/prestar -- = de eed afleggen facer prestar le -- = de eed afnemen prestation de -- = eedsaflegging rumper/violar su -- = zijn eed breken/schenden disligar/dispensar un persona del -- = iemand van zijn eed ontheffen confirmar sub -- = onder ede bevestigen declarar sub -- = onder ede verklaren ratificar un declaration con un -- = een verklaring met een eed bevestigen jurar v 1 zweren, de eed afleggen, onder ede bevestigen traductor jurate = beëdigd translateur -- super le biblia = een eed op de bijbel afleggen + jurassic adj 1 GEOLOGIA jura... periodo -- = jura(tijd) formation -- = juraformatie fauna -- = dierenwereld van de juratijd + jurassico sub 1 GEOLOGIA jura(tijd) jurate adj 1 gezworen fidelitate -- = gezworen trouw inimico -- = gezworen vijand 2 beëdigd teste -- = beëdigd getuige testimonio -- = beëdigd getuigenis taxator -- = beëdigd taxateur traductor -- = beëdigd vertaler judice non -- = onbeëdigde rechter jurato sub 1 JURIDIC gezworene, jurylid --s = jury jurisdiction per --s = juryrechtspraak verdicto del --s = uitspraak van de jury juratori adj 1 onder ede, bij ede, op eed caution -- = onder ede gedane belofte, bij ede gegeven borg(tocht) jure sub 1 recht, rechtswetenschap de -- = van rechtswege, rechtens

de -- e de facto = rechtens en feitelijk juridic adj 1 gerechtelijk, rechts..., gerechtelijk, juridisch persona -- = juridische persoon, rechtspersoon personalitate -- = rechtspersoonlijkheid procedimento -- = rechtspleging contraversia -- = rechtsgeding argumento -- = rechtsgrond situation -- = rechtspositie philosophia -- = rechtsfilosofie equalitate/paritate -- = rechtsgelijkheid inequalitate -- = rechtsongelijkheid securitate -- = rechtszekerheid insecuritate -- = rechtsonzekerheid distinction -- = rechtsonderscheid ordine -- = rechtsorde scientia -- = rechtswetenschap formas -- = rechtsvorm tradition -- = rechtstraditie vacuo -- = rechtsvacuüm problema -- = rechtsprobleem sphera -- = rechtssfeer systema -- = rechtsstelsel linguage/terminologia -- = rechtstaal, wetstaal termino -- = rechtsterm tradition -- = rechtstraditie consiliero -- = rechtskundig adviseur norma/standard (A) -- = rechtsnorm regula -- = rechtsregel assistentia -- = rechtskundige/juridische bijstand studios -- = rechtsgeleerde studiën historia -- = rechtsgeschiedenis institution -- = rechtsinstelling consequentia/effecto -- = rechtsgevolg de un puncto de vista -- = uit een rechtskundig oogpunt + juridicitate sub 1 juridisch karakter le -- de un disposition = het juridisch karakter van een beschikking jurisconsulto sub 1 rechtsgeleerde, jurist, rechtskundige, jurisconsultus jurisdiction sub 1 rechtspraak, rechterlijke bevoegdheid, rechtsmacht, jurisdictie -- ecclesiastic = kerkelijke rechtsspraak -- per juratos/un jury (A) = juryrechtspraak -- contentiose = contentieuze rechtspraak declinar le -- = de rechtsmacht afwijzen 2 rechtsgebied, jurisdictie jurisdictional adj 1 tot de rechtsmacht of het rechtsgebied behorend, rechterlijk, rechts... poter/competentia -- = rechtsmacht, rechtsbevoegd-heid

jurisprudente adj 1 de jurisprudentie betreffend jurisprudentia sub 1 rechtsgeleerdheid, rechtswetenschap, rechtsfilosofie, jurisprudentie 2 rechtscheppend vonnis unitate de -- = eenheid van rechtspraak jurisprudential adj 1 op de rechtsspraak betrekking hebbend 2 uit de rechtspraak voortvloeiend, rechtscheppend precedente -- = precedent in de rechtspraak jurista sub 1 jurist, rechtskundige, rechtsgeleerde jury sub ANGLESE 1 gezworenen, jury -- de honor = ereraad membro del -- = jurylid jurisdiction per un -- = juryrechtspraak verdicto del -- = uitspraak van de jury + justa sub 1 HISTORIA steekspel, toernooi juste adj 1 rechtvaardig, eerlijk, onpartijdig, juist recompensa -- = juiste beloning salario -- = rechtvaardig loon pace -- = eerlijke/rechtvaardige vrede 2 precies, nauwkeurig, juist -- medio = gulden middenweg pagar con moneta -- = met gepast geld betalen mi horologio non es -- = mijn horloge gaat niet gelijk estimar un servicio a su -- valor = een dienst op zijn juiste waarde schatten justessa sub 1 juistheid, nauwkeurigheid, precisie le -- de un hypothese (-esis) = de juistheid van een hypothese le -- de un calculo = de nauwkeurigheid van een berekening contestar le -- de un rationamento = de juistheid van een redenering in twijfel trekken justificabile adj 1 te rechtvaardigen, te verdedigen, verdedigbaar + justificante adj 1 rechtvaardigmakend RELIGION gratia -- = rechtvaardigmakende genade justificar adj 1 rechtvaardigen, verdedigen, bewijzen, verantwoorden -- se ante le judice = zich voor de rechter verantwoorden le practica lo justifica = dat is door het gebruik gewettigd le fin justifica le medios = het

97

doel heiligt de middelen isto non pote esser justificate = dat valt niet goed te praten 2 TYPOGRAPHIA (ad)justeren, op de juiste regellengte brengen, opvullen (tot regels) justificate adj 1 gerechtvaardigd, terecht absentia -- = geoorloofd (school)verzuim absentia non -- = ongeoorloofd (school)verzuim -- pedagogicamente = pedagogisch verantwoord dubita -- = gerechtvaardigde twijfel justification sub 1 rechtvaardiging, verantwoording, verdediging dar le -- de su conducta = verantwoording afleggen voor zijn gedrag -- valide = geldige rechtvaardiging -- acceptabile = aanvaardbare rechtvaardiging 2 TYPOGRAPHIA het (ad)justeren justificative adj 1 als bewijs dienend, justificatoir, bewijs..., rechtvaardigend, rechtvaardigings... documento -- = bewijsstuk, justificatoir bescheid exemplar -- = bewijsexemplaar justificator sub 1 iemand die rechtvaardigt, rechtvaardiger 2 TYPOGRAPHIA uitvuller (handzetter die de regels uitvult), justeerder + justinian adj 1 Justiniaans derecto -- = Justiniaans recht + Justiniano sub n pr 1 HISTORIA ROMAN Justinianus justitia sub 1 rechtvaardigheid, gerechtigheid, billijkheid, recht le idea/concepto del -- = de idee van het recht senso/sentimento de -- = rechtsgevoel -- immanente = immanente gerechtigheid -- social = sociale rechtvaardigheid/gerechtigheid -- de Deo = gerechtigheid Gods -- distributive = verdelende rechtvaardigheid sete de -- = dorst naar gerechtigheid gladio del -- = zwaard der gerechtigheid facer -- a un persona = iemand recht doen wedervaren Justitia = Vrouw Justitia apparentia de -- = schijn van recht secundo le derecto e le -- = naar recht en gerechtigheid isto es contrari al -- = dit is in strijd met de rechtvaardigheid le -- exige que = de billijkheid eist dat 2 justitie, rechtspraak, gerecht

-- administrative = administratieve rechtspraak -- impartial = onpartijdige rechtspraak -- de classe = klassejustitie administrar -- = rechtspreken livrar un persona al -- = iemand aan het gerecht overleveren palatio de -- = gerechtsgebouw corte de -- = gerechtshof Corte International de Justitia = Internationale Gerechtshof + Justitia sub n pr 1 RELIGION ROMAN Justitia + justitiabile adj 1 justitiabel, berechtbaar justo adv 1 juist, precies, net, vlak -- a tempore = juist op tijd -- nunc/ora = juist nu, nu juist -- in le medio = precies in het middel -- supra = pal/vlak boven -- al latere = pal/vlak naast -- detra = vlak achter -- in facie = vlak tegenover ille se mitteva/se poneva -- ante mi naso = hij ging pal/vlak voor mijn neus staan + justo 1 rechtvaardige dormir le somno del -- = de slaap des rechtvaardigen slapen jute sub ANGLESE 1 jute (plant) 2 jute (textiel) fibra de -- = jutevezel texito de -- = juteweefsel tela de -- = jutedoek sacco de -- = jutezak filatura de -- = jutespinnerij fabricante de -- = jutefabrikant + jutlandese adj 1 Jutlands + Jutlandia sub n pr 1 Jutland juvar v 1 helpen, bijstaan juvene adj 1 jong esser -- de spirito = jong van geest zijn esser -- de corde = jong van hart zijn Plinio le -- = Plinius de Jongere -- familia = gezin met kleine kinderen parer --, haber un aspecto -- = er jong uitzien mantener -- su pelle = zijn huid jong houden morir -- = op jeugdige leeftijd overlijden + juvene sub 1 jongere vandalismo del --s = baldadigheid van de jeugd jornal/revista/magazin pro le -s = jeugdblad/tijdschrift film pro --s = jeugdfilm

gruppo de --s = jongerengroep campo de --s = jongerenkamp reunion de --s = jongerenbijeenkomst organisation de --s = jongerenorganisatie gang de --s = jeugdbende juvenil adj 1 jeugdig enthusiasmo -- = jeugdig enthousiasme ardor -- = jeugdig vuur criminalitate/delinquentia -- = jeugdcriminaliteit organisation/association -- = jeugdvereniging, jeugdbond albergo -- = jeugdherberg annos -- = jeugdjaren lectura -- = jeugdlectuur amor -- = jeugdliefde portrait (F) -- = jeugdportret studio -- = jeugdstudie movimento -- = jeugdbeweging aventura -- = jeugdavontuur bibliotheca -- = jeugdbibliotheek film -- = jeugdfilm sonio -- = jeugddroom impressiones -- = jeugdindrukken poesia -- = jeugdvers disoccupation -- = jeugdwerkloosheid plumage -- = jeugdkleed (van vogel) haringo -- = kolharing, maatjesharing haber un aspecto -- = er jeugdig uitzien juvenilitate sub 1 jeugdigheid le -- de su enthusiasmo = de jeugdigheid van zijn enthousiasme juventute sub 1 jeugd le eterne -- = de eeuwige jeugd -- felice = gelukkige/zonnige jeugd ideal de -- = jeugdideaal annos de(l) -- = jeugdjaren amico de -- = jeugdvriend amica de -- = jeugdvriendin peccato/error de -- = jeugdzonde le secunde -- = de tweede jeugd memoria/reminiscentia de -- = jeugdherinnering follias del -- = jeugdige dwaasheden poesia de -- = jeugdvers desde su -- = vanaf zijn jeugd 2 jeugd, jonge mensen -- scholar = schooljeugd -- actual = jeugd van tegenwoordig -- obrer = arbeidersjeugd -- de hodie = jeugd van tegenwoordig carta de reduction pro le -- = jeugdpaspoort libro pro le -- = jeugdboek albergo pro le/de -- = jeugdherberg organisation de -- = jeugdorganisatie association de -- = jeugdvereniging centro pro le/de -- = jeugdcentrum movimento del -- = jeugdbeweging bibliotheca de -- =

98

jeugdbibliotheek jornal/revista/magazin pro le -= jeugdblad/tijdschrift adjuta social pro le -- = jeugdzorg con le audacia del -- = met jeugdige overmoed juxta adv 1 vlakbij, er naast (gelegen) juxta prep 1 (vlak)bij, naast illa se calefaceva -- un parve estufa = ze verwarmde zich aan een kacheltje + juxtacardial adj 1 MEDICINA juxtacardiaal + juxtalinear adj 1 traduction -- = (woordelijke) vertaling naast de originele tekst juxtaponer v 1 naast elkaar plaatsen/zetten -- duo stilos architectonic = twee architectonische stijlen naast elkaar zetten + juxtaponibile adj 1 die/dat naast iets anders geplaatst kan worden juxtaposition sub 1 het naast elkaar plaatsen/zetten, het zich naast elkaar bevinden, aanvoeging, aanzetting, toevoeging le -- de imagines = het naast elkaar zetten van afbeeldingen 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA asyndeton + kabuki sub 1 kabuki (Ja) + kafkaian adj 1 van Franz Kafka, kafkaiaans + kainite sub 1 MINERALOGIA kainiet kaiser sub GERMANO 1 keizer (Wilhelm II van Duitsland) + kakemono sub 1 ARTE DE CONSTRUER kakemono + kaki sub 1 (stof) kaki 2 kakivrucht, kaki + kaki adj 1 kaki uniforme -- = kaki-uniform kaleidophonio sub 1 caleidophoon kaleidoscopic adj 1 caleidoscopisch kaleidoscopio sub 1 caleidoscoop kalium sub 1 CHIMIA kalium composito de -- = kaliumverbinding sal de -- = kaliumzout

carbonato de -- = kaliumcarbonaat chlorato de -- = kaliumchloraat permanganato de -- = kaliumpermanganaat + kallima sub 1 ZOOLOGIA bladvlinder + kalmia sub 1 BOTANICA lepelboom + kalong sub 1 ZOOLOGIA kalong + kamikaze sub JAPONESE 1 kamikaze + kampong sub 1 kampong habitante de -- = kampongbewoner chef (F) de -- = kamponghoofd + Kampuchea {tsj} sub n pr 1 Cambodja + kampuchean {tsj} adj 1 Cambodjaans + kampucheano {tsj} sub 1 Cambodjaan kanguru sub 1 ZOOLOGIA kangoeroe + kantian adj 1 kantiaans philosophia -- = kanti-aanse filosofie moralismo -- = kantiaans moralismo + kantiano sub 1 kantiaan + kantismo sub 1 PHILOSOPHIA kantisme + Kanton sub n pr 1 Canton habitante de -- = Kantonees kaolin sub 1 porseleinaarde, kaolien kaolinic adj 1 porseleinaardehoudend kaolinisar v 1 GEOLOGIA porseleinaarde vormen + kaolinisation sub 1 GEOLOGIA kaolinisatie, kaolienvorming + kapo sub GERMANO 1 kapo (gevangene belast met toezicht in nazi-concentratiekamp) kapok sub 1 kapok fibra de -- = kapokvezel cossino con -- = kapokkussen matras con -- = kapokmatras oleo de -- = kapokolie granas de -- = kapokpitten

+ kappa sub 1 kappa (Griekse letter) + karakul sub RUSSO 1 ZOOLOGIA karakoelschaap 2 (leer) karakoel, breitschwanz, persianer + karate sub JAPONESE 1 SPORT karate + karateka sub JAPONESE 1 karateka, beoefenaar van karate + Karelia sub n pr 1 Karelië + karelic adj 1 Karelisch karma sub SANSCRITO 1 karma + karst sub 1 GEOLOGIA karst ancian -- = oude karst region de -- = karstgebied + karstic adj 1 GEOLOGIA karst... bassino -- = karstbekken formation -- = karstformatie depression -- = karstinzinking topographia -- = karsttopografie + karstification sub 1 GEOLOGIA verkarsting + kart sub ANGLESE 1 SPORT kart, skelter pista de -- = skelterbaan + karting sub ANGLESE 1 SPORT karting, het skelteren pista de -- = skelterbaan cursa de -- = skelterrace facer -- = skelteren kasher adj HEBREEUWS 1 koosjer, kousjer carne -- = koosjer vlees caseo -- = koosjere kaas paneteria -- = koosjere bakker(ij) kasherar v 1 koosjer maken kava sub 1 s. BOT kava kayak sub 1 kajak + kayakista sub 1 kajakvaarder + Kb (= kilobyte) sub ANGLESE 1 COMPUTATOR kilobyte + kebab sub 1 CULINARI kebab + kefir sub 1 kefir + kelvin sub 1 grado -- = kelvingraad kendo sub JAPONESE 1 kendo

99

+ Kenya sub n pr 1 Kenya + kenyan adj 1 Kenyaans + kenyano sub 1 Kenyaan kepi sub FRANCESE 1 kepie (Franse uniformpet) + keplerian adj 1 kepleriaans + keratina sub 1 BIOLOGIA keratine, hoornstof + keratinisar v 1 BIOLOGIA met keratine omgeven, verhoornen + keratinisation sub 1 BIOLOGIA verhoorning, keratinisatie + keratitis sub 1 MEDICINA hoornvliesontsteking, keratitis + keratocono sub 1 MEDICINA keratoconus + kératoplastie sub 1 keratoplastia + kératose sub 1 MEDICINA keratose (-osis) + kératotoma sub 1 MEDICINA keratotoma + kératotomie sub 1 MEDICINA keratotomia + kerma sub 1 PHYSICA kerma + kermes sub 1 ZOOLOGIA schildluis 2 BOTANICA kermes-eik 3 HISTORIA kermes, karmozijn + kermesse sub 1 kermis barraca de -- = kermistent visitator del -- = kermisganger amusamento/distraction/ diversion de -- = kermisvermaak attraction de -- = kermisattractie/vermakelijkheid canto de -- = kermislied + kerosina sub 1 kerosine + kerria sub 1 BOTANICA -- japonic = jodenbloempje + ketchup sub ANGLESE 1 ketchup -- al tomates = tomatenketchup + keton sub 1 CHIMIA keton + keuper sub 1 GEOLOGIA keuper

+ kevlar sub 1 CHIMIA kevlar + Keynes sub 1 Keynes + keynesian adj 1 keynesiaans + keynesiano sub 1 keynesiaan + khan sub 1 kan (Oosterse titel) + khanato sub 1 kanaat + khedivato sub 1 kedivaat khedive sub FRANCESE 1 kedive + khmer sub 1 (taal) khmer 2 (persoon) khmer le --es rubie = de rode Khmer + kibbutz sub 1 kibboets + kibbutznik sub 1 kibboetslid + kidnappar v 1 kidnappen + kidnapper sub ANGLESE 1 kidnapper + kidnapping sub ANGLESE 1 kidnapping, ontvoering + kigelia sub 1 BOTANICA -- pinnate = worstenboom kilo(gramma), kg sub 1 kilo(gram) + kiloampere sub 1 kiloampère + kilocaloria sub 1 kilocalorie + kilocurie sub 1 PHYSICA kilocurie kilocyclo sub 1 ELECTRICITATE kilohertz kilogramma sub 1 kilogram + kilogramma-fortia sub 1 kilogramkracht kilogrammetro sub 1 kilogrammeter + kilohertz sub 1 kilohertz + kilojoule {zjoel} sub 1 kilojoule

kilolitro, kl sub 1 kiloliter + kilometrage sub 1 afstand in kilometers, kilometerstand + kilometrar v 1 in kilometers meten, kilometreren kilometric adj 1 kilometer... contator -- = kilometerteller palo -- = kilometerpaal tonna -- = tonkilometer kilometro, km sub 1 kilometer -- quadrate, km2 = vierkante kilometer + kiloparsec sub 1 ASTRONOMIA kiloparsec + kilotonna sub 1 kiloton + kilovar sub 1 PHYSICA kilovar + kilovolt sub 1 kilovolt + kilovoltampere sub 1 kilovoltampère + kilovoltamperehora sub 1 kilovoltampereuur kilowatt sub 1 kilowatt + kilowatthora sub 1 kilowattuur + kilt sub ANGLESE 1 kilt kimono sub 1 kimono + kinase sub 1 BIOCHIMIA kinase kiosque sub FRANCESE 1 kiosk, kraampje -- a/de jornales = krantenkiosk -- a/de libros = boekenstalletje -- a/de musica = muziektent -- de station = stationskiosk + Kipp sub n pr 1 Kipp apparato de -- = Kipptoestel + kipper sub ANGLESE 1 kipper + kirsch sub GERMANO 1 kirsch kirschwasser sub GERMANO 1 kirschwasser + kit sub ANGLESE 1 bouwpakket + kitsch sub GERMANO 1 kitsch

100

+ kiwi 1 ZOOLOGIA kiwi 2 (vrucht) kiwi + klaxon sub 1 claxon sonar le -- = claxonneren, toeteren colpo de -- = druk op de claxon + klaxonar v 1 claxonneren, toeteren + kleptomane adj 1 kleptomaan kleptomania sub 1 kleptomanie kleptomano sub 1 kleptomaan + klystron sub 1 PHYSICA klystron, inhaalbuis + knäckebröd sub SVEDESE 1 knäckebröd + knautia sub 1 BOTANICA knautia + knickerbockers sub ANGLESE 1 knickerbockers + knock-out sub ANGLESE 1 knock-out + knock-outar v 1 knock-out slaan + know-how sub ANGLESE 1 know-how knut sub RUSSO 1 knoet + koala sub 1 ZOOLOGIA koala(beer), buidelbeer + kobold sub 1 kobold + kochia sub 1 BOTANICA kochia -- hirsute = zoutkruid kodak sub 1 kodak (camera) + koff sub 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES kof, kofschip + koine sub 1 koine + kolkhoz sub RUSSO 1 kolchoz Kominform sub n pr RUSSO 1 Kominform Komintern sub n pr RUSSO 1 Komintern kopeka sub 1 kopek(e) koran sub 1 koran

manuscripto del -- = koranhandschrift texto del -- = korantekst proverbio del -- = koranpreuk + koranic adj 1 van de koran, volgens de koran schola -- = school waar men de koran onderwijst message -- = boodschap van de koran texto -- = korantekst manuscripto -- = koranmanuscript proverbio -- = koranspreuk + korfball sub ANGLESE 1 SPORT korfbal -- indoor (A) = microkorfbal, zaalkorfbal club (A) de -- = korfbalclub jocator de -- = korfballer match (A) de -- = korfbalwedstrijd + kraal sub 1 kraal (negerdorp, veekraal) kremlin sub 1 kremlin (citadel van een Russische stad) Kremlin = Kremlin + kremlinologia sub 1 kremlinologie + kremlinologic adj 1 kremlinologisch + kremlinologista sub 1 kremlinoloog + kremlinologo sub 1 kremlinoloog + kren sub 1 BOTANICA mierik(swortel) + krill sub 1 krill kronprinz sub GERMANO 1 kroonprins (in Duitsland voor 1918) krypton sub 1 CHIMIA krypton + kulak sub RUSSO 1 koelak kümmel sub GERMANO 1 kümmel + kungfu sub 1 kungfu Kuomintang sub n pr 1 Kuomintang + kurde adj 1 Koerdisch traditiones -- = Koerdische tradities lingua -- = Koerdische taal + Kurdistan sub n pr 1 Koerdistan

+ kurdo sub 1 Koerde 2 Koerdisch (taal) + Kuwait sub n pr 1 Koeweit + kuwaiti adj 1 Koeweits + kuwaiti sub 1 Koeweiter kyrie eleison sub GRECO 1 kyrie eleison la sub 1 MUSICA la, de noot A la pron pers 1 haar, aan haar Io la vide = ik zie haar Io la scribe un littera = ik schrijf haar een brief la adv 1 daar + la(b)danum sub 1 CHIMIA ladanum + labaro sub 1 labarum, standaard, vaandel, (R.K.) wimpelvlag + label sub ANGLESE 1 grammofoonplatenmerk, label labello sub 1 ZOOLOGIA labellum (middensegment van insekten) 2 ZOOLOGIA lipvormige schelprand 3 BOTANICA benedenlip (mbt orchideeën) laber v 1 instorten labial sub 1 PHONETICA lipklank, labiaal labial adj 1 lip... musculo -- = lipspier tumor -- = lipgezwel cancere -- = lipkanker glandula -- = lipklier herpete -- = lippenuitslag, koortsuitslag inflammation -- = lipontsteking hemorrhagia -- = lipbloeding microphono -- = lipmicrofoon 2 PHONETICA labiaal, met de lippen gevormd consonante -- = labiale medeklinker lectura -- = liplezen labialisar v 1 PHONETICA labialiseren, labiaal maken labialisation sub 1 PHONETICA labialisatie labiate adj 1 lipvormig 2 BOTANICA lip..., lipvormig, lipbloemig

101

labiates sub pl 1 BOTANICA labiaten, lipbloemigen labile adj 1 labiel, veranderlijk, onevenwichtig 2 PHYSICA, CHIMIA onstabiel, labiel equilibrio -- = labiel evenwicht + labilitate sub 1 labiliteit, veranderlijkheid, onevenwichtigheid 2 PHYSICA, CHIMIA labiliteit, onstabiliteit -- de un composito chimic = onstabiliteit van een chemische verbinding labio sub 1 ANATOMIA lip -- superior = bovenlip -- inferior = onderlip -- leporin = hazelip -- pendente = hanglip de --s grosse = diklippig tumor del -- = lipgezwel unguento pro le --s = lippenzalf leger super le -- = liplezen humectar se/molliar se le --s = zijn lippen natmaken leccar se le --s = likkebaarden mangiar con le puncta del --s = met lange tanden eten 2 rand, lip (van een wond/schelp/glas/kelk) -- de un plaga = rand van een wond --s de un concha = randen van een schelp --s de un tubo de organo = lippen van een orgelpijp labiodental adj 1 PHONETICA labiodentaal consonante -- = labiodentale medeklinker + labiolectura sub 1 liplezen + labiolingual adj 1 labiolinguaal + labionasal adj 1 PHONETICA labionasaal consonante -- = labionasale medeklinker + labiopalatal adj 1 PHONETICA labiopalataal consonante -- = labiopalatale medeklinker + labiose adj 1 BOTANICA grootlippig labiovelar adj 1 PHONETICA labiovelair consonante -- = labiovelaire medeklinker labor sub 1 werk, (handen)arbeid die/jorno/jornata de -- = werkdag excesso de -- = te veel werk campo de -- = arbeidskamp, werkkamp accidente de -- = arbeidsongeval mercato del -- = arbeidsmarkt

visita de -- = werkbezoek consilio de -- = arbeidsraad derecto de -- = arbeidsrecht division de -- = arbeidsverdeling application al -- = arbeidzaamheid bursa del -- = arbeidsbeurs contracto/convention de -- = arbeidscontract contracto/convention collective de -- = collectieve arbeidsovereenkomst, C.A.O. conflicto de -- = arbeidsconflict servicio de -- = arbeidsdienst durata/duration (del horas) del -- = arbeidsduur inspection/inspectorato del -- = arbeidsinspectie inspector del -- = arbeidsinspecteur capacitate de -- = arbeidsvermogen incapace de/inhabile al -- = arbeidsongeschikt incapacitate de/inhabilitate al -= arbeidsongeschiktheid lege general super le incapacitate de -- = algemene arbeidsongeschiktheidswet conditiones de -- = arbeidsvoorwaarden aversion/repugnantia pro le -= arbeidsschuwheid relationes de -- = arbeidsverhoudingen gaudio/joia del -- = arbeidsvreugde legislation del -- = arbeidswetgeving posto de -- = arbeidsplaats derecto de -- = arbeidsrecht productivitate del -- = arbeidsproduktiviteit penuria/scarsitate de -- = arbeidsschaarste reduction del tempore/del horas de -- = arbeidstijdverkorting officio de -- = arbeidsbureau consilio de -- = arbeidsraad suspension/interruption del -= werkonderbreking lunch (A) /prandio de -- = werklunch schema de -- = werkschema horas de -- = arbeidstijd, werkuren gruppo de -- = werkgroep tabula de -- = werktafel vestimentos de -- = bedrijfs/werkkleding camera/cabinetto de -- = werkkamer ambiente de -- = werkklimaat, werkmilieu --(es) public/de municipalitate = gemeentewerken -- professional = beroepsarbeid -- al catena = lopende band werk -- corporal/corporee = lichaamsarbeid, lichamelijke arbeid --(es) manual = handwerk -- administrative = administratief werk -- lucrative = winstgevende arbeid -- salariate = loonarbeid -- domiciliari/a domicilio = huisarbeid --(es) fortiate = dwangarbeid --es secundari/accessori/annexe = nevenwerkzaamheden --es domestic = huishoudelijke

werkzaamheden --es de irrigation = irrigatiewerken --e de restauration = restauratiewerkzaamheden -- ingrate = ondankbaar werk -- gigantesc = reuzenarbeid -- de sclavo = slavenarbeid -- de precision = precisiewerk -- manual = hand(en)arbeid -- cerebral/intellectual = hersenarbeid, intellectuele arbeid -- nocturne/de nocte = nachtarbeid/werk -- sedentari = zittend werk mitter se/poner se al -- = aan de arbeid gaan esser al -- = aan het werk zijn cercar -- = werk zoeken dar -- a = werk verschaffen aan banco de -- = werkbank tabula de -- = werktafel visita de -- = werkbezoek dator de -- = werkgever methodo de -- = werkmethode plano de -- = werkplan programma de -- = werkprogramma horario de -- = werkrooster pecia de -- = werkstuk permisso/certificato de -- = werkvergunning interruption/suspension/arrest o del -- = werkonderbreking surveliante/conductor de -- = opzichter sin -- = werkloos -- collective/in equipa/de equipa = groepsarbeid, teamwork --es public = openbare werken -- saisonal {e} = seizoenarbeid -- nigre/clandestin = zwart werk 2 zware arbeid bove de -- = ploegos cavallo de -- = ploegpaard + laborabile adj 1 bewerkbaar materiales -- = bewerkbare materialen + laborabilitate sub 1 bewerkbaarheid -- de un metallo = bewerkbaarheid van een metaal laborar v 1 hard/zwaar werken, zwoegen 2 arbeid verrichten, werken, arbeiden 3 bewerken -- le ferro = ijzer bewerken -- le pasta = deeg kneden -- le terra/le campo = het land/de akker bewerken laborator sub 1 werker, werkman, arbeider -- salariate = loontrekker -- metallurgic = metaalarbeider -- forestal = bosarbeider -- immigrate/estranie = gastarbeider -- portuari = havenarbeider -- municipal = gemeentewerkman -- agricole/campestre = landarbeider -- textile = textielarbeider -- de fabrica = fabrieksarbeider -- qualificate/specialisate =

102

vakarbeider, geschoold arbeider -- sin instruction = ongeschoold arbeider -- saisonal {e} = seizoenarbeider -- manual = handarbeider -- intellectual = hoofdarbeider -- social = sociaal werker -- a domicilio = thuiswerker -- de fortia = dwangarbeider -- a tempore partial = deeltijdwerker -- clandestin/nigre = zwartwerker, beunhaas studente/studiante -- = werkstudent licentiar --es = arbeiders ontslaan ingagiar --es = arbeiders in dienst nemen 2 landarbeider laboratorial adj 1 laboratorium... laboratorio sub 1 laboratorium -- anatomic/de anatomia = snijkamer -- de linguas = talenpracticum -- de recerca = onderzoekslaboratorium -- spatial = ruimtelaboratorium, skylab, space-lab -- cryogenic/de cryologia = laboratorium voor koudetechniek -- pharmaceutic = galenisch laboratorium -- chimic/de chimia = scheikundig laboratorium -- del interprisa = bedrijfslaboratorium apparatos/instrumentos/mater ial/equipamento de -- = laboratoriumapparatuur test (A)/experimento/essayo/prova/ proba de -- = laboratoriumproef situation de -- = laboratoriumsituatie furno de -- = laboratoriumoven personal de -- = laboratoriumpersoneel assistente de -- = laboratoriumbediende tabula de -- = laboratoriumtafel resultato de -- = laboratoriumresultaat laboriose adj 1 (hard) werkend, ijverig, nijver, vlijtig, naarstig vita -- = werkzaam leven ape -- = bezige bij 2 veel inspanning vergend, moeilijk, zwaar negotiationes -- = moeizame onderhandelingen laboriositate sub 1 werkzaamheid, arbeidzaamheid, ijver, vlijt 2 moeite, inspanning Labrador sub n pr 1 Labrador + labrador sub 1 labrador labradorite sub 1 MINERALOGIA labradoriet

+ labro sub 1 ZOOLOGIA lipvis + laburno sub 1 BOTANICA gouden regen labyrinthic adj 1 doolhofachtig, labyrintisch 2 FIGURATE verward, ingewikkeld (als een doolhof), labyrintisch rationamento -- = verwarde redenering 3 ANATOMIA mbt het doolhof nervo -- = gehoorzenuw + labyrinthiforme adj 1 labyrintvormig labyrintho sub 1 doolhof, labyrint iste palatio es un ver -- = dit paleis is een waar doolhof altoparlator a -- = labyrintluidspreker 2 doolhof (inwendig oor), labyrint + labyrinthodonte 1 ZOOLOGIA labyrinthodonte, stegocephalo + labyrinthologia sub 1 labyrintologie + labyrinthologic adj 1 labyrintologisch + labyrinthologo sub 1 labyrintoloog + labyrinthose (-osis) sub 1 MEDICINA labyrintose lacai sub 1 lakei lacca sub 1 lak (pigment) 2 lakwerk, gelakt artikel isto es un veritabile -- chinese {sj} = dit is echt Chinees verlakt --s japonese = Japans lakwerk 3 lak, lakverf, lakvernis -- resinose = harslak -- cellulosic = celluloselak -- al copal = kopallak strato de -- = laklaag pulverisator/pistola a -- = lakspuit + Laccadivas sub n pr pl 1 GEOGRAPHIA Laccadiven + Laccadive adj 1Insulas -- = Laccadiven laccar v 1 (ver)lakken, vernissen objectos laccate = gelakte voorwerpen, lakwerk + laccarialaccate sub 1 BOTANICA fopzwam + laccase sub 1 CHIMIA laccase + laccator 1 lakker, lakwerker

+ laccolithe sub 1 GEOLOGIA laccoliet Lacedemone sub n pr 1 MYTHOLOGIA Lacedemonië 2 Sparta lacedemonie adj 1 MYTHOLOGIA Lacedemonisch, Spartaans lacedemonio sub 1 MYTHOLOGIA Lacedemoniër, Spartaan + lacerabile adj 1 scheurbaar + lacerabilitate sub 1 scheurbaarheid lacerar v 1 (ver)scheuren, in stukken scheuren -- papiro = papier verscheuren laceration sub 1 het (ver)scheuren, verscheuring, scheur reparar un -- = een scheur naaien lacerta sub 1 ZOOLOGIA hagedis -- squamifere = geschubde hagedis -- agile = duinhagedis -- ocellate = parelhagedis -- viride = smaragdhagedis -- terrestre = landhagedis + lacetto sub 1 veter, rijgsnoer -- de scarpa(s)/de calceo(s) = schoenveter scarpa/calceo a -- = rijgschoen botta/bottina a -- = rijglaars mi -- se disserra = mijn veter gaat los liquiritia in forma de -- = veterdrop + laciar v 1 dichtrijgen (met veter), vastmaken botta/bottina de -- = rijglaars -- calceos/scarpas = schoenen dichtrijgen + laciniate adj 1 BOTANICA slipvormig ingesneden, franjeachtig, riembladig brunella -- = witte brunel + lacio sub 1 veter, rijgsnoer mi -- se disserra = mijn veter gaat los stringer le --s de amicitate = de vriendschapsbanden aanhalen strangular con un -- de seta = met een zijden koord worgen 2 strik, strop, lus (om wild te vangen) poner/tender --s = strikken leggen/zetten laco sub 1 meer, plas -- salate = zoutmeer -- de crater = kratermeer --s de Frisia = Friese meren

103

--s de Vinkeveen = Vinkeveense plassen -- artificial/de barrage = kunstmatig meer, stuwmeer ripa/bordo del -- = meeroever fundo del -- = meerbodem Laconia sub n pr 1 Laconië, Sparta laconic adj 1 Laconisch, Spartaans ceramica -- = Laconische keramiek 2 laconiek, kort en bondig, beknopt homine -- = man van weinig woorden responsa -- = lakoniek antwoord + laconisar v 1 zich op laconieke wijze uitdrukken laconismo sub 1 laconisme, bondigheid, beknoptheid lacono sub 1 Laconiër, Spartaan lacrima sub 1 traan --s de crocodilo = krokodilletranen --s de allegressa/de gaudio/joia = vreugdetranen valle/vallea de --s = tranendal torrente/riviera de --s = riviera de lacrimas plorar --s amar = bittere tranen wenen versar --s = tranen storten/plengen (e)rumper in --s = in tranen uitbarsten siccar se le --s = zijn tranen drogen reprimer/continer su --s = zijn tranen inhouden rider a transverso su --s = lachen door zijn tranen heen hypersecretion de --s = overvloedige traanafscheiding 2 druppel (van boomsap) -- del vinia = hars van wijnstok + lacrimabile adj 1 beklagenswaardig, treurig, erbarmelijk, miserabel lacrimal adj 1 traan... secretion -- = traanafscheiding hypersecretion -- = overvloedige traanafscheiding ducto/conducto -- = traanbuis canal -- = traankanaal glandula -- = traanklier papilla -- = traanpapil sacco -- = traanzakje vias -- = traanwegen osso -- = traanbeen fistula -- = traanfistel ANTIQUITATE urna -- = tranenflesje/kruikje lacrimar v 1 traanvocht afscheiden su oculos lacrima = zijn ogen tranen 2 huilen, wenen, tranen storten

+ lacrimation sub 1 MEDICINA afscheiding van traanvocht excesso de -- = tranenvloed 2 gehuil, geween lacrimatori adj 1 traan... lacrimatorio sub 1 ANTIQUITATE tranenflesje, tranenkruikje lacrimogene adj 1 tranen veroorzakend gas -- = traangas bomba -- = traangasbom granata -- = traangasgranaat canto -- = smartlap lacrimose adj 1 wenend, klagend, huilerig, vol tranen visage -- = behuild gezicht infante -- = huilerig/schreierig kind + lacrimoso adv ITALIANO 1 MUSICA lacrimoso + lacrosse sub 1 SPORT lacrosse + lacryma Christi sub LATINO 1 lacryma Christi + lactalbumina sub 1 CHIMIA lactalbumine (een melkeiwit) lactar v 1 zogen, met melk voeden lactari adj 1 zoog.., moedermelk.. 2 BOTANICA met melksap + lactario sub 1 BOTANICA melkzwam + lactase sub 1 CHIMIA lactase lactation sub 1 het voeden met moedermelk, het zogen 2 lactatie, melkafscheiding 3 lactatieperiode lactato sub 1 CHIMIA lactaat -- de calcium = calciumlactaat lacte sub 1 melk -- de vacca = koemelk -- materne/maternal = moedermelk -- condensate/evaporate = gecondenseerde melk -- sterilisate = gesteriliseerde melk -- pasteurisate = gepasteuriseerde melk -- discremate/disbutyrate = afgeroomde melk, ondermelk -- standardisate = gestandaardiseerde melk -- cremose = romi-ge melk -- de butyro = karnemelk -- integre = volle melk

-- dishydrate/sic/in pulvere, pulvere de -- = melkpoeder -- in latta = blikjesmelk -- fresc = verse/zoete melk -- vegetal = melksap -- de coco = klappermelk -- de calce = wit-kalk -- de sulfure = zwavelmelk bestias a/de -- = melkvee vacca a/de -- = melkkoe dente de -- = melktand dentatura de -- = melkgebit fratre de -- = zoogbroeder soror de -- = zoog-zuster vitello de -- = zuigkalf sero de -- = wei potto/olla a -- = melkkan bottilia a -- = melkfles porchetto de -- = speenvarken situla a -- = melkemmer pan al -- = melkbrood pappa al -- = melkpap chocolate {sj} al -- = melkchocolade ris al -- = rijstepap, rijstebrij industria de -- = zuivelindustrie venditor de -- = melkboer/man 2 BOTANICA melksap 3 hom (van vis) lactee adj 1 melk..., melkachtig dieta -- = melkdieet farina -- = kindermeel production -- = melkproduktie productos -- = melkprodukten industria -- = zuivelindustrie ANATOMIA vena -- = chylvat corticio -- = melkkorstzwam BIOLOGIA secretion -- = melkafscheiding BIOLOGIA succo -- = melkachtig sap ASTRONOMIA Via Lactee = Melkweg lactera sub 1 melkmeisje, melkvrouw lacteria sub 1 melkfabriek, zuivelfabriek, zuivelbedrijf productos de -- = zuivelprodukten 2 melkwinkel, zuivelhandel lactero sub 1 melkboer, melkman camion del -- = melkauto lactescente adj 1 melkachtig, melkig wit lactescentia sub 1 melkachtigheid, het melkige wit (van de zee, etc.) lactescer v 1 melkachtig worden lactic adj 1 melk... producto -- = melkprodukt 2 CHIMIA melkzuur... acido -- = melkzuur producto -- = melkprodukt fermento -- = melkzuurferment fermentation -- = melkzuurgisting industria -- = zuivelindustrie

104

+ lacticolor adj 1 BOTANICA melkkleurig, melkwit lactifere adj 1 BIOLOGIA melkaanvoerend production -- = melkproduktie secretion -- = melkafscheiding conductos -- = melkvaten vasculos -- = melkaders, melkvaten cellula -- = melksapcel 2 melkproducerend vacca -- = melkkoe + lactiflor adj 1 BOTANICA met melkwitte bloemen + lactobacillo sub 1 melkzuurbacterie, lactobacil + lactodensimetro sub 1 lactodensimeter + lactoflavina sub 1 BIOCHIMIA lactoflavine + lactogene adj 1 lactogeen hormon -- = lactogeen hormoon, hormoon die de melkafscheiding bevordert + lactoglobulina sub 1 lactoglobuline + lactometro sub 1 melkweger, melkmeter + lactone sub 1 CHIMIA lacton (een ester) + lactonic adj 1 CHIMIA lacton... + lactoproteina sub 1 melkeiwit lactosa sub 1 CHIMIA melksuiker, lactose + lactoscopia sub 1 lactoscopie + lactoscopio sub 1 lactoscoop + lactose adj 1 melk..., melkachtig quarz (G) -- = melkkwarts blanco -- = melkwit + lactovegetarian adj 1 lactovegetarisch + lactovegetarianismo sub 1 lactovegetarisme + lactovegetariano sub 1 lactovegetariër lactuca sub 1 sla -- crispe = krulsla -- sative = pluksla testa/capite de -- = krop sla -- de primavera = dunsel quadro/quadrato de -- = slabed lactucario sub 1 latuwbitter, latuwsap

lacuna sub 1 lacune, leemte, hiaat, gaping --s de memoria = hiaten in het geheugen -- in le manuscripto = hiaat in het handschrift --s de un lege = lacunes in een wet coperir un -- = in een leemte voorzien presentar/monstrar --s = leemten vertonen haber --s in su cognoscentia/cognoscimento = een tekort aan kennis hebben reimpler/plenar un -- = een lacune vullen + lacunar adj 1 onvolledig, met leemten, lacuneus, lacunair amnesia -- = lacunaire amnesie texto -- = onvolledige tekst documentation -- = onvolledige documentatie lacunose adj 1 onvolledig, met leemten, lacuneus, lacunair preparation -- = onvolledige voorbereiding texto -- = onvolledige tekst documentation -- = onvolledige documentatie amnesia -- = lacunaire amnesie + lacunositate sub 1 onvolledigheid -- de un documentation = onvolledigheid van een documentatie lacustre adj 1 mbt een meer, meer... plantas -- = meerplanten aqua -- = meerwater pisce -- = meervis village -- = paaldorp habitationes/constructiones -= paalwoningen bassino -- = meerbekken plagia -- = meerstrand lycopodio -- = biesvaren hydrologia -- = limnologie + ladano sub 1 (aromatische hars uit de citrusroos) ladanum + ladin adj 1 Ladinisch, R(h)etoromaans + ladino sub 1 Ladinisch, R(h)etoromaans 2 iemand die Ladinisch spreekt Lady sub ANGLESE 1 Lady + ladyshave sub ANGLESE 1 ladyshave + lagenaria sub 1 BOTANICA fleskalebas + lageniforme adj 1 geschouderd vasos -- = geschouderde vazen flores -- = geschouderde bloemen

+ lagopede sub 1 ZOOLOGIA -- blanc = sneeuwhoen + lagotrice sub 1 ZOOLOGIA wolaap laguna sub 1 lagune, strandmeer costa de -- = lagunekust porto de -- = lagunehaven + lagunar adj 1 lagune(n)... costa -- = lagunenkust + lagunose adj 1 lagune(n)... costa -- = lagunenkust + laguro sub 1 BOTANICA hazestaart + lahar sub 1 lahar, modderstroom (van vulkaan) laic adj 1 leke(n)..., wereldlijk moral -- = lekenmoraal stato -- = lekenstand ordine -- = lekenorde apostolato -- = lekenapostolaat soror -- = lekenzuster breviario -- = lekenbrevier 2 neutraal, zonder kerkelijke binding, niet-confessioneel inseniamento -- = lekenonderwijs schola -- = lekenschool + laical adj 1 leken... stato -- = lekenstaat + laicato sub 1 lekendom laicisar v 1 deconfessionaliseren, ontdoen van kerkelijke bindingen, seculariseren -- le schola = de school deconfessionaliseren -- le cultura = de cultuur seculariseren laicisation sub 1 deconfessionalisering, het losmaken van kerkelijke bindingen, verwereldlijking, secularisatie -- del inseniamento = deconfessionalisering van het onderwijs + laicismo sub 1 het voorstaan van deconfessionalisering + laicista sub 1 voorstander van deconfessionalisering + laicitate sub 1 wereldlijk/neutraal karakter defender le -- del schola = het neutrale karakter van de school verdedigen laico sub 1 leek breviario pro --s = lekenbrevier

105

communitate de --s = lekenbroederschap publico de --s = lekenpubliek + Lakenveld sub n pr 1 Lakenveld vacca de -- = Lakenveldse koe, lakenvelder + lal(l)ation sub 1 gebrabbel, lal(l)atie, brabbeltaal + lalophobia sub 1 MEDICINA lalofobie, spreekvrees lama(I) sub 1 ZOOLOGIA lama, kameelschaap lana de -- = lamawol lama(II) sub 1 RELIGION lama (monnik) Grande Lama, Dalai Lama = dalai-lama + lamaismo sub 1 RELIGION lamaïsme + lamaista sub 1 RELIGION lamaïst + lamaista adj 1 RELIGION lamaïstisch + lamaistic adj 1 RELIGION lamaïstisch + lamantino sub 1 ZOOLOGIA lamantijn, zeerund + lamarckismo sub 1 lamarckisme + lamarckista sub 1 lamarckist + lamarckista adj 1 lamarkistisch lambda sub 1 lambda (11e letter van het Griekse alfabet) PHYSICA puncto de -- = lambdapunt 2 MEDICINA kleine fontanel lambdacismo sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lambdacisme + lambdoide adj 1 lambdavormig sutura -- = lambdanaad + lambel sub 1 HERALDICA lambel, barensteel, palesteel lambente adj 1 lekkend, spelend (van vlammen), glinsterend, tintelend + lambentia sub 1 het lekken/spelen (van vlammen) lamber v 1 likken, belikken -- le culo de un persona = iemands hielen likken -- se le labios = likkebaarden 2 even aanraken, beroeren, lekken

le flammas lambe le muros = de vlammen lekken langs de muren + lambert sub 1 lambert + lambrequin sub 1 lambrekijn (anque HERALDICA), helmkleed, versiering rond hemel + lamé sub FRANCESE 1 lamé lamella sub 1 plakje, plaatje, schilfertje, blaadje, lamel 2 ZOOLOGIA, BOTANICA plaatje, lamel le --s de un agarico = de lamellen van een plaatzwam + lamellar adj 1 bladderig, schilferig, gelamelleerd structura -- = gelamelleerde structuur + lamellate adj 1 bladderig, schilferig, gelamelleerd lamellibranchio sub 1 ZOOLOGIA plaatkieuwige + lamellicornio sub 1 ZOOLOGIA bladsprietige + lamelliforme adj 1 plaatvormig, bladvormig, schilfervormig + lamellirostro sub 1 ZOOLOGIA gansvogel + lamellose adj 1 bladderig, schilferig lamentabile adj 1 deerniswekkend, jammerlijk, beklagenswaardig figura -- = beklagenswaardige figuur 2 betreurenswaardig, te betreuren 3 slecht, erbarmelijk, beneden alle peil lamentar v 1 (wee)klagen, jammeren, zich beklagen over, op een jammertoon uiten of zingen 2 betreuren, bejammeren -- un error = een fout betreuren lamentation sub 1 geklaag, gejammer --es continue = voortdurend gejammer 2 klaagzang, weeklacht, jammerklacht BIBLIA --es de Jeremia = klaagliederen van Jeremia muro del --es = klaagmuur + lamentator sub 1 jammeraar, klager lamento sub 1 geklaag, gejammer -- de amor = liefdeklacht 2 jammerklacht, weeklacht 3 MUSICA klaagzang

lamentose adj 1 klagend, in klachten uitbarstend 2 beklagenswaardig, betreurenswaardig, jammerlijk + lamentoso adv ITALIANO 1 MUSICA lamentoso + lamiacornubic sub 1 ZOOLOGIA neushaai lamina sub 1 (dun) plaatje, blad (metaal), folie -- de cupro = koperblad -- de aciero = staalblik, dun staalplaat -- bimetallic = bimetaal argento in --s = zilverblik 2 BIOLOGIA lamina 3 BOTANICA vlakke gedeelte van een blad 4 lemmet (van mes), kling, blad -- de serra = zaagblad -- de resorto = veerblad resorto a --s = bladveer -- de rasorio = scheermesje + laminabile adj 1 lamineerbaar, walsbaar laminar v 1 pletten, (uit)walsen 2 in lagen opsplitsen 3 met dunne plaatjes beleggen, lamineren + laminar adj 1 1 GEOLOGIA bladderig, gelamelleerd, 2 PHYSICA laminair, laagsgewijs fluxo/currente -- = laminaire stroming + laminaria sub 1 BOTANICA bruinwier + laminaritate sub 1 laminariteit + laminate adj 1 gelamineerd, gelaagd ligno -- = gelamineerd/gelaagd hout vitro -- = gelaagd glas platino -- = platinablik filo -- = walsdraad lamination sub 1 het lamineren, laminering, laminatie + laminato sub 1 laminaat + laminator sub 1 wals, pletrol 2 arbeider die lamineert/die walswerk verricht laminatorio sub 1 pletterij, walserij -- de latta = blikpletterij 2 pletmachine, wals (machine) -- a lingotes = walswerk + laminectomia sub 1 MEDICINA laminectomie

106

+ laminose adj 1 ANATOMIA texito -- = laminair bindweefsel + lamio sub 1 BOTANICA dovenetel -- albe/blanc = witte dovenetel lampa sub 1 lamp -- de pede = staande lamp -- ad/de arco = booglamp -- a filamento/de incandescentia = gloeilamp -- de tasca = zaklamp, zaklantaarn -- de strata = straatlantaarn -- a discarga = gasontladingslamp -- a gas = gaslamp -- a petroleo = petroleumlamp -- a neon = neonlamp -- a sodium = natriumlamp -- a/de/pro soldar = soldeerlamp -- a vapor de mercurio = kwiklamp -- de projection = projectielamp -- fluorescente = TL-buis -- de reserva = reservelamp -- pendente/suspendite = hanglamp -- infrarubie = infraroodlamp -- de minator/de securitate = mijnlamp -- de succurso = noodlamp -- indicatori = verklikkerlichtje supporto de -- = lamparm vitro de -- = lampeglas lampada sub 1 lamp lampadario sub 1 kroonluchter, kandelaber, veelarmige lantaarn, staande (schemer)lamp lampadero sub 1 lampenmaker + lampadophoro sub 1 HISTORIA GREC fakkeldrager lampion sub 1 vetpotje 2 lampion lampista sub 1 lampenmaker, lampenverkoper 2 lampenist, lantaarnopsteker lampisteria sub 1 lampenwinkel lampreda sub 1 ZOOLOGIA lamprei, prik, negenoog -- fluviatile/fluvial = rivierlamprei -- marin = zeelamprei + lamprocarpe adj 1 BOTANICA met glimmende vruchten lampyride sub 1 ZOOLOGIA gloeiworm, lichtkever lana sub 1 wol -- fin = fijne wol -- de ove = schapewol

-- caprin/de capra = geitewol -- de lama = lamawol -- virgine = scheerwol -- natural = natuurwol: -- artificial/synthetic = kunstwol: -- cardate = kamgaren -- pro/a tricotar = breiwol -- pro/a sarcir = maaswol vestimentos de -- = wollen kleren filo de -- = wollen draad texitor de -- = wolwever filator de -- = wolspinner filatura de -- = wolspinnerij plukje -- = flocco de lana pelota de -- = kluwen wol fibra de -- = wolvezel feltro de -- = wolvilt -- de vitro = glaswol -- de ligno = houtwol -- de plumbo = loodwol -- de aciero = staalwol --s = wollen stoffen, wollengoed commercio de --s = wolhandel commerciante de --s = wolhandelaar fabrica de --s = wolfabriek fabricante de --s = wolfabrikant fabrication de --s = wolfabricage tinctureria de -- = wolververij + lanate adj 1 BOTANICA wollig lancea sub 1 lans, speer puncta/cuspide de -- = lans/speerpunt fuste de -- = lansschacht colpo de -- = lanssteek rumper un -- in favor de un persona = een lans voor iemand breken + lanceabile adj 1 lanceerbaar un producto facilemente -super le mercato = een produkt dat gemakkelijk op de markt is te brengen + lanceabilitate sub 1 mogelijkheid om gelanceerd te worden lanceabombas sub 1 MILITAR bomwerper, mortier lanceaflammas sub 1 MILITAR vlammenwerper + lanceagranatas sub 1 MILITAR granaatwerper + lanceaharpon sub 1 harpoenkanon lanceamento sub 1 het werpen, het toewerpen, het gooien, het slingeren, het lanceren -- del sputnik (Ru) = lancering van de spoetnik platteforma de -- = lanceerplatform tubo de -- = lanceerbuis distantia de -- = lanceerafstand velocitate de -- = lanceersnelheid systema de -- = lanceersysteem le -- de javelotto = het speerwerpen le -- de peso = het gewichtwerpen

2 het in beweging zetten, het geven van vaart aan, het op gang brengen 3 het op de markt brengen, het bekend maken, het ingang doen vinden, het lanceren, lancering le -- de un nove producto = het lanceren van een nieuw produkt 4 het te water laten, tewaterlating, het van stapel laten lopen le -- de un nave = het tewaterlaten van een schip + lanceaminas sub 1 MILITAR mijnenwerper + lanceamissiles sub 1 MILITAR afschietinrichting voor geleide projectielen lancear v 1 werpen, toewerpen, gooien, slingeren, lanceren -- un appello = een oproep doen -- un anathema = een vloek uitspreken, vervloeken -- tomates a un persona = iemand met tomaten bekogelen -- le petra trans le muro = de steen over de muur gooien -- un missile = een raket lanceren -- le javelotto = speerwerpen -- se in le politica = zich in de politiek storten -- se in un aventura = zich in een avontuur storten -- se super le inimico = zich op de vijand storten 2 het in beweging zetten, vaart geven aan, op gang brengen -- un attacco = een aanval inzetten 3 op de markt brengen, bekend maken, ingang doen vinden, lanceren -- un nove producto = een nieuw produkt op de markt brengen 4 te water laten, van stapel laten lopen -- un nave = een schip te water laten + lancearocchettas 1 MILITAR raketwerper + lanceasatellites 1 lanceerinrichting voor satellieten + lanceator sub 1 werper -- de cultellos = messenwerper -- de minas = mijnenwerper SPORT monticulo del -- = werpheuvel -- del martello = kogelslingeraar + lanceatorpedos sub 1 MILITAR torpedo(lanceer)buis lanceola sub 1 BOTANICA lancetvormig blad lanceolate adj 1 BOTANICA lancetvormig calamagrostis -- = pluimriet, pluimstruisriet amphioxo -- = lancetvisje chetodon -- = lansvis equeto -- = riddervis cirsio -- = speerdistel

107

lancero sub 1 MILITAR lansier, lansruiter lancetta sub 1 lancet lancettada sub 1 MEDICINA snede met een lancet lancettar v 1 MEDICINA snede(n) maken met een lancet Lancha {sj} sub 1 sloep, (roei)boot, schuit -- patruliator = patrouilleboot -- de salvation = reddingboot -- (de) pilota = loodsboot -- del porto = havenbootje + lancifolie adj 1 BOTANICA met lansvormige bladen + lanciforme adj 1 lansvormig + lancinante adj 1 stekend, vlijmend, met (pijn)scheuten, lancinerend dolor -- = vlijmende/snijdende pijn + lancinar v 1 steken, met scheuten pijn doen + lancipetale adj 1 BOTANICA met lanspuntvormige kroonbladen landa sub 1 heideveld, heide Landau sub n pr 1 Landau landau = landauer (soort rijtuig) + landgrave sub 1 landgraaf + landgraviato sub 1 landgraafschap + ländler sub GERMANO 1 ländler + landolphia sub 1 BOTANICA landolphia + landrover sub ANGLESE 1 landrover, terreinauto laneria sub 1 wollen stoffenfabricage 2 wollen goederen, wolgoed, wollen kledingstukken lanero sub 1 wolwerker, wolhandelaar languer v 1 lusteloos zijn, futloos zijn, verflauwen, verslappen 2 smachten (naar), verlangend wachten op, hunkeren naar 3 wegkwijnen, een kwijnend bestaan leiden -- in prision = in de gevangenis wegkwijnen

languide adj 1 mat, slap, loom, lusteloos en energieloos 2 smachtend, verlangend, hunkerend reguardo -- = smachtende blik musica -- = zwijmelmuziek 3 kwijnend + languido adv ITALIANO 1 MUSICA languido languimento sub 1 het smachtend verlangen, hunkering 2 het (weg)kwijnen languor sub 1 loomheid, slapheid, traagheid, matheid, lusteloosheid, gebrek aan energie 2 smachtend verlangen, hunkering 3 (weg)kwijning languorose adj 1 mat, loom, slap, lusteloos, energieloos 2 smachtend, verlangend, hunkerend 3 kwijnend + langusta sub 1 ZOOLOGIA CULINARI langoest, hoornkreeft, pantserkreeft cocktail (A) de --s = kreeftencocktail pisca de --s = kreeftenvisserij piscator de --s = kreeftenvisser pincia(s) de -- = kreeftenschaar pata de -- = kreeftenpoot salata de --

+ lantana sub 1 BOTANICA lantana lanterna sub 1 lantaarn, lantaren -- magic = toverlantaarn -- de strata = straatlantaarn -- de stabulo = stallantaarn -- de bicycletta = fietslamp -- de carburo = carbidlantaarn -- chinese {sj}/venetian = lampion luce/lumine de -- = lantaarnlicht 2 ARTE DE CONSTRUER lantaarn, glazen kap, koepel, lichtkamer (van vuurtoren) + lanthanidos sub pl 1 CHIMIA lanthaniden, lanthaanreeks + lanthano,lanthanium sub 1 CHIMIA lanthaan, lanthanium lanugine sub 1 dons lanuginose adj 1 donzig, wollig genas -- = donzige wangen + Laos sub n pr 1 Laos + laotian adj 1 van/uit Laos + laotiano sub 1 Laotiaan + laparoscopia sub 1 MEDICINA laparoscopie

kreeftensla carne de -- = kreeftenvlees ragout (F) de --s = kreeftenragoût pastata de --s = kreeftenpastei sandwich (A) al/de --s = kreeftenbroodje + langustina sub 1 ZOOLOGIA CULINARI Noorse zeekreeft, nieroogkreeft, langoestine --s frite = scampi lanifere adj 1 woldragend bestia -- = wolbeest + lanio sub 1 ZOOLOGIA klauwier lanolina sub 1 lanoline, lanolien, wolvet lanose adj 1 van wol, wollen, wollig, wolachtig capillos -- = wollige haren rhinocerote -- = wollige neushoorn folios -- = wollige bladeren lanositate sub 1 wollige zachtheid + lansquenet sub 1 HISTORIA landsknecht (Duitse infanterist) 2 lansquenet (kaartspel)

+ laparoscopic adj 1 MEDICINA laparoscopisch --e sterilisatie = sterilisation laparoscopic + laparoscopio sub 1 MEDICINA laparoscoop + laparotomia sub 1 MEDICINA buiksnede, buikopening, laparotomie lapidar v 1 stenen gooien naar 2 doodgooien met stenen, stenigen le lege mosaic ordina de -- le adultaras = de Mozaïsche wet schrijft voor de echtbreeksters te stenigen lapidari adj 1 lapidair, in steen gehouwen scriptura -- = lapidair schrift bombo -- = steenhommel 2 (kort en) bondig, kernachtig, lapidair phrase/formula -- = kernachtig gezegde stilo -- = lapidaire/bondige stijl (zoals van opschriften in steen) lapidario sub 1 edelsteenslijper, steensnijder 2 edelsteenhandelaar, juwelier 3 HISTORIA lapidarium, boek over edelstenen

108

lapidation sub 1 steniging -- de un adultera = steniging van een echtbreekster lapidator sub 1 iemand die met stenen gooit/die stenigt, steniger lapide sub 1 steen, gedenksteen -- sepulcral/tumbal/funerari = grafsteen -- commemorative = gedenksteen lapidee adj 1 van steen, stenen lapidescente adj 1 verstenend lapidescentia sub 1 verstening lapidicole adj 1 ZOOLOGIA op stenen levend lapidific adj 1 GEOLOGIA verstenend lapidificar v 1 GEOLOGIA doen verstenen lapidification sub 1 GEOLOGIA verstening, steenwording, steenvorming lapidose adj 1 van steen, stenen, steenachtig lapillo sub ITALIANO 1 GEOLOGIA lapillo, vulkaanslak lapilli pl = vulkanisch gruis lapislazuli sub 1 lapis lazuli, lazuursteen, lazuliet, natuurlijk ultramarijn + lappon adj 1 Laplands + lappon sub 1 Lap, Laplander 2 Laplands (taal) + Lapponia sub n pr 1 Lapland + lapponic adj 1 Laplands calcario -- = ijsvink, ijsgors + lappula sub 1 BOTANICA stekelzaad lapso sub 1-- de tempore = tijdruimte, tijdsverloop, poos 2 vergissing, lapsus -- stilistic = stijlfout -- freudian = Freudiaanse verspreking lapsus sub LATINO 1 vergissing, lapsus -- calami = verschrijving -- linguae = verspreking -- freudian = Freudiaanse verspreking

haber un -- de memoria = zijn tekst kwijt zijn + laptop sub ANGLESE 1 laptop lardacee adj 1 spekachtig lardar v 1 CULINARI larderen, spekken -- carne = vlees spekken 2 FIGURATE doorspekken (met) -- un libro de/con citationes = een boek met aanhalingen doorspekken lardo sub 1 spek, bacon -- fresc = lardo fresc -- magre = mager spek -- grasse = vet spek -- salate = gezouten spek -- fumate = gerookt spek, rookspek -- de balena = walvisspek grassia de -- = spekvet odor de -- = speklucht morcello/trencho {sj} de -- = lap(je) spek, speklap torta de patella al -- = spekpannekoek lardose adj 1 spekachtig + lares sub pl 1 HISTORIA huisgoden, beschermende laren, penaten -- domestic = beschermende huisgoden large adj 1 breed, ruim, wijd conscientia -- = ruim geweten 2 ruim(denkend), royaal, vrijgevig largessa sub 1 breedte, wijdte -- del pectore = borstwijdte 2 vrijgevigheid, gulheid larghetto ITALIANO 1 MUSICA larghetto, enigszins gedragen largo sub 1 uitgestrektheid 2 open zee al -- = op zee, buitengaats vento del -- = zeewind prender le -- = het ruime sop kiezen 3 MUSICA largo largor sub 1 breedte, wijdte larice sub 1 BOTANICA lariks, lork plantation de --s = lariksaanplanting bosco de --s - lariksbos resina de -- = larikshars ligno de -- = larixhout, lorkehout de ligno de -- = larikshouten + larix sub 1 BOTANICA lariks, lork ligno de -- = larikshout, lorkehout

de ligno de -- = larikshouten resina de -- = larikshars laro sub 1 ZOOLOGIA meeuw -- argentate = zilvermeeuw -- marin = mantelmeeuw -- marin = zeemeeuw -- eboree = ivoormeeuw -- cineree = stormmeeuw -- minute = dwergmeeuw -- tridactyle = drieteenmeeuw -- ridibunde = kapmeeuw -- melanocephale = zwartkopmeeuw ovo de -- = meeuwenei nido de -- = meeuwennest pluma de -- = meeuwenveer larva sub 1 MYTHOLOGIA spook(verschijning), schrikbeeld 2 ZOOLOGIA larve -- de musca = vliegelarve -- de pulice = vlooielarve -- de rana = kikkervisje, dikkopje -- de seta = zijderups -- eruciforme = rupsvormige larve larval adj 1 van de larve, larve..., larvaal stadio -- = larvaal stadium stato -- de un insecto = larvetoestand van een insekt + larvari adj 1 Vide: larval larvate adj 1 MEDICINA gemaskeerd appendicitis -- = gemaskeerde blindedarmontsteking maladia -- = sluipende ziekte febre -- = sluipkoorts + larvicida adj 1 larvendodend + larvicida sub 1 larvenverdelgingsmiddel + larviforme adj 1 larvevormig, larveachtig + larvipare adj 1 larven voortbrengend + laryngal adj 1 strottehoofd..., keel..., laryngaal sono -- = keelklank consonante -- = laryngale medeklinker larynge sub 1 ANATOMIA strottenhoofd, larynx -- artificial = strottenhoofdsimulator altoparlator de -- = strottenhoofdluidspreker, keelluidspreker paralyse (-ysis) del -- = strottenhoofdverlamming cancere del -- = keelkanker musculo del -- = strottenhoofdspier vestibulo del -- = voorhof van het strottenhoofd le anellos del -- = de ringen van het strottenhoofd

109

+ laryngectomia sub 1 MEDICINA laryngectomie wegneming van het strottenhoofd + laryngectomisar v 1 een laryngectonie uitvoeren laryngee adj 1 ANATOMIA van het strottenhoofd laryngitis sub 1 MEDICINA strottenhoofdontsteking, laryngitis + laryngographo sub 1 MEDICINA laryngograaf + laryngologia sub 1 MEDICINA laryngologie (kennis van de keel) + laryngologic adj 1 MEDICINA laryngologisch + laryngologista sub 1 keelarts, laryngoloog + laryngologo sub 1 keelarts, laryngoloog + laryngophono sub 1 keelmicrofoon laryngoscopia sub 1 MEDICINA laryngoscopie (onderzoek van het strottenhoofd met de keelspiegel) + laryngoscopic adj 1 laryngoscopisch laryngoscopio sub 1 laryngoscoop, keelspiegel + laryngostenose (-osis) sub 1 MEDICINA laryngostenose, larynxvernauwing + laryngotomia sub 1 MEDICINA laryngotomie, insnijding van het strottenhoofd + lasagna sub 1 CULINARI lasagne lascive adj 1 wellustig, wulps, zinnelijk, lascief reguardo -- = wulpse blik bucca -- = zinnelijke mond lascivitate sub 1 wellustigheid, wulpsheid, zinnelijkheid + laser sub ANGLESE 1 PHYSICA laser -- a rubino = robijnlaser -- a diodo = diodelaser radio -- = laserstraal radiation -- = laserstraling luce/lumine -- = laserlicht fasce de -- = laserbundel action -- = laserwerking imprimitor/impressor -- = laserprinter radar -- = laserradar cannon -- = laserkanon gyroscopio -- = lasergyroscoop geodimetro -- = lasergeodimeter theodolite -- = lasertheodoliet

+ laserotherapia sub 1 MEDICINA behandeling met laserstralen + laserpitio sub 1 BOTANICA lazerkruid lassar v 1 laten, achterlaten, verlaten 2 geven, toevertrouwen, nalaten 3 laten, niet nemen, laten houden, overlaten 4 laten, toelaten (niet verhinderen) ECONOMIA -- facer = laisser faire lasse adj 1 vermoeid, moe lassitude sub 1 vermoeidheid io ha --s in le gambas = ik heb vermoeide benen lasso sub ANGLESE 1 lasso + last sub 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ballast + lastar v 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ballasten + lastex sub 1 lastex, (weefsel van) rubbergaren + latania sub 1 BOTANICA lataanboom late adj 1 uitgestrekt, ruim, wijd, breed senso -- de un parola = ruime zin van een woord latente adj 1 PHYSICA BIOLOGIA MEDICINA etc., latent energia -- = latente energie calor -- = latente/gebonden warmte morbo/maladia -- = sluimerende kwaal infection -- = latente infectie vita -- = latent leven stato -- = latente toestand reserva -- = stille reserve PHOTOGRAPHIA imagine -- = latent beeld esser -- in = latent aanwezig zijn in 2 FIGURATE latent, verborgen, heimelijk, niet aan de dag tredend hostilitate -- = ingehouden vijandigheid sentimentos -- = latente gevoelens odio -- = smeulende haat defecto -- = verborgen gebrek latentia sub 1 latentie stato de -- = latente toestand periodo de -- = latente periode (van een ziekte) later v 1 verborgen zijn, verborgen liggen lateral adj 1 zij..., aan/vanaf/naar de zijkant cappella -- = zijkapel

nave -- = zijbeuk (van kerk) altar -- = zijaltaar balcon -- = zijbalkon galeria -- = zijgalerij apertura -- = zijopening pannello -- = zijpaneel ala -- = zijvleugel, zijgebouw fenestra -- = zijraam ramo -- = zijtak (van boom) cammino -- = zijweg sentiero -- = zijpad corridor -- = zijgang entrata/ingresso -- = zij-ingang porta -- = zijdeur muro -- = zijmuur pariete -- = zijwand rete -- = zijnet linea -- = zijlijn strata -- = zijstraat salto -- = zijsprong consonante -- = laterale medeklinker MATHEMATICA superficie -- = zijvlak barbas -- = bakkebaarden lumine/luce -- = zijlicht canal -- = lateraal kanaal radice -- = bijwortel + lateralitate sub 1 BIOLOGIA lateraliteit latere sub 1 zijde, zijkant, zij, flank -- in le/del umbra = schaduwkant/zijde -- del mar = zeekant/zijde -- exterior = buitenkant -- interior = binnenkant -- superior = bovenkant -- inferior = onderkant salto al -- = zijsprong de tote --s = van alle kanten verso le/al -- = terzijde, opzij, zijwaarts al -- de = naast seder se al -- de un persona = naast iemand gaan zitten al -- del via/cammino = aan de kant van de weg mitter al -- = ter zijde leggen, wegleggen, wegzetten de un -- a altere = over en weer + laterite sub 1 GEOLOGIA lateriet + lateritic adj 1 GEOLOGIA lateriet... argilla -- = laterietklei + latex sub 1 latex cemento al -- = latexcement color al -- = latexverf + lathrea sub 1 BOTANICA schubwortel + lathyro sub 1 BOTANICA lathyrus -- odorate = pronkerwit -- pratense = veldlathyrus + latibracteate adj 1 BOTANICA met brede schutbladen + laticaude adj 1 ZOOLOGIA breedstaartig

110

+ laticifere adj 1 BOTANICA melksaphoudend, laticifeer conducto -- = melksapbuis laticlavio sub 1 HISTORIA ROMAN laticlava (purperen band van tuniek van Romeinse senatoren) laticolle adj 1 met een dikke nek + latiflor adj 1 BOTANICA met brede bloemen, breedbloemig + latifoliate adj 1 Vide: latifolie + latifolie adj 1 BOTANICA met brede bladen, breedbladig lepidio -- = peperkers, peperkruid orchis -- = venusbloem sio -- = grote watereppe turgenia -- = borstelscherm typha -- = grote lisdodde eriophoro -- = breed wollegras + latifundiario sub 1 grootgrondbezitter latifundio sub 1 latifundium, groot landgoed, boerderij met uitgestrekte landerijen + latifundista sub 1 grootgrondbezitter + latilabie adj 1 BOTANICA breedlippig + latimaculate adj 1 BOTANICA met een of meer brede vlekken + latimane adj 1 ZOOLOGIA breedhandig latin adj 1 Latijns NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES vela -- = latijnzeil, emmerzeil Quartiero Latin = Quartier Latin (in Parijs) nationes/populos -- = Latijnse/Romaanse volkeren lingua -- = Latijnse taal grammatica -- = Latijnse grammatica/spraakkunst derecto -- = Latijnse burgerrecht vela -- = Latijns zeil America -- = Latijns-Amerika cruce -- = Latijns kruis Ecclesia -- = Latijnse kerk latinisar v 1 latiniseren, een Latijns karakter geven aan le Romanos ha latinisate tote le populos de Europa occidental = de Romeinen hebben alle volken van West-Europa gelatiniseerd 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA (een woord of naam) een Latijnse vorm geven latinisation sub 1 latinisering

le -- del Peninsula Iberic = de latinisering van het Iberisch Schiereiland 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA het verlatijnsen (van een woord of naam) "Oxonium" es le -- del nomine del citate anglese "Oxford" = "Oxonium" is de latinisering van de naam van de Engelse stad "Oxford" latinismo sub 1 latinisme latinista sub 1 latinist latinitate sub 1 Latijnse wereld, Latijnse geest en beschaving, latiniteit latino sub 1 HISTORIA ROMAN Latijn (bewoner van Latium) 2 Latijn (iemand die behoort tot de Latijnse volkeren) 3 Latijn (taal) -- vulgar/popular = vulgair/gesproken latijn basse -- = laat Latijn -- medieval = middeleeuws latijn -- moderne = modern latijn -- sin flexion = Latino sine Flexione -- ecclesiastic/de ecclesia = kerklatijn -- de cocina = potjeslatijn esser al fin de su -- = aan het eind van zijn latijn zijn + Latino-America sub n pr 1 Latijns Amerika + latino-american adj 1 Latijns-Amerikaans + latino-americano sub 1 Latijns-Amerikaan Latio sub n pr 1 Latium + latipede v 1 ZOOLOGIA met brede voeten, breedvoetig + latipennate,latipinnate adj 1 BOTANICA breedvinnig + latipetale adj 1 BOTANICA met brede kroonbladen + latirostre adj 1 ZOOLOGIA breedbekkig, breedsnavelig + latisepale adj 1 BOTANICA met brede kelkbladen latitude sub 1 breedte, wijdte 2 (bewegings)vrijheid, vrijheid van handelen, speelruimte, vrije hand 3 GEOGRAPHIA ASTRONOMIA breedte grado de -- = breedtegraad circulo de -- = breedtecirkel -- geographic = geografische breedte

-- septentrional = noorderbreedte -- celestial = hemelsbreedte -- heliocentric = heliocentrische breedte --s de calma = paardebreedten latitudinal adj 1 mbt de (geografische) breedte, breedte... latitudinari adj 1 vrijzinnig, (religieus) verdraagzaam latitudinario sub 1 vrijzinnige, (religieus) verdraagzaam mens laton sub 1 messing, geelkoper tubo de -- = geelkoperen pijp filo de -- = messingdraad -- laminate/in folios = messingblik latoneria sub 1 koperslagerij latonero sub 1 koperslager latrar v 1 blaffen le can latra = de hond blaft -- acutemente = keffen latrato sub 1 het blaffen, geblaf le -- del can = het blaffen van de hond -- acute = het keffen, gekef + latrator sub 1 blaffer latria sub 1 RELIGION aanbidding, verering latrina sub 1 latrine, privaatput, hudo, kakdoos + latrocinio sub 1 diefstal, ontvreemding latta sub 1 blik (cassa de) -- = blik(ken bus) -- de conservas = conservenblik -- de salmon = blikje zalm -- de sardinas = blikje sardientjes -- pro biscoctos = beschuitbus -- a/pro -- = bierblikje cassa de -- = trommel lacte in -- = blikjesmelk carne in -- = vlees in blik, blikvlees verduras in -- = blikgroente conservas in -- = blikconserven articulos de -- = blikwaren industria de -- = blikindustrie fabrica de -- = blikfabriek fabricante de -- = blikfabrikant + latte sub 1 lat, schroot -- de fixation = bevestigingslat -- stricte = tengel porta de --s = lattendeur armatura de --s = latwerk clausura de --s = lattenafscheiding pariete de --s = schrootjeswand

111

revestir/guarnir un pariete con --s = een wand met schrootjes betimmeren Latvia sub n pr 1 Letland laudabile adj 1 loffelijk, te loven, lofwaardig, prijzenswaardig habitude -- = loffelijke gewoonte initiativa -- = lovenswaardig initiatief intentiones -- = lofwaardige bedoelingen aspiration/effortios -- = loffelijk streven laudabilitate sub 1 lofwaardigheid, prijzenswaardigheid laudanina sub 1 CHIMIA laudanine laudano sub 1 PHARMACIA laudanum, opiumtinctuur laudar v 1 loven, prijzen -- le modestia de un persona = iemands bescheidenheid prijzen laudate sia Deo! = God/de hemel zij geprezen! laudation sub 1 het loven, het prijzen, lof, lofprijzing, laudatie laudative adj 1 lovend, prijzend, lof... discurso -- = lofrede parolas -- = lovende woorden parlar de un persona in terminos -- = zich lovend over iemand uitlaten laudator sub 1 iemand die prijst, lofredenaar laudatori adj 1 lovend, prijzend, lof... discurso -- = lofrede verso -- = lofdicht poeta -- = lofdichter laude sub 1 lof, loftuiting, lofspraak canto de -- = loflied dar -- a Deo = God loven superior a omne -- = boven alle lof --s = lauden, het lof lauraceas sub pl 1 BOTANICA laurierachtigen, lauraceas lauracee adj 1 BOTANICA laurier... laurea sub 1 lauwerkrans, erepalm laureate adj 1 bekroond, die een prijs heeft behaald poeta -- = gelauwerde dichter

+ laureato sub 1 (prijs)winnaar, laureaat -- del premio/precio Nobel = Nobelprijswinnaar lauree adj 1 gelauwerd, bekroond testa/capite -- = met lauwerkrans getooid hoofd laureto sub 1 laurierbosje lauric adj 1 CHIMIA acido -- = laurierzuur unguento -- = laurierzalf lauriero sub 1 laurier(boom) -- rosa = oleander -- ceresio = laurierkers bacca de -- = laurierbes folio de -- = laurierblad corona de -- = lauwerkrans liquiritia al -- = laurierdrop + laurifolie adj 1salice -- = laurierwilg lauro sub 1 laurier 2 --s = lauweren (roem, eer) recoltar --s = lauweren oogsten reposar/dormir super su --s = op zijn lauweren rusten corona de -- = lauwerkrans lava sub 1 lava torrente/fluxo de -- = lavastroom unda de -- = lavagolf -- in fusion = gesmolten lava -- solidificate = gestolde lava -- scoriacee = slakachtige lava vomitar -- = lava spuwen lavabile adj 1 (af)wasbaar + lavabilitate sub 1 (af)wasbaarheid lavabo sub 1 CATHOLICISMO lavabo (gebed bij het handenwassen van de priester in de mis), wasbekken dat daarbij gebruikt wordt 2 wastafel 3 wasvertrek, wasruimte lavage sub 1 het wassen, het afwassen, het schoonwassen, het (uit)spoelen, het schoonmaken -- chimic = chemische reiniging le -- del auro = het goudwassen bassino de -- = wasbak/kom -- cerebral/del cerebro = hersenspoeling facer le -- cerebral/del cerebro = hersenspoelen die/jorno de -- = wasdag programma de -- = wasprogramma resistente al -- = wasecht 2 MEDICINA spoeling -- del stomacho = maagspoeling -- intestinal = lavement

lavamanos sub 1 wastafeltje, wasstel, lampetkom met lampetkan lavamento sub 1 het wassen, het reinigen (anque RELIGION) -- del pedes = voetwassing 2 MEDICINA klysma, lavement syringa de -- = lavementspuit pumpa de -- = lavementpomp cannula de -- = lavementcanule lavanda sub 1 was, het wassen caldiera de -- = wasketel cupa a/de -- = wasteil lavandera sub 1 wasvrouw lavanderia sub 1 wasserij, wasinrichting -- de un hospital = wasserij van een ziekenhuis -- automatic = wasserette lavandula sub 1 BOTANICA lavendel flor de -- = lavendelbloem essentia de -- = lavendelolie aqua de -- = lavendelwater sapon a -- = lavendelzeep odor de -- = lavendelgeur/reuk + lavaplattos sub 1 afwasbak 2machina -- = afwasmachine, vaatwasmachine lavar v 1 wassen, afwassen, schoonwassen, (uit)spoelen, schoonmaken -- le plattos = de afwas doen -- le vitros = de ramen lappen -- se le manos = zijn handen wassen -- se le dentes = zijn landen poetsen bassino a -- = waskom/bak pulvere a -- = waspoeder machina a/de -- = wasmachine 2 zuiveren, louteren lavator sub 1 iemand die wast -- de auro = goudwasser 2 wasmachine -- totalmente automatic = volautomatische wasmachine lavatorio sub 1 washuis, waskamer, washok 2 (openbaar) toilet lavatura sub 1 was, het wassen 2 (af)waswater, vaatwater, spoelwater + lavavitros sub 1 glazenwasser lavic adj 1 lava betreffend, lava..., lavaächtig petra -- = lavasteen currente/torrente/fluxo -- = lavastroom

112

lawn tennis sub ANGLESE 1 lawn tennis + lawrencium sub 1 CHIMIA lawrencium laxar v 1 ontspannen, losser maken, vieren -- le redinas/bridas = de teugels vieren -- le accelerator = gas terugnemen le vino laxava su lingua = de wijn maakte zijn tong los 2 MEDICINA laxeren, purgeren isto ha un effecto laxante = dat werkt laxerend 3 loslaten, laten gaan, vrij laten -- le pipiones = de duiven loslaten on ha laxate le pipiones a octo horas in/a Chartres = men heeft de duiven om acht uur in Chartres gelost laxative adj 1 laxerend, laxatief, laxeer..., purgerend, purgatief, purgeer... biberage -- = laxeerdrankje pilula -- = laxeerpil pulvere -- = laxeerpoeder laxativo sub 1 laxeermiddel, laxatief laxe adj 1 los, slap musculos -- = slappe spieren corda -- = slappe koord 2 laks, nalatig, nonchalant mores -- = losse zeden + laxicaule adj 1 BOTANICA slapstengelig + laxismo sub 1 laksheid, te grote toegeeflijkheid, gebrek aan strengheid laxitate sub 1 slapheid, losheid -- del corda = slapheid van het touw 2 laksheid, nalatigheid, nonchalance + lay-out sub ANGLESE 1 lay-out facer le -- = de lay-out maken, layouten lazaretto sub 1 leprozenhuis, leprozerie 2 quarantainegebouw/vertrek lazaristo sub 1 CATHOLICISMO lazarist Lazaro sub n pr 1 BIBLIA Lazarus le parabola de -- = de gelijkenis van Lazarus lazuli sub 1 lapis lazuli, lazuursteen, lazuliet, natuurlijke ultramarijn lazulite sub 1 MINERALOGIA lazuliet, lazuursteen, lapis lazuli, blauwspaat, natuurlijke ultramarijn

+ lazurite sub 1 MINERALOGIA lazuriet le art def 1 de, het le pron pers 1 hem Ecce mi patre. Io le vide = ik zie hem Io le scribe un littera = Ik schrijf hem een brief 2 het Ecce un infante. Io le vide = Ik zie het + leader sub ANGLESE 1 leider, aanvoerder -- de un partito politic = leider van een politieke partij -- del opposition = oppositieleider illes se ha revelate como ver --s = ze hebben zich als echte leiders ontpopt + leasing sub ANGLESE 1 COMMERCIO leasing, huurkoop societate de -- = leasingmaatschappij contracto de -- = leasingovereenkomst/contract systema de -- = leasingsysteem + lecanora sub 1 BOTANICA schurftmos leccamento sub 1 het likken, het aflikken, het uitlikken leccar v 1 likken, aflikken, uitlikken -- un gelato = aan een ijsje likken -- se le digitos = zijn vingers aflikken -- se le labios = likkebaarden + leccator sub 1 likker + lecithina sub 1 CHIMIA lecit(h)ine lectiera sub 1 draagstoel, draagzetel, draagkoets 2 draagbaar, brancard -- rolante/con rotas = raderbaar/brancard 3 stalstro, ligstro, strooisel 4 FERROVIA, NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES couchette, hut, kooi lection sub 1 variant (van tekst), lezing (de vorm waarin iets is geschreven in een manuscript of een boek) 2 ECCLESIA schriftlezing, bijbellezing 3 les -- de canto = zangles -- de musica = muziekles -- de equitation = rijles -- dur = harde les que isto te servi de -- = laat dit een les voor je zijn pagar car le -- = leergeld moeten betalen

+ lectionario sub 1 CATHOLICISMO lectionarium + lectisternio sub 1 godenmaaltijd lecto sub 1 bed (meubel) ir al -- = naar bed gaan guardar le -- = het bed houden filio del prime/secunde, etc. -= zoon uit het eerste/tweede, etc. huwelijk facer le -- = het bed opmaken cambiar/mutar de -- = verbedden -- de reposo = rustbank, sofa, divan -- de campo = veldbed -- de plumas = verenbed -- de palea = strobed -- de infante = kinderbed -- conjugal/matrimonial = huwelijksbed -- de hospital = ziekenhuisbed -- duple = tweepersoonsbed -- individual/pro un persona = eenpersoonsbed -- a/con baldachino = hemelbed -- de parada = praalbed --s superponite = stapelbed bordo del -- = bedrand planca de -- = beddeplank lecto-armario = bedstee nemo habeva dormite in le -- = het bed was onbeslapen 2 bed (onderlaag van een weg) 3 bed (bedding van een rivier) erosion del -- = beddingerosie lector sub 1 iemand die leest (boeken, etc.), lezer -- de jornales = krantelezer -- de pensatas/de pensamentos = gedachtenlezer circulo de --es = lezerskring 2 CATHOLICISMO lector, voorlezer 3 lector (aan universiteit) 4 TECHNICA leestoestel, leesapparaat, lezer -- de banda perforate = ponsbandlezer -- magnetic = magneetbandlezer -- optic = optische lezer -- de microfilms (A) = leesapparaat voor microfilms -- phonographic/de phonographo/de pick-up (A) = pick-up-element agulia de -- = afspeelnaald on pote leger un microfiche {sj} per medio de/per/con un -- = een microkaart kan men teruglezen met een leesapparaat + lectotypo sub 1 lectotype lectura sub 1 het lezen, het voorlezen, het aflezen sala/salon de -- = leeszaal comenciar le -- de un libro = een boek gaan lezen -- labial = liplezen -- silente/silentiose = stillezen cabinetto de -- = leeskamer circulo de -- = leesgezelschap gruppo de -- = leesgroep secunde -- = herlezing

113

in secunde -- = in tweede lezing tabula de -- = leestafel recommendar le -- de iste libro = de lezing van dit boek aanbevelen 2 (de vaardigheid van) het lezen inseniamento del -- = leesonderwijs methodo de -- = leesmethode libro de -- = leesboek exercitio de -- = leesoefening falta de -- = leesfout inseniar le -- a un persona = iemand leren lezen 3 lectuur, leesstof -- instructive = leerzame lectuur -- sensational = sensatielectuur fornimento de -- = lectuurvoorziening leder v 1 (ver)wonden, kwetsen, blesseren le balla ha ledite organos vital = de kogel heeft vitale organen verwond 2 kwaad doen, beledigen, kwetsen -- le reputation de un persona = iemands goede naam aantasten -- le honor de un persona = iemand in zijn eer aantasten -- le amor proprie de un persona = iemands eigenwaarde kwetsen + ledo sub 1 BOTANICA -- palustre = moerasrosmarijn, moeraspalm legal adj 1 wettelijk, wettig, wets..., gerechtelijk, krachtens de wet, legaal per via -- = langs wettige weg medicina -- = gerechtelijke geneeskunde norma -- = rechtsbeginsel prova/proba -- = wettig bewijs disposition -- = wetsbepaling regulamento -- = wettelijke regeling prescription -- = wettelijk voorschrift procedura -- = wettige procedure responsabilitate -- = wettelijke aansprakelijkheid moneta -- = wettig betaalmiddel per tote le medios -- = met alle wettige middelen + legalisabile adj 1 legaliseerbaar legalisar v 1 legaliseren, wettigen, bekrachtigen -- un acto = een akte wettigen facer -- su signatura = zijn handtekening laten legaliseren signatura legalisate = gelegaliseerde handtekening legalisation sub 1 het legaliseren, legalisatie, echtverklaring -- de un signatura = legalisering van een handtekening + legalismo sub 1 legalisme, legisme + legalista sub 1 legalist

+ legalista adj 1 legalistisch + legalistic adj 1 legalistisch legalitate sub 1 legaliteit, wettelijkheid, rechtmatigheid -- de un acto = legaliteit van een akte -- de un mesura = wettelijkheid van een maatregel principio de -- = legaliteitsprincipe respectar le -- = de legaliteit eerbiedigen disputar le -- de un acto = de wettigheid van een akte betwisten legar v 1 afvaardigen, als afgevaardigde zenden 2 legateren, vermaken, nalaten -- tote su benes a un legatario universal = al zijn bezittingen aan een universele erfgenaam nalaten + legasthenia sub 1 legasthenie, leeszwakte legatario sub 1 legataris, ontvanger van legaat, erfgenaam legation sub 1 ambt of waardigheid van een legaat of gezant 2 legatie, gezantschap, afvaardiging als gezant secretario de -- = legatiesecretaris consiliero de -- = legatieraad attaché (F) de -- = gezantschapsattaché personal de -- = gezantschapspersoneel 3 legatie(gebouw), gezantswoning + legato adv ITALIANO 1 MUSICA legato legato (I) sub 1 HISTORIA ROMAN legaat 2 CATHOLICISMO legaat, pauselijk gezant 3 gezant legato (II) sub 1 legaat, erfenis reciper un -- = een legaat krijgen lassar un -- a un persona = iemand in zijn testament gedenken + legator sub 1 erflater, legator lege sub 1 wet proposition de -- = wetsvoorstel projecto de -- = wetsontwerp modification de -- = wetswijziging revision de -- = wetsherziening texto del -- = wetstekst -- constitutional = grondwet -- vigente/in vigor = geldende wet disposition del -- = wetsbepaling conforme(mente) al -- = overeenkomstig de wet, wettelijk contrari al -- = in strijd met de

wet, onwettig, onwettelijk revider/reformar/emendar --s = wetten herzien approbar/acceptar/adoptar un -- = een wet aannemen submitter al -- = onder de wet brengen promulgar un -- = een wet afkondigen sanctionar un -- = een wet bekrachtigen transgreder/infringer le -- = de wet overtreden transgression/infraction del -= wetsovertreding transgressor del -- = wetsovertreder -- organic = organieke wet -- municipal = gemeentewet -- divin = goddelijke wet -- human = menselijke wet homine de -- = jurist -- de impostos = belastingwet -- monetari = muntwet -- de inseniamento = onderwijswet -- linguistic = taalwet -- martial/de guerra = krijgswet -- electoral = kieswet -- postal = postwet -- penal = strafwet -- natural = natuurwet -- maritime = scheepvaartwet -- social = sociale wet -- de Moses = Mozaïsche wet, wet van Mozes -- judaic = joodse wet -- salic = Salische wet -- phonetic = klankwet -- del jungla = wet van de jungle --s del politessa = wetten der wellevendheid --s del hospitalitate = wetten der gastvrijheid secundo le -- anglese = volgens de Engelse wet secundo le littera del -- = naar de letter van de wet observar un -- = een wet naleven poner extra le --/foris del -- = buiten de wet stellen esser extra le/foris del -- = buiten de wet staan PHYSICA -- del inertia = wet van de traagheid in nomine del -- = in naam der wet in virtute del -- = krachtens de wet violation del -- = wetsschennis violar le -- = de wet schenden legenda sub 1 heiligenleven, legende -- del cruce = kruislegende -- marian/marial = Marialegende -- Auree = Legenda Aurea (verzameling van heiligenlevens uit de 13e eeuw) collection de --s = legendenverzameling 2 legende, opschrift, onderschrift, verklarende tekst bij een afbeelding, randschrift (op munt) -- de un photo(graphia) = onderschrift bij een foto legendari adj 1 legendarisch heroe -- = legendarische held

114

+ legendario sub 1 legendenverzameling leger (I) v 1 verzamelen, plukken, lezen -- spicas = aren lezen leger (II) v 1 lezen, voorlezen, aflezen saper -- e scriber = kunnen lezen en schrijven -- super le labios = liplezen -- le cartas = kaartlezen -- le contator del gas = de gasmeter aflezen/opnemen placer/joia/gaudio de -- = leesgenot -- alco a un persona = iemand iets voorlezen on poteva -- su furia in su facie = je kon de woede van zijn gezicht aflezen + leggings sub pl ANGLESE 1 leggings + leghorn sub ANGLESE 1 leghorn legibile adj 1 leesbaar, te lezen scriptura -- = leesbaar schrift 2 lezenswaard(ig) legibilitate sub 1 leesbaarheid 2 lezenswaardigheid legier adj 1 licht (tgov zwaar), klein, zwak arma -- = licht wapen alimento -- = lichtverteerbaar voedingsmiddel bagage -- = lichte bagage peso -- = lichtgewicht cruciator -- = lichte kruiser ruito -- = zwak geluid differentia -- = klein verschil falta -- = kleine fout metallo -- = lichtmetaal solo/terra -- = lichte grond musica -- = lichte muziek industria -- = lichte industrie cavalleria -- = lichte cavallerie motocyclo -- = lichte motor cigaretta -- = lichte sigaret tabaco -- = lichte tabak jentaculo -- = licht ontbijt repasto -- = lichte maaltijd pastisseria -- = luchtig gebak collision -- = lichte aanrijding/botsing -- como un pluma = licht als een veertje 2 gering, onbeduidend, licht culpa -- = onbeduidende/lichte schuld vulnere -- = lichte verwonding movimento -- = lichte beweging 3 oppervlakkig, lichtzinnig, lichtvaardig, zorgeloos femina de mores -- = vrouw van lichte zeden 4 rank, soepel, lenig turre -- = ranke/slanke toren passo -- = vlugge pas/stap/tred legieressa sub 1 lichtheid (tgov zwaarte) 2 geringheid, onbeduidendheid

3 oppervlakkigheid, lichtzinnigheid, lichtvaardigheid, zorgeloosheid 4 rankheid, soepelheid, lenigheid legiferar v 1 wetten maken poter de -- = wetgevende macht legifere adj 1 wetten makend legifero sub 1 wetgever legion sub 1 MILITAR legioen (anque HISTORIA ROMAN) -- de Honor = Legioen van Eer -- estranier = vreemdelingenlegioen numero de -- = legioennummer 2 groot aantal, schare, menigte esser -- = legio zijn, zeer talrijk zijn su errores esseva -- = hij maakte legio fouten legionari adj 1 van een legioen, legioen... morbo/maladia -- = legionairsziekte, veteranenziekte (soort longontsteking) legionario sub 1 legionair, legioensoldaat (anque HISTORIA ROMAN) morbo/maladia de -- = legionairsziekte, veteranenziekte (soort longontsteking) 2 lid van het vreemdelingenlegioen legislation sub 1 het maken van wetten 2 wetgeving, de wetten -- social = sociale wetgeving -- criminal/penal = strafwetgeving -- electoral = kieswetgeving -- relative al abortamento = abortuswetgeving -- del labor/del travalio = arbeidswetgeving -- de urgentia = noodwetgeving -- aeree = luchtvaartrecht -- civil = burgerlijk recht -- criminal/penal = strafrecht -- maritime = zeerecht legislative adj 1 wetgevend, bevoegd tot wetgeving poter -- = wetgevende macht assemblea -- = wetgevende vergadering corpore -- = wetgevend lichaam 2 wets... dispositiones -- = wetsbepalingen legislator sub 1 wetgever legislatura sub 1 wetgevend lichaam, legislatuur 2 zittingstijd/zittingsduur van een wetgevend lichaam legista sub 1 jurist, wettenkenner, rechtsgeleerde, legist medico -- = politiearts, gerechtelijk geneeskundige

legitimar v 1 wettigen, (een kind) echten, legitimeren -- un filio natural = een natuurlijke zoon wettigen infante legitimate = gewettigd kind 2 rechtvaardigen -- su conducta/comportamento = zijn gedrag rechtvaardigen legitimation sub 1 het wettigen, wettiging, het echten (van een kind), echting, legitimatie 2 rechtvaardiging -- del conducta/comportamento de un persona = rechtvaardiging van iemands gedrag 3 legitimatie, identificatie legitime adj 1 legitiem, wettig, echt infante -- = wettig kind principe/soverano -- = wettige vorst matrimonio/maritage -- = wettig huwelijk conjuge/spo(n)so -- = wettige echtgenoot proprietate -- = wettige eigendom ration -- = legitieme reden quota -- = legitieme portie 2 gewettigd, rechtmatig, gegrond, gerechtvaardigd -- defensa = zelfverdediging revindicationes -- = rechtmatige eisen proprietario -- = rechtmatige eigenaar legitimismo sub 1 legitimisme legitimista sub 1 legitimist + legitimista adj 1 legitimistisch legitimitate sub 1 wettigheid, wettelijkheid, legitimiteit -- de un matrimonio/maritage = wettigheid van een huwelijk -- de un infante = legitimiteit van een kind 2 gegrondheid, rechtmatigheid -- de un pretention/pretension = rechtmatigheid van een aanspraak legumina sub 1 BIOCHIMIA legumine legumine sub 1 peulvrucht 2 groente jardin de --s = groentetuin cultor/cultivator de --s = groentekweker venditor/mercator/mercante de --s = groenteman mercato de --s = groentemarkt suppa de --s = groentesoep --s de estufa = kasgroente leguminiforme adj 1 peulvormig

115

leguminosas sub pl 1 BOTANICA leguminosen, peuldragers leguminose adj 1 peuldragend, peul... planta -- = peulgewas + lei sub 1 Meervoud van "leu" (Roemeense munt) + Leiden sub n pr 1 Leiden bottilia de -- = Leidse fles caseo de -- = Leidse kaas dialecto de -- = Leids dialect + leitmotiv sub GERMANO 1 MUSICA leidmotief, hoofd/grondmotief 2 FIGURATE thema dat steeds terugkomt, leidende gedachte Lemano sub n pr 1 Laco -- = Meer van Genève lemma sub 1 LOGICA, MATHEMATICA lemma, hulpstelling + lemmatisar v 1 lemmatiseren + lemmatisation sub 1 lemmatisatie + lemming sub 1 ZOOLOGIA lemming + lemna sub 1 BOTANICA eendekroos, kroos -- minor = klein kroos copertura de -- = kroosdek strato de -- = krooslaag specie de -- = kroossoort + lemnaceas sub pl 1 BOTANICA lemnaceae, lemnaceeën, eendekroosfamilie + lemniscato sub 1 MATHEMATICA lemniscaat, lijn in de vorm van een 8, striklijn + lemur sub 1 ZOOLOGIA lemur, snuitaap, maki 2 MYTHOLOGIA --s = lemuren (schimmen der doden) + lenificar v 1 verzachten, lenigen, verlichten + lenification sub 1 verzachting, leniging, verlichting Leningrad sub n pr 1 Leningrad leninismo sub 1 leninisme le marxismo -- = het marxisme leninisme leninista sub 1 leninist + leninista adj 1 leninistisch

+ leninistic adj 1 leninistisch + lenitive adj 1 kalmerend, verzachtend remedios/medicamentos -- = verzachtende middelen + lenitivo sub 1 kalmerend/verzachtend middel + lentamento sub 1 vertraging, afremming, vaartvermindering lentar v 1 vertragen, snelheid verminderen lente sub 1 linze 2 OPTICA lens -- cornee/a contacto/de contacto = contactlens -- de aggrandimento = vergrootglas -- de collimation = collimatielens -- concave/convexe = holle/bolle lens -- biconcave/biconvexe = dubbelholle/dubbelbolle lens -- electronic = electronische lens -- complexe = samengestelde lens -- electrostatic = elektrostatische lens -- ustori = brandglas -- acustic = akoestische lens fabrica de --s = lenzenfabriek fabricante de --s = lenzenfabrikant fabrication de --s = lenzenfabricage campo de un -- = gezichtsveld van een lens systema de --s = lenzenstelsel lente adj 1 langzaam, langzaam werkend, traag veneno -- = langzaam werkend vergif MEDICINA pulso -- = trage pols 2 kleverig, stroperig (van vloeistof), slijmerig + lentibulariaceas sub pl 1 BOTANICA lentibulariaceeën, blaasjeskruidfamilie lenticella sub 1 BOTANICA lenticel lenticula sub 1 BOTANICA linze farina de -- = linzemeel suppa al/de --s = linzesoep platto de --s = schotel linzen lenticular adj 1 lensvormig, lenticulair vitro -- = lensvormig glas nucleo -- = lenskern forma -- = lensvorm lentiforme adj 1 lensvormig, lenticulair lentigine sub 1 lentigo, pigmentvlekje, levervlek, sproet

lentiginose adj 1 sproetig, vol sproeten + lentisco sub 1 BOTANICA mastiekboom + lento adv 1 MUSICA lento, langzaam un -- = een langzaam stuk muziek lentor sub 1 traagheid, trage (vooruit)gang, geringe snelheid -- de spirito = geestelijke traagheid 2 kleverigheid, stroperigheid (van vloeistof), slijmerigheid leon sub 1 ZOOLOGIA leeuw -- marin/del mar = zeeleeuw parte de -- = leeuwendeel corde de -- = leeuwenhart criniera de -- = leeuwenmanen corage de -- = leeuwenmoed pelle de -- = leeuwenhuid testa/capite de -- = leeuwenkop cavia del --es = leeuwenkooi chassa {sj} de --es = leeuwenjacht chassator {sj} de --es = leeuwenjager domator de --es = leeuwentemmer fortia de -- = leeuwenkracht forte como un -- = zo sterk als een leeuw ASTRONOMIA Leon = Leeuw + leona sub 1 ZOOLOGIA leeuwin + leonardesc adj 1 op de wijze van Leonardo da Vinci + leonessa sub 1 ZOOLOGIA leeuwin Leonidas sub n pr 1 Leonidas leoniera sub 1 leeuwenkuil, leeuwenhok, hol van de leeuw leonin adj 1 van de leeuw, leeuwen..., leeuwachtig parte -- = leeuwendeel capite/testa -- = leeuwenkop fortia -- = leeuwenkracht corage -- = leeuwenmoed + leonino sub 1 ZOOLOGIA leeuwenjong leontiasis sub 1 MEDICINA leontiasis + leonuro(cardiac) sub 1 BOTANICA hartgespan leopardo sub 1 ZOOLOGIA luipaard -- marin/del mar = zeeluipaard + leotia sub 1 BOTANICA -- lubric = glibberzwam

116

+ lepidio sub 1 BOTANICA kruidkers -- latifolie = peperkers, peperkruid -- campestre = veldkruidkers -- ruderal = steenkers -- sative = bitterkers, tuinkers lepidodendro sub 1 PALEONTOL schubbeboom lepidolitho sub 1 MINERALOGIA lepidoliet lepidoptere adj 1 ZOOLOGIA schubvleugelig + lepidopterista sub 1 vlinderkundige, vlinderkenner lepidopteros sub pl 1 ZOOLOGIA lepidoptera, schubvleugelige insekten, vlinders lepidosirena sub 1 ZOOLOGIA schubsalamander + lepiota sub 1 BOTANICA parasolzwam, lepiota -- odorate = odeurzwam -- cristate = stinkparasolletje lepisma sub 1 ZOOLOGIA -- saccharin = suikergast, zilvervisje (soort insekt) leporario sub 1 ZOOLOGIA hazewind(hond) cursas de --s = windhondenrennen lepore sub 1 ZOOLOGIA haas -- femina = moerhaas -- de pascha = paashaas corde de -- = hazenhart sanguine de -- = hazenbloed pilo de -- = hazenhaar excrementos de -- = hazenkeutels/drek salto de -- = hazensprong cubil de -- = hazenleger patas de un -- = lopers van een haas carne de -- = hazenvlees pastata de -- = hazenpastei tirar --s = hazen schieten leporide sub 1 ZOOLOGIA haasachtige leporin adj 1 haas..., haze... labio -- = hazelip lepra sub 1 lepra, melaatsheid bacterio de -- = leprabacterie lucta contra le -- = leprabestrijding + leprologia sub 1 leprologie, lepra-onderzoek + leprologista sub 1 lepraspecialist leprologo sub 1 lepraspecialist

+ leproma sub 1 MEDICINA leproma leprose adj 1 lepreus, lepra..., melaats + leproseria sub 1 leprozerie, leprozenhuis, verpleeginrichting voor melaatsen leproso sub 1 leproos, leprapatiënt, melaatse hospital pro --s = lepraziekenhuis + lepto sub 1 ZOOLOGIA -- autumnal = herfstmijt, oogstmijt + leptocaule adj 1 BOTANICA dunstengelig, dunstelig + leptocephale adj 1 smalschedelig + leptocephalic adj 1 smalschedelig + leptocephalo 1 ZOOLOGIA larvaal stadium van de aal, bandaal, glasaaltje + leptolithico sub 1 leptolithicum + leptomeninges sub pl 1 ANATOMIA week/zacht hersenvlies + lepton sub 1 PHYSICA lepton + leptonic adj 1 PHYSICA leptonisch, mbt een lepton/leptonen + leptopetale adj 1 BOTANICA met dunne (fijne, tere) kroonbladen + leptophylle adj 1 BOTANICA fijnbladig, dunbladig + leptorrhin adj 1 ZOOLOGIA met een spitse bek/snavel + leptorrhinia sub 1 ZOOLOGIA het hebben van een spitse bek/snavel + leptosepale adj 1 BOTANICA met dunne of fijne kelkbladen of -slippen + leptosome adj 1 leptosoom + leptosomic adj 1 leptosoom + leptospadice adj 1 BOTANICA met dunne kolf + leptosperme adj 1 BOTANICA fijnzadig + leptospira sub 1 leptospira

+ leptospirose (-osis) sub 1 MEDICINA leptospirose, melkerskoorts -- ictero-hemorrhagic = ziekte van Weil + leptothrice sub 1 draadbacterie les pron pers 1 ze, hen, hun io les vide = ik zie hen/ze io les scribe un littera = ik schrijf hun een brief + lesbian adj 1 lesbisch amor -- = lesbische liefde + lesbiana sub 1 lesbiënne + lesbianismo sub 1 lesbische geaardheid + lesbic adj 1 lesbisch + lesbismo sub 1 lesbische geaardheid + Lesbos sub n pr 1 GEOGRAPHIA Lesbos lese adj 1 gewond, verwond, gekwetst crimine de lese-majestate = majesteitsschennis crimine de lese-humanitate = misdaad jegens de mensheid crimine de lese-civilisation = misdaad tegen de beschaving lesion sub 1 letsel, verwonding, kwetsuur, wonde --es interne = inwendige kneuzingen --es permanente/incurabile = blijvend letsel --es mortal = dodelijk letsel -- personal = persoonlijk letsel -- renal = nierwond -- pulmonar = longletsel -- del menisco = voetbalknie tempore de --es = blessuretijd causar --es corporal = lichamelijk letsel toebrengen 2 MEDICINA laesie 3 JURIDIC benadeling, schade, verkorting + lesional adj 1 lesioneel, lesionaal + lethal adj 1 BIOLOGIA dodelijk, letaal dose/dosis -- = dodelijke dosis gen -- = letaal gen veneno -- = dodelijk gif factores -- = letale factoren mutation -- = letale mutatie + lethalitate sub 1 MEDICINA dodelijkheid (van een ziekte/van een stof), letaliteit -- de un vulnere = dodelijkheid van een wond iste veneno es de grande -- = de dodelijkheid van dit gif is groot

117

lethargia sub 1 lethargie, verdoving, gevoelloosheid, soort bewusteloosheid -- hypnotic = hypnotische lethargie 2 onverschilligheid, ongeïnteresseerdheid, lethargie lethargic adj 1 lethargisch, slaapzuchtig, verdoofd, bewusteloos stato -- = toestand van verdoving somno -- = lethargische slaap 2 onverschillig, ongeïnteresseerd, lethargisch lethargo sub 1 lethargie, verdoving, gevoelloosheid, soort bewusteloosheid 2 onverschilligheid, ongeïnteresseerdheid, lethargie + lethologia sub 1 MEDICINA lethologie + lethologic adj 1 MEDICINA lethologisch lette adj 1 Lettisch, Letlands letto sub 1 Letlander, Let 2 Letlands (taal) letton adj 1 Lettisch, Letlands letton sub 1 Letlander, Let 2 Letlands (taal) Lettonia sub n pr 1 Letland + leu (pl :lei) sub 1 leu (Roemeense munt) + leucania sub 1 ZOOLOGIA leucania (soort nachtvlinder) leucemia sub 1 MEDICINA leukemie, bloedkanker -- es un cancere del sanguine = leukemie is een kanker van het bloed -- acute = acute leukemie leucemic adj 1 MEDICINA leukemisch, aan leukemie lijdend cellula -- = leukemische cel stato -- = leukemische toestand malado -- = leukemiepatiënt + leucemico sub 1 leukemiepatiënt + leucina sub 1 CHIMIA leucine (een aminozuur) + leucisco sub 1 ZOOLOGIA voorn + leucoblasto sub 1 leucoblast

+ leucocarpe adj 1 BOTANICA met witte vruchten, met witte sporangiën + leucocaule adj 1 BOTANICA witstengelig, witstelig + leucocytari adj 1 leukocyten... formula -- = leukocytenformule leucocyto sub 1 BIOLOGIA wit bloedlichaampje, leukocyt, witte bloedcel -- mononuclear = eenkernige leukocyt -- polynuclear = veelkernige leukocyt + leucocytose (-osis) sub 1 MEDICINA leukocytose + leucodermia sub 1 MEDICINA leukodermie + leucojo sub 1 BOTANICA -- estive = zomerklokje + leucoma sub 1 MEDICINA witte hoornvliesvlek, leukoom, oogparel 2 ZOOLOGIA leucoma (soort nachtvlinder) + leucopetale adj 1 BOTANICA met witte kroonbladen + leucophylle adj 1 BOTANICA witbladig + leucorrhea sub 1 MEDICINA witte vloed, leukorree + leucotomia sub 1 MEDICINA leukotomie + lev sub 1 lev (munteenheid van Bulgarije) + leva sub 1 linkerkant/zijde virar/girar al -- = linksaf slaan angulo superior al -- = linkerbovenhoek a mi -- = links van mij illa sedeva a mi -- = ze zat aan mijn linkerzijde votar pro le -- = (op) links stemmen + levade sub FRANCESE 1 PAARDENSPORT levade levamento sub 1 het oprichten, het (op)heffen, het optillen 2 het wegnemen, het opheffen, het doen verdwijnen levante sub 1 oosten Levante = Nabije Oosten, Levant 2 oostenwind levantin adj 1 afkomstig uit het Nabije Oosten, Levantijns

levantino sub 1 bewoner van het Nabije Oosten, Levantijn + levapneumaticos sub 1 bandenlichter levar v 1 oprichten, (op)heffen, optillen -- con le cric = opkrikken -- le ancora = het anker lichten/ophalen -- le cardines = uit de hengsels lichten -- le cappello = de hoed afnemen -- le oculos = opkijken -- le mano = de hand opsteken -- le mano contra un persona = de hand tegen iemand opheffen -- al celo = ophemelen -- le masca/mascara = zijn ware aard tonen -- le spatulas/humeros = de schouders ophalen votar a mano levate = stemmen bij handopsteken -- se = 1 zich verheffen, 2 opstaan, gaan staan, 3 opkomen (zon, etc.) le vento se leva = de wind steekt op le sol se leva = de zon komt op le luna se leva = de maan komt op le -- del sol = de zonsopkomst le -- del luna = het opkomen van de maan 2 opheffen, een einde maken aan, wegnemen -- le campo = het kamp opbreken -- le assedio = het beleg opheffen -- un moratorio = een moratorium opheffen -- un difficultate = een moeilijkheid uit de weg ruimen -- le stercore = uitmesten -- un macula = een vlek verwijderen -- le tabula = de tafel afruimen -- un tabu = een taboe doorbreken -- un punition/pena = een straf kwijtschelden -- un interdiction/prohibition = een verbod opheffen 3 MILITAR onder de wapenen roepen -- truppas = troepen rekruteren -- un armea = een leger op de been brengen 4 innen, heffen -- impostos = belastingen heffen levata sub 1 MILITAR oproeping, het onder de wapenen roepen 2 lichting (van brieven) facer le -- = lichten (van brieven) levator sub 1 iemand die of iets dat opricht/opheft/optilt, hefboom, koevoet, lichter, ANATOMIA hefspier -- de cambio/de cambiamento = versnellingspook -- de commando = bedieningshefboom, stuurknuppel -- differential = differentiële hefboom -- a duo bracios = tweearmige hefboom -- de ferro = breekijzer

118

-- de pneu(matico) = bandlichter, bandwipper -- de rail {e} = raillichter 2 iemand die of iets dat wegneemt/aan iets een einde maakt/iets opheft -- de immunditias = vuilnisophaler + levatori sub 1ponte -- = ophaalbrug, valbrug cablo -- = ophaalkabel (van lift) corda -- = ophaaltouw catena -- = ophaalketting levatura sub 1 het oprichten, het opheffen, het optillen 2 zuurdesem, rijsmiddel, gist, bakpoeder -- de bira = biergist -- de pan/de panification = bakkersgist -- chimic = bakpoeder -- chimic/in pulvere, pulvere de -- = bakpoeder -- sic = droge gist -- pressate = persgist germine de -- = gistkiem farina con -- = zelfrijzend bakmeel formation de -- = gistvorming leve (I) adj 1 licht (niet zwaar) (a)melioration -- = lichte verbetering castigamento -- = lichte betraffing levemente acide = een weinig zuur levemente vulnerate = licht gewond 2 lichtzinnig, lichtvaardig, zorgeloos leve (II) adj 1 linker, links oculo -- = linkeroog mano -- = linkerhand gamba -- = linkerbeen spatula/humero -- = linkerschouder pede -- = linkervoet aure -- = linkeroor bracio -- = linkerarm ripa -- = linkeroever latere -- = linkerkant, linkerzijde SPORT ala -- = linkervleugel scriber con le mano -- = links(handig) schrijven + leviathan sub 1 leviathan + leviratic adj 1 leviraats... + levirato sub 1 leviraat(shuwelijk), zwagerhuwelijk, vervanghuwelijk levistico sub 1 BOTANICA lavas, levisticum, maggiplant + levita sub 1 RELIGION leviet, lid/nakomeling van de stam Levie 2 RELIGION geestelijke, clericus levitar v 1 SPIRITISMO levitatie doen

ondergaan, (doen) opstijgen, (doen) zweven 2 SPIRITISMO levitatie ondergaan levitate sub 1 lichtheid 2 lichtzinnigheid, lichtvaardigheid levitation sub 1 SPIRITISMO levitatie + levitic adj 1 levitisch + Levitico sub 1 BIBLIA Leviticus levogyr adj 1 PHYSICA, CHIMIA etc., linksdraaiend scriptura -- = spiegelschrift polarisation -- = linksdraaiende polarisatie sucro/saccharo -- = linksdraaiende suiker levulosa sub 1 BIOCHIMIA levulose, fructose + lexema sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lexeem, stammorfeem lexical adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lexicaal, de woordenschat betreffend systema -- de un lingua = lexicaal systeem van een taal campo -- = woordveld morphema -- = stammorfeem + lexicalisar v 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lexicaliseren + lexicalisation sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lexicalisatie lexico sub 1 lexicon, woordenschat, vocabulair 2 woordenlijst, (beknopt) woordenboek lexicographia sub 1 lexicografie, het samenstellen van woordenboeken -- medieval = middeleeuwse lexicografie -- moderne = moderne lexicografie lexicographic adj 1 lexicografisch methodos -- = lexicografische methoden principios -- = lexi-cografische principes lexicographo sub 1 lexicograaf, woordenboekschrijver + lexicologia sub 1 lexicologie + lexicologic adj 1 lexicologisch studio -- = lexicologische studie + lexicologista sub 1 lexicoloog

+ lexicologo sub 1 lexicoloog + lexicostatistica sub 1 lexicostatistiek liaison sub FRANCESE 1 liaison, liefdesverhouding, relatie 2 PHONETICA liaison + liana sub 1 BOTANICA liaan, slingerplant + Lias sub 1 GEOLOGIA Lias + liassic adj 1 GEOLOGIA van het Lias fauna -- = dierenwereld van het Lias libanese adj 1 Libanees, van/uit Libanon libanese sub 1 Libanees, bewoner van Libanon Libano sub n pr 1 Libanon (land) 2 Libanon (gebergte) cedros del -- = ceders van de Libanon + libation sub 1 ANTIQUITATE drankoffer, plengoffer, libatie 2 drinkgelag, drinkpartij, libatie + libatorio sub 1 RELIGION plengoffervaas libellar v 1 een smaadschrift opstellen en publiceren tegen libellista sub 1 libellist, schrijver van schot/smaadschriften, pamfletschrijver libello sub 1 JURIDIC schriftelijke aanklacht 2 smaadschrift, schotschrift, pamflet, libel + libellula sub 1 ZOOLOGIA libel, waterjuffer + liber sub 1 BOTANICA bastweefsel liberal adj 1 royaal, vrijgevig, mild, gul donator -- = gulle gever 2 ruimdenkend, tolerant, verdraagzaam, onbekrompen, onbevooroordeeld, liberaal idea -- = onbekrompen/ruime opvatting protestantismo -- = vrijzinnig protestantisme ille prendeva un position -- = hij stelde zich liberaal op 3 POLITICA ECONOMIA liberaal, liberalistisch partito -- = liberale partij legislatura -- = liberale wetgeving 4 artes -- = vrije kunsten professiones -- = vrije beroepen

119

liberal sub 1 POLITICA ECONOMIA liberaal, liberalist liberalisar v 1 liberaliseren liberalisation sub 1 liberalisatie, liberalisering -- del aborto/abortamento = liberalisatie van abortus liberalismo sub 1 liberalisme + liberalista adj 1 liberalistisch + liberalistic adj 1 liberalistisch liberalitate sub 1 vrijgevigheid, gulheid, mildheid, liberaliteit 2 verdraagzaamheid, tolerantie, onbekrompenheid, breed/ruimheid (van opvatting), liberaliteit liberar v 1 bevrijden, vrijlaten, in vrijheid stellen, verlossen -- un pais = een land bevrijden -- un prisionero = een gevangene bevrijden -- su conscientia = zijn geweten ontlasten -- un persona con le serra = iemand uitzagen liberation sub 1 bevrijding, vrijlating, invrijheidstelling, verlossing guerra de -- = bevrijdingsoorlog fronte de -- = bevrijdingsfront movimento de -- = bevrijdingsbeweging armea de -- = bevrijdingsleger jorno/die de -- = bevrijdingsdag theologia de -- = bevrijdingstheologie obtener le -- de un prisionero = een gevangene loskrijgen liberator sub 1 bevrijder + liberator adj 1 bevrijdend libere adj 1 vrij, onafhankelijk, zelfstandig, niet-gebonden improvisation -- = vrije improvisatie versos -- = vrije verzen spatio -- = open(gekapte) plek (in het bos) traduction/translation -- = vrije vertaling commercio -- = vrijhandel tempore -- = vrije tijd electiones -- = vrije verkiezingen accesso/entrata/ingresso -- = vrije toegang/entree amor -- = vrije liefde mundo -- = vrije wereld citate -- = vrijstad servicio -- = zelfbediening -- arbitrio = vrije wil

cadita -- = vrije val rota -- = vrijloop (van fiets), freewheel ir in rota -- = freewheelen SPORT colpo -- = vrije slag/worp/schop -- pensator = vrijdenker -- pensata/pensamento = vrije gedachte, vrijdenkerij -- como le aves = vrij als een vogeltje, frank en vrij + Liberia sub n pr 1 Liberia + liberian adj 1 Liberiaans dollar (A) -- = Liberiaanse dollar 2 BOTANICA bast... fibra -- = bastvezel + liberiano sub 1 Liberiaan + libero sub ITALIANO 1 FOOTBALL (A) libero, vrije verdediger + libero-excambismo sub 1 vrijhandel(sverkeer) + libero-excambista sub 1 vrijhandelaar + libero-excambista adj 1 vrijhandel(s)... libertari adj 1 libertair, anarchistisch societate -- = libertaire samenleving libertario sub 1 anarchist libertarismo sub 1 anarchisme libertate sub 1 vrijheid, onafhankelijkheid, nietgebondenheid -- de action = vrijheid van handelen -- de conscientia = vrijheid van geweten -- de pressa = vrijheid van drukpers -- religiose/de religion/de culto(s) = godsdienstvrijheid -- de association e de reunion = vrijheid van vereniging en vergadering -- de inseniamento = vrijheid van onderwijs -- del spirito = geestesvrijheid animales in -- = in het wild levende dieren -- civil = burgerlijke vrijheid -- del mares = vrijheid van de zee statua de -- = vrijheidsbeeld restriction del -- = vrijheidsbeperking ideal de -- = vrijheidsideaal amor del -- = vrijheidsliefde privation del -- = vrijheidsberoving combattante del -- = vrijheidsstrijder poner in -- = in vrijheid stellen conceder le -- a un persona =

iemand de vrijheid schenken incatenar le -- = de vrijheid aan banden leggen prender le -- de facer un cosa = de vrijheid nemen iets te doen prender se --s con un persona = zich vrijheden tegenover iemand veroorloven lassar plen -- de action a un persona = iemand de vrije hand laten liberticida sub 1 verkrachter van de vrijheid + liberticida adj 1 die de vrijheid doodt lege -- = wet die de vrijheid doodt tyranno -- = tiran die de vrijheid doodt + liberticidio sub 1 vernietiging van de vrijheid libertin adj 1 losbandig, liederlijk, zedeloos modo de vita -- = ongebonden levenswijze 2 HISTORIA libertijns 3 vrijdenkend, ongodsdienstig libertinage sub 1 losbandigheid, liederlijkheid, zedeloosheid 2 vrijdenkerij, het vrije denken + libertinismo sub 1 libertinisme libertino sub 1 HISTORIA ROMAN zoon van vrijgemaakte slaaf 2 HISTORIA libertijn 3 vrijdenker 4 lichtmis, losbol, losbandig iemand un -- incorrigibile = een onverbeterlijke losbol liberto sub 1 HISTORIA ROMAN vrijgemaakte slaaf + libidine sub 1 wellust, hartstocht + libidinose adj 1 vol (seksueel) verlangen, wellustig, libidineus desiro/desiderio -- = sterk (seksueel) verlangen, wellust actos -- = libidineuze handelingen + libidinositate sub 1 wellust, wulpsheid, geilheid + libido sub 1 libido, (psychische energie van de geslachtsdrift), levensdrift libra sub 1 pond -- sterling (A) = pond sterling signo/symbolo del -- = pondteken sacco de un -- = pondszak peso in --s = pondsgewicht ASTRONOMIA Libra = Weegschaal

120

libral adj 1 van het pond 2 ASTRONOMIA van de Weegschaal + libration sub 1 ASTRONOMIA libratie, schommeling puncto de -- = libratiepunt -- del luna = libratie van de maan libreria sub 1 bibliotheek, boekerij 2 boekhandel, boekwinkel -- scholar = schoolboekhandel libreria-papireria = kantoorboekhandel librero sub 1 boekhandelaar, boekverkoper + libresc adj 1 boeken..., uit de boeken cognoscentia/cognoscimento/ scientia/saper -- = boekenwijsheid linguage -- = boekentaal parola -- = boekenwoord librettista sub 1 librettist, schrijver van libretto's, operatekstschrijver libretto sub 1 MUSICA libretto, operatekst, tekstboekje 2 boekje -- de conto = bankboekje -- de ballo = balboekje -- de instruction = handleiding -- de giro = giroboekje libriforme adj 1 BOTANICA floëemvormig + librium sub 1 NOMINERALOGIAE COMMERCIAL librium prender -- = librium slikken libro sub 1 boek -- de cheques (E) = chequeboek -- telephonic = telefoonboek -- de cocina = kookboek -- de imagines = plaatjesboek, prentenboek -- de consultation = naslagwerk RELIGION -- de horas = getijdenboek -- de tasca = pocketboek -- de cassa = kasboek -- scholar = schoolboek -- de studio = studieboek -- de arte = kunstboek -- pro pueras = meisjesboek -- pro pueros = jongensboek -- de memoria = aantekenboek -- de musica = muziekboek -- de precarias = gebedenboek -- de paga = loonlijst, betaalstaat -- con copertura dur = gebonden boek -- brochate = ingenaaid boek -- blanc = witboek -- nigre = zwartboek --s de occasion = uitgeversrestanten -- de secunde mano = tweedehandsboeken -- favorite/preferite =

lievelingsboek le Libro del Libros = het Boek der Boeken amator de --s = boekenliefhebber tener le -- = boekhouden tenitor de --s = boekhouder armario de --s = boekenkast lista de --s = boekenlijst mercato de --s = boekenmarkt venditor de --s = boekverkoper vendita de --s = boekenverkoping valor secundo le --s = boekwaarde tresor de --s = boekenschat Libya sub n pr 1 Libië libyan adj 1 Libisch libyano sub 1 Libiër libyc adj 1 Libisch licentia sub 1 vergunning, toestemming, toestemming, verlof, machtiging, consent -- de nocte = nachtvergunning conditiones de -- = licentievoorwaarden peter -- = verlof/vergunning vragen in -- = in licentie fabricar un articulo in/sub -- = een artikel in/onder licentie vervaardigen 2 vergunning(sbewijs), consent, verlofbriefje, licentie -- de importation = invoervergunning -- de exportation = uitvoervergunning -- de chassa {sj} major/minor = grote/kleine jachtakte -- de radio = luistervergunning -- de construction = bouwvergunning -- pro le construction de = vergunning voor de aanleg van -- de pisca = visvergunning portator/tenitor de un -- = vergunninghouder systema de --s = vergunningsstelsel 3 ongebondenheid, vrijheid -- poetic = dichterlijke vrijheid 4 zedeloosheid, losbandigheid, uitspatting 5 UNIVERSTATE licentiaat, licentie licentiamento sub 1 UNIVERSITATE toekenning van het licentiaatsdiploma 2 ontslag (van personeel), afdanking (van troepen) littera de -- = ontslagbrief -- collective = collectief ontslag -- del servicio militar = ontslag uit de militaire dienst licentiar v 1 vergunning verlenen, toestemming verlenen, machtigen 2 UNIVERSITATE verlenen van het licentiaatsdiploma 3 ontslaan, afdanken -- obreros = arbeiders ontslaan

-- personal = personeel ontslaan -- truppas = troepen afdanken esser licentiate = ontslag krijgen licentiato sub 1 licentiaatsgraad 2 bezitter van het licentiaatsdiploma, licentiaat licentiose adj 1 losbandig, liederlijk, bandeloos, zedeloos conducta/comportamento -- = liederlijk gedrag libro -- = aanstootgevend boek linguage -- = zedeloze taal + licentiositate sub 1 losbandigheid, liederlijkheid, bandeloosheid, zedeloosheid un linguage de un -- revoltante = een taalgebruik met een stuitend liederlijk karakter licet LATINO 1 licet, het is geoorloofd lichen sub 1 BOTANICA korstmos -- saxicole = steenmos -- vesicular = huidmos -- pulmonar = longmos thallo de --es = loof van korstmossen 2 MEDICINA lichen (huidaandoening) + lichenificar v 1 lichenificeren + lichenification sub 1 lichenificatie lichenoide adj 1 korstmosachtig + lichenologia sub 1 BOTANICA lichenologie, leer der korstmossen lichenose adj 1 korstmosachtig vegetation -- = korstmosachtige vegetatie + licitar v 1 JURIDIC (onverdeelbaar goed) veilen + licitation sub 1 JURIDIC veiling, verkoop bij opbod, licitatie -- judiciari = gerechtelijke licitatie licite adj 1 geoorloofd, veroorloofd, toegelaten, toegestaan, niet verboden (door wet of gevestigde overheid) medio -- = geoorloofd middel lictor sub 1 ANTIQUITATE bijl(bundel)drager, lictor + lido sub 1 lido le -- de Venetia = het lido van Venetië

121

+ Liechtenstein sub n pr 1 Liechtenstein + liechtensteinese adj 1 Liechtensteins + liechtensteinese sub 1 Liechtensteiner lied (pl: lieder) sub GERMANO 1 lied lienteria sub 1 MEDICINA buikloop, diarrhee lienteric adj 1 van buikloop, lijdend aan diarrhee lift sub ANGLESE 1 lift, hijstoestel -- de perron = perronlift capacitate del -- = liftcapaciteit cavia del -- = liftschacht cablo del -- = liftkabel motor del -- = liftmotor liga sub 1 (ver)bond, liga, coalitie -- arabe = Arabische Liga -- de consumitores = consumentenbond -- offensive = offensief verbond -- defensive = defensief verbond -- touristic {oe} = toeristenbond formar un -- = een verbond sluiten ligamento sub 1 ANATOMIA ligament, bindweefselband -- malleolar/de cavilia = enkelband -- humeral = schouderband -- articular = gewrichtsband -- de rotula = kniepees -- anular = ringband -- suspensori del crystallino = lensband ligamentose adj 1 ligamenteus (mbt gewrichtsbanden) ligamine sub 1 band -- materne/maternal = moederband --s del sanguine = banden des bloeds --s de amicitate stricte = nauwe vriendschapsbanden trenchar {sj} tote le --s con su familia = alle banden met zijn familie doorsnijden ligar v 1 binden, verbinden, samenbinden -- le can al catena = de hond aan de ketting leggen MUSICA -- duo notas = twee noten verbinden -- le grano in garbas = graan aan schoven binden 2 binden -- libros = boeken binden + ligase sub 1 BIOCHIMIA ligase

+ ligation sub 1 het (ver)binden, (ver)binding -- transversal = dwarsverbinding + ligator sub 1 binder -- de libros = boekbinder + ligatoria sub 1 binderij -- de libros = boekbinderij ligatura sub 1 het binden, het vastbinden, het samenbinden 2 het boekbinden -- de libros = boekbinden 3 band (van boek) -- de/in tela = linnen band -- de luxo = prachtband -- stampate = stempelband designo de -- = bandtekening 4 las, verbinding 5 MEDICINA afbinding, onderbinding, ligatuur 6 TYPOGRAPHIA koppelletter, ligament, ligatuur 7 MUSICA koppelteken, ligatuur + ligaturar v 1 MEDICINA afbinden -- le cordon umbilical = de navelstreng afbinden + lignage sub 1 houtwerk + lignator sub 1 houthakker lignicole adj 1 ZOOLOGIA in hout levend + lignifere adj 1 houtdragend lignificarse v 1 BOTANICA verhouten, houtig worden, houtachtig worden cellula lignificate = verhoute cel texitos lignificate = verhoute weefsels lignification sub 1 BOTANICA verhouting ligniforme adj 1 houtachtig lignina sub 1 lignien, lignine, houtstof papiro sin -- = houtvrij papier lignite sub 1 MINERALOGIA bruinkool, ligniet briquette (F) de -- = bruinkoolbriket jacimento de -- = bruinkoolbedding mina de -- = bruinkoolmijn/groeve extraction/exploitation de -- = bruinkoolwinning -- polite = git + lignitifere adj 1 bruinkoolhoudend ligno sub 1 hout -- contraplacate = triplex,

multiplex -- de mina = mijnhout -- de pino = dennehout, vurehout -- de nuce = notehout -- fossilisate = kienhout -- dur = hardhout -- venose = generfd hout -- a/de comburer = brandhout, kachelhout -- laminate = gelamineerd/gelaagd hout pecia de -- = stuk hout gamba de -- = houten been sculptura in -- = houtsculptuur juncto/junctura de -- = houtverbinding deposito de -- = houtstek carbon de -- = houtskool gas de -- = houtgas gasogeno de carbon de -- = houtgasgenerator foco de -- = houtvuur residuos de -- = houtafval gravure (F) de -- = houtsnede pannello de fibra de -- = hardboard, houtvezelplaat tegula de -- = dakspaan revestimento de -- = lambrizering, paneelwerk solo de -- = houten vloer carga de -- = lading hout commercio de -- = houthandel commerciante/mercante/merc ator de -- = houthandelaar, houtkoper industria de -- = houtindustrie colla a/pro -- = houtlijm cisello pro -- = houtbeitel fresa pro -- = houtfrees mosaico in -- = houtmozaïek relievo in -- = houtreliëf pulpa/pasta de -- = houtpulp clasma de -- = houtsplinter papiro de -- = houtpapier vinagre de -- = houtazijn cellulosa de -- = houtcellulose mercato de -- = houtmarkt vite a/pro -- = houtschroef broca a/pro -- = houtboor lima a/pro -- = houtvijl lana de -- = houtwol serra a/de -- = houtzaag bloco de -- = houtblok incision in -- = houtsnede scarpa de -- = klomp pila de -- = houtmijt/stapel verme de -- = houtworm pulvere de -- = zaagsel taliatura/retalios de -- = houtspanen, houtkrullen taliar -- = hout hakken taliator de -- = houthakker serrator de -- = houtzager MUSICA instrumentos de -- = houten blaasinstrumenten construer in -- = van hout bouwen serrar -- = hout zagen illes es del mesme -- = zij zijn uit hetzelfde hout gesneden + lignocellulosa sub 1 houtcellulose lignose adj 1 houthoudend, houtig, houtachtig fibra -- = houtvezel planta -- = houtige plant texito -- = houtweefsel papiro -- = houthoudend papier

122

+ lignositate sub 1 houtigheid, houtachtigheid, houthoudendheid + ligroina sub 1 CHIMIA ligroïne, petroleumether + ligula sub 1 BOTANICA etc., tongetje 2 BOTANICA lintbloem 3 ZOOLOGIA riemworm + ligulate adj 1 BOTANICA etc., tongvormig 2 BOTANICA lintvormig flor -- = lintbloem folio -- = lintvormig blad + liguliflores sub pl 1 BOTANICA lintbloemigen + ligulifolie adj 1 BOTANICA met tongvormige bladeren + liguliforme adj 1 BOTANICA lintbloemig, lintvormig plantas -- = lintbloemigen flor -- = lintvormige bloem folio -- = lintvormig blad + ligulina sub 1 liguline ligure adj 1 Ligurisch ligure sub 1 Liguriër Liguria sub n pr 1 Ligurië ligustico sub 1 BOTANICA lavas, levisticum, maggiplant ligustro sub 1 BOTANICA liguster bacca de -- = ligusterbes sepe/haga de -- = ligusterheg/haag lilac sub 1 BOTANICA sering(enstruik), sering(enbloesem) -- blanc = witte sering odor de -- = seringengeur lilac adj 1 lila, lichtblauw paars, mauve + lili(i)flor adj 1 BOTANICA met lelieachtige bloemen liliaceas sub pl 1 BOTANICA liliaceae, leliefamilie liliacee adj 1 lelieachtig + lilial adj 1 lelieblank, lelieachtig le blancor -- = het leliewit lilio sub 1 BOTANICA lelie -- de aqua = waterlelie

-- bulbifere = oranjelelie -- speciose = prachtlelie -- tigrate = tijgerlelie folio de -- = lelieblad bulbo de -- = leliebol quadro/quadrato de --s = leliënbed campo de --s = leliënveld le blancor de -- = het leliewit blanc como un --, de un blancor de -- = lelieblank, leliewit + Lilliput sub n pr 1 Lilliput + lilliputian adj 1 lilliputachtig, dwergachtig, heel klein + lilliputiano sub 1 lilliputter, dwerg lima (I) sub 1 lime-citroen succo de -- = lime-citroensap lima (II) sub 1 vijl -- platte = platte vijl -- rotunde = ronde vijl -- punctate/punctute = puntvijl, spitsvijl -- triangular = driekante vijl manico de -- = vijleheft -- bastarde = bastaardvijl colpo de -- = vijlstreek trenchar {sj} per le -- = doorvijlen -- pro vitro = glasvijl -- pro ligno = houtvijl -- pro le/a ungulas = nagelvijl + limabile adj 1 wat kan worden gevijld limace sub 1 ZOOLOGIA (naakte) slak -- de mar = zeeslak passo de -- = slakkegang con le lentor del --s = met een slakkegangetje limaciforme adj 1 met/in de vorm van een slak + liman sub 1 liman + limanda sub 1 ZOOLOGIA schar limar v 1 vijlen, afvijlen, bijvijlen -- un pecia de ferro = een stuk ijzer vijlen -- su ungulas = zijn nagels vijlen machina a/de -- = vijlmachine limator sub 1 vijler limatura sub 1 het vijlen 2 vijlsel -- de cupro = kopervijlsel -- de aciero = staalvijlsel -- de stanno = tinvijlsel + limbic adj 1 ANATOMIA limbisch systema -- = systema limbic

+ limbo sub 1 RELIGION voorgeborchte, voorportaal (van de hel) 2 BOTANICA bladschijf, limbus summitate del -- = bladtop 3 in graden verdeelde rand van meetinstrument 4 ASTRONOMIA buitenrand van hemellichaam + limerick sub ANGLESE 1 limerick + limes sub 1 HISTORIA limes, mark, grensgewest + limetta sub 1 vijltje + limicole adj 1 ZOOLOGIA limicool (in slijk levend) + limiforme adj 1 BOTANICA op een vijl gelijkend + liminal adj 1 PHYSIOLOGIA PSYCHOLOGIA grens..., drempel... stimulation -- = prikkeldrempel valor -- = drempelwaarde liminar adj 1 grens..., drempel... (anque PSYCHOLOGIA) phenomenos -- = grensverschijnselen 2 aan het begin van een boek geplaatst, inleidend (van boek/rede/debat), begin... declaration -- = verklaring vooraf epistola -- = voorrede in briefvorm pagina -- = respectblad limine sub 1 drempel -- de audibilitate = gehoordrempel, hoorbaarheidsdrempel -- de irritation = irritatiegrens -- electoral = kiesdrempel precio -- = drempelprijs limitabile adj 1 limiteerbaar, begrensbaar, beperkbaar, te beperken + limitabilitate sub 1 begrensbaarheid, beperkbaarheid -- de un derecto = beperktheid van een recht limitar adj 1 begrenzend, beperkend data -- = tijdslimiet, deadline, uiterste (lever)datum limitar v 1 beperken, inperken, begrenzen, limiteren -- le espensas/dispensas = de uitgaven beperken io me limitara a dicer que = laat ik volstaan met te zeggen dat limitate adj 1 beperkt, begrensd spirito -- = beperkte geest

123

credito -- = beperkt krediet selection -- = beperkte keuze responsabilitates -- = beperkte verantwoordelijkheden possibilitates de vendita -- = beperkte afzetmogelijkheden in mesura -- = in beperkte mate limitation sub 1 beperking, afbakening, begrenzing -- del nascentias/del prole = geboortenbeperking -- del velocitate = snelheidsbeperking, snelheidsbegrenzing -- del libertate = vrijheidsbeperking -- del precios = prijsbeheersing sin -- de tempore = zonder tijdsbeperking limitative adj 1 beperkend, grensbepalend, limitatief enumeration -- = limitatieve opsomming clausula -- = limitatieve clausule disposition/regulation -- = limitatief voorschrift + limitator sub 1 begrenzer, beperker -- de velocitate = snelheidsbegrenzer limite sub 1 grens, grensscheiding, limiet (anque MATHEMATICA), beperking, grenslijn -- de etate = leeftijdsgrens -- salarial = inkomensgrens, loongrens passar le --s de = de grenzen overschrijden van transpassar/exceder tote le --s = alle perken te buiten gaan esser al -- de su fortias = aan het eind van zijn krachten zijn fixar/imponer un -- = een limiet stellen cognoscer su --s = zijn grenzen kennen restar/remaner intra le --s = binnen de perken blijven sin --s = grenzeloos, onbegrensd, onbeperkt velocitate -- = maximumsnelheid zona -- = grenszone/gebied caso -- = grensgeval precio -- = limietprijs, uiterste prijs data -- = deadline data -- de vendita = uiterste verkoopdatum -- del boscos/del (zona del) arbores/del vegetation arborescente/del vegetation arboree = boomgrens -- de etate = leeftijdsgrens -- de audibilitate = gehoorgrens -- de gelo = vorstgrens -- del nives = sneeuwgrens -- inferior = ondergrens -- superior = bovengrens inter certe --s = tussen zekere grenzen il ha un -- pro toto, toto ha su -s/un -- = alles heeft zijn grenzen limitrophe adj 1 aangrenzend, grens...

paises -- = aangrenzende landen stato -- = randstaat fluvio -- = grensrivier rivo -- = grensbeek provincia -- = grensprovincie communa -- = randgemeente populo -- = grensvolk -- de = vlakbij + limivore adj 1 BIOLOGIA slijketend + limnanthemo sub 1 BOTANICA watergentiaan + limnea sub 1 ZOOLOGIA poelslak + limnimetric v 1 scala -- = peilschaal + limnimetro sub 1 peilschaal zero del -- = peilschaalnulpunt observation del -- = peilschaalwaarneming + limnivore sub 1 ZOOLOGIA limnivoor, modderetend + limnologia sub 1 limnologie + limnologic adj 1 limnologisch recercas -- = limnologische onderzoekingen + limnologista sub 1 limnoloog + limnologo sub 1 limnoloog + limnophile adj 1 BOTANICA stilstaand water beminnend, in stilstaand water groeiend + limnoplancton sub 1 zoetwaterplankton, limnoplankton + limo sub 1 slijk, modder deposito de -- = slijk/slibneerslag -- biologic = biologisch slijk Deo formava le homine del -del terra = God vormde de mens uit het slijk der aarde (Bijbel) limon sub 1 limoen, citroen bitter al -- = citroenbitter essentia de -- = citroenolie, citroenessence gusto/sapor de -- = citroensmaak aqua al -- = citroenwater raspa de -- = citroenrasp limonada sub 1 limonade -- gasose = prikkellimonade limonadero sub 1 limonadeverkoper limoniero sub 1 limoenboom

+ limonio sub 1 BOTANICA -- vulgar = lamsoor + limonite sub 1 MINERALOGIA limoniet, bruinijzersteen, ijzeroer + limosa sub 1 ZOOLOGIA grutto + limose adj 1 slijkerig, modderig fundo -- = modderige bodem aqua -- = modderwater 2 op slijk groeiend (plant) + limosella sub 1 BOTANICA slijkgroen + limositate sub 1 slijkerigheid, modderigheid -- del aqua = modderigheid van het water limousine sub FRANCESE 1 limousine limpide adj 1 glashelder, kristalhelder, klaar vitro -- = helder glas aqua -- = helder water celo -- = heldere lucht stilo -- = heldere stijl reguardo -- = heldere blik limpiditate sub 1 helderheid, klaarheid le -- del aqua = de helderheid van water un petra preciose de grande -- = een edelsteen van grote helderheid + limulo sub 1 ZOOLOGIA molukkenkreeft + linaceas sub pl 1 BOTANICA linaceae, linaceeën, vlasfamilie + linacee adj 1 BOTANICA vlasachtig + linaria sub 1 BOTANICA vlasleeuwebek -- pallide = bleke leeuwebek -- bipartite = gespleten leeuwebek linea sub 1 lijn, streep -- recte = rechte lijn in -- recte = in rechte lijn, hemelsbreed -- de demarcation = demarcatielijn -- transversal = dwarslijn/streep -- lateral = zijlijn -- median = middenlijn -- de fundo = achterlijn -- ascendente = opgaande lijn -- descendente = neergaande lijn -- de arresto/de stop = stopstreep --s parallel = evenwijdige lijnen -- secante/de intersection = snijlijn -- auxiliar = hulplijn -- perpendicular/vertical = loodlijn -- intermediari = tussenlijn -- axial = aslijn

124

-- separative = scheidslijn, scheidingslijn -- de goal (A) = doellijn -- solstitial = solstitiale lijn -- nodal = knooplijn -- del mano = handlijn GEOLOGIA -- de fallia = breuklijn SPORT -- de arrivata = aankomstlijn, finish NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES -- de aqua = waterlijn GEOGRAPHIA -- divisori de aquas = waterscheiding MATHEMATICA -- de altura/altor = hoogtelijn GEOGRAPHIA -- isohypse = hoogtelijn PHYSICA -- de fortia = krachtlijn -- aerodynamic = stroomlijn -- undulate/undulose = golflijn -- angulose = hoekige lijn traciar un -- = een lijn trekken prolongar/continuar un -- = een lijn verlengen prolongamento de un -- = verlengde van een lijn sequer le mesme -- = dezelfde lijn volgen spectro de --s = lijnenspectrum joco de --s = lijnenspel 2 koord, touw, lijn 3 lijn, verbinding, communicatie nave de -- = lijnboot/schip -- de tramvia = tramlijn/route -- de (auto)bus = buslijn -- ferroviari/de ferrovia = spoorlijn -- maritime = scheepvaartlijn, scheepvaartverbinding navigation de -- = lijnvaart -- aeree = luchtlijn/verbinding prender -- 15 = lijn 15 nemen volo de -- = lijnvlucht avion de -- = lijnvliegtuig/toestel rete de --s = lijnennet -- telegraphic = telegraaflijn -- telephonic = telefoonlijn servicio de -- = lijndienst -- serpentin = kronkel(lijn), krabbel 4 regel saltar un -- = een regel overslaan leger inter le --s = tussen de regels lezen 5 vissnoer piscar al -- = hengelen 6 houding, lijn, richtlijn -- de conducta/de comportamento = gedragslijn -- de pensatas/de pensamentos = gedachtengang le grande --s de un plano = de grote lijnen van een plan politico del -- dur = politicus van de harde lijn il manca un -- clar = daar zit geen lijn in 7 rij, gevechtslijn, linie esser in -- = (aan het front) opgesteld staan truppas de -- = linietroepen -- de fronte = frontlijn -- defensive = verdedigingslinie -- de battalia/de combatto = gevechtslinie -- Maginot = Maginotlinie -- Grebbe = Grebbelinie -- del aquas = waterlinie 8 GEOGRAPHIA linie, evenaar,

equator -- equinoctial = evenaar lineage sub 1 afkomst, geslacht -- human = menselijk geslacht lineal adj 1 de lijnen betreffend, lijn... succession -- = erfopvolging in rechte lijn lineamento sub 1 (gelaats)trek un visage de --s delicate = een fijnbesneden gezicht linear adj 1 lineair, lijn... MATHEMATICA equation -- = lineaire vergelijking MATHEMATICA function -- = lineaire functie PHYSICA resistentia -- = lineaire weerstand PHYSICA coefficiente de dilatation -- = lineaire uitzettingscoëfficiënt distortion/distorsion -- = lineaire vervorming perspectiva -- = lijnperspectief discurso -- = rechtlijnig betoog mesura -- = lengtemaat designo -- = lijntekening, het lijntekenen movimento -- = rechtlijnige beweging rationamento/discurso -- = rechtlijnig redenering/betoog linear v 1 liniëren, lijnen trekken op -- papiro = papier liniëren linea recta adv LATINO 1 rechtstreeks + lineariflor adj 1 BOTANICA met lijnvormige bloemen + linearifolie adj 1 BOTANICA met lijnvormige bladeren + linearilabie adj 1 BOTANICA met lijnvormige lip(pen) + linearipetale adj 1 BOTANICA met lijnvormige kroonbladen + linearisation sub 1 linearisation + linearitate sub 1 lineariteit, rechtlijnigheid MATHEMATICA -- de un equation = lineariteit van een vergelijking lineetta {ne-etta} sub 1 lijntje, streepje + lineic adj 1 lineïek + lingerie sub FRANCESE 1 lingerie

magazin de -- = lingeriewinkel/zaak section/departimento del -- = lingerieafdeling lingoto sub 1 baar, lingot -- de auro = baar goud -- de plumbo = loodstaaf ferro in --s = piekijzer stanno in --s = tin in blokken 2 TYPOGRAPHIA holwit, formaatwit lingua sub 1 tong (anque ANATOMIA) -- saburral/saburrose = beslagen tong frenulo/brida del -- = tongriem -- de bove = ossetong salsicia de -- de bove = tongworst -- glaciari = gletsjertong -- in spiral = roltong -- bifide = gespleten tong BIBLIA --s de foco = vurige tongen -- de terra = landtong le parola jace super mi -- = het woord ligt me op de tong monstrar/tirar le -- a un persona = iemand de tong uitsteken puncta del -- = tongpunt inflammation del -- = tongontsteking BOTANICA -- de can = hondsroos 2 taal -- matre = stamtaal -- materne/maternal = moedertaal -- morte = dode taal -- vive/vivente = levende taal -- estranier = vreemde taal -- analytic = analytische taal -- synthetic = synthetische taal -- a tono = toontaal --s classic = klassieke talen --s moderne = moderne talen --s indoeuropee = Indo-Europese talen --s germanic = Germaanse talen --s caucasian = Kaukasische talen -- fonte = brontaal -- primitive = oertaal, grondtaal -- scripte = geschreven taal -- mixte = mengtaal -- parlate/oral = gesproken taal -- nederlandese = Nederlandse taal, Nederlands -- de cultura = cultuurtaal -- popular = volkstaal -- del pais = landstaal -- universal = universele taal -- mundial = wereldtaal -- auxiliar = hulptaal -- vehicular = voertaal -- franc = lingua franca de/in tres --s = drietalig sentimento del -- = taalgevoel professor de --(s) = taalleraar cognoscentias/cognoscimentos de un --/de --s = taalkennis manual de -- = taalboek exercitio de -- = taaloefening curso de -- = taalcursus inseniamento de --s/de un -- = taalonderwijs tresor de un -- = taalschat puressa del -- = taalzuiverheid gruppo de --s = taalgroep studio de un --/de --s = taalstudie

125

parentato de --s = taalverwantschap acquisition de un -- = taalverwerving rivalitate de --s = taalstrijd + linguafranca sub 1 lingua franca linguage sub 1 taal, taalgebruik -- familial = omgangstaal/usual -- popular = gemeenzaam taalgebruik -- technic = technische taal, technisch taalgebruik -- administrative = administratief taalgebruik -- commercial = handelstaal -- libresc = boekentaal -- biblic = bijbeltaal -- mimic/de gestos = gebarentaal -- corporal/corporee/del corpore = lichaamstaal -- expressive = expressief taalgebruik -- discursive = discursief taalgebruik -- del passion = taal van de hartstocht -- del amor = taal van de liefde -- del flores = taal der bloemen -- del apes = taal der bijen -- cifrate = geheimtaal -- binari = computertaal -- de jornal = krantetaal -- de programmation = programmeertaal -- algorithmic = algoritmische taal -- infantin/infantil/del infante = kindertaal -- corrupte = koeterwaals -- diplomatic = diplomatentaal -- cynegetic/de chassatores = jagerstaal -- floride = bloemrijke taal -- figurative = beeldspraak -- exuberante = exuberant taalgebruik -- contemporanee = hedendaags taalgebruik -- vulgar/grossier = ruwe taal -- incorrecte/erronee = verkeerd taalgebruik forma de -- = taalvorm virtuose de -- = taalvirtuoos corruption/deterioration del -= taalbederf corruptor del -- = taalbederver lingual adj 1 tong..., linguaal musculos -- = tongspieren frenulo -- = tongriem littera -- = tongletter sono -- = tongklank consonante -- = tongmedeklinker arteria -- = tongslagader tumor -- = tonggezwel cancere -- = tongkanker sarcoma -- = tonguitwas nervo -- = tongzenuw papilla -- = tongpapil glandula -- = tongklier vena -- = tongader osso -- = tongbeen 2 taal..., talig, taalkundig + linguatula sub 1 ZOOLOGIA tongworm

linguetta sub 1 tong(etje), lip(je), stukje -- de un tubo de organo = tong van een orgelpijp -- de un calceo/scarpa = tong van een schoen + linguifolie adj 1 BOTANICA met tongvormige bladeren + linguiforme adj 1 tongvormig folios -- = tongvormige bladeren linguista sub 1 taalkundige, linguïst linguistic adj 1 taal..., taalkundig, linguïstisch mappa/atlas -- = taalatlas frontiera -- = taalgrens region/territorio -- = taalgebied barriera -- = taalbarrière gruppo -- = taalgroep familia -- = taalfamilie communitate -- = taalgemeenschap question -- = taalkwestie tresor -- = taalschat querela -- = taalstrijd forma -- = taalvorm phenomeno -- = taalverschijnsel differentia -- = taalverschil lege -- = taalwet elemento -- = taalelement evolution -- = taalontwikkeling/evolutie instincto/sentimento -- = taalgevoel congresso -- = taalcongres exercitio -- = taaloefening cognoscentia/cognoscimento -= taalkennis conscientia -- = taalbewustzijn error -- = taalfout comportamento -- = taalgedrag particularismo -- = taalparticularisme politica -- = taalpolitiek/beleid typologia -- = taaltypologie sociologia -- = taalsociologie laboratorio -- = talenpracticum movimento -- = taalbeweging competentia -- = taalcompetentie consiliero -- = taalconsulent insula -- = taaleiland expansion -- = taalexpansie evolution -- = taalevolutie factor -- = taalfactor usator -- = taalgebruiker function -- = taalfunctie minoritate -- = taalminderheid norma -- = taalnorm monumento -- = taalmonument studio -- = taalstudie systema -- = taalsysteem variante -- = taalvariant impovrimento -- = taalverarming acquisition -- = taalverwerving innobilimento -- = taalveredeling inricchimento -- = taalverrijking affinitate -- = taalverwantschap talento -- = talenaanleg, talenknobbel le conflicto -- in Belgio/Belgica = de taalstrijd in België

linguistica sub 1 taalkunde, taalwetenschap, linguïstiek -- normative = normatieve taalkunde -- applicate = toegepaste taalkunde -- descriptive = beschrijvende taalkunde -- comparative = vergelijkende taalkunde -- historic = historische taalkunde -- diachronic = diachronische taalkunde -- synchronic = synchronische taalkunde -- general = algemene taalwetenschap -- functional = functionele taalkunde -- generative = generatieve taalkunde -- structural = structurele taalkunde + linguohistoric adj 1 taalhistorisch + linicole adj 1 tussen vlas groeiend (plant) + linicultura sub 1 vlasbouw, vlasteelt + liniera sub 1 vlasakker, vlasaard linimento sub 1 smeersel, wrijfmiddel + linina sub 1 BIOLOGIA linine, achromatine linir v 1 insmeren + links sub ANGLESE 1 SPORT golfterrein, golfbaan, (golf)links + linnea sub 1 BOTANICA linnaeusklokje lino sub 1 BOTANICA vlas cultura de -- = vlascultuur/teelt fibra de -- = vlasvezel farina de -- = lijnmeel oleo de -- = lijnolie torta de -- = lijnkoek grana/semine de -- = lijnzaad residuos de -- = vlasafval filatura/filanderia de -- = vlasspinnerij mercato de -- = vlasmarkt rastrello de -- = vlasrepel/hekel campo de -- = vlasakker, vlasaard region del -- = vlasstreek filo de -- = vlasdraad cultivar -- = vlas verbouwen/telen cultor/cultivator de -- = vlasteler seminar -- = vlas zaaien seminator de -- = vlaszaaier recoltar -- = vlastrekken recoltator de -- = vlastrekker macerar -- = vlas roten maceration de -- = roting van vlas macerator de -- = vlasroter commercio de -- = vlashandel commerciante de -- = vlashandelaar

126

2 linnen, linnengoed industria de -- = linnenindustrie texitor de -- = linnenwever camera de -- = linnenkamer papiro de -- = linnenpapier pressa de -- = linnenpers pannello de -- = linnen doek, linnen lap tela de -- = vlaslinnen tincturero/tinctor de -- = linnenverver tinctureria de -- = linnenververij -- natural = naturel linnen -- de hotel (F) = hotellinnen -- a calandrar = mangelgoed amidar le -- = het linnen stijven + linoleic adj 1 linol... acido -- = linolzuur linoleum sub 1 linoleum, kurkzeil gravure (F) super -- = linoleumsnede/druk fabrica de -- = linoleumfabriek fabrication de -- = linoleumfabricage industria de -- = linoleumindustrie + linon sub 1 linon (soort weefsel), lawn + linotto sub 1 ZOOLOGIA kneu linotypia sub 1 TYPOGRAPHIA linotypie linotypista sub 1 TYPOGRAPHIA linotypist linotypo sub 1 TYPOGRAPHIA regelzetmachine, linotype(machine) + linsang sub 1 ZOOLOGIA linsang (soort genetkat) + lintel sub 1 ARTE DE CONSTRUER latei(balk) + liparite sub 1 lipariet + lipase sub 1 BIOCHIMIA lipase -- pancreatic = darmwandlipase, pancreaslipase + lipectomia sub 1 MEDICINA verwijdering van overtollig vet + lipemia sub 1 MEDICINA lipemie, aanwezigheid van vet in het bloed + lipide sub 1 BIOCHIMIA vetstof, lipide --s de reserva = reservevetstoffen --s alimentari = spijsvetstoffen, spijsvetten --s cellular = cellipiden metabolismo del --s = vethuishouding

+ lipidic adj 1 BIOCHIMIA vetachtig, vettig reserva -- = vetreserve + lipochromo sub 1 BIOCHIMIA lipochroom + lipocyto sub 1 BIOLOGIA vetcel + lipogenese (-esis) sub 1 BIOLOGIA vetvorming + lipogramma sub 1 lipogram + lipogrammatic adj 1 lipogrammatisch + lipoide adj 1 BIOCHIMIA vetachtig, vettig, lipoïde + lipoide sub 1 BIOCHIMIA lipoïde + lipolyse (-ysis) sub 1 BIOLOGIA vetafbraak, lipolyse + lipoma sub 1 MEDICINA vetgezwel, lipoom, lipoma + lipomatose (-osis) sub 1 MEDICINA vetzucht + lipophile adj 1 CHIMIA vetabsorberend, lipofiel + lipoproteina sub 1 CHIMIA, BIOLOGIA lipoproteïne + liposarcoma sub 1 MEDICINA liposarcoom, liposarcoma + liposolubile adj 1 CHIMIA in vet oplosbaar + liposuction sub 1 MEDICINA liposuctie + lipothymia sub 1 MEDICINA eerste graad van bewustzijnsverlies, appelflauwte + lipotrope adj 1 lipotroop + lipovaccin sub 1 PHARMACIA lipovaccino liquefacer v 1 vloeibaar maken (vast lichaam, gas) -- un gas per compression = een gas vloeibaar maken door samenpersing -- oxygeno = zuurstof vloeibaar maken -- metallos = metalen smelten le calor liqueface le nive = de warmte doet de sneeuw smelten liquefactibile adj 1 verdichtbaar, condenseerbaar, vatbaar voor vloeibaarmaking liquefaction sub 1 vloeibaarmaking,

vloeibaarwording, verdichting, condensatie -- de un gas = vloeibaarmaking van een gas liquefactive adj 1 vloeibaarmakend, verdichtend, condenserend + liquescente adj 1 vloeibaar wordend, vervloeiend 2 smeltgevoelig, snel smeltend liquescer v 1 vloeibaar worden, vervloeien liquida sub 1 PHONETICA vloeiende medeklinker, liquida liquidabile adj 1 wat vloeibaar gemaakt kan worden 2 vatbaar voor liquidatie + liquidambar sub 1 BOTANICA amberboom, liquidambar balsamo de -- = amberbalsem liquidar v 1 vloeibaar maken 2 COMMERCIO liquideren, uitverkopen, opruimen 3 uit de weg ruimen, om zeep helpen, liquideren 4 liquideren, afwikkelen, opheffen, afrekenen, verrekenen -- un debita = een schuld afdoen -- un fallimento = een faillissement afwikkelen -- un succession = een nalatenschap afwikkelen -- un societate/compania = een maatschappij opheffen -- contos con un persona = met iemand afrekenen liquidation sub 1 vloeibaarmaking, vloeibaarwording 2 COMMERCIO uitverkoop, opruiming -- total (del stock {e}) (A) = totale uitverkoop vendita de -- = opheffingsuitverkoop articulo de -- = opruimingsartikel offerta de -- = opruimingsaanbieding precio de -- = opruimingsprijs cassa de -- = liquidatiekas profito/beneficio de -- = liquidatiewinst problemas de -- = liquidatiemoeilijkheden 3 het oplossen (van conflict), het uit de weg ruimen (van personen) 4 liquidatie, afwikkeling, opheffing, afrekening, verrekening -- de un fallimento = afwikkeling van een faillissement -- de un succession = afwikkeling van een nalatenschap liquidator sub 1 iemand die of iets dat iets vloeibaar maakt 2 JURIDIC liquidator, liquidateur, beheerder, curator

127

liquide adj 1 vloeibaar alimentos/nutrimento -- = vloeibaar voedsel multo -- = dunvloeibaar sapon -- = vloeibare zeep gas -- = vloeibaar gas stercore -- = gier stato -- = vloeibare (aggregatie)toestand nitrogeno -- = vloeibare stikstof corrector -- = correctielak 2 FINANCIAS vlottend, liquide, gereed moneta -- = contant geld activo -- = liquide middelen 3 PHONETICA consonante -- = vloeiende medeklinker, liquida liquiditate sub 1 vloeibaarheid, vloeibare toestand 2 FINANCIAS liquiditeit (directe opeisbaarheid van schulden) reserva de -- = liquiditeitsreserve manco de -- = illiquiditeit liquido sub 1 vloeistof, vocht -- antigelo = antivries(middel) -- refrigerante = koelvloeistof, koelmiddel -- correctori = correctielak -- amniotic = vruchtwater -- intercellular = intercellulair vocht -- de injection = injectievloeistof gutta de -- = vloeistofdruppel film (A) de -- = vloeistoffilm refrigeration per -- = vloeistofkoeling columna/colonna de -- = vloeistofkolom/zuil strato de -- = vloeistoflaag percentage de -- = vloeistofgehalte mixtura de --s = vloeistofmengsel superficie del -- = vloeistofoppervlak/spiegel 2 FINANCIAS contant geld liquiritia sub 1 BOTANICA zoethoutplant 2 PHARMACIA zoethout, drop barra/baston de -- = pijp drop succo de -- = zoethoutsap extracto de -- = zoethoutextract tisana/infusion/aqua al -- = zoethoutwater, dropwater -- al sal ammoniac = salmiakdrop -- al anis (F) = anijsdrop -- al lauriero = laurierdrop -- in forma de lacetto = veterdrop liquor sub 1 vloeistof, vocht MEDICINA -- cerebrospinal = liquor 2 alcoholische drank, sterke drank magazin de vinos e de --es = slijterij mercante de vinos e de --es = slijter tonic con -- = tonic met een tik 3 likeur -- al ceresias = kersenlikeur chocolate {sj}/bonbon al -- = likeurbonbon distilleria/fabrica de --es = likeurstokerij

fabricante de --es = likeurstoker vino de -- = likeurwijn carrafa de -- = likeurkaraf servicio de -- = likeurstel liquorista sub 1 likeurstoker, distilleerder 2 likeurverkoper, drankverkoper, slijter liquorose adj 1 likeurachtig, likeur... vinos -- = likeurwijnen lira (pl : lire) sub ITALIANO 1 lire + liriodendro sub 1 BOTANICA tulpeboom lis sub 1 HERAL flor de -- = fleur-de-lis Lisbona sub n pr 1 Lissabon lisiamento sub 1 het gladstrijken, het vlak maken, het effen maken, het polijsten, het glanzen lisiar v 1 gladstrijken, vlak maken, effen maken, uitdeuken, polijsten, glanzen -- con un pectine = gladkammen -- le junctos de un muro = de voegen van een muur inwerken lisiator sub 1 iemand die gladstrijkt/polijst/glanst, glanzer, polijster, gladstrijker, likker 2 glansmachine, gladmachine, gladhout, likhout, polijstijzer lisie adj 1 glad, gestreken, gepolijst, glanzend fronte -- = glad voorhoofd pelle -- = zachte/gladde huid petra -- = gladde steen villuto -- = effen fluweel a/de pilo -- = gladharig anello -- de auro = gladde gouden ring pneu(matico) -- = band zonder profiel, gladde band -- como un speculo = spiegelglad lista sub 1 zelfkant (van textiel), boord 2 strook, band, reep (van textiel/papier, etc.) -- de base = plint -- de ferro = bandijzer -- de bosco = bosrand 3 gekleurde streep (op stoffen) 4 lijst, staat -- de presentia = presentielijst -- electoral = verkiezingslijst -- de candidatos = kandidatenlijst -- de passageros {zj} = passagierslijst -- de mortos = dodenlijst -- de vinos = wijnkaart -- de salarios = loonlijst -- nigre = zwarte lijst -- del revindicationes = eisenpakket -- civil = civiele lijst, inkomen van

het staatshoofd -- de attender = wachtlijst inscriber un persona in un -- = iemand op een lijst zetten rader un persona de un -- = iemand van een lijst schrappen su nomine aperi le -- = zijn naam staat bovenaan de lijst 5 COMPUTATOR lijst + listage sub 1 (computer)uitdraai listar v 1 op een lijst zetten 2 COMPUTATOR lijsten + listel sub 1 ARTE DE CONSTRUER etc., smalle lijst, lijstje + listera sub 1 BOTANICA keverorchis litania sub 1 CATHOLICISMO litanie recitar un -- = een litanie bidden FIGURATE un -- de planctos een litanie van klachten + litanic adj 1 vam/mbt de litanie lite sub 1 strijd, twist entrar in -- contra un persona = met iemand in het strijdperk treden, met iemand een debat aangaan io non vole immiscer me in vostre --s familiar = ik wil me niet men-gen in jullie familietwisten 2 JURIDIC proces, rechtszaak lithargyro sub 1 CHIMIA loodglit, goudglit, zilverglit, loodoxyde, massicot, lythargyrum + lithiasic adj 1 MEDICINA steen(vormings)... affection -- = steenziekte + lithiasis sub 1 MEDICINA steenvorming, steenziekte, lithiasis -- biliari = galsteenvorming -- renal = niersteenvorming -- vesical/urinari = blaassteenvorming lithic adj 1 stenen, steen... utensiles -- = stenen werktuigen industria -- del homines del prehistoria = steenbewerking van de mensen uit de prehistorie 2 CHIMIA acido -- = urinezuur, piszuur + lithinifere adj 1 CHIMIA lithiumhoudend lithium sub 1 CHIMIA lithium composito de -- = lithiumverbinding oxydo de -- = lithiumoxyde pila de -- = lithiumbatterij

128

+ lithochromia sub 1 lithochromie + lithogene adj 1 lithogeen, steenvormend processo -- = lithogeen proces + lithogenese (-esis) sub 1 lithogenese, steenvorming lithographia sub 1 steendruk(kunst), lithografie -- in relievo = diepdruk PHYSICA -- laser (A) = laserlithografie 2 litho(grafie), steendrukprent 3 steendrukkerij (werkplaats) lithographiar v 1 steendrukken, lithograferen lithographic adj 1 steendruk..., lithografisch petra -- = lithografische steen pressa -- = steendrukpers tinta -- = lakinkt reproduction -- = litho-grafische reproduktie lithographo sub 1 steendrukker, lithograaf lithoide adj 1 steenachtig, stenig minerales -- = steenachtige mineralen + litholatria sub 1 steenverering + lithologia sub 1 lithologie, steenkunde, studie van de gesteenten + lithologic adj 1 lithologisch carta/mappa -- = lithologische kaart recercas -- = lihologische onderzoekingen + lithologo sub 1 litholoog, steenkenner + lithophaga sub 1 ZOOLOGIA steeneter + lithophage adj 1 ZOOLOGIA steenetend, steenaantastend mollusco -- = boormossel + lithophania sub 1 lithofanie (tekening op doorschijnend plaatje porselein) + lithophile adj 1 BOTANICA op steenachtig terrein groeiend + lithophyto sub 1 BOTANICA lithofyt, steenplant, rotsplant + lithopone sub 1 lit(h)opoon (soort witte verfstof) + lithoscopio sub 1 lithoscoop

+ lithospermo sub 1 BOTANICA parelzaad lithosphera sub 1 GEOLOGIA steenschaal (van de aarde), (vaste) aardkorst, lithosfeer + lithostratigraphia sub 1 GEOLOGIA lithostratigrafie + lithostratigraphic adj 1 GEOLOGIA lithostratigrafisch lithotomia sub 1 MEDICINA blaassteenoperatie, steensnijding, lithotomie + lithotomic adj 1 MEDICINA van/mbt lithotomie + lithotripsia sub 1 MEDICINA lithotripsie, steenverbrijzeling + lithotriptic adj 1 MEDICINA lithotriptisch + lithotriptor sub 1 MEDICINA lithotriptor, niersteenvergruizer + lithotrophe adj 1 lithotroof + lithotypographia sub 1 lithotypografie litigante sub 1 iemand die een proces voert, procederende, litigant litigar v 1 procederen, een proces voeren partes litigante = procederende partijen -- gratuitemente = kosteloos procederen 2 twisten, strijden litigation sub 1 het procederen, rechtsstrijd + litigator sub 1 iemand die (geregeld) een proces voert litigio sub 1 JURIDIC (rechts)geding 2 geschil cosa/puncto de -- = geschilpunt question de -- = strijdvraag -- de frontiera = grensgeschil arbitrar un -- = bemiddelen in een geschil regular un -- = een geschil regelen/beslechten ganiar le -- = het pleit winnen litigiose adj 1 betwist, omstreden, waarover het geding loopt, dat aanleiding geeft tot een geschil cosa/puncto -- = geschilpunt, twistpunt question -- = strijdvraag 2 twistziek, gesteld op processen, litigieus character -- = twistziek karakter spirito -- = twistzucht

+ litigiositate sub 1 betwist/omstreden karakter 2 het gesteld zijn op processen + litispendentia sub 1 JURIDIC litispendentie litoral adj 1 kust..., van de zeekust zona -- = littorale zone, kustzone, neritische zone erosion -- = kustafslag montanias -- = kustgebergte mar -- = randzee defensa del -- = kustverdediging ave -- = strandvogel planta -- = littorale plant fauna e flora -- = dieren- en plantenwereld van het kustgebied alluviones/sedimentos/ depositos -- = littorale afzettingen stato -- = oeverstaat litoral sub 1 kust, kuststreek disveloppamento del -- = kustontwikkeling le indentationes de un -roccose = de insnijdingen van een rotsachtige kust litore sub 1 kust -- rectilinee = rechte kustlijn naufragar al -- = stranden naufragio al -- = stranding litorina sub 1 ZOOLOGIA alikruik + litote sub 1 litotes (rhetorische figuur) litro,l. sub 1 liter precio per -- = literprijs bottilia de un -- = literfles latta de un -- = literblik vitro de un -- = literglas mesura de un -- = litermaat duo --s de lacte = twee liter melk tote un -- = een hele liter littera sub 1 letter -- minuscule = kleine letter -- majuscule/capital = hoofdletter -- initial = beginletter -- final = eindletter -- de impression = drukletter -- italic/cursive = cursieve letter -- umbrate = schaduwletter -- ornamental = sierletter --s del alphabeto = letters van het alfabet remaner -- morte = een dode letter blijven -- adhesive = plakletter esser scribite in --s de auro = met gouden letters geschreven staan esser scribite in --s de sanguine = met bloed geschreven staan secundo le -- del lege = naar de letter van de wet le -- e le spirito (del lege) = de letter en de geest (van de wet) funditor de --s = lettergieter funderia de --s = lettergieterij combination de --s =

129

lettercombinatie interpretation al pede del -- = letterlijke interpretatie/opvatting 2 brief -- amorose/de amor = liefdesbrief -- per avion = luchtpostbrief -- de licentiamento/de dimission = ontslagbrief -- de introduction/de presentation = introductiebrief -- de recommendation = aanbevelingsbrief -- con valor indicate = brief met aangegeven waarde -- commercial/mercantil/de affaires = handelsbrief -- anonyme = anonieme brief -- circular = rondschrijven, circulaire -- pastoral = herderlijke brief -- aperte = open brief -- de credentia = geloofsbrief -- de reclamation = bezwaarschrift -- autographe = eigenhandig geschreven brief -- expresse/urgente = expresbrief excambio de --s = briefwisseling FINANCIAS -- de cambio = wissel papiro a/de --/pro --s = briefpapier testa/capite de -- = briefhoofd modello de -- = briefmodel excambiar --s = corresponderen scriber --s = brieven schrijven inviar --s = brieven sturen jectar --s in le cassa de --s = brieven op de bus doen facer sequer un -- = een brief nasturen postar --s = brieven posten registrar/recommendar un -- = een brief aantekenen -- registrate/recommendate = aangetekende brief 3--s = letteren, letterkunde, literatuur homine de --s = letterkundige le belle --s = de schone letteren facultate de --s = letterenfaculteit --s moderne = moderne letterkunde --s classic = klassieke letteren litteral adj 1 MATHEMATICA door letters uitgedrukt, letter... notation -- = letternotatie symbolos -- = lettersymbolen 2 letterlijk, woordelijk senso -- = letterlijke betekenis traduction -- = letterlijke vertaling traducer litteralmente = letterlijk vertalen litterari adj 1 literair, letterkundig schola -- = literaire school/stroming historia -- = literatuurgeschiedenis scientia -- = literatuurwetenschap lingua -- = literaire taal mundo -- = literaire wereld revista -- = literair tijdschrift facultate -- = letterkundige faculteit supplemento -- = letterkundig bijvoegsel association/societate -- =

letterkundig genootschap valor -- de un obra = literaire waarde van een werk + litteraritate sub 1 literariteit + litterate adj 1 geletterd + litterato sub 1 geletterde, letterkundige, literator + litterator sub 1 literator litteratura sub 1 literatuur, letterkunde -- oral = mondelinge literatuur -- contemporanee = hedendaagse letterkunde -- de guerra = oorlogsliteratuur -- mundial = wereldliteratuur -- classic = klassieke literatuur -- romantic = romantische literatuur -- romanesc = romanliteratuur historia del -- = literatuurgeschiedenis historico del -- = literatuurhistoricus scientia del -- = literatuurwetenschap inseniamento del -- = letterkundeonderwijs cognoscentia/cognoscimento del -- = literatuurkennis cognoscitor del -- = literatuurkenner + littorella sub 1 BOTANICA strandbloem -- uniflor = oeverkruid lituan adj 1 Litouws, van/uit Litouwen Lituania sub n pr 1 Litouwen lituano sub 1 Litouwer 2 Litouws (taal) liturgia sub 1 ECCLESIA liturgie -- catholic = katholieke liturgie -- oriental = oosterse liturgie -- del mortos = dodenliturgie liturgic adj 1 liturgisch cantos -- = liturgische gezangen calendario -- = liturgische kalender drama -- = liturgisch drama musica -- = kerkmuziek anno -- = liturgisch jaar vestimentos -- = liturgische gewaden colores -- = liturgische kleuren + liturgiologia sub 1 liturgiologie liturgista sub 1 kenner van de liturgie + lividastre adj 1 valig, blekig

livide adj 1 vaal, lijkbleek, doodsbleek, loodkleurig, zwart-grijs -- de cholera/de ira = lijkbleek van woede -- como un morto/cadavere = zo bleek als een lijk lividitate sub 1 vaalheid, bleekheid, loodkleur, lijkkleur -- cadaveric = lijkvlek + living sub ANGLESE 1 woonkamer, living Livonia sub n pr 1 Lijfland livonie adj 1 Lijflands livonio sub 1 Lijflander livor sub 1 vaalheid, bleekheid, loodkleur, lijkkleur 2 MEDICINA bleekheid + livrabile adj 1 leverbaar, te leveren -- a domicilio = die/dat thuisbezorgd kan worden livrar v 1 leveren, afleveren, bezorgen -- a domicilio = thuis bezorgen 2 overgeven, overleveren, uitleveren -- un persona al policia/al justitia = iemand aan de politie/aan het gerecht overleveren livration sub 1 het leveren, levering, leverantie, het afleveren, aflevering precio de -- = leveringsprijs termino de -- = leveringstermijn data de -- = leveringsdatum contracto de -- = leveringscontract conditiones de = leveringscondities/voorwaarden porto de -- = leveringshaven obligation de -- = leveringsplicht mense de = leveringsmaand 2 het overleveren, overgave, het overleveren, overlevering, het uitleveren, uitlevering livrator sub 1 bezorger -- de jornales = krantenbezorger, krantenjongen livrea sub 1 livrei portero in -- = portier in livrei + lixivia sub 1 CHIMIA loog cupa de -- = loogkuip tractar con -- = logen resistente al -- = loogvast + lixivial adj 1 CHIMIA van/mbt loog

130

+ lixiviar v 1 CHIMIA uitlogen solo lixiviate = uitgeloogde grond + lixiviation sub 1 CHIMIA uitloging + lixiviator sub 1 uitloogapparaat 2 iemand die uitloogt lo pron pers 1 het, hem Ecce le casa. Io lo vide = Ik zie het + lob sub ANGLESE 1 SPORT lob, boogbal + lobar v 1 SPORT een lob/boogbal spelen/geven, met een lob/boogbal passeren, lobben -- le guardiano de goal (A)/le goal-keeper (A) = een lob over de keeper geven + lobar adj 1 BIOLOGIA lobair pneumonia -- = ontsteking aan de longkwabben + lobaria sub 1 BOTANICA longmos, longenmos lobate adj 1 MEDICINA, BOTANICA gelobd, lobvormig, kwabachtig, kwabbig pede -- = lobvoet le hepate/ficato es un organo -= de lever is een kwabachtig orgaan folios -- de un querco = gelobde bladeren van een eik + lobby sub ANGLESE 1 lobby, pressiegroep + lobbyista sub 1 lobbyist, lid van een pressiegroep + lobectomia sub 1 MEDICINA lobectomie (verwijdering van een kwab) -- cerebral = verwijdering van een hersenkwab -- pulmonar = verwijdering van een longkwab + lobelia sub 1 BOTANICA lobelia -- cardinalicie = kardinaalbloem + lobeliaceas sub pl 1 BOTANICA lobeliaceae, lobeliaceeën, lobeliafamilie + lobelina sub 1 lobeline + lobifere adj 1 BOTANICA een of meer lobben dragend, gelobd + lobivanello sub 1 ZOOLOGIA spoorkievit lobo sub 1 MEDICINA kwab, lob (van hersenen, longen) -- frontal = voorhoofdskwab

-- occipital = achterhoofdskwab -- temporal = temporale kwab -- pulmonar/de pulmon = longkwab -- olfactive/olfactive = reukkwab -- de ficato/de hepate 2 BOTANICA lob -- seminal = zaadlobben 3 oorlel + lobotomia sub 1 MEDICINA lobotomie -- prefrontal = prefrontale lobotomie + lobotomisar v 1 een lobotomie uitvoeren lobular adj 1 lobvormig, lelvormig, kwabachtig, kwabbig organo -- = kwabachtig orgaan lobulate adj 1 gelobd, lobvormig, kwabachtig, kwabbig organo -- = kwabachtig orgaan lobulo sub 1 lobje, kwabje --s pulmonar = longkwabjes 2 oorlelletje local adj 1 plaatselijk, lokaal, buurt..., streek... color -- = couleur locale, lokale kleur hora/tempore -- = plaatselijke tijd anesthesia -- = plaatselijke verdoving pluvias -- = plaatselijke buien, hier en daar een bui ferrovia -- = lokaalspoorweg traino -- = lokaaltrein, lokaaltje servicio -- = lokaaldienst circulation/traffico -- = lokaalverkeer, plaatselijk verkeer population -- = plaatselijke bevolking uso -- = plaatselijk gebruik de interesse -- = van plaatselijk belang local sub 1 lokaal, zaal, ruimte -- commercial/professional = bedrijfsruimte -- de recreation = ontspanningslokaal -- de dansa = dansgelegenheid -- de classe = klasselokaal + localisabile adj 1 te localiseren, localiseerbaar + localisabilitate sub 1 localiseerbaarheid localisar v 1 localiseren, plaats bepalen van -- un ruito = de plaats bepalen waar een geluid vandaan komt 2 localiseren, begrenzen, indammen -- un epidemia = een epidemie indammen -- un conflicto = een conflict indammen localisation sub 1 localisatie, localisering,

plaatsbepaling -- acustic = akoestische plaatsbepaling -- genic/del genes = genlocalisatie systema de -- = plaatsbepalingssysteem 2 begrenzing, localisatie, localisering -- de un conflicto = begrenzing van een conflict + localisator adj 1 die/dat localiseert, de plaats bepalend + localisator sub 1 iemand die/instrument dat localiseert/de plaats bepaalt -- de interferentias = storingszoeker localitate sub 1 plaats, buurt, dorp locar v 1 plaatsen, neerzetten 2 verhuren le proprietario loca le casa a un locatario = de eigenaar verhuurt het huis aan een huurder -- su servicios como obrero agricole = zich als landarbeider verhuren 3 huren, pachten -- un bicycletta = een fiets huren a -- = te huur locatario sub 1 huurder, pachter -- principal = hoofdbewoner (van huis) location sub 1 het plaatsen 2 het huren, het verhuren, verhuur contracto de -- = huurcontract precio de -- = huurprijs correction del precios de -- = huurcorrectie amonta del -- = huurbedrag auto(mobile) de -- = huurauto bicycletta de -- = huurfiets appartamento de -- = huurflat/woning location-vendita = huurkoop -- de films (A) = filmverhuur -- del derecto de chassa {sj} = verhuring van het jachtgenot dar in -- = verhuren prender in -- = huren annullar le -- = de huur opzeggen annullation de -- = huuropzegging 3 huur (geldbedrag) -- sin cargas = kale huur -- septimanal = weekhuur -- mensual = maandhuur -- annual = jaarhuur -- arretrate = achterstallige huur arretrato de -- = huurschuld pagamento del -- = huurbetaling augmentar le -- = de huur verhogen locative adj 1 huur... valor -- = huurwaarde casa -- = huurhuis cargas/costos -- = huurlasten damno(s) -- = huurschade 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA

131

van plaats caso -- = locatief prepositiones -- = voorzetsels van plaats locativo sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA locatief locator sub 1 verhuurder, verpachter -- de cameras = kamerverhuurder -- de bicyclettas = fietsenverhuurder -- de tentas = tentenverhuurder -- de carros = karrenverhuurder + loch,log sub 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES log libro de -- = logboek tabula de -- = logtafel sabliero del -- = logglas jectar le -- = loggen linea de -- = loglijn + lochia sub 1 MEDICINA kraamvloed + lockiano sub 1 PHILOSOPHIA lockiaan + lockismo sub 1 PHILOSOPHIA lockisme lock-out sub ANGLESE 1 lock-out, uitsluiting loco sub 1 plaats, plek, oord -- criminal/del delicto = plaats van het misdrijf complemento (adverbial) de -= bijwoordelijke bepaling van plaats -- de nascentia = geboorteplaats -- de peregrinage = bedevaartsoord -- de reposo = rustoord -- de travalio/de labor = werkplek THEATRO unitate de -- = eenheid van plaats -- geometric = meetkundige plaats Locos Sancte = Heilige Plaatsen -- commun = gemeenplaats in -- de = in plaats van in prime -- = in de eerste plaats facer -- = plaats maken haber -- = plaats hebben dar -- a = aanleiding geven tot locomobile adj 1 verplaatsbaar locomobile sub 1 locomobiel, verplaatsbare stoommachine locomobilitate sub 1 verplaatsbaarheid locomotion sub 1 voortbeweging, verplaatsing, vervoer, transport medios de -- = middelen van vervoer systema de -- = voortbewegingssysteem

locomotiva sub 1 locomotief -- a vapor = stoomlocomotief -- a motor Diesel = diesellocomotief -- de traino = treinlocomotief -- de manovras = rangeerlocomotief remissa de --s = locomotiefremise carbon de -- = locomotiefkolen caldiera de un -- = ketel van een locomotief locomotive adj 1 de voortbeweging bewerkend/betreffend poter -- = voortbewegingsvermogen locomotor sub 1 FERROVIA locomotor + locomotor adj 1 BIOLOGIA (voort)bewegend, (voort)bewegings.... musculos -- = voortbewegingsspieren organo -- = voortbewegingsorgaan locotenente sub 1 plaatsvervanger, invaller -- del prince/principe = stadhouder 2 MILITAR luitenant -- colonello = luitenant kolonel -- general = luitenant generaal uniforme de -- = luitenantsuniform + locular adj 1 BOTANICA in hokjes verdeeld fructo -- = hokvrucht + loculate adj 1 BOTANICA in hokjes verdeeld + loculo sub 1 ANATOMIA BOTANICA ZOOLOGIA hokje + locus sub 1 BIOLOGIA locus locusta sub 1 ZOOLOGIA sprinkhaan invasion/plaga de --s = sprinkhanenplaag lucto contra le --s = sprinkhanenbestrijding locustides sub pl 1 ZOOLOGIA locustidae locution sub 1 uitdrukking, zegswijze -- adverbial = bijwoordelijke uitdrukking -- conjunctive = voegwoordelijke uitdrukking -- prepositive = voorzetselgroep -- proverbial = spreekwoordelijke uitdrukking -- verbal = werkwoordelijke uitdrukking -- neologic = nieuwe uitdrukking + locutor sub 1 spreker -- native = moedertaalspreker

+ loden sub 1 loden mantello in -- = loden jas + loess sub 1 löss, Limburgse klei solo de -- = lössgrond + lof sub 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loef(zijde) + lofar v 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loeven + loganiaceas sub pl 1 BOTANICA loganiaceeën, braaknootfamilie logarithmic adj 1 MATHEMATICA logaritmisch function -- = logaritmische functie calculo -- = logaritmische berekening scala -- = logaritmische schaal regula -- = rekenliniaal met logaritmische schaal curva -- = logaritmische kromme tabulas -- = logaritmentafels papiro -- = logaritmisch papier logarithmo sub 1 MATHEMATICA logaritme tabula de --s = logaritmentafel systema de --s = logaritmenstelsel base de un -- = basis van een logaritme -- natural = natuurlijke logaritme -- neperian = neperiaanse logaritme -- decimal/briggsian = gewone/briggse logaritme -- inverse = inverte logaritme loge sub FRANCESE 1 THEATRO loge loggia sub ITALIANO 1 ARTE DE CONSTRUER loggia, bogengang, galerij logia sub 1 loge (vereniging van vrijmetselaars) 2 loge (verenigingsgebouw van vrijmetselaars) 3 ARTE DE CONSTRUER loggia, bogengang, galerij 4 THEATRO loge logic adj 1 logisch, overeenkomstig de logica conclusion -- = logische conclusie paradoxo -- = logische tegenstrijdigheid principios -- = logische principes pensar logicamente = logisch denken 2 steekhoudend, vanzelfsprekend, volgend uit 3 LINGUISTICA E GRAMMATICA analyse (-ysis) -- = redekundige ontleding logica sub 1 logica (wetenschap) -- applicate = toegepaste logica -- formal = formele logica -- combinatori = combinatorische

132

logica -- modal = modale logica -- plurivalente = meerwaardige logica -- a duo valores = tweewaardige logica -- symbolic = symbolische logica -- propositional/del propositiones = propositielogica -- mathematic = mathematische logica -- ternari = ternaire logica -- matricial = matrixlogica 2 logica, samenhang -- implacabile/inflexibile = onverbiddelijke logica -- del eventos = logica/samenhang der gebeurtenissen 3 logica, manier van redeneren le arma del -- = het wapen van de logica + logicastro sub 1 slecht beoefenaar van de logica + logicismo sub 1 PHILOSOPHIA logicisme + logicista sub 1 PHILOSOPHIA logicist + logicista adj 1 PHILOSOPHIA logicistisch + logicitate sub 1 logische coherentie, logiciteit logico sub 1 beoefenaar van de logica + logicomathemathic sub 1 logisch-wiskundig + logicopositivismo sub 1 PHILOSOPHIA logisch positivisme + logistic adj 1 MILITAR, MATHEMATICA logistiek, logistisch medios -- = logistieke middelen --e curve = curva logistic offensiva --amente mal organisate = logistiek slecht georganiseerd of-fensief + logistica sub 1 MILITAR logistiek problemas de -- = logistieke problemen 2 MATHEMATICA, PHILOSOPHIA mathematische logica, logistiek + logo sub 1 logo, beeldmerk, vignet, firmaembleem, griffe + logogramma sub 1 logogram + logogrammatic adj 1 logogrammatisch + logographia sub 1 logografie + logographic adj 1 logografisch

+ logographo sub 1 logograaf + logogripho sub 1 woord- of letterraadsel, logogrief 2 FIGURATE raadsel, onbegrijpelijke taal + logolatria sub 1 MEDICINA logolatrie, praatzucht logomache adj 1 zuiver verbaal, formeel logomachia sub 1 logomachie, woordenstrijd, woordentwist, woordenkraam, nutteloze omhaal van woorden logomachic adj 1 woordentwist betreffend logomacho sub 1 iemand die graag twist over woorden + logometro sub 1 logometer + logopathia sub 1 MEDICINA spraakstoornis + logopathic adj 1 MEDICINA van/mbt spraakstoornis + logopathico sub 1 MEDICINA iemand met een spraakstoornis + logopedia sub 1 logopedie, spraakonderwijs + logopedic adj 1 logopedisch + logopedista sub 1 logopedist + logophobia sub 1 MEDICINA logofobie + logorrhea sub 1 MEDICINA ziekelijke praatzucht 2 woordenvloed logos sub GRECO 1 PHILOSOPHIA woord, rede 2 RELIGION logos, Gods scheppend woord + logotypo sub 1 logo + loipe sub GERMANO 1 loipe + lolio sub 1 BOTANICA raaigras, dolik -- perenne = Engels raaigras -- italic/multiflor = Italiaans raaigras -- remote = vlasdolik + lombarde adj 1 Lombardisch, Lombardijs, van/uit Lombardije + Lombardia sub n pr 1 Lombardije

+ lombardic adj 1 Lombardisch, Lombardijs, van/uit Lombardije + lombardo sub 1 Lombard, Lombardijer London sub n pr 1 Londen de -- = Londens londonese adj 1 Londens, van/uit Londen + londonese sub 1 Londenaar longa sub 1 halster(riem), leiriem, halstertouw, longe longanime adj 1 lankmoedig, toegeeflijk, geduldig longanimitate sub 1 lankmoedigheid, toegeeflijkheid, geduld, verdraagzaamheid + long-drink sub ANGLESE 1 long-drink longe adj 1 lang (van ruimte), langwerpig, hoog (van gestalte) 2 lang (van tijd), langdurig al -- = op den duur 3 lang, breedvoerig 4 reeds lang bestaand 5 lang (zich ver in de toekomst uitstrekkend) a -- termino = op lange termijn longe adv 1 ver, ver weg de -- = van ver, van een afstand al -- = op den duur esser -- de imaginar se que = in de verste verte niet vermoeden dat longemente adv 1 lang(durig), lange tijd dormir troppo -- = zich verslapen longeve adj 1 lang levend, zeer oud homine -- = zeer oude man longevitate sub 1 lang leven, langlevendheid, levensduur tabellas de -- = levensduurtabellen + longicaude adj 1 langstaartig, met lange staart + longicaule adj 1 langstengelig, langstelig + longicephale adj 1 longicefaal, langschedelig + longicephalia sub 1 langschedeligheid, longicefalie + longicorne adj 1 ZOOLOGIA met lange sprieten, langsprietig 2 ZOOLOGIA langhoornig

133

+ longiflor adj 1 BOTANICA met lange bloemen, langbloemig + longifoliate sub 1 Vide: longifolie + longifolie adj 1 BOTANICA met lange bladen, langbladig cephalanthera -- = wit bosvogeltje + longilinee adj 1 lange ledematen hebbend, rijzig + longimane adj 1 langhandig + longimetria sub 1 lengtemeting, longimetrie + longimetric adj 1 longimetrisch + longipede adj 1 met lange voeten, langvoetig + longipenne adj 1 langvleugelig + longipetale adj 1 BOTANICA met lange bloembladen + longirostre adj 1 ZOOLOGIA met lange snavel, langsnavelig aves -- = langbekken + longistilate adj 1 BOTANICA met lange stijl, langstijlig + longistile adj 1 BOTANICA met lange stijl, langstijlig longitude sub 1 lengte un metro de -- = een meter lang -- de unda = golflengte unitate de -- = lengteëenheid 2 (geografische) lengte grado de -- = lengtegraad -- geographic = geografische lengte -- occidental/west = westerlengte -- heliocentric = heliocentrische lengte longitudinal adj 1 in de lengte, overlangs, lengte..., longitudinaal unda -- = longitudinale golf section -- = overlangse doorsnede division -- = verdeling in de lengte valle/vallea -- = lengtedal profilo -- = lengteprofiel, langsdoorsnede dimension -- = lengteafmeting musculo -- = lengtespier sutura -- = lengtenaad grado -- = lengtegraad axe -- = lengteas projection -- = longitudinale projectie oscillation -- = longitudinale trilling juncto -- = legervoeg, langsvoeg fissura -- = scheur in lengterichting

soldatura -- = lasnaad in lengterichting studio -- = longitudinaal onderzoek GEOLOGIA fallia -- = langsbreuk + longobardic adj 1 Longobardisch + longobardo sub 1 Longobard + longor sub 1 lengte mesura de -- = lengtemaat determination de -- = lengtebepaling differentia de -- = lengteverschil + lonicera sub 1 BOTANICA kamperfoelie lontan adj 1 ver, verwijderd, afgelegen China {sj} es un pais -- = China is een ver land futuro -- = verre toekomst passato -- = ver verleden + lontanantia sub 1 verte, verschiet in le -- = in de verte, in het verschiet reguardar/mirar fixemente in le -- = in de verte turen + lontano adv 1 ver, ver weg al -- = in de verte de -- = van verre, uit de verte de presso e de -- = van heinde en ver -- del oculos, -- del corde = uit het oog, uit het hart tu ha jectate (le balla/le petra, etc.) troppo -- = je hebt te ver gegooid isto pote conducer nos -- = dat kan ons ver brengen tu non es -- del veritate = je zit niet ver van de waarheid esser -- del cammino = ver van de weg af liggen le vacantias es ancora -- = de vakantie is nog veraf + looping sub ANGLESE 1 AVIATION lusvlucht, looping + lophobranchios sub pl 1 ZOOLOGIA troskieuwigen + lophocolea sub 1 BOTANICA -- bidentate = kantmos + lophophoro sub 1 glansfazant loquace adj 1 spraakzaam, praatziek persona -- = kwebbel loquacitate sub 1 spraakzaamheid, praatzucht, babbelzucht -- fatigante = vermoeiende praatzucht lor pron poss, pron adj 1 hun

+ loran sub 1 loran + lorantho sub 1 BOTANICA -- europee = eikenmistel Lord sub ANGLESE 1 Lord Camera del --s = House of Lords -- Mayor = Lord Mayor + lordose (-osis) sub 1 BIOLOGIA, MEDICINA lordose + lordotic adj 1 MEDICINA lordose... lore pron poss 1 (de/het) hunne + Lorena sub n pr 1 Lotharingen cruce de -- = dubbelkruis + lorenese adj 1 van/uit Lotharingen + Lorentz sub n pr 1 Lorentz fortia de -- = Lorentzkracht contraction de -- = Lorentzcontractie + lorgnette sub FRANCESE 1 toneelkijker, kleine verrekijker + loris sub 1 ZOOLOGIA lori (soort aap) + losange sub 1 ruit(vormige) figuur (anque MATHEMATICA) lot sub 1 deel, aandeel, portie, partij, hoeveelheid, kavel (grond), perceel -- de mercantias/merces = partij goederen -- de stanno = partij tinwerk -- de monstras = monsterpartij facer --es de, divider in --es = verkavelen vender in/per --es = perceelsgewijs verkopen fixation de precio pro --es = kostenberekening van partijgoed + lota sub 1 ZOOLOGIA kwabaal, puitaal, slijkvis + lotiforme adj 1 lotusvormig lotion sub FRANCESE 1 lotion, haarwater -- ophthalmic = oogwater -- epilatori/depilatori = ontharingslotion + lotisamento sub 1 verkaveling, verdeling in percelen + lotisar v 1 verkavelen, in percelen verdelen

134

+ lotisation sub 1 verkaveling, verdeling in percelen nove -- = herverkaveling loto sub 1 LEGENDA GREC lotus 2 BOTANICA lotus(bloem) flor de = lotusbloem folio de -- = lotusblad motivo de -- = lotusmotief 3 BOTANICA rolklaver lotophage adj 1 lotusetend, lotofaag lotophago sub 1 lotuseter, lotofaag lotteria sub ITALIANO 1 loterij, verloting -- national/del stato = staatsloterij billet/numero de -- = loterijbriefje, lot premio de -- = loterijprijs tirage de -- = trekking lista de -- = trekkingslijst lotto sub ITALIANO 1 lotto(spel) balla de -- = lottoballetje carta de -- = lottokaart formulario de -- = lottobriefje/formulier jocar al -- = lottospelen, kienen Louisiana sub n pr 1 Louisiana + love game sub ANGLESE 1 TENNIS (A) love game + loxia sub 1 ZOOLOGIA -- curvirostre = kruisbek + loxodromia sub 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loxodroom, door een schip beschreven kromme lijn, wanneer het voortdurend dezelfde windstreek houdt + loxodromic adj 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loxodromisch angulo -- = loxodromische hoek linea/curva -- = loxodromische lijn tabulas -- = streektafels loyal adj 1 loyaal, trouw, eerlijk, rechtschapen adversario -- = eerlijke tegenstander amico -- = trouwe/oprechte vriend + loyalismo sub 1 loyalisme, regeringsgetrouwheid loyalista sub 1 loyalist, regeringsgetrouwe loyalitate sub 1 loyaliteit, trouw -- ferree = ongebroken trouw homine de -- probate = man van beproefde trouw declaration de -- = loyaliteitsverklaring

comportar se con -- = zich loyaal gedragen lubric adj 1 glad, glibberig leotia -- = glibberzwam 2 geil, wellustig, wulps, ontuchtig lubricante sub 1 smeermiddel oleo -- = smeerolie lubricar v 1 glad maken, glibberig maken 2 (door)smeren, oliën, invetten, insmeren + lubrication sub 1 het glad maken, het glibberig maken 2 lubricatie, (door)smering, het oliën, het invetten -- continue = continue smering -- centrifuge = centrifugale smering lubricative adj 1 glad makend, glibberig makend, smeer... lubricator sub 1 iemand die glad maakt/(door)smeert/invet/insmeert 2 smeerapparaat 3 smeermiddel lubricitate sub 1 gladheid, glibberigheid 2 geilheid, wellust, wulpsheid lubrificante sub 1 smeermiddel + lubrificante adj 1 smeer... oleo -- = smeerolie lubrificar v 1 glad maken, glibberig maken 2 (door)smeren, oliën, invetten, insmeren -- un machina = een machine smeren/invetten lubrification sub 1 het glad maken, het glibberig maken, gladmaking 2 (door)smering, het oliën, het invetten, lubricatie -- continue = continue smering -- centrifuge = centrifugale smering + lubrificator sub 1 iemand die glad maakt/(door)smeert/invet/insmeert 2 smeerapparaat 3 smeermiddel Luca sub n pr 1 Lucas + luce sub 1 licht -- debile = zwak licht -- homogene = homogeen licht -- false = vals licht -- intense = fel licht -- actinic = actinisch licht -- inactinic = niet-actinisch licht

-- diurne/del jorno = daglicht -- matinal = morgenlicht -- crepuscular = schemerlicht -- del sol = zonlicht -- celeste = hemellicht -- artificial = kunstlicht -- diffuse = diffuus/verstrooid licht -- lateral = zijlicht -- electric = elektrisch licht -- stellar = sterrelicht -- posterior = achterlicht -- de stop = stoplicht -- de neon = neonlicht -- indirecte = indirect licht -- polarisate = gepolariseerd licht -- attenuate = getemperd licht --s del proscenio = voetlicht -- reducite = dimlicht reducer/assurdar le --s = de lichten dimmen --s del porto = havenlichten anno -- = lichtjaar puncto de -- = lichtpunt radio de -- = lichtstraal fasce de -- = lichtbundel refraction del -- = lichtbreking fonte de -- = lichtbron circulo de -- = lichtkring effecto de -- = lichteffect, lichtwerking resistentia al -- = lichtechtheid resistente al -- = lichtecht intensitate del -- = lichtsterkte velocitate del -- = lichtsnelheid propagation del -- = propagation del luce jecto/fluxo de -- = lichtstroom rete del -- electric = lichtnet decomponer le -- = het licht ontleden jectar un nove -- super = een nieuw licht werpen op irradiar/emitter -- = licht uitstralen/afgeven/uitzenden accender/connecter le -- = het licht aandoen facer -- = licht maken timer le -- = het licht schuwen al -- de = bij/in 't licht van al -- del die = op klaarlichte dag venir al -- = aan het licht komen le joco del umbra e del -- = het spel van licht en schaduw lucente adj 1 lichtend, glanzend, stralend verme -- = glimworm lucentia sub 1 het lichten, het glanzen, glans, het schitteren, schittering, het stralen, straling -- metallic = metaalglans lucer v 1 lichten, schitteren, blinken, stralen lucerna sub 1 BOTANICA luzerne(klaver) lucidar v 1 helder maken, lucide maken lucide adj 1 licht, helder (anque FIGURATE), scherp (van verstand/geest) momento/intervallo -- = helder ogenblik cerebro -- = helder brein spirito -- = heldere geest

135

luciditate sub 1 helderheid (van geest/verstand) -- mental/de spirito = helderheid van geest le malado ha su momentos/intervallos de -- = de zieke heeft heldere ogenblikken judicar con -- = een helder oordeel hebben poter pensar con -- = helder kunnen denken + lucifuge adj 1 lichtschuw insecto -- = lichtschuw insekt plantas -- = lichtschuwe planten + lucilia sub 1 ZOOLOGIA goudvlieg(je) + lucimetro sub 1 luxmeter, lichtmeter, fotometer, lucimeter + lucio sub 1 ZOOLOGIA snoek piscar le -- = snoeken piscator de -- = snoekvisser, snoeker pisca de --s = snoekvisserij cauda de -- = snoekestaart + luciola sub 1 ZOOLOGIA lichtkever, glimworm, luciola le bioluminescentia del -- = de bioluminescentie van de glimworm + lucioperca sub 1 ZOOLOGIA snoekbaars + lucrabile adj 1 wat winst kan opleveren + lucrabilitate sub 1 mogelijk tot het verkrijgen van winst lucrar v 1 winst maken, winnen lucrative adj 1 winstgevend, voordelig, lonend, lucratief scopo -- = winstoogmerk labor/travalio -- = winstgevend werk empleo -- = goed/vet baantje negotio -- = voordelige zaak con fines -- = op commerciële basis sin fines/scopo -- = zonder winstdoel lucro sub 1 winst, voordeel, gewin passion del -- = winstbejag aviditate de -- = winstbejag scopo de -- = winstoogmerk institution sin scopo de -- = instelling zonder winstoogmerk lucrose adj 1 winstgevend, voordelig, lucratief lucta sub 1 strijd, gevecht, worsteling -- cruel = bittere strijd -- dur = harde strijd -- inequal = ongelijke strijd

-- homeric = homerische strijd -- interior = innerlijke strijd -- pro le existentia/pro le vita = strijd om het bestaan -- pro le independentia = onafhankelijkheidsstrijd -- del classes = klassenstrijd -- del racias = rassenstrijd -- del interesses = belangenstrijd -- armate = gewapende strijd -- final = eindstrijd -- de gallos = hanengevecht -- de partito = partijstrijd -- antituberculose = tuberculosebestrijding -- contra le disoccupation = werkloosheidsbestrijding -- anticancerose/contra le cancere = kankerbestrijding -- contra le alcoholismo = drankbestrijding -- contra le peste = pestbestrijding -- contra le aqua = strijd tegen het water -- pro le poter/de influentia = machtsstrijd -- a vita e a morte = strijd op leven en dood -- electoral = stembusstrijd -- sanguinari = bloedige strijd -- del investituras = investituurstrijd ingagiar/comenciar le -- = de strijd aanbinden evitar le -- = de strijd ontwijken abandonar le -- = de strijd opgeven 2 SPORT het worstelen schola de -- = worstelschool exercitio de -- = worsteloefening match (A) de -- = worstelwedstrijd luctar v 1 strijden, vechten, worstelen -- contra le maladias/morbos = ziekten bestrijden -- contra le sopor = vechten tegen de slaap -- con grande difficultates = met grote moeilijkheden worstelen -- pro le prime placia = om de eerste plaats strijden -- pro le libertate = voor de vrijheid strijden 2 SPORT worstelen -- in le fango = modderworstelen luctator sub 1 strijder, vechter 2 worstelaar -- professional = beroepsworstelaar lucto sub 1 rouw medie -- = lichte rouw anno de -- = rouwjaar periodo/tempore de -- = rouwtijd bracial de -- = rouwband cravata de -- = rouwdas guanto de -- = rouwhandschoen velo de -- = rouwfloers, rouwsluier vestimentos/habito de -- = rouwkleding papiro de -- = rouwpapier orlo/bordo/bordatura de -- = rouwrand color de -- = rouwkleur

como signo de -- = als teken van rouw jectar in le -- = in rouw dompelen esser in/portar -- = in de rouw zijn luctose adj 1 in de rouw, rouwend, rouw... + luculente adj 1 duidelijk, helder + lucullan adj 1 als/van Lucullus, lucullisch + lucullo sub 1 lucullus, smulpaap + Lucullo sub n pr 1 Lucullus repasto/banchetto de -- = lucullusmaal + luddismo sub 1 luddisme + ludic adj 1 spel..., speels, ludiek approche {sj} -- = speelse aanpak elemento/aspecto/factor -- = spelelement, spelmoment ludificar v 1 belachelijk/bespottelijk maken + ludification sub 1 belachelijkmaking, bespotting ludion sub 1 Cartesiaans duikertje/duiveltje ludo sub 1 spel, sportwedstrijd -- decisive = beslissingswedstrijd + ludotheca sub 1 speel-ó-theek + ludothecario sub 1 beheerder van een speel-ó-theek Ludovico sub n pr 1 Lodewijk Sancte -- (de Francia) = Lodewijk de Heilige le fastuositate del corte de -XIV = de pracht en praal van het hof van Lodewijk XIV + lues sub 1 MEDICINA syfilis + luetic adj 1 MEDICINA syfilitisch + luffa(cylindric) sub 1 BOTANICA sponskomkommer + lugente 1 salice -- = treurwilg luger v 1 rouwen + lugre sub 1 logger vela de -- = loggerzeil -- pro le pisca de haringos = haringlogger

136

lugubre adj 1 somber, akelig, naargeestig, luguber edificio -- = naargeestig gebouw + lullulaarboree sub 1 ZOOLOGIA boomleeuwerik lumbagine sub 1 MEDICINA spit (in de rug), lendespit, lumbago + lumbago sub 1 MEDICINA spit (in de rug), lendespit, lumbago + lumbalgia sub 1 MEDICINA lendepijn, lumbalgie + lumbalgic adj 1 MEDICINA lumbalgisch + lumbalgico sub 1 lendenpijnlijder + lumbar adj 1 lende(n)..., lumbaal, lumbair dolor -- = lendepijn haber dolores -- = pijn in de lendenen hebben punction -- = lumbale punctie, ruggenprik costa -- = lenderib vertebra -- = lendewervel + lumbarthrose (-osis) sub 1 lendenartrose, lumbartrose lumbo sub 1 lende -- de bove = lendestuk (van rund) dolor de --s = pijn in de rug, rugpijn + lumbo-sacral adj 1 MEDICINA lumbo-sacraal (mbt heiligbeen en laatste lendewervel) + lumbosciatica 1 MEDICINA ischias met lendepijn lumbrical adj 1 wormvormig musculo -- = wormvormige spier, wormspier lumbrico(terrestre) sub 1 regenworm, aardworm + lumbricoide adj 1 regenwormachtig, spoelwormachtig + lumen sub 1 PHYSICA lumen + lumiflavina sub 1 lumiflavine + luminantia sub 1 PHYSICA helderheid, lichtsterkte luminar sub 1 lichtgevend hemellichaam lumine sub 1 licht (anque FIGURATE) -- diurne/del jorno/del die = daglicht -- matinal = morgenlicht

-- crepuscular = schemerlicht -- del sol = zonlicht -- celeste = hemellicht fonte de -- = lichtbron -- artificial = kunstlicht -- electric = elektrisch licht -- diffuse = diffuus/verstrooid licht Seculo del --s = Eeuw van de Verlichting BIBLIA Sia le --! = Daar zij licht! --s del proscenio = voetlicht -- lateral = zijlicht -- polarisate = gepolariseerd licht -- attenuate = getemperd licht -- posterior = achterlicht --de stop = stoplicht -- indirecte = indirect licht -- reducite = dimlicht assurdar/reducer le -- = het licht dimmen --s del porto = havenlichten puncto de -- = lichtpunt radio de -- = lichtstraal fasce de -- = lichtbundel refraction del -- = lichtbreking fonte de -- = lichtbron circulo de -- = circulo de lumine effecto de -- = lichteffect, lichtwerking resistente al -- = lichtecht resistentia al -- = lichtechtheid intensitate del -- = lichtsterkte rete del -- electric = lichtnet anno -- = lichtjaar -- stellar = sterrelicht velocitate del -- = lichtsnelheid propagation del -- = voortplanting van het licht jecto/fluxo de -- = lichtstroom, stroom licht timer le -- = het licht schuwen irradiar/emitter = licht uitstralen/geven facer -- = licht maken al -- de = bij/in het licht van venir al -- = aan het licht komen jectar -- super = licht werpen op timer le -- = het licht schuwen permeabile al -- = lichtdoorlatend ubi es le button/interruptor del -- ? = waar zit het knopje van het licht? luminescente adj 1 (anque PHYSICA) lichtgevend, lichtend, licht uitstralend, luminescent tubo -- = TL-buis luminescentia sub 1 lichtuitstraling, luminescentie -- cathodic = kathodeluminescentie luminescer v 1 licht geven, licht uitstralen + luminismo sub 1 PICTURA luminisme + luminista sub 1 PICTURA luminist + luminophoro sub 1 luminofoor luminose adj 1 lichtgevend, lichtend, verlicht, licht... unda -- = lichtgolf

arco -- = lichtboog fonte -- = lichtbron effecto -- = lichteffect, lichtwerking penna/stilo -- = lichtpen fasce -- = lichtbundel corpore -- = lichtgevend lichaam boia -- = lichtboei, lantaarnboei boia sonor e -- = lichtbrulboei cono -- = lichtkegel puncto -- = lichtpunt signal -- = lichtsignaal phenomeno -- = lichtverschijnsel intensitate -- = lichtsterkte energia -- = lichtenergie apertura/orificio -- = lichtopening interstitio -- = lichtspleet ornamento -- = lichtornament reflexo -- = lichtreflex spectro -- = lichtspectrum refraction -- = lichtbreking diodo -- = lichtdiode BIOLOGIA organo -- = lichtgevend orgaan publicitate/reclamo -- = lichtreklame jornal -- = lichtkrant radio -- = lichtstraal jecto/fluxo -- = lichtstroom, stroom licht reguardo -- = stralende blik circulo -- = lichtcirkel, lichtkring intensitate -- = lichtintensiteit, lichtkracht partes -- de un pictura = lichte partijen van een schilderij 2 helder, duidelijk, lumineus idea -- = lumineus idee luminositate sub 1 helderheid, klaarheid, glans le -- del celo italian = de helderheid van de Italiaanse lucht 2 PHYSICA helderheid, lichtsterkte luna sub 1 maan radio de -- = manestraal -- nove, nove -- = nieuwe maan medie -- = halve maan phase del -- = maangestalte, maanfase lumine/luce del -- = maanlicht superficie del -- = maanoppervlak satellite del -- = maansatelliet disco del -- = maanschijf atlas del -- = maanatlas orbita del -- = maanbaan monte del -- = maanberg position del -- = maanstand petra del -- = maansteen tremor de -- = maanbeving habitante del -- = maanbewoner carta/mappa del -- = maankaart photo(graphia) del -- = maanfoto description del -- = maanbeschrijving expedition al -- = maanexpeditie atterrage super le -- = maanlanding (van vaartuig) disbarcamento super le -- = maanlanding (van personen) -- artificial = kunstmaan -- de melle = wittebroodsweken il face --, le -- brilla = de maan schijnt le -- se leva = de maan komt op le -- cresce = de maan wast le -- discresce = de maan neemt af

137

2 gril haber --s = grillen hebben lunar adj 1 lunair, maan..., van de maan anno -- = maanjaar eclipse/eclipsis -- = maaneclips, maansverduistering paisage -- = maanlandschap cyclo -- = maancyclus mense -- = maanmaand monte -- = maanberg montanias -- = maangebergte crater -- = maankrater atmosphera -- = maanatmosfeer superficie -- = maanoppervlak(te) phase -- = maanfase, maangestalte superficie -- = maanoppervlak lumine/luce -- = maanlicht crepusculo -- = maanschemering facie -- = vollemaansgezicht rocchetta/missile -- = maanraket sonda -- = maansonde carta/mappa -- = maankaart monstra -- = maanmonster orbita -- = maanbaan, maanloop position -- = maanstand calendario -- = maankalender expedition -- = maanexpeditie description -- = maanbeschrijving + lunaria sub 1 BOTANICA judaspenning + lunario sub 1 lunarium lunate adj 1 (halve)maanvormig, sikkelvormig osso -- = halvemaansbeentje (in pols) lunatic adj 1 maanziek, maanblind 2 gek, gestoord, vreemd conducta -- = vreemd gedrag + lunatico sub 1 lunaticus lunation sub 1 omloop van de maan, maantijd, maanverwisseling, lunatie + lunatismo sub 1 maanziekte, maanzucht, maanblindheid lunch sub ANGLESE 1 lunch -- de labor/travalio = werklunch platto de -- = lunchgerecht preparar/apprestar/facer le -= de lunch klaarmaken durante le -- = onder de lunch lunchar {tsj} v 1 lunchen, de lunch gebruiken lunedi sub 1 maandag -- de pascha = paasmaandag jornal de -- = maandagse krant, krant van maandag lunetta sub 1 ARTE DE CONSTRUER schalmgat (van gewelf/trap), halfrond venster 2 FORTIFICATION lunette, halvemaanschans

3 gat in de guillotine waar de veroordeelde het hoofd doorsteekt 4 ECCLESIA lunette 5 (soort) bril(lenglas) 6 (soort) horlogeglas + lunisolar adj 1 ASTRONOMIA mbt zon en maan, maan- en zonne..., lunisolair anno -- = maan- en zonnejaar calendario -- = lunisolaire kalender precession -- = lunisolaire precessie lunula sub 1 maantje (van nagels) 2 MATHEMATICA halvemaanvormige figuur 3 RELIGION lunula (aan monstrans) lunulate adj 1 (halve)maanvormig + lupa sub 1 ZOOLOGIA wolvin 2 loupe, leesglas tu debera cercar lo con -- = dat zul je met een lantaarntje moeten zoeken + lupanar sub 1 bordeel, hoerenkast + lupetto sub 1 wolfje, jonge wolf lupin adj 1 van een wolf, wolf... lupino sub 1 BOTANICA lupine recolta de --s = lupineoogst cultura de --s = lupineteelt cultor/cultivator de --s = lupineteler + lupinose (-osis) sub 1 lupinose, lupineziekte lupo sub 1 ZOOLOGIA wolf -- solitari = eenzame wolf -- de mar = 1 zeebaars, zeewolf, 2 zeebink (ervaren zeeman) -- cervari = lynx, los morsura de -- = wolvenbeet trappa/pedica de -- = wolvenklem chassa {sj} de s = wolvenjacht chassator {sj} de --s = wolvenjager ulular con le --s = huilen met de wolven in het bos haber un fame de -- = erge honger hebben, van de graat vallen Cappucietto Rubie e le -- feroce = Roodkapje en de boze wolf + lupulicultor sub 1 hopkweker + lupulicultura sub 1 hopteelt + lupuliera sub 1 hopveld lupulin adj 1 van de hop, hop...

lupulino sub 1 lupuline, hopmeel, hopbitter lupulo sub 1 BOTANICA hop cultura de -- = hopbouw/teelt flor de -- = hopbloem fructo de -- = hopvrucht cono de -- = hopbel campo de -- = hopveld pertica a -- = hopstaak recolta del -- = hopoogst sapor/gusto de -- = hopsmaak lupus sub LATINO 1 MEDICINA lupus, (vretende) wolf -- tuberculose = huidtuberculose malado de -- = lupuslijder tractamento de -- = lupusbehandeling lusitan adj 1 Lusitaans, Portugees Lusitania sub n pr 1 Lusitanië (het tegenwoordige Portugal en het westelijk deel van Spanje) lusitano sub 1 bewoner van Lusitanië, Portugees lustrage sub 1 het glanzen, glanzing (van stoffen/bont/vilt) 2 het polijsten (van glas), glanzing lustral adj 1 reinigend HISTORIA ROMAN aqua -- = reinigingswater 2 elke vijf jaar terugkerend festa -- = vijfjaarlijks feest lustrar(I) v 1 door reinigingsoffer reinigen/verzoenen lustrar(II) v 1 glanzend maken, glanzen, blinkend maken, polijsten -- scarpas/calceos = schoenen poetsen lustrascarpas sub 1 schoenpoetser lustration sub 1 HISTORIA ROMAN reinigingsrite, verzoening door een offer, lustratie lustrina sub 1 glanskatoen, lustrine 2 glanszijde, lustrine lustro (I) sub 1 HISTORIA ROMAN reinigingsfeest 2 lustrum, periode van vijf jaar celebration del -- = lustrumviering anno del commemoration/celebration del -- = lustrumjaar lustro (II) sub 1 glans, luister, glinstering -- satinate = satijnglans adder -- a un evento = een gebeurtenis luister bijzetten

138

2 kroonluchter, lichtkroon, kandelaber, luster lustrose v 1 schitterend, glanzend, luisterrijk amido -- = glansstijfsel color -- = glansverf vernisse -- = glansvernis lut sub 1 MUSICA luit -- basse = basluit musica de -- = luitmuziek arte del -- = luitspel chorda de -- = luitsnaar sonator de -- = luitspeler sonar le -- = de luit bespelen + luteina sub 1 BIOLOGIA luteïne + luteinisation sub 1 MEDICINA luteïnisatie + luteolina sub 1 luteoline + lutero sub 1 luitmaker + lutetium sub 1 CHIMIA lutetium (element 71) lutheran adj 1 luthers biblia -- = lutherse bijbel ecclesia -- = lutherse kerk confession -- = lutherse confessie/gezindte + lutheranisar v 1 luthers maken lutheranismo sub 1 lutheranisme, lutherse geloofsleer lutherano sub 1 lutheraan lutheric adj 1 luthers lutista sub 1 luitspeler + lutra sub 1 ZOOLOGIA otter -- marin/del mar = zeeotter -- siberian = Siberische otter pilo de -- = otterhaar pelle de -- = ottervel chassa {sj} de --s = otterjacht chassator {sj} de --s = otterjager 2 otterbont + lux sub 1 PHYSICA lux (eenheid) luxar v 1 ontwrichten, verrekken, verstuiken spatula luxate = ontwrichte schouder -- se le pede = zijn voet verstuiken luxation sub 1 ontwrichting, verrekking, verstuiking, luxatie -- del spatula/humero = schouderontwrichting -- del clavicula = ontwrichting van

het sleutelbeen -- del hanca = heupluxatie -- dentari = tandluxatie -- maxillar = kaakontwrichting -- del menisco = voetbalknie + Luxemburg sub n pr 1 Luxemburg + luxemburgese adj 1 Luxemburgs + luxemburgese sub 1 Luxemburger + luxmetro sub 1 PHYSICA luxmeter, PHOTOGRAPHIA belichtingsmeter luxo sub 1 luxe, weelde objectos de -- = luxe voorwerpen articulo de -- = luxeartikel hotel (F) de -- = luxehotel edition de -- = luxeuitgave cassa de -- = luxedoos cabina de -- = luxehut yacht (A) de -- = luxejacht taxa/imposto de -- = weeldebelasting illa es multo attrahite per le --, illa ama le -- = zij heeft een sterke hang naar luxe 2 overdaad, overvloed luxuose adj 1 weelderig, luxueus, overdadig, lux luxuria sub 1 overvloed, weelderigheid 2 genotzuchtigheid, wellustigheid luxuriante adj 1 weelderig, overvloedig, overdadig vegetation -- = weelderige plantengroei + luxuriantia sub 1 weelderigheid (van plantengroei) 2 FIGURATE overvloed, rijkdom luxuriar v 1 weelderig worden, overvloedig worden 2 ontuchtig/wellustig/wulps/geil zijn luxuriose adj 1 weelderig, overvloedig, overdadig 2 ontuchtig, wellustig, wulps, geil + luzula sub 1 BOTANICA veldbies -- pilose = ruige veldbies -- sylvatic = grote veldbies -- multiflor = veelbloemige veldbies lycanthropia sub 1 MEDICINA weerwolfziekte 2 FOLKLORE lykantropie lycanthropic adj 1 weerwolf..., lykantroop lycanthropo sub 1 lijder aan weerwolfziekte 2 weerwolf

+ lycaon sub 1 ZOOLOGIA hyenahond + lyceal adj 1 van het lyceum, lyceum... + lyceo sub 1 lyceum + lychnide, lychnis sub 1 BOTANICA koekoeksbloem + lycio sub 1 BOTANICA boksdoorn + lycoperdon sub 1 BOTANICA stuifzwam, wolfsveest, bovist -- gemmate = parelstuifzwam -- piriforme = peervormige stuifzwam + lycopo sub 1 BOTANICA wolfspoot + lycopodiaceas sub pl 1 BOTANICA lycopodiaceeën, wolfsklauwen lycopodio sub 1 BOTANICA wolfsklauw, lycopodium -- lacustre = biesvaren -- clavate = grote wolfsklauw -- inundate = moeraswolfsklauw pulvere de -- = lycopodiumpoeder + lycopsis sub 1 BOTANICA kromhals + lycosa sub 1 ZOOLOGIA jachtspin, wolfspin + lyddite sub 1 lyddiet (zeer explosieve stof) + Lydia sub n pr 1 Lydië + lydian adj 1 Lydisch + lydiano sub 1 Lydiër 2 Lydisch (taal) + lydie sub 1 Lydiër 2 Lydisch (taal) + lydie adj 1 Lydisch + lygodio sub 1 BOTANICA -- scandente = klimvaren + lymantria sub 1 ZOOLOGIA -- dispare = stamuil lympha sub 1 PHYSIOLOGIA lymf(e), lymfvocht, weefselvocht + lymphangioma sub 1 MEDICINA lymfangioom

139

+ lymphangitis sub 1 MEDICINA lymfvatenontsteking, lymfangitis lymphatic adj 1 MEDICINA lymf(e)..., lymfatisch systema -- = lymfevatenstelsel circulation -- = lymfecirculatie glandulo -- = lymfeklier ganglion -- = lymfeknoop vaso/vasculo -- = lymfvat 2 futloos, slap, lusteloos, mat, apathisch lymphatismo sub 1 MEDICINA lymfatische constitutie 2 slapheid, futloosheid, lusteloosheid, matheid, apathie + lymphoblasto sub 1 lymfoblast lymphocyto sub 1 lymfcel, lymflichaampje, lymfocyt + lymphocytose (-osis) sub 1 MEDICINA lymfocytose + lymphographia sub 1 MEDICINA lymfografie + lymphoide adj 1 MEDICINA lymfoïd texito -- = lymfeweefsel lymphoma sub 1 MEDICINA lymfoma lymphomatose (-osis) sub 1 MEDICINA lymfomatose, lymfomatosis + lymphosarcoma sub 1 MEDICINA lymfosarcoom + lynce sub 1 ZOOLOGIA lynx, los lynchamento {tsj} sub 1 het lynchen lynchar {tsj} v 1 lynchen lynchator {tsj} sub 1 deelnemer aan een lynchpartij + lyochromo sub 1 flavine + Lyon sub n pr 1 Lyon + lyonese sub 1 inwoner van Lyon + lyonese adj 1 van/uit Lyon + lyophile adj 1 CHIMIA lyofiel + lyophilic adj 1 CHIMIA lyofiel + lyophilisar v 1 vriesdrogen, lyofiliseren -- productos alimentari = voedingsprodukten vriesdrogen

suppa lyophilisate = gevriesdroogde soep + lyophilisation sub 1 het vriesdrogen, lyofilisering, lyofilisatie -- de productos pharmaceutic = lyofilisering van farmaceutische produkten + lyophilisator sub 1 vriesdroger + lyophobe adj 1 CHIMIA slecht oplosbaar, lyofoob + lyophobic adj 1 CHIMIA slecht oplosbaar, lyofoob lyra sub 1 MUSICA lier 2 ASTRONOMIA Lier 3 liervogel lyric adj 1 lyrisch poesia -- = lyrische poëzie poeta -- = lyrische dichter lyrica sub 1 lyriek, lyrische poëzie + lyricisar v 1 lyrisch maken, een lyrisch karakter geven aan + lyricitate sub 1 lyrisch karakter lyrico sub 1 lyricus, lyrische dichter lyrismo sub 1 lyriek, lyrische poëzie lyse,lysis sub 1 MEDICINA, BIOCHIMIA afbraak, ontbinding, destructie, vervloeiing, oplossing, lysis + lysergic adj 1 CHIMIA acido -- = lyserg(ine)zuur + lysimachia sub 1 BOTANICA wederik -- vulgar = jodenkruid -- thyrsiflor = moeraswederik -- punctate/punctute = puntwederik + lysina sub 1 BIOCHIMIA lysine + lysosoma sub 1 MEDICINA lysosoom + lysozyma sub 1 BIOLOGIA lysozym(e) (bacteriëndodende stof) + lythraceas sub pl 1 BOTANICA lythraceeeën, kattestaartfamilie + lythro sub 1 BOTANICA kattestaart lytic adj 1 MEDICINA lytisch, lysis

veroorzakend enzyma -- = lytisch enzym ma conj 1 maar non solmente... ma alsi = niet alleen ... maar ook macabre adj 1 macaber, dood... dansa -- = dodendans discoperta -- = macabere ontdekking vista -- = macaber gezicht burla -- = macabere grap humor -- = galgenhumor + macaca sub 1 ZOOLOGIA makaak, Javaanse aap -- rhesus = resusaapje macadam sub ANGLESE 1 macadam macadamisar v 1 macadamiseren -- un cammino = een weg macadamiseren cammino macadamisate = macadamweg macadamisation sub 1 macadamisering -- del strata = macadamisering van de straat macaron sub 1 bitterkoekje, makaron pudding (A) al -- = bitterkoekjespudding macaronea sub 1 macaronische tekst macaroni sub pl 1 CULINARI macaroni fabrica de -- = macaronifabriek platto de -- = macaronischotel pappa de -- = macaronipap croquette (F) de -- = macaronikroket suppa de -- = macaronisoep macaronic adj 1 macaronisch (in koddig Latijn geschreven) latino -- = potjeslatijn poesia -- = potsierlijke poëzie versos -- = macaronische verzen texto -- = macaronische tekst + Macassar sub n pr 1 Makassar oleo de -- = makassarolie Maccabeos sub pl 1 BIBLIA Maccabeeërs macedone sub 1 Macedoniër macedone adj 1 Macedonisch Macedonia sub n pr 1 Macedonië macedonia sub 1 CULINARI macedoine

140

macedonie adj 1 Macedonisch phalange -- = Macedonische falanx + macellabile adj 1 wat kan worden geslacht macellar v 1 slachten -- un vacca = een koe slachten + macellation sub 1 (het) slachten, slacht, slachting masca/mascara de -- = slachtmasker methodo de -- = slachtmethode saison (F) de -- = slachttijd bon/preste pro -- = slachtrijp + macellator sub 1 slachter macelleria sub 1 slagerij, slagerswinkel -- bovin = runderslagerij -- porcin/de porcos = varkensslagerij -- equin/hippophagic = paardenslagerij macellero sub 1 slager -- bovin = runderslager -- porcin/de porcos = varkensslager -- hippophagic/de cavallos = paardenslager garson -- = slagersknecht macello sub 1 slachthuis banco de -- = slachtbank bestial de -- = slachtvee animal de -- = slachtdier, slachtbeest porco de -- = slachtvarken FIGURATE carne de -- = kanonnenvlees + maceramento sub 1 weking, het laten weken, het laten uittrekken 2 RELIGION zelfkastijding + macerar v 1 weken, laten weken, (laten) (uit)trekken, roten (van vlas) -- pisos = erwten (laten) weken 2 RELIGION kastijden, kwellen + maceration sub 1 weking, het laten weken, het laten uittrekken, het roten (van vlas) aqua de -- = rootwater bassino de -- = rootbassin 2 RELIGION zelfkastijding 3 MEDICINA verweking, maceratie + macerator adj 1 week... + macerator sub 1 weekketel 2 vlasroter + Mach sub n pr 1 Mach numero de -- = getal van Mach

+ machaon sub 1 ZOOLOGIA koninginnepage + machete {sj} sub 1 machete, kapmes aperir un cammino in le bosco con le -- = een weg door het bos kappen machiavellic adj 1 machiavellistisch, sluw, gewetenloos, arglistig procedimento -- = machiavellistische manier van doen + machiavellismo sub 1 machiavellisme, staatsleer van Machiavelli 2 gewetenloosheid, trouweloosheid, sluwheid, list machiavellista sub 1 sluw politicus, machiavellist machina sub 1 machine, werktuig, apparaat, instrument, toestel -- a/de tonder/falcar = maaimachine -- a/de crampar = nietmachine -- a/de scriber = schrijfmachine -- a/de calcular = rekenmachine -- a/de summar/adder = telmachine -- a/de suer = naaimachine -- a/de filar = spinmachine -- a/de lavar = wasmachine -- a/de lavar plattos = vaatwasmachine -- a/de traducer = vertaalmachine -- a/de tricotar = breimachine -- a/de vapor = stoommachine -- electric = elektrische machine -- partinive/removenive = sneeuwploeg, sneeuwruimer -- agricole/agrari = landbouwmachine -- compound (A) = compoundmachine -- infernal = helse machine camera/sala/compartimento del --(s) = machinekamer scriptura a -- = machineschrift oleo pro --s = machineolie parco de --s = machinepark fabrica de --s = machinefabriek fabricante de --s = machinefabrikant constructor de --s = machinebouwer, machineconstructeur montar un -- = een machine monteren lubrificar/ingrassar un -- = een machine smeren/invetten examinar un -- = een machine nazien manear/operar un -- = een machine bedienen poner in marcha {sj} un -- = een machine aanzetten linguage de -- = machinetaal machinal adj 1 machinaal, werktuiglijk, automatisch reaction -- = automatische reactie recitar machinalmente = opdreunen

machinar v 1 beramen, smeden, bekonkelen, kuipen -- un conspiration = samenzweren, een komplot smeden machination sub 1 intrige, kuiperij, samenzwering, komplot, machinatie machinator sub 1 smeder van een komplot, aanstoker, intrigant machineria sub 1 machinerie (samenstel van machines) machinista sub 1 iemand die machines onderhoudt en repareert 2 machinist -- de traino = treinmachinist formation de --s = machinistenopleiding diploma de -- = machinistendiploma 3 toneelmeester, toneelknecht + machismo {tsj} sub 1 machisme, fallocratie + machmetro sub 1 machmeter + macho {tsj} sub 1 macho, (overdreven) viriele kerel + macho {tsj} adj 1 macho, (overdreven) viriel machopolypo {tsj} sub 1 ZOOLOGIA machopoliep macie sub 1 slankheid, dunte + macis sub 1 foelie (specerij), macis essentia/oleo de -- = macisolie + macla sub 1 holspaat + macrame sub 1 macramé + macrobiotic adj 1 macrobiotisch dieta -- = macrobiotisch dieet nutrimentos -- = macrobiotisch voedsel restaurante -- = macrobiotisch restaurant + macrobiotica sub 1 macrobiotiek + macrobiotismo sub 1 macrobiotiek + macrocarpe adj 1 BOTANICA met lange of grote vruchten + macrocellula sub 1 macrocel macrocephale adj 1 groothoofdig, megalocefaal

141

individuo -- = groothoofdig individu macrocephalia sub 1 groothoofdigheid, megalocefalie, macrocefalie + macroclimate sub 1 macroklimaat macrocosmic adj 1 macrokosmisch speculationes -- = macrokosmische speculaties macrocosmo sub 1 macrokosmos + macrocrystallin adj 1 macrokristallijn macrocyste sub 1 BIOLOGIA, BOTANICA macrocyste + macrocyto sub 1 BIOLOGIA macrocyt (abnormaal groot rood bloedlichaampje) + macrodactyle adj 1 BIOLOGIA langtenig, langvingerig + macrodactylia sub 1 BIOLOGIA langtenigheid, langvingerigheid + macrodecision sub 1 macro-economische beslissing + macrodefinition sub 1 macrodefinitie + macroeconomia sub 1 macro-economie + macroeconomic adj 1 macro-economisch recercas/studios -- = macroeconomische verkenningen + macroeconomista sub 1 macro-econoom + macroevolution sub 1 macro-evolutie + macroexpansion sub 1 macro-expansie + macrofauna sub 1 macrofauna + macroflora sub 1 macroflora + macrogameta sub 1 BIOLOGIA macrogameet + macrogenerator sub 1 macrogenerator + macrogeographia sub 1 macrogeografie + macrogeographic adj 1 macrogeografisch + macroglobulina sub 1 macroglobuline

+ macroglossia sub 1 MEDICINA ongewone vergroting van de tong, macroglossie + macrographia sub 1 TECHNICA macrografie + macrographic adj 1 TECHNICA macrografisch + macrohistoria sub 1 macrohistoria + macrolinguage sub 1 macrotaal + macrolobe adj 1 BOTANICA met lange of grote lobben + macrologia sub 1 omslachtige wijze van uitdrukken + macromethodo sub 1 macromethode + macromolecula sub 1 CHIMIA macromolecuul + macromolecular adj 1 CHIMIA macromoleculair structura -- = macromoleculaire structuur + macromutation sub 1 BIOLOGIA macromutatie + macronucleo sub 1 macronucleus + macroorganismo sub 1 macro-organisme + macrophage adj 1 BIOLOGIA macrofaag + macrophago sub 1 BIOLOGIA macrofaag + macrophoto sub 1 macrofoto + macrophotographia sub 1 macrofotografie 2 macrofoto + macrophotographic adj 1 macrofotografisch + macrophylle adj 1 BOTANICA met lange of grote bladen + macrophylogenese (-esis) sub 1 BIOLOGIA macrofylogenese + macroplasia sub 1 MEDICINA macroplasie, ongewone vergroting + macropode adj 1 BOTANICA langstelig (mbt mossen) 2 ZOOLOGIA langpotig, langvoetig + macropsia sub 1 MEDICINA macropsie macroscele adj 1 langpotig

macroscelia sub 1 langpotigheid macroscelide sub 1 ZOOLOGIA springspitsmuis + macroscopia sub 1 macroscopie macroscopic adj 1 macroscopisch parasito -- = macroparasiet structura -- = macroscopische structuur + macroseismic adj 1 sterke aardschokken betreffend macroseismo sub 1 (zonder instrumenten) duidelijk waarneembare aardbeving + macrosociologia sub 1 macrosociologie + macrosociologic adj 1 macrosociologisch + macrosociologista sub 1 macrosocioloog + macrosociologo sub 1 macrosocioloog + macrosomia sub 1 MEDICINA macrosomie + macrosomic adj 1 MEDICINA macrosomisch + macrospora sub 1 BOTANICA macrospore, megaspore + macrosporangio sub 1 BOTANICA macrosporangium (sporenkapsel), megasporangium + macrostructura sub 1 macrostructuur + macrostructural adj 1 macrostructureel + macrotia sub 1 MEDICINA macrotie + macuba sub 1 makuba macula sub 1 vlek -- de fuligine = roetvlek -- hepatic = levervlek -- mongolic = mongolenvlek -- vinose/de vino = wijnvlek -- de oleo = olievlek -- de sudor = zweetvlek -- de grassia = vetvlek -- de sanguine = bloedvlek -- de mucor = schimmelvlek/plek -- solar/del sol = zonnevlek cyclo del --s solar/del sol = zonnevlekkencyclus -- de infamia = schandvlek -- de tinta = inktvlek -- luminose/de lumine/de luce = lichtvlek -- cec del oculo = blinde vlek van

142

het oog levar un -- = een vlek verwijderen sin -- = vlekkeloos reputation sin -- = vlekkeloze reputatie tu comportamento/conducta es un -- pro le honor del familia = jouw gedrag is een vlek op de eer van de familie maculabile adj 1 besmettelijk (wat gemakkelijk vuil wordt) maculamento sub 1 het bevlekken, het maken van vlekken macular v 1 vlekken, bevlekken, bezoedelen, bevuilen -- su habitos = zijn kleren vuilmaken le blanco se macula facilemente = wit is erg besmettelijk isto macula su bon nomine = dit werpt een smet op zijn goede naam le bira non macula = bier vlekt niet maculate adj 1 bevlekt, met vlekken, vuil orchis -- = gevlekte orchis collybia -- = roestvlekkenzwam + maculation sub 1 bevuiling, bezoedeling, bevlekking, smet, vlek + maculator sub 1 iemand die bevlekt/bezoedelt + maculatura sub 1 TYPOGRAPHIA maculatuur, misdruk 2 TYPOGRAPHIA doorschietvel, smetvel + maculetta sub 1 stip, spikkel, vlekje, stip(je), plekje + maculettar v 1 (be)spikkelen + maculiflor adj 1 BOTANICA gevlektbloemig + maculifolie adj 1 BOTANICA gevlektbladig + maculiforme adj 1 BOTANICA vlekvormig + maculose adj 1 bevlekt, met (veel) vlekken salamandra -- = gevlekte landsalamander, vuursalamander + Madagascar sub n pr 1 Madagaskar + madapolam sub 1 madapolam (Indische stof) + madeira sub PORTUGESE 1 madeira(wijn) bottilia de -- = madeirafles carrafa de -- = madeirakaraf

madonna sub 1 madonna, Mariabeeld statua de -- = madonnabeeld visage de -- = madonnagezichtje + madras sub 1 (madras)hoofddoek + madrepora sub 1 ZOOLOGIA kalkkoraal, madrepoor + madreporic adj 1 ZOOLOGIA madreporen..., kalkkoraal... Madrid sub n pr 1 Madrid madrigal sub 1 LITTERATURA MUSICA madrigaal --es de Monteverdi = madrigalen van Monteverdi + madrigalesc adj 1 in de vorm van/als een madrigaal + madrigalisar v 1 schrijven of componeren van madrigalen + madrigalista sub 1 schrijver of componist van madrigalen + madrilen sub 1 van/uit Madrid + madrileno sub 1 Madrileen + Madura sub n pr 1 Madoera + madurese sub 1 bewoner van Madoera, Madoerees 2 Madoerees (taal) + madurese adj 1 Madoerees + maelstrom {aa} sub 1 maalstroom + maestoso adv ITALIANO 1 MUSICA maestoso, langzaam en plechtig maestra sub 1 meesteres -- del casa = vrouw des huizes 2 onderwijzeres, schooljuffrouw -- de schola = schooljuffrouw maestrabile adj 1 wat kan worden onderricht/onderwezen maestral adj 1 van de meester, meester..., meesterlijk obra -- = meesterstuk, meesterwerk maestramento sub 1 onderricht, opleiding maestrar v 1 beheersen, machtig zijn -- Interlingua = Interlingua beheersen

-- su passiones = zijn hartstochten beheersen -- le massa = de menigte beheersen ille maestra le situation = hij heeft een goede greep op de zaak 2 onderrichten, opleiden, onderwijzen maestrative adj 1 instructief, leerzaam maestria sub 1 meesterschap, bekwaamheid, vakkundigheid, beheersing (van), kennis (van) -- del lingua = taalbeheersing -- de un subjecto = stofbeheersing in le limitation reside le -- = in de zelfbeperking blijkt pas het meesterschap exequer/executar un pecia musical con grande maestria = een muziekstuk op meesterlijke wijze uitvoeren maestro sub 1 heer, meester, gebieder, heerser, patroon, baas, leider -- de ceremonias = ceremoniemeester -- de un can = baas van een hond -- de un populo = heerser over een volk le -- e le sclavo = de meester en de slaaf -- del casa = heer des huizes -- del stabulos = stalmeester -- del choro = koormeester -- de cappella = kapelmeester le --s del Kremlin = de heersers in het Kremlin le oculo del -- = het oog van de meester esser -- de su decisiones = zelf beslissingen nemen esser -- de su objecto = zijn onderwerp beheersen esser -- del situation = de toestand beheersen esser -- de su destino = het lot in zijn eigen hand hebben 2 onderwijzer, (school)meester -- de schola = schoolmeester -- de musica = muziekleraar -- de ballet = balletmeester -- de ski = skileraar -- principal = hoofdonderwijzer association de --s = onderwijzersbond diploma de -- = onderwijzersakte penuria de --s = onderwijzersnood formation de --s = onderwijzersopleiding salario de -- = onderwijzerssalaris 3 meester (in bepaalde beroepen) -- carpentero = meestertimmerman -- de scherma = schermmeester obra -- = meesterwerk mano del -- = meesterhand grande -- = grootmeester (schaken, etc.) le grande --s del schola hollandese = de Hollandse meesters obtener le titulo de -- = de meesterstitel behalen + mafia sub 1 maffia

143

+ mafiose adj 1 maffia... + mafiositate sub 1 maffiakarakter -- de un association = maffiakarakter van een vereniging + mafioso sub 1 lid van de maffia maga sub 1 tovenares 2 heks magazin sub 1 magazijn, opslagplaats, pakhuis, entrepôt libro de -- = magazijnboek incendio de -- = pakhuisbrand personal de -- = pakhuispersoneel 2 winkel, zaak -- de flores = bloemenwinkel -- de discos = platenzaak -- de vestimentos = kledingzaak -- de confection = confectiewinkel -- de calceaturas/de calceos/de scarpas = schoenwinkel -- de joculos = speelgoedwinkel -- de musica = muziekwinkel -- specialisate = speciaalzaak -- de quartiero = buurtwinkel -- statal/del stato = staatswinkel -- car = dure winkel campana de -- = winkelbel entrata de -- = winkelingang porta de -- = winkeldeur inventario de -- = winkelinventaris grande -- = warenhuis catena de --es = winkelketen, winkelbedrijf robamento/furto de --(es) = winkeldiefstal robator/fur de --(es) = winkeldief empleato de -- = winkelbediende tener un -- = een winkel houden vendita in --(es) = winkelverkoop 3 MILITAR munitiekamer, munitiedepot 4 tijdschrift, magazine + magazinage sub 1 het opslaan in een pakhuis costos de -- = opslagkosten magazine sub ANGLESE 1 tijdschrift, magazine -- septimanal = weekblad -- mensual = maandblad -- illustrate = geïllustreerd tijdschrift -- de radio e television = radiogids, radiobode magazinero sub 1 magazijnmeester, magazijnbeheerder + Magdaleniano sub 1 (tijdperk) Magdalénien + Magdeburg sub 1 Maagdenburg hemispherios de -- = Maagdenburgse halve bollen + magenta sub 1 magenta (kleur)

magenta adj 1 magenta (kleur) + maggi sub 1 maggi tabletta de -- = maggitablet suppa al -- = maggisoep + Maghreb sub n pr 1 Maghreb magia sub 1 magie, toverkunst, toverij, hekserij -- blanc = witte magie, goochelkunst -- nigre = zwarte magie/kunst, toverij mundo del -- = toverwereld exercer le -- = toveren como per -- = als bij toverslag 2 FIGURATE betovering, bekoring le -- del amor = de betovering van de liefde magic adj 1 magisch, tover..., toverachtig arte -- = toverkunst fortia/poter/virtute -- = magische kracht, toverkracht potentia de attraction -- = magische aantrekkingskracht lampa -- = toverlamp speculo -- = magische spiegel, toverspiegel, lachspiegel fonte -- = toverbron lanterna -- = toverlantaarn formula -- = toverspreuk circulo -- = tovercirkel/kring numero -- = magisch getal quadrato -- = magisch vierkant figura -- = toverfiguur flauta -- = toverfluit virga -- = toverstaf cassa -- = toverdoos herba -- = toverkruid parola -- = toverwoord fortia -- = magische kracht oculo -- = toveroog, magisch oog jardin -- = tovertuin potion -- = toverdrank realismo -- = magisch realisme magico sub 1 tovenaar, waarzegger + Maginot sub n pr 1 Maginot le linea (de) -- = de Maginotlinie magistral adj 1 van de meester 2 meesterlijk, magistraal colpo -- = meesterlijke zet obra -- = meesterwerk tono -- = magistrale toon 3 PHARMACIA medicamento -= geneesmiddel volgens recept magistrato sub 1 magistraat, gezagshebber, overheidspersoon, overheid magistratura sub 1 magistratuur, de magistraten, de hoge gezagsdragers -- elective = gekozen magistratuur 2 waardigheid/ambt/gebouw/zetel van een magistraat

magistro sub 1 meester, magister + magma sub 1 magma + magmatic adj 1 magmatisch roccas -- = magmatische gesteenten, stollingsgesteenten + magnalio sub 1 magnalium magnanime sub 1 grootmoedig, edelmoedig, edel heroe -- = grootmoedige held corde -- = edel hart sentimentos -- = verheven gevoelens monstrar se -- = zich grootmoedig betonen magnanimitate sub 1 grootmoedigheid, edelmoedigheid le -- de un pardono = de grootmoedig-heid van een vergiffenis magnate sub 1 magnaat (anque HISTORIA) -- del petroleo = oliemagnaat -- del industria textile = textielbaron -- de pressa = persmagnaat, krantenmagnaat magne adj 1 groot, eminent, beroemd Alexandro Magne = Alexander de Grote Carolo Magne = Karel de Grote magnesia sub 1 CHIMIA magnesia ( = magnesiumoxyde), bitteraarde magnesian adj 1 CHIMIA magnesium..., magnesiumhoudend serie -- = magnesiumreeks magnesic adj 1 CHIMIA magnesium..., magnesiumhoudend + magnesifere adj 1 magnesiumhoudend + magnesite sub 1 MINERALOGIA magnesiet (magnesiumcarbonaat) magnesium sub 1 CHIMIA magnesium composito de -- = magnesiumverbinding carbonato de -- = magnesiumcarbonaat sulfato de -- = magnesiumsulfaat lumine/luce de -- = magnesiumlicht -- pulverisate, -- in pulvere, pulvere de -- = magnesiumpoeder magnete sub 1 magneet -- artificial = kunstmagneet -- natural = natuurlijke magneet -- ceramic = keramische magneet -- in ferro de cavallo =

144

hoefijzermagneet -- de focalisation = focusseringsmagneet attraction de un -- = aantrekking van een magneet magnetic adj 1 magnetisch, magneet..., FIGURATE onweerstaanbaar attraction -- = magnetische aantrekking fortia -- = magneetkracht campo -- = magnetisch veld declination -- = magnetische declinatie resonantia -- = magnetische resonantie axe -- = magneetas polo -- = magnetische pool, magneetpool ferro -- = magneetijzer barra -- = magneetstaaf detector -- = magneto-detector mina -- = magneetmijn, kleefmijn aco/agulia -- = magneetnaald banda -- = magneetband, bandrecorderband banda -- video = videoband spectro -- = magnetisch spectrum codice -- = magneetcode grue -- = magneetkraan cossino -- = magneetkussen carta -- = magneetkaart passe/permisso -- = magneetpas clausura -- = magneetsluiting equator -- = magnetische evenaar COMPUTATOR disco -- = magneetschijf COMPUTATOR memoria a disco -- = magneetschijfgeheugen freno -- = magnetische rem tempesta -- = magnetische storm + magnetisabile adj 1 magnetiseerbaar + magnetisabilitate sub 1 magnetiseerbaarheid magnetisar v 1 magnetiseren, magnetisch maken 2 PSYCHOLOGIA magnetiseren, biologeren, fascineren, mesmeriseren + magnetisation sub 1 het magnetiseren, magnetisering, magnetisatie currente de -- = magnetiseringsstroom curva de -- = magnetiseringskromme + magnetisator sub 1 magnetiseur, strijker magnetismo sub 1 magnetisme -- permanente = permanent magnetisme -- remanente = remanent magnetisme -- terrestre = aardmagnetisme PSYCHOLOGIA -- animal = dierlijk magnetisme, mesmerisme + magnetite sub 1 MINERALOGIA magnetiet, ferroferriet, magneet(ijzer)steen

+ magneto sub 1 inductor, inductiespoel/klos, (auto)bobine + magnetocardiogramma sub 1 MEDICINA magnetocardiogram + magnetochimia sub 1 magnetochemie + magnetodielectrico sub 1 magnetodiëlektricum + magnetodynamic adj 1 magneto-dynamisch elemento -- = magneto-dynamisch element magnetoelectric adj 1 magneto-elektrisch induction -- = magneto-elektrische induktie machina -- = magneto-elektrische machine generator -- = magneto-elektrische generator + magnetoelectricitate sub 1 magneto-elektriciteit + magnetogramma sub 1 magnetogram + magnetographo sub 1 magnetograaf + magnetohydrodynamic adj 1 magnetohydrodynamisch unda -- = magnetohydrodynamische golf generator -- = magnetohydrodynamische generator + magnetohydrodynamica sub 1 magnetohydrodynamica + magnetometria sub 1 PHYSICA magnetometrie + magnetometric adj 1 PHYSICA magnetometrisch + magnetometro sub 1 PHYSICA magnetometer + magnetomotor adj 1 magnetomotorisch fortia -- = magnetomotorische kracht + magneton sub 1 PHYSICA magneton (eenheid) -- nuclear = kernmagneton + magneto-optic adj 1 magneto-optisch + magneto-optica sub 1 magneto-optica + magnetopausa sub 1 magnetopauze (grens van het aardmagnetische veld) + magnetophonic adj 1 geluidsopname... banda -- = geluidsband

+ magnetophono sub 1 bandrecorder, bandopnameapparaat, magnetofoon + magnetoresistive adj 1 magnetoresistive effecto -- = magnetoresistief effect + magnetoscopic adj 1 videorecorder... banda -- = videotape + magnetoscopio sub 1 toestel voor geluids- en beeldopname, videorecorder + magnetosphera sub 1 PHYSICA magnetosfeer + magnetostatic adj 1 magnetotatisch unda -- = magnetostatische golf + magnetostatica sub 1 magnetostatica + magnetostriction sub 1 PHYSICA magnetostrictie + magnetostrictive adj 1 magnetostrictief altoparlator -- = magnetostrictieve luidspreker microphono -- = magnetostrictieve microfoon vibrator -- = magnetostrictieve triller magnetron sub 1 magnetron magnific adj 1 magnifiek, prachtig, heel mooi, geweldig, fantastisch, prima spectaculo -- = magnifiek schouwspel castello -- = prachtig kasteel reception -- = luisterrijke ontvangst tempore -- = heerlijk/prima weer idea -- = schitterend idee 2 vrijgevig, gul, royaal magnificar v 1 verheerlijken, ophemelen, roemen, prijzen + magnificat sub 1 CATHOLICISMO magnificat magnification sub 1 het verheerlijken, verheerlijking, het ophemelen, ophemeling, het roemen, het prijzen + magnificator sub 1 iemand die ophemelt magnificente adj 1 prachtig, schitterend defilata/convoyo/procession -= schitterende optocht 2 gul, royaal, vrijgevig magnificentia sub 1 pracht, luister, weelderigheid le -- del firmamento = de pracht van het firmament con grande -- = met pracht en

145

praal 2 vrijgevigheid, gulheid, mildheid + magniloquente adj 1 hoogdravend, gezwollen, bombastisch stilo -- = hoogdravende stijl tono -- = hoogdravende toon discurso -- = bombastische redevoering orator -- = hoogdravende spreker + magniloquentia sub 1 bombastische spreekstijl/wijze van spreken, hoogdravendheid, gezwollenheid -- de stilo = gezwollenheid van stijl magnitude sub 1 grootheid, grootte -- de un poema = omvang van een dichtwerk un catastrophe de un tal -- = een ramp van een dergelijke omvang 2 ASTRONOMIA magnitude, helderheidsgraad, grootte -- apparente = schijnbare grootte -- absolute = absolute grootte stella del secunde -- = ster van de tweede grootte + magnolia sub 1 BOTANICA magnolia -- stellate = sterbloem-magnolia -- tripetale = westerse magnolia + magnoliaceas sub pl 1 BOTANICA magnoliaceae, magnoliaceeën, tulpeboomfamilie + magnum sub 1 magnum (wijnfles van 2,5 liter) mago sub 1 magiër, tovenaar le -- Merlino = de tovenaar Merlijn apprentisse -- = tovenaarsleerling io non es un -- = ik kan niet heksen 2 BIBLIA wijze (uit het Oosten) magre adj 1 mager, dun corpore -- = mager lichaam 2 mager (met weinig vet) carne -- = mager vlees lardo -- = mager/doorregen spek costas de bove -- = magere riblappen caseo -- = magere kaas ECCLESIA die -- = vastendag 3 karig, schraal, mager, niet groot vegetation -- = geringe plantengroei salario -- = karig/pover salaris solo -- = onvruchtbare grond resultatos -- = magere resultaten consolation -- = magere/schrale troost character -- = magere drukletter calce -- = magere kalk argilla -- = magere klei magressa sub 1 magerte, magerheid 2 karigheid, schraalheid, geringheid + magrimento sub 1 het vermageren, vermagering cura de -- = vermageringskuur

dieta/regime (F) de -- = vermageringsdieet magrir v 1 mager(der) worden, vermageren tractamento pro -- = vermageringskuur producto pro -- = slankmaker + magyar sub 1 Magyaar 2 (taal) Magyaars, Hongaars + magyar adj 1 Magyaars, Hongaars mahagoni sub 1 mahonieboom 2 mahonie (hout of kleur) maharaja sub HINDU 1 maharadja maharani sub HINDU 1 maharani (vrouw van een maharadja) mahatma sub 1 mahatma mahdi sub 1 mahdi + mahdismo sub 1 mahdisme + mahdista sub 1 mahdist + mahdista adj 1 mahdisten... + mah-jong sub 1 mah-jong(spel) Mahomet sub n pr 1 Mohammed mahometan adj 1 mohammedaans mahometanismo sub 1 mohammedanisme mahometista sub 1 mohammedaan + mahonia sub 1 BOTANICA mahonia + maieutic adj 1 PHILOSOPHIA maieutisch methodo -- = maieutische methode + maieutica sub 1 PHILOSOPHIA maieutiek + mailing sub ANGLESE 1 mailing facer un -- = een mailing doen + mainframe sub ANGLESE 1 COMPUTATOR mainframe maio sub 1 mei butyro de -- = meiboter, grasboter pluvia de -- = meiregen sol de -- = meizon arbore de -- = meiboom

nocte de -- = meinacht mense de -- = meimaand ceresia de -- = meikers festa de Prime Maio = meifeest manifestation de Prime Maio = meibetoging mais sub 1 maïs pan de -- = maïsbrood grano de -- = maïskorrel campo de -- = maïsveld spica de -- = maïskolf pedunculo de -- = maisstengel farina de -- = maïsmeel torta de -- = maïskoek pappa de -- = maïspap oleo de -- = maïsolie cultura de -- = maisteelt cultor/cultivator de -- = maisteler -- ornamental = siermaïs -- rostite = gepofte maïs, popcorn + maizena sub 1 maïzena, maïsmeel pappa de -- = maïzenapap + majanthemo sub 1 BOTANICA dalkruid majestate sub 1 majesteit, verhevenheid, grootheid -- divin = goddelijke majesteit/grootheid 2 majesteit (aanspraaktitel) majestatic adj 1 majestueus, verheven, groots majestose adj 1 majestueus, verheven, groots panorama -- = groots panorama + majolica sub 1 majolica, glei(s)werk vaso de -- = majolicavaas quadrello de -- = majolicategel major adj 1 groter, grootst, belangrijkst, voornaamst, gewichtigst fortia -- = overmacht, force majeur in -- mesura/grado = in meerdere mate in su -- parte = grotendeels le -- parte de = het grootste deel van, de meeste le -- parte del tempore = meestal altar -- = hoofdaltaar bombylio -- = wolvlieg MILITAR stato -- = generale staf carta del stato -- = stafkaart vela -- = grootzeil valvula -- = hoofdkraan 2 MUSICA majeur sonar in modo -- = in majeur spelen 3 JURIDIC meerderjarig, volwassen major sub 1 MILITAR majoor uniforme de -- = majoorsuniform 2 oudere persoon 3 MUSICA majeur + majorana sub 1 BOTANICA marjolein, majoraan essentia de -- = marjoleinolie

146

+ majorante sub 1 MATHEMATICA majorant -- de un function = majorant van een functie majorar v 1 verhogen, vermeerderen, optrekken, doen opslaan, doen toenemen, doen stijgen, opvoeren -- le tarifas existente = de bestaande tarieven optrekken/verhogen + majoration sub 1 verhoging, vermeerdering, optrekking, opslag, toeslag -- de imposto = belastingtoeslag + Majorca sub n pr 1 Majorca + majorchese adj 1 van/uit Majorca + majorchin adj 1 van/uit Majorca + majorchino sub 1 bewoner van Majorca majordomo sub 1 majordomus, hofmeester, intendant, hoofdbutler + majorette sub ANGLESE 1 majorette uniforme de -- = majorettenuniform majoria sub 1 MILITAR rang van majoor 2 meerderjarigheid + majoritari adj 1 meerderheids... esser -- = in de meerderheid zijn POLITICA systema -- = meerderheidsstelsel governamento -- = meerderheidsregering cabinetto -- = meerderheidskabinet partito -- = meerderheidspartij participation -- = meerderheidsdeelneming decision -- = meerderheidsbesluit reporto -- = meerderheidsrapport actionista -- = hoofdaandeelhouder scrutinio -- = verkiezing bij meerderheid van stemmen obtener le consenso -- del parlamento = de meerderheid van het parlement meekrijgen majoritate sub 1 meerderheid, merendeel, majoriteit in le -- del casos = in de meeste gevallen -- del votos = meerderheid van stemmen -- absolute = absolute/volstrekte meerderheid -- relative = betrekkelijke meerderheid -- qualificate = gekwalificeerde meerderheid -- simple = eenvoudige meerderheid

-- del tres quartos = drie-vierde meerderheid -- silente/silentiose = zwijgende meerderheid -- parlamentari = parlementaire meerderheid, kamermeerderheid decision del -- = meerderheidsbesluit obtener le -- = de meerderheid behalen consilio con supporto del -- = meerderheidscollege 2 meerderjarigheid, mondigheid, majoriteit -- penal = strafrechterlijke meerderjarigheid 3 MILITAR rang van majoor majuscula sub 1 hoofdletter A -- = hoofdletter A scriptura de --s = majuskelschrift scriber in --s = in hoofdletters schrijven majuscule adj 1littera/character -- = kapitale letter, hoofdletter + make-up sub ANGLESE 1 make-up + maki sub 1 ZOOLOGIA maki (halfaap) mal adj 1 slecht, kwaad, kwaad... le -- oculo = het boze oog le -- via = het slechte pad -- jocator = slechte verliezer -- voluntate = onwil -- pagator = wanbetaler -- tempores = slechte tijden -- stato = slechte toestand, verval, bouwvalligheid de -- fama = een slechte naam/reputatie hebbend, berucht de -- augurio = onheilspellend, dreigend de -- in pejor = van kwaad tot erger mal adv 1 slecht, verkeerd cader -- = slecht vallen, niet goed uitkomen sentir se -- = zich onwel/niet goed voelen comprender/intender -- un cosa = iets verkeerd begrijpen -- accordate = vals de -- in pejo = van kwaad tot erger mal sub 1 het kwade, het slechte le ben e le -- = goed en kwaad -- indispensabile = noodzakelijk kwaad castigar le -- = het kwaad bestraffen combatter le -- = het kwaad bestrijden extirpar le -- = het kwaad uitroeien render le -- pro le -- = kwaad met kwaad vergelden facer -- a un persona = iemand kwaad doen facer plus de -- que de ben = meer kwaad dan goed doen

non vider necun -- = ergens geen kwaad in zien il non ha necun -- in illo = daar steekt geen kwaad in illa non vole facer -- a nemo = zij bedoelt daar geen kwaad mee BIBLIA delivra nos del --! = verlos ons van het kwaad! 2 ziekte, kwaal -- caduc = vallende ziekte -- de mar = zeeziekte -- de aere/de aviatores = luchtziekte -- de pais = heimwee un remedio contra tote sorta de --es = een geneesmiddel tegen allerlei kwalen FIGURATE -- del seculo = "Weltschmerz" 3 pijn, smart -- de capite/de testa = hoofdpijn -- de gorga/de gurgite = keelpijn -- de dentes = kiespijn -- de amor = minnepijn + Malacca sub n pr 1 Malakka malaceas sub pl 1 BOTANICA malaceae malacee adj 1 BOTANICA behorend tot de malaceae + malachio sub 1 BOTANICA watermuur + malachite sub 1 MINERALOGIA malachiet, berggroen + malacia sub 1 MEDICINA malacie, verweking + malacic adj 1 verweekt + malacoderme adj 1 ZOOLOGIA weekhuidig + malacologia sub 1 malacologie, kennis van de weekdieren + malacologic adj 1 malacologisch + malacologista sub 1 malacoloog, kenner van weekdieren + malacologo sub 1 malacoloog, kenner van weekdieren malade adj 1 ziek, ongesteld, aangetast, rot arbore -- = aangetaste boom dente -- = rotte tand spirito -- = gestoorde geest maladia sub 1 ziekte, aantasting, bederf -- mental = geestesziekte -- professional = beroepsziekte -- allergic = allergische ziekte -- hereditari = familiekwaal -- epidemic = epidemische ziekte -- imaginari = ingebeelde ziekte

147

-- infantil = kinderziekte -- cardiac/del corde = hartkwaal -- pulmonar = longziekte -- hepatic = leverziekte -- infectuose/infective/ contagiose = infectieziekte -- chronic/prolongate = slepende ziekte -- nervose/del nervos = zenuwziekte -- gynecologic = vrouwenziekte -- vascular = vaatziekte -- gastric/stomachal/de stomacho = maagkwaal -- del sanguine = bloedziekte -- del somno = slaapziekte -- tropical/del tropicos = tropenziekte -- del ulmas = iepziekte -- incurabile/insanabile/ immedicabile/irremediabile = ongeneeslijke ziekte -- simulate = geveinsde ziekte -- de deficientia = gebreksziekte -- viral = virusziekte -- del vetulessa = ouderdomskwaal caso de -- = ziektegeval subsidio de -- = ziektegeld predisposition a un -- = aanleg voor een ziekte curar --s = ziekten genezen luctar contra le --s = ziekten bestrijden attrappar/contraher/contractar un -- = een ziekte oplopen + malado sub 1 zieke -- mental/de mente = geesteszieke -- imaginari = ingebeelde zieke camera de -- = ziekenkamer condemnar un -- = een zieke opgeven + malaga sub 1 malaga (wijn) + malandrino sub 1 misdadiger, boosdoener, schelm, boef + malapteruro sub 1 ZOOLOGIA -- electric = siddermeerval + malar adj 1 ANATOMIA van de wang, wang... osso -- = jukbeen malaria sub ITALIANO 1 malaria malado de -- = malariapatiënt parasito de -- = malariaparasiet bacillo de -- = malariabacil epidemia de -- = malaria-epidemie infection de -- = malaria-infectie lucta contra le -- = malariabestrijding + malariatherapia sub 1 malariatherapie malaric adj 1 malaria... febre -- = malariakoorts attaccos -- = aanvallen van malaria

+ malato sub 1 CHIMIA malaat, zout van appelzuur + Malawi sub n pr 1 Malawi + malawian adj 1 Malawisch + malawiano sub 1 Malawiër + malaxar v 1 kneden, mengen (door kneden) -- argilla = klei kneden -- butyro = boter kneden + malaxation sub 1 het kneden, het dooreenmengen + malaxator sub 1 iemand die kneedt/dooreenmengt 2 kneedmachine, malaxeur -- a/de beton = betonmolen -- a/de mortero = mortelmolen camion -- = betonvrachtauto, truckmixer + malaxatori adj 1 kneed... machina -- = kneedmachine malay sub 1 Maleier 2 Maleis (taal) malay adj 1 Maleis dollar -- = Maleise dollar Malaya sub n pr 1 Malakka + malayo-polynesian adj 1 Maleis-Polynesisch linguas -- = Maleis-Polynesische talen + Malaysia sub n pr 1 Maleisië + malaysian adj 1 Maleisisch + malaysiano sub 1 Maleisiër malcontente adj 1 ontevreden, misnoegd + Maldivas (le) sub n pr pl 1 Malediven + maldivian adj 1 Maledivisch + maldiviano 1 Malediviër maledicente adj 1 kwaadsprekend, lasterend + maledicente sub 1 kwaadspreker, lasteraar maledicentia sub 1 kwaadsprekerij, lasterpraat

maledicer v 1 vervloeken, een vloek uitspreken over, verwensen, verdoemen maledicte adj 1 vervloekt, verdoemd casa -- = huis waar een vloek op rust iste dictionario -- = dat verrekte woordenboek malediction sub 1 vervloeking, verwensing, vloek, doem un -- pesa/grava super iste casa = er rust een vloek op dat huis malefic adj 1 onheilbrengend, noodlottig signos -- = onheilbrengende tekens planeta -- = onheilsplaneet haber un influentia -- = een kwade invloed hebben maleficentia sub 1 verdorven neiging, boosaardigheid, kwaadwilligheid maleficio sub 1 schanddaad 2 schade of nadeel door hekserij berokkend malevole adj 1 kwaadwillig reguardo -- = boosaardige blik stupiditate -- = kwaadaardige domheid intentiones -- = boosaardige bedoelingen malevolente adj 1 kwaadwillig, kwaadaardig, boosaardig reguardo -- = boosaardige blik stupiditate -- = kwaadaardige domheid intentiones -- = boosaardige bedoelingen surriso -- = kwaadaardige glimlach accusation -- = verdachtmaking malevolentia sub 1 kwaadwilligheid, boosaardigheid malfacer v 1 misdoen, kwaaddoen malfaciente adj 1 misdadig, boosaardig, verderfelijk + malfacientia sub 1 misdadigheid, boosaardigheid, verderfelijkheid + malfacto sub 1 wandaad, euveldaad, misdrijf malfactor sub 1 misdadiger, boosdoener, kwaaddoener, booswicht banda de --es = boevenbende malfamate adj 1 van slechte reputatie, in kwade reuk staand, berucht quartiero -- = beruchte buurt le Heydrich -- = de beruchte Heydrich

148

malformation sub 1 misvorming, afwijking, gebrek -- congenite/congenital = aangeboren afwijking -- cardiac/del corde = hartafwijking malgrado prep 1 ondanks, niettegenstaande -- toto = ondanks alles malgratiose adj 1 onbeleefd, boers, ongelikt, lomp + Mali sub n pr 1 Mali malia sub 1 maas (van net/gaas, etc.) passar inter le --s del rete = tussen de mazen van het net doorglippen a/de --s fin/stricte = fijnmazig nodo de un -- = maasknoop dimension del --s = maaswijdte rete de parve --s = net met kleine maaswijdte 2 steek (van handwerken), maas (van breiwerk) --s al inverso = averechtse steken 3 malie (ijzeren ringetje) cotta de --s = maliënkolder + malian adj 1 Malisch + maliano sub 1 Maliër maliar v 1 knopen (van netten), breien (van netten), van maliën voorzien -- un rete = een net knopen -- un catena = een ketting aaneenschakelen malic adj 1 appel... acido -- = appelzuur malignar v 1 boosaardig zijn, boosaardig handelen maligne adj 1 schadelijk, verderfelijk, kwaadaardig (ziekte) influentia -- = verderfelijke invloed maladia -- = kwaadaardige/boze ziekte tumor -- = kwaadaardige tumor melanoma -- = kwaadaardig melanoom febre -- = kwaadaardige koorts placer/gaudio/joia -- = leedvermaak spirito -- = boze geest 2 kwaadwillig, boosaardig interpretation -- = boosaardige interpretatie insinuation -- = kwaadwillige insinuatie malignitate sub 1 schadelijkheid, verderfelijkheid, kwaadaardigheid (ziekte) -- de un tumor = kwaadaardigheid van een tumor 2 kwaadwilligheid, boosaardigheid,

slechtheid -- del fortuna = boosheid van het lot + malintentionate adj 1 met slechte voornemens, kwaadwillig, slechtgezind considerar -- le action de un persona = iemand iets als boze opzet aanrekenen malitia sub 1 kwaadwilligheid, boosaardigheid, slechtheid, arglistigheid non me reguarda/mira con tante --! = kijk me niet zo kwaadaardig aan! 2 plaagzucht, ondeugendheid, guitigheid, schalksheid malitiose adj 1 kwaadwillig, boosaardig, arglistig, slecht placer/gaudio/joia -- = leedvermaak 2 plaagziek, plagerig, ondeugend, guitig, schalks su oculos brillava malitiosemente = haar ogen tintelden ondeugend malleabile adj 1 smeedbaar, pletbaar (metaal) substantia/materia -- = kneedbare stof -- como le cera = zacht als was metallo -- = zacht metaal ferro -- = smeedijzer 2 FIGURATE kneedbaar, buigzaam, meegaand + malleabilisar v 1 smeedbaar/pletbaar maken (van metaal) + malleabilisation sub 1 (het) smeedbaar/pletbaar maken (van metaal) malleabilitate sub 1 smeedbaarheid, pletbaarheid (metaal) 2 FIGURATE kneedbaarheid, buigzaamheid, meegaandheid -- de character = meegaandheid van karakter mallear v 1 hameren, mokeren 2 dorsen -- ris = rijst stampen malleo sub 1 hamer (bij het maliespel), malie 2 maliespel 3 plaats waar malie wordt gespeeld, maliebaan, malieveld 4 voorhamer, plethamer, moker colpo de -- = mokerslag + malleolar adj 1 ANATOMIA enkel..., malleolair ligamentos -- = enkelbanden fractura -- = en-kelbreuk + malleolo sub 1 ANATOMIA enkel

mallette sub 1 houten hamer -- de croquet (A) = croquethamer + mallophagos sub pl 1 ZOOLOGIA haar- en veerluizen + malnutrite adj 1 ondervoed + malnutrition sub 1 onjuiste voeding, ondervoeding, malnutritie edema de -- = hongeroedeem malo sub 1 appel -- acide = zure appel -- dulce = zoete appel -- silvestre = wilde appel -- farinose = melige appel -- a cocer = moesappel corde de un -- = klokhuis vino de --s = appelwijn, cider torta de --s = appeltaart puree (F)/compota de --s = appelmoes bolletta de --s = appelbol melassa de --s = appelstroop succo de --s = appelsap malodor adj 1 onwelriekend, stinkend pedes -- = stinkende voeten halito -- = stinkende adem + malpighia sub 1 BOTANICA malpighia + malpighiageas sub pl 1 BOTANICA malpighiaceae + malposition sub 1 MEDICINA verkeerde stand/ligging (o.a. van de foetus) malsan adj 1 ongezond, schadelijk voor de gezondheid climate -- = ongezond klimaat 2 ongezond, ziekelijk (anque FIGURATE) curiositate -- = ongezonde nieuwsgierigheid influentia -- = verderfelijke invloed lectura -- = ongezonde lectuur malsonante adj 1 onwelluidend 2 ongepast, aanstootgevend, onbehoorlijk, stuitend, ergerlijk (woord) malt sub 1 mout extracto de -- = moutextract gin (A) de -- = moutjenever bira de -- = moutbier flor de -- = moutbloem caffe de -- = moutkoffie fabrica de -- = mouterij sucro de -- = moutsuiker facer -- = mouten + Malta sub n pr 1 Malta Cruce de -- = Maltezer Kruis febre de -- = maltakoorts

149

ordine de -- = Maltezer orde Cavallero de -- = Maltezer ridder + maltage sub 1 moutbereiding, het mouten, mouterij maltar v 1 mouten pan maltate = moutbrood + maltase sub 1 BIOCHIMIA maltase maltator sub 1 mouter + malteria sub 1 mouterij, mouterijbedrijf + maltese adj 1 Maltees, Maltesisch Cruce -- = Maltezer Kruis can -- = maltezerhond, Maltezer leeuwtje + maltese sub 1 Maltees, Maltezer, inwoner van Malta 2 Maltees (taal) + malthusian adj 1 malthusiaans + malthusianismo sub 1 malthusianisme + malthusiano sub 1 aanhanger van het malthusianisme + maltificar v 1 mouten maltosa sub 1 CHIMIA moutsuiker, maltose maltractamento sub 1 mishandeling, slechte behandeling, toetakeling -- de animales = dierenmishandeling maltractar v 1 mishandelen, slecht behandelen, toetakelen, brutaliseren -- le grammatica = de grammatica geweld aandoen + malva sub 1 BOTANICA kaasjeskruid, malve, maluwe + malvaceas sub pl 1 BOTANICA malvaceae, malvaceeën, kaaskruidfamilie + malvacee adj 1 BOTANICA malveachtig, maluweachtig malversar v 1 verduisteren (geld), malverseren, knoeien malversation sub 1 verduistering (van geld), malversatie, knoeierij, fraude

+ Malvinas sub n pr pl 1 (Argentijnse naam voor:) Falkland Eilanden + mambo sub 1 mambo (dans) + mameluk sub 1 HISTORIA mammeluk (Egyptische ruiter) mamilla sub 1 ANATOMIA mamma, melkklier, borstklier, borst, tepel -- artificial = tepelhoedje inflammation del -- = tepelontsteking mamillar adj 1 mamilair, borst..., tepel... musculo -- = tepelspier cacto -- = tepelcactus 2 borstvormig, tepelvormig + mamillaria sub 1 BOTANICA wratdistel mamillate adj 1 van de borst, borst..., van de tepel, tepel... 2 met borsten, met tepels mamilliforme adj 1 borstvormig, tepelvormig mamillon sub 1 GEOGRAPHIA bult, heuvel(top) mamma sub 1 ANATOMIA mamma, borstklier, borst cancere/carcinoma del -- = borstkanker 2 moeder, mama, moe, ma papa e -- = pa en ma mammal sub 1 zoogdier mammalogia sub 1 mammalogie (leer der zoogdieren) mammalogic adj 1 de mammalogie betreffend + mammalogista sub 1 kenner van zoogdieren + mammalogo sub 1 kenner van zoogdieren mammari adj 1 borst..., tepel... vena -- = borstader glandulas -- = borstklieren, melkklieren (anque van zoogdieren) extirpation del glandula -- = mamma-amputatie carcinoma/carcere -- = mammacarcinoom, borstkanker + mammectomia sub 1 MEDICINA borstamputatie, mamma-amputatie -- partial = mammasparende behandeling mammifere adj 1 zoog... animal -- = zoogdier

mammifero sub 1 zoogdier ordine del -- = orde der zoogdieren --s carnivore = vleesetende zoogdieren mammiforme adj 1 borstvormig, tepelvormig + mammitis sub 1 MEDICINA borstontsteking + mammogramma sub 1 MEDICINA mammogram (röntgenfoto van de borst) + mammographia sub 1 mammografie, het doorlichten van de borst + mammographic adj 1 mbt het doorlichten van de borst examine -- = doorlichting van de borst mammona sub 1 BIBLIA mammon servir le -- = de mammon dienen mammut sub 1 ZOOLOGIA mammoet projecto -- = mammoetproject ordine -- = mammoetorder hall (A)-- = mammoethal interprisa = monsterbedrijf processo -- = monsterproces victoria -- = monsterzege alliantia -- = monsterverbond + Man sub n pr 1le Insula de -- = het Eiland Man + management sub ANGLESE 1 management + manager sub ANGLESE 1 manager manar v 1 vloeien, sijpelen, druppelen 2 voortvloeien (uit), voortkomen (uit), uitgaan (van), afkomstig zijn (van), ontstaan (uit) manata sub 1 handvol + mancamento sub 1 mankement, fout, defect, tekortkoming + mancantia sub 1 gebrek, tekortkoming -- de prole = kinderloosheid -- de attention = achteloosheid -- de tempore = tijdgebrek -- de spatio = ruimtegebrek -- de fide = trouweloosheid -- de gusto = smakeloosheid -- de reposo = gebrek aan rust -- de somno = gebrek aan slaap -- de personal = personeelsgebrek -- de perspicacia/perspicacitate = kortzichtigheid in -- de melio = bij gebrek aan beter per -- de spatio = wegens/door plaatsgebrek

150

mancar v 1 ontbreken, afwezig zijn, verstek laten gaan, verzuimen, te kort schieten -- de corde = geen hart hebben -- de corage = gebrek aan moed hebben -- a su deberes = in gebreke blijven il non debe -- un iota = er mag geen tittel aan ontbreken -- su salto = misspringen -- le occasion = de gelegenheid voorbij laten gaan -- su traino = zijn trein missen 2 gebrek hebben (aan) + manche sub FRANCESE 1 SPORT manche manchette sub FRANCESE 1 manchet button de -- = manchetknoop --s amovibile = losse manchetten manchu {tsj} adj 1 Mantsjoerijs manchu {tsj} sub 1 Mantsjoerijer 2 Mantsjoerijs (taal) Manchukuo {tsj} sub n pr 1 Mantsjoekwo Manchuria {tsj} sub n pr 1 Mantsjoerije mancipar v 1 JURIDIC overgeven (van iets) als eigendom + mancipation sub 1 JURIDIC overgave (van iets) als eigendom mancipe sub 1 (in)koper, aankoper manco sub 1 gebrek, tekort, tekortkoming, lacune, leemte, manco -- de aqua = watergebrek -- de gusto = smakeloosheid -- de interesse = gebrek aan belangstelling -- de vitaminas = vitaminegebrek -- de pecunia = geldgebrek -- de oxygeno = zuurstofgebrek -- de tempore = tijdgebrek -- de spatio = ruimtegebrek -- de memoria = vergeetachtigheid -- de perspicacia/perspicacitate = kortzichtigheid -- de viveres/de productos alimentari = gebrek aan levensmiddelen per -- de provas/probas = wegens gebrek aan bewijs + mandala sub 1 mandala + mandamento sub 1 RELIGION herderlijke brief, mandement 2 HISTORIA bevelschrift 3 JURIDIC rechtsgebied (van rechtbank)

mandante sub 1 JURIDIC lastgever, opdrachtgever, mandator mandar v 1 bevelen, gelasten passion/fame de -- = machtswellust 2 ontbieden, bij zich laten komen -- un prestre = een priester laten halen JURIDIC -- un teste = een getuige oproepen mandarin sub 1 HISTORIA mandarijn (hoge staatsambtenaar in China) anate -- = mandarijneend mandarina sub 1 BOTANICA mandarijn(tje) mandarinato sub 1 mandarijnendom, waardigheid/status van mandarijn 2 mandarijnendom, gezamelijke mandarijnen mandariniero sub 1 mandarijnboom mandarinismo sub 1 mandarinisme mandatario sub 1 ge(vol)machtigde, lasthebber, mandataris mandato sub 1 order, bevel, opdracht -- de perquisition = bevel(schrift) tot huiszoeking -- de expulsion = ontruimingsbevel -- contrari = tegenbevel -- de arresto = arrestatiebevel -- de pagamento = bevel(schrift) tot betaling, betalingsbevel -- postal = postwissel incassar un -- postal = een postwissel verzilveren non haber recipite -- = geen mandaat hebben per -- de = op last van 2 JURIDIC, POLITICA mandaat -- parlamentari = kamerlidmaatschap renunciar a/deponer su -- = zijn mandaat neerleggen prorogar un -- = een mandaat verlengen prorogation de un -- = verlenging van een mandaat region/territorio sub -- = mandaatgebied illes recipe lor -- del electorato = zij ontvangen hun mandaat van de kiezers sub -- del Nationes Unite = onder mandaat van de Verenigde Naties + mandator sub 1 JURIDIC lastgever, opdrachtgever, mandator mandibula sub 1 ANATOMIA (onder)kaak colpo de -- = kaakslag

2 onderste deel van een vogelsnavel, kauwwerktuig (van een insekt) mandibular sub 1 ANATOMIA van de kaak arco -- = kaakboog musculos -- = kaakspieren nervo -- = kaakzenuw mandola sub ITALIANO 1 MUSICA mandola, mandora + mandolinista sub 1 mandolinespeler club (A) de --s = mandolineclub orchestra de --s = mandolineorkest mandolino sub ITALIANO 1 MUSICA mandoline + mandragora sub 1 BOTANICA alruin, heksenwortel, mandragora + mandril sub 1 ZOOLOGIA mandril manducabile adj 1 eetbaar manducar v 1 eten manducation sub 1 het eten maneabile adj 1 gemakkelijk te hanteren, handzaam formato -- = handzaam formaat 2 handelbaar, gemakkelijk bestuurbaar maneabilitate sub 1 handzaamheid -- de un formato = handzaamheid van een formaat 2 handelbaarheid maneamento sub 1 het hanteren (van gereedschap, etc.), het bedienen, het omgaan (met) le -- de un machina = het bedienen van een machine le -- del penna = het hanteren van de pen le -- del pincel = het voeren van het penseel 2 het africhten (van paarden), het dresseren manear v 1 hanteren (van gereedschap, etc.), bedienen, gebruiken, omgaan (met) -- le penna = de pen hanteren -- le pincel = het penseel voeren -- un machina = een machine bedienen -- un arma = met een wapen omgaan difficile/dur a/de -- = moeilijk te hanteren saper (como) -- un cosa = met iets overweg kunnen saper (como) -- un persona = iemand weten te bespelen 2 africhten (van paarden), dresseren

151

maneo sub 1 listig gekonkel, listig gedoe, geknoei, intrige, kuiperij, machinatie 2 rijkunst (paarden) 3 manege, rijschool cavallo de -- = manegepaard + manes sub pl 1 manen (geesten der afgestorvenen bij de Romeinen) culto del -- = manisme invocar le -- del ancestres = de geesten der voorvaderen aanroepen + manese adj 1 van het eiland Man + manese sub 1 taal van het eiland Man 2 bewoner van het eiland Man manganato sub 1 CHIMIA manganaat manganese sub 1 CHIMIA mangaan mineral de -- = mangaanerts aciero al -- = mangaanstaal composito de -- = mangaanverbinding + manganesifere adj 1 mangaanhoudend ferro -- = mangaanijzer manganic adj 1 CHIMIA mangaan..., mangani... compositos -- = maangaanvebindingen acido -- = mangaanzuur oxydo -- = mangaanoxyde, mangani-oxyde manganifere adj 1 mangaanhoudend + manganina sub 1 manganine filo de -- = manganinedraad manganite sub 1 MINERALOGIA manganiet manganose adj 1 CHIMIA mangaan... oxydo -- = mangaan(di)oxyde, mangano-oxyde mangiabile adj 1 eetbaar + mangiabilitate sub 1 eetbaarheid + mangiante sub 1 iemand die eet, eter mangiar v 1 eten camera a/de -- = eetkamer sala a/de -- = eetzaal -- a satietate = zich rond eten -- cal(i)de = warm eten -- se le ungulas = op zijn nagels bijten invitar a -- = te eten vragen il es al hora de -- = het is etenstijd al hora de -- = onder etenstijd

mangiar sub 1 het eten, maaltijd le -- e le biber = eten en drinken le casa e le -- = kost en inwoning mangiator sub 1 eter -- de homines = menseneter mangiatoria sub 1 trog, voerbak, etensbak grillia de -- = ruif + mango sub 1 BOTANICA manga + mangrove sub 1 BOTANICA mangrove bosco de --s = mangrovenbos + mangusta,mangosta sub 1 ZOOLOGIA mangoeste mania sub 1 PSYCHOLOGIA manie -- persecutor/de persecution = vervolgingswaanzin -- religiose = godsdienstwaanzin 2 manie, (overdreven) voorliefde -- de luxo = pronkzucht -- de construer = bouwwoede -- de comprar = koopzucht, koopziekte -- de regular = regelzucht 3 stokpaardje, hebbelijkheid haber le -- de leger = een leeswoede hebben haber le -- de facer un cosa = een handje van iets hebben maniac adj 1 PSYCHOLOGIA manisch euphoria -- = manie 2 maniakaal, overdreven maniaco sub 1 maniak -- de exactitude = Pietje Precies -- del ordine = iemand met een ziekelijke opruimwoede -- sexual = seksmaniak + maniacodepressive adj 1 manisch-depressief tendentia -- = manischdepressieve neiging psychose (-osis) -- = manischdepressieve psychose manica sub 1 mouw -- curte = korte mouw -- longe = lange mouw -- medie = halve/halflange mouw -- tres quartos = driekwart mouw -- buffante = pofmouw -- campaniforme = klokmouw -- festonate = gefestoneerde mouw -- replicabile = opvouwbare mouw gilet a --s = mouwvest relevar le --s = de mouwen omslaan reverso del -- = omslag van de mouw foramine del -- = armsgat longor del -- = mouwlengte largor del -- = mouwwijdte emblema de -- = mouwembleem in --s de camisa = in hemdsmouwen

plicar a supra le --s = de mouwen opstropen 2 slang, buigzame buis/pijp, tuinslang, brandslang -- refrigerante = koelslang 3 zeeëngte le (Canal del) Manica = het Kanaal tunnel sub (le Canal) del Manica = Kanaaltunnel 4 handboei 5 gasgloeikous + manicate adj 1 BOTANICA begonia -- = manchetbegonia + manichee adj 1 RELIGION van de Manicheeërs + manicheismo sub 1 RELIGION manicheïsme + manicheo sub 1 RELIGION Manicheeër manichetto sub 1 mof -- conic = verloopmof accopulamento a -- = mofkoppeling/verbinding tubo a -- = mofpijp -- de assemblage = verbindingsmof + manichordio sub 1 MUSICA spinet met beklede snaren manico sub 1 hecht, heft, steel, handvat(sel), greep, hals (van viool) -- de scopa = bezemsteel -- de cultello = mesheft -- de coclear = lepelsteel -- de hacha {sj} = bijlsteel -- de martello = hamersteel -- de pincel = penseelsteel -- de lima = vijleheft berillos con -- = face-à-main patella a -- = steelpan + manicura sub 1 manicure, handverzorging + manicurar v 1 manicuren, iemands handen en nagels verzorgen + manicurista sub 1 manicure (persoon) manicuro sub 1 manicure (persoon) maniera sub 1 manier, wijze adverbio de -- = bijwoord van wijze --s = manieren --s vulgar = onbeschaafde manieren --s raffinate = verfijnde manieren/omgangsvormen bon/mal --s = goede/slechte manieren -- de viver = levenswijze -- de pensar = denkwijze -- de argumentar = betoogtrant de -- que = zodat

152

in qualque -- = enigszins de nulle -- = op geen enkele manier del mesme -- = op dezelfde manier de/per un -- o de/per un altere = op de een of andere manier de qualcunque -- = hoe dan ook manierar sub 1 op gekunstelde en gemaakte wijze uitdrukken/weergeven ille ha alco de manierate = hij heeft iets gekunstelds manierismo sub 1 maniërisme, gekunsteldheid, gemaaktheid manierista sub 1 maniërist + manierista adj 1 maniëristisch + manieristic adj 1 maniëristisch manierose adj 1 goedgemanierd, beleefd + manifestabile adj 1 waarvan blijk kan worden gegeven, wat kan worden geuit sentimentos difficilemente -- = gevoelens die moeilijk kunnen worden geuit + manifestante sub 1 manifestant, demonstrant, betoger le --s afflue de tote partes al placia = de betogers stromen van alle kanten het plein op dispersion del --s = verspreiding van de betogers manifestar v 1 blijk geven van, te kennen geven, betonen, uiten -- su gaudio/joia = zijn vreugde tonen/uiten -- su adhesion a = zijn adhesie betuigen aan -- su accordo con un cosa = zijn instemming betuigen met iets -- su satisfaction = zijn tevredenheid betuigen -- signos de fatiga = tekenen van vermoeidheid vertonen -- su sentimentos = zijn gevoelens uiten -- su voluntate = zijn wil tonen -- su intentiones = zijn bedoelingen te kennen geven 2 manifesteren, demonstreren, betogen, een betoging houden -- pro le pace = betogen voor de vrede manifestation sub 1 uiting, het aan de dag treden --es artistic = kunstuitingen -- sportive = sportmanifestatie -- theatral = toneelmanifestatie -- de gaudio/de joia = uiting van vreugde -- de fortia = machtsvertoon JURIDIC -- de voluntate = wilsverklaring 2 manifestatie, demonstratie, betoging -- de agricultores = betoging van

boeren -- de Prime Maio = meibetoging -- del fame = hongerbetoging -- pro le pace = vredesbetoging libertate de -- = demonstratievrijheid + manifestator sub 1 POLITICA demonstrant manifeste adj 1 duidelijk, zichtbaar, manifest, evident, in 't oog springend differentia -- = zichtbaar/duidelijk verschil error -- = duidelijke vergissing opinion -- = uitgesproken mening devenir -- = bekend worden esser in stato de ebrietate -- = in kennelijke staat verkeren manifesto sub 1 manifest, openbare verklaring -- electoral = verkiezingsmanifest -- communista = communistisch manifest -- seditiose = opruiend manifest + maniforme adj 1 handvormig + Manila sub n pr 1 Manilla tabaco de -- = manillatabak cigarro de -- = manilla sigaar cannabe/cannabis de -- = manillahennep, abaca corda de (cannabe/cannabis de) -- = manillatouw manilla sub 1 armband catenetta de -- = armbandkettinkje 2 handboei poner le --s a un persona = iemand de handboeien omdoen maniluvio sub 1 MEDICINA handbad + manioc sub 1 BOTANICA broodwortel, cassave, maniok radice de -- = maniokwortel farina de -- = maniokmeel pan de -- = maniokbrood raspa de -- = maniokrasp + manipetale adj 1 BOTANICA met handvormig ingesneden kroonbladen + manipulabile adj 1 manipuleerbaar manipular v 1 hanteren, behandelen, omgaan met, bezigen, manipuleren 2 de zaken op zijn wijze regelen, knoeien met (tekst/cijfers, etc.), vervalsen, manipuleren -- un persona = iemand naar zijn hand stellen -- le electiones = de verkiezingen manipuleren lassar se -- = zich laten manipuleren

manipulation sub 1 hantering, behandeling, bediening, bewerking, manipulatie effectuar --es = handelingen verrichten -- chimic = scheikundige manipulaties -- genetic = genetische manipulatie con alicun --es simple on pote dismontar iste bicycletta = met een paar eenvoudige handelingen is die fiets uit elkaar te halen 2 geknoei, gekuip, gekonkel, manipulatie --es financiari = financiële manipulaties -- electoral = geknoei bij de verkiezingen manipulative adj 1 manipulatief, manipulerend manipulator sub 1 manipulator, hanteerder, bewerker, bedienings(vak)man, operator + manipulatori adj 1 manipulerend + manipulo sub 1 manipel + manismo sub 1 RELIGION manisme + Manitu sub n pr 1 RELIGION Manitoe, Grote Geest, God manivella sub 1 (hand)kruk, zwengel, slinger, (kruk)arm, draaikruk, hendel, omslag -- de pumpa = pompzwengel -- de freno = remkruk -- de securitate = veiligheidskruk button/cavilia del -- = krukpen/tap transmission a -- = krukoverbrenging transmission sin -- = krukloze overbrenging movimento de -- = krukbeweging arbore a -- = krukas, krukstang, drijfstang tornar/girar le -- = aan de slinger draaien manivellar v 1 aan de kruk, etc. draaien, de kruk, etc. omdraaien manna sub 1 BIBLIA manna, hemels voedsel 2 PHARMACIA manna (van de manna-es) mannequin sub FRANCESE 1 mannequin defilata de --s = modeshow 2 (etalage)pop + mannite sub 1 CHIMIA mannasuiker, manniet, mannitol + mannitol sub 1 Vide: mannite

153

+ mannosa sub 1 CHIMIA mannose, moutsuiker mano sub 1 hand --s callose = vereelte handen palma del -- = handpalm dorso del -- = rug van de hand cavo del -- = holle van de hand le -- del artista = de hand van de kunstenaar freno a/de -- = handrem pumpa a/de -- = handpomp serra a/de -- = handzaag interruptor a -- = handschakelaar labor/travalio a -- = handwerk gesto/movimento de -- = handbeweging sub -- = onderhands, "in 't handje" del -- al -- = regelrecht, rechtstreeks de prime -- = uit de eerste hand un -- lava le altere = de ene hand wast de andere -- dext(e)re = rechterhand scriber per le -- dext(e)re = rechts(handig) schrijven -- leve/sinistre = linkerhand scriber per le -- leve/sinistre = links(handig) schrijven -- infantil = kinderhand -- sacrilege = schennende hand --s in alto! = handen omhoog! movimento de -- = handbeweging bagage a/de -- = handbagage basio/osculo de -- = handkus peso de -- = halter perforator a/de -- = handboor carretta de -- = handkar granata a/de -- = handgranaat portata de -- = handbereik haber un cosa al portata del -- = iets bij de hand hebben esser a portata de -- = voor het grijpen liggen batter le --s = in de handen klappen lavar se le --s = zijn handen wassen venir al --s = op de vuist gaan, handgemeen worden levar le -- = de hand opsteken lassar le -- libere a un persona = iemand de vrije hand laten peter/demandar le -- de = dehand vragen van passar per multe --s = door de handen van velen gaar esser in bon --s = in goede handen zijn dar/stringer le -- a un persona = iemand de hand geven/drukken/schudden de secunde -- = tweedehands con -- de ferro = met ijzeren hand con su proprie -- = eigenhandig a plen --s = met handenvol benes in --(s) morte = goederen in de dode hand haber le --s libere = de handen vrij hebben, de vrije hand hebben, vrij spel hebben haber le --(s) in un cosa = de hand in iets hebben haber le --s dur = hardhandig zijn dar un --/prestar le/tender le -a un persona = iemand een handje helpen dar le ultime -- a = de laatste hand leggen aan

mitter le -- super = de hand leggen op cader inter/in le --s de = in handen vallen van leger (in) le lineas del -- = de hand lezen levar le -- contra un persona = de hand tegen iemand opheffen tender le -- a un persona = iemand de hand reiken/toesteken prender a duo --s = met beide handen aangrijpen passar de -- in -- = van hand tot hand gaan junger/cruciar le --s = de handen vouwen conducer un persona per le -- = iemand bij de hand leiden escappar de -- = uit de hand lopen facite a -- = met de hand gemaakt, handwerk scribite a -- = met de hand geschreven suite a -- = met de hand genaaid sacco a -- = handtas cambiar/mutar de --s = in andere handen overgaan passar in altere --s = in andere handen overgaan demandar le -- de un persona = de hand van iemand vragen poner in --s de = ter hand stellen poner le -- al obra = de hand aan de ploeg slaan poner le -- in le foco pro = zijn hand in het vuur steken voor votar a -- levate = stemmen bij handopsteken mangiar un pira con le --s = een peer uit de hand eten fricar se le --s = zich in de handen wrijven un pictura del -- de Goya = een schilderij van Goya con le --s in alto = met opgeheven handen con -- firme = met vaste hand prisa de --s = handdruk -- de obra = mankracht, arbeidskracht -- de obra disponibile = arbeidsreserve -- de obra immigrate = gastarbeid, gastarbeiders -- de obra interimari = uitzendkrachten cura del --s = manicure curar le --s = manicuren a -- armate = gewapenderhand in un torno de -- = in een handomdraai 2 SPORT handsbal, hands -- involuntate = aangeschoten hands 3 handschrift haber un belle -- = een mooi handschrift hebben 4 LIGATURA DE LIBROS katern, boek (25 vel papier) un -- de papiro = een boek papier manographo sub 1 TECHNICA (registrerende) manometer, drukmeter, indicateur + manometria sub 1 manometrie, druk/spanningsmeting

+ manometric adj 1 manometrisch manometro sub 1 manometer -- a aere comprimite = gesloten manometer -- a aere libere = open manometer -- a liquido = vloeistofmanometer -- a gas = gasmanometer -- a mercurio = kwikmanometer -- a membrana = membraanmanometer -- metallic = metaalmanometer -- registrator = registrerende manometer -- de Bourdon = buisveermanometer manomorte sub 1 JURIDIC dode hand benes de -- = goederen in de dode hand + manostato sub 1 manostaat manovra sub 1 behandeling, bediening, het sturen 2 FERROVIA het rangeren station de --s = rangeerstation via de --s = rangeerspoor locomotiva de --s = rangeerlocomotief 3 zeemanschap 4 kunstgreep, list, manoeuvre -- de diversion = afleidingsmanoeuvre -- electoral = verkiezingsmanoeuvre 5 MILITAR --s = manoeuvres 6 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES --s = tuigage, takelage manovrabile adj 1 manoeuvreerbaar, (gemakkelijk) bestuurbaar manovrabilitate sub 1 manoeuvreerbaarheid, bestuurbaarheid -- de un nave = manoeuvreerbaarheid van een schip -- de un grue = be-stuurbaarheid van een kraan manovrar v 1 manoeuvreren, bedienen, besturen -- un grue = een hijskraan besturen 2 manoeuvreren (van vaar- en voertuigen) 3 FERROVIA rangeren 4 MILITAR manoeuvres houden 5 FIGURATE handig manoeuvreren, handig opereren, slinks handelen -- un persona = iemand naar zijn hand stellen manovrator sub 1 iemand die manoeuvreert mansarda sub 1 ARTE DE CONSTRUER mansardedak (gebroken kap) 2 zolder, zolderruimte, dakkamer, zolderkamertje

154

mansuete adj 1 tam 2 zachtmoedig, vriendelijk, mild mansuetude sub 1 tamheid 2 zachtmoedigheid, vriendelijkheid, mildheid -- evangelic = evangelische zachtmoedigheid + mansuk sub 1 mansoek + manta sub 1 (vis) manta mante sub 1 ZOOLOGIA roofsprinkhaan -- religiose = bidsprinkhaan mantelletto sub 1 manteltje, jasje 2 FORTIFICATION draagbare borstwering mantello sub 1 (over)jas, mantel -- de pluvia = regenjas -- de hiberno = winterjas -- de pellicia = pelsmantel/jas -- de vison = nertsmantel, minkmantel -- de armenio = hermelijnen mantel -- de jeans (A) = spijkerjas -- de/in loden = lodenjas -- parapulvere = stofjas -- del camino = schoorsteenmantel mitter un -- = een jas aantrekken distachar {sj} su -- = zijn jas losknopen mantenentia sub 1 handhaving, instandhouding, bewaring, onderhoud -- del dicas = instandhouding van de dijken -- del ordine establite = handhaving van de bestaande orde -- del poter de compra del consumitor = behoud van koopkracht -- de un computator/computer (A) = onderhoud van een computer servicio de -- = onderhoudsdienst contracto de -- = onderhoudscontract personal de -- = onderhoudspersoneel mechanico de -- = onderhoudsmonteur obligation de -- = onderhoudplicht costos/expensas de -- = onderhoudskosten 2 levensmiddelen, voedsel, levensbehoeften mantener v 1 handhaven, (in stand) houden, behouden, bewaren, onderhouden -- su reputation = zijn reputatie ophouden -- le poter = de macht handhaven -- le ordine = de orde handhaven -- le disciplina = de tucht handhaven -- in marcha {sj} = aan de gang houden

-- se al superficie = bovenblijven (niet zinken) -- fresc le flores = de bloemen fris houden -- relationes commercial/mercantil con = handelsbetrekkingen onderhouden met -- un tradition = een traditie in ere/stand houden -- un persona in vita = iemand in leven houden -- un persona in su function = iemand in zijn functie handhaven -- un familia = een gezin onderhouden -- un servicio = een dienst onderhouden -- su jardin = zijn tuin onderhouden 2 volhouden, staande houden (mening) -- su opinion = bij zijn mening blijven -- un promissa = een belofte houden -- su parola = zijn woord houden + mantenibile adj 1 handhaafbaar mantenimento sub 1 handhaving, instandhouding, bewaring, onderhoud -- del disciplina/ordine = handhaving van de orde -- del pace = handhaving van de vrede -- de un computator/computer (A) = onderhoud van een computer -- arretrate = achterstallig onderhoud servicio de -- = onderhoudsdienst contracto de -- = onderhoudscontract mechanico de -- = onderhoudsmonteur personal de -- = onderhoudspersoneel costos/expensas de -- = onderhoudskosten obligation de -- = onderhoudplicht travalio/labor benevole con -de allocution = vrijwilligerswerk met behoud van uitkering con alte costos de uso e -- = duur in het gebruik 2 levensmiddelen, voedsel, levensbehoeften mantenitor sub 1 iemand die iets in stand houdt/bewaart/behoudt/handhaaft, instandhouder, handhaver mantic adj 1 de mantiek betreffend mantica sub 1 waarzeggerskunst, waarzeggerij, wichelaarskunst, mantiek, divinatie mantilla sub ESPANIOL 1 mantilla mantissa sub 1 MATHEMATICA mantisse

+ mantra sub 1 mantra + Mantua sub n pr 1 Mantua + mantuan adj 1 van/uit Mantua, Mantuaans cygno -- = Mantuaanse zwaan (bijnaam van Virgilius) manual sub 1 handboek, leerboek -- de historia = geschiedenishandboek -- de mathematica = wiskunde(leer)boek -- hydrologic = hydrologisch handboek -- culinari/de cocina = kookboek consultar le -- = het handboek raadplegen 2 manuaal (van orgel) manual adj 1 hand..., met de hand gedaan, manueel obrero/laborator/travaliator -= handarbeider labor/travalio -- = hand(en)arbeid soldatura -- = handmatig lassen controlo -- = handbediening pressa -- = handpers fortia -- = handkracht therapia -- = manuele therapie usar fortia -- pro le excavation = handkracht gebruiken voor de graafwerkzaamheden dictionario -- = handwoordenboek interruptor -- = handschakelaar habilitate -- = handvaardigheid + manualitate sub 1 manueel karakter -- de un la-bor/travalio = manueel karakter van een werk manufactura sub 1 fabriek, bedrijf -- de fusiles = geweerfabriek -- de porcellana(s) = porseleinfabriek 2 vervaardiging, bewerking, fabricage, fabricatie + manufacturabile adj 1 verwerkbaar, bewerkbaar manufacturar v 1 vervaardigen, verwerken, (aan)maken, fabriceren, voortbrengen, produceren manufacturari adj 1 fabrieks..., industrie... urbe -- = fabriekstad, industriestad manumission sub 1 JURIDIC vrijlating (van een slaaf/lijfeigene), manumissie manuscripte adj 1 handgeschreven character -- = schrijfletter manuscripto sub 1 manuscript, handschrift --s medieval/del medievo = middeleeuwse handschriften

155

catalogo de --s = handschriftencatalogus collection de --s = handschriftenverzameling deciframento de un -- = het ontcijferen van een handschrift + maoismo sub 1 maoïsme + maoista sub 1 maoïst + maoista adj 1 maoïstisch + maori adj 1 Maori... + maori sub 1 Maori 2 Maori (taal) mappa sub 1 landkaart -- de Europa = kaart van Europa -- celeste = hemelkaart, sterrenkaart -- scholar = schoolkaart -- topographic = topografische kaart -- touristic {oe} = toeristenkaart -- (topographic) del stato major = stafkaart -- de stratas = plattegrond -- de camminos = wegenkaart -- meteorologic = meteorologische kaart -- geologic = geologische kaart -- astronomic = astronomische kaart -- hydrographic = hydrografische kaart -- nautic/marin/maritime = zeekaart -- orographic = bergkaart -- selenographic/del luna = maankaart -- linguistic = taalkaart -- regional = streekkaart -- additional = bijkaart -- mute = blinde kaart disrolar/extender un -- = een kaart uitrollen mappamundi sub LATINO 1 wereldkaart maquerello sub 1 ZOOLOGIA makreel pisca de -- = makreelvisserij/vangst piscator de --s = makreelvisser rete de --s = makreelnet filet de -- = makreelfilet fritura de -- = gebakken makreel + maquette sub FRANCESE 1 maquette -- de un nave = scheepsmodel construction de --s = maquettebouw constructor de --s = maquettenbouwer/maker mar sub 1 zee -- agitate = onstuimige zee -- grosse = ruwe zee, hoge zee -- calme/tranquille = kalme zee

-- platte = gladde zee -- libere = vrije zee in alte --, in plen -- = in volle zee homine de -- = zeeman gente de -- = zeelui/lieden aqua de -- = zeewater mal de -- = zeeziekte haber le mal de -- = zeeziek zijn compasso de -- = zeekompas armea de -- = marine nivello del -- = zeeniveau dica de -- = zeedijk delta de -- = zeedelta ave de -- = zeevogel tructa de -- = zeeforel laro de -- = zeemeeuw brema de -- = zeebrasem monstro de -- = zeemonster combatto de -- = zeegevecht, zeeslag heroe de -- = zeeheld viage de -- = zeereis serpente de -- = zeeslang limace de -- = zeeslak scuma/spuma de -- = zeeschuim pisca de -- = zeevisserij pisce de -- = zeevis sablo/arena de -- = zeezand porto de -- = zeehaven costa del -- = zeekust esclusa de -- = zeesluis stricto de -- = zeestraat, zeeëngte vento de -- = zeewind ZOOLOGIA stella de -- = zeester leon de -- = zeeleeuw planta de -- = zeeplant spergula de -- = zeespurrie ananas de -- = zeeananas anguilla de -- = zeepaling tremor -- = zeebeving fundo del -- = zeebodem aere del -- = zeelucht ericio de -- = zeeëgel bracio de -- = zeearm lupo de -- = 1 zeewolf, 2 zeebink hirundine de -- = zeezwaluw alga de -- = zeewier currente del -- = zeestroming latere del -- = zeekant, zeezijde superficie del -- = zeeoppervlak, zeespiegel per -- e per terra = te land en ter zee transporto per -- = vervoer over zee -- de foco = vuurzee -- interne/interior = binnenzee -- polar/glacial = poolzee Mar Nigre = Zwarte Zee Mar Morte = Dode Zee Mar del Nord = Noordzee Mar de Irlanda = Ierse Zee Mar de China {sj} Meridional = Zuidchinese Zee Mar de Bering = Beringzee Mar de Corallo = Koraalzee Mar Baltic = Oostzee Mar Caribe = Caribische Zee Mar Egee = Egeïsche Zee Mar de China {sj} = Chinese Zee Mar Caspie = Kaspische Zee Mar Adriatic = Adriatische Zee Mar Jalne = Gele Zee Mar Blanc = Witte Zee Mar Rubie = Rode Zee un -- de sanguine = een grote plas bloed -- de parolas = woordenvloed -- de lacrimas = vloed van tranen -- del vita/del existentia =

levenszee portar aqua al -- = water naar de zee dragen fructos del -- = eetbare zeevis en schaal- en schelpdieren, "fruits de mer" homine in --! = man overboord! haber le dominio del -- = de heerschappij ter zee hebben marabu sub 1 ZOOLOGIA maraboe marabut sub 1 maraboet (mohammedaanse kluizenaar in Noordwest Afrika) + maracuja sub 1 BOTANICA maracuja + maranta sub 1 BOTANICA maranta, arrownoot marasca sub ITALIANO 1 BOTANICA maraskijnkers (soort morel) maraschino sub 1 maraskijn, marasquin pudding (A) al -- = maraskijnpudding sauce (F) al -- = maraskijnsaus + marasmic adj 1 krachteloos, kwijnend + marasmo sub 1 krachteloosheid, inzinking, uittering, kwijning, marasme -- economic = econo-mische inzinking + marathon sub 1 SPORT marathon cursor/currero de -- = marathonloper 2 FIGURATE marathonzitting, marathonwedstrijd, etc. -- de dansa = lange danspartij debatto -- = marathondebat discurso -- = marathonrede session -- = marathonzitting reunion -- = marathonvergadering marca (I) sub 1 (ken)teken, merkteken, (ken)merk, stempel -- distinctive = kenmerk, merkteken, herkenningsteken, onderscheidingsteken -- typographic = drukkersteken -- figurative = beeldmerk portar le --s de un cosa = de kenmerken van iets dragen -- de vino = wijnmerk -- de auto(mobile) = automerk -- transparente/de aqua = watermerk -- de qualitate = keurmerk -- incognite = onbekend merk a vostre --(s)! preste! partir! = op uw plaatsen! klaar! af! 2 bewijs, blijk, teken -- de favor = gunstbetoon/bewijs -- de respecto = eerbetoon -- de confidentia = blijk van vertrouwen le malado ha recipite multe --s de sympathia = de patiënt ontving vele blijken van belangstelling

156

3 (waar)merk, (keur)merk, waarborg(merk), handelsmerk producto de -- = merkartikel -- commercial/de commercio = handelsmerk -- de fabrica = fabrieksmerk -- discographic = platenmerk, platenlabel -- (de fabrica) registrate/depositate = gedeponeerd fabrieksmerk lege de --s commercial = merkenwet JURIDIC derecto de --s = merkenrecht de -- superior = van uitstekende kwaliteit vino de -- = uitstekende wijn 4 prent, spoor, afdruk, indruk --s de digitos = vingerafdrukken --s de passos in le nive = voetsporen in de sneeuw -- de variola = pokput --s de vitros in un tabula = kringen van glazen in een tafelblad 5 stempel (instrument), merktang marca(II) sub 1 mark, grensgewest, grensgebied + marcage sub 1 merking 2 SPORT mandekking error de -- = dekkingsfout + marcapaginas sub 1 bladwijzer, boekelegger marcar v 1 markeren, aanduiden, aangeven, aanwijzen, merken -- per un cruce = aankruisen -- per un tracto = aanstrepen -- per un puncto = aanstippen -- de tinta = inkten -- le contornos de un cosa = de contouren van iets aangeven tinta pro -- = merkinkt marcate de variolas = pokdalig SPORT -- un goal (A) = een doelpunt maken + marcasite sub 1 GEOLOGIA marcasiet, zwavelijzer marcate adj 1 duidelijk, uitgesproken, opvallend differentia -- = duidelijk verschil preferentia -- = uitgesproken voorkeur tractos -- = duidelijke trekken contornos -- = duidelijke contouren -- per le variola = pokdalig marcator sub 1 merker, stempelaar 2 SPORT mandekker marcer sub 1 BOTANICA verwelken, verdorren marcescente adj 1 BOTANICA verwelkend marcescentia sub 1 BOTANICA het verwelken, verwelking

marcescer v 1 BOTANICA verwelken, verdorren marcescibile adj 1 BOTANICA verwelkbaar marcha {sj} sub 1 mars, gang, tred duo horas de -- = twee uur lopen Marcha {sj} de Quatro Dies = Vierdaagse -- de pace = vredesmars -- victoriose = zegetocht -- del fame = hongermars -- fortiate = geforceerde mars -- triumphal = triomfmars -- vive = vlugge tred ordine de -- = marsbevel un hora de -- = een uur gaans facer un -- = een mars maken continuar le -- = doormarcheren esser in plen -- = in volle gang zijn mantener in -- = aan de gang houden ordine de -- = marsorder traino in -- = rijdende trein mitter se/poner se in -- = beginnen te lopen, zich op mars begeven, op weg gaan mitter/poner un cosa in -- = iets in werking stellen mitter/poner le motor in -- = de motor starten functionar a plen --s = op volle toeren draaien le -- del cosas = de loop der dingen le -- normal del cosas = de gewone gang van zaken preste pro le -- = marsklaar si toto marcha {sj} ben = als alles goed gaat/meezit frenar le -- de un cosa = iets in zijn vaart stuiten 2 MUSICA mars -- turc = Turkse mars -- de Radetsky = Radetsky mars -- militar = militaire mars -- funebre = treurmars -- nuptial = bruiloftsmars canto de -- = marslied musica de -- = marsmuziek marchar {sj} v 1 marcheren, lopen marchesa sub 1 markiezin, markgravin marchesato sub 1 markizaat, markgraafschap marchese sub 1 markies, markgraaf marcide adj 1 verwelkt, verdord 2 lusteloos, hangerig, slap marco sub 1 gewicht van 230 gram voor het wegen van goud en zilver 2 mark (munt) Marco sub n pr 1 Markus evangelio de/secundo -- = evangelie van Marcus -- 6, versetto 10 = Marcus 6, vers 10

marcor sub 1 verwelking, verdorring 2 kwijning, lusteloosheid + mare (pl: maria) sub LATINO 1 ASTRONOMIA mare (op de maan, op Mars) marea sub 1 getij(de), tij -- alte = vloed, hoog water -- basse = eb, laag water -- medie = halftij -- morte = doodtij -- de equinoctio = springtij -- contrari = tegentij -- crescente/ascendente = opkomend/wassend tij bassino a -- = getijbekken movimento del -- = getijbeweging action de -- = getijdenwerking cambio/cambiamento del -- = keren van het tij porto a/de -- = getijhaven fluvio/riviera a/de -- = getijrivier energia de -- = getijenergie currente de -- = getijstroom esclusa de -- = getijsluis foco/lumine/luce/pharo de -- = getijlicht bolla de -- = getijbal indicator del horas de --/del --s = getijtafel tabula de -- = getijtafel -- human = stroom mensen marechal sub FRANCESE 1 maarschalk baston de -- = maarschalkstaf marechala {sj} sub 1 maarschalksvrouw marechalato {sj} sub 1 maarschalksrang maremma sub 1 moeras, maremma, moerassige kuststreek + maremmatic adj 1 moeras... febre -- = moeraskoorts, malaria + marena sub 1 (vis) marene + mareogramma sub 1 getijdendiagram + mareographo sub 1 getijmeter + mareometro sub 1 getijmeter margaric adj 1 CHIMIA acido -- = margarinezuur margarina sub 1 margarine -- dietetic = dieetmargarine -- semigrasse = halvarine -- vegetal = plantaardige margarine fabrica de -- = margarinefabriek fabricante de -- = margarinefabrikant fabrication de -- =

157

margarinefabricage marca de -- = margarinemerk margarita sub 1 parel jectar --s ante le porcos = paarlen voor de zwijnen werpen 2 BOTANICA parve -- = madelief(je) 3 BOTANICA margriet Margarita sub n pr 1 Margaretha, Margriet, Griet, Greet + margaritifere adj 1 parelhoudend, parel... ostrea -- = pareloester margaritana -- = rivierparelmossel marginal adj 1 rand..., marginaal, in de marge geschreven phenomeno -- = randverschijnsel persona -- = randfiguur adornamento -- = randversiering cristo/cresta -- = randlijst, opstaande rand designo -- = randtekening adjustator -- = margetoets (op schrijfmachine) nota/glossa -- = kanttekening existentia -- = marginaal bestaan 2 marginaal, bijkomstig, ondergeschikt, secundair interprisa -- = marginaal bedrijf de importantia -- = van ondergeschikt belang METEO perturbation -- = randstoring MATHEMATICA valor -- = randwaarde ECONOMIA costos -- = marginale kosten ECONOMIA utilitate -- = grensnut ECONOMIA compratores -- = marginale kopers function -- = randfunctie analyse (-ysis) -- = randanalyse 3 BOTANICA randstandig + marginalia sub pl LATINO 1 korte aantekeningen + marginalisar v 1 marginaliseren + marginalisation sub 1 marginalisatie + marginalitate sub 1 marginaliteit, het marginaal zijn marginar v 1 margineren, de marges instellen, een witte rand laten om 2 kanttekeningen maken bij marginate adj 1 met een rand, gerand + marginator sub 1 margetoets (van schrijfmachine), margesteller + marginatura sub 1 het margineren, marginering margine sub 1 boord, kant, rand

al -- del cammino = aan de kant van de weg viver in le/al -- del societate = aan de zelfkant van de samenleving leven 2 (witte) rand, marge, kantlijn -- stricte = smalle marge -- large = brede marge linea de -- = kantlijn nota in/a -- = aantekening in de marge 3 marge, speelruimte, speling -- stricte = smalle marge TECHNICA -- de securitate = veiligheidsmarge TECHNICA -- de tolerantia = tolerantiegrens COMMERCIO -- beneficiari/de beneficio/de profito = winstmarge -- de reflexion = bedenktijd lassar -- al phantasia = ruimte voor fantasie overlaten + marginifere adj 1 BOTANICA een rand dragend, gerand marginose adj 1 met een ruime marge + margrave sub 1 HISTORIA markgraaf + margraviato sub 1 HISTORIA markgraafschap Maria sub n pr 1 Maria + marial adj 1 CATHOLICISMO van Maria, Maria... culto -- = Mariaverering canto -- = Marialied legenda -- = Marialegende congregation -- = Mariacongregatie marian adj 1 Maria... culto -- = Mariaverering die -- = Mariadag anno -- = Mariajaar congregation -- = Mariacongregatie marianismo sub 1 (overdreven) Mariaverering Marianna sub n pr 1 Marianne GEOGR Mariannas = Marianen + maricultura sub 1 zeeteelt (het kweken van zeegewas en zeedieren) + marihuana,marijuana sub 1 marihuana cigarretta de -- = marihuanasigaret + marimba sub 1 MUSICA marimba marin adj 1 zee..., van de zee millia -- = zeemijl aere -- = zeelucht

odor -- = zeelucht (geur) vento -- = zeewind cura -- = herstellingskuur aan zee monstro -- = zeemonster sal -- = zeezout planta -- = zeeplant costa -- = zeekust vacca -- = zeekoe bivalvo -- = kokkel(schelp) leon -- = zeeleeuw blau -- = zeeblauw animal -- = zeedier aquila -- = zeearend cavallo -- = zeepaardje corvo -- = zeeraaf ave -- = zeevogel tortuca -- = zeeschildpad arenicola -- = zeepier pisca -- = zeevisserij pisce -- = zeevis elephante -- = zeeolifant flora -- = zeeflora fauna -- = zeefauna anemone -- = zeeanemoon alga -- = zeewier plancton -- = zoutwaterplankton, haloplankton scout (A) -- = zeeverkenner nation -- = zeenatie collo -- = matrozenkraag costume -- = matrozenpak biologia -- = biologie van de zee ecologia -- = ecologie van de zee marina sub 1 zeewezen, zeevaart, marine, vloot, zeemacht -- de guerra = oorlogsvloot, oorlogsmarine -- mercante/mercantil/ commercial/de commercio = handelsvloot, koopvaardij capitano del -- mercante = koopvaardijkapitein officiero de -- = marine-officier attaché (F) de -- = marine-attaché base del -- = marinebases ministerio de -- = ministerie van marine infanteria de -- = mariniers avion/aeroplano de -- = marinevliegtuig nave/vascello del -- = marinevaartuig budget (A) del -- = marinebegroting recruta del -- = marinerekruut 2 PICTURA zeegezicht pictor de --s = zeeschilder marinada sub 1 marinade, marineersaus, pekelsaus, gemarineerd vlees mitter un cosa in le -- = iets in de marinade zetten marinar v 1 marineren, inmaken, pekelen + marinate adj 1 gemarineerd haringo -- = gemarineerde haring cucumbres/cucumeres -- = zure bommen marinero sub 1 zeeman, matroos -- de aqua dulce = binnenschipper apprentisse -- = lichtmatroos pantalon(es) de -- =

158

matrozenbroek taverna de --s = zeemanskroeg blusa de -- = matrozenkiel/buis habito de -- = matrozenpak linguage de -- = zeemanstaal + marinismo sub 1 LITTERATURA marinisme + marinista sub 1 LITTERATURA marinist Mario sub n pr 1 Marius + mariolatria sub 1 ziekelijke verering van Maria, mariolatrie + mariologia sub 1 RELIGION mariologie + mariologic adj 1 RELIGION mariologisch + mariologo sub 1 RELIGION marioloog Marion sub n pr 1 Marion marionette sub FRANCESE 1 marionet, ledepop theatro de --s = marionettentheater governamento -- = marionettenregering marionettista sub 1 marionettenspeler marisco sub 1 moeras (de)siccar/drainar {e} un -- = een moeras droogleggen marista sub 1 CATHOLICISMO marist + marita sub 1 echtgenote 2 bruid maritabile adj 1 huwbaar, geschikt voor het huwelijk, van huwbare leeftijd maritage sub 1 huwelijk, echtverbintenis certificato/acto de -- = huwelijksakte contracto de -- = huwelijkscontract projectos de -- = huwelijksplannen offerta de -- = huwelijksaanzoek impedimento de -- = huwelijksbeletsel promissa de -- = huwelijksbelofte ceremonia de -- = trouwplechtigheid annuncio de -- = huwelijksadvertentie registro del --s = huwelijksregister photo(graphia) de -- = trouwfoto -- infantil = kinderhuwelijk per -- = aangetrouwd -- civil = burgerlijk huwelijk -- religiose = kerkelijk huwelijk -- mixte = gemengd huwelijk

-- legitime = wettig huwelijk -- illegitime = onwettig huwelijk legitimitate de un -- = wettigheid van een huwelijk -- consanguinee = huwelijk tussen bloedverwanten -- de ration = verstandshuwelijk -- blanc = platonisch huwelijk -- per procuration = huwelijk bij volmacht/met de handschoen -- de gruppo = groepshuwelijk -- sterile = kinderloos huwelijk -- fortiate = gedwongen huwelijk contraher/contractar un -- = een huwelijk sluiten contraction de un -- = sluiting van een huwelijk dissolver/disfacer un -- = een huwelijk ontbinden dissolution de un -- = ontbinding van een huwelijk marital adj 1 huwelijks..., echtelijk vita -- = huwelijksleven fidelitate -- = huwelijkstrouw, echtelijke trouw problemas -- = huwelijksmoeilijkheden ligamine/vinculo -- = huwelijksband 2 JURIDIC maritaal autoritate -- = maritale macht autorisation -- = machtiging van de echtgenoot maritar v 1 in de echt verbinden, uithuwelijken, ten huwelijk geven -- se = trouwen, in het huwelijk treden, huwen -- se con = trouwen met -- se religiosemente = in de kerk trouwen -- se civilmente = voor de wet trouwen -- se per procuration = met de handschoen trouwen appetente/desirose/desiderose de - se = trouwlustig maritime adj 1 zee..., maritiem, scheepvaart... climate -- = zeeklimaat commercio -- = zeehandel compania -- = scheepvaartmaatschappij agentia -- = scheepsagentuur agente -- = scheepsagent assecurantia -- = zeeverzekering, verzekering tegen zeeschade bursa -- = scheepvaartbeurs lege -- = scheepvaartwet derecto/legislation -- = zeerecht navigation -- = zeevaart pisca -- = zeevisserij canal -- = zeekanaal provincia -- = zeeprovincie potentia -- = zeemogendheid nation -- = zeenatie fortia(s) -- = zeemacht guerra -- = zeeoorlog catastrophe/disastro -- = scheepsramp termino -- = scheepsterm circulos -- = scheepvaartkringen museo -- = scheepvaartmuseum politica -- = scheepvaartpolitiek planta -- = zeegewas/plant flora -- = zeeflora

fauna -- = zeefauna pino -- = zeeden hordeo -- = zeegerst eryngio -- = blauwe zeedistel, meerdistel scirpo -- = zeebies beta -- = strandbiet, zeebiet artemisia -- = zeealsem puccinellia -- = zeevlotgras rumex -- = zeezuring matricaria -- = strandkamille, zeekamille, zeekantsmaartel crambe -- = zeekool agropyro -- = zeekweek urginea -- = zeeajuin, zeelook cakile -- = zeeraket junco -- = zeerus alysso -- = zeeschildzaad batthyergo -- = zandmol viage -- = zeereis transporto -- = zeetransport fortias -- = zeestrijdkrachten porto -- = zeehaven flotta -- = zeevloot via -- = zeeweg inviar per via -- = verschepen region/zona -- = kuststreek, kustgebied mappa/carta -- = zeekaart atlas -- = zeeatlas registro -- = scheepsregister historia -- = zeegeschiedenis navigation -- = scheepvaartverkeer servicio postal -- = maildienst provisiones -- = scheepsbehoeften marito sub 1 bruidegom 2 echtgenoot ex-marito = voormalige echtgenoot trovar un -- = aan de man komen + mark sub 1 mark (munteenheid) + marketing sub ANGLESE 1 marketing, afzetbevordering, marktanalyse strategia de -- = marketingstrategie + markka sub 1 markka (Finse munteenheid) + Marmara sub n pr 1 Marmara Mar de -- = Zee van Marmara marmelada sub 1 marmelade, jam, confiture -- de oranges = oranjemarmelade -- de prunas = pruimemarmelade marmita sub 1 kookpot, kookketel, kookpan -- de suppa = pan soep ansa de un -- = oor van een pan 2-- autoclave = hogedrukpan, snelkookpan, snelkoker marmorar v 1 marmeren, (be)spikkelen marmorari adj 1 marmer... industria -- = marmerindustrie + marmorate adj 1 gemarmerd papiro -- = gemarmerd papier,

159

marmerpapier ligno -- = gemarmerd hout marmorator sub 1 marmersteenhouwer, bewerker van marmer, marmerwerker, marmerslijper marmore sub 1 marmer bloco de -- = marmerblok placa de -- = marmerplaat statua de -- = marmeren standbeeld vena de -- = marmerader tabletta de -- = marmertablet mosaico de -- = marmermozaïek relievo de -- = marmerreliëf de color de -- = marmerkleurig -- de Carrara = Carrarisch marmer -- pentelic = Pentelisch marmer -- salin = zoutmarmer -- artificial/facticie = stucmarmer, kunstmarmer, marmerimitatie 2 voorwerp van marmer (beeld, etc.) 3 knikker sacco a/de --s = knikkerzak joco de --s = knikkerspel, het knikkeren jocar al --s = knikkeren saison (F) del joco de --s = knikkertijd + marmoree adj 1 marmerachtig, marmer... petra -- = marmersteen marmoreria sub 1 marmerbewerking 2 werkplaats van marmerwerker marmorero sub 1 marmersteenhouwer, marmerwerker, bewerker van marmer, marmerslijper serra de -- = steenzaag marmoriera sub 1 marmergroeve marmorisar v 1 GEOLOGIA in marmer omzetten 2 marmeren, (be)spikkelen papiro marmorisate = gemarmerd papier + marmorisation sub 1 marmering, bespikkeling + marmotta sub 1 ZOOLOGIA marmot pelle de -- = marmottevel dormir como un -- = slapen als een marmot + marna sub 1 GEOLOGIA mergel(aarde) -- argilose/argillacee = kleimergel, leemmergel -- calcari/calcaree = kalkmergel -- sablose/arenari = zandmergel bloco de -- = mergelblok extraction/exploitation {plwa} de -- = mergelwinning + marnar v 1 mergelen, het land met mergel bestrooien

+ Marne,(Le--) sub n pr 1 de Marne le battalia del -- = de slag aan de Marne + marniera sub 1 mergelgroeve + marnose adj 1 mergelhoudend, mergelachtig, mergel... calcario -- = mergelkalk petra -- = mergelsteen gres -- = mergelzandsteen solo/terra -- = mergelaarde argilla -- = mergelklei creta -- = krijtmergel strato -- = mergellaag marocchin adj 1 Marokkaans 2 marokijn corio -- = marokijnleer marocchin sub 1 marokijnleer marocchinar v 1 als marokijnleder bewerken marocchineria sub 1 marokijnfabricage 2 marokijnfabriek 3 handel in marokijnleder marocchinero sub 1 marokijnwerker, marokijnfabrikant 2 marokijnhandelaar marocchino sub 1 Marokkaan Marocco sub n pr 1 Marokko + maronita sub 1 RELIGION maroniet + maronita adj 1 RELIGION maronitisch ecclesia -- = maronitische kerk Marquesas sub n pr pl ESPANIOL 1 Markiezeneilanden + marquetar v 1 inleggen solo marquetate = ingelegde vloer, mozaïekvloer + marquetator sub 1 mozaïekwerker + marqueteria sub 1 marqueterie, inlegwerk ligno de -- = inleghout marquis sub FRANCESE 1 markies + marquisato sub 1 markizaat, marklandgraafschap marquise sub FRANCESE 1 markiezin 2 markies, zonnescherm, luifel, afdak, kap -- mobile = rolzonnescherm

marron sub 1 tamme kastanje --es rostite = gepofte kastanjes marroniero sub 1 tamme kastanjeboom + marrubio sub 1 BOTANICA malrove + marsala sub 1 marsala (wijn) + Marsilia sub n pr 1 Marseille + Marsiliesa, (Le--) sub n pr 1 (De) Marseillaise + marsiliese adj 1 van/uit Marseille + marsupial sub 1 ZOOLOGIA buideldier + marsupial adj 1 ZOOLOGIA buidel..., buidelvormig urso -- = buidelbeer + marsupio sub 1 ZOOLOGIA buidel + martagon sub 1 BOTANICA Turkse lelie + martara sub 1 ZOOLOGIA marter -- commun = boommarter pilo de -- = marterhaar pincel de pilo de -- = marterpenseel pelle de -- = martervel Marte sub n pr 1 RELIGION ROMAN Mars 2 ASTRONOMIA Mars martedi sub 1 dinsdag -- grasse/de carnaval = vastenavond + martellamento sub 1 het hameren, gehamer martellar v 1 hameren, met een hamer bewerken, behameren -- clavos in le ligno = spijkers in het hout hameren/slaan cupro martellate = gehamerd koper + martellata sub 1 slag/klap met de hamer, hamerslag dar se un -- super le digito = met een hamer op zijn vinger slaan + martellato adv ITALIANO 1 MUSICA martellato martellator sub 1 iemand die hamert, hameraar + martelletto sub 1 hamertje martello sub 1 hamer

160

-- a dentes = klauwhamer -- rotunde/ronde = bolhamer -- punctate/punctute = drevelhamer MEDICINA -- a reflexos = reflexhamer -- pneumatic = luchthamer, pneumatische hamer -- a/de vapor = stoomhamer -- perforator = boorhamer -- a/de rivetar = klinkhamer -- a/de percussion = percussiehamer -- de porta = deurklopper colpo de -- = hamerslag testa/capite del -- = hamerkop manico de -- = hamersteel in forma de -- = hamervormig le falce e le -- = hamer en sikkel lanceamento del -- = kogelslingeren lanceator del -- = kogelslingeraar 2 hamerkop (van haai) squalo -- = hamerhaai + martensite sub 1 martensiet + Martha sub n pr 1 Martha martial adj 1 krijgs..., de oorlog betreffend lege -- = krijgswet corte -- = krijgsraad artes -- = (Oosterse) vechtsporten 2 martiaal, krijgshaftig character -- = krijgshaftigheid + martialitate sub 1 martialiteit, krijgshaftig vertoon, krijgshaftig uiterlijk + martian adj 1 Martiaans, van Mars, Mars... + martiano sub 1 Marsbewoner, marsmannetje Martin sub n pr 1 Martin ZOOLOGIA martin-piscator = ijsvogel + martingala sub 1 martingaal, hulpteugel, polsriempje + martini sub 1 martini (drank) Martino sub n pr 1 Martin martio sub 1 maart pluvias de -- = maartse buien martyre sub 1 martelaar corona del -- = martelaarskroon aere de -- = martelaarsgezicht lista del --s = lijst van martelaars historia del --s = martelaarsgeschiedenis sanguine de -- = martelaarsbloed corona de -- = martel(aars)kroon martyrio sub 1 martelaarschap, marteldood

martyrisar v 1 de marteldood laten sterven 2 martelen, pijnigen, kwellen (anque FIGURATE) martyrologio sub 1 geschiedenis der martelaren, martelaarsboek, martyrologium + martyrologista sub 1 kenner van de martyrologie marxismo sub 1 marxisme + marxismo-leninismo sub 1 marxisme-leninisme marxista sub 1 marxist marxista adj 1 marxistisch ideologia -- = marxistische ideologie historismo/historicismo -- = marxistisch historisme + marxiste-léniniste adj 1 marxistisch-leninistisch + marxiste-léniniste sub 1 marxista-leninista marzapane sub ITALIANO 1 marsepein + Mas(s)ora sub 1 RELIGION Massora + mas(s)oreta sub 1 RELIGION massoreet + mas(s)oretic adj 1 RELIGION massoretisch masca sub 1 masker, mombakkes, FIGURATE dekmantel -- antigas/a gas = gasmasker -- mortuari/de morto = dodenmasker -- de apicultor = bijenkap -- de protection = beschermingsmasker -- de argilla = kleimasker -- de gypso = gipsmasker -- de beltate = schoonheidsmasker -- de scherma = schermmasker -- de tiro = schietmasker -- de un soldator = masker van een lasser ballo de --s = gemaskerd bal microphono a -- = maskermicrofoon sub le -- de amicitate = onder het masker/mom van vriendschap poner su -- = zijn masker opzetten remover se le -- = zijn masker afdoen lassar cader le -- = zijn masker laten vallen 2 gemaskerde persoon, masker mascar v 1 vermommen, maskeren, een masker opzetten ille mascava su mal intentiones

= hij maskeerde zijn slechte bedoelingen mascara sub 1 masker, mombakkes, FIGURATE dekmantel -- antigas/a gas = gasmasker -- mortuari/de morto = dodenmasker -- de scherma = schermmasker -- de tiro = schietmasker -- de apicultor = bijenkap -- de protection = beschermmasker -- de argilla = kleimasker -- de gypso = gipsmasker -- de un soldator = masker van een lasser -- de beltate = masca de beltate poner su -- = zijn masker opzetten remover se le -- = zijn masker afdoen lassar cader le -- = zijn masker laten vallen ballo de --s = gemaskerd bal sub le -- de amicitate = onder het masker/mom van vriendschap 2 gemaskerde persoon, masker 3 mascara, oogmake-up, ogenzwart mascarada sub 1 maskerade, optocht met gemaskerde personen festa de -- = maskeradefeest costume de -- = maskeradepak mascarar v 1 vermommen, maskeren, een masker opzetten ille mascarava su mal intentiones = hij maskeerde zijn slechte bedoelingen -- le veritate = de waarheid verbloemen + mascaron sub 1 ARTE DE CONSTRUER mascaron + mascon sub 1 ASTRONOMIA mascon (massa met grote dichtheid/zwaarte op maan) mascotte sub FRANCESE 1 mascotte, gelukspoppetje mascule adj 1 mannelijk voce -- = mannenstem fortia -- = mannenkracht choro -- = mannenkoor animal -- = mannetjesdier, mannetje can -- = reu anate -- = woerd ape -- = dar pipion -- = doffer agno -- = ramlam filice -- = mannetjesvaren communitate -- = mannengemeenschap + masculiflor adj 1 BOTANICA mannelijke bloemen betreffend masculin adj 1 mannelijk (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA), van de man(nen), mannen..., heren..., manachtig

161

moda -- = herenmode sexo -- = mannelijk geslacht voce -- = mannenstem choro -- = mannenkoor linea -- = mannelijke lijn substantivo -- = mannelijk zelfstandig naamwoord rima -- = mannelijk rijm societate/communitate -- = mannengemeenschap feudo -- = zwaardleen parte/rolo -- = mannenrol labor/travalio -- = mannenwerk gente -- = mansvolk masculinisar v 1 mannelijk maken (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA), vermannelijken, het mannelijk geslacht geven + masculinisation sub 1 het ontwikkelen van man-nelijke trekken en eigenschappen, het mannelijk maken/worden van zelfstandige naamwoorden masculinitate sub 1 mannelijkheid, mannelijke hoedanigheid, mannelijke aard, mannelijk karakter JURIDIC privilegio de -- = bevoorrechting in de mannelijke lijn + masculino sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA masculinum masculo sub 1 mannelijk persoon, mannelijk dier (mannetje) -- de oca = ganzerik + maser sub 1 PHYSICA maser (A: Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation = Int.: Amplification de microundas mediante emissiones stimulate de radiationes) + masochismo sub 1 masochisme + masochista sub 1 masochist + masochista adj 1 masochistisch comportamento -- = masochistisch gedrag + masochistic adj 1 masochistisch comportamento -- = masochistisch gedrag mason sub 1 metselaar -- apprentisse = leerling-metselaar adjuta -- = opperman utensiles/instrumentos de -- = metselaarsgereedschap filo de -- = metselkoord/draad 2 vrijmetselaar masoneria sub 1 metselwerk 2 metselvak 3 vrijmetselarij

+ masonic adj 1 vrijmetselaars... logia -- = vrijmetselaarsloge symbolo -- = vrijmetselaarsteken salute -- = vrijmetselaarsgroet rito -- = vrijmetselaarsrite emblemas -- = vrijmetselaarsemblemen assemblea -- = vergadering van vrijmetselaars + masora sub 1 masora (Hebreeuwse tekst van het O.T.) + masoreta sub 1 masoreet, schriftgeleerde + masoretic adj 1 masoretisch massa (I) sub 1 knots, knuppel, HISTORIA goedendag colpo de -- = knotsslag -- de golf (A) = golfclub, golfstok -- plumbate = ploertendoder -- de Hercules = herculesknots 2 moker, voorhamer, drijfhamer, klophamer colpo de -- = mokerslag 3 scepter, staf massa (II) sub 1 massa, massief stuk, klomp, blok -- de carne = vleesklomp -- de aqua = watermassa -- compacte = dichte massa -- cerebral/cephalic = hersenmassa 2 PHYSICA massa -- inerte = trage massa -- de un puncto material = puntmassa -- del proton/del neutron/del electron = massa van het proton/van het neutron/ven het elektron particula de -- = massadeeltje -- critic = kritische massa kilogramma-massa = kilogrammassa numero de -- = massagetal spectrometro de -- = massaspectrometer spectrographo de -- = massaspectrograaf spectrographia de -- = massaspectrografie 3 ELECTRICITATE massa filo de -- = massadraad 4 massa, menigte, groot aantal -- human = mensenmassa -- popular = volksmassa le grande -- = de grote massa --s silente/silentiose = zwijgende massa movimento de -- = massabeweging destruction in -- = massavernietiging production in -- = massaproduktie fabrication in -- = massafabricage homicidio in -- = massamoord deportation in -- = massadeportatie resistentia in -- = massaal verzet detention in -- = massa-

aanhouding arresto in -- = massa-arrestatie conversion in -- = massabekering manifestation de -- = massabetoging tourismo {oe} de -- = massatoerisme phenomeno de -- = massaverschijnsel communication de -- = massacommunicatie medio de communication de -= massacommunicatiemiddel meeting (A) de -- = massabijeenkomst consumo/consumption de -- = massaconsumptie instincto del --s = massa-instinct recreation de -- = massarecreatie scena de -- = massascène le -- del electores = de grote meerderheid der kiezers ille ha un -- de amicos = hij heeft een massa vrienden psychologia del --s = massapsychologie perder se/disparer in/inter le -= in de massa opgaan 5 (totaal)bedrag, fonds, inleg -- de un patrimonio = totaal van een erfdeel massacrar v 1 afslachten, afmaken, vermoorden -- un gruppo de prisioneros = een groep gevangenen afslachten massacrator sub 1 moordenaar massacro sub 1 moordpartij, afslachting, bloedbad causar un -- = een bloedbad aanrichten -- de juvene phocas = moordpartij op jonge zeehonden -- de prisioneros = afslachting van gevangenen -- de un minoritate ethnic = moord op een ethnische minderheid, genocide HISTORIA Massacro del Sancte Bartholomeo = Bloedbruiloft, Bartholomeusnacht BIBLIA Massacro de Bethlehem = Kindermoord te Bethlehem massage sub 1 het masseren, massage -- cardiac = hartmassage -- vibratori = vibratiemassage -- facial = gelaatsmassage -- de relaxation = ontspannende massage tabula de -- = massagetafel instrumento de -- = massagetoestel/werktuig instituto de -- = massage-instituut oleo de -- = massage-olie massar (I) v 1 slaan (met een knots/knuppel) 2 rammen, beuken op massar (II) v 1 verzamelen, opeendrijven, concentreren, in massa opstellen MILITAR -- truppas = troepenconcentraties vormen

162

massar (III) v 1 masseren + massé sub FRANCESE 1 BILIARDO massé massero sub 1 stafdrager + masseter sub 1 ANATOMIA kaakspier, kauwspier massetta sub 1 hamertje masseur sub FRANCESE 1 masseur masseuse sub FRANCESE 1 masseuse + massic adj 1 massa... calor -- = soortelijke warmte densitate -- = massadichtheid numero -- = massagetal + massicot sub 1 loodmonoxyde, loodgeel, massicot + massificar v 1 massificeren, tot een (onpersoonlijke) massa maken, op één hoop gooien le communismo massifica le individuos = het communisme massificeert de individuen + massification sub 1 massificatie, het op één hoop gooien massive adj 1 massief, uit één stuk joiel de auro -- = juweel van massief goud 2 compact, zwaar quercos -- = machtige eiken turre -- = massieve/zware toren le portas -- del castello = de zware deuren van het kasteel 3 massaal, in groten getale, op grote schaal attacco -- = grootscheepse aanval presentia -- de truppas = massale aanwezigheid van troepen participation -- = massale deelneming/opkomst effortio -- = massale inspanning sprint -- = massasprint, massaspurt disoccupation -- = massawerkloosheid emigration -- = emigratie op grote schaal dimission/licentiamento -- = massaal ontslag + massivitate sub 1 massiefheid, massiviteit + massivo sub 1 massief, berggroep -- roccose = rotsmassief -- tabular = tafelland + mass media sub pl ANGLESE 1 (massa)media

+ massora sub 1 RELIGION massora + massoreta sub 1 RELIGION massoreet + massoretic adj 1 RELIGION massoterisch mast sub 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES mast -- de proa = boegspriet goletta/veliero a/de duo --es = tweemaster 2 paal, stok -- totemic = totempaal -- de bandiera = vlaggestok/mast poner le bandiera a medie - = de vlag halfstok hijsen grue a -- = mastkraan + mastaba sub 1 ARTE DE CONSTRUER mastaba (oudegyptisch graf) + mastectomia sub 1 MEDICINA borstamputatie, mamma-amputatie -- partial = mammasparende behandeling + masticabile adj 1 wat gekauwd kan worden masticar (I) v 1 kauwen, vermalen gumma a/de -- = kauwgom tabaco a/de/pro -- = pruimtabak -- tabaco = tabak pruimen masticar (II) sub 1 dichten, stoppen (met stopverf/kit, etc.) -- un fuga = een lek dichtstoppen cultello a/de -- = stopverfmes mastication sub 1 het kauwen, kauwing, kauwproces, masticatie masticator sub 1 kauwer -- de tabaco = pruimer masticatori adj 1 kauw... musculos -- = kauwspieren mastico sub 1 stopverf, kit, verkitsel, mastiek, plamuur -- bituminose = bitumenmastiek revestir con -- = met mastiek bedekken, mastieken clauder/obturar con -- = met stopverf dichtstoppen + mastiff sub 1 Engelse buldog, mastiff + mastitis sub 1 MEDICINA borstklierontsteking, mastitis + mastocyto sub 1 BIOLOGIA mastcel mastodonte sub 1 ZOOLOGIA mastodont

+ mastodontic adj 1 enorm, kolossaal edificio -- = enorm groot gebouw un -- complexo industrial = een kolossaal industriecomplex mastoide adj 1 ANATOMIA tepelvormig apophyse (-ysis) -- = tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen + mastoide sub 1 (tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen) mastoïd mastoiditis sub 1 MEDICINA mastoïditis (ontsteking van het tepelvormig uitsteeksel bij het oor) + masturbar v 1 masturberen + masturbation sub 1 masturbatie + masturbator sub 1 masturbeerder, onanist + masturbatori adj 1 masturbatie... mat adj 1 (schaak)mat chaco {sj} e -- = schaakmat esser chaco {sj} e -- = mat staan facer chaco {sj} e -- = mat zetten menacia de -- = matdreiging action de -- = matvoering 2 mat (anque FIGURATE), dof, ongepolijst auro -- = dof goud papiro -- = mat papier lacca -- = matlak vernisse -- = matvernis sono -- = dof geluid jorno -- = grijze/grauwe dag matador sub ESPANIOL 1 matador, stierenvechter matar v 1 (schaak)mat zetten menacia de -- = matdreiging 2 mat maken, matteren, dof maken + mataxa sub 1 kluwen match sub ANGLESE 1 match, wedstrijd -- de football (A)/de tennis (A)/de hockey (A)/de boxa = voetbal/tennis/hockey/bokswedstrij d -- de cuppa = bekerwedstrijd -- de competition = competitiewedstrijd -- a domicilio = thuiswedstrijd -- de retorno = returnwedstrijd -- amical = vriendschappelijke wedstrijd -- international = interlandwedstrijd -- eliminatori = afvalwedstrijd -- al beneficio de .. = benefietwedstrijd voor ... -- nulle = remise, gelijk spel

163

+ mater dolorosa sub LATINO 1 ARTE mater dolorosa, piëta materia sub 1 materie, stof, grondstof, bouwstof, materiaal (anque FIGURATE) -- vivente = levende materie/stof -- fissibile = splijtbaar materiaal -- plastic = kunststof -- explosive = springstof --s organic = organische stoffen --s inorganic = anorganische stoffen --s synthetic = synthetische stoffen --s nutritive = voedingsstoffen -- brute = onbewerkt/ruw materiaal -- prime = grondstof --s grasse = vetten -- gris = grijze cellen, hersenen -- cerebral = hersenmassa -- de inseniamento = leerstof -- obligatori pro un examine = verplichte stof voor een examen -- colorante = kleurstof -- contagiose = smetstof -- toxic = vergiftige stof, gifstof -- malleabile = kneedbare stof nomine de -- = stofnaam 2 PHILOSOPHIA stof, materie transcender le -- = zich boven het aardse verheffen 3 onderwerp, inhoud, vak, materie -- de examine = examenstof dominar le -- = de stof beheersen tractamento de un -- = behandeling van een onderwerp tabula de --s = inhoudsopgave in -- de = op het gebied van, op het stuk van, inzake in -- de religion = in godsdienstige zaken material adj 1 materieel, stoffelijk adjuta -- = materiële hulp damnos -- = materiële schade interesses -- = stoffelijke belangen benes -- = stoffelijke goederen proba/prova -- de estima = stoffelijk blijk van waardering unda -- = materiegolf PHYSICA puncto -- = stoffelijk punt 2 feitelijk, werkelijk, concreet 3tempore -- = tijd die nodig is om iets te doen 4 materieel (tgov formeel) material sub 1 materiaal (stof) -- genetic = erfelijk materiaal -- photographic = fotografisch materiaal fatiga de --es = materiaalmoeheid 2 materiaal, materieel, uitrusting, gereedschap, gerei, tuig -- de guerra = oorlogsmaterieel, oorlogstuig -- de camping/de campamento = kampeerbenodigdheden -- human = mensenmateriaal -- scenic = toneelbenodigdheden FERROVIA -- rolante = rollend materieel -- ferroviari = spoorwegmaterieel --es de construction = bouwmaterialen -- visual = beeldmateriaal

-- publicitari = reclamemateriaal -- de propaganda = propagandamateriaal -- de pisca = vistuig -- agricole = landbouwwerktuigen -- isolante/de isolation = isolatiemateriaal -- de imballage = verpakkingsmateriaal -- de lectura = leesstof -- de studio = studiemateriaal -- statistic = statistisch materiaal -- didactic/de inseniamento = leermiddelen materialisar v 1 stoffelijk maken of voorstellen, materialiseren, verwerkelijken, verwezenlijken materialisation sub 1 het stoffelijk maken of voorstellen, het materialiseren, materialisering, verwezenlijking, verwerkelijking -- de un idea = verwezenlijking van een idee materialismo sub 1 materialisme -- historic = historisch materialisme materialista sub 1 materialist + materialista adj 1 materialistisch philosophia -- del vita = materialistische levensbeschouwing monismo -- = materialistisch monisme materialistic adj 1 materialistisch philosophia -- del vita = materialistische levensbeschouwing interpretar --amente le realitate = de werkelijkheid materialistisch interpreteren viver --amente = materialistisch leven materialitate sub 1 PHILOSOPHIA stoffelijkheid, materialiteit -- del anima = stoffelijkheid van de ziel 2 werkelijkheid, stoffelijkheid, stoffelijke zijde maternal adj 1 moeder..., van een moeder lacte -- = moedermelk amor/affection/teneressa -- = moederliefde deber -- = moederplicht complexo -- = moedercomplex instincto -- = moederinstinct sollicitude/cura -- = moederzorg pectore/sino -- = moederborst ligamine -- = moederband corde -- = moederhart lingua -- = moedertaal oncle -- = oom van moederszijde 2 moederlijk, als (van) een moeder gesto -- = moederlijk gebaar materne adj 1 moeder..., van een moeder lacte -- = moedermelk

amor/affection/teneressa -- = moederliefde sollicitude/cura -- = moederzorg pectore -- = moederborst ligamine -- = moederband lingua -- = moedertaal oncle -- = oom van moederszijde 2 moederlijk, als (van) een moeder gesto -- = moederlijk gebaar maternitate sub 1 moederschap, het moeder zijn le gaudios/joias del -- = de vreugden van het moederschap 2 kraamkliniek mathematic adj 1 wiskundig, mathematisch statistica -- = mathematische statistiek logica -- = mathematische logica theorema -- = wiskundige stelling equation -- = wiskundige vergelijking problema -- = wiskundevraagstuk tabulas -- = wiskundige tabellen induction -- = wiskundige inductie modello -- = mathematisch model mathematica sub 1 wiskunde, mathematica -- applicate = toegepaste wiskunde -- pur/abstracte = zuivere wiskunde -- superior, alte -- = hogere wiskunde -- actuarial = levensverzekeringswiskunde -- de adresse = adreswiskunde -- elementari = elementaire wiskunde, beginselen van de wiskunde problema de -- = wiskundevraagstuk manual de -- = wiskunde(leer)boek ille es dotate pro le -- = hij heeft veel aanleg voor wiskunde mathematico sub 1 wiskundige, mathematicus + mathematisar v 1 mathematiseren, wiskundig inkleden/formuleren + mathematisation sub 1 mathematisatie, wiskundige inkleding/formulering Mathusala sub n pr 1 BIBLIA Methusalem matinal adj 1 ochtend..., morgen... gymnastica -- = ochtendgymnastiek tusse -- = ochtendhoest flores -- = bloemen die 's morgens opengaan luce/lumine -- = morgenlicht canto -- = morgenzang/lied hora -- = morgenuur missa -- = vroegmis sol -- = morgenzon visita -- = morgenbezoek banio -- = ochtendbad jornal -- = ochtendkrant/blad edition -- = ochtendeditie precaria -- = ochtendgebed

164

frescor -- = ochtendkoelte frigido -- = ochtendkoude crepusculo -- = ochtendschemering session -- = ochtendzitting 2 matineus, vroeg uit de veren ille es -- = hij is een vroege opstaander matinas sub pl 1 CATHOLICISMO metten 2 ANGLICANISMO ECCLESIA ochtenddienst matinata sub 1 voormiddag, morgen(tijd), ochtend tote le -- = de hele morgen un -- plen de appunctamentos = een ochtend vol afspraken -- primaveral = lentemorgen matinee sub FRANCESE 1 los vrouwenjak, soort ochtendjapon 2 THEATRO matinee matinero sub 1 iemand die vroeg opstaat matino sub 1 ochtend, morgen heri -- = gisterochtend -- primaveral = voorjaarsmorgen jornal del -- = ochtendblad/krant edition del -- = ochtendeditie currero del -- = ochtendpost stella del -- = morgenster (Venus) precaria del -- = morgengebed crepusculo del -- = morgenschemering sol del -- = morgenzon equipa del -- = ochtendploeg banio del -- = morgenbad visita del -- = ochtendbezoek salute del -- = ochtendgroet frescor del -- = ochtendkoelte frigido del -- = ochtendkoude hora del -- = morgenuur vigilia del -- = ochtendwake session del -- = ochtendzitting vigilia del -- = ochtendwake hora de puncta del -- = ochtendspits le -- ha le auro in bucca = de morgenstond heeft goud in de mond a novem horas del -- = om negen uur 's morgens + matitate sub 1 matheid, dofheid matras sub 1 matras -- inflabile/pneumatic/de camping = luchtmatras, luchtbed -- de aqua = waterbed -- a/de resortos = springveermatras -- de palea = stromatras tela de -- = (bedden)tijk borrar un -- = een matras opvullen matrassero sub 1 matrassenmaker matrastra sub 1 stiefmoeder

matre sub 1 moeder -- de familia = huismoeder -- affin = schoonmoeder -- futur = aanstaande moeder -- adoptive = pleegmoeder -- de substitution = donormoeder, draagmoeder -- voluntarimente celibatari = bommoeder le --s del Plaza de Mayo = de dwaze moeders COMPUTATOR etc. banda -- = moederband, originele band regina -- = koningin-moeder nave -- = moederschip fabrica -- = moederfabriek societate -- = moedermaatschappij ecclesia -- = moederkerk planta -- = moederplant cellula -- = moedercel rocca -- = moedergesteente festa del --s = moederdag orphano de -- = moederloos -- vite = moer (schroef) -- vite con alettas = vleugelmoer lingua -- = stamtaal, oertaal carta -- = stamkaart sino del -- = moederborst -- natura = moeder natuur devenir -- = moeder worden matreperla sub 1 parelmoer matriarcha sub 1 vrouwelijk stamhoofd, vrouwelijk gezinshoofd matriarchal adj 1 matriarchaal societate -- = matriarchale maatschappij matriarchato sub 1 matriarchaat + matricaria sub 1 BOTANICA kamille -- discoide = schijfkamille -- inodor = reukloze kamille -- maritime = strandkamille matrice sub 1 ANATOMIA baarmoeder, uterus 2 matrijs, model, gietvorm, persvorm 3 MATHEMATICA COMPUTATOR matrix -- adjuncte = geadjugeerde matrix -- correlative = correlatiematrix -- orthogonal = orthogonale matrix -- symmetric = symmetrische matrix -- antisymmetric = antisymmetrische matrix -- diagonal = diagonaalmatrix -- conjugate = geconjugeerde matrix -- complexe-conjugate = complex-geconjugeerde matrix -- dynamic = dynamische matrix -- dimensional = dimensiematrix -- finite = eindige matrix -- semidefinite = halfgedefiniëerde matrix -- nulle = nulmatrix -- modal = modale matrix -- normal = normale matrix

-- unimodular = unimodulaire matrix -- del momentos = momentenmatrix -- non-negative = niet-negatieve matrix -- non-positive = niet-positieve matrix -- bipolar = bipolaire matrix -- cellular = celmatrix anello del --s = matrixring norma de un -- = matrixnorm inversion del --s = matrix-inversie determinante de un -- = determinant van een matrix diagonalisation de --s = diagonalisering van matrixen + matriceria sub 1 matrijzengietwerk 2 matrijzengieterij + matricial adj 1 matrix... calculo -- = matrixrekening algebra -- = matrixalgebra imprimitor/impressor -- = matrixprinter equation differential -- = matrixdifferentiaalvergelijking mechanica -- = matrixmechanica theoria -- = matrixtheorie logica -- = matrixlogica matricida sub 1 moedermoordenaar + matricidal adj 1 mbt moedermoord, moedermoordend matricidio sub 1 moedermoord matricula sub 1 inschrijvingsregister, lijst, rol, matrikel, stamboek porto de -- = thuishaven 2 (registratie)nummer, inschrijvings/leger/stamboeknumme r, kenteken (van auto) -- gris/commercial = grijs kenteken placa de -- = nummerbord (van auto) io ha notate le -- de iste auto(mobile) = ik heb het nummer van die auto genoteerd matricular adj 1 inschrijving in een register, etc. betreffend matricular v 1 in een register, etc. inschrijven -- se = zich laten inschrijven (als student, etc.) matriculation sub 1 het inschrijven/inschrijving in register, etc. (als student, etc.) placa de -- = nummerbord (van auto) + matrilinear adj 1 matrilineair filiation -- = matrilineaire afstamming

165

+ matrilinee adj 1 Vide: matrilinear + matrilocal adj 1 matrilocaal matrimonio -- = matrilocaal huwelijk matrimonial adj 1 huwelijks..., van het huwelijk, matrimoniaal agentia -- = huwelijksbureau agente -- = huwelijksmakelaar conditiones -- = huwelijkse voorwaarden vita -- = huwelijksleven legislation -- = huwelijkswetgeving derecto -- = huwelijksrecht contracto -- = huwelijkscontract festa -- = huwelijksfeest projecto -- = trouwplan lecto -- = huwelijksbed vinculo -- = huwelijksband altar -- = trouwaltaar photo(graphia) -- = trouwfoto matrimonio sub 1 huwelijk, echt(elijke staat) -- civil = burgerlijk huwelijk -- religiose = kerkelijk huwelijk -- mixte = gemengd huwelijk -- legitime/legal = wettig huwelijk -- illegitime/illegal = onwettig huwelijk legitimitate de un -- = wettigheid van een huwelijk -- mixte = gemengd huwelijk -- blanc = platonisch huwelijk -- consanguinee = huwelijk tussen bloedverwanten per -- = aangetrouwd die de -- = trouwdag offerta de -- = huwelijksaanzoek impedimento de -- = huwelijksbeletsel annuncio de -- = huwelijksadvertentie ceremonia de -- = trouwplechtigheid aviso de -- = ondertrouw registro del --s = huwelijksregister -- infantil = kinderhuwelijk -- de ration = verstandshuwelijk -- per procuration = huwelijk bij volmacht/met de handschoen -- de gruppo = groepshuwelijk -- sterile = kinderloos huwelijk projecto de -- = trouwplan certificato de -- = huwelijksakte, trouwakte conditiones de -- = huwelijkse voorwaarden contracto de -- = huwelijkscontract promissa de -- = huwelijksbelofte ligamine/vinculo del -- = huwelijksband anello de -- = trouwring agente de --s = huwelijksmakelaar agentia de --s = huwelijksbureau contraher/contractar un -- = een huwelijk sluiten contraction de un -- = sluiting van een huwelijk disfacer/dissolver un -- = een huwelijk ontbinden dissolution de un -- = ontbinding van een huwelijk

matrina sub 1 meter, peettante, peet matrona sub 1 matrone, deftige bedaagde vrouw matronal adj 1 van een matrone, matroneachtig + matronymic adj 1 (van moederszijde) persoonsnaam..., familienaam..., matronymisch, metronymisch + matronymico sub 1 matronymicum, metronymicum matta sub 1 mat -- de palea = stromat -- de porta = deurmat -- de junco = biezen mat fabrica de --s = mattenfabriek fabricante de -- = mattenfabrikant fabrication de --s = mattenfabricage batter --s = matten kloppen 2 METALLURGIA (ruw)steen -- de cupro = kopersteen -- de plumbo = loodkoning mattar v 1 met een mat beleggen Mattheo sub n pr 1 Mattheus evangelio de/secundo -- = evangelie van Mattheus matthiola sub 1 BOTANICA violier matur adj 1 rijp (anque FIGURATE) fructo -- = rijpe vrucht abscesso -- = rijp gezwel homine -- = gerijpt man, volwassen man etate -- = rijpere leeftijd judicamento -- = rijp oordeel troppo -- = overrijp post reflexion -- = na rijpe overweging maturar v 1 rijpen, rijp worden, tot rijpheid komen le piras comencia jam a -- = de peren beginnen al te rijpen 2 rijpen, rijp maken le sol matura le fructos = de zon rijpt de vruchten le experientia le ha maturate = de ervaring heeft hem gerijpt + maturase sub 1 BIOCHIMIA maturase maturation sub 1 het rijpen, rijping, rijpwording, maturatie processo de -- = rijpingsproces periodo de -- = rijpingsperiode -- del fructos = rijping van de vruchten -- de un projecto = rijping van een plan maturative adj 1 rijpend

maturitate sub 1 rijpheid, volkomen ontwikkeling -- de un fructo = rijpheid van een vrucht -- de un abscesso = rijpheid van een gezwel -- de spirito = rijpheid van geest -- de judicio/judicamento = rijpheid van oordeel -- de pensata/pensamento = rijpheid van gedachte -- precoce = vroegrijpheid -- sexual = geslachtsrijpheid -- artistic = kunstzinnige rijpheid matutin adj 1 ochtend..., morgen... edition -- = ochtendeditie (van krant) precaria -- = ochtendgebed gymnastica -- = ochtendgymnastiek banio -- = ochtendbad jornal -- = ochtendkrant/blad visita -- = ochtendbezoek salute -- = ochtendgroet frescor -- = ochtendkoelte frigido -- = ochtendkoude crepusculo -- = ochtendschemering hora -- = ochtenduur session -- = ochtendzitting sol -- = ochtendzon matutinal adj 1 Vide: matutin matutinas sub pl 1 CATHOLICISMO metten 2 ANGLICANISMO ECCLESIA ochtenddienst matutino sub 1 ochtend, morgen + maurandia sub 1 BOTANICA maurandia maure adj 1 Moors mauresc adj 1 Spaans-Moors, Moors dansa -- = morendans visage -- = morengezicht mauresca sub 1 ARTE DE DANSA moreske Mauretania sub n pr 1 HISTORIA Mauretanië (deel van het Romeinse Rijk in Noord-Afrika) 2 Mauretanië (moderne staat in West-Afrika) + mauretaniano sub 1 Mauretaniër + mauretarian adj 1 Mauretaniaans + mauritiaflexuose sub 1 BOTANICA mauritiuspalm + mauritian adj 1 Mauritiaans + mauritiano sub 1 Mauritiaan

166

Mauritio sub n pr 1 Maurits 2 GEOGRAPHIA Mauritius (Ile de France) mauro sub 1 Moor mauser sub GERMANO 1 mauser(geweer) mausoleo sub 1 mausoleum, praalgraf Mausolo sub n pr 1 ANTIQUITATE Mausolus mauve sub FRANCESE 1 mauve, zachtpaarse kleur mauve adj FRANCESE 1 mauve, zachtpaars + maxi adj 1 maxi moda -- = maximode gonna/gonnella -- = maxirok + maxigonna,maxigonnella sub 1 maxirok maxilla sub 1 kaak, kaakbeen colpo al -- = kaakslag fractura del -- = kaakfractuur maxillar adj 1 van de kaak, kaak... osso -- = kaakbeen nervo -- = kaakzenuw arteria -- = kaakslagader glandula -- = kaakklier, oorspeekselklier fistula -- = kaakfistel abscesso -- = kaakabces inflammation -- = kaakontsteking luxation -- = kaakontwrichting cavitate -- = kaakholte maxilliforme adj 1 kaakvormig + maxillofacial adj 1 MEDICINA maxillofaciaal chirurgia -- = kaakchirurgie + maxillolabial adj 1 MEDICINA maxillolabiaal maxim sub ANGLESE 1 machinegeweer maxima sub 1 grondstelling, stelregel, grondbeginsel --s del politica = grondbeginselen van de politiek 2 (kern)spreuk, uitspraak -- juridic = rechtsspreuk -- popular = volksgezegde --s de un autor celebre = uitspraken van een beroemd schrijver maximal adj 1 maximaal, hoogst, maximum... hypotheca -- = tophypotheek velocitate -- = hoogste snelheid

+ maximalismo sub 1 maximalisme + maximalista sub 1 maximalist + maximalista adj 1 maximalistisch + maximantello sub 1 maxi-jas maxime adj 1 grootst, hoogst, meest, maximaal, maximum... precio -- = hoogste prijs, maximumprijs amonta/summa -- = hoogste bedrag tarifa -- = hoogste tarief velocitate -- = maximumsnelheid capacitate -- = piekvermogen un mulcta -- de vinti euros = een boete van ten hoogste twintig euros iste camion ha un carga -- de dece tonnas = deze vrachtauto kan niet meer dan tien ton laden maxime adv 1 meest 2 zeer, het meest 3 vooral, in het bijzonder + maximisar v 1 tot een maximum brengen + maximisation sub 1 maximalisering, het tot een maximum brengen maximo sub 1 maximum, hoogste, hoogtepunt, top le -- de velocitate = de hoogste snelheid -- barometric = barometrisch maximum thermometro a -- = maximumthermometer augmentar al -- = maximaliseren, tot het uiterste vergroten tirar le -- de un cosa = er uit halen wat er in zit iste debe costar al -- dece euros = dit mag hoogstens tien euros kosten isto pote durar un mense al -- = dit kan op zijn langst een maand duren effortiar al -- = zich tot het uiterste inspannen fixar/establir un -- = maximeren, een bovengrens stellen tense al -- = tot het uiterste gespannen disveloppar su talento al -- = zijn talent ten volle ontplooien Maximo sub 1 Maximus + maxwell sub 1 PHYSICA maxwell (eenheid) + Maxwell sub n pr 1 Maxwell equationes de -- = Maxwellvergelijkingen

+ maya adj 1 Maya... civilisation -- = Mayabeschaving + maya sub 1 Maya 2 Maya (taal) mayonnaise sub FRANCESE 1 mayonnaise patatas frite con -- = patat met + mazdaic adj 1 mazdaïstisch + mazdeismo, mazdaismo sub 1 RELIGION mazdaïsme + mazdeista, mazdaista sub 1 RELIGION mazdaïst + mazdeista,mazdaista adj 1 RELIGION mazdaïstisch mazurka sub POLONESE 1 mazurka me 1 pron pers e refl me, mij + meandric adj 1 meander..., bochtig, kronkelig + meandro sub 1 meander, bocht, kronkeling -- irregular = onregelmatige meander -- in/de un riviera = bocht in een rivier -- in/de un cammino = bocht in een weg --s del pensata/pensamento = kronkelige gedachtengang le --s del politica = de kronkelwegen van de politiek 2 ARTE DE CONSTRUER randversiering mear v 1 gaan, lopen meato sub 1 ANATOMIA gang, buis, opening -- urinari = pisbuis -- acustic/auditive/auditori = gehoorbuis, gehoorgang + meatoscopia sub 1 MEDICINA meatoscopie + Mecca sub n pr 1 Mekka + meccano sub 1 meccano + mecenas sub 1 mecenas, kunstbeschermer + mecenate sub 1 mecenas, kunstbeschermer + mecenato sub 1 mecenaat mechanic adj 1 de bewegingsleer/mechanica betreffend, mechanisch energia -- = bewegingsenergie ingeniero -- = werktuigkundig ingenieur

167

equivalente -- de calor = mechanisch warmte-equivalent 2 mechanisch, werktuigelijk, machinaal, met behulp van apparaten scala -- = roltrap serra -- = zaagmachine, zaagmolen scopa -- = rolbezem, rolveger traction -- = mechanische trekkracht/aandrijving arte -- = machinale kunst production -- = machinale produktie proprietates -- = mechanische eigenschappen 3 ABSTRACTE machinaal, automatisch, willekeurig movimento -- = reflexbeweging mechanica sub 1 mechanica, bewegingsleer -- hydraulic = hydromechanica -- quantic = quantummechanica -- undulatori = golfmechanica -- applicate = toegepaste mechanica -- celeste/celestial = hemelmechanica -- classic/traditional = klassieke mechanica -- matricial = matrixmechanica 2 werktuigkunde 3 mechanisme (binnenwerk van een machine/apparaat), werking (van een machine/apparaat) -- de un horologio = werking van een uurwerk + mechanicismo sub 1 PHILOSOPHIA mechanistische theorie + mechanicista sub 1 PHILOSOPHIA aanhanger van de mechanistische theorie + mechanicistic adj 1 PHILOSOPHIA mechanistisch interpretation -- del realitate = mechanistische inter-pretatie van de werkelijkheid + mechanicitate sub 1 FIGURATE mechanisch karakter -- de un gesto = mechanisch karakter van een gebaar -- de un labor = mechanisch karakter van een werk mechanico sub 1 monteur, technicus chef (F) -- = chef monteur -- de bordo = boordwerktuigkundige mechanisar v 1 mechaniseren, door machines vervangen -- le agricultura = de landbouw mechaniseren 2 MILITAR motoriseren -- le armea = het leger motoriseren mechanisation sub 1 mechanisering, mechanisatie -- del agricultura = mechanisatie van de landbouw mechanismo sub 1 mechanisme, binnenwerk (van

apparaat), inrichting -- de manovra/de commando = bedieningsmechanisme -- de frenage = reminrichting -- de direction = stuurmechanisme, stuurinrichting -- a resorto = veermechanisme 2 werkwijze, werking, het functioneren le -- de un machina = de werking van een machine -- economic = marktmechanisme/de mercato + mechanostriction sub 1 mechanostrictie mechanotherapia sub 1 MEDICINA mechanotherapie, heilgymnastiek + meconio sub 1 MEDICINA darmpek, meconium + mecopteros sub pl 1 ZOOLOGIA schorpioenvliegen medalia sub 1 medaille, (ere) penning, munt, plaatje -- de auro/de argento/de bronzo = gouden/zilveren/bronzen medaille -- honorari/de honor = erepenning -- de salvamento = reddingsmedaille -- commemorative = gedenkpenning -- olympic = olympische medaille -- de can = hondepenning -- de identitate = identiteitsplaatje reverso del -- = keerzijde/onderzijde van de medaille obverso del -- = bovenzijde van de medaille collection/cabinetto de --s = penningkabinet + medaliar v 1 met een medaille bekronen, decoreren medaliario sub 1 medaillecollectie, medaillekast, penningkast 2 penningkabinet medalion sub 1 medaillon 2 medaillonportret 3 ARTE DE CONSTRUER medaillon medalista sub 1 medaillist, penningverzamelaar, penningkundige 2 medailleur, penningsnijder mede adj 1 Medisch, van de Meden Media sub n pr 1 Medië media (I) sub 1 gemiddelde -- arithmetic = rekenkundig gemiddelde -- geometric = meetkundig gemiddelde

-- ponderate = gewogen gemiddelde -- horari = uurgemiddelde -- per die/jorno = daggemiddelde variante del -- = afwijking van het gemiddelde calcular le -- = het gemiddelde berekenen in -- = gemiddeld inferior al -- = onder het gemiddelde superior al -- = boven het gemiddelde media (II) sub pl 1 media medial adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA in het midden gelegen, middelst, midden... consonante -- = tussen klinkers geplaatste medeklinker littera -- = middenletter (midden in een woord) + medial sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA middenletter median adj 1 middel..., midden..., middelst ARTE DE CONSTRUER columna/colonna -- = middenzuil filio -- = middelste zoon classe -- = middenklasse linea -- = middenlijn peso -- = middengewicht color -- = middenkleur axe -- = middenas unda -- = middengolf vocal -- = middenklinker aure -- = middenoor otitis -- = middenoorontsteking nervo -- = middenzenuw de etate -- = van middelbare leeftijd interprisa de importantia -- = middelgroot bedrijf BOTANICA nervura -- = middelnerf plano -- = mediaanvlak SPORT linea -- = halflinie tener un position -- inter A e B = het midden houden tussen A en B illa es plus que medianmente dotate = zij is meer dan gewoon begaafd mediana sub 1 GEOMETRIA zwaartelijn, mediaan -- de un triangulo = zwaartelijn van een driehoek + mediano sub 1 FOOTBALL, etc. midden/halfspeler -- dext(e)re/derecte = rechtshalf mediante sub 1 MUSICA mediant(e) mediar v 1 een verbindende schakel zijn tussen exprimer se mediante gestos = gebarentaal gebruiken 2 bemiddelen, bemiddelend optreden

168

mediastino sub 1 ANATOMIA mediastinum (middelste deel van de borstholte) mediate adj 1 middellijk, niet rechtstreeks, indirect causa -- = indirecte oorzaak MEDICINA auscultation -- = auscultatie met een stethoscoop + mediatheca sub 1 mediotheek mediation sub 1 bemiddeling, tussenkomst tentativa de -- = bemiddelingspoging centro de -- = bemiddelingscentrum offerer/proponer su -- = zijn bemiddeling aanbieden facer appello al -- de un persona = iemands tussenkomst inroepen gratias a vostre -- = door uw toedoen per -- de = door tussenkomst van + mediatisar v 1 mediatiseren + mediatisation sub 1 mediatisatie mediator sub 1 bemiddelaar, tussenpersoon, scheidsman -- governamental = rijksbemiddelaar -- de pace = vredesonderhandelaar intervention de un -- = tussenkomst van een bemiddelaar -- immobiliari = makelaar in onroerend goed -- de effectos = makelaar in effecten 2 ombudsman 3 RELIGION middelaar + mediator adj 1 bemiddelend, bemiddelings... 2 mbt/van een bemiddelaar + mediatrice (I) sub 1 middelloodlijn + mediatrice (II) sub 1 bemiddelaarster, (be)middelares medic adj 1 medisch, geneeskundig examine -- = geneeskundig onderzoek tractamento -- = medische behandeling assistentia/adjuta -- = medische hulp practica -- = medische praktijk consulta -- = medisch consult tractato -- = medische verhandeling terminologia -- = medische terminologie bulletin -- = medisch bulletin revista -- = medisch/geneeskundig tijdschrift equipa/team (A) -- = medisch team technologia -- = medische

technologie tractar un persona medicamente = iemand medisch behandelen + medica sub 1 vrouwelijke arts medicabile adj 1 geneselijk, te genezen vulnere/ferita -- = te genezen wond + medicago sub 1 BOTANICA rupsklaver -- falcate = sikkelklaver medical adj 1 medisch, geneeskundig examine -- = geneeskundig onderzoek servicio -- = medische dienst gymnastica -- = heilgymnastiek thermometro -- = koortsthermometer prescription -- = doktersvoorschrift assistentia -- = medische hulp assistente -- = doktersassistent(e) tractamento -- = doktersbehandeling costos -- = ziektekosten collegio -- = medisch college isto non es medicalmente impossibile = dat is medisch niet onmogelijk medicamentar v 1 geneesmiddelen toedienen medicamento sub 1 geneesmiddel, medicijn, medicament -- radical = radicaal geneesmiddel iste -- es efficace = dat geneesmiddel helpt -- a/pro uso externe/interne = medicijn voor uitwendig/inwendig gebruik medicamentose adj 1 medicamenteus, met medicijnen tractamento -- = behandeling met medicijnen medicar v 1 medisch behandelen -- un vulnere = een wond behandelen medicastro sub 1 kwakzalver medication sub 1 medische behandeling, medicatie -- compulsori/fortiate = dwangmedicatie usar -- = medicatie toepassen medicina sub 1 geneeskunde facultate de -- = medische faculteit -- interne = interne geneeskunde -- infantil = kindergeneeskunde -- dentari = tandkunde -- veterinari = diergeneeskunde, veeartsenijkunde -- preventive = preventieve geneeskunde -- sportive = sportgeneeskunde

-- judicial/legal = gerechtelijke geneeskunde -- parallel/non official = alternatieve geneeswijze doctor de -- = doctor in de geneeskunde/medicijnen professor de -- = hoogleraar in de geneeskunde armario del --s = medicijnkast exercer le -- = de geneeskunde uitoefenen studiar/studer -- = in de medicijnen studeren 2 geneesmiddel, medicijn, medicament -- domestic = huismiddel(tje) prender --s = medicijnen innemen medicinal adj 1 medicinaal, geneeskrachtig herbas -- = geneeskrachtige kruiden fonte -- = geneeskrachtige bron aquas -- = medicinale wateren pro uso -- = voor medisch gebruik medicinar v 1 medicijnen toedienen medico sub 1 dokter, geneesheer, arts, medicus -- de familia/de casa = huisarts -- del quartiero = wijkdokter -- infantil = kinderarts -- personal = lijfarts -- specialista = specialist -- legista = medisch expert bij het gerecht -- militar = legerarts, officier van gezondheid -- scholar = schoolarts -- naval/de bordo = scheepsarts -- de interprisa = bedrijfsarts -- de fiducia/de confidentia = vertrouwensarts -- sportive = sportarts -- de controlo = controlerend geneesheer -- veterinari = dierenarts visita de -- = doktersvisite conto de -- = doktersrekening auto(mobile) de -- = doktersauto telephono de -- = dokterstelefoon facer venir un -- = een dokter laten komen + medicochirurgic adj 1 medisch-chirurgisch + medicolegal adj 1 gerechtelijk geneeskundig expertise (F) -- = gerechtelijk geneeskundig onderzoek instituto -- = gerechtelijk geneeskundig instituut + medicosocial adj 1 medisch-sociaal medie adj 1 half -- peseta = halve peseta -- hora = half uur un hora e -- = anderhalf uur -- luna = halve maan -- pension = halfpension -- kilogramma = pond -- porta = halve deur a -- precio = voor half geld a -- mast = halfstok

169

a -- fortia = op halve kracht a -- via/cammino/strata = halverwege a -- repasto = halverwege de maaltijd a -- matino = halverwege de morgen a/de -- tempore = halftime empleato a/de -- tempore = halftimer usque a -- corpore = tot aan het middel -- soror/fratre = halfzuster/broer SPORT peso -- = halfzwaargewicht SPORT -- tempore = rust, "half time" caseo de -- crema = halfvette kaas 2 midden digito -- = middelvinger aure -- = middenoor otitis -- = middenoorontsteking missile a -- portata = raket voor de middellange afstand Medie Oriente = Midden-Oosten evo/etate/seculos -- = middeleeuwen PHILOSOPHIA MATHEMATICA termino -- = middelste term classe -- = middenklasse, middenstand unda -- = middengolf peso -- = middengewicht vocal -- = middenklinker axe -- = middenas color -- = middenkleur 3 gemiddeld precio -- = gemiddelde prijs peso -- = doorsneegewicht temperatura -- = gemiddelde temperatuur lector -- = gemiddelde lezer pluviositate -- annual = gemiddelde hoeveelheid regen per jaar ille travalia/labora in -- tres dies/jornos per septimana = hij werkt gemiddeld drie dagen per week mediedie sub 1 middaguur, twaalf uur, middag le deceduo colpos de -- = de twaalf slagen van twaalf uur pausa de -- = middagpauze clausura de -- = middagpauzesluiting a -- = om 12 uur, tussen de middag ante le -- = voor de middag verso -- = tegen twaalf uur, tegen de middag 2 zuiden le -- de Anglaterra = het zuiden van Engeland le -- insolate = het zonnige zuiden medienocte sub 1 middernacht, twaalf uur 's nachts missa de -- = nachtmis sol de -- = middernachtzon hora de -- = middernachtsuur medietate sub 1 helft le -- del mundo = de halve wereld a -- = half, voor de helft a -- de septembre = half september a -- claudite/clause = half gesloten a -- cocite = halfgaar

a -- folle = halfgek a -- obscur = halfduister a -- del altor = halverhoogte a -- del cammino = halfweg, halverwege pro le -- del precio = voor half geld le labor/travalio es finite a -- = het werk is half af mi car -- = mijn dierbare wederhelft reimpler un vitro a -- = een glas halfvol doen medieval adj 1 middeleeuws, van de middeleeuwen latino -- = middeleeuws latijn manuscripto -- = middeleeuws manuscript archeologia -- = middeleeuwse archeologie castello -- = middeleeuws kasteel edificio -- = middeleeuws gebouw casa -- = middeleeuws huis poesia -- = middeleeuwse poëzie Europa -- = Europa in de middeleeuwen obscurantismo -- = duistere middeleeuwen + medievalismo sub 1 mediaevistiek, kennis van de middeleeuwen + medievalista adj 1 de mediaevistiek betreffend + medievalistic adj 1 Vide: medievalista + medievismo sub 1 mediaevistiek, kennis van de middeleeuwen + medievista sub 1 madiaevist, kenner van de middeleeuwen medievo sub 1 middeleeuwen cultura del -- = cultuur van de middeleeuwen arte del -- = kunst van de middeleeuwen manuscriptos del -- = middeleeuwse handschriften declino del -- = herfsttij der middeleeuwen le basse -- = de late middeleeuwen le prime/alte -- = de vroege middeleeuwen medio adv 1 half lacte -- discremate = halfvolle melk -- vacue = halfleeg -- obscur = halduister -- folle = halfgek -- addormite = half slapend, suffig medio sub 1 midden le porta de -- = de middelste deur le juste -- = de gulden middenweg, het juiste midden -- del estate = midzomer -- del hiberno = midwinter in le -- del nave = midscheeps

in le -- del battalia = in het heetst van de strijd in -- de = te midden van, midden in 2 milieu, omgeving, kring -- ambiente = leefomgeving, milieu --s financiari = financiële kringen --s governamental = regeringskringen --s (ben) informate = welingelichte kringen 3 middel, manier, procedé, weg -- legal = rechtsmiddel -- coercitive/de coercition = dwangmiddel -- appropriate = geëigend middel -- efficace = werkzaam middel -- de pression = drukmiddel, pressiemiddel -- de combatto = strijdmiddel -- de proba/prova = bewijsmiddel --s de fortia = geweldmiddelen --s de production = produktiemiddelen --s audiovisual = audiovisuele hulpmiddelen -- de transporto = vervoermiddel -- de salvamento = reddingsmiddel -- de communication = communicatiemiddel -- expressive/de expression = uitdrukkingsmiddel -- de propaganda = propagandamiddel -- de pagamento = betaalmiddel -- de cambio/excambio = ruilmiddel --s de publicitate/de reclamo = reklamemedia --s de existentia/de subsistentia/de vita = middelen van bestaan -- anticonceptional/ contraceptive = anticonceptiemiddel, voorbehoedmiddel -- auxiliar = hulpmiddel -- radical = afdoend middel -- defensive/de defensa = afweermiddel -- legitime de pagamento = wettig betaalmiddel --s pecuniari/financiari) = geldmiddelen le fin sanctifica/justifica le --s = het doel heiligt de middelen per -- de = door middel van contribuer secundo su --s = naar vermogen bijdragen viver secundo su --s = de tering naar de nering zetten restar sin --s = onverzorgd achterblijven recurrer a tote le --s = alle middelen in het werk stellen mediocre adj 1 matig, middelmatig, niet zo goed scholar -- = zwakke leerling intelligentia = middelmatige intelligentie salario -- = bescheiden/laag salaris prestation -- = niet al te goede prestatie concerto -- = matig concert mediocritate sub 1 middelmatigheid, middelmaat non salir del -- = de middelmaat niet te boven gaan

170

2 iemand met een laag niveau, iemand van lage intelligentie + mediodorsal adj 1 MEDICINA mediodorsaal + mediopalatal adj 1 mediopalataal consonante -- = mediopalatale medeklinker + meditabile adj 1 waarover kan worden nage-dacht, wat waard(ig) is om te beschouwen meditar v 1 nadenken over, overwegen, overdenken, overpeinzen, beschouwen, RELIGION mediteren -- un veritate = een waarheid overpeinzen -- un projecto = nadenken over een plan un rationamento multo meditate = een diepdoordacht betoog meditation sub 1 overpeinzing, overdenking, overweging, beschouwing, RELIGION meditatie -- nocturne/del vespera/del vespere = avondwijding, dagsluiting -- matinal = dagopening -- transcendente/ transcendental = transcendente meditatie -- philosophic = wijsgerige beschouwing -- religiose = godsdienstige overdenking meditative adj 1 nadenkend, peinzend, beschouwend, meditatief un spirito -- = een meditatieve geest un vita -- = een beschouwend leven meditator sub 1 iemand die nadenkt/overweegt/overdenkt/overp einst/beschouwt/mediteert mediterranee adj 1 midden in het land gelegen, binnenlands, middellands Mar -- = Middellandse Zee 2 mediterraan, van de Middellandse Zee of van haar kustlanden climate -- = mediterraan klimaat un (persona/homine/femina de) typo -- = een zuidelijk type mediterraneo sub 1 binnenzee Mediterraneo sub n pr 1 Middellandse Zee medium sub LATINO 1 SPIRITISMO medium mediumnic adj 1 SPIRITISMO mediamiek, mediumiek + mediumnitate sub 1 mediamieke aanleg

medo sub 1 Mediër 2 Medisch (taal) medulla sub 1 merg -- ossee/ossose = beenmerg cancere del -- ossee/ossose = beenmergkanker -- spinal = ruggemerg, verlengde merg -- renal = niermerg usque al -- (del ossos) = door merg en been ille es democrate usque al -- del ossos = hij is tot hart en nieren een democraat 2 merg (van planten), kern, pit (anque FIGURATE) medullar adj 1 merg..., ruggemerg..., beenmerg..., medullair spatio -- = beenholte membrana -- = mergvlies cordon -- = ruggemerg osso -- = mergpijp radio -- (interne) = mergstraal punction -- = beenmergpunctie MEDICINA interruption -- = dwarslaesie oleo -- = mergolie + medullitis sub 1 MEDICINA medullitis, ruggemergontsteking medullose adj 1 van het (rugge)merg osso -- = mergpijp FIGURATE problema -- = kernprobleem Medusa sub n pr 1 MYTHOLOGIA Medusa medusa 1 ZOOLOGIA zeekwal piccatura de -- = kwallenbeet meeting sub ANGLESE 1 meeting, bijeenkomst -- electoral = verkiezingsbijeenkomst -- de massa = massabijeenkomst -- de propaganda = propagandameeting -- de protesto/protestation = protestmeeting + megabar sub 1 METEO megabar + megabyte sub ANGLESE 1 COMPUTATOR megabyte + megacaloria sub 1 megacalorie + megacarpe adj 1 BOTANICA grootvruchtig + megacero sub 1 reuzenhert, megaceros + megachip sub ANGLESE 1 COMPUTATOR megachip

+ megacolon sub 1 MEDICINA dikkedarmverwijding, megacolon + megacyclo sub 1 TECHNICA megacycle, megahertz + megadose/dosis sub 1 zeer grote dosis + megadyne sub 1 PHYSICA megadyne + megaevolution sub 1 mega-evolutie + megafarad sub 1 PHYSICA megafarad + megahertz sub 1 TECHNICA megahertz, megacycle + mega-interprisa sub 1 miljoenenbedrijf + megajoule {zjoel} sub 1 PHYSICA megajoule + megalithic adj 1 megalithisch era -- = megalithisch tijdperk civilisation -- = megalithische beschaving monumentos -- = megalithische monumenten + megalitho sub 1 reuzensteen, megaliet le --s de Carnac = de megalieten van Carnac + megaloblasto sub 1 MEDICINA megaloblast + megalocardia sub 1 MEDICINA hartvergroting megalocephale adj 1 megalocefaal, groothoofdig + megalocephalic adj 1 Vide: megalocephale megalomane adj 1 megalomaan, lijdend aan grootheidswaan(zin) megalomania sub 1 megalomanie, grootheidswaan(zin) + megalomaniac adj 1 megalomaan... + megalomaniaco sub 1 megalomaan, lijder aan grootheidswaan(zin) megalomano sub 1 megalomaan, lijder aan grootheidswaan(zin) + megalophylle adj 1 BOTANICA grootbladig megalopole sub 1 megalopolis (conglomeraat van grote steden)

171

+ megalopteros sub pl 1 ZOOLOGIA grootvleugeligen megalosauro sub 1 PALEONTOL megalosaurus, reuzenhagedis + megalosperme adj 1 BOTANICA grootzadig megametro sub 1 megameter + megaohm, megohm sub 1 PHYSICA megohm + megaohmetro, megohmetro sub 1 PHYSICA megohmmeter (hogeweerstandsmeter) megaphono sub 1 megafoon, spreektrompet, scheepsroeper + megaphylle adj 1 BOTANICA grootbladig + megaptere adj 1 grootvleugelig + megaptero sub 1 ZOOLOGIA bultrug + megascopio sub 1 megascoop megasperme adj 1 BOTANICA grootzadig + megaspora sub 1 megaspore, macrospore + megatherio sub 1 PALEONTOLOGIA reuzenluiaard + megatonna sub 1 megaton un bomba a/de hydrogeno de cinque --s = een waterstofbom van vijf megaton + megatonnic adj 1 met de kracht van één megaton + megavolt sub 1 megavolt + megawatt sub 1 megawatt + megohm sub 1 Vide: megaohm + megohmetro sub 1 Vide: megaohmetro + mehari sub 1 mehari, rijdromedaris + meharista sub 1 kameelruiter + meiose (-osis) sub 1 BIOLOGIA reductiedeling, meiose + meiospora sub 1 BIOLOGIA meiospoor + meiotic adj 1 BIOLOGIA meiotisch

reduction -- = reductiedeling producto -- = meioseprodukt + melamina sub 1 CHIMIA melamine + melampyro sub 1 BOTANICA zwartkoren melancholia sub 1 melancholie, zwaarmoedigheid, weemoedigheid, droefgeestigheid, neerslachtigheid ille ha un tendentia al -- = hij is een melancholisch type 2 MEDICINA melancholie, depressie accesso de -- = aanval van melancholie melancholic adj 1 melancholisch, weemoedig, neerslachtig, droefgeestig, zwaarmoedig temperamento -- = melancholisch temperament reguardos -- = weemoedige blikken + melancholico sub 1 melancholicus + melanemia sub 1 MEDICINA aanwezigheid van melanine in het bloed, melanemie + Melanesia sub n pr 1 Melanesië + melanesian adj 1 Melanesisch linguas -- = Melanesische talen cultura -- = Melanesische cultuur + melanesiano sub 1 Melanesiër 2 Melanesisch (taal) + melanic adj 1 BIOLOGIA MEDICINA melanine tumor -- = pigmentgezwel, melanoom sarcoma -- = melanosarcoom pigmento -- = donker pigment + melanina sub 1 BIOCHIMIA melanine, donker pigment + melanismo sub 1 BIOLOGIA melanisme 2 MEDICINA donkerkleurigheid (van de huid) + melanite sub 1 melaniet + melanitta sub 1 ZOOLOGIA zeeëend -- nigre = zwarte zeeëend + melanoblasto sub 1 MEDICINA melanoblast + melanoblastoma sub 1 MEDICINA melanoblastoom + melanocarpe adj 1 BOTANICA met zwarte vruchten

+ melanocaule adj 1 BOTANICA zwartstengelig + melanocephale adj 1 zwarthoofdig, zwartkoppig laro -- = zwartkopmeeuw + melanodermia sub 1 MEDICINA melanodermie + melanoma sub 1 MEDICINA pigmentgezwel, pigmentkanker, melanoom -- benigne = goedaardig melanoom -- maligne = kwaadaardig melanoom + melanophylle adj 1 BOTANICA zwartbladig + melanopode adj 1 BOTANICA zwartvoetig, zwartstelig + melanoptere adj 1 ZOOLOGIA zwartvleugelig + melanosarcoma sub 1 MEDICINA melanosarcoma + melanose (-osis) sub 1 MEDICINA zwartzucht, melanose, melanosis + melanostimulina sub 1 BIOCHIMIA melanostimuline + melanotic adj 1 MEDICINA melanoma... + melanuria sub 1 MEDICINA melanurie + melasma sub 1 MEDICINA melasma melassa sub 1 melasse, kandijstroop, (suiker)stroop -- de pomos/malos = appelstroop potto de -- = strooppot, stroopkan fabrica de -- = stroopfabriek + melatonina sub 1 BIOLOGIA melatonine + meleagrina sub 1 ZOOLOGIA pareloester + melée sub FRANCESE 1 handgemeen, schermutseling + melena sub 1 MEDICINA zwarte ontlasting + melia sub 1 BOTANICA melia (Aziatische boom) melic adj 1 behorend tot de zang, zangerig + melica sub 1 BOTANICA parelgras -- ciliate = wimperparelgras -- uniflor = eenbloemig parelgras -- nutante = knikkend parelgras + melilite sub 1 MINERALOGIA meliliet

172

+ meliloto sub 1 BOTANICA honingklaver -- blanc = witte honingklaver -- officinal = akkerhoningklaver + melinite sub 1 meliniet (springstof) melio adv 1 beter tanto -- = des te beter melior adj 1 beter le plus tosto serea -- = hoe eerder/vroeger hoe beter le -- = het/de beste in le -- caso = in het gunstigste geval le -- possibile = zo goed mogelijk + meliorabile adj 1 verbeterbaar meliorar v 1 beter maken, verbeteren -- le solo = de grond verbeteren -- su sorte = zijn lot verbeteren -- su notas del bulletin scholar = zijn rapportcijfers ophalen melioration sub 1 het beter maken, het verbeteren, verbetering -- del solo = grondverbetering -- de su sorte = verbetering van zijn lot + meliorative adj 1 melioratief, gunstig adjectivo -- = melioratief bijvoeglijk naamwoord + meliorativo sub 1 melioratief woord meliorativo sub 1 melioratief woord meliorator sub 1 iemand die iets beter maakt/verbetert meliorismo sub 1 de leer dat de wereld beter wordt door menselijke inspanning, meliorisme + melisma sub 1 MUSICA melisme + melismatic adj 1 MUSICA melismatisch + melissa sub 1 BOTANICA melisse(kruid) folio de -- = melisseblad + melituria sub 1 MEDICINA meliturie mellar v 1 honing maken + mellata sub 1 mierenhoning mellate adj 1 met honing

aqua -- = honingwater 2 honingkleurig BOTANICA armillaria -- = honingzwam + mellatura sub 1 mierenhoning melle sub 1 honing -- salvage = wilde honing -- virgine = maagdenhoning, lekhoning, ongepijnde honing -- solidificate = stijve honing -- de flores = bloemenhoning -- de trifolio = klaverhoning -- centrifugate = slingerhoning -- pressate/exprimite = pershoning, gepijnde honing -- de favo = raathoning -- de vespa = wespenhoning -- de extractor = slingerhoning -- artificial = kunsthoning odor de -- = honinggeur torta al -- = honingkoek potto a/de -- = honingpot pressa a -- = honingpers extractor de -- = honingslinger gusto/sapor de -- = honingsmaak luna de -- = wittebroodsweken dulce como le -- = honingzoet armillaria de -- = honingzwam mellero sub 1 honingverkoper + mellicolor adj 1 honingkleurig, honingeel mellifere adj 1 honinggevend, honingvoortbrengend, honingafscheidend, honingdragend insecto -- = honingvoortbrengend insekt ape -- = honingbij planta -- = honingplant flor -- = honingbloem + mellific adj 1 honingbereidend ape -- = honingbij mellificar v 1 honing maken, honing puren mellification sub 1 het maken van honing, honingvorming melliflue adj 1 honingzoet (anque FIGURATE), gemaakt vriendelijk parolas -- = honingzoete woorden + mellifluentia sub 1 honingzoetheid mellifluitate sub 1 FIGURATE honingzoetheid, gemaakte vriendelijkheid + mellino sub 1 ZOOLOGIA -- arvense = vliegendoder + melliphage adj 1 honingetend

+ mellito sub 1 PHARMACIA honingstroop mellose adj 1 honingachtig, honingzoet 2 FIGURATE honingzoet, zoetvloeiend parolas -- = honingzoete woorden + mellositate sub 1 honingzoetheid 2 poeslief gedrag + melocacto sub 1 BOTANICA meloencactus melodia sub 1 melodie, wijs -- del phrase = zinsmelodie melodic adj 1 melodisch figura -- = melodische figuur thema -- = melodisch thema intervallo -- = melodisch interval linea -- = melodische lijn melodiose adj 1 melodieus, welluidend, zangerig lingua -- = zangerige taal voce -- = welluidende stem versos -- = zangerige verzen + melodiositate sub 1 melodieusheid, welluidendheid, zangerigheid melodista sub 1 melodieëncomponist melodrama sub 1 melodrama melodramatic adj 1 melodramatisch genere -- = melodramatische genre gesto -- = melodramatisch gebaar tono -- = melodramatische toon canto -- = smartlap repertorio -- = melodramatisch repertoir + melodramatisar v 1 een melodrama maken van, melodramatisch voorstellen + meloe sub 1 ZOOLOGIA oliekever, meiworm + melolontha sub 1 ZOOLOGIA meikever larva de -- = engerling anno de --s = meikeverjaar plaga/invasion de --s = meikeverplaag melomane adj 1 melomaan, met hartstochtelijke liefde voor muziek melomania sub 1 melomanie, hartstochtelijke liefde voor muziek + melomaniac adj 1 melomaan, een hartstochtelijke liefde voor muziek hebbend

173

+ melomaniaco sub 1 melomaan, iemand met een hartstochtelijke liefde voor muziek + melomano sub 1 melomaan, hartstochtelijke liefhebber van muziek melon sub 1 meloen -- de aqua = watermeloen semine de -- = meloenzaad succo de -- = meloensap compota de -- = meloencompote cocktail (A) de -- = meloencocktail cultura de --es = meloenenteelt cultor/cultivator de --es = meloenenteler/kweker + melonero sub 1 meloenenkweker/teler meloniera sub 1 meloenenbed, meloenenveld, meloenenkas melopeia sub 1 ANTIQUITATE melopee, recitatief, eentonig gezang + melophago sub 1 ZOOLOGIA -- ovin = schapenluis + melopsittaco sub 1 ZOOLOGIA -- undulate = grasparkiet + melotherapia sub 1 MEDICINA melotherapie membrana sub 1 vlies, membraan, plaatje (anque ANATOMIA) -- mucose = slijmvlies -- de cellula = celvlies -- de polline = stuifmeelvlies -- vascular = vaatvlies -- false = pseudomembraan -- synovial = gewrichtsvlies -- tympanic = trommelvlies -- cerebral = hersenvlies -- arterial = slagadervlies -- medullar = mergvlies -- natatori = zwemvlies -- vitellin = dooiervlies -- pulmonar = longvlies -- virginal = maagdenvlies -- placentari = moederkoekvlies -- alar = vlieghuid (van vleermuis) -- vibrante = trilplaatje -- de protection = beschermende film/vlies -- semipermeabile = halfdoorlatend membraan filtro a -- = membraanfilter manometro a -- = membraanmanometer microphono sin -- = membraanloze microfoon permeabilitate de un -- = doorlaatbaarheid van een membraan membranacee adj 1 vliezig, vliesachtig + membranifolie adj 1 BOTANICA met vliezige bladeren

+ membraniforme adj 1 de vorm van een membraan/vlies hebbend membranose adj 1 uit vliezen bestaand, vliezig, vliesachtig, membraanachtig alas -- = vliezige vleugels fructos -- = vliezige vruchten folios -- = vliezige bladeren radices -- = vliezige wortels labyrintho -- del aure = vliezige labyrint van het oor filtro -- = membraanfilter + membranula sub 1 BIOLOGIA vliesje + membrato sub 1 lidmaatschap -- de honor = erelidmaatschap -- familiar/familial = gezinslidmaatschap membratura adj 1 geraamte, karkas, skelet, raam(werk) membro sub 1 (onder)deel, element (van geheel) MATHEMATICA --s de un equation = leden van een vergelijking -- del phrase = zinsdeel 2 lidmaat, lid (van vereniging, etc.) --s de un ecclesia = lidmaten van een kerk --s de un equipage = bemanning(sleden) --s de un partito = leden van een partij -- del parlamento = parlementslid -- honorari/de honor = erelid lista de --s = ledenlijst perdita de --s = ledenverlies numero de --s = ledental recrutar --s = leden werven inscriber un -- = een lid inschrijven qualitate de -- = lidmaatschap stato -- = lidstaat 3 lichaamsdeel -- inferior = benedenste ledematen -- viril = mannelijk lid membrute adj 1 grofgebouwd (mbt mensen) + memento sub 1 CATHOLICISMO memento + memento mori LATINO 1 memento mori memorabile adj 1 gedenkwaardig jornata -- = gedenkwaardige dag evento -- = gedenkwaardige gebeurtenis facto -- = gedenkwaardig/heuglijk feit 2 gemakkelijk te onthouden + memorabilitate sub 1 gedenkwaardigheid 2 onthoudbaarheid memoralista sub 1 schrijver van gedenkschriften/memoires

memorandum sub 1 notitie, aantekening 2 memorandum, (diplomatieke) nota 3 notitieboekje, opschrijfboekje, agenda memorar v 1 herinneren aan, in herinnering brengen, memoreren -- se = zich herinneren + memoration sub 1 het terugroepen in het geheugen, herinneringsvermogen memorative adj 1 ter nagedachtenis, gedenk... memore adj 1 gedachtig, indachtig memoria sub 1 geheugen -- auditive = auditief geheugen -- visual = visueel geheugen -- selective = selectief geheugen -- de locos = plaatsgeheugen -- verbal = woordgeheugen -- prodigiose = fabelachtig geheugen -- photographic = fotografisch geheugen -- de computator/computer (A) = computergeheugen COMPUTATOR -- interne = intern geheugen COMPUTATOR -- operative = werkgeheugen COMPUTATOR unitate de -- = geheugeneenheid COMPUTATOR -- magnetic accessibile = bellengeheugen -- electronic = elektronisch geheugen mal -- = slecht geheugen, vergeetachtigheid perdita de -- = geheugenverlies exercitio de -- = geheugenoefening lacunas de -- = hiaten in het geheugen exercer su -- = zijn geheugen oefenen apprender de -- = uit het hoofd/van buiten leren cognoscer de -- = uit het hoofd/van buiten kennen lacunas de -- = gaten in het geheugen haber un lacuna de -- = er niet op kunnen komen esser de -- curte, haber le -curte, non haber -- = vergeetachtig zijn, kort van memorie zijn esser presente al -- = in het geheugen liggen retener/guardar un cosa in su -= iets in zijn geheugen bewaren isto permanera sempre/semper in mi -- = dat zal me altijd bijblijven gravar in su -- = in zijn geheugen prenten cercar in su -- = proberen zich iets te herinneren perder le -- = alles vergeten manco de -- = vergeetachtigheid retener in le -- = onthouden (niet vergeten)

174

refrescar le -- de un persona = iemands geheugen opfrissen COMPUTATOR le information es stockate in le -- = de informatie wordt opgeslagen in het geheugen 2 herinnering, nagedachtenis -- de viage = reisherinnering --s personal = persoonlijke herinneringen -- de juventute = jeugdherinnering -- fugace = vluchtige herinnering pro -- = pro memorie item pro -- = memoriepost lassar un -- indelibile (detra se) = een onuitwisbare herinnering achterlaten rehabilitar le -- de un persona = de nagedachtenis van iemand in ere herstellen conservar le -- de = de herinnering levendig houden aan honorar le -- de = de nagedachtenis eren van profanar le -- de un persona = iemands nagedachtenis bezoedelen in/al -- de = ter herinnering aan facer -- de = gedenken de -- de homine = sedert mensenheugenis renovar le -- = oude herinneringen ophalen tener in -- = in gedachten houden 3 geschrift, verslag, memorie, memorandum -- explicative = memorie van toelichting memorial sub 1 gedenkschriften, dagboek, memoires le -- de Sancte Helena = het dagboek van Sint Helena 2 memorandum 3 gedenkteken + memorialista sub 1 schrijver van gedenkschriften + memorisar v 1 in het geheugen opnemen, uit het hoofd leren, van buiten leren, memoriseren 2 COMPUTATOR inlezen, in het geheugen opslaan + memorisation sub 1 het van buiten leren, het memoriseren 2 COMPUTATOR opslag in het computergeheugen menacia sub 1 (be)dreiging, dreigement littera de --s = dreigbrief -- nuclear = atoomdreiging -- in le aere = loze dreigementen -- de guerra = oorlogsdreiging, dreigend oorlogsgevaar -- permanente = voortdurende dreiging -- rubie/communista = rode gevaar -- jalne = gele gevaar esser sub le -- de = bedreigd worden door proferer --s = bedreigingen uiten constituer un -- pro un cosa = een bedreiging vormen voor iets

+ menaciante adj 1 dreigend, bedreigend tono -- = dreigende toon aere -- = dreigende houding postura -- = dreighouding (van dier) declaration -- = bedreigende verklaring menaciar v 1 (be)dreigen -- un pais = een land bedreigen -- de mulcta = met boete bedreigen -- de punition = met straf bedreigen + menaciate adj 1 bedreigd, in gevaar sanitate -- = wankele gezondheid + menade sub 1 maenade, bacchante (priesteres van Bacchus) menage sub FRANCESE 1 huishouding, huishouden schola de -- = huishoudschool facer le -- = het huishouden doen + menagera sub 1 huisvrouw menagerie sub FRANCESE 1 menagerie menar v 1 (ONOVERG) leiden (naar/tot), lopen (naar), voeren (naar) omne camminos mena a Roma = alle wegen leiden naar Rome 2 (OVERG) leiden -- un dama = een dame begeleiden -- un banda = de leiding over een bende hebben -- un vita/existentia modeste = een bescheiden leven leiden -- un rebellion = een opstand leiden -- bestial al abiberatorio = vee naar de drenkplaats brengen -- per le naso = bij de neus nemen, er tussen nemen + menarche sub 1 MEDICINA menarche, eerste menstruatie menchevico {sj} sub 1 mensjewiek + menchevismo {sj} sub 1 mensjewisme + menchevista {sj} sub 1 mensjewiek + menchevista {sj} adj 1 mensjewistisch menda sub 1 gebrek, onvolkomenheid 2 onjuistheid, fout mendace adj 1 leugenachtig, bedrieglijk historia -- = leugenverhaal linguage -- = leugentaal assertiones -- = leugenachtige beweringen 2 vals, onwaar

+ mendacietta sub 1 leugentje -- officiose = leugentje om bestwil mendacio sub 1 leugen, onwaarheid -- flagrante = besliste leugen -- infame = schandelijke leugen -- officiose = leugen om bestwil detector de --s = leugendetector campania de --s = leugencampagne dicer --s a un persona = iemand beliegen + mendacitate sub 1 leugenachtigheid -- de un teste = leugenachtigheid van een getuige + Mendel sub n pr 1 Mendel leges de -- = wetten van Mendel + mendelevium sub 1 CHIMIA mendelevium (element 101) + mendelian adj 1 van Mendel theoria -- = theorie van Mendel leges -- = wetten van Mendel genetica -- = genetica van Mendel factor -- = factor van Mendel + mendeliano sub 1 volgeling van Mendel + mendelismo sub 1 BIOLOGIA mendelisme mendic adj 1 bedelachtig, bedelend mendicante sub 1 bedelaar -- famelic = uitgehongerde bedelaar baston de -- = bedelstaf asylo pro --s = bedelaarsgesticht 2 ECCLESIA bedelmonnik + mendicante adj 1 bedelend, bedel... ordine -- = bedelorde mendicar v 1 bedelen -- un pan = om een brood bedelen -- su vita = zijn kostje bij elkaar schooien mendication sub 1 het bedelen, bedelarij mendicitate sub 1 bedelarij, bedelstand, armlastigheid reducer al -- = tot de bedelstaf brengen mendico sub 1 bedelaar -- professional/de profession = beroepsbedelaar baston de -- = bedelstaf asylo pro --s = bedelaarsgesticht

175

mendose adj 1 vol gebreken, vol fouten, vol onjuistheden, gebrekkig, onjuist menestrel sub 1 minstreel, minnezanger le --es medieval = de middeleeuwse minstreels + menhir sub 1 menhir meninge sub 1 ANATOMIA hersenvlies -- dur = harde hersenvlies -- molle = weke hersenvlies + meningee adj 1 ANATOMIA hersenvlies... + meningioma sub 1 MEDICINA hersenvliesgezwel + meningitic adj 1 MEDICINA hersenvliesontstekings...., nekkramp... meningitis sub 1 MEDICINA meningitis, hersenvliesontsteking -- spinal = ruggemergsontsteking -- cerebrospinal = nekkramp + meningococco sub 1 MEDICINA meningococcus (nekkrampbacterie) + meningoencephalitis sub 1 MEDICINA meningoencefalitis + meniscal adj 1 ANATOMIA van de meniscus lesion -- = meniscusletsel/beschadiging/aandoe ning + menisco sub 1 ANATOMIA meniscus lesion/luxation del -- = voetbalknie 2 OPTICA meniscus (concaafconvexe lens) + mennonita sub 1 RELIGION doopsgezinde, menist, mennoniet + menologio sub 1 martelaarskalender van de GrieksKatholieke Kerk + menopausa sub 1 BIOLOGIA menopauze, climacterium + menopausic adj 1 BIOLOGIA van de menopauze, climacterisch + menorah sub 1 menora + menorrhagia sub 1 MEDICINA menorragie, overvloedige menstruatie + menostase (-asis) sub 1 MEDICINA menostase

+ mensa sub 1 tafel seder a -- con un persona = met iemand aan tafel zitten mense adv 1 maand le -- de januario = de maand januari -- autumnal/de autumno = herfstmaand -- primaveral/de primavera = lentemaand -- de hiberno = winternacht -- currente/presente = lopende maand le -- anterior = de vorige maand per -- = per maand cata tres --s = om de drie maanden tres --s de hodie = over drie maanden intra tres --s = binnen drie maanden 2 maandsalaris, maandloon mensor sub 1 iemand die meet 2 meetinstrument: meter, meetlint, peilglas, maatstok, etc. menstrual adj 1 menstrueel, menstruaal, menstruatie... cyclo -- = menstruatiecyclus sanguine/fluxo -- = menstruatiebloed dolor -- = menstruatiepijn, ovulatiepijn menstruar v 1 menstrueren, ongesteld zijn menstruation sub 1 menstruatie, ongesteldheid, maandbloeding, maandstonden -- irregular = onregelmatige menstruatie menstruo sub 1 menstruatie, ongesteldheid, maandbloeding, maandstonden + menstruose adj 1 de menstruatie betreffend, menstruaal mensual adj 1 maandelijks, maand... salario -- = maandsalaris/loon reporto -- = maandrapport, maandelijks verslag paga/pagamento -- = maandelijkse betaling abonamento -- = maandabonnement ticket (A) -- = maandkaart (voor trein, bus) revista -- = maandblad bulletin -- = maandbericht cargas -- = maandlasten location -- = maandhuur balancio -- = maandbalans lista -- = maandlijst receptas -- = maandontvangsten volumine -- del venditas = maandomzet production -- = maandomzet total -- = maandtotaal

mensualitate sub 1 maandelijkse termijn, maandelijkse afbetaling, maandelijkse uitkering 2 maandsalaris/loon mensura sub 1 maat, afmeting, proportie precision de -- = meetnauwkeurigheid le homine es le -- de tote le cosas = de mens is de maat van alle dingen mensurabile adj 1 meetbaar MATHEMATICA quantitate -- = meetbare grootheid mensurabilitate sub 1 meetbaarheid mensurar v 1 meten, afmeten mensurate adj 1 gematigd mensuration sub 1 het meten, meting, het afmeten, afmeting mensurator sub 1 iemand die meet/afmeet mental adj 1 mentaal, geestelijk, psychisch stato -- = geestestoestand fortia -- = geestkracht effortio -- = geestelijke inspanning facultates -- = geestvermogens equilibrio -- = geestelijk evenwicht aberration -- = geestesafwijking handicapato -- = geestelijk gehandicapte sanitate -- = geestelijke gezondheid crueltate -- = geestelijke mishandeling colpo -- = mentale klap restriction -- = geestelijk voorbehoud tension -- = gesstesspanning malado -- = geesteszieke maladia -- = geestesziekte deficientia/degenerentia/ debilitate -- = zwakzinnigheid disordine/perturbation -- = geestverwarring alienation -- = krankzinnigheid incapacitate -- = ontoerekenbaarheid pace -- = gemoedsrust disturbate mentalmente = psychisch gestoord 2 intellectueel, verstandelijk calculo -- = hoofdrekenen calcular mentalmente = uit het hoofd rekenen + mentalismo sub 1 PHILOSOPHIA, PSYCHOLOGIA, LINGUISTICA E GRAMMATICA mentalisme mentalitate sub 1 mentaliteit, geestesgesteldheid, houding, instelling -- burgese = burgerlijkheid -- de gruppo = groepsmentaliteit -- postbellic = naoorlogse

176

mentaliteit haber un -- commercial = een zakelijke instelling hebben haber le -- appropriate pro un cosa = de juiste instelling voor iets hebben ille ha le -- typic del avaro = hij heeft de typische mentaliteit van de vrek que --! = wat een mentaliteit! mente sub 1 geest, verstand, gedachten, hoofd malado de -- = geesteszieke -- san in corpore san = een gezonde geest in een gezond lichaam -- aperte = open geest -- vive = sprankelende geest -- speculative = speculatieve geest offuscar le -- = de geest benevelen venir in -- = te binnen schieten tener in -- = in gedachten houden esser presente in le -- = voor de geest staan instillar odio in le -- de un persona = iemands geest vergiftigen mentecapte adj 1 zwakzinnig, dom, onnozel mentha sub 1 BOTANICA munt -- crispate = kruizemunt -- aquatic = watermunt -- arvense = akkermunt, veldmunt -- piperate = pepermunt -- salvage = hertsmunt infusion de -- = muntthee oleo de -- = muntolie essentia de -- piperate = pepermuntolie pastilla de -- (piperate) = pepermuntje menthol sub 1 menthol mentholate adj 1 mentholbevattend, met menthol, menthol... + mentholic adj 1 menthol... + mentifere adj 1 BOTANICA een kin dragend mention sub 1 vermelding, gewag, aantekening facer -- de = gewag maken van, vermelden meritar un -- special = een bijzondere vermelding verdienen rader le -- inutile = doorhalen wat niet van toepassing is -- honorific/honorabile = eervolle vermelding -- del fontes = bronvermelding con -- multo honorabile = cum laude digne de -- = vermeldenswaardig mentionabile sub 1 wat vermeld kan worden mentionar v 1 vermelden, noemen, gewag maken van -- casualmente/incidentalmente

= terloops ter sprake brengen le historia non lo mentiona = dat vermeldt de geschiedenis niet anteriormente mentionate = bovenvermeld non -- un cosa = iets onvermeld laten mentir v 1 liegen, onwaarheid spreken esser incapabile de -- = niet kunnen liegen mentita sub 1 leugen, onwaarheid -- infame = schandelijke leugen -- evidente = aperte leugen detector de --s = leugendetector campania de --s = leugencampagne abhorrer le -- = een hekel aan liegen hebben mentitor sub 1 leugenaar -- incorrigibile = ongeneeslijke leugenaar -- sin vergonia = schaamteloze leugenaar -- notori = notore leugenaar mento sub 1 kin -- duplice/triplice = onderkin -- glabre = gladgeschoren kin -- furcate = kin met een kuiltje -- punctate/punctute = spitse kin -- quadrate = vierkante kin -- avantiate = vooruitstekende kin fossetta del -- = kuiltje in de kin, kinkuiltje + mentolabial adj 1 mentolabiaal + mentor sub 1 gids, leidsman, raadsman, mentor menu sub FRANCESE 1 menu -- touristic {oe}= toeristenmenu 2 COMPUTATOR menu menuet sub 1 MUSICA menuet + menyanthe sub 1 BOTANICA waterdrieblad, bitterklaver + Mephistopheles sub n pr 1 Mefistofeles + mephistophelic adj 1 mefistofelisch, duivels riso -- = duivelse lach + mephitic adj 1 giftig stinkend, verpestend, mefitisch odor -- = rioolstank gas -- = rioolgas exhalationes -- = stinkende uitwasemingen + mephitismo sub 1 verstikkende stanklucht + mer adj 1 zuiver, louter, onvervalst, niets

anders dan -- nonsenso = pure onzin le -- facto = het blote feit al per -- curiositate = uit louter nieuwsgierigheid per -- fortuna = door louter geluk meravilia sub 1 wonder, wonderwerk, mirakel --s del technica = wonderen van de techniek --s del natura = wonderen van de natuur le septe --s del mundo = de zeven wereldwonderen Alice in le Pais del Meravilias = Alice in Wonderland esser un -- de precision = ontzettend nauwkeurig zijn iste apparato face --s = dit apparaat doet wonderen meraviliose adj 1 verwonderlijk, bewonderenswaardig, bovennatuurlijk, buitengewoon un homine de un intelligentia -= een mens met een buitengewone intelligentie un scriptor -- = een fantastische schrijver Aladin e le Lampa Meraviliose = Aladin en de Wonderlamp mercabile adj 1 verhandelbaar + mercabilitate sub 1 verhandelbaarheid + mercalia sub 1 ramsj, ongeregeld goed partita de -- = ramsjpartij mercante adj 1 handels..., koopmans... nave -- = koopvaardijschip flotta/marina -- = handelsvloot, koopvaardij capitano (del marina) -- = koopvaardijkapitein valor -- del ferralia = schrootwaarde + mercante sub 1 handelaar, winkelier, koopman -- de vinos = wijnhandelaar -- de antiquitates = antiquair -- de flores = bloemenman -- de verduras/de legumines = groenteman -- de anguillas = palingboer -- de pellicias = bonthandelaar -- de patatas = aardappelboer -- de gelatos = ijscoman corporation de --s = gilde van kooplui mercantia sub 1 goederenhandel 2 (koop)waar -- defectuose/de mal qualitate = ondeugdelijke waar --s prohibite = verboden waar traino de --s = goederentrein bursa de --s = goederenbeurs station de --s = goederenstation intercambio/commercio de --s = goederenhandel --s de exportation =

177

uitvoergoederen --s de importation = invoergoederen stock (A) de --s = goederenvoorraad stockage de --s = goederenopslag deposito de --s = goederenloods transporto de --s = goederenvervoer assecurantia de --s = goederenverzekering ascensor de/pro --s = goederenlift wagon de --s = goederenwagon cargar --s = goederen laden discargar --s = goederen lossen mercantil adj 1 handels..., koopmans... correspondentia -- = handelscorrespondentie nave -- = koopvaardijschip flotta/marina -- = koopvaardijvloot compania -- = handelmaatschappij citate -- = handelsstad derecto -- = handelsrecht interprisa -- = handelsonderneming spirito -- = handelsgeest inseniamento -- = handelsonderwijs registro -- = handelsregister arithmetica -- = handelsrekenen termino -- = handelsterm beneficio -- = handelswinst transporto -- = goederenvervoer banca -- = handelsbank empleato -- = handelsbediende relationes -- = handelsbetrekkingen concession -- = handelsconcessie porto -- = handelshaven secreto -- = handelsgeheim planta -- = handelsgewas monopolio -- = handelsmonopolie nation -- = handeldrijvende natie 2 geldbelust, op winst uit mercantilismo sub 1 ECONOMIA mercantilisme 2 winstbejag + mercantilista sub 1 ECONOMIA mercantilist + mercantilista adj 1 ECONOMIA mercantilistisch theorias -- = mercantillistische theorieën + mercantilistic adj 1 ECONOMIA mercantilistisch + mercaptan sub 1 CHIMIA mercaptan, thiol mercar v 1 handelen, verhandelen, zaken doen mercato sub 1 markt(plein) placia de -- = marktplein 2 markt (plaats waar handel wordt gedreven) die/jorno de -- = marktdag visitator de mercato = marktbezoeker -- coperte = markthal

-- floral/de flores = bloemenmarkt -- de fructos = fruitmarkt -- de verduras/de legumines = groentemarkt -- de cereales = graanmarkt, korenmarkt -- de pisces = vismarkt -- de bestias/de bestial = veemarkt -- de cavallos = paardenmarkt -- de sclavos = slavenmarkt -- de vaccas = koemarkt -- de ocas = ganzemarkt -- septimanal/hebdomadari = weekmarkt -- annual = jaarmarkt le -- del venerdis = de vrijdagse markt precio de -- = marktprijs superintendente del -- = marktmeester 3 ECONOMIA COMMERCIO markt -- monetari/de moneta/de capitales = geld/kapitaalmarkt -- monetari de bursa = beursgeldmarkt -- de emissiones = emissiemarkt -- de valores = effectenmarkt -- del disconto = discontomarkt -- interior/national = binnenlandse markt -- de obligationes = obligatiemarkt -- mundial = wereldmarkt -- libere = vrije markt -- in expansion = groeimarkt -- de exportation = exportmarkt -- de labor/de travalio = arbeidsmarkt -- animate = levendige markt -- stabile = prijshoudende/vaste markt -- deprimite = gedrukte markt -- pauco/poco active = luie markt -- nigre = zwarte markt saturation del -- = verzadiging van de markt analyse (-ysis)/investigation del -- = marktanalyse, marktonderzoek parte del -- = marktaandeel, marktsegment economia de -- = markteconomie structura del -- = marktstructuur curso del -- = marktkoers mechanismo de -- = marktmechanisme previsiones del -- = marktprognose segmentation del -- = marktsegmentatie situation/position/stato/ conditiones del -- = marktsituatie bon -- = goedkoop, (adv) a bon mercato acquisition bon -- = koopje melior -- = goedkoper Mercato Commun = Gemeenschappelijke Markt Mercato Europee = Europese Markt un vacuo in le -- = een gat in de markt aperir un nove -- = een nieuwe markt openleggen introducer in le -- = op de markt/in de verkoop brengen supplantar in le -- = van de markt verdringen

vender sub le precio del -- = onder de markt verkopen guastar le -- = de markt bederven mercator sub 1 koopman, handelaar -- de cavallos = paardehandelaar/koper -- ambulante = marskramer -- de antiqualias = uitdrager + Mercator sub n pr 1 Mercator projection de -- = mercatorprojectie merce sub 1 (koop)waar --s defectuose/de mal qualitate = ondeugdelijke waar --s in fardos = stukgoederen --s de consumo/de consumption = gebruiksgoederen --s prohibite = verboden waar station de --s = goederenstation traino de --s = goederentrein deposito de --s = goederenloods wagon de --s = goederenwagon impacchettar --s = goederen inpakken immagazinar --s = goederen opslaan cargar --s = goederen laden discargar --s = goederen lossen mercede sub 1 genade, erbarmen, medelijden, willekeur, gunst esser al -- de = overgeleverd aan de genade/willekeur van lucta sin -- = genadeloze/meedogenloze/verbeten strijd haber un persona a su -- = iemand in zijn macht hebben al -- del inimico = in de greep van de vijand flottar al -- del vento = stuurloos ronddrijven mercenari adj 1 ingehuurd, betaald, mercenair, loon..., huur... truppas -- = huurtroepen armea -- = huurleger soldato -- = huursoldaat mercenario sub 1 gehuurde arbeider, dagloner 2 huurling armea de --s = huurleger merceria sub 1 garen en band, fournituren 2 garen en bandwinkel 3 garen en bandhandel mercerisage sub 1 het merceriseren mercerisar v 1 merceriseren mercerisate adj 1 gemerceriseerd mercerisation sub 1 mercerisatie

178

mercero sub 1 garen en bandhandelaar/winkelier mercurial adj 1 kwikhoudend, kwikbevattend, kwik... vapores -- = kwikdampen barometro -- = kwikbarometer columna/colonna -- = kwikkolom tractamento -- = kwikkuur emplastro -- = kwikpleister preparation -- = kwikpreparaat/middel intoxication -- = kwikvergiftiging aqua -- = kwikwater unguento -- = kwikzalf sal -- = kwikzout 2 kwiek, beweeglijk 3 van Mercurius, Mercurius... + mercurialis sub 1 BOTANICA bingelkruid + mercurialismo sub 1 MEDICINA mercurialisme, kwikvergiftiging mercuric adj 1 CHIMIA kwik..., mercuri... oxydo -- = mercuri-oxyde fulminato -- = knalkwik mercuridi sub 1 woensdag Mercuridi del Cineres = Aswoensdag + mercurifere adj 1 kwikhoudend Mercurio sub n pr 1 MYTHOLOGIA Mercurius 2 ASTRONOMIA Mercurius mercurio sub 1 CHIMIA kwik, kwikzilver -- fulminante, fulminato de -- = knalkwik columna/colonna de -- = kwikkolom thermometro a/de -- = kwikthermometer barometro a/de -- = kwikbarometer mina de -- = kwikmijn unguento de -- = kwikzalf vapor de -- = kwikdamp banio de -- = kwikbad mineral de -- = kwikerts composito de -- = kwikverbinding sal de -- = kwikzout sulfuro de -- = kwikzwavel nivello de -- = kwikspiegel mercuriose adj 1 CHIMIA kwik..., mercuro... oxydo -- = mercuro-oxyde + mercurochromo sub 1 mercurochroom + merda sub 1 stront, poep, drek -- de oca = ganzedrek -- de can = hondepoep/stront haber -- in le oculos = stront in de ogen hebben + merdivore adj 1 dreketend

+ merdose adj 1 bevuild, bekakt + merenda sub 1 lichte maaltijd (in de namiddag) + merendar v 1 een lichte maaltijd gebruiken (in de namiddag) merer v 1 verdienen, waard zijn iste proposition mereva le approbation de totes = dit voorstel droeg aller goedkeuring weg meretrice sub 1 publieke/lichte vrouw, prostituée, hoer meretricie adj 1 van een prostitué, hoeren..., hoerig merger v 1 duiken (in), wegzinken (in) + mergitor sub 1 duiker + mergo sub 1 ZOOLOGIA zaagbek (vogel) + mericarpo sub 1 BIOLOGIA mericarp meridian adj 1 middag... hora -- = middaguur umbra -- = middagschaduw 2 meridiaan... plano -- = meridiaanvlak altor -- = meridiaanshoogte meridiano sub 1 meridiaan, middaglijn, middagcirkel, lengtecirkel -- magnetic = magnetische meridiaan -- terrestre = aardmeridiaan -- celeste = hemelmeridiaan prime -- = eerste meridiaan, nulmeridiaan meridie sub 1 middaguur, twaalf uur a -- = om twaalf uur, tussen de middag verso -- = tegen de middag ante -- = in de voormiddag, voor twaalf uur post -- = in de namiddag, na twaalf uur 2 zuiden meridional adj 1 zuidelijk, zuid.., meridional latitude -- = zuiderbreedte hemispherio -- = zuidelijk halfrond costa -- = zuidkust frontiera -- = zuidgrens fructos -- = zuidvruchten Hollanda Meridional = ZuidHolland meridional sub 1 bewoner van het zuiden

meringue sub FRANCESE 1 meringue, schuimgebak(je), schuimtaart(je), schuimdeeg merino sub 1 ZOOLOGIA merinosschaap 2 merinoswol + meristema sub 1 BOTANICA deelweefsel, meristeem -- secundari = secundair meristeem + meristematic adj 1 BOTANICA deelweefsel... cellula -- = meristeemcel meritar v 1 verdienen, waard zijn -- un melior sorte = een beter lot verdienen tu lo ha ben meritate = je hebt het er naar gemaakt isto merita mi approbation = dit draagt mijn goedkeuring weg reposo ben meritate = welverdiende rust merito sub 1 verdienste, waarde socio/membro de -- = lid van verdienste homine de -- = man van verdienste scriptor de -- = verdienstelijk schrijver digne de -- = verdienstelijk miscognoscer le --s de un persona = iemands verdiensten miskennen judicar un cosa secundo su --s = een zaak op zijn merites beoordelen + meritocrate sub 1 meritocraat + meritocratia sub 1 meritocratie, prestatiemaatschappij + meritocratic adj 1 meritocratisch, prestatiegericht principios -- = meritocratische principes criterios -- = meritocratische criteria societate -- = prestatiemaatschappij meritori adj 1 verdienstelijk conducta/comportamento -- = verdienstelijk gedrag action -- = verdienstelijke daad travalio/labor -- = verdienstelijk werk effortio -- = verdienstelijke inspanning merla sub 1 ZOOLOGIA merel canto de -- = merelzang/gefluit/slag nido de -- = merelnest + merlan sub 1 ZOOLOGIA wijting + merlin sub 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION

179

DE NAVES marlijn, huizing, driedraads touw + merlon sub 1 kanteel (van oude stads/burchtmuur), tin(ne) turre con --es = gekanteelde toren muro con --es = gekanteelde muur + merlucio sub 1 ZOOLOGIA heek 2 CULINARI stokvis + merogamia sub 1 BIOLOGIA merogamie + meromorphe adj 1 MATHEMATICA meromorf function -- = meromorfe functie + meromorphismo sub 1 MATHEMATICA meromorfisme meropia sub 1 MEDICINA meropie (gedeeltelijke blindheid) + merostomo sub 1 ZOOLOGIA pijlstaartkreeft + merovingian adj 1 HISTORIA Merovingisch dynastia -- = Merovingische dynastie leges -- = Merovingische wetten + merovingiano sub 1 HISTORIA Merovingiër + merozygoto sub 1 merozygoot + merycismo sub 1 MEDICINA merycisme, (het) herkauwen, (het) rumineren mésalliance sub FRANCESE 1 mesalliance, huwelijk beneden zijn/haar stand facer un -- = beneden zijn/haar stand trouwen + mescal sub 1 mescal + mescalina sub 1 (hallucinogeen) mescaline meschin adj 1 kleingeestig, bekrompen, benepen un idea/pensata/pensamento -= een benepen gedachte homine -- = kleingeestig mannetje 2 karig, krenterig meschineria sub 1 bekrompenheid, kleingeestigheid -- typicamente hollandese = Holland op zijn smalst 2 karigheid, krenterigheid + meschinitate sub 1 kleingeestigheid, bekrompenheid, benepenheid + mesencephalic adj 1 ANATOMIA van de middenhersenen

+ mesencephalo sub 1 ANATOMIA middenhersenen, mesencefalon + mesenchyma sub 1 ANATOMIA mesenchym + mesenchymatose adj 1 ANATOMIA mesenchymaal texito -- = mesenchymaal weefsel mesenteric adj 1 ANATOMIA darmscheil..., mesenteriaal vena -- = darmader arteria -- = darmslagader mesenterio sub 1 ANATOMIA darmscheil, darmscheel, mesenterium inflammation del -- = darmscheilontsteking, mesenteritis mesenteritis sub 1 MEDICINA mesenteritis, darmscheilontsteking mesme adj 1 zelfde, gelijke in -- grado = in dezelfde mate in -- tempore = tegelijkertijd del -- maniera = evenzo esser del -- etate = van dezelfde leeftijd zijn dicer semper/sempre le -- cosa = altijd hetzelfde zeggen ora -- = nu meteen 2 zelf (ikzelf, jijzelf, hijzelf, etc.) mesmerian adj 1 mesmeriaans magnetismo -- = dierlijk magnetisme + mesmeric adj 1 mesmerisch mesmerisar v 1 mesmeriseren + mesmerisation sub 1 mesmerisatie mesmerismo sub 1 mesmerisme mesmerista sub 1 mesmerist mesmo adv 1 evenzo, evenzeer hodie -- = vandaag nog ora -- = juist nu, nu juist 2 zelfs non -- zelfs niet + mesoblastic adj 1 BIOLOGIA mesoblastisch, mesoblast..., mesoderm... + mesoblasto sub 1 BIOLOGIA middelstkiemblad (van embryo), mesoblast, mesoderm mesocarpio sub 1 BOTANICA vruchtvlees, middelste vruchthulsel, mesocarp mesocephale adj 1 mesocefaal

+ mesocephalia sub 1 mesocefalie mesocephalo sub 1 mesocefaal + mesoderma sub 1 ANATOMIA middelstkiemblad, mesoblast, mesoderm + mesodermic adj 1 ANATOMIA mesoderm..., mesoblast... + mesolithic adj 1 ARCHEOLOGIA mesolithisch etate -- = mesolithisch tijdperk + mesolithico sub 1 ARCHEOLOGIA mesolithicum, middensteentijd + mesologia sub 1 mesologie + mesomorphe adj 1 CHIMIA een tussenvorm zijnd, mesomorf stato -- = mesomorfe toestand + meson sub 1 PHYSICA meson meson-pi = pi-meson + mesonic adj 1 PHYSICA meson... + mesopausa sub 1 METEO mesopause + mesophyllo sub 1 BOTANICA bladmoes + mesophyto sub 1 BIOLOGIA mesofyt + mesoplancton sub 1 mesoplankton Mesopotamia sub n pr 1 Mesopotamië mesopotamian adj 1 Mesopotamisch, van/uit Mesopotamië + mesopotamiano sub 1 Mesopotamiër + mesopotamic adj 1 Mesopotamisch, van/uit Mesopotamië + mesosphera sub 1 METEO mesosfeer mesotherapeuta sub 1 mesotherapeut + mesotherapia sub 1 mesotherapie + mesothorace sub 1 ZOOLOGIA middenborststuk, mesothorax + mesothoracic adj 1 ZOOLOGIA het middenborststuk betreffend

180

+ mesothorium sub 1 CHIMIA mesothorium + mesotron sub 1 PHYSICA mesotron + mesotrophe adj 1 mesotroof + mesotrophic adj 1 mesotroof mesozoic adj 1 GEOLOGIA mesozoïsch + mesozoico sub 1 GEOLOGIA mesozoïcum + mespila sub 1 BOTANICA mispel + mespiliero sub 1 BOTANICA mispelboom folio de -- = mispelblad branca de -- = mispeltak ligno de -- = mispelhout + mess sub ANGLESE 1 mess, officierenkantine message sub 1 boodschap, mededeling, bericht -- publicitari = reclameboodschap, reclamespot -- telephonic = telefonische boodschap -- regal/royal = koninklijk schrijven -- de pace = vredesboodschap -- de Natal = kerstboodschap -- de Anno Nove = nieuwjaarsboodschap inviar un -- = een boodschap sturen reciper un -- = een boodschap ontvangen messageria sub 1 besteldienst, FERROVIA snelgoedvervoer, (mbt periodieken) bestelhuis, distributiebedrijf, NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES pakketvaartmaatschappij messagero sub 1 boodschapper, bode pipion -- = postduif -- de pace = vredebode -- del celo = hemelbode BIOLOGIA -- A.R.N = boodschapper R.N.A. FIGURATE --s del primavera = voorboden van de lente messe sub 1 graanoogst, korenoogst mense de -- = oogstmaand Messia sub n pr 1 Messias le advenimento/venita del -- = de komst van de Messias prefiguration del -- = voorafschaduwing van de Messias messianic adj 1 Messiaans prophetias -- = Messiaanse

profetieën ideologia -- = Messiaanse ideologie + messianicitate sub 1 messianiteit messianismo sub 1 messianisme, geloof aan de Messias, Messiasverwachting -- christian = Christelijke Messiasverwachting -- hebraic = Joodse Messiasverwachting + messianista sub 1 messianist messidor sub 1 messidor (Franse Revolutionaire Kalender) mesticiage sub 1 rassenvermenging 2 ZOOLOGIA BOTANICA (ras)kruising, bastaardering, hybridisatie mesticiar v 1 ZOOLOGIA BOTANICA kruisen, bastaardiseren mesticio sub 1 iemand van gemengd ras, halfbloed mestiero sub 1 beroep, ambacht, vak armea de -- = beroepsleger soldato de -- = beroepssoldaat -- manual = handwerk -- de arte = kunstambacht schola de -- = ambachtsschool homine de -- = vakman zelosia de -- = broodnijd saper su -- = zijn vak verstaan apprender le -- de carpentero = voor timmerman leren practicar un -- = een ambacht uitoefenen ille cognosce le secretos del -- = hij kent het klappen van de zweep mesura sub 1 maat, afmeting, dimensie --s de un statua = maten/afmetingen van een standbeeld -- interior = binnenmaat -- exterior = buitenmaat un -- de vino = een maat wijn dar un bon -- = een goede/ruime maat geven determinar le -- de un cosa = de maat van iets nemen prender le --s de = de maten nemen van le homine es le -- de tote le/de omne cosas = de mens is de maat van alle dingen facer al -- = op maat maken costume (facite/confectionate) al -- = maatkostuum vestimentos (facite/confectionate) al -- = maatkleding que -- ha vos? = wat is uw maat? 2 het meten, meting instrumento de -- = meetinstrument apparatos de -- = meetapparatuur

installation de -- = meetinstallatie zona/campo de -- = meetbereik technica de -- = meettechniek precision de -- = meetnauwkeurigheid -- de vibration = trillingsmeting 3 maat(eenheid), maatstelsel unitate de -- = maateenheid --s de longitude/longor = lengtematen --s de superficie = oppervlaktematen --s de volumine = inhoudsmaten -- de pectore = borstomvang haber duo --s = met twee maten meten verificator/inspector de pesos e --s = ijkmeester, ijker 4 MUSICA maat -- binari = tweekwartsmaat -- ternari/a tres tempores = driekwartsmaat senso del -- = maatgevoel barra de -- = maatstreep batter le -- = de maat slaan guardar le -- = maat houden perder le -- = uit de maat raken 5 LITTERATURA (vers)maat 6 mate in equal/le mesme -- = in gelijke mate in -- limitate = in beperkte mate in -- sufficiente = in voldoende mate in -- modeste = in bescheiden mate in major -- = in meerdere mate in minor -- = in mindere mate in qual -- = in welke mate in -- considerabile = in aanzienlijke mate in certe -- = in zekere mate in -- crescente = in stijgende mate in -- decisive = in beslissende mate in large/grande/ample -- = in ruime mate in -- crescente = in stijgende mate in -- decisive = in beslissende mate a -- que = naarmate, naar gelang ille non ha le senso del -- = hij weet van geen maathouden 7 maatregel -- punitive/de pena/de sanction = strafmaatregel -- disciplinari = disciplinaire maatregel -- sanitari/de hygiene = gezondheidsmaatregel -- salarial = loonmaatregel -- administrative = administratieve maatregel -- discriminatori = discriminerende maatregel -- draconic/draconian = draconische maatregel -- impopular = mesura impopular -- defensive/de defensa = verdedigingsmaatregel -- de securitate = veiligheidsmaatregel -- de protection = beschermende maatregel -- de emergentia/de urgentia = noodmaatregel -- de guerra = oorlogsmaatregel -- quarantenari = quarantainemaatregel -- antidumping = antidumpingmaatregel -- transitori/transitional/de

181

transition = overgangsmaatregel -- radical = afdoende maatregel -- efficace/effective = doeltreffende/effectieve maatregel -inefficiente/inefficace/inopera nte = ondoeltreffende maatregel -- restrictive = beperkende maatregel -- preventive/de precaution = preventieve maatregel, voorzorgsmaatregel -- governamental = regeringsmaatregel -- de economia = bezuinigingsmaatregel -- appropriate = passende maatregel -- corrective = corrigerende maatregel -- attentatori al libertate = maatregel die de vrijheid aantast -- dur/sever/rigorose = harde/strenge maatregel -- repressive/de repression = repressieve maatregel, repressiemaatregel -- drastic = ingrijpende maatregel medie -- = halve maatregel prender su --s = zijn maatregelen nemen 8 gematigdheid, evenwicht mesurabile adj 1 meetbaar MATHEMATICA quantitate -- = meetbare grootheid mesurabilitate sub 1 meetbaarheid mesurar v 1 meten, afmeten, opmeten, uitmeten, de maat nemen -- le febre = de koorts opnemen -- su parolas = zijn woorden wikken -- se con un persona = zich met iemand meten 2 meten, de afmeting hebben van mesurate adj 1 gematigd 2 afgemeten quantitate -- = afgemeten hoeveelheid 3 FIGURATE afgemeten, omzichtig, behoedzaam, beheerst mesuration sub 1 het meten, meting -- de un distantia = meting van een afstand -- de un spissor = meting van een dikte --es bathygraphic = bathygrafische metingen mesurator sub 1 iemand die meet/de maat neemt 2 iets waarmee gemeten kan worden, meetinstrument, meetapparaat -- de angulos = gradenboog, hoekmeter -- de spissor = pachometer + metabiose (-osis) sub 1 metabiose

+ metabletica sub 1 metabletica, leer van de veranderingen + metabolic sub 1 BIOLOGIA stofwisselings..., metabolisch maladia/affection -- = stofwisselingsziekte activitate -- = stofwisselingsactiviteit processo -- = stofwisselingsproces velocitate -- = stofwisselingssnelheid energia -- = stofwisselingsenergie reaction -- = stofwisselingsreactie metabolicamente active = metabolisch actief 2 ZOOLOGIA metabolisch, gedaanteverwisselend + metabolimetro sub 1 metabolimeter + metabolisabile adj 1 metaboliseerbaar + metabolisar v 1 metaboliseren, verandering (doen) ondergaan door metabolisme metabolismo sub 1 BIOLOGIA stofwisseling, metabolisme, metabolie -- muscular = spierstofwisseling -- del nitrogeno = stikstofstofwisseling -- del lipides/del grassias = vethuishouding -- mineral = minerale stofwisseling -- oxydative = oxydatieve stofwisseling -- basal = basale metabolie -- aerobie = aërobe stofwisseling -- autotrophe = autotrofe stofwisseling producto terminal/final del -- = eindprodukt van de stofwisseling + metabolito sub 1 BIOLOGIA stofwisselingsprodukt, metaboliet metacarpal adj 1 ANATOMIA middelhands... osso -- = middelhandsbeentje + metacarpian adj 1 ANATOMIA middelhands... osso -- = middelhandsbeentje metacarpo sub 1 ANATOMIA middelhand + metacentric adj 1 PHYSICA het metacentrum betreffend, metacentrisch + metacentro sub 1 PHYSICA zwaaipunt, metacentrum + metachromatic adj 1 metachromatisch + metachromatismo sub 1 MEDICINA metachromatisme, metachromie

+ metachronismo sub 1 metachronisme + metacyclic adj 1 metacyclisch + metagenese (-esis) sub 1 BIOLOGIA metagenesis, gedaanteverwisseling + metagenetic adj 1 BIOLOGIA metagenetisch + metageometria sub 1 metageometrie + metageometric adj 1 metageometrisch + metagramma sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metagram + metahemoglobina sub 1 BIOCHIMIA metahemoglobine + metaldehyde sub 1 CHIMIA metaldehyde + metalepse (-epsis) sub 1 metalepsis + metaleptic adj 1 metaleptisch + metalingua sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metataal + metalinguage sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metataal + metalinguistic adj 1 metataal... function -- = zelfnoemfunctie parolas -- = metataalwoorden + metalinguistica sub 1 metalinguïstiek metallic adj 1 uit metaal vervaardigd, metalen, metaal..., metaalhoudend, metaalachtig, metalliek, metallisch lucentia/lustro -- = metaalglans filo -- = metaaldraad rete/texito/tela -- = (metaal)gaas, afrastering moneta -- = metaalgeld revestimento -- = beplating carburo -- = metaalcarbide crystallo -- = metallisch kristal color -- = metaalkleur sono -- = metaalklank ruito -- = blikkerig geluid manometro -- = metaalmanometer thermometro -- = (bi)metaalthermometer sal -- = metaalzout spongia -- = schuurspons, pannespons imballage -- = blikverpakking corrosion -- = metaalcorrosie metallifere adj 1 metaalbevattend, metaalhoudend vena -- = metaalader

182

jacimento -- = metaalhoudende laag + metalliforme adj 1 metaalachtig metallin adj 1 van metaal, metalen, metaal... + metallina sub 1 metalline metallisar v 1 TECHNICA metalliseren, schoperen metallisation sub 1 TECHNICA metallisering, metallisatie, het schoperen systema de -- = metalliseringssysteem metallo sub 1 metaal -- blanc = witmetaal --s preciose = edele metalen --s semipreciose = halfedele metalen --s legier = lichte metalen --s pesante = zware metalen -- malleabile = zacht metaal -- cuneate = gemunt metaal cisorios a/de -- = blikschaar filo de -- = metaaldraad, ijzerdraad filo (de --) spinate/spinal/spinose/ piccante = prikkeldraad filamento de -- = metaaldraad (in lamp) serra a/de -- = ijzerzaag, metaalzaag oxydo de -- = metaaloxyde residuos de -- = metaalafval vite a --s = metaalschroef fatiga de -- = metaalmoeheid disco de -- = metalen schijf clasma/fragmento de -- = metaalsplinter vena de -- = metaalader construction in -- = metaalconstructie crystallo de -- = metaalkristal commercio de --s = metaalhandel commerciante de --s = metaalhandelaar massa de -- = metaalmassa plastica in -- = metaalplastiek sculptura in -- = metaalsculptuur articulos de/in -- = metaalwaren funditor de -- = metaalgieter CHIMIA composito de -- = metaalverbinding temperar un -- = een metaal harden + metallochimia sub 1 metallochemie + metallochromia sub 1 metallochromie metallographia sub 1 metallografie, studie van metalen 2 TYPOGRAPHIA metallografie metallographic adj 1 metallografisch, metallografie... + metallographo sub 1 metallograaf

metalloide sub 1 CHIMIA metalloïde, niet-metaal metalloidic adj 1 metalloïde... + metalloproteina sub 1 BIOCHIMIA metalloproteïne metallotherapia sub 1 MEDICINA metallotherapie metallurgia sub 1 metaalindustrie, metaalverwerkende industrie, metaalnijverheid, metallurgische industrie metallurgic adj 1 metaalverwerkend, metaal... obrero/laborator/travaliator -= metaalarbeider, metaalbewerker, arbeider in de metaal fabrica -- = metaalfabriek industria -- = metaalindustrie metallurgista sub 1 metaalbewerker, metaalarbeider 2 metallurg metallurgo sub 1 metaalbewerker, metaalarbeider 2 metallurg + metalogic adj 1 metalogisch + metalogica sub 1 metalogica + metamagnetico sub 1 metamagneticum + metamathematica sub 1 metamathematica metamere,metameric adj 1 ZOOLOGIA metameer 2 CHIMIA metameer + metameria sub 1 BIOLOGIA CHIMIA metamerie metamero sub 1 ZOOLOGIA metameer 2 CHIMIA metameer + metamitose (-osis) sub 1 metamitose metamorphe adj 1 metamorf processos -- = meta-morfe processen structura -- = metamorfe structuur rocca -- = metamorf gesteente metamorphic adj 1 metamorf structura -- = meta-morfe structuur processos -- = metamorfe processen le micaschisto es un rocca -- = glimmerlei is een metamorf gesteente metamorphismo sub 1 metamorfisme

+ metamorphosabile adj 1 veranderbaar/verwisselbaar (van gedaante) metamorphosar v 1 metamorfoseren, (doen) veranderen (van gedaante), transformeren metamorphose (-osis) sub 1 vormverandering, gedaanteverwisseling, gedaanteverandering, metamorfose -- complete = volledige gedaanteverwisseling --s del deos = gedaanteverwisselingen van de goden --s del ranas = gedaanteverwisselingen van de kikkers + metaphase sub 1 BIOLOGIA metafase metaphora sub 1 beeldspraak, metafoor, (onuitgesproken) vergelijking, overdrachtelijke uitdrukking ric/abundante in --s = beeldenrijk metaphoric adj 1 metaforisch, overdrachtelijk, beeldelijk linguage -- = figuurlijk taalgebruik, beeldspraak senso -- de un parola = figuurlijke betekenis van een woord parlar metaphoricamente = in metaforen spreken metaphorisar v 1 (vaak) metaforen gebruiken + metaphosphoric adj 1 CHIMIA acido -- = metafosforzuur metaphrasar v 1 letterlijk vertalen metaphrase sub 1 letterlijke vertaling, metafrase metaphraste sub 1 iemand die letterlijk/woord voor woord vertaalt metaphrastic adj 1 metafrastisch metaphysic adj 1 metafysisch speculationes -- = metafysische bespiegelingen metaphysica sub 1 metafysica + metaphysicitate sub 1 metafysisch karakter/aspect -- de un problema

metafysisch aspect van een probleem -- de un argumentation =

183

metaphysisch karakter van een argumentatie metaphysico sub 1 metafysicus + metaplasia sub 1 MEDICINA metaplasie + metaplasma sub 1 MEDICINA metaplasma + metapsychic adj 1 parapsychologisch phenomenos -- = parapsychologische verschijnselen + metapsychica sub 1 parapsychologie + metapsychologia sub 1 metapsychologie + metastabile adj 1 metastabiel atomo -- = metastabiel atoom stato -- = metastabiele toestand equilibrio -- = metastbiel evenwicht nivello -- = metastabiel niveau + metastabilitate sub 1 metastabiliteit metastase (-asis) sub 1 MEDICINA uitzaaiing, metastase -- de un tumor = uitzaaiing van een tumor -- in le hepate/ficato = uitzaaiingen in de lever + metastatic adj 1 MEDICINA metastatisch, metastase... + metatarsal adj 1 ANATOMIA van de middenvoet fractura -- = marsfractuur + metatarso sub 1 ANATOMIA middelvoet metathese (-esis) sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metathesis, metathese, klankomzetting + metathetic adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metathetisch, metathese... phenomenos -- = metathetische verschijnselen formas -- = metathetische vormen + metathorace sub 1 ZOOLOGIA achterste borststuk (van insekten), metathorax + metathoracic adj 1 ZOOLOGIA de metathorax betreffend + metempsychosista sub 1 iemand die in zielsverhuizing gelooft + metempsychosose (-osis) sub 1 metempsychose, zielsverhuizing

+ metencephalic adj 1 ANATOMIA de achterste hersenen betreffend + metencephalo sub 1 ANATOMIA achterhersenen, metencefalon meteoric adj 1 meteoor..., meteoren... crater -- = meteoorkrater petra -- = meteoorsteen, aëroliet ferro -- = meteoorijzer pluvia -- = meteorenregen aqua -- = meteorisch water + meteorismo sub 1 MEDICINA windzucht, opgeblazenheid, meteorisme, flatulentie meteorite sub 1 meteoriet, meteoorsteen, aëroliet bombardamento de --s = meteorietenbombardement impacto de --s = inslag van meteorieten meteoro sub 1 meteoor pluvia de --s = meteorenregen 2 vallende ster + meteorogramma sub 1 meteorogram + meteorographia sub 1 meteorografie + meteorographic adj 1 meteorografisch registrationes -- = meteorografische registraties + meteorographo sub 1 meteorograaf + meteoroide sub 1 meteoroïde meteorologia sub 1 meteorologie, weerkunde -- synoptic = synoptische meteorologie meteorologic adj 1 meteorologisch, weerkundig, weer(s)... bulletin -- = weerbericht prediction/prevision(es) -- = weersverwachting previsiones -- pro plure jornos/dies = meerdaagse weersverwachting observation -- = meteorologische waarneming reporto -- = weerrapport servicio -- = meteorologische dienst satellite -- = weersatelliet nave -- = weerschip mappa/carta -- = weerkaart situation -- = weersgesteldheid station/officio -- = meteorologisch instituut, weerstation meteorologista sub 1 meteoroloog, weerkundige -- amateur (F) = weeramateur

meteorologo sub 1 meteoroloog, weerkundige -- amateur = weeramateur + meteoropathologia sub 1 meteoropathologie + meteoroscopia sub 1 meteoroscopie + meteoroscopio sub 1 meteoroscoop + meteosat(ellite) sub 1 meteosat, weersatelliet + methacrylic adj 1 CHIMIA methacryl... acido -- = methacrylzuur resina -- = methacrylhars + methadon sub 1 methadon + methamphetamino sub 1 methamphetamine + methanal sub 1 CHIMIA methanal + methanic adj 1 van methaan, methaan... gas -- = methaangas fermentation -- = methaangis-ting + methanifere adj 1 methaanhoudend methano sub 1 CHIMIA methaan, moerasgas, mijngas -- biologic = biogas + methanol 1 CHIMIA methanol, methylalcohol + methemoglobina sub 1 MEDICINA methemoglobine + methionina sub 1 BIOCHIMIA methionine (een aminozuur) methodic adj 1 methodisch, systematisch classification -- = methodische classificatie travalio/labor -- = systematisch werk spirito -- = methodische geest ager/proceder methodicamente = methodisch te werk gaan + methodica sub 1 methodiek + methodicitate sub 1 methodisch/systematisch karakter -- del recercas = systematisch karakter van de onderzoekingen laborar/travaliar con -- = methodisch werken methodisar v 1 orde en methode brengen in, methodisch te werk gaan -- le recercas = de onderzoekingen methodisch laten verlopen

184

-- su vita = orde en regelmaat in zijn leven brengen methodismo sub 1 RELIGION Methodisme methodista sub 1 RELIGION Methodist + methodista adj 1 RELIGION methodistisch ecclesia -- = methodistische kerk + methodistic adj 1 RELIGION methodistisch ecclesia -- = methodistische kerk principios -- = me-thodistische principes methodo sub 1 methode, wijze, systeem, handelwijze -- de travalio/labor = werkwijze, werkmethode manco de -- = gebrek aan systeem -- analytic = analytische methode -- empiric = proefondervindelijke/empirische methode -- diagnostic = diagnostische methode -- genetic = genetische methode -- curative = geneeswijze -- synthetic = synthetische methode -- deductive = deductieve methode -- iterative = iteratieve methode -- experimental = experimentele methode -- del carbon-14 = koolstof-14methode -- de investigation = methode van onderzoek, onderzoeksmethode -- de discussion = discussiemethode PHILOSOPHIA -- de concordantia = concordantiemethode -- illicite = ongeoorloofde methode -- historic = historische methode -- infallibile = onfeilbare methode -- de vendita = verkoopmethode -- de canto = zangmethode -- de inseniamento/pedagogic = leermethode, onderwijsmethode methodologia sub 1 methodenleer, methodologie -- del critica litterari = methodologie van de lite-raire kritiek + methodologic adj 1 methodologisch principios -- = methodologische principes criterios -- = methodologische criteria incoherentia -- = methodologische incoherentie + methodologista sub 1 methodoloog + methodologo sub 1 methodoloog methylamino sub 1 CHIMIA methylamine

+ methylation sub 1 CHIMIA methylering + methylbenzene sub 1 CHIMIA methylbenzeen, tolueen + methylcellulosa sub 1 CHIMIA methylcellulose methyleno sub 1 CHIMIA methanol, methylalcohol, houtgeest methylic adj 1 CHIMIA methyl... compositos -- = methylverbindingen derivatos -- = methylderivaten alcohol -- = methanol, methylalcohol, houtgeest chlorido -- = methylchloride iodido -- = methyljodide + methylnaphthalene sub 1 CHIMIA methylnaftaleen + methylo sub 1 CHIMIA methyl composito de -- = methylverbinding meticulose adj 1 angstvallig, zorgvuldig, akelig precies, uiterst nauwgezet, pietluttig ille es extrememente/excessivemente -- in su travalio/labor = hij is uiterst precies in zijn werk persona -- = pietlut meticulositate sub 1 angstvalligheid, akelige precisie, uiterste nauwgezetheid, pietluttigheid -- exaggerate = overdreven pietluttigheid metir v 1 meten, afmeten corda pro -- = maattouw -- un jardin = een tuin afmeten -- su fortias con un persona = zijn krachten met iemand meten -- con un altere criterio/mesura = een andere maatstaf aanleggen saper -- su tempore = zijn tijd weten af te meten -- le meritos de duo personas per comparar los = de verdiensten van twee personen tegen elkaar afmeten 2 scanderen (gedicht) 3 opmeten, karteren (terrein) 4-- se = gematigd zijn, matigheid betrachten + metonomasia sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metonomasie + metonyme sub 1 metoniem, metonymisch gebruikt woord metonymia sub 1 metonymie metonymic adj 1 metonymisch expression -- = metonymische

uitdrukking empleo -- = metonymisch gebruik + metopa sub 1 ARTE DE CONSTRUER metope (tussenvlak van Dorisch fries) metrage sub 1 het afmeten, het afpassen, afmeting, het opmeten, opmeting 2 lengte (aantal meters) -- de un film (A) = lengte/speelduur van een film (film (A de) -- curte = korte film (film (A) de) -- longe = avondvullende film metrar v 1 (op)meten (in meters) -- un terreno = een terrein opmeten metric adj 1 metriek tonna -- = metrieke ton systema -- = metrieke stelsel banda -- = meetlint, maatband, "centimeter" 2 MATHEMATICA PHYSICA metrisch spatio -- = metrische ruimte geometria -- = metrische meetkunde 3 POESIA metrisch, metrum... accento -- = metrisch accent prosa -- = metrisch prosa poesia -- = metrische poëzie verso -- = metrische versregel structura -- = versbouw metrica sub 1 POESIA metriek, versleer, versbouw, prosodie un tractato de -- = een verhandeling over versleer -- classic = klassieke me-triek + metritis sub 1 MEDICINA baarmoederontsteking, metritis metro (I) sub 1 meter (lengtemaat) -- international = internationale standaardmeter -- quadrate, m2 = vierkante meter -- cubic, m3 = kubieke meter 2 maatstok, meetstok, meetlint -- plicante/plicabile = duimstok 3 POSESIA metrum, (vers)maat, dichtmaat -- iambic = jambische versmaat + metro (II) sub 1 metro, ondergrondse stadsspoorweg bucca de -- = metro-ingang station de -- = metrostation traino de -- = metrotrein tunnel de -- = metrotunnel ticket (A) de -- = metrokaartje linea de -- = metrolijn rete de -- = metronet trajecto de -- = metrotraject viaducto de -- = metroviaduct metrologia sub 1 metrologie

185

+ metrologic adj 1 metrologisch, metrologie... studios -- = metrologische studiën problemas -- = metrologische problemen recercas -- = me-trologische onderzoekingen + metrologista sub 1 metroloog + metrologo sub 1 metroloog + metromania sub 1 rijmwoede, dichtwoede, metromanie + metronomic adj 1 metronomisch metronomo sub 1 metronoom, metrometer, maatmeter + metronymic adj 1 metronymisch, matronymisch + metronymico sub 1 metronymicum, matronymicum metropole sub 1 HISTORIA moederstad (van kolonie) 2 ECCLESIA metropolis, aartsbisschopsstad 3 metropool, wereldstad, grote stad, hoofdstad -- multiracial = metropole multiracial metropolita sub 1 ECCLESIA GREC metropoliet (orthodoxe aartsbisschop) metropolitan adj 1 HISTORIA behorend bij de moederstad (van kolonie) 2 ECCLESIA metropolitaans, aartsbisschoppelijk 3 hoofdstedelijk metropolitano sub 1 ECCLESIA metropolitaan, metropoliet, aartsbisschop 2 stadsspoorweg, metro + metrorrhagia sub 1 MEDICINA baarmoederbloeding, metrorragia + metzgeriafurcate sub 1 (soort levermos) boomvorkjes mexican adj 1 Mexicaans costa -- = Mexicaanse kust arte -- = Mexicaanse kunst mexicano sub 1 Mexicaan Mexico sub n pr 1 Mexico + mezzana sub 1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES fok, stagzeil

mezzanin sub 1 tussenverdieping, insteek(verdieping) 2 tussenraampje, halfvenster, insteekvenster + mezza voce adv ITALIANO 1 mezza voce, halfluid, met halve stem mezzosoprano sub ITALIANO 1 mezzosopraan + mezzotinto sub ITALIANO 1 ARTES PLASTIC zwartekunst(prent), mezzotint mi sub 1 MUSICA mi, de noot E mi pron poss pron adjec 1 mijn miasma sub 1 miasme, smetstof, uitwaseming, ongezonde damp -- paludose = moeraslucht miasmatic adj 1 smetstoffen betreffend, miasmatisch febre -- = miasmatische koorts aere -- = miasmatische lucht miau interj 1 miauw miau sub 1 gemiauw miaular v 1 miauwen + mibora sub 1 BOTANICA dwerggras mica sub 1 kruimeltje, beetje -- de pan = broodkruimel 2 MINERALOGIA mica, glimmer -- blanc = wit glimmer folio de -- = glimmerplaat lamella de -- = dun plaatje mica micacee adj 1 MINERALOGIA micahoudend, glimmerhoudend, mica..., glimmer... schisto -- = glimmerlei petra -- = glimmer terra -- = glimmeraarde sablo -- = glimmerzand micar v 1 tot kruimels maken, (ver)kruimelen -- pan = brood verkruimelen le pan se mica = het brood verkruimelt micaschisto sub 1 MINERALOGIA glimmerlei micca sub 1 wiek, pit, kousje (van lamp) coton a -- = pitgaren 2 MILITAR etc., lont, ontsteking + micella sub 1 CHIMIA micel

+ micellar adj 1 CHIMIA micellair structura -- = micellaire structuur Michael sub n pr 1 Michael, Michiel + michetta sub 1 kruimeltje + microampere sub 1 microampère + microamperometro sub 1 microampèremeter + microanalyse (-ysis) sub 1 CHIMIA microanalyse + microarchivo sub 1 microarchief + microbalancia sub 1 microbalans + microbar sub 1 PHYSICA microbar + microbarometro sub 1 microbarometer + microbic adj 1 microbieel, bacteriologisch microbicida sub 1 bacteriedodend middel + microbicida adj 1 bacteriedodend microbio sub 1 microbe, bacterie, bacil -- parthogene = ziekteverwekker cultura de --s = kweek van microben microbiologia sub 1 microbiologie, bacteriologie + microbiologic adj 1 microbiologisch + microbiologista sub 1 microbioloog microbiologo sub 1 microbioloog -- specialisate in virologia = microbiolooog die gespecialiseerd is in virologie + microcalorimétrie sub 1 microcalorimetria + microcamera sub 1 zeer kleine camera, microcamera + microcarpe adj 1 BOTANICA met kleine vruchten + microcarta sub 1 microkaart, microfiche + microcellular adj 1 microcellulair microcephale adj 1 kleinschedelig, microcefaal

186

microcephalia sub 1 microcefalie, kleinschedeligheid + microcephalic adj 1 Vide: microcephale + microchimia sub 1 microchemie + microchip sub ANGLESE 1 COMPUTATOR microchip + microchirurgia sub 1 microchirurgie + microchirurgic adj 1 microchirurgisch + microchirurgo sub 1 microchirurg + microchromosoma sub 1 microchromosoom + microcircuito sub 1 microschakeling + microclimate sub 1 microklimaat + microclimatic adj 1 microclimatisch + microclimatologia sub 1 microklimatologie + microclimatologic adj 1 microklimatologisch + microclin adj 1 CHIMIA microklien + micrococco sub 1 BIOLOGIA mikrokok, micrococcus + microcomputator sub 1 microcomputer + microcomputer adj ANGLESE 1 microcomputer + microcopia sub 1 microkopie + microcopiar v 1 microcopiëren microcosmic adj 1 microkosmisch microcosmo sub 1 microkosmos + microcrystallin adj 1 microkristallijn minerales -- = microkristallijne mineralen + microcrystallo sub 1 microskopisch kristal + microcurie sub 1 PHYSICA microcurie microcyste sub 1 BOTANICA microcyste + microcytose (-osis) sub 1 microcytose

+ microdactyle adj 1 BIOLOGIA korttenig, kortvingerig + microdactylia sub 1 BIOLOGIA korttenigheid, kortvingerigheid + microdialyse (-ysis) sub 1 MEDICINA microdialyse + microdispersion sub 1 microdispersie + microdissection sub 1 BIOLOGIA microdissectie (ontleding van micro-organismen) + microdistillation sub 1 microdistillatie + microdocumentation sub 1 microdocumentatie + microeconomia sub 1 micro-economie + microeconomic adj 1 micro-economisch + microelectrodo sub 1 micro-electrode + microelectronic adj 1 micro-elektronisch technologia -- = microelektronische technologie circuito -- = micro-electronische schakeling + microelectronica sub 1 micro-elektronika + microelemento sub 1 micro-element, sporenelement + microevolution sub 1 micro-evolutie microfarad sub 1 ELECTRICITATE microfarad + microfauna sub 1 microfauna -- del solo = microfauna van de grond + microfibra sub 1 microvezel + microfiche sub FRANCESE 1 microfiche, microkaart on pote leger un -- per medio de un lector = een microkaart kan men teruglezen met een leesapparaat microfilm sub 1 microfilm lector de --s = leesapparaat + microfilmar v 1 microfilmen, op microfilm vastleggen -- un documento = een document op microfilm vastleggen + microfissura sub 1 haarscheurtje + microflora sub 1 microflora

-- del solo = microflora van de grond + microfossile sub 1 microfossiel + microgalvanometro sub 1 microgalvanometer + microgameta sub 1 BIOLOGIA microgameet + microglossa sub 1 ZOOLOGIA snuitpapegaai + microgramma sub 1 microgram + micrographia sub 1 micrografie + micrographic adj 1 micrografisch analyse (-ysis) -- = micrografische analyse + micrographo sub 1 micrograaf + microgravitate sub 1 microzwaartekracht + microhabitat sub 1 microhabitat + microinformatica sub 1 micro-informatica + microinjection sub 1 micro-injectie + microinstruction sub 1 micro-instructie, microcode + microinterferometro sub 1 micro-interferometer + microlector sub 1 leesapparaat (bijv. voor microfilms) + microlithic adj 1 microlithisch + microlitho sub 1 microliet + microlithographia sub 1 microlithografie + micrologia sub 1 micrologie + micromania sub 1 micromanie, kleinheidswaan + micromanipulation sub 1 micromanipulatie + micromanipulator sub 1 micromanipulator + micromanometro sub 1 micromanometer + micrometeorite sub 1 micrometeoriet + micrometeorologia sub 1 micrometeorologie

187

+ micromethodo sub 1 micromethode + micrometria sub 1 micrometing + micrometric adj 1 micrometrisch vite -- = micrometerschroef, stelschroef mesurationes -- = micrometrische metingen micrometro sub 1 micrometer + micromillimetro sub 1 micromillimeter + microminiaturisation sub 1 microminiaturisatie, microverkleiningstechniek + micromodulo sub 1 micromoduul + micromorphologia sub 1 micromorfologie + micromorphologic adj 1 micromorphologisch + micromutation sub 1 micromutatie micron sub 1 micron Micronesia sub n pr 1 Micronesië micronesian adj 1 Micronesisch micronesiano sub 1 Micronesiër + micronuclear adj 1 micronucleair + micronucleo sub 1 microkern, micronucleus + micronutriente sub 1 micronutriënt, microbouwstof + microorganismo sub 1 micro-organisme + micropaleontologia sub 1 micropaleontologie + microparasito sub 1 microparasiet + micropetale adj 1 BOTANICA met kleine kroonbladen + microphago sub 1 BIOLOGIA microfaag + microphonia sub 1 microfonie + microphonic adj 1 microfonisch, microfoon... amplificator -- = microfonische geluidversterker

capsula -- = microfoonkapsel voltage/tension -- = microfoonspanning microphono sub 1 microfoon -- a crystallo = kristalmicrofoon -- a carbon = koolmicrofoon -- a contacto = contactmicrofoon -- a masca = maskermicrofoon -- mobile = beweeglijke microfoon -- portative = draagbare microfoon -- de buttoniera = knoopsgatmicrofoon -- labial = lipmicrofoon -- stereo(phonic) = stereomicrofoon -- electrodynamic = elektrodynamische microfoon -- magnetostrictive = magnetostrictieve microfoon -- ionic = ionenmicrofoon -- ultrasensibile = fonofoor -- directional = gerichte microfoon -- bidirectional = tweezijdig gevoelige microfoon -- omnidirectional/ multidirectional = ongerichte microfoon -- differential = differentiaalmicrofoon -- a banda large = breedbandige microfoon -- sin membrana = membraanloze microfoon -- de gradiente = gradiëntmicrofoon -- a grillia = roostermicrofoon amplificator de -- = microfoonversterker supporto de -- = microfoonstatief relais (F) de -- = microfoonrelais transformator de -- = microfoontransformator supercarga del -- = overbelasting van de microfoon parlar ante le -- = voor de microfoon spreken + microphoto sub 1 microfoto microphotographia sub 1 microfotografie 2 microfoto + microphotographic adj 1 microfotografisch + microphotometro sub 1 microfotometer + microphylle adj 1 BOTANICA met kleine bladeren of blaadjes, kleinbladig + microphylogenese (-esis) sub 1 BIOLOGIA microfylogenese + microphysica sub 1 microfysica + microphyto sub 1 microfiet + micropilula sub 1 micropil + micropipetta sub 1 micropipet

+ microplancton sub 1 microplankton + microprocessor sub 1 COMPUTATOR microprocessor -- discrete = discrete microprocessor microprogramma sub 1 COMPUTATOR microprogramma + microprogrammation sub 1 COMPUTATOR microprogrammering + microprojection sub 1 microprojectie + microproteina sub 1 BIOLOGIA microproteïne + microptere adj 1 kleinvleugelig + micropunction sub 1 MEDICINA micropunctie + micropylo sub 1 BIOLOGIA, ANATOMIA, BOTANICA poortje + microradiographia sub 1 microradiografie + microrobot sub 1 microrobot microscopia sub 1 microscopie microscopic adj 1 microscopisch fauna/animales -- = microfauna flora -- = microflora reproduction -- = microreproduktie organismo -- = micro-organisme technica -- = microtechniek theoria -- = microscopische theorie observationes -- = microscopische waarnemingen microscopio sub 1 microscoop -- electronic = elektronenmicroscoop -- optic = optische microscoop -- interferential/de interferentia = interferentiemicoscoop -- de emission = emissiemicroscoop -- simple/monocular = enkelvoudige miscroscoop -- binocular = samengestelde microscoop -- a/de immersion = immersiemicroscoop -- de dissection = prepareermicroscoop -- a/de contrasto de phase = fasencontrastmicroscoop imagine de -- = microscoopbeeld copertura/camisa de -- = microscoophoes cassetta de -- = microscoopkistje lampa de -- = microscooplamp tabula de -- = microscooptafel

188

microscopista sub 1 microscopist + microsecunda sub 1 microseconde microseismo sub 1 zeer zwakke aardbeving, microseisme microseismographo sub 1 microseismograaf + microsepale adj 1 BOTANICA met kleine kelkbladen + microsocietate sub 1 micromaatschappij + microsoma sub 1 microsoom + microsonda sub 1 microsonde + microspectrophotometria sub 1 microspectrofotometrie + microspectrophotometro sub 1 microspectrofotometer + microspectroscopio sub 1 micropspectroscoop + microsperme adj 1 BOTANICA kleinzadig + microsphera sub 1 BIOLOGIA microsfeer + microspora sub 1 BOTANICA microspoor + microsporangio sub 1 BOTANICA microsporangium + microstructura sub 1 microstructuur -- de un corpore = microstructuur van een lichaam + microsulco sub 1 microgroef disco -- = langspeelplaat + microtechnica sub 1 microtechniek + microtechnologia sub 1 microtechniek + microtomia sub 1 microtomie microtomo sub 1 microtoom + microtono sub 1 MUSICA microtoon + microtubulo sub 1 microtubulus + microunda sub 1 microgolf furno --/a --s = magnetronoven + microvolt sub 1 microvolt

+ microwatt sub 1 microwatt + micruro sub 1 ZOOLOGIA koraalslang + miction sub 1 MEDICINA mictie, urinelozing, het wateren -- dolorose = pijnlijke urinelozing -- involuntari(e) = onwillekeurige urinelozing + Midas sub n pr 1 Midas aures de -- = midasoren mie pron poss 1 (de/het) mijne le -- e le tue = mijn en dijn le mios = de mijnen + migmatite sub 1 MINERALOGIA migmatiet, menggesteente migraine sub FRANCESE 1 migraine, schele hoofdpijn accesso/crise/crisis de -- = migraineaanval -- tenace = hardnekkige migraine migrainose {gre} adj 1 migraine... migrante adj 1 trekkend, trek... + migrante sub 1 migrant migrar v 1 migreren, trekken, verhuizen nostre siderurgia migra verso le portos = onze ijzerindustrie verplaatst zich naar de havens migration sub 1 migratie, (volks)verhuizing, bevolkingsverplaatsing HISTORIA le --es del barbaros = de grote volksverhuizing -- del populos = volksverhuizing RELIGION -- del anima = zielsverhuizing --es alternante = pendel(aars)verkeer, het pendelen surplus de -- = migratiesurplus 2 ZOOLOGIA trek, migratie -- del anguillas = trek van de palingen -- del aves = vogeltrek -- del hirundines = trek van de zwaluwen periodo/saison (F) del --es = trektijd migrator sub 1 migrant migratori adj 1 migratorisch, migratie... movimento -- = trekbeweging animal -- = trekdier ave -- = trekvogel pipion/columba -- = trekduif pisce -- = trekvis formica -- = trekmier instincto -- = trekinstinct impulsion -- = trekdrang

mikado sub JAPONESE 1 mikado + Milan sub n pr 1 Milaan + milanese sub 1 Milanees, inwoner van Milaan + milanese adj 1 Milanees, van/uit Milaan + milano sub 1 wouw -- nigre = zwarte wouw -- royal/rubie = rode wouw mildew sub ANGLESE 1 meeldauw, witziekte + miliar adj 1 MEDICINA miliair, gierstekorrelachtig febre -- = gierstkoorts tuberculose (-osis) -- = vliegende tering, granulie + miliaria sub 1 MEDICINA miliaria, gierstuitslag milieu sub FRANCESE 1 (sociaal) milieu, omgeving, leefklimaat -- social = sociale milieu + milio sub 1 BOTANICA milium, sorghum, gierst, gierstgras pappa de -- = gierstbrij militante adj 1 militant, strijdend, actief, actievoerend Ecclesia -- = strijdende Kerk feminista -- = militante feministe politico -- = militant politicus ala -- de un partito = militante vleugel van een partij + militante sub 1 actievoerder, strijder -- homosexual = relnicht militantia sub 1 strijdlust, strijdbaarheid militar adj 1 militair, van het leger, krijgs..., oorlogs..., krijgskundig arte -- = krijgskunde colpo de stato -- = militaire staatsgreep, putsch aviation -- = luchtmacht, luchtwapen servicio -- = militaire dienst obligate al servicio -- = dienstplichtig vita -- = soldatenleven commandante -- = militaire commandant medico -- = legerarts, officier van gezondheid infirmero -- = hospitaalsoldaat, "hospik" hospital -- = militair hospitaal hospital -- ambulante/mobile = lazaret policia -- = militaire politie predicator -- = veldprediker

189

almosnero -- = legeraalmoezenier furgon -- = legerwagen truck (A) -- = legertruck posta -- = veldpost base -- = legerbasis objectivos -- = militaire doelen expedition -- = militaire expeditie exercitio -- = militaire oefening hierarchia -- = militaire hiërarchie infrastructura -- = militaire infrastructuur intendentia -- = militaire intendance attaché (F) -- = militaire attaché assistentia -- = militaire bijstand derecto -- = militair recht instruction -- = militaire training expedition -- = militaire expeditie honor(es) -- = militaire eer, krijgseer interramento -- = begrafenis met militaire eer judice -- = militaire rechter tribunal -- = militaire rechtbank valor -- = gevechtswaarde cassa -- = krijgskas fortias -- = krijgsmacht ostentation de fortias -- = machtsvertoon tribunal -- = krijgsraad (rechtbank) disciplina -- = krijgstucht operation -- = krijgsverrichting scientia -- = krijgswetenschap historia -- = krijgsgeschiedenis strategia -- = krijgskunde base -- = militaire basis lege -- = krijgswet tunica -- = wapenrok sub escorta -- = onder militair geleide exemptar del servicio -- = vrijstellen van militaire dienst exemption del servicio -- = vrijstelling van militaire dienst exempte del servicio -- = vrijgesteld van militaire dienst occupar un region militarmente = een gebied met behulp van het leger bezetten militar sub 1 militair, krijgsman -- de carriera = beroepsmilitair -- con permisso = verlofganger militar v 1 dienen in het leger, soldaat zijn 2 strijden, actie voeren -- in favor de = strijden voor -- contra = strijden tegen -- in un partito revolutionari = actie voeren in een revolutionaire partij 3 pleiten (voor iets) probas/provas que milita in favor del accusato = bewijzen die voor de beklaagde pleiten militarisar v 1 militariseren, op militaire leest schoeien -- un region = een landstreek militariseren 2 een legermacht uitrusten, bewapenen + militarisation sub 1 militarisering

+ militarismo sub 1 militarisme + militarista sub 1 militarist + militarista adj 1 militaristisch + militaristic adj 1 militaristisch + militaro-communista adj 1 militair communistisch + militaro-industrial adj 1 militair-industrieel complexo -- = militair-industrieel complex + military sub ANGLESE 1 SPORT military milite sub 1 soldaat, krijgsman militia sub 1 militie, leger, krijgsmacht -- urban = schutterij -- popular = volksmilitie consilio de -- = militieraad militiano sub 1 militialid + milk-shake sub ANGLESE 1 milk-shake mille sub num card 1 duizend + milleflor adj 1 BOTANICA duizendbloemig mille-flores sub 1 mille-fleurs (soort parfum) + millefolie adj 1 BOTANICA duizendbladig + mille-folios sub 1 BOTANICA duizendblad 2 (soort gebak) tompoes + millenari adj 1 duizendjarig, van een/van het millennium regno -- = duizendjarig rijk arbores -- = zeer oude bomen + millenario sub 1 duizendjarig bestaan (van een stad, etc.) + millenarismo sub 1 RELIGION chiliasme + millenarista adj 1 RELIGION van het chiliasme, chiliastisch + millenarista sub 1 RELIGION chiliasta millennio sub 1 millennium, periode van duizend jaar mille-pedes sub 1 ZOOLOGIA duizendpoot

millesime num ord 1 duizendste le -- parte = het duizendste (deel) millesimo sub 1 duizendste deel millia sub 1 mijl -- marin = zeemijl -- terrestre = landmijl -- anglese = Engelse mijl + milliampere sub 1 milli-ampère + milliardari adj 1 die/dat miljarden bezit milliardario sub 1 miljardair milliardesime num ord 1 miljardste milliardo sub num card 1 miljard milliari adj 1 mijl... columna/colonna -- = mijlpaal petra -- = mijlsteen + millibar sub 1 METEO millibar + millicurie sub FRANCESE 1 PHYSICA millicurie + milliequivalente sub 1 milli-equivalent + milligrado sub 1 milligraad milligramma sub 1 milligram millilitro sub 1 milliliter + millimetrate adj 1 in millimeters verdeeld papiro -- = millimeterpapier, grafiekenpapier + millimetric adj 1 millimeter... scala -- = millimeterschaal papiro -- = millimeterpapier, grafiekenpapier millimetro,mm sub 1 millimeter -- quadrate, mm2 = vierkante millimeter -- cubic, mm3 = kubieke millimeter + millimicron sub 1 millimicron million sub num card 1 miljoen duo --es de homines = twee miljoen mensen millionari adj 1 miljonair, zeer rijk

190

millionario sub 1 miljonair millionesime num ord 1 miljoenste le -- parte = het miljoenste (deel) millionesimo sub 1 miljoenste deel millirad sub 1 millirad + millirem sub 1 millirem + millivolt sub 1 millivolt + milliwatt sub 1 milliwatt mimar v 1 nabootsen, nadoen, mimeren mimeographar v 1 stencillen + mimeographic adj 1 mimeografisch mimeographo sub 1 stencilapparaat/machine, mimeograaf mimese (-esis) sub 1 BIOLOGIA nabootsing, mimicry mimetic adj 1 BIOLOGIA mimetisch, nabootsend, camouflage... phenomenos -- = mimetische verschijnselen reactiones -- = mimetische reacties mimetismo sub 1 BIOLOGIA nabootsing, mimicry -- de colores = mimicry van kleuren -- de formas = mimicry van vormen -- del chameleonte = mimicry van de kameleon mimic adj 1 de mimiek betreffend linguage -- = gebarentaal 2 mimisch, nabootsend mimica sub 1 mimiek, gebarentaal, gebarenspel mimo sub 1 mime, pantomime, kluchtspel, gebarenspel 2 mimespeler, mimicus gruppo de --s = mimegroep 3 imitator, nabootser mimodrama sub 1 pantomime mimographo sub 1 mimenschrijver -- grec = Griekse mimenschrijver mimologia sub 1 imiteerkunst

mimologo sub 1 mimespeler 2 nabootser, imitator mimosa sub 1 BOTANICA mimosa(struik), mimosa(bloem) -- sensitive/pudic = kruidje-roerme-niet mimosaceas sub pl 1 BOTANICA mimosaächtigen, mimosaceae, mimosafamilie mimosacee adj 1 BOTANICA mimosaächtig + mimulo sub 1 BOTANICA maskerbloem -- muscate = muskusplantje mina sub 1 mijn -- de carbon/de auro/de argento/de ferro/de cupro/de plumbo/de mercurio/de stanno = steenkool/goud/zilver/ijzer/ koper/lood/kwik/tinmijn -- carbonifere = (steen)kolenmijn -- statal = staatsmijn galeria de -- = mijngang puteo de -- = mijnschacht cablo de -- = mijnkabel ascensor/lift (A) de -- = mijnlift ligno de -- = mijnhout director de -- = mijndirecteur direction de -- = mijndirectie ingeniero de -- = mijningenieur schola de --s = mijnschool exploitation {plwa} de -- = mijnontginning descender in un -- = in een mijn afdalen exploitar {plwa} un -- = een mijn ontginnen 2 MILITAR mijn campo/zona de --s = mijnenveld barrage de --s = mijnenversperring blocada de --s = mijnenblokkade periculo de --s = mijnengevaar detector de --s = mijndetector lanceator de --s = mijnenwerper dragator de --s = mijnenveger chassator {sj} de --s = mijnenjager collocar/poner/disseminar --s = mijnen leggen -- terrestre = landmijn -- aquatic = watermijn -- flottante = drijvende mijn -- magnetic = magnetische mijn -- submarin = zeemijn 3 (stift van potlood) mina 4 mina (gewicht- en munteenheid in de Oudheid) minar v 1 ondermijnen, ondergraven, aantasten, uithollen -- su sanitate = zijn gezondheid ondermijnen -- su fortias = zijn krachten ondermijnen -- le bases del societate = de grondslagen van de maatschappij ondergraven 2 mijnen leggen onder, ondermijnen zona minate = mijnenveld

minaret sub 1 ARTE DE CONSTRUER minaret minator sub 1 mijnwerker lanterna/lampa de -- = mijnlamp village de --es = mijnwerkersdorp vestimentos de -- = mijnwerkerskleren exopero del --es = kolenstaking, mijnwerkersstaking 2 mineur, mijnenlegger (persoon) mineral adj 1 mineraal, tot de delfstoffen behorend regno -- = delfstoffenrijk aqua -- = mineraalwater fonte de aqua -- = minerale bron oleo -- = minerale olie grassia -- = mineraal vet lana -- = steenwol chimia -- = mineraalchemie resina -- fossile = fossiele minerale hars mineral sub 1 mineraal, erts, delfstof -- aurifere/de auro = gouderts -- plumbifere/de plumbo = looderts -- cuprifere/de cupro = kopererts -- stannifere/de stanno = tinerts -- platinifere = platina-erts -- de ferro = ijzererts -- de manganese = mangaanerts monstra de -- = ertsmonster jacimento de -- = ertslaag, ertsafzetting production de --es = delfstoffenproduktie extraction/exploitation {plwa} de --es = ertswinning extraher --es del solo = ertsen uit de grond halen transporto de --es = ertsvervoer tractamento/transformation de --es = ertsverwerking chimia del --es = mineraalchemie transformar in -- = mineraliseren mineralisar v 1 mineraliseren, tot erts maken, in erts omzetten con le tempore le ligno se mineralisa = op den duur mineraliseert hout mineralisation sub 1 verertsing (van metaal), ertsvorming, mineralisering, mineralisatie processo de -- = mineralisatieproces mineralisator sub 1 GEOLOGIA ertsvormende stof + mineralisator adj 1 GEOLOGIA ertsvormend mineralogia sub 1 mineralogie, delfstoffenkunde, delfstoffenleer mineralogic adj 1 mineralogisch, delfstofkundig collection -- = mineralogische verzameling

191

mineralogista sub 1 mineraloog, delfstofkundige mineralogo sub 1 mineraloog, delfstofkundige + mineralographia sub 1 mineralografie + mineralographic adj 1 mineralographisch + minerari adj 1 mijn..., mijnbouw... industria -- = mijnindustrie urbe -- = mijnstad centro -- = mijncentrum exploitation {plwa}/extraction -= mijnbouw ingeniero -- = mijningenieur scientia -- = mijnbouwkunde productos -- = mijnbouwprodukten concession -- = mijnconcessie pumpa -- = mijnpomp accidente -- = mijnongeluk disastro/catastrophe -- = mijnramp Minerva sub n pr 1 RELIGION ROMAN Minerva minerval adj 1 Minerva... culto -- = Minervaverering + minestrone sub 1 CULINARI minestrone + Ming sub n pr 1 Ming dynastia -- = Mingdynastie porcellana -- = Mingporselein + mini adj 1 mini, zeer klein moda -- = minimode miniar v 1 meniën, met menie verven 2 van illustraties voorzien, illustreren 3 miniaturen schilderen + miniaspirator sub 1 kruimeldief (soort stofzuiger) miniatura sub 1 miniatuur, miniatuurschilderij (beginletter, schildering in handschrift) --s byzantin = byzantijnse miniaturen pictor de --es = miniaturenschilder 2 (klein afgebeeld) portret 3 kleine afbeelding, klein model, maquette, etc. Walcheren in -- = Walcheren in het klein golf (A) -- = mini-golf, miniatuurgolf traino -- = miniatuurtrein dictionario -- = miniatuurwoordenboek formato -- = miniatuurformaat miniaturar v 1 met miniaturen verluchten

+ miniaturisar v 1 verkleinen, kleiner maken (anque TECHNICA) -- un circuito electronic = een elektronisch circuit verkleinen + miniaturisation sub 1 het kleiner maken (anque TECHNICA) miniaturista sub 1 miniaturenschilder + minibus sub 1 klein busje, minibus + minicalculator sub 1 (klein) zakrekenmachientje, zakjapanner + minicassetta sub 1 minicassette + minicomputator sub 1 minicomputer + minicomputer sub ANGLESE 1 minicomputer + minidisco sub 1 diskette + miniformato sub 1 miniformaat + minigolf sub 1 SPORT minigolf + minigonna sub 1 minirok + minigonnella sub 1 minirok minima sub 1 MUSICA halve noot + minimal adj 1 minimaal, minimum... consumo -- = minimumverbruik temperatura -- = minimumtemperatuur tarifa -- = minimumtarief arte -- = "minimal art" + minimax sub 1 MATHEMATICA minimax theorema de -- = minimaxtheorema minime adj 1 kleinste, minste, geringste precio -- = laagste prijs, minimumprijs salario -- = minimumloon formato -- = miniformaat exigentia/revindication -- = minimumeis quantitates -- = minimale hoeveelheden narcisso -- = dwergnarcis non haber le -- notion/idea de = geen flauwe notie/benul hebben van 2 miniem, gering, onbeduidend, heel klein le differentia es -- = het verschil is nauwelijks te meten

+ minimicrophono sub 1 dwergmicrofoon + minimiflor adj 1 BOTANICA met zeer kleine bloemen + minimifolie adj 1 BOTANICA met zeer kleine bladeren + minimisar v 1 minimaliseren, bagatelliseren, als onbeduidend voorstellen -- le differentias = de verschillen minimaliseren -- le importantia del evento = het belang van de gebeurtenis bagatelliseren factor que on non pote -- = niet te onderschatten factor + minimisation sub 1 minimalisering, bagatellisering, verkleining, verkleind voorstellen minimo sub 1 minimum, het kleinste, het geringste, het laagste reducer al -- = tot een minimum terugbrengen in un -- de tempore = in een minimum van tijd -- multiple commun = kleinste gemene veelvoud thermometro a -- = minimumthermometer -- vital = bestaansminimum ECCLESIA Minimo = Minderbroeder minio sub 1 menie -- de plumbo = loodmenie fabrica de -- = meniefabriek fabricante de -- = meniefabrikant fabrication de -- = meniefabricage 2 BOTANICA sterrenmos + minipilula sub 1 minipil + miniski sub 1 miniski + minislip sub ANGLESE 1 tangaslipje, minislip ministerial adj 1 ministerieel equipa -- = ministersploeg sede -- = ministerszetel crise/crisis -- = regeringscrisis, kabinetscrisis remaneamento -- = kabinetswijziging decision -- = ministeriële beslissing decreto -- = ministerieel besluit/decreet departimento -- = ministerieel departement responsabilitate -- = ministeriële verantwoordelijkheid a nivello -- = op ministerieel niveau ministerio sub 1 RELIGION ambt, dienst, officie, functie

192

-- del evangelio = evenageliebediening 2 ministerie, departement -- del Agricultura = Ministerie van Landbouw -- del Justitia = Ministerie van Justitie -- del Affaires Estranier = Ministerie van Buitenlandse Zaken -- del Commercio = Ministerie van Handel -- del Guerra/del Defensa = Ministerie van Oorlog/van Defensie -- del Financias = Ministerie van Financiën -- del Instruction Public/del Education (National) = Ministerie van Onderwijs -- del Interior = Ministerie van Binnenlandse Zaken -- del Labor = Ministerie van Arbeid -- del Marina = Ministerie van Marine -- del Sanitate = Ministerie van Gezondheid -- del Obras Public = Ministerie van Openbare Werken 3 JURIDIC -- Public = Openbaar Ministerie + ministrabile adj 1 ministeriabel ministrar v 1 (geestelijk) bijstaan/verzorgen 2 uitoefenen van het ambt van geestelijke of predikant ministro sub 1 agent, vertegenwoordiger 2 minister (in regering) consilio del --s = ministerraad function/carga de -- = ministerschap posto de -- = ministerspost equipa de --s = ministersploeg presidente del consilio del --s, prime ministro = premier, minister president, eerste minister voormalige -- = ex-ministro salario de -- = ministersalaris -- plenipotentiari = gevolmachtigd minister -- sin portafolio = minister zonder portefeuille -- del Agricultura = minister van Landbouw -- del Justitia = minister van Justitie -- del Affaires Estranier

Gezondheid -- del Commercio = minister van Handel -- pro le ambiente (ecologic) = milieuminister 3 DIPLOMATIA diplomatiek vertegenwoordiger, gezant 4 PROTESTANTISMO predikant, dominee, pastor -- del evangelio = evangeliedienaar 5 CATHOLICISMO (be)dienaar, priester -- del Evangelio = bedienaar des Woords + minitrip sub ANGLESE 1 minitrip minoan adj 1 ANTIQUITATE Minoïsch (uit de tijd van Koning Minos) civilisation -- = Minoïsche beschaving scriptura -- = Minoïsch schrift minoano sub 1 ANTIQUITATE bewoner van Kreta (uit de tijd van Koning Minos) minor adj 1 minder, kleiner, geringer problema -- = minder belangrijk probleem profitos/beneficios -- = verminderde winsten in -- mesura/grado = in mindere mate cosa de -- importantia = bijzaak al -- contacto = bij de minste aanraking Asia Minor = Klein-Azië ECCLESIA ordines -- = lagere geestelijke orden 2 JURIDIC minderjarig etate -- = minderjarigheid, onmondigheid infantes -- = minderjarige kinderen 3 MUSICA kleine terts... intervallo -- = kleine-terts-interval gamma/scala -- = kleine-tertstoonladder, moltoonschaal, mineurtoonladder isto es in sol -- = dat staat in g kleine terts + minor sub 1 minderjarige labor/travalio de --es = kinderarbeid maltractamento de --es = kindermishandeling protection de --es = kinderbescherming Consilio de Protection de Minores = Raad voor de Kinderbescherming judice de --es = jeugdrechter + minorante sub 1 MATHEMATICA minorant + minorar v 1 verminderen, verkleinen, reduceren -- le expensas = de uitgaven verminderen

+ minoration sub 1 vermindering, verkleining, afname, reductie + minorative adj 1 ondergewaardeerd, te laag geschat + Minorca sub n pr 1 Minorca + minorchin adj 1 van/uit Minorca + minorchino sub 1 bewoner van Minorca Minorita sub 1 CATHOLICISMO Minderbroeder, Franciscaner monnik + minoritari adj 1 minderheids..., van de minderheid partito -- = minderheidspartij governamento -- = minderheidsregering cabinetto -- = minderheidskabinet interesse -- = minderheidsbelang gruppo -- = minderheidsgroepering nota -- = minderheidsnota reporto -- = minderheidsrapport problema -- = minderheidsprobleem position -- = minderheidspositie proposition -- = voorstel van de minderheid minoritate sub 1 minderheid --s ethnic = ethnische minderheden -- linguistic = taalminderheid politica del --s = minderhedenbeleid problema del --s = minderhedenprobleem nota del -- = minderheidsnota opinion/puncto de vista del -- = minderheidsstandpunt reporto del -- = minderheidsrapport interesse del -- = minderheidsbelang recognoscer/admitter su -- = zijn minderheid erkennen esser in -- = in de minderheid zijn illes esseva un multo parve -- = zij waren ver in de minderheid 2 JURIDIC minderjarigheid Minos sub n pr 1 MYTHOLOGIA Minos Minotauro sub 1 MYTHOLOGIA Minotaurus minuendo sub 1 MATHEMATICA aftrektal minuer v 1 verminderen, verkleinen minus adv 1 minder, (met BEP LIDW) minst ille mangia -- = hij eet minder ille mangia le -- = hij eet het minst -- belle que = minder mooi dan le -- belle = het minst mooi plus o -- = meer of minder tanto -- = des te minder

minister van Buitenlandse Zaken -- del Guerra/del Defensa = minister van Oorlog/van Defensie -- del Instruction Public/del Education (National) = minister van Onderwijs -- del Financias = minister van Financiën -- del Interior = minister van Binnenlandse Zaken -- del Labor = minister van Arbeid -- del Marina = minister van Marine -- del Obras Public = minister van Openbare Werken -- del Sanitate = minister van

193

-- de dece annos = minder dan tien jaar a -- que = tenzij al -- = minstens, op z'n minst -- de moneta = minder geld quatro -- tres = vier min drie totes -- ille = allen behalve hij totes -- un = allen op één na haber duo annos de -- = twee jaar jonger zijn nos ha terminate in -- de un hora = binnen een uur waren we klaar minuscula sub 1 kleine letter, minuskel a -- = kleine letter a --s carolingian = Karolingische minuskels minuscule adj 1 minuscuul, (zeer) klein littera/character -- = kleine letter minuspreciar v 1 verachten, minachten, geringschatten, kleineren + minuspreciator sub 1 verachter, minachter minusprecio sub 1 verachting, minachting, geringschatting, kleinering -- del morte = doodsverachting minuta sub 1 minuut (tijdseenheid) 2 GEOMETRIA minuut (zestigste deel van een graad) 3 JURIDIC minuut, oorspronkelijk stuk, oorspronkelijke akte, origineel registro del --s = minutenregister, minutenboek facer le -- de = minuteren, de minuut maken van minutar v 1 JURIDIC de minuut maken (van een akte), minuteren + minutari adj 1 JURIDIC in minuutvorm, oorspronkelijk acto -- = minuut minute adj 1 klein, dun, fijn, nietig, gering, onbeduidend pluvia -- = fijne regen, motregen gambas -- = dunne benen voce -- = fijn stemmetje carbon -- = kolengruis nive -- = jachtsneeuw moneta -- = kleingeld, wisselgeld laro -- = dwergmeeuw mus -- = dwergmuis litteras/scriptura multo -- = kriebelschrift 2 uitvoerig, in bijzonderheden, gedetailleerd, minutieus inquesta/investigation -- = gedetailleerd onderzoek description -- = uitvoerige beschrijving minutia sub 1 minutiositate, exactitude 2 bijzonderheid, detail, kleinigheid,

bagatel -- exaggerate = pietepeuterigheid minutiar v 1 in kleine stukjes verdelen, fijnhakken + minutiflor adj 1 BOTANICA met zeer kleine bloemen + minutifolie adj 1 BOTANICA met zeer kleien bladeren minutiose adj 1 nauwkeurig, uiterst precies, zeer nauwgezet description -- = zeer nauwkeurige beschrijving inquesta/investigation -- = minutieus onderzoek submergite in -- observationes = in aandachtige beschouwing verdiept + minutiositate sub 1 (uiterste) zorgvuldigheid, nauwgezetheid, nauwkeurigheid + minutipetale adj 1 BOTANICA met zeer kleine kroonbladen miocen adj 1 GEOLOGIA mioceen... mioceno sub n pr 1 GEOLOGIA Mioceen mira sub 1 het mikken, het richten, het aanleggen puncto de -- = mikpunt 2 doel, bedoeling, oogmerk 3 vizierkorrel (van geweer, etc.) angulo de -- = vizierhoek linea de -- = vizierlijn intalio de -- = vizierkeep + mirabella sub 1 BOTANICA mirabel, kroosje 2 mirabel(pruim) confitura/confectura de --s = mirabeljam 3 mirabel(le), pruimenbrandewijn un parve vitro de -- = een glaasje pruimenbrandewijn mirabile dictu LATINO 1 mirabile dictu, wonderlijk om te zeggen, wonderlijk genoeg + mirabilis sub 1 BOTANICA nachtschone miraculo sub 1 wonder, mysterie, mirakel credentia in le --s = wondergeloof le amor face --s = de liefde doet wonderen miraculose adj 1 miraculeus, wonderbaarlijk, bovennatuurlijk, verbazingwekkend, buitengewoon, wonder... curation -- = wonderbaarlijke genezing apparition -- = bovennatuurlijke verschijning

remedio -- = wondermiddel BIBLIA le pisca -- = de wonderbare visvangst + miraculositate sub 1 miraculeus karakter + mirador sub 1 mirador, belvedère, uitkijkpost, uitkijktoren mirage sub 1 luchtspiegeling, fata morgana 2 FIGURATE gezichtsbedrog, zinsbegoocheling, bedrieglijke schijn, illusie mirar v 1 oplettend bekijken, aankijken -- un cosa = naar iets kijken -- un persona fixemente = iemand strak aankijken -- fixemente ante se = strak voor zich uitkijken -- per le fenestra = uit het raam kijken -- (a) retro = terugkijken --, ma non comprar = kijken, maar niet kopen 2 mikken, richten, aanleggen mirific adj 1 wonderbaarlijk, verbazingwekkend, buitengewoon promissas -- = fantastische beloften + mirliton sub 1 mirliton + misandria sub 1 misandrie, mannenhaat + misandrista sub 1 mannenhaatser misanthrope adj 1 misantropisch, mensenschuw, eenzelvig misanthropia sub 1 misantropie, mensenhaat, mensenschuwheid, eenzelvigheid accesso de -- = aanval van misanthropie misanthropic adj 1 misantropisch, mensenschuw, eenzelvig habitudes -- = misantropische gewoonten + misanthropisar v 1 tot misantroop maken misanthropo sub 1 misantroop, mensenhater, eenzelvig mens + misapplicar v 1 verkeerd/onjuist toepassen + misapplication sub 1 verkeerde/onjuiste toepassing + misaventura sub 1 tegenslag, tegenspoed, pech

194

+ misavisar v 1 verkeerd adviseren 2 verkeerd inlichten + miscalcular v 1 verkeerd berekenen, misrekenen + miscalculation sub 1 misrekening, rekenfout miscellanea sub pl 1 miscellanea, verzamelbundel (met opstellen van allerlei aard), mengelwerk -- litterari = letterkundige mengelingen miscellanee adj 1 gemengd, gevarieerd essayos -- = essays over uiteenlopende onderwerpen miscer v 1 mengen, vermengen cupa a/de -- = mengbak ovos miscite = roereieren -- le cartas = de kaarten schudden le colores se misce = de kleuren lopen ineen miscibile adj 1 mengbaar liquidos -- = mengbare vloeistoffen miscibilitate sub 1 mengbaarheid -- de liquidos = mengbaarheid van vloeistoffen + miscitor sub 1 iemand die mengt, menger -- de sonos = mixer, schakeltechnicus + miscognoscer v 1 miskennen + miscognoscimento sub 1 miskenning + miscolorar v 1 een verkeerde kleur geven + miscommunication sub 1 communicatiestoornis + miscomprension sub 1 misverstand + misconception sub 1 verkeerde opvatting, verkeerd begrip + misconciper v 1 verkeerd opvatten, verkeerd begrijpen miscontente adj 1 ontevreden, misnoegd miscredente adj 1 ongelovig miscredente sub 1 ongelovige miscredentia sub 1 ongelovigheid

+ miscreder v 1 niet geloven (in) -- in Deo = niet in God geloven + misdatar v 1 verkeerd dateren + misdescriber v 1 een verkeerde beschrijving geven mise en scène sub FRANCESE 1 mise en scène, enscenering, regie + misemplear v 1 verkeerd gebruiken miserabile adj 1 beklagenswaardig, zielig, droevig 2 ellendig, ongelukkig existentia -- = ellendig bestaan 3 armoedig, behoeftig vestimentos -- = armoedige kleren menar un vita -- = een armelijk leven leiden viver in conditiones -- = leven in ellendige omstandigheden 4 verachtelijk, laag, verdorven + miserabilitate sub 1 beklagenswaardigheid, zieligheid 2 ellendigheid 3 armoedigheid, behoeftigheid 4 verachtelijkheid, laagheid miserar v 1 betreuren, bewenen, bejammeren -- se = jammeren (over), zich beklagen (over) misere adj 1 beklagenswaardig, zielig, droevig 2 ellendig, ongelukkig existentia -- = ellendig bestaan 3 armoedig, behoeftig vestimentos -- = armoedige kleren menar un vita -- = een armelijk leven leiden ganiar un salario -- = een hongerloontje verdienen 4 verachtelijk, laag, verdorven miserere sub 1 ECCLESIA MUSICA miserere (50ste psalm) miseria sub 1 ellende, armoede, gebrek (anque FIGURATE), misère -- secrete/celate = stille armoede -- dorate/aurate = vergulde armoede un complete -- = een en al doffe ellende esser/viver in le -- = gebrek lijden esser in grande -- = zich in de allergrootste armoede bevinden reducer un persona al -- = iemand tot de bedelstaf brengen 2 ellende, verdriet, ongeluk, nood misericorde adj 1 barmhartig, genadig, goedertieren Patre -- = goedertieren Vader misericordia sub 1 (anque CATHOLICISMO) barmhartigheid, erbarmen, genade, goedertierenheid haber -- con un persona = erbarmen met iemand hebben

-- christian = christelijke barmhartigheid obras de -- = werken van barmhartigheid --! = genade! 2 steunblokje aan een koorbank 3 dolk (om de genadestoot mee toe te brengen) misericordiose adj 1 barmhartig, genadig, goedertieren action -- = barmhartige daad + misfacer v 1 verkeerd doen, misdoen + misguidar v 1 verkeerd leiden, op een dwaalspoor brengen, misleiden + misguidator sub 1 iemand die (iemand) op een dwaalspoor brengt, misleider + misgurno sub 1 ZOOLOGIA modderkruiper + misinformar v 1 verkeerd informeren/inlichten + misinformation sub 1 verkeerde inlichting, onjuiste informatie + misinformator sub 1 iemand die onjuiste informatie geeft misinterpretar v 1 verkeerd interpreteren misinterpretation sub 1 verkeerde interpretatie/uitleg aperte a -- = voor verkeerde uitleg vatbaar + misjudicamento sub 1 verkeerd oordeel/beoordeling + misjudicar v 1 verkeerd (be)oordelen misogame adj 1 het huwelijk hatend, misogaam misogamia sub 1 afkeer van het huwelijk, misogamie misogamo sub 1 huwelijkshater, misogaam misogyne adj 1 vrouwenhatend, misogyn misogynia sub 1 misogynie, afkeer van vrouwen, vrouwenhaat misogyno sub 1 vrouwenhater, misogyn + misologia sub 1 afkeer van kennis/wijsheid misoneismo sub 1 afkeer van nieuwigheden, behoudzucht, conservatisme

195

misoneista sub 1 hater van nieuwigheden, behoudend persoon, conservatief + misoneista adj 1 afkerig van nieuwigheden, behoudend, conservatief + misoneistic adj 1 Vide: misoneista + mispickel sub 1 GEOLOGIA mispickel misplaciar v 1 misplaatsen, verkeerd plaatsen + mispunctuar v 1 verkeerd interpungeren + misreportar v 1 verkeerd rapporteren, verkeerd verslaan missa sub 1 CATHOLICISMO mis -- basse = stille mis -- solemne = hoogmis -- pontifical = pontificale mis -- gregorian = Gregoriaanse mis -- de requiem/del mortos = dodenmis -- votive = votiefmis -- nocturne/de medienocte = nachtmis -- matinal, prime -- = vroegmis -- abbatial = abbatiale mis -- del angelos = engelenmis -- nuptial = huwelijksmis (R.K.) hora del -- = kerktijd vino de -- = miswijn libro de -- = misboek, missaal sacrificio del -- = misoffer celebrar/dicer le -- = de mis opdragen le celebration del -- = het opdragen van de mis ir al -- = naar de mis gaan missal sub 1 missaal, misboek + missile sub 1 (geleid) projectiel, raket -- portator = draagraket -- de freno/de frenage = remraket -- nuclear = kernraket -- strategic = strategische raket -- tactic = tactische raket -- de cruciera = kruisraket installar/displicar --s de cruciera = kruisraketten plaatsen/opstellen installation/displicamento de -s de cruciera = plaatsing/opstelling van kruisraketten -- a medie portata = middellangeafstandsraket -- ballistic = ballistische raket -- intercontinental = intercontinentale raket -- antimissile = antiraketraket -teleguidate/autoguidate/autodi rigite = geleide raket -- a etages (F) = meertrapsraket -- triple/triplice/a tres etages = drietrapsraket

-- propulsive/de propulsion = stuwraket -- spatial/interplanetari = ruimteraket -- lunar = maanraket -- antiaeree = luchtdoelraket base de --s = raketbasis arma -- = raketwapen combustibile pro --s = rakerbrandstof lancear un -- = een raket lanceren mission sub 1 opdracht, taak, roeping -- del artista = roeping van de kunstenaar -- diplomatic = diplomatieke missie MILITAR -- de interception = onderscheppingsvlucht (vliegtuig) prender conscientia de su -- = zich van zijn roeping bewust worden sequer su -- = aan zijn roeping gehoor geven complir un -- = een roeping vervullen 2 missie, afvaardiging 3 RELIGION missie, zending paises de -- = missielanden + missionari adj 1 missie..., zendings... posto -- = missiepost, zendingspost obra -- = missiearbeid/werk ordine -- = missieorde missionario sub 1 missionaris -- (protestante) = zendeling + missionologia sub 1 zendingswetenschap Mississippi sub n pr 1 Mississippi (rivier) 2 Mississippi (staat) missiva sub 1 missive, officieel schrijven -- regal/royal = koninklijk schrijven + mistella sub 1 mistella + mistral sub 1 METEO mistral misusage sub 1 verkeerd gebruik 2 misbruik misusar v 1 verkeerd gebruiken 2 misbruiken misuso sub 1 verkeerd gebruik 2 misbruik + Mithra sub n pr 1 RELIGION Mithras culto de -- = Mithrasdienst + mithra(c)ismo sub 1 RELIGION Mithrasdienst, Mithrasverering

+ mithraic adj 1 RELIGION Mithras... culto -- = Mithrasdienst + Mithridates sub n pr 1 Mithridates + mithridatisar v 1 MEDICINA immuun maken (door gewenning) + mithridatisation sub 1 MEDICINA mithridatisering, gewenning aan gif + mithridatismo sub 1 MEDICINA mithridatisering, gewenning aan gif + mithridato sub 1 universeel tegengif + mitigabile adj 1 wat kan worden verzacht/getemperd/verlicht/ gelenigd mitigar v 1 verzachten, temperen, verlichten, lenigen -- le dolor = de pijn verzachten -- le pena = de straf verzachten -- le tristessa de un persona = iemands droefheid temperen -- le lumine/luce = het licht temperen mitigation sub 1 verzachting, tempering, verlichting, leniging -- del miseria human = leniging van de menselijke ellende + mitigatori adj 1 lenigend, verlichtend, verzachtend + mitochondrial adj 1 mitochondriaal + mitochondrio sub 1 BIOLOGIA mitochondrium + mitogenetic adj 1 BIOLOGIA mitogenetisch miton sub 1 want (handschoen zonder vingers) 2 SPORT vanghandschoen (honkbal, etc.) + mitose (-osis) sub 1 BIOLOGIA mitose, (cel)kerndeling + mitosoma sub 1 mitosoom + mitotic adj 1 BIOLOGIA mitose... division -- = mitotische deling, mitose stadio -- = mitosestadium cyclo -- = mitotische cyclus mitra sub 1 mijter -- episcopal = bisschopsmijter reciper le -- = bisschop worden + mitral adj 1 mijtervormig, mitraal

196

valvula -- = mitraalklep, mijtervormig klapvlies mitralia sub 1 schroot, metaalafval -- de ferro = ijzerschroot 2 MILITAR mitrailleurvuur, mitrailleurbeschieting 3 MILITAR kartets, schro(o)t mitraliar v 1 beschieten (met mitrailleur), mitrailleren mitraliator sub 1 mitrailleurschutter mitraliatrice sub 1 mitrailleur, machinegeweer pistola -- = machinepistool, pistoolmitrailleur -- antiaeree = luchtdoelmitrailleur banda de -- = mitrailleurband cartucha {sj} de -- = mitrailleurpatroon salva de -- = mitrailleursalvo nido de --s = mitrailleurnest foco/tiro de --s = mitrailleurvuur position de -- = machinegeweerstelling mitrar v 1 de mijter opzetten, tot bisschop maken mitter v 1 zetten, leggen, plaatsen -- le naso in un cosa = zijn neus in iets steken -- se in cammino = zich op weg begeven, op weg gaan -- le rege in chaco {sj} = de koning schaak zetten -- a puncto = tot een einde brengen, afronden -- in periculo = in gevaar brengen -- in practica = in praktijk brengen -- in fuga = op de vlucht jagen -- in pension = pensioneren, met pensioen sturen + mixage (sonor) sub ANGLESE 1 geluidsmenging + mixer sub ANGLESE 1 mixer, mengtoestel, mengapparaat -- portative = handmixer + mixotrophe adj 1 BOTANICA mixotroof mixte adj 1 gemengd, samengesteld, gecombineerd commission -- = gemengde commissie matrimonio/maritage -- = gemengd huwelijk traino -- = personentrein waarmee ook goederen worden vervoerd nave -- = vrachtschip met passagiersaccommodatie economia -- = gemengde economie choro -- = gemengd koor interprisa -- = gemengd bedrijf compania -- = bont gezelschap schola -- = gemengde school sauna -- = gemengde sauna numero -- = gemengd getal lingua -- = mengtaal

structura -- = mengvorm forrage -- = mengvoeder cemento -- = gemengd cement con sentimentos -- = met gemengde gevoelens de sanguine -- = van gemengd bloed INSENIAMENTO duple -- = gemengd dubbel mixtelinee adj 1 GEOMETRIA gemengdlijnig (gevormd door een rechte en een gebogen lijn) figuras geometric a contorno -= geometrische figuren met gemengdlijnige omtrek mixtion sub 1 het mengen, menging calor de -- = mengwarmte proportion de -- = mengverhouding pannello de -- = mengpaneel 2 mengsel mixtura sub 1 mengsel, mixtuur, melange, mengeling -- de carburante = brandstofmengsel -- (pro motor a duo tempores) = mengsmering -- de caffe = koffiemelange -- fragrante/odorante = geurige melange -- indiluite/concentrate = unverdund mengsel -- de liquidos = vloeistofmengsel -refrigerante/frigorific/cryogen e = koudmakend mengsel -- gasose = gasmengsel -- racemic = racemisch mengsel -- homogene = homogeen mengsel -- multicolor/de colores = mengeling van kleuren -- confuse/heteroclite/disparate = allegaartje, mengelmoes mnemogenese (-esis) sub 1 mnemogenese mnemonic adj 1 geheugen... exercitio -- = geheugenoefening regula -- = ezelsbruggetje codice -- = mnemocodice mnemonica sub 1 mnemo(tech)niek, herinneringskunst + mnemonicitate sub 1 geheugenkarakter mnemotechnia sub 1 mnemo(tech)niek, herinneringskunst mnemotechnic adj 1 mnemotechnisch medio -- = geheugensteun(tje) joco -- = geheugenspel methodo -- = mnemotechnische methode mnemotechnica sub 1 mnemo(tech)niek, herinneringskunst

mnesic adj 1 het geheugen betreffend function -- = geheugenfunctie disturbantia -- = geheugenstoornis moa sub 1 moa + moabita sub 1 Moabiet + moabitic adj 1 Moabitisch mobilar v 1 meubileren, van meubels voorzien -- un casa = een huis inrichten casa mobilate = gemeubileerd huis camera mobilate = gemeubileerde kamer mobile adj 1 beweeglijk, veranderlijk, los, verplaatsbaar scala -- = 1 ECONOMIA glijdende loonschaal, 2 roltrap guarda -- = mobiele eenheid FERROVIA material -- = rollend materieel ponte -- = beweegbare brug benes -- = roerende goederen, tilbare have arena/sablo -- = drijfzand dunas -- = zandduinen, zandverstuiving ren -- = wandelende nier peso -- = schuifgewicht polea -- = losse katrol pharo -- = bermlamp (van auto) terra -- = losse grond RELIGION festas -- = veranderlijke feestdagen cantina -- = kantinewagen cocina -- = keukenwagen, veldkeuken bibliotheca -- = rijdende bibiliotheek, bibliobus imprimeria -- = mobiele drukkerij a folios -- = losbladig mobile sub 1 meubel(stuk) --s = meubels, meubilair -- scholar = schoolmeubel --s imperio = empiremeubels -- classificator = archiefkast --s classic = klassieke meubelen --s de stilo = stijlmeubelen --s de officio = kantoormeubelen -- pro le equipamento stereo(phonic) = stereomeubel fabrica de --s = meubelfabriek industria de --s = meubelindustrie magazin de --s = meubelzaak/winkel cera pro --s = meubelwas revestimento pro --s = meubelovertrek/bekleding commercio de --s = meubelhandel commerciante de --s = meubelhandelaar deposito de --s = meubelopslagplaats pluche (F) pro --s = meubelpluche 2 mobile, mobiel (decoratief voorwerp)

197

mobiliari adj 1 roerend, roerende goederen betreffend, mobilair benes -- = roerende goederen hypotheca -- = mobilaire hypotheek mobiliario sub 1 meubilair, de meubelen -- scholar = schoolmeubilair mobilisabile adj 1 mobiliseerbaar, inzetbaar mobilisar v 1 beweeglijk maken, actief maken, vrijmaken (van kapitaal) 2 MILITAR etc., mobiliseren -- un armea = een leger mobiliseren -- le opinion public = de openbare mening mobiliseren -- le electores = de kiezers optrommelen ille ha mobilisate tote su familia = hij heeft zijn hele familie gemobiliseerd/opgetrommeld mobilisation sub 1 het beweeglijk maken, het actief maken, het vrijmaken (van kapitaal) 2 MILITAR het mobiliseren, mobilisatie plano de -- = mobilisatieplan centro de -- = mobilisatiecentrum + mobilisator adj 1 MILITAR mobiliserend centro -- = mobilisatiecentrum mobilitate sub 1 mobiliteit, beweeglijkheid -- horizontal = horizontale mobiliteit -- vertical = verticale mobiliteit -- de deriva = driftmobiliteit -- social = sociale mobiliteit 2 veranderlijkheid, onbestendigheid -- del voluntate = wispelturigheid + mobilophonic adj 1 mobilofonisch rete -- = mobilofoonnet + mobilophono sub 1 mobilofoon rete de --s = mobilofoonnet + mocar v 1 spotten mocassin sub 1 mocassin moda sub 1 mode, trend, gebruik --s = damesmode -- masculin = herenmode -- capriciose = grillige mode -- nostalgic = nostalgische mode -- de capillatura = haarmode in/al -- = in de mode le -- in voga = de heersende mode esser del -- = in de mode zijn passar de -- = uit de mode raken foras/passate de -- = uit de mode, ouderwets al/secundo le ultime -- = naar/volgens de laatste mode articulo de -- = modeartikel

novitate de -- = modesnufje creator de -- = mode-ontwerper revista/jornal de -- = modeblad illustration de -- = modeplaat libro de --s = modeboek cappello de -- = modehoed magazin/boteca de --s = modewinkel/zaak color de -- = modekleur capricio del -- = modegril casa de -- = modehuis sclavo del -- = modegek introducer un nove -- = een nieuwe mode invoeren esser subjecte al -- = aan de mode onderhevig zijn sequer le -- = de mode volgen, zich naar de mode richten modal adj 1 PHILOSOPHIA modaal logica -- = modale logica 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA modaal, modus... verbo auxiliar -- = modaal hulpwerkwoord forma -- = modale vorm 3 MUSICA modaal musica -- = modaal genoteerde muziek modalitate sub 1 modaliteit precisar le --s de pagamento = de betalingswijzen nauwkeurig aangeven LINGUISTICA E GRAMMATICA adverbio de -- = bijwoord van modaliteit + modellabile adj 1 modelleerbaar, kneedbaar + modellage sub 1 het modelleren, het vormen, het boetseren + modellamento sub 1 het modelleren, het vormen, het boetseren modellar v 1 modelleren, vormen, boetseren -- se super = zich richten naar, een voorbeeld nemen aan -- un statua in argilla = een beeld uit klei vormen un visage/facie ben modellate = een fraai gevormd gelaat + modellation sub 1 het modelleren, het vormen, het boetseren modellator sub 1 modelleur, vormer, vormgever, boetseerder -- in argilla = kleiwerker + modellista sub 1 modelmaker 2 modelbouwer modello sub 1 model, voorbeeld, toonbeeld -- de fidelitate = toonbeeld van trouw -- de virtute = toonbeeld van deugd -- de pictor = schildersmodel

-- de designo = tekenvoorbeeld -- de gypso = gipsmodel -- de fabrica = prototype -- experimental = proefmodel -- de littera = briefmodel -- de correction = correctiemodel -- de scriptura = schrijfvoorbeeld -- conflictual = conflictmodel marito -- = modelechtgenoot, voorbeeldige echtgenoot infante -- = voorbeeldig kind action -- = modelactie libro de --s = model(len)boek collection de --s de litteras = brievenboek maritage/matrimonio -- = modelhuwelijk interprisa -- = modelonderneming ferma -- = modelboerderij cocina/culina -- = modelkeuken village -- = modeldorp 2 (foto)model, mannequin agentia de --s = modellenbureau defilata de --s = modeshow 3 TECHNICA (giet)vorm + modem sub ANGLESE 1 COMPUTATOR modem moderante adj 1 matigend, temperend moderantismo sub 1 POLITICA gematigdheid, politiek van schipperen moderantista sub 1 POLITICA voorstander van gematigdheid moderar v 1 matigen, verminderen, verzachten, temperen -- le velocitate = de snelheid matigen, zachter gaan rijden -- un pena = een straf verminderen -- su ira/cholera = zijn woede temperen -- le expensas = de uitgaven beperken -- su marcha {sj} = zijn vaart minderen -- le salarios = de lonen matigen -- le enthusiasmo de un persona = iemands enthousiasme temperen/intomen moderate adj 1 gematigd, matig attitude -- = gematigde houding precios -- = matige prijzen vento -- = matige wind velocitate -- = matige snelheid bibitor -- = matige drinker calor -- = matige warmte successo -- = matig succes partito politic -- = gematigde politieke partij esser -- in su desiros/desiderios = gematigd in zijn wensen zijn exprimer se in terminos -- = zich gematigd uitdrukken biber moderatemente = maat houden met drinken moderatessa sub 1 gematigdheid moderation sub 1 gematigdheid, matiging

198

-- del consumos = bestedingsbeperking -- del velocitate = matiging van de snelheid -- salarial = loonmatiging -- de un pena = verzachting van een straf -- in le biber e le mangiar = matiging in eten en drinken ille non ha le senso del -- = hij weet van geen maathouden usar un cosa con -- = een karig gebruik maken van iets + moderatismo sub 1 moderantisme + moderato ITALIANO 1 MUSICA moderato moderator sub 1 iemand die of iets dat matigt/verzacht/tempert esser le -- inter duo personas = als buffer fungeren tussen twee personen 2 gespreksleider, discussieleider, moderator 3 TECHNICA regelaar, regelmechanisme, regulator, regulateur, moderateur -- de un horologio = onrust van een uurwerk moderne adj 1 modern, hedendaags lingua -- = moderne taal armas -- = moderne wapens litteratura -- = moderne literatuur scriptores/autores -- = moderne schrijvers historia -- = moderne geschiedenis theologia -- = moderne theologie greco -- = Nieuwgrieks haber un aere -- = modern aandoen hospital equipate modernemente = modern ingericht ziekenhuis modernisar v 1 moderniseren, vernieuwen -- un casa = een huis moderniseren -- un methodo = een methode vernieuwen -- le legislation social = de sociale wetgeving vernieuwen -- le technica = de techniek moderniseren modernisation sub 1 het moderniseren, modernisering le -- de un casa = de modernisering van een huis le -- de un methodo = de vernieuwing van een methode + modernisator sub 1 iemand die vernieuwt, vernieuwer modernismo sub 1 modernisme, voorkeur voor het moderne 2 RELIGION modernisme modernista sub 1 modernist, iemand met voorkeur voor het moderne 2 RELIGION modernist

+ modernista adj 1 modernistisch + modernistic adj 1 modernistisch modernitate sub 1 het moderne, modern karakter, het nieuwe modeste adj 1 bescheiden, eenvoudig salario -- = bescheiden salaris location -- = niet al te hoge huur in mesura -- = in bescheiden mate de origine -- = van eenvoudige komaf menar un vita -- = een gematigd leven leiden comportar se modestemente = zich bescheiden gedragen modestia sub 1 bescheidenheid, eenvoud -- false/affectate = valse bescheidenheid -- a parte = bescheidenheid daargelaten modic adj 1 bescheiden, gering, matig precio -- = matige prijs salario -- = bescheiden salaris modicitate sub 1 geringheid, kleinheid, laagheid le -- del precios = de lage prijzen modificabile adj 1 voor wijziging vatbaar, veranderbaar + modificabilitate sub 1 vatbaarheid voor wijziging, veranderbaarheid + modificante adj 1 wijzigend, veranderend modificar v 1 wijzigen, veranderen -- su habitudes = zijn gewoonten wijzigen -- su planos = zijn plannen wijzigen -- un projecto de lege = een wetsontwerp wijzigen 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA de betekenis wijzigen van, nader aanduiden modification sub 1 het wijzigen, wijziging, verandering -- del disconto = discontowijziging -- del lege = wetswijziging -- imperceptibile = onmerkbare wijziging -- rapide = snelle wijziging -- brusc = plotselinge wijziging -- in le stato de sanitate de un persona = verandering in iemands gezondheidstoestand subjecte a --es = wijzigingen voorbehouden sub reserva de --es = wijzigingen voorbehouden modificative adj 1 wijzigings....

nota -- = wijzigingsnota texto -- = wijzigingstekst lege -- = wijzigingswet, novelle propositiones -- = wijzigingsvoorstellen modificator sub 1 iemand die wijzigt 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA wijzigende factor + modificatori adj 1 wijzigend, veranderend modio sub 1 modius (Romeine korenmaat: 9 liter) 2 BIBLIA korenmaat modiolo sub 1 naaf (van wiel) -- de freno = remnaaf -- de cambio/cambiamento de velocitate = versnellingsnaaf -- de rota = wielnaaf cappello de -- = naafdop modista sub 1 (dames)hoedenmaker/ster, (dames)hoedenverkoper/ster 2 dameskleermaker/ster, naaister, modiste modo sub 1 MUSICA toonaard -- major = majeur, dur -- minor = mineur, mol 2 manier, wijze -- de empleo = gebruiksaanwijzing accompaniate de su -- de empleo = met gebruiksaanwijzing -- de expedition = verzendingswijze -- de expression = uitdrukkingswijze -- de parlar/dicer = manier van spreken -- de vider = zienswijze -- de viver = levenswijze -- de vita = manier van leven, levensstijl per/de un -- o per/de un altere = op de een of andere manier in qualque -- = enigermate 3 LINGUISTICA E GRAMMATICA wijs -- conditional = voorwaardelijke wijs, conditionalis -- infinitive = onbepaalde wijs, infinitief -- imperative = gebiedende wijs, imperatief -- indicative = aantonende wijs, indicatief -- conjunctive/subjunctive = aanvoegende wijs, conjunctief verbos auxiliar de -- = modale hulpwerkwoorden + modulabile adj 1 modelleerbaar, kneedbaar so-nos -- = modelleerbare klanken modular v 1 vormen, kneden, modelleren -- candelas = kaarsen gieten modulate a mano = handgevormd 2 gieten (van een beeld) -- un statua = een standbeeld gieten

199

3 iets (soepel) aanpassen, buigen (van stem) 4 TECHNICA moduleren, regelen, afstemmen oscillationes modulate = gemoduleerde trillingen unda modulate = gemoduleerde golf 5 MUSICA moduleren + modular adj 1 modulair, moduul..., modulus... angulo -- = modulaire hoek + modularitate sub 1 modulariteit modulation sub 1 aanpassing, verandering 2 stembuiging, intonatie, modulatie 3 MUSICA modulatie 4 TECHNICA modulatie -- transversal = transversale modulatie -- complete/total = volledige modulatie -- del amplitudo = amplitudemodulatie, A.M. -- de frequentia = frequentiemodulatie, F.M. frequentia de -- = modulatiefrequentie convertitor de -- = modulatieomvormer distortion/distorsion de -- = modulatievervorming ruito de -- = modulatieruis suppression de -- = modulatieonderdrukking modulator sub 1 iemand die vormt/kneedt/modelleert 2 TECHNICA modulator -- de luce/lumine = lichtmodulator modulatura sub 1 ARTE DE CONSTRUER lijstwerk, profiel modulo sub 1 vorm, mal, matrijs -- de gypso = gipsvorm 2 model, voorbeeld 3 ARTE DE CONSTRUER bouwmodulus, modu(u)l, canon 4 MATHEMATICA modulus 5 maateenheid, standaardmaat, coëfficiënt -- de elasticitate = elasticiteitsmodulus 6 module, eenheid, element -- lunar = maanlander + modus vivendi LATINO 1 modus vivendi, voorlopige schikking + mofeta sub 1 GEOLOGIA mofette, gasbron + moffetta sub 1 ZOOLOGIA stinkdier + Mogol sub n pr 1 HISTORIA Mogol le Grande -- = de Grootmogol

mohair sub ANGLESE 1 mohair, angorawol Mohammed sub n pr 1 Mohammed mohammedan adj 1 mohammedaans mohammedanismo sub 1 mohammedanisme mohammedano sub 1 mohammedaan + mohicanos sub pl 1 Mohikanen le ultime del -- = de laatste del Mohikanen + moiré adj FRANCESE 1 moiré, gevlamd, gewaterd + moiré sub FRANCESE 1 moiré + moka sub 1 mokka(koffie), mokka(smaak) tassa a/de -- = mokkakopje torta/pastisseria al/de -- = mokkataart gelato al -- = mokkaijs gusto de -- = mokkasmaak + mol sub 1 CHIMIA mol (grammolecule) mola sub 1 maalsteen, molensteen 2 slijpsteen axe de -- = slijpspil + molal adj 1 CHIMIA mbt/van één mol + molalitate sub 1 Vide: molaritate molar adj 1 de kiezen betreffend dente -- = (ware) kies, molaar, maaltand -- del judicio = verstandskies 2 CHIMIA molair solution -- = molaire oplossing volumine -- = molair volume fraction -- = molaire fractie concentration -- = molariteit 3petra -- = maalsteen molar sub 1 (ware) kies, molaar, maaltand -- inferior = onderkies -- superior = bovenkies -- plumbate = gevulde kies anesthesiar un -- = een kies verdoven extraher un -- = een kies trekken + molaritate sub 1 CHIMIA molariteit + Moldava sub n pr 1 Moldau + moldave adj 1 Moldavisch + Moldavia sub n pr 1 Moldavië

+ moldavo sub 1 Moldaviër mole sub 1 massa, hoop, stapel 2 havenhoofd, pier, strekdam molecula sub 1 molecuul -- gigante = reuzenmolecuul molecular adj 1 moleculair, molecuul... attraction -- = moleculaire aantrekkingskracht fortias -- = moleculaire krachten peso -- = muleculairgewicht tenor/concentration -- = molariteit spectro -- = moleculairspectrum crystallo -- = moleculairkristal massa -- = molecuulmassa modello -- = molecuulmodel formula -- = molecuulformule structura -- = moleculaire structuur tamis -- = molecuulzeef biologia -- = moleculaire biologie physica -- = moleculairfysica spectroscopia -- = molecuulspectroscopie + molecular-cinetic adj 1 moleculairkinetisch theoria -- = moleculairkinetische theorie + molecularitate sub 1 CHIMIA moleculariteit moler v 1 malen -- caffe = koffie malen -- grano/cereales = graan malen machina a/de -- = maalmachine + moleskin sub ANGLESE 1 leerdoek, imitatieleer molestar v 1 molesteren, lastig vallen -- un persona sexualmente = iemand seksueel lastig vallen me permitte vos -- vos un momento? = mag ik u even plagen? molestation sub 1 het molesteren, molestatie, hinder, overlast + molestator sub 1 iemand die anderen lastig valt moleste adj 1 vervelend, lastig, hinderlijk, storend vicino -- = lastige buurman creditor -- = hinderlijke schuldeiser molestia sub 1 storing, hinder, overlast le -- del vento = de hinder van de wind --s sexual = seksueel misbruik procurar/causar/occasionar grande/multe -- a un persona = iemand veel last/hinder bezorgen

200

moletta sub 1 kleine molensteen 2 kleine slijpsteen axe de -- = slijpspil 3 wrijfsteen molinar v 1 malen (in een molen) molinero sub 1 molenaar + molinetto sub 1 kleine molen, molentje -- de utensiles = gereedschapsmolen molinismo sub 1 molinisme (leer van Luis Molinos) + molinista sub 1 molinist (aanhanger van Luïs Molinos) + molinista adj 1 de leer van Luïs Molinos aanhangend + molinistic adj 1 Vide: molinista molino sub 1 molen, maalderij -- de vento = windmolen combatter le --s de vento = tegen windmolens vechten -- a galeria = stellingmolen -- de aqua = watermolen -- de caffe = koffiemolen -- de oleo = oliemolen -- de pipere = pepermolen -- de mustarda = mosterdmolen -- de papiro = papiermolen -- de cereales = korenmolen -- a precarias = gebedsmolen -- giratori/a pivot = standerdmolen cavallo de -- = molenpaard ala de -- = molenwiek petra de -- = molensteen rota de -- = molenrad dica de -- = molendam collina del -- = molenwerf rivo de -- = molenbeek/vliet freno/arresto de -- = molenvang constructor de --s = molenmaker molinosismo sub 1 molinisme (leer van Miguel de Molinos) molinosista sub 1 aanhanger van Miguel de Molinos + molitura sub 1 het malen, maling 2 maalsel, het gemalene -- fin = snelfiltermaling molle adj 1 zacht, week, slap sapon -- = zachte zeep caseo -- = smeerkaas 2 soepel, buigzaam, slap cappello -- = slappe hoed mollessa sub 1 weekheid, zachtheid

2 slapheid, gebrek aan wilskracht 3 soepelheid, buigzaamheid + molleton sub 1 molton -- blanc = wit molton coperturas de -- = dekens van molton, molton dekens + molliabile adj 1 bevochtigbaar + molliabilitate sub 1 bevochtigbaarheid molliamento sub 1 het nat maken, het bevochtigen, bevochtiging 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA palatalisering, mouillering theoria del -- = mouilleringstheorie molliar v 1 nat maken, bevochtigen -- de ros/rore = bedauwen facer se -- per le pluvia = zich laten natregenen -- se le pedes = natte voeten krijgen -- se le labios = zijn lippen natmaken le bebe/baby (A) se ha molliate = de baby is nat molliate usque al ossos = doornat, doorweekt, kletsnat -- un biscocto in lacte = een beschuitje in de melk dopen 2 LINGUISTICA E GRAMMATICA palataliseren + molliator sub 1 bevochtiger, invochter -- pro timbros postal = postzegelbevochtiger molliatura sub 1 het nat maken, het bevochtigen, bevochtiging 2 vocht, vochtigheid, nattigheid + mollicaule adj 1 BOTANICA zachtstengelig, zachtstelig mollificar v 1 zacht maken, verzachten, week maken, weken mollification sub 1 het zacht maken, het week maken, weking + molliflor adj 1 BOTANICA met zachte bloemen + mollifolie adj 1 BOTANICA met zachte bladeren + mollipile adj 1 BOTANICA zachtharig mollir v 1 zacht worden, week worden, slap worden mollusco sub 1 ZOOLOGIA weekdier, mollusk -- univalve = eenschalig weekdier

-- nude = weekdier zonder schaal -- lithophage = steeneter + molluscum sub 1 MEDICINA molluscum (fibreus huidgezwel) + moloch sub 1 ZOOLOGIA moloch, bergduivel, woestijnduivel + molotov sub 1 cocktail (A)/bomba/bottilia -- = molotovcoctail molto adv ITALIANO 1 MUSICA molto -- espressivo = molto espressivo + moluccan adj 1 Moluks + moluccano sub 1 Molukker -- del sud = Zuid-Molukker + Moluccas sub n pr pl 1 Molukken -- del sud = Zuid-Molukken + molucco sub 1 Molukker -- del sud = Zuid-Molukker + molybdato sub 1 CHIMIA molybdaat + molybdenite sub 1 molybdeniet + molybdeno sub 1 CHIMIA molybdeen composito de -- = molybdeenverbinding trioxydo de -- = molybdeentrioxyde + molybdic adj 1 CHIMIA acido -- = molybdeenzuur momentanee adj 1 kortstondig, een ogenblik durend, voorbijgaand, vluchtig, momentaan joia/gaudio -- = kortstondige vreugde un calma -- = een ogenblik van kalmte effortios -- = kortdurende inspanningen momento sub 1 moment, ogenblik le moda del -- = de mode van het moment le -- psychologic = het psychologisch juiste ogenblik le ultime --s de un persona = iemands laatste ogenblikken a cata -- = ieder ogenblik, voortdurend in un -- date = op een gegeven moment in un -- determinate = op een bepaald moment in le -- adequate = op het goede moment post un -- de hesitation = na enige aarzeling desde iste -- = vanaf dit ogenblik

201

le -- opportun = het geschikte ogenblik al ultime -- = op het nippertje desde ille -- = van toen af tu ha un --? = heb je een ogenblikje? in le -- que = op het moment dat 2 PHYSICA moment -- de un fortia = moment van een kracht -- de flexion = buigmoment -- magnetic = magnetisch moment -- de inertia = traagheidsmoment matrice del --s = momentenmatrix theorema del --s = momentenstelling curva del --s = momentencurve problema del --s = momentenprobleem momentose adj 1 gewichtig, ernstig, belangrijk decisiones -- = gewichtige beslissingen + momordica sub 1 BOTANICA momordica + mon(o)aural adj 1 BIOLOGIA TECHNICA monauraal, één oor betreffend stethoscopio -- = monaurale stethoscoop monacha sub 1 non habito de -- = nonnengewaad, nonnenkleed tocca de -- = nonnenkap choro de --s = nonnenkoor ordine de --s = nonnenorde velo de -- = nonnensluier monachal adj 1 monniken..., klooster..., monachaal, monastiek vita -- = kloosterleven ordine -- = kloosterorde regula -- = kloosterregel disciplina -- = kloostertucht habito -- = monnikspij bibliotheca -- = kloosterbibliotheek archivo -- = kloosterarchief schola -- = kloosterschool vocation -- = kloosterroeping cella -- = kloostercel vita -- = monnikenleven monachato sub 1 monnikendom monachismo sub 1 monnikenwezen, monnikenleven monacho sub 1 monnik convento de --s = mannenklooster + Monaco sub n pr 1 Monaco principato de -- = vorstendom Monaco monade sub 1 PHILOSOPHIA MATHEMATICA ZOOLOGIA etc., monade monadelphe adj 1 BOTANICA eenbroederig,

monadelf flores -- = eenbroederige bloemen monadelphia sub 1 BOTANICA eenbroederigheid monadic adj 1 monadisch monadismo sub 1 PHILOSOPHIA monadisme, monadenleer + monadista sub 1 PHILOSOPHIA monadist monadologia sub 1 PHILOSOPHIA monadologie + monadologic adj 1 PHILOSOPHIA monadologisch monandre adj 1 BOTANICA eenhelmig, monandrisch flor -- = eenhelmige bloem 2 ANTHROPOLOGIA monandrisch monandria sub 1 BOTANICA eenhelmigheid, monandrie 2 ANTHROPOLOGIA monandrie monarcha sub 1 monarch, vorst monarchia sub 1 monarchie -- constitutional = constitutionele monarchie -- hereditari = erfelijke monarchie -- parlamentari = parlementaire monarchie -- de julio = julimonarchie monarchic adj 1 monarchaal, eenhoofdig 2 monarchistisch, de monarchie toegedaan monarchismo sub 1 monarchisme monarchista sub 1 monarchist + monarchista adj 1 monarchistisch doctrina -- = doctrina monarchista, monarchisme monasterial adj 1 van het klooster, klooster..., monniken... vita -- = kloosterleven ecclesia -- = kloosterkerk cappella -- = kloosterkapel bibliotheca -- = kloosterbibliotheek benes -- = kloostergoed(eren) monasterio sub 1 klooster -- cartusian = karthuizer klooster -- prioral = priorij -- de trappistas = trappistenklooster -- de benedictinos = benedictijnenklooster superior de un -- = abt

monastic adj 1 monastiek, klooster..., monachaal ordine -- = kloosterorde vita -- = kloosterleven regula -- = kloosterregel vocation -- = kloosterroeping disciplina -- = kloostertucht virtute -- = kloosterdeugd canto -- = kloosterzang schola -- = kloosterschool habito -- = monnikspij bibliotheca -- = kloosterbibliotheek archivo -- = kloosterarchief monasticismo sub 1 kloosterleven monatomic,monoatomic adj 1 CHIMIA éénatomig elemento -- = éénatomig element + monazite sub 1 GEOLOGIA monaziet + monedula sub 1 ZOOLOGIA kauw nido de --(s) = kauwenest + monegasc adj 1 van/uit Monaco, Monegaskisch population -- = Monegaskische bevolking + monegasco sub 1 bewoner van Monaco, Monegask + monema sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA moneem moner v 1 vermanen + monergol sub 1 (soort raketstuwstof) monergol Moneta sub n pr 1 RELIGION ROMAN Moneta moneta sub 1 munt (waar munten worden geslagen) 2 munt, geldstuk -- de auro = goudstuk -- de argento = zilverstuk titulo de un -- = gehalte van een munt stampage de --s = muntslag pecia de -- = geldstuk collector de --s = muntverzamelaar batter -- = munten slaan 3 geld tempore es -- = tijd is geld papiro -- = papiergeld falsario/falsificator de -- = valse munter summa de -- = geldsom, bedrag contator de -- = geldtelmachine -- de papiro = papiergeld -- de auro = goudgeld -- de argento = zilvergeld -- cuneate = gemunt geld -- currente = gangbaar geld -- fiduciari = fiduciair geld -- false = vals geld -- de tasca = zakgeld -- divisionari = pasmunt

202

-- minute = kleingeld, wisselgeld -- forte = harde valuta -- contante = contant geld -- sonante = klinkende munt -- legal = wettig betaalmiddel -- stabile = stabiele munt avide de -- = geldzuchtig aviditate de -- = gelddorst, geldzucht question de -- = geldkwestie mercato de -- = geldmarkt problema de -- = geldprobleem perdita de -- = geldverlies invio de -- = geldzending esser curte de -- = krap bij kas zijn cambiar -- = geld wisselen acceptar -- = geld aannemen imprimer -- = geld drukken prestar -- a un persona = aan iemand geld lenen investir -- in un cosa = geld in iets steken reservar -- = geld reserveren pagar con le mesme -- = met gelijke munt betalen jectar le -- del fenestra = het geld over de balk smijten isto es -- perdite = dit is weggegooid geld -- face -- = met geld maakt men geld monetage sub 1 het (aan)munten, aanmunting derecto de -- = muntrecht 2 HISTORIA recht voor aanmunting betaald aan de vorst monetar v 1 (aan)munten, munten slaan monetari adj 1 monetair, munt..., geld... esser in difficultates -- = financiële problemen hebben politica -- = geldpolitiek accordo -- = monetair akkoord Fundo Monetari International, F.M.I = Internationaal Monetair Fonds, I.M.F. systema -- = muntstelsel, monetair stelsel unitate -- = munteenheid reforma -- = munt/geldhervorming union -- = muntunie convention -- = muntconventie stabilisation -- = muntstabilisatie lege -- = muntwet mercato -- = geldmarkt valor -- = geldswaarde fluxo -- = geldstroom pressa -- = muntpers reserva -- = monetaire reserve equilibrio -- = monetair evenwicht interesses -- = pecuniaire belangen amontas compensatori -- = monetair compenserende bedragen + monetarismo sub 1 ECONOMIA monetarisme + monetarista adj 1 ECONOMIA monetaristisch + monetarista sub 1 ECONOMIA monetarist

monetero sub 1 munter, muntslager -- false = valse munter monetisar v 1 tot munten verwerken, aanmunten + monetisation sub 1 het aanmunten, aanmunting mongol adj 1 Mongools mongol sub 1 Mongool 2 Mongools Mongolia sub n pr 1 Mongolië mongolic adj 1 Mongools macula -- = mongolenvlek brida -- = mongolenplooi linguas -- = Mongoolse talen mongolico sub 1 Mongoliër 2 Mongools (taal) 3 mongool (ras) mongolismo sub 1 MEDICINA mongol(oïd)isme, ziekte van Down mongoloide adj 1 MEDICINA mongoloïde tractos -- = mongoloïde trekken imbecillitate -- = mongoloïde imbecilliteit, mongolisme + monilia sub 1 vruchtrot monismo sub 1 PHILOSOPHIA monisme -- materialista = materialistisch momisme -- idealista = idealistisch monisme monista sub 1 PHILOSOPHIA monist + monista adj 1 PHILOSOPHIA monistisch doctrina -- = monistische leer monistic adj 1 PHILOSOPHIA monistisch doctrina -- de Spinoza = monistische leer van Spinoza monition sub 1 vermaning, berisping monitor sub 1 vermaner, waarschuwer 2 MEDICINA bewakingsapparaat, monitor esser ligate/connectite al --, esser surveliate per un -- = aan de monitor liggen vigilantia con --es = bewaking met monitoren 3 TECHNICA monitor 4 instructeur, trainer, mentor, groepsleider -- de ski = skileraar 5 NAVIGATION E

CONSTRUCTION DE NAVES monitor (soort oorlogsschip) monitori adj 1 waarschuwend, vermanend littera -- = maanbrief monitorio sub 1 waarschuwing, vermaning (anque CATHOLICISMO) + monoacide adj 1 CHIMIA éénzurig + monobasic adj 1 CHIMIA éénbasisch, monobasisch acido -- = éénbasisch zuur + monoblasto sub 1 monoblast + monobloco adj 1 uit één heel bestaand W.C. -- = uit één stuk gegoten W.C. met rugspoeling monocâble 1 s. monocablo + monocameral adj 1 POLITICA éénkamer... systema -- = éénkamerstelsel parlamento -- = uit één kamer bestaand parlement monocarpic adj 1 BOTANICA slechts één keer bloeiend, monocarpisch plantas -- = monocarpische planten + monocarpo sub 1 BOTANICA plant die slechts één keer bloeit + monocaule adj 1 BOTANICA eenstengelig + monocausal adj 1 monocausaal + monocellular adj 1 BIOLOGIA ééncellig organismos -- = ééncellig organismen + monocephale adj 1 éénhoofdig + monochorde adj 1 éénsnarig + monochordista sub 1 monochordiumspeler monochordo sub 1 monochord(ium) + monochromasia sub 1 monochromasie monochromatic adj 1 monochromatisch, éénkleurig luce/lumine -- = monochromatisch licht + monochromaticitate sub 1 éénkleurigheid

203

+ monochromatisar v 1 monochromatiseren + monochromatisation sub 1 monochromatisatie + monochromatismo sub 1 monochromatisme + monochromator sub 1 monochromator monochrome adj 1 monochroom, éénkleurig, éénkleuren... pictura -- = monochroom schilderij televisor -- = zwartwittelevisie(toestel) + monochromia sub 1 monochromie, éénkleurigheid + monoclinal adj 1 GEOLOGIA monoclinaal structura -- = monoclinale structuur + monoclinic adj 1 CHIMIA monoklien crystallos -- = monokliene kristallen + monoclonal adj 1 BIOLOGIA monoclonaal + monococco sub 1 monokok, monococcus + monocotyledon adj 1 BOTANICA eenzaadlobbig, monocotyl + monocotyledon sub 1 BOTANICA eenzaadlobbige, monocotyl + monocrate sub 1 monocraat + monocratia sub 1 POLITICA alleenheerschappij, monocratie + monocratic adj 1 POLITICA monocratisch + monocrystallin adj 1 monokristallijn semi-conductor -- = monokristallijne halfgeleider film (A) -- = monokristallijne laag + monocrystallo sub 1 CHIMIA monokristal, eenkristal + monocular adj 1 één oog betreffend, voor één oog bestemd strabismo -- = scheelheid aan één oog lente -- = lens voor één oog microscopio -- = microscoop voor één oog monoculo sub 1 monocle, oogglas 2 ZOOLOGIA schildvlo, eenoog

+ monocultura sub 1 monocultuur -- de ris = monocultuur van rijst + monocycle adj 1 éénwielig + monocyclic adj 1 monocyclisch + monocyclo sub 1 fiets met één wiel, éénwieler + monocylindric adj 1 TECHNICA ééncilinder... motor -- = ééncilindermotor + monocyto sub 1 BIOLOGIA monocyt + monodactyle adj 1 eenvingerig + monodia sub 1 MUSICA monodie, éénstemmig gezang + monodic adj 1 MUSICA de monodie betreffend, monodisch + monodrama sub 1 monodrama + monodromia sub 1 MATHEMATICA monodromie + monofactorial adj 1 monofactorieel + monofilamento sub 1 monofilament monogame adj 1 monogaam 2 BOTANICA monogaam, tweehuizig monogamia sub 1 monogamie 2 BOTANICA monogamie, tweehuizigheid monogamic adj 1 monogaam familia -- = monogaam gezin societate -- = monogame maatschappij + monogamista sub 1 monogamist monogamo sub 1 monogamist + monogenese (-esis) sub 1 monogenesis, afstamming der mensen van één enkel paar + monogenetic adj 1 monogenetisch + monogenia sub 1 monogenesis, afstamming der mensen van één enkel paar + monogenic adj 1 monogenetisch

+ monogenismo sub 1 leer van de monogenesis + monogenista sub 1 aanhanger van de monogenesis + monogerminal adj 1 BIOLOGIA eenkiemig + monogonia sub 1 monogonie monogramma sub 1 monogram -- del Christo = kruismonogram + monogrammista sub 1 monogrammist + monogranular adj 1 monogranulair structura -- = monogranulaire structuur monographia sub 1 monografie scriber un -- = een monografie schrijven monographic adj 1 monographisch scripto -- = monografisch geschrift studio -- = monografi-sche studie monographo sub 1 schrijver van een monografie + monohybride adj 1 monohybride + monoic adj 1 BOTANICA éénhuizig planta -- = éénhuizige plant character -- = éénhuizigheid + monoideismo sub 1 monoïdeaisme (het zich fixeren op één denkbeeld) + monokini sub 1 monokini, topless zwemkleding + monolingue adj 1 eentalig individuo -- = iemand die maar één taal kent inscription -- = inscriptie in één taal dictionario -- = eentalig woordenboek + monolinguismo sub 1 eentaligheid monolithic adj 1 monolithisch, uit één blok steen bloco -- = monolietblok crystallo -- = monokristal construction -- = monolietbouw/constructie systema politic -- = monolietisch politiek systeem + monolithismo sub 1 onwrikbaarheid, onbuigzaamheid, monolithisme monolitho sub 1 monoliet

204

+ monolocular 1 Vide: unilocular monologar v 1 een alleenspraak houden, een monoloog voordragen, in zichzelf praten, hardop denken, monologiseren + monologic adj 1 monologisch forma -- = monologische vorm monologo sub 1 monoloog, alleenspraak + monomane adj 1 monomaan + monomania sub 1 monomanie, dwangvoorstelling, obsessie, idee-fixe + monomaniac adj 1 monomaan + monomaniaco sub 1 monomaan + monomano sub 1 monomaan, lijder aan dwangvoorstellingen + monomere adj 1 CHIMIA monomeer + monomero sub 1 CHIMIA monomeer monometallismo sub 1 ECONOMIA monometallisme monometallista sub 1 ECONOMIA monometallist + monometallista adj 1 ECONOMIA monometallistisch monometric adj 1 monometrisch monometro sub 1 monometer (uit slechts één voet bestaand vers) + monomial adj 1 MATHEMATICA eentermig, monomoniaal matrice -- = monomiale matrix monomie adj 1 MATHEMATICA eentermig monomio sub 1 MATHEMATICA eenterm + monomolecular adj 1 monomoleculair + monomorphe adj 1 monomorf gruppos animal -- = monomorfe diergroepen + monomorphia sub 1 monomorfie + monomotor adj 1 éénmotorig avion -- = éénmotorig vliegtuig

+ mononuclear adj 1 BIOLOGIA mononucleair, éénkernig leucocyto -- = eenkernige leukocyt + mononucleose (-osis) sub 1 MEDICINA mononucleose (toeneming van het aantal eenkernige witte bloedlichaampjes) -- infectiose = klierkoorts, ziekte van Pfeiffer + monoparental adj 1 éénouder... familia -- = éénoudergezin + monopetale adj 1 BOTANICA met één bloemblad + monophage adj 1 monofaag + monophago sub 1 monofaag + monophasate adj 1 Vide: monophasic + monophase adj 1 éénfasig currente -- = éénfasige stroom + monophasic adj 1 éénfasig currente -- = éénfasige stroom + monophobia sub 1 monofobie + monophonematic adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA monofonematisch + monophonia,mono sub 1 mono-geluidsproductie, mono emission in -- = uitzending in mono 2 MUSICA homofonie + monophonic,mono adj 1 MUSICA eenstemmig, gelijkluidend, homofoon 2 TECHNICA mono..., monauraal, monofonisch registration -- = mono-opname magnetophono -- = monorecorder + monophthongal adj 1 PHONETICA monoftongisch + monophthongar v 1 PHONETICA monoftongeren + monophthongation sub 1 PHONETICA monoftongering + monophthonge adj 1 PHONETICA één klinker betreffend + monophthongisar v 1 PHONETICA monoftongeren + monophthongisation sub 1 PHONETICA monoftongering + monophthongo sub 1 PHONETICA monoftong, enkele klinker

+ monophyletic adj 1 BIOLOGIA monofyletisch + monophylle adj 1 BOTANICA maar één blad hebbend, éénbladig monophysita sub 1 THEOLOGIA monofysiet + monophysita adj 1 THEOLOGIA monophysita + monophysitismo sub 1 THEOLOGIA monofysitisme monoplano sub 1 eendekker, monoplaan + monoplegia sub 1 MEDICINA monoplegie (verlamming van een lidmaat) + monoplegic adj 1 MEDICINA monoplegisch + monopolar adj 1 Vide: unipolar monopolio sub 1 monopolie, alleenrecht, alleenhandel, alleenverkoop(recht) -- commercial/mercantil/de commercio = handelsmonopolie -- legal = wettelijk monopolie -- natural = natuurlijk monopolie -- mundial = wereldmonopolie -- statal/del stato = staatsmonopolie -- bilateral/reciproc = wederzijds monopolie -- de vendita = alleenverkoop precio de -- = monopolieprijs situation de -- = monopoliepositie ille crede haber le -- de isto = hij meent daarvan het monopolie te hebben monopolisar v 1 monopoliseren -- le industria pesante = de zware industrie monopoliseren -- le arte = de kunst monopoliseren monopolisation sub 1 het monopoliseren, monopolisering + monopolisator sub 1 monopoliseerder monopolismo sub 1 monopolisme monopolista sub 1 monopolist + monopolista adj 1 monopolistisch, monopolie... situation -- = monopoliepositie systema -- = monopoliesysteem + monopolistic adj 1 monopolistisch, monopolie... systema -- = monopoliesysteem situation -- = monopoliepositie economia -- = monopolistische economie gruppos -- = monopolisti-sche

205

groepen industria -- = monopolistische industrie + monopolo sub 1 monopool + monoproduction sub 1 voortbrenging van één enkel produkt + monopsonio sub 1 ECONOMIA monopsonie grado de -- = monopsoniegraad + monoptere adj 1 éénvleugelig 2 ARTE DE CONSTRUER templo -- = tempel die op één zuilenrij rust + monorail {reel} sub 1 monorail(baan), monorail(rijtuig) + monorhythmic adj 1 met één en hetzelfde ritme + monorime adj 1poema -- = gedicht met één rijm + monorimo sub 1 slagrijm, eenrijm + monosaccharido sub 1 CHIMIA monosacharide + monosepale adj 1 BOTANICA met één kelkblad flor -- = bloem met één kelkblad + monoski sub 1 monoski + monoskiator sub 1 iemand die aan monoski doet + monosoma sub 1 monosoom + monosperme adj 1 BIOLOGIA éénzadig fructo -- = éénzadige vrucht + monospermia sub 1 BIOLOGIA monospermie monosticho sub 1 éénregelig gedicht + monostrophic adj 1 monostrofisch + monostyle adj 1 ARTE DE CONSTRUER columna/colonna -- = zuil met één schacht monosyllabe adj 1 eenlettergrepig + monosyllabic adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA éénlettergrepig + monosyllabismo sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA éénlettergrepigheid

monosyllabo sub 1 eenlettergrepig woord, monosyllabe monotheismo sub 1 monotheïsme monotheista sub 1 monotheïst monotheista adj 1 monotheïstisch populo -- = monotheïstisch volk monotheistic adj 1 monotheïstisch populo -- = monotheïstisch volk + monothelismo sub 1 THEOLOGIA monothelisme + monothelita sub 1 THEOLOGIA monotheliet + monothelita adj 1 THEOLOGIA monothelitisch + monothematic adj 1 monothematisch monotone adj 1 monotoon, eentonig, lijzig, eenvormig, saai quartiero -- = saaie wijk paisage -- = eentonig landschap parla con voce -- = lijzig spreken cantar monotonemente = psalmodiëren 2 MATHEMATICA monotoon monotonia sub 1 monotonie, eentonigheid, eenvormigheid, saaiheid -- de un paisage = saaiheid van een landschap rumper le -- = voor afwisseling zorgen rumper le -- del vita = afwisseling brengen in het leven + monotonic adj 1 MUSICA monotonisch + monotrema sub 1 ZOOLOGIA snaveldier, vogelbekdier, monotrema + monotropa sub 1 BOTANICA stofzaad + monotropia sub 1 monotropie + monotropic adj 1 monotropisch monotypo sub 1 TYPOGRAPHIA monotype + monovalente adj 1 CHIMIA monovalent, eenwaardig radicales -- = eenwaardige radicalen metallos -- = eenwaardige metalen + monovalentia sub 1 CHIMIA eenwaardigheid + monoxydo sub 1 CHIMIA monoxyde

+ monoxyle adj 1 uit één stuk hout vervaardigd + monozygote sub 1 monozygoot + monozygote adj 1 monozygoot + monozygotic adj 1geminos -- = ééneiige tweelingen + monsenior sub 1 RELIGION monseigneur + monson sub 1 moesson (wind) 2 moesson (jaargetijde) -- sic/del estate = zomermoesson, oostmoesson, regenmoesson -- pluviose = natte moesson pluvia de -- = moessonregen + monsonic adj 1 moesson... climate -- = moessonklimaat pluvia -- = moessonregen monstra sub 1 vertoon, tentoonspreiding, blijk -- de amor = liefdeblijk -- de habilitate = kunststukje mitter in -- = uitstallen facer -- de corage = blijk geven van moed facer -- de su ricchessas = pronken met zijn rijkdom 2 uitstalkast, uitstalling, etalage 3 (proef)monster, staal, voorbeeld collection/libro de --s = stalenboek, stel monsters carta de --s = staalkaart -- gratuite = gratis monster -- sin valor = monster zonder waarde -- de compra = koopmonster -- de aqua = watermonster -- de sanguine = bloedproef offerta accompaniate de --(s) = bemonsterde offerte secundo le -- = volgens het monster sala de --s = monsterzaal feria de --s = monsterbeurs sacchetto de --s = monsterzakje lot de --s = monsterpartij esser equal al -- = met het monster overeenkomen esser inferior al -- = slechter zijn dan het monster prender --s = monsters trekken/nemen examinar --s = monsters keuren monstrabile adj 1 toonbaar + monstrantia sub 1 CATHOLICISMO monstrans monstrar v 1 tonen, laten zien -- un libro a un persona = iemand een boek laten zien -- su dentes = zijn tanden laten zien -- lacunas = leemten vertonen -- le cammino a un persona = iemand de weg wijzen

206

-- le lingua a un persona = de tong tegen iemand uitsteken -- le pugno a un persona = iemand een vuist tonen -- un visage dolorose = een pijnlijk gezicht zetten 2 laten zien, uitleggen monstrator sub 1 iemand die iets toont/laat zien -- de marionnettes = marionettenspeler 2 iemand die uitleg geeft monstravento sub 1 windwijzer, windvaan monstro sub 1 monster, monstrum, wanschepsel, gedrocht, ondier le --s del mythologia = de monsters van de mythologie -- bicephale = tweekoppig monster -- marin/de mar = zeemonster alliantia -- = monsterverbond monstro adj 1 monster..., immens, kolossaal, reusachtig travalio/labor -- = immens werk meeting (A) -- = monstermeeting interprisa -- = monsterbedrijf processo -- = monsterproces score (A) -- = monsterscore victoria -- = monsterzege monstruose adj 1 monstrueus, monsterachtig, gedrochtelijk, wanstaltig alliantia -- = monsterverbond 2 monsterlijk, afschuwelijk, vreselijk idea -- = afschuwelijk idee 3 enorm, reusachtig le cosa prende proportiones -= de zaak neemt enorme proporties aan monstruositate sub 1 monsterachtigheid, wanstaltigheid 2 monsterlijkheid, afschuwelijkheid -- de un crimine = afschuwelijkheid van een misdaad 3 reusachtigheid, enormiteit montacargas sub 1 goederenlift, hijstoestel montage sub 1 het monteren, het in elkaar zetten, montage, montering, assemblage, constructie, installatie catena de -- = montagelijn/band, lopende band sala de -- = montageruimte officina de -- = montageatelier/werkplaats terreno de -- = montageterrein defecto de -- = montagefout le -- de un film (A) = het monteren van een film designo de -- = montagetekening photo(graphia) de -- = montagefoto montan adj 1 van de berg, berg..., montaan plantas -- = montane planten flora -- = montane flora fringilla/passere -- = ringmus,

grauwvink, veldmus 2 bergachtig, berg... montania sub 1 berg, gebergte alte -- = hooggebergte catena de --s = bergketen pariete de -- = bergwand picco de -- = bergspits dorso de -- = bergrug valle de -- = bergdal passo de -- = bergpas scarpas/calceos de -- = bergschoenen guida de -- = berggids --s cretose/cretacee/de creta = krijtgebergte --s costari/litoral = kustgebergte Montanias Roccose = Rotsgebergte, Rocky Mountains -- calcari = kalkgebergte --s russe = roetsjbaan, achtbaan -- lunar = maanberg -- del tabula = tafelberg -- de butyro = boterberg BIBLIA Sermon super le -- = Bergrede baston de -- = bergstok SPORT cursa/etape (F) de -- = bergrit scalator de --s = bergbeklimmer village de -- = bergdorp gente de -- = bergbewoners aere de -- = berglucht sport(s) (A) de -- = bergsport hotel (F) de -- = berghotel refugio in le -- = berghut sentiero de -- = bergpad cammino de -- = bergweg foreste de -- = bergwoud al summitate de un -- = boven op een berg scalar --s = bergen beklimmen facer un -- de un grano de sablo/arena = van een mug een olifant maken + montanic adj 1 CHIMIA montaan... acido -- = montaanzuur montaniero sub 1 bergbewoner montaniose adj 1 bergachtig, berg... pais -- = bergland, bergachtig land region -- = bergstreek systema -- = gebergtestelsel + montanismo sub 1 RELIGION montanisme + montanista sub 1 RELIGION montanist + montanista adj 1 RELIGION montanistisch + montante adj 1 stijgend gamma -- = stijgende toonladder + montante sub 1 post (van deur), stijl (van raam/ladder) + montaplattos sub 1 bordenlift, etenslift, keukenlift, spijslift

montar v 1 naar boven gaan, klimmen, stijgen le barometro monta = de barometer stijgt su gloria monta = zijn roem neemt toe, zijn ster stijgt le mar monta = het wordt vloed le precios monta = de prijzen stijgen le cursos monta = de koersen stijgen le temperatura monta = de temperatuur stijgt -- in/per ascensor = met de lift naar boven gaan -- super un sedia = op een stoel klimmen - super un cavallo = een paard bestijgen 2 bestijgen, beklimmen, opgaan, instappen -- in le traino = in de trein stappen -- a bordo de un avion = in een vliegtuig stappen -- un scala = een trap opgaan -- un cavallo = paardrijden policia montate = bereden politie 3 monteren, in elkaar zetten -- un guida super un cyclomotor = een stuur op een bromfiets monteren -- un diamante = een diamant zetten/monteren -- un film (A) = een film monteren -- un tenta = een tent opzetten 4 dekken (een koe, etc.), bespringen montata sub 1 het klimmen, klim, beklimming 2 helling, omhooggaande weg, oprit -- abrupte = steile helling + montator sub 1 TECHNICA monteur 2 FILM cutter montatura sub 1 het monteren, het in elkaar zetten, montage, montering, assemblage, constructie 2 montering, montuur -- de berillos = brilmontuur + montbretia sub 1 BOTANICA montbretia monte sub 1 berg le -- Etna = de Etna -- de Olivos = Olijfberg -- del luna = maanberg -- campaniforme = klokberg -- de pietate = bank van lening, lommerd, pandjeshuis -- de Venus/de Venere = Venusberg/heuvel a -- = A. bergop, B. stroomopwaarts per --s e per valles = over bergen en dalen, langs berg en dal promitter --s de auro = gouden bergen beloven + montenegrin adj 1 Montenegrijns, van/uit Montenegro + montenegrino sub 1 Montenegrijn

207

+ Montenegro sub n pr 1 Montenegro + Montessori sub n pr 1 Montessori schola -- = Montessorischool methodo -- = Montessorimethode inseniamento -- = Montessorionderwijs + montessorian adj 1 van Montessori, Montessori... schola -- = Montessorischool inseniamento -- = Montessorionderwijs + monticole adj 1 in de bergen levend/groeiend plantas -- = montane planten flora -- = montane flora monticulo sub 1 bergje, hoogte, heuveltje -- de talpas = molshoop -- de nive = sneeuwhoop, berg sneeuw SPORT -- del lanceator/pitcher (A) = werpheuvel montuose adj 1 bergachtig, heuvelachtig, sterk golvend region -- = bergstreek pais -- = bergland paisage -- = berglandschap + montuositate sub 1 bergachtigheid, heuvelachtigheid le -- del Peninsula Balkanic = de berg-achtigheid van het Balkanschiereiland monumental adj 1 van de monumenten, monumentaal, FIGURATE imposant, enorm statua -- = monumentaal standbeeld scala -- = monumentale trap arte -- = monumentale kunst plano -- de Roma = plattegrond met de monumenten van Rome + monumentalitate sub 1 monumentaliteit -- de un edificio = monumentaliteit van een gebouw monumento sub 1 monument protection del --s = monumentenzorg -- commemorative = gedenkteken -sepulcral/funeral/funebre/fune rari = grafmonument -- natural = natuurmonument -- historic = monumento historic -- national = nationaal monument lista/registro/catalogo del --s = monumentenlijst eriger un -- = een monument oprichten + moon boot sub ANGLESE 1 moon boot + moquette sub FRANCESE 1 trijp, moquette 2 vloerbedekking, (vast) vloertapijt

+ mor(pho)phonologia sub 1 morfonologie + mor(pho)phonologic adj 1 morfonologisch mora (I) sub 1 uitstel, vertraging mora (II) sub 1 BOTANICA moerbei(bes) gelea de --s = moerbeigelei succo de -- = moerbeisap -- de rubo = braam + moraceas sub pl 1 BOTANICA moraceae, moerbeiachtigen + moracee adj 1 BOTANICA moerbeiachtig, moracee moral adj 1 de zedenleer betreffend, zedekundig lege -- = zedewet theologia -- = moraaltheologie philosophia -- = moraalfilosofie theoria -- = moraaltheorie 2 moreel, zedelijk, deugdzaam obligation -- = morele verplichting conscientia -- = zedelijk bewustzijn culpabilitate -- = morele schuld, morele verantwoordelijkheid victoria -- = morele overwinning appoio -- = morele steun rearmamento -- = morele herbewapening, ethisch reveil dilemma -- = gewetensnood isto es moralmente irresponsabile = dat is moraliter onverantwoordelijk sentir se moralmente obligate = zich moreel verplicht voelen moral sub 1 moraal, heersende zeden en gebruiken, zedelijke beginselen -- conjugal = huwelijksmoraal -- laic = lekenmoraal -- de sclavo = slavenmoraal -- de gruppo = groepsmoraal -- de classe = klassemoraal -- intransigente/rigorose = strenge/starre moraal attentato al -- = aanslag op de goede zeden 2 zedeles, moraal, lering -- de un fabula = moraal van een fabel isto es le -- del historia = dat is de moraal van het verhaal 3 moreel, stemming le -- es bon = de stemming is goed mantener le -- = het moreel op peil houden levar le -- = het moreel opkrikken sappar le -- = het moreel ondermijnen 4 zedenleer, moraal, ethiek moralisar v 1 zedelijk verheffen, zedelijk verbeteren, zedelessen geven 2 moraliseren, zedelijke beschouwingen houden

moralisation sub 1 het zedelijk verbeteren, het zedelijk verheffen 2 moralisatie, zedelijke bespiegeling moralisator sub 1 zedenpreker + moralisator adj 1 moraliserend, stichtelijk sermon -- = zedenpreek moralismo sub 1 moralisme -- kantian = kanti-aans moralisme moralista sub 1 moralist + moralista adj 1 moralistisch + moralistic adj 1 moralistisch moralitate sub 1 moraliteit, zedelijkheid -- discutibile = discutabele moraliteit principio de -- = moraliteitsbeginsel conscientia de -- = moraliteitsbesef apostolo del -- = zedelijkheidsapostel examinar le -- de un cosa = de zedelijkheid van iets onderzoeken 2 moraal, zedeles (van een fabel, etc.) 3 zinnespel morar v 1 uitstellen, treuzelen, talmen, dralen, op zich laten wachten moratori adj 1 JURIDIC moratoir, moratoor, achterstalligheids... interesses -- = wettelijke interesses moratorio sub 1 uitstel (van schuldbetaling), opschorting, moratorium -- bancari = bankmoratorium -- de armas nuclear/atomic = moratorium van kernwapens promulgar un -- = een moratorium afkondigen levar un -- = een moratorium opheffen + morave adj 1 Moravisch fratres -- = Moravische broeders, hernhutters + Moravia sub n pr 1 Moravië fratres de -- = Moravische broeders, hernhutters + moravo sub 1 Moraviër morbide adj 1 ziekelijk, ongezond, morbide, pathologisch germine -- = ziektekiem impulsion -- = ziekelijke neiging

208

interesse -- = morbide belangstelling curiositate -- = ziekelijke nieuwsgierigheid 2 ARTE week, zacht, mollig morbiditate sub 1 ziekelijkheid, ongezondheid, morbiditeit risco de -- = morbiditeitsrisico 2 ziektecijfer, aantal ziektegevallen, morbiditeit statistica de -- = morbiditeitsstatistiek morbifere adj 1 ziekmakend morbific adj 1 ziekteveroorzakend, ziektebrengend, ziekteverspreidend + morbillo sub 1 MEDICINA mazelen + morbillose adj 1 MEDICINA mazelen... morbo sub 1 ziekte, kwaal -- acute = acute ziekte -- insidiose = verradelijke ziekte -- complicate = ziekte met complicaties -- contagiose/transmissibile = besmettelijke ziekte -- chronic/prolongate = slepende ziekte -- latente = sluimerende ziekte -- del sanguine = bloedziekte -- de somno = slaapziekte le -- ha causate la decimation del population = de ziekte heeft de bevolking gedecimeerd + morbose adj 1 ziekte... symptoma -- = ziekteverschijnsel processo -- = ziekteproces + morbositate sub 1 het ziek zijn mordace adj 1 bijtend, invretend, corrosief 2 FIGURATE bijtend, scherp, vinnig, bits critica -- = bijtende kritiek lingua -- = scherpe tong mordacia sub 1 mondprop, mondbal mordacitate sub 1 inbijtende kracht, corrossief vermogen -- de acido sulfuric = corrossief vermogen van zwavelzuur 2 FIGURATE scherpte, vinnigheid, bitsheid -- de un critica = scherpte van een kritiek mordente adj 1 bijtend, corrossief 2 FIGURATE bijtend, vinnig, scherp, bits ironia -- = bijtende spot haber un penna -- = een scherpe pen voeren

+ mordente sub 1 bijtend middel morder v 1 bijten -- in un fructo = in een vrucht bijten -- le pulvere = in het stof bijten, languit vallen, FIGURATE een nederlaag lijden mi can le ha mordite = mijn hond heeft hem gebeten + mordettar v 1 knabbelen aan -- un pecia de caseo = op een stukje kaas knabbelen op een koekje -- = mordettar un biscuit more sub 1 gewoonte, gebruik --s = zeden, mores -- patriarchal = aartsvaderlijke zeden description de --s = zedenschildering corrumper/depravar le --s = de zeden bederven corruption/depravation/dissol ution/gangrena del --s = zedenbederf le --s se corrumpe/se deprava = de zeden raken in verval crimine contra le --s = zedenmisdrijf certificato de bon --s = bewijs van goed zedelijk gedrag + morella sub 1 BOTANICA morel -- salvage = wilde morel morena sub 1 GEOLOGIA morene -- terminal = eindmorene -- lateral = zijmorene, randwal + morendo adv ITALIANO 1 MUSICA morendo + morenic adj 1 GEOLOGIA morene(n)... + morganatic adj 1 morganatisch matrimonio/maritage -- = morganatisch huwelijk morgue sub FRANCESE 1 lijkenhuis, lijkkamer moribunde adj 1 stervend, zieltogend, wegkwijnend (anque FIGURATE) industria -- = op zijn eind lopende industrie + moribundo sub 1 stervende assister le --s = de stervenden ter zijde staan assistentia al --s = stervenshulp/begeleiding moriente adj 1 stervend

+ moriente sub 1 stervende assister le --s = de stervenden ter zijde staan assistentia al --s = stervenshulp/begeleiding + moriero sub 1 BOTANICA moerbeiboom folio de -- = moerbeiblad ligno de -- = moerbeihout bosco de --s = moerbeibos bombyce del -- = moerbeivlinder + morilla sub 1 BOTANICA morielje, morille + morinda sub 1 BOTANICA inktwortel + morion sub 1 HISTORIA stormhoed morir v 1 sterven, overlijden, doodgaan -- in plen activitate = in het harnas sterven -- se = langzaam sterven, stervende zijn, op sterven liggen -- de fame = doodhongeren -- de vergonia = zich dood schamen -- de rider/de risada = zich doodlachen -- congelate = doodvriezen pavor de -- = doodsangst malade a -- = doodziek lasse a -- = stervensmoe + morisco sub 1 (in Spanje) bekeerde moslim, morisco, morisk Mormon sub n pr 1 Mormon le libro de -- = het boek van Mormon mormon sub 1 mormoon mormonic adj 1 mormoons doctrina -- = mor-moonse leer ritos -- = mormoonse riten mormonismo sub 1 mormonengeloof moro sub 1 moerbei(boom) -- nigre = zwarte moerbei ligno de -- = moerbeihout morose adj 1 zwaarmoedig, somber, traag 2 humeurig, gemelijk, sikkeneurig morositate sub 1 zwaarmoedigheid, somberheid, traagheid, laksheid, inertie 2 humeurigheid, gemelijkheid, sikkeneurigheid + morphema sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA morfeem (kleinste betekeniseenheid) -- grammatical = grammaticaal morfeem -- lexical = lexicaal morfeem

209

analyse (-ysis) de -- = morfeemanalyse structura de -- = morfeemstructuur + morphematic adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA van/mbt een morfeem Morpheo sub n pr 1 MYTHOLOGIA Morfeus morphina sub 1 morfine syringa de -- = morfinespuitje injection de -- = morfineinspuiting intoxication per -- = morfinevergiftiging morphinismo sub 1 morfinisme, morfineverslaving + morphinista sub 1 morfinist + morphinomane adj 1 aan morfineverslaving lijdend morphinomania sub 1 morfineverslaving, het morfinespuiten, morfinisme morphinomano sub 1 morfinespuiter, morfineverslaafde, morfinist + morphismo sub 1 morfisme + morphogenese (-esis) sub 1 BIOLOGIA morfogenese, (leer van de) vormontwikkeling bij organismen + morphogenetic adj 1 BIOLOGIA morfogenetisch studio -- de un embryon = morfogenetische studie van een embryo + morphogenia sub 1 BIOLOGIA morfogenese + morphogenic adj 1 BIOLOGIA morfogenetisch morphologia sub 1 morfologie morphologic adj 1 morfologisch LINGUISTICA E GRAMMATICA valentia -- = morfologische valentie LINGUISTICA E GRAMMATICA variante -- = vormvariant LINGUISTICA E GRAMMATICA analyse (-ysis) -- = taalkundige ontleding morphologista sub 1 morfoloog morphologo sub 1 morfoloog + morphopsychologia sub 1 morfopsychologie

+ morsa sub 1 ZOOLOGIA walrus dente de -- = walrustand pelle de -- = walrushuid chassa {sj} de --s = walrussenjacht chassator {sj} de --s = walrussenjager Morse sub n pr 1 Morse alphabeto -- = morse-alfabet apparato -- = morsetoestel clave -- = morsesleutel signo -- = morseteken telegrapho -- = morsetelegraaf codice -- = morsecode + morsellabile 1 opdeelbaar, verkavelbaar + morsellamento sub 1 verdeling, verkaveling, versnippering morsellar v 1 (in stukken) verdelen, verbrokkelen, versnipperen, verkavelen (grond) -- se = in brokken uiteenvallen morsello sub 1 stuk, hap, brok, gedeelte sucro in --s = suikerklontjes, suikerblokjes -- de terra = stuk grond -- de ligno = houtspaan(der) cader in --s = in stukken vallen, kapot vallen in mille --s = in/aan gruis un bon -- = een lekker hapje vole tu mangiar un -- con nos? = wil je ook een hapje meeëten? -- exquisite = verrukkelijk hapje -- saporose = lekker hapje 2 stuk, fragment, gedeelte, passage, onderdeel (van programma) -- de piano = muziekstuk voor piano morso sub 1 bit (van paard) poner/mitter le -- = bitten morsura sub 1 het bijten 2 beet (wond) -- de serpente = slangenbeet -- de vipera = adderbeet -- de can = hondenbeet -- de can rabiose = dollehondsbeet -- de ratto = rattenbeet -- de mosquito = muggenbeet -- de crabro = horzelbeet -- de becco = snavelbeet + mortadello sub 1 boterhamworst mortal adj 1 sterfelijk 2 dodelijk, doods..., noodlottig inimico -- = doodsvijand peccato -- = doodzonde colpo -- = doodsteek, genadeslag dar le colpo -- = de doodsteek toebrengen colpo -- de pede = doodtrap odio -- = dodelijke haat cadita -- = dodelijke val

sudor -- = doodszweet vulnere -- = dodelijke verwonding lesiones -- = dodelijk letsel accidente -- = dodelijk/noodlottig ongeluk angustia -- = doodsangst silentio -- = dodelijke stilte calor -- = moordende hitte salto -- = salto mortale restos -- = stoffelijk overschot veneno -- = dodelijk gif caso -- = geval met dodelijke afloop haber un pavor -- = doodsbang zijn esser mortalmente pallide = doodsbleek zijn mortal sub 1 sterveling mortalitate sub 1 sterfelijkheid, sterfelijke natuur 2 sterfte (taxa de) -- = sterftecijfer tabellas/tabulas/graphicos de -= sterftetabellen -- infantil = kindersterfte -- perinatal = verloskundige sterfte -- cancerose/per cancere = kankersterfte regression del -- = teruggang van de sterfte accrescimento del -- = toename van de sterfte statistica del -- = sterftestatistiek + mortasa sub 1 pengat juncto per -- e tenon = pen-engatverbinding morte sub 1 dood, het overlijden, het sterven certificato de -- = overlijdensakte sententia de -- = doodvonnis pronunciar le sententia de -contra = het doodvonnis uitspreken tegen condemnar a -- = ter dood veroordelen condemnation a -- = terdoodveroordeling batter a -- = doodslaan mitter/poner a -- = ter dood brengen pena de -- = doodstraf risco/periculo de -- = doodsgevaar hora del -- = doodsuur angelo de -- = doodsengel crito de -- = doodskreet sudor de -- = doodszweet somno del -- = doodsslaap desiro/desiderio del -- = doodsverlangen causa de -- = doodsoorzaak caso de -- = sterfgeval lecto de -- = sterfbed angustia/pavor de -- = doodsangst instincto de -- = doodsdrift esquadra de -- = doodseskader minusprecio/contempto/disdig no del -- = doodsverachting dansa del -- = dodendans silentio de -- = doodse stilte tranquille como le -- = doodstil fidel usque al -- = trouw tot in de dood -- cardiac = hartdood

210

-- de cruce = kruisdood -- per suffocation/per asphyxia = verstikkingsdood -- per hypothermia = bevriezingsdood -- natural = natuurlijke dood -- violente = gewelddadige dood -- apparente/in apparentia = schijndood -- clinic = klinische dood -- heroic = heldendood -- expiatori = verzoeningsdood pallide como le -- = doodsbleek fluctuar/esser inter le vita e le -= tussen dood en leven zweven sanguinar a -- = doodbloeden torturar a -- = doodmartelen escappar al -- = aan de dood ontkomen bravar le -- = de dood tarten/trotseren trovar le -- = de dood vinden seminar -- e destruction = dood en verderf zaaien vider le -- in le facie = de dood in de ogen zien, de dood voor ogen hebben facie a facie con le -- = in het aanschijn van de dood a vita o -- = op leven of dood morte adj 1 dood, gestorven, overleden -- e interrate = dood en begraven -- o vive = dood of levend plus -- que vive = meer dood dan levend 2 zonder leven, levenloos, dood corpore -- = lijk nascite -- = dood geboren natura -- = stilleven aqua -- = stilstaand water JURIDIC littera -- = dode letter remaner littera -- = een dode letter blijven moneta -- = dood geld puncto -- = dood punt citate -- = dode stad folios -- = dorre bladeren angulo -- = dode hoek lingua -- = dode taal Mar Morte = Dode Zee mortero sub 1 vijzel, mortier 2 MILITAR mortier -- de trenchea {sj} = loopgraafmortier batteria de --s = mortierbatterij 3 mortel, metselspecie -- de construction = bouwspecie -- de calce = kalkmortel calce de -- = mortelkalk -- de cemento = cementmortel -- de cemento liquide = cementspecie -- argillose = leemmortel cupa de -- = mortelbak, speciekuip malaxator a/de -- = mortelmolen mortifere adj 1 dodelijk, de dood veroorzakend, verderfelijk foco -- = moorddadig vuur veneno -- = dodelijk gif mortificar v 1 RELIGION versterven, kastijden, tuchtigen 2 vernederen, kwetsen, krenken

3 MEDICINA doen afsterven gangrena mortifica le carne = koudvuur doet het vlees afsterven mortificate adj 1 bestorven, adellijk 2 vernederd mortification sub 1 RELIGION versterving, kastijding, tuchtiging 2 vernedering, kwetsing, krenking 3 MEDICINA afsterving (van weefsel), necrose mortificator sub 1 iemand die vernedert/kwetst/krenkt + mortinatalitate sub 1 aantal doodgeborenen, mortinataliteit morto sub 1 dode, gestorvene, overledene, lijk -- vivente/ambulate = levend lijk lista de --s = dodenlijst masca/mascara de -- = dodenmasker cassa de -- = doodkist testa/capite de -- = doodshoofd numero de --s = dodental die del --s = allerzielen culto del/al --s = dodenverering commemoration del --s = dodenherdenking liturgia del --s = dodenliturgie missa del --s = dodenmis ossos de --(s) = doodsbeenderen evocar le --s = de doden oproepen evocation del --s = het oproepen van de doden livide/pallide/blanc como un -= zo bleek als een lijk, doodsbleek, lijkbleek 2 blinde (bij het kaartspel) mortuari adj 1 doden..., sterf..., overlijdens... corona -- = grafkrans, lijkkrans drappo -- = lijkwade, baarkleed tapis (F)/tapete -- = rouwkleed registro -- = dodenregister, doodboek masca/mascara -- = dodenmasker ceremonia -- = uitvaartplechtigheid servicio -- = rouwdienst camera -- = sterfkamer casa -- = sterfhuis deposito -- = lijkenhuis annuncio -- = overlijdensadvertentie poema -- = lijkdicht + morula sub 1 BIOLOGIA moerbeistadium, morula + Mosa sub n pr 1 Maas porto del -- = Maashaven urbe del -- = Maasstad imbuccatura del -- = Maasmonding gravella del -- = Maasgrind ripa del -- = Maasoever aqua del -- = Maaswater

mosaic adj 1 Mozaïsch, van Mozes le Lege -- = de Wet van Mozes + mosaicista sub 1 mozaïekwerker mosaico sub 1 mozaïek, inlegwerk -- de/in folios = bladmozaiek pavimento/solo de -- = mozaïekvloer quadrello de -- = mozaïektegel mosaismo sub 1 Mozaïsche leer + mosan adj 1 van de Maas, Maas... arte -- = Romaanse stijl in het Maasbekken + mosasauro sub 1 PALEONTOL mosasaurus, maashagedis moschea sub 1 moskee Moscova sub n pr 1 Moskou 2 Moskva (rivier) Moscovia sub n pr 1 Moscovië moscovita sub 1 Moscoviet + moscovita adj 1 Moskous + Mosella sub n pr 1 Moezel vino del -- = moezelwijn region del -- = Moezelstreek + mosellan adj 1 van de Moezel Moses sub n pr 1 Mozes moslem sub 1 mohammedaan moslem adj 1 mohammedaans + mosqueton sub 1 musketonhaak mosquitiera sub 1 muggegordijn, muggescherm, muskietennet, klamboe mosquito sub ESPANIOL 1 mug, muskiet oleo contra le --s = muggenolie plaga/invasion de --s = muggenplaag rete de --s = klamboe piccatura/morsura de -- = muggebeet, muskietebeet nube de --s = muggenzwerm un -- me ha piccate = ik ben door een mug gestoken/gebeten + mosso adv ITALIANO 1 MUSICA mosso

211

+ motacilla sub 1 ZOOLOGIA kwikstaart -- flave = gele kwikstaart -- albe/blanc = witte kwikstaart + motel sub 1 motel motetto sub 1 MUSICA motet --s de Palestrina = motetten van Palestrina + motile adj 1 BIOLOGIA bewegend, beweegbaar + motilitate sub 1 BIOLOGIA beweeglijkheid, bewegingsvermogen, motiliteit -- del protoplasma = motiliteit van het protoplasma motin sub 1 muiterij, opstand, oproer -- de fame = hongeroproer reprimer un -- = een oproer onderdrukken/beteugelen motinar v 1 een muiterij veroorzaken -- contra = in opstand komen tegen le soldatos ha comenciate a -- se = de soldaten sloegen aan het muiten motinero sub 1 muiter motinose adj 1 muitend, opstandig motion sub 1 beweging mitter se in -- = zich in beweging zetten 2 POLITICA motie, voorstel -- de ordine = ordevoorstel, motie van orde -- de censura = motie van wantrouwen -- de fiducia/de confidentia = motie van vertrouwen facer/rediger un -- = een motie opstellen presentar un -- = een motie indienen votar un -- = over een motie stemmen acceptar/approbar un -- = een motie aannemen rejectar un -- = een motie verwerpen retirar un -- = een motie intrekken commentar un -- = een motie toelichten supportar/appoiar un -- = een motie steunen + motivabile adj 1 wat kan worden gemotiveerd. te motiveren motivar v 1 motiveren, redenen aanvoeren voor, met redenen omkleden 2 een aanleiding vormen, een beweegreden opleveren motivation sub 1 motivering, motivatie

-- de voto = motivation de voto analyse (-ysis) del -- = motivatieanalyse perder su -- = gedemotiveerd raken ille non ha -- = het ontbreekt hem aan motivatie + motivational adj 1 de motivatie betreffend recerca -- = motievenonderzoek studio -- = motievenstudie motive adj 1 beweging veroorzakend poter -- = beweegkracht, drijfkracht motivo sub 1 motief, (beweeg)reden, drijfveer, grond -- urgente = dringende reden -- principal = hoofdmotief pro --s personal = om persoonlijke redenen dar -- a = aanleiding geven tot JURIDIC -- de recusation = wrakingsgrond sin -- = zonder reden con -- = met reden 2 motief (vorm, figuur) -- floral = bloemenmotief 3 (leid)motief, (grond)thema, MUSICA motief + motobarca sub 1 motorboot + motocross sub 1 SPORT motorcross + motocrossista sub 1 SPORT motorcrosser motocultura sub 1 gemechaniseerde landbouw motocycletta sub 1 motorrijwiel, motor(fiets) -- con sidecar (A) = motor met zijspan + motocyclismo sub 1 het motorrrijden motocyclista sub 1 motorrijder agente -- = motoragent motocyclo sub 1 tweewielig motorrijwiel -- legier = lichte motor + motolancha {sj} sub 1 motorboot + motonautic adj 1 speedboat... + motonautica sub 1 (het) speedboatracen + motonautismo sub 1 (het) speedboatracen + motonave sub 1 motorschip

+ motopropulsor adj 1 voortstuwings... gruppo -- = voortstuwingseenheid + motopumpa sub 1 motorspuit motor sub 1 motor -- economic = zuinige motor -- hydraulic = hydraulische motor -- a/de combustion interne = verbrandingsmotor -- a/de explosion = explosiemotor -- a/de currente alternative/alternate = wisselstroommotor -- a/de piston = zuigermotor -- a/de piston rotative = draaizuigermotor, wankelmotor -- a/de quatro tempores = 4taktmotor -- a/de duo tempores = 2taktmotor -- a/de gas = gasmotor -- a/de benzina = benzinemotor -- de frenage = remmotor -- auxiliar = hulpmotor -- exterior = buitenboordmotor -- a/de jecto = straalmotor -- de avion = vliegtuigmotor -- rotative = rotatiemotor -- amovibile/distachabile/ auxiliar/exterior = aanhangmotor -- compound (A) = compoundmotor -- electric = elektrische motor, elektromotor -- diesel (G) = dieselmotor -- synchrone = synchroonmotor -- asynchrone = asynchrone motor -- con cylindros in linea = lijnmotor -- silentiose = stille motor suspension del -- = motorophanging propulsion per -- = motoraandrijving vehiculo a -- = motorvoertuig bicycletta a/con -- = bromfiets imbarcation a -- = motorvaartuig yacht (A) a -- = motorjacht barca a -- = motorboot fabrica de --es = motorenfabriek panna de -- = motorpech, panne damno al -- = motorschade oleo pro --es = motorolie coperculo del -- = motorkap cassa de protection del -- = motorkast ronco/ruito de -- = motorgeronk FIGURATE esser le -- del interprisa = de stuwende kracht van de onderneming zijn fortia -- = motorkracht, motorische kracht nervos -- = motorische zenuwen mitter/poner le -- in marcha = de motor aanzetten/starten arrestar le -- = de motor afzetten adjustar/regular un -- = een motor afstellen adjustage/adjustamento de un - = afstelling van een motor le arresto del -- = het stilvallen van de motor le -- es disregulate = de motor loopt onregelmatig

212

ille es le -- de tote isto = hij is de drijvende kracht achter het geheel + motor adj 1 motorisch fortia -- = motorische kracht catena -- = aandrijfketting disco -- = aandrijfschijf mechanismo -- = aandrijfmechanisme combination calefaction-fortia -- = warmte-krachtkoppeling handicapato -- = motorisch gehandicapte motorcyclista sub 1 motorrijder motorcyclo sub 1 tweewielig motorrijwiel motorisar v 1 motoriseren -- le armea = het leger motoriseren truppas motorisate = gemotoriseerde troepen policia motorisate = motorpolitie patrulia motorisate = gemotoriseerde patrouille traffico/circulation motorisate = gemotoriseerd verkeer motorisation sub 1 motorisering -- del armea = motorisering van het leger + motoslitta sub 1 motorslee + mototractor sub 1 motortrekker, tractor motto sub 1 motto, devies, lijfspreuk + motu proprio LATINO 1 eigener beweging + mouse sub ANGLESE 1 COMPUTATOR muis + mousse sub FRANCESE 1 CULINARI mousse + movente adj 1 bewegend sablo/arena -- = stuifzand terreno de sablo/arena -- = stuifzand(gebied) partes -- = loopwerk mover v 1 bewegen, in beweging zetten/brengen, van plaats doen veranderen, verroeren (van lichaamsdelen) -- le cauda = kwispelstaarten -- celo e terra = hemel en aarde bewegen -- un machina = een machine aandrijven -- de un latere al altere = heen en weer bewegen non -- un passo = geen stap verzetten 2 aansporen, aanzetten, aandrijven

movibile adj 1 beweegbaar, beweeglijk, verplaatsbaar, verstelbaar + movimentar v 1 levendig maken, verlevendigen -- un conto = een verhaal levendig maken un vita multo movimentate = een veelbewogen leven movimento sub 1 het bewegen, beweging, plaatsverandering -- accelerate = versnelde beweging -- apparente = schijnbeweging -- ascensional = stijgbeweging -- aspiratori = zuigbeweging -- serpentin = kronkel/wriemelbeweging -- curvilinee/curviforme = kromlijnige beweging -- rectilinee = rechtlijnige beweging -- circular/orbicular = cirkelgang -- retardate = vertraagde beweging -- pendular = slingerbeweging -- retrograde = achterwaartse beweging, kreeftegang -- absolute = absolute beweging -- in avante = voorwaartse beweging MILITAR -- de truppas = troepenverplaatsing -- del testa/del capite = (hoofd)knik -- del precios = prijsbeweging -- perpetue = altijddurende beweging -- reflexe/mechanic = reflexbeweging -- del astros = beweging der hemellichamen -- ferroviari = treinenloop -- undulatori/de undas = golfbeweging -- rotatori/giratori = draaiende beweging -- conjunctural = conjunctuurbeweging -- uniforme = eenparige beweging -- uniformemente accelerate/retardate = eenparig versnelde/vertraagde beweging -- brownian = Brownse beweging -- vive = vlugge beweging mechanismo de -- = bewegingsmechanisme stilo de -- = bewegingsstijl turbation de -- = bewegingsstoornis stato de -- = bewegingstoestand guerra de -- = bewegingsoorlog --s del anima = zielroerselen libertate de -- = bewegingsvrijheid communicar un -- = een beweging overbrengen -- giratori = draaiende beweging imprimer -- a un cosa = iets in beweging brengen poner in -- = op gang brengen poner se in -- = zich in beweging zetten 2 stroming, beweging, partij -- de protesto(s) = protestbeweging -- de resistentia = verzetsbeweging -- de liberation = bevrijdingsbeweging

-- pacifista/pro le pace = vredesbeweging -- de ideas = geestesstroming -- popular = volksbeweging -- de independentia = onafhankelijkheidsbeweging -- separatista = afscheidingsbeweging -- revolutionari = revolutionaire beweging -- clandestin = ondergrondse beweging -- syndical/syndicalista = vakbeweging -- feminista = feministische beweging -- social = sociale beweging -- de massa = massabeweging -- litterari = literaire beweging -- antialcoholic = geheelonthoudersbeweging -- juvenil/del juventute = jeugdbeweging -- ecumenic = oecumenische beweging -- ecologic/ambiental/del ambiente (ecologic) = milieubeweging Moyse sub n pr 1 Mozes + Mozambique {mozambik} sub n pr 1 Mozambique mozarabe sub 1 HISTORIA Spaanse Christen onder moors bestuur in Spanje + mozarabe adj 1 mozarabisch arte -- = mozarabische kunst rito -- = mozarabische rite mozarabic adj 1 mozarabisch arte -- = mozarabische kunst rito -- = mozarabische rite + mozartian adj 1 van Mozart, in de trant van Mozart + mozzarella sub ITALIANO 1 CULINARI mozzarella + mozzetta sub ITALIANO 1 mozzetta, schoudermanteltje + mu sub 1 mu (Griekse letter) mucer v 1 muf zijn, schimmelig zijn, schimmelen + mucic adj 1 acido -- = slijmzuur mucide adj 1 muf, schimmelig iste pan ha un gusto -- = dat brood smaakt schimmelachtig + mucigene adj 1 mucigeen, slijmvormend mucilagine sub 1 BOTANICA slijm producer/formar -- = slijm afscheiden

213

mucilaginose adj 1 BOTANICA slijmig, slijmachtig substantia -- = slijmstof mucina sub 1 BIOCHIMIA mucine, slijmstof + mucinose adj 1 mucineus, slijmerig mucipare adj 1 BOTANICA slijm veroorzakend, slijm voortbrengend cellulas -- = slijmproducerende cellen muco sub 1 slijm (van slijmvliezen) -- nasal = neusslijm, snot secretion de -- = slijmafscheiding producer/formar -- = slijm afscheiden haber un naso plen de -- = een snotneus hebben + mucolytic adj 1 mucolytisch mucor sub 1 mufheid, schimmelachtigheid macula de -- = schimmelvlek/plek damno(s) causate per le -- = schimmelschade 2 BOTANICA knopschimmel mucosa sub 1 ANATOMIA slijmvlies -- olfactive = reukslijmvlies -- buccal = mondslijmvlies -- intestinal = darmslijmvlies -- nasal = neusslijmvlies -- vaginal = vaginaal slijmvlies -- epiglottic = slijmvlies van het strotklepje mucose adj 1 slijm afscheidend, slijm... secretion -- = slijmafscheiding membrana -- = slijmvlies glandula -- = slijmklier febre -- = slijmkoorts naso -- = snotneus mucositate sub1 slijmerigheid, slijm (van slijmvliezen) -- sanguinolente = bloederig slijm le cavitate nasal secreta -- = de neusholte scheidt slijm af + mucoviscidose (-osis) sub 1 MEDICINA mucoviscidose + mucron sub 1 BOTANICA stekelpunt + mucronate adj 1 BOTANICA met stekelpunten muezzin sub 1 RELIGION moëddzin, gebedsomroeper + muffin sub ANGLESE 1 CULINARI muffin + mufla sub 1 moffel

+ muflon sub 1 ZOOLOGIA moeflon mufti sub 1 RELIGION moefti mugir v 1 loeien (van koeien) 2 gieren, huilen (wind), bulderen (zee) + mugito sub 1 het loeien, geloei, het huilen, gehuil (van de wind), het bulderen, gebulder (van de zee) + muguette sub 1 BOTANICA lelietje-van-dalen mula sub 1 wijfjesmuildier mulatto sub 1 mulat mulcta sub 1 (geld)boete -- commutative = vervangende boete -- de parking (A)/ stationamento/parcamento = parkeerboete clausula de -- = strafbeding, strafbepaling imponer/dar un -- = een boete opleggen imposition de un -- = heffing van een boete menaciar de -- = met boete bedreigen pagar un -- = een boete betalen + mulctabile adj 1 beboetbaar + mulctabilitate sub 1 beboetbaarheid mulctar v 1 beboeten, een boete geven, een boete opleggen esser mulctate = een boete krijgen mulero sub 1 muildierdrijver + muleta sub ESPANIOL 1 muleta, rode lap mulger v 1 melken (koe, etc.) situla de/pro -- = melkemmer tabouret (F)/scabello de/pro -= melkstoeltje + mulgition sub 1 het melken hora de -- = melktijd mulgitor sub 1 melker -- de vaccas = koeiemelker -- de oves = schapemelker mulgitura sub 1 het melken mullah sub 1 RELIGION mulla(h)

mulo sub 1 muildier mulsion sub 1 het melken mult(i)articulate adj 1 ZOOLOGIA uit veel geledingen bestaand multe adj 1 veel ante -- tempore = lang geleden + multiangular adj 1 met veel hoeken + multibracteate adj 1 BOTANICA met veel schutbladen + multicanal adj 1 multikanaal... altoparlator -- = luidsprekercombinatie multicapsular adj 1 BOTANICA multicapsulair + multicaudate adj 1 BOTANICA veelstaartig multicaule adj 1 BOTANICA veelstengelig planta -- = plant met veel stengels multicellular adj 1 BOTANICA veelcellig, meercellig organismo -- = veelcellig organisme TECHNICA altoparlator -- = meercellige luidspreker + multicellularitate sub 1 BOTANICA, TECHNICA veelcelligheid, meercelligheid + multicentric adj 1 Vide: polycentric + multicephale adj 1 veelhoofdig multicolor adj 1 veelkleurig, bont, polychroom aves -- = bonte vogels impression -- = meerkleurendruk stilo -- = meerkleurenpotlood illustration -- = meerkleurenillustratie/plaat mixtura -- = mengeling van kleuren con plumas -- = bontgevederd con nuances (F) -- = bontgeschakeerd + multiconfessional adj 1 multiconfessioneel + multicultural adj 1 veel verschillende culturele elementen hebbend + multiculturalismo sub 1 het naast elkaar bestaan van verschillende culturen in een land multicuspide adj 1 BOTANICA met veel scherpe punten

214

2 ANATOMIA met veel knobbelpunten (kies) + multidentate adj 1 BOTANICA veeltandig + multidimensional adj 1 MATHEMATICA meerdimensionaal + multidimensionalitate sub 1 meerdimensionaliteit + multidirectional adj 1 ongericht microphono -- = ongerichte microfoon + multidisciplinari adj 1 multidisciplinair un inseniamento -- = een multidisciplinaire onderwijsvorm + multiethnic adj 1 multi-etnisch multifide adj 1 BOTANICA, ZOOLOGIA in vele delen gespleten, veelspletig corolla -- = veelspletige bloemkroon + multifilar adj 1 meerdraads..., meeraderig cablo -- = meeraderige kabel multiflor adj 1 BOTANICA veelbloemig pedunculo -- = steel met veel bloemen phaseolo -- = pronkboon, pronker polygonato -- = veelbloemig salomonszegel + multifocal adj 1 multifocaal berillos -- = multifocale bril + multifoliate adj 1 met veel bladen, veelbladig + multifolie adj 1 Vide: multifoliate multiforme adj 1 veelvormig, pluriform societate -- = pluriforme gemeenschap multiformitate sub 1 veelvormigheid, pluriformiteit + multifunctional adj 1 multifunctioneel furno -- = combioven + multifunctionalitate sub 1 multifunctionaliteit + multiglandulose adj 1 BOTANICA veelklierig + multigrade adj 1 multigrade oleo -- = multigrade olie + multilateral adj 1 multilateraal, meerzijdig, veelzijdig accordo -- = multilaterale

overeenkomst fortia -- = multilaterale strijdmacht commercio -- = multilaterale handel + multilateralitate sub 1 veelzijdigheid multilatere adj 1 veelzijdig, meerzijdig, multilateraal + multilinear adj 1 MATHEMATICA veellijnig multilineate adj 1 veelstrepig + multilingual adj 1 veeltalig dictionario -- = veeltalig woordenboek + multilingue adj 1 veeltalig dictionario -- = veeltalig woordenboek + multilinguismo sub 1 veeltaligheid multilobate adj 1 BOTANICA, ZOOLOGIA veellobbig multilobe adj 1 BOTANICA, ZOOLOGIA veellobbig multilocular adj 1 BOTANICA, ZOOLOGIA veelcellig, veelhokkig, meerhokkig multiloque adj 1 praatgraag, praatziek multiloquente adj 1 praatgraag, praatziek multiloquentia sub 1 praatziekte + multimedia sub pl 1 multimedia + multimedial adj 1 multimediaal + multimetro sub 1 multimeter + multimilliardari adj 1 vele miljarden bezittend + multimilliardario sub 1 multimiljardair + multimillionari adj 1 vele miljoenen bezittend multimillionario sub 1 multimiljonair + multimodal adj 1 multimodaal + multimotor adj 1 meermotorig, veelmotorig avion -- = meermotorig vliegtuig

+ multinational adj 1 multinationaal, vele naties omvattend, over veel landen verspreid interprisa -- = multinational + multinational sub 1 multinational + multinerve adj 1 BOTANICA veelnervig + multinodular adj 1 multinodulair + multinomial adj 1 MATHEMATICA veeltermig, multinomiaal coefficiente -- = multinomiale coëfficiënt multinomie sub 1 MATHEMATICA veeltermig, multinomiaal multinomio sub 1 MATHEMATICA veelterm + multinuclear adj 1 veelkernig + multinucleate adj 1 veelkernig multipara sub 1 vrouw die meermaals heeft gebaard 2 vrouw die meer kinderen tegelijk baart 3 ZOOLOGIA dier dat veel jongen tegelijk voortbrengt multipare adj 1 meermaals gebaard hebbend 2 meer dan één kind tegelijk barend 3 ZOOLOGIA veel jongen tegelijk voortbrengend multiparitate sub 1 eigenschap om veel jongen tegelijk voort te brengen multipartite adj 1 in vele delen verdeeld, meerdelig multipede adj 1 die vele voeten heeft, veelvoetig, veelpotig + multipetale adj 1 BOTANICA met veel kroonbladen + multiphase adj 1 ELECTRICITATE veelfasig multiple adj 1 meervoudig, veelvoudig (anque MATHEMATICA) CHIMIA lege del proportiones -= wet van de multiple proporties assassino -- = massamoordenaar refraction -- = meervoudige refractie test (A) a selection -- = meerkeuzetest question a selection -- = meerkeuzevraag minimo -- commun = kleinste gemene veelvoud echo -- = meervoudige echo

215

2 velerlei, verschillend, herhaald, talrijk, gevarieerd causas -- = velerlei oorzaken pro usages -- = voor verschillende doeleinden + multiplet sub 1 PHYSICA, OPTICA, COMPUTATOR multiplet + multiplex sub 1 COMMUNICATION multiplex + multiplex adj 1 COMMUNICATION multiplex... systema -- = multiplexsysteem multiplicabile adj 1 MATHEMATICA vermenigvuldigbaar + multiplicabilitate sub 1 MATHEMATICA mogelijkheid om te worden vermenigvuldigd multiplicando sub 1 MATHEMATICA vermenigvuldigtal multiplicar v 1 verveelvoudigen, vermeerderen, uitbreiden -- se = zich verveelvoudigen, zich vermeerderen, toenemen in aantal -- le tentativas = herhaalde pogingen doen -- le contactos = de contacten uitbreiden 2 MATHEMATICA vermenigvuldigen -- per mille = verduizendvoudigen -- se = vermenigvuldigd worden multiplication sub 1 verveelvoudiging, vermeerdering, toeneming in aantal BIOLOGIA -- vegetative = vegetatieve vermeerdering -- asexual/asexuate = ongeslachtelijke voortplanting -- cellular = celvermeerdering BIBLIA le -- del panes (e del pisces) = de wonderbare spijziging 2 MATHEMATICA vermenigvuldiging tabulas de -- = tafels van vermenigvuldiging factor de -- = vermenigvuldigingsfactor 3 verzet, fietsversnelling -- de 48 a 24 = verzet van 48:24 multiplicative adj 1 vermenigvuldigings..., multiplicatie... signo -- = vermenigvuldigingsteken multiplicator sub 1 iemand die/iets dat vermenigvuldigt/verveelvoudigt/ver meerdert -- electronic = elektronenvermenigvuldiger 2 MATHEMATICA vermenigvuldiger, multiplicator multiplice adj 1 veelvoudig, veelzijdig, talrijk 2 MATHEMATICA multipel, veelvoudig

+ multiplicitate sub 1 veelvuldigheid, multipliciteit -- algebric/algebraic = algebraïsche multipliciteit 2 het grote aantal, de veelheid, menigte le -- del sensationes confunde le anima = veelheid aan indrukken brengt de ziel in verwarring multiplo sub 1 MATHEMATICA veelvoud minime commun -- = kleinste gemene veelvoud, K.G.V. multipolar adj 1 ANATOMIA, ELECTRICITATE meerpolig, multipolair cellula -- = meerpolige cel dynamo -- = meerpolige dynamo + multipolaritate sub 1 ANATOMIA ELECTRICITATE meerpoligheid, multipolariteit + multipolo sub 1 multipool + multiprogrammation sub 1 multiprogrammering + multiracial adj 1 veelrassig, multiraciaal, waar meer rassen samenleven societate -- = multiraciale samenleving metropole -- = wereldstad met vele rassen + multiradiate adj 1 veelstralig + multiramose adj 1 BOTANICA met vele takken of twijgen, sterk vertakt + multiregional adj 1 multiregionaal + multiresistente adj 1 multiresistent virus -- = multiresistent virus + multiresistentia sub 1 multiresistentie + multisecular adj 1 eeuwenoud, eeuwendurend multisense adj 1 vele betekenissen hebbend + multisiliquose adj 1 BOTANICA met vele peulen of hauwen multisone adj 1 vele klanken voortbrengend + multispicate adj 1 BOTANICA veelarig + multisyllabe adj 1 Vide: polysyllabe multitubular adj 1 TECHNICA met vele pijpen caldiera -- = pijpketel

multitude sub 1 massa, groot aantal, menigte -- de spectatores = groot aantal toeschouwers 2 (mensen)menigte dissipar/dispersar le -- = de menigte uiteendrijven aperir se un passage a transverso le -- = door de menigte dringen perder se/disparer in/inter le -= in de menigte opgaan le circo attrahe semper/sempre un -- = het circus trekt altijd veel volk/mensen aan + multiungulate adj 1 veelhoevig multivage adj 1 die veel rondzwerft + multivalente adj 1 CHIMIA veelwaardig, polyvalent multivalve adj 1 BOTANICA, ZOOLOGIA veelkleppig multivalvular adj 1 BOTANICA, ZOOLOGIA veelkleppig + multivariabile adj 1 multivariabel, multivariaal + multivariate adj 1 multivariabel, multivariaal + multivibrator sub 1 multivibrator multivie adj 1 vele wegen hebbend + multivoc adj 1 meerduidig, met veel betekenissen multo adv 1 zeer, erg -- populate = dicht bevolkt multungulate adj 1 ZOOLOGIA met veel nagels multungule adj 1 ZOOLOGIA met veel nagels mumia sub 1 mummie masca/mascara de -- = mummiemasker mumificar v 1 mummificeren cadavere mumificate = gemummificeerd lijk mumification sub 1 mummificering, mummificatie -- natural per desiccation = natuurlijke mummificatie door uitdroging + mumificator sub 1 iemand die mummificeert + mundabile adj 1 wat gereinigd kan worden

216

mundadentes sub 1 tandenstoker mundan adj 1 wereldlijk, van de wereld 2 werelds, mondain chronica -- = societynieuws mundanitate sub 1 wereldsgezindheid, mondaniteit 2 wereldse ijdelheid mundapipa sub 1 pijperager + mundapista(s) sub 1 (op ijsbaan) baanveger mundar v 1 schoonmaken, reinigen, zuiveren sablo/arena de -- = schuurzand -- con sablator = zandstralen FIGURATE -- un lista de abonatos = een lijst van abonnees opschonen munde adj 1 schoon, helder, rein, zuiver copia -- = netschrift, net mundial adj 1 van de (gehele) wereld, wereld... de fama -- = wereldberoemd actualitate -- = toestand in de wereld guerra -- = wereldoorlog crise/crisis -- = wereldcrisis conferentia -- = wereldconferentie congresso -- = wereldcongres consilio -- = wereldraad revolution -- = wereldrevolutie federalismo -- = wereldfederalisme conflagration -- = wereldbrand die/jorno -- del precaria = wereldgebedsdag die/jorno -- del sanitate = wereldgezondheidsdag organisation -- del sanitate = wereldgezondheidsorganisatie record (A) -- = wereldrecord reputation -- = wereldvermaardheid opinion -- = wereldopinie politica -- = wereldpolitiek situation -- = wereldsituatie consumo -- = wereldverbruik flotta -- = wereldvloot pace -- = wereldvrede commercio -- = wereldhandel banca -- = wereldbank economia -- = wereldeconomie hegemonia/dominio -- = wereldheerschappij historia -- = wereldgeschiedenis production -- = wereldproduktie marca -- = wereldmerk evento -- = wereldgebeurtenis potentia -- = wereldmacht porto -- = wereldhaven celebritate -- = wereldberoemdheid population -- = wereldbevolking reputation -- = wereldreputatie campionato -- = wereldkampioenschap campion -- = wereldkampioen litteratura -- = wereldliteratuur mercato -- = wereldmarkt Union -- pro Interlingua, U.M.I

= Wereldbond voor Interlingua de repercussion -- = wereldschokkend + mundialisar v 1 mondialiseren, globaliseren + mundialisation sub 1 mondialisatie, globalisatie mundificar v 1 schoonmaken, reinigen, zuiveren mundification sub 1 het schoonmaken, schoonmaak, het reinigen, reiniging, het zuiveren, zuivering servicio de -- public = reiniging(sdienst) -- public del stratas = straatreiniging personal de -- = schoonmaakpersoneel, schoonmakers equipa de -- = schoonmaakploeg + mundificative adj 1 schoonmakend, reinigend munditia sub 1 zindelijkheid, netheid mundo sub 1 wereld, heelal, kosmos, sfeer, kring van verschijnselen -- animal = dierenwereld -- vegetal = plantenwereld -- habitate = bewoonde wereld -- litterari = literaire wereld -- del spiritos = geestenwereld, geestenrijk -- commercial/del negotios = zakenwereld -- del sonios = droomwereld -- sensibile = zintuiglijk waarneembare wereld 2 wereld, aarde, aardbol, gedeelte van de aarde vetule -- = oude wereld nove -- = nieuwe wereld tertie -- = derde wereld pais del tertie -- = derdewereldland le cinque partes del -- = de vijf werelddelen le altere -- = de andere wereld, het hiernamaals campion del -- = wereldkampioen campionato del -- = wereldkampioenschap record (A) del -- = wereldrecord -- sportive/del sport = sportwereld cuppa del -- = wereldbeker meravilia del -- = wereldwonder religion del -- = wereldgodsdienst/religie hegemonia/dominio del -- = wereldhegemonie/heerschappij 3 wereld, maatschappij homine del -- = man van de wereld femina del -- = vrouw van de wereld le -- libere = de vrije wereld le -- antique = de oudheid le joias/gaudios del -- = de aardse vreugden conception del -- = wereldbeschouwing

-- incantate = toverwereld 4 tote le -- = iedereen munerar v 1 schenken, geven + Munich sub n pr 1 München municipal adj 1 gemeentelijk, gemeente... electiones -- = gemeenteraadsverkiezingen consilio -- = gemeenteraad consiliero -- = gemeenteraadslid budget (A)-- = gemeentebegroting autoritates -- = stadsbestuur theatro -- = stadsschouwburg secretario -- = gemeentesecretaris architecto -- = gemeentearchitect functionario -- = gemeenteambtenaar ostiero -- = stadhuisbode, raadhuisbode casa -- = raadhuis, stadhuis parco -- = stadspark derecto -- = gemeenterecht archivo -- = gemeentearchief administration -- = gemeentebeheer imposto -- = gemeentebelasting cassa -- = gemeentekas museo -- = gemeentemuseum politica -- = gemeentepolitiek decreto -- = raadsbesluit regulamento -- = gemeenteverordening schola -- = gemeenteschool bibliotheca -- = stadsbibliotheek theatro -- = stadsschouwburg cammino -- = gemeenteweg obrero/laborator/travaliator -= gemeentewerkman lege -- = gemeentewet hospital -- = gemeenteziekenhuis servicios e industrias -- = gemeentebedrijven distribution -- del aqua = stadswaterleiding municipalisar v 1 onder beheer van de gemeente brengen -- un fabrica de gas = een gasfabriek onder gemeentebeheer brengen + municipalisation sub 1 het onder gemeentelijk beheer brengen le -- del servicios de transporto urban = het in gemeentelijke handen brengen van het stadsvervoerbedrijf municipalitate sub 1 (grondgebied van de) gemeente travalios/labores public (del --) = gemeentewerken 2 gemeentebestuur 3 gemeentehuis, raadhuis municipe sub 1 inwoner van een gemeente municipio sub 1 HISTORIA ROMAN municipium 2 grondgebied van de gemeente, gemeente -- limitrophe/peripheric =

217

randgemeente 3 gemeentebestuur munificente adj 1 vrijgevig, gul, royaal munificentia sub 1 vrijgevigheid, gulheid, munificentie munir v 1 versterken (een stad, etc.) 2 voorzien (van), verschaffen -- de personal = bemannen -- un violino de chordas = een viool met snaren bespannen munition sub 1 krijgsvoorraad, krijgsbehoeften 2 (am)munitie deposito/magazin de --es = munitiedepot, munitiemagazijn nave de --es = (am)munitieschip traino de --es = (am)munitietrein cassa a/de munition = munitiekist pan de -- = kuch, kazernebrood munitionar v 1 van (am)munitie voorzien munitionero sub 1 munitieleverancier + muon sub 1 PHYSICA muon mural adj 1 muur..., wand... planta -- = klimplant pictura -- = muurschildering mappa -- = wandkaart calendario -- = wandkalender jornal -- = muurkrant decoration -- = muurversiering revestimento -- = wandbekleding tapis (F)/tapete -- = wandtapijt armario -- = wandkast horologio/pendula -- = hangklok platto -- = wandbord mobile -- = wandmeubel modello -- = wandmodel quadrello -- decorative = wandtegel lampa -- = wandlamp spot (A) -- = wandspotje cassa forte -- = wandkluis molino a/de caffe -- = wandkoffiemolen muralia sub 1 FORTIFICATION vestingmuur, stadsmuur -- circular/circumvallante = ringmuur le Grande Muralia de China = de Chinese Muur le Muralia del Lamentos/del Lamentationes = de Klaagmuur cinger un citate de --s = een stad met muren/wallen omgeven + muralista sub 1 muurschilder murar v 1 ommuren -- un citate = een stad bemuren 2 dichtmetselen -- un porta = een deur

dichtmetselen ille habeva murate su tresor = hij had zijn schat ingemetseld mure sub 1 Vide: mus + murena sub 1 ZOOLOGIA moeraal, murene + murex sub 1 stekelhoornslak, purperslak, murex muria sub 1 pekelwater, brijn, brem muriate adj 1 zoutzuurhoudend muriatic adj 1 zoutzuur bevattend, muriatisch fontes -- = muriatische bronnen acido -- = zoutzuur muriato sub 1 zoutzuurzout, chloride + murice sub 1 Vide: murex murides sub pl 1 ZOOLOGIA muisachtigen, muridae + murin adj 1 ratten... plaga -- = rattenplaag 2 muizen... murmurar v 1 murmelen (water), ritselen (bladeren), ruisen (bomen), kabbelen (beek), etc. 2 mompelen, zachtjes praten -- parolas inintelligibile = onverstaanbaar mummelen 3 mopperen, pruttelen, morren murmuration sub 1 gemurmel (water), geritsel (bladeren), het ruisen (bomen), gekabbel (beekje), etc. 2 gemompel, zacht gepraat campania de -- = fluistercampagne 3 gemopper, gemor, afkeurend commentaar murmurator sub 1 mompelaar, prevelaar 2 mopperaar, brompot, knorrepot murmure sub 1 gemurmel (water), geritsel (bladeren), het ruisen (bomen), gekabbel (beekje), etc. -- cardiac = hartgeruis 2 gemompel, zacht gepraat -- approbatori/de approbation = goedkeurend gemompel -- inintelligibile = onverstaanbaar gemompel un -- se ha elevate in le sala = er ging een gemompel in de zaal op 3 gemopper, gemor, afkeurend commentaar tono de -- = moppertoon

murmurear v 1 murmelen (water), ritselen (bladeren), ruisen (bomen), kabbelen (beekje), etc. 2 mompelen, zacht praten 3 mopperen, pruttelen, morren murmurose adj 1 murmelend, ritselend, ruisend, kabbelend 2 mompelend, zachtjes pratend 3 mopperend, morrend muro sub 1 muur, wand, wal -- exterior/externe = buitenmuur -- interior/interne = binnenmuur -- de sustenimento = schoormuur, steunmuur -- divisori = tussenmuur, tussenwand, scheidingswand -- separative/de separation = scheidingsmuur, scheidsmuur -- transversal = dwarsmuur -- refractari = brandmuur -- angular/de angulo = hoekmuur -- urban = stadsmuur -- cec = blinde muur -- de terra = aarden wal -- del sono = geluidsbarrière -- de calor = hittebarrière -- antiruito = geluidsmuur/wal Muro del Lamentos/del Lamentationes = Klaagmuur Muro de Berlin = Berlijnse Muur Muro de Hadriano = Hadrianusmuur choccar {sj} contra un -- de incomprension/ incomprehension = op een muur van onbegrip stuiten le --s audi, le --s ha aures = de muren hebben oren mus sub 1 ZOOLOGIA muis -- minute = dwergmuis foramine de --es = muizegat trappa a/pro --es = muizeval nido de --es = muizenest veneno de --es = muizegif merda/excrementos de --es = muizendrek plaga/invasion de --es = muizenplaag chassator {sj} de --es = muizenvanger jocar como un catto con un -- = een spel van kat en muis spelen 2 COMPUTATOR muis musa sub 1 muze montania del --s = muzenberg dedicar se al --s = zich aan de muzen wijden musaranea sub 1 ZOOLOGIA spitsmuis musca sub 1 ZOOLOGIA vlieg -- domestic = huisvlieg, kamervlieg -- carnivore = aasvlieg -- tsetse = tsetsevlieg -- de carne = vleesvlieg -- de Espania/Hispania = Spaanse vlieg -- artificial = kunstvlieg (voor het vissen)

218

MEDICINA --s volante = beweeglijke punten voor de ogen larva de -- = vliegenlarve corpore de -- = vliegenlijf merda/cacata de -- = vliegenstront colla a --s = vliegenlijm plaga/invasion de -- = vliegenplaag BOXA peso -- = vlieggewicht non facer mal a un -- = geen vlieg kwaad doen facer de un -- un elephante = van een mug een olifant maken 2 vlokje baard (op de onderlip), kinbaardje, sikje 3 schoonheidsvlekje (in 't gezicht) + muscardino sub 1 ZOOLOGIA hazelmuis + muscari sub 1 BOTANICA druifhyacint + muscarina sub 1 BIOCHIMIA muscarine + muscario sub 1 BOTANICA vliegenzwam muscate adj 1 muskus... ratto -- = muskusrat pira -- = muskuspeer confitura -- = muskuscitroenjam odor -- = muskusgeur 2 muskaat... nuce -- = muskaatnoot, nootmuskaat rosa -- = muskaatroos uva -- = muskaatdruif capricorno -- = rozenboktor muscatello sub 1 muskadeldruif 2 muskaatwijn, muscadelwijn muscato sub 1 muscadeldruif 2 muskaatwijn, muscadelwijn + muscheton sub 1 (haak) musketon muschettero sub 1 musketier muschetto sub 1 musket muscides sub pl 1 ZOOLOGIA Vliegenfamilie, Muscidae + muscifere adj 1 ophrys -- = vliegenorchis + muscivore adj 1 vliegen etend musco (I) sub 1 mos extender se super le -- = zich op het mos neervlijen musco (II) sub 1 muskus -- artificial = kunstmuskus 2 muskusgeur, muskusreuk

muscologia sub 1 muscologie, studie van de mossen muscose adj 1 bemost, mossig, mos... muros -- = mosachtige muren rosa -- = mosroos muscular adj 1 van de spieren, spier... fortia -- = spierkracht exercitio -- = spieroefening travalio/labor -- = spierarbeid contraction/succussion -- = spiersamentrekking action -- = spierwerking activitate -- = spierwerking crampo -- = spierkramp texito -- = spierweefsel stomacho -- = spiermaag rheumatismo -- = spierreumatiek rigiditate -- = spierstijfheid metabolismo -- = spierstofwisseling fibra -- = spiervezel fibrilla -- = spierfibril fasce -- = spierbundel systema -- = spierstelsel cellula -- = spiercel dolores -- = spierpijn atrophia -- = spieratrofie relaxation -- = spierverslapping elongation -- = spierverrekking atonia -- = slapheid van de spieren dystrophia -- = spierdystrofie paralyse (-ysis) -- = spierverlamming physiologia -- = spierfysiologie + muscularitate sub 1 gespierdheid musculate adj 1 gespierd (anque FIGURATE), krachtig, stevig bracios -- = gespierde armen collo -- = gespierde nek stilo -- = gespierde stijl musculatura sub 1 spierstelsel, musculatuur musculina sub 1 BIOCHIMIA musculine musculo (I) sub 1 spier -- abdominal = buikspier -- pectoral = borstspier -- cervical = nekspier -- facial = gelaatsspier, aangezichtsspier -- labial = lipspier -- dorsal = rugspier -- clavicular = sleutelbeenspier -- intercostal = tussenribspier -- del gena = kniespier -- del collo = halsspier -- deltoide = deltaspier -- palatal = gehemeltespier -- masticatori = kauwspier -- tracheal = luchtpijpspier -- plantar = zoolspier -- zygomatic = wangspier -- coracoide = ravenbekspier -- pectinate = kamspier -- cubital = elleboogspier -- lisie = gladde spier -- extensori = strekspier, strekker -- contractile = samentrekbare

spier -- flexori = buigspier -- triangular = driehoeksspier -- piriforme = peervormige spier -- rotatori = draaispier, draaier, rotator --s laxe = slappe spieren --s accommodatori = accommoderende spieren -- lumbrical = wormvormige spier -- trapezio = monnikskapspier --s de aciero = stalen spieren contraction de un -- = samentrekking van een spier elasticitate del --s = spankracht van de spieren distender un -- = een spier verrekken musculo (II) sub 1 mossel le --s es molluscos acephale = mossels zijn koploze weekdieren -- comestibile/edibile = eetbare mossel concha de -- = mosselschelp pisca de --s = mosselvisserij banco de --s = mosselbank venditor de --s = mosselman saison (F) del --s = mosselseizoen 2 tweekleppig schelpdier musculose adj 1 (sterk) gespierd, spier... gambas -- = gespierde benen collo -- = gespierde nek musculositate sub 1 gespierdheid 2 de spieren + museal adj 1 museum..., museaal musellar v 1 muilkorven, muilbanden -- le pressa = de pers breidelen/muilkorven + muselliera sub 1 muilkorf, muilband musello sub 1 muilkorf, muilband museo sub 1 museum -- de antiquitates = museum van oudheden Museo de Arte Moderne = Museum voor Moderne Kunst -- naval/maritime/nautic = scheepvaartmuseum -- de picturas = schilderijenmuseum -- de archeologia = oudheidkundig museum Museo (de Figuras) de Cera = Wassenbeeldenmuseum -- de aviation = luchtvaartmuseum -- al aere libere = openluchtmuseum -- municipal = stedelijk museum, gemeentemuseum -- regional = streekmuseum -- scholar/pedagogic = schoolmuseum -- national/statal = rijksmuseum director de -- = museumdirecteur direction de -- = museumdirectie

219

functionario de -- = museumbeambte personal de -- = museumpersoneel surveliante/custode de -- = suppoost in een museum guida de -- = museumgids visitante/visitator de -- = museumbezoeker objecto de -- = museumstuk catalogo de -- = museumcatalogus + museographia sub 1 museografie + museographic adj 1 museografisch + museographo sub 1 museograaf + museologia sub 1 museologie, museumkunde + museologic adj 1 museologisch, museumkundig music adj 1 gevoel hebbend voor kunst, muzisch education -- = muzische vorming 2 van de muziek, muziek... poter -- = muziekvermogen musica sub 1 muziek -- pop (A) = popmuziek -- beat (A) = beatmuziek -- punk (A) = punkmuziek -- soul (A) = soulmuziek -- disco = discomuziek -- dixieland (A) = dixielandmuziek -- instrumental = instrumentale muziek -- vocal = vocale muziek -- religiose/sacre = gewijde muziek -- legier = lichte muziek -- popular = populaire muziek -- excitante = meeslepende muziek -- classic = klassieke muziek -- baroc = barokmuziek -- symphonic = symfonische muziek -- moderne = moderne muziek -- romantic = romantische muziek -- concrete = concrete muziek -- atonal = atonale muziek -- de jazz (A) = jazzmuziek -- tsigan = zigeunermuziek -- funebre = treurmuziek -- de/pro harmonia = harmoniemuziek -- de dansa/de ballo/pro dansar/pro ballar = dansmuziek -- de camera = kamermuziek -- de tabula = tafelmuziek -- de ambiente/de fundo = achtergrondmuziek -- radiophonic/de radio = radiomuziek -- de circo = cirkusmuziek -- sacrate/liturgic/de ecclesia = kerkmuziek -- tonal = tonale muziek -- de film (A) = filmmuziek -- de negros = negermuziek -- pro piano/pro organo/pro violino = piano/orgel/vioolmuziek (compositie)

-- de piano/de organo/de violino = piano/orgel/vioolmuziek (uitvoering) libro de -- = muziekboek folio de -- = muziekblad amator de -- = muziekliefhebber critico de -- = muziekkritikus critica de -- = muziekkritiek cassa de -- = muziekdoos historia del -- = muziekgeschiedenis instrumento de -- = muziekinstrument lection de -- = muziekles papiro de -- = muziekpapier schola/academia de -- = muziekschool sala de -- = muziekzaal morsello/pecia de -- = muziekstuk kiosque (F) a/de -- = muziektent professor/maestro de -- = muziekleraar festa/festival de -- = muziekfeest, muziekfestival curso de -- = muziekcursus magazin/boteca de -- = muziekwinkel societate de -- = muziekgezelschap cognoscitor de -- = muziekkenner inseniamento del -- = muziekonderwijs theatro de -- = muziektheater stilo de -- = muziekstijl facer -- = muziek maken mitter/poner in -- = op muziek zetten + musicabile adj 1 op muziek te zetten un poema facilemente -- = een gedicht dat gemakkelijk op muziek is te zetten + musicabilitate sub 1 mogelijkheid om (iets) op muziek te zetten musical adj 1 muzikaal, muziek..., tot de muziek behorend aure -- = muzikaal gehoor emission -- = muziekuitzending comedia -- = musical historia -- = muziekgeschiedenis voce -- = welluidende stem inseniamento -- = muziekonderwijs nota -- = muzieknoot vita -- = muziekleven festa/festival -- = muziekfeest programma -- = muziekprogramma accento -- = muzikaal accent talento -- = muziektalent nota -- = muzieknoot notation/scriptura -- = muziekschrift, notenschrift vespera/vespere -- = muziekavond instrumento -- = muziekinstrument societate -- = muziekgezelschap theoria -- = muziekleer bibliotheca -- = muziekbibliotheek critico -- = muziekkritikus critica -- = muziekkritiek obra -- = muziekwerk drama -- = muziekdrama

signo -- = muziekteken fundo -- = achtergrondmuziek + musical sub ANGLESE 1 musical + musicalitate sub 1 muzikaliteit -- de un melodia = muzikaliteit van een melodie -- de un lingua = muzikaliteit van een taal musicante sub 1 muzikant, musicus musicar v 1 musiceren, muziek maken 2 op muziek zetten -- un poesia = een gedicht op muziek zetten + musicassetta sub 1 cassettebandje, musicassette + musicastro sub 1 slecht musicus + music hall sub ANGLESE 1 music-hall artista de -- = music-hallartiest musichetta sub 1 pretentieloze muziek, muziekje musico sub 1 musicus, muzikant -- ambulante/stratal = straatmuzikant -- pop (A) = popmuzikant/musicus corpore de --s militar = militair muziekkorps + musicographia sub 1 musicografie + musicographo sub 1 musicograaf musicologia sub 1 musicologie, muziekwetenschap + musicologic adj 1 musicologisch problemas -- = musicologische problemen + musicologista sub 1 musicoloog, muziekwetenschapper musicologo sub 1 musicoloog, muziekwetenschapper + musicomane adj 1 een overdreven liefde voor muziek hebbend musicomania sub 1 overdreven liefde voor muziek musicomano sub 1 hartstochtelijk liefhebber van muziek + musicotheca sub 1 verzameling platen/banden/C.D.'s + musicotherapia sub 1 muziektherapie

220

+ müsli sub GERMANO 1 müsli muso sub 1 snuit (van dieren) -- de can = hondesnuit -- de cavallo = paardebek musselina sub 1 mousseline, neteldoek + mussitation sub 1 MEDICINA lipbewegingen zonder geluid, mussitation + mussive adj 1 mussief auro -- = mussiefgoud, tinbisulfide argento -- = mussiefzilver + Mussolini sub n pr 1 Mussolini + mussolinian adj 1 van Mussolini mustachio sub 1 snor, knevel, snorharen rasar se le -- = zijn snorharen wegscheren lassar se crescer le -- = zijn snor laten staan mustang sub ANGLESE 1 mustang mustarda sub 1 mosterd -- forte = scherpe/sterke mosterd -- extraforte = extrasterke mosterd fabrica de -- = mosterdfabriek fabricante de -- = mosterdfabrikant molino de -- = mosterdmolen sauce (F) de -- = mosterdsaus coclear a/de -- = mosterdlepel(tje) oleo/essentia de -- = mosterdolie pulvere de -- = mosterdpoeder grana de -- = mosterdzaad gas de -- = mosterdgas mustardero sub 1 mosterdmaker, mosterdfabrikant mustardiera sub 1 mosterdpot mustela sub 1 ZOOLOGIA wezel pellicia de -- = wezelbont mustelides sub pl 1 ZOOLOGIA marterachtigen musto sub 1 most, wijnmost, appelmost, perenmost musulman sub 1 muzelman, mohammedaan + musulman adj 1 mohammedaans, islamitisch, moslim... arte -- = islamitische kunst mundo -- = mohammedaanse wereld religion -- = mohammedaanse godsdienst

population -- = mohammedaanse bevolkingsgroep muta (I) sub 1 het ruien, rui, het verharen, verharing, haarwisseling, het vervellen, vervelling 2 verandering, verwisseling, omwisseling -- de voce = stemwisseling + muta (II) sub 1 CHASSA meute (anque FIGURATE) un -- de creditores = een horde schuldeisers mutabile adj 1 veranderbaar, mutabel vento -- = veranderlijke wind gen -- = mutabel gen MATHEMATICA quantitate -- = veranderlijke grootheid + mutabilitate sub 1 veranderbaarheid, verwisselbaarheid, mutabiliteit -- de un specie = veranderbaarheid van een soort MATHEMATICA -- de un quantitate = veranderlijkheid van een grootheid + mutagene adj 1 BIOLOGIA mutageen (mogelijk mutaties veroorzakend) factores -- = mutagene factoren agentes/substantias -- = mutagene stoffen specificitate -- = mutagene specificiteit stabilitate -- = mutagene stabiliteit + mutagenese (-esis) sub 1 mutagenese + mutagenic adj 1 Vide: mutagene + mutageno sub 1 stof/stralen die mutaties kan/kunnen veroorzaken, mutageen + mutante sub 1 BIOLOGIA mutant mutar v 1 ruien, verharen, vervellen -- le pelle = vervellen (slang) le serpentes muta de pelle cata anno = slangen werpen jaarlijks hun huid af 2 veranderen, verwisselen, omwisselen -- de opinion = van mening veranderen -- de domicilio/de casa/de domo/de habitation = verhuizen -- le disco = een andere plaat opzetten -- de tactica = van tactiek veranderen -- de lecto = verbedden -- de color = van kleur veranderen 3 BIOLOGIA muteren mutation sub 1 verandering, verwisseling, omwisseling -- del voce = stemwisseling

PHONETICA -- consonantic = klankverschuiving 2 BIOLOGIA mutatie -- progressive = progressieve mutatie -- spontanee = spontane mutatie -- punctual = puntmutatie -- parallel = parallele mutatie -- saltatori/subite = sprongvariatie, sprongmutatie -- chromosomic = chromosomenmutatie -- lethal = letale mutatie factor de -- = mutatiefactor pression de -- = mutatiedruk + mutational adj 1 mutatie... equilibrio -- = mutatie-evenwicht + mutationismo sub 1 BIOLOGIA mutatieleer, mutatietheorie + mutationista sub 1 BIOLOGIA aanhanger van de mutatietheorie + mutationista adj 1 BIOLOGIA de mutatietheorie aanhangend mutatis mutandis LATINO 1 mutatis mutandis, met de voor de toepassing in een ander geval nodige veranderingen + mutative adj 1 mutatief + mutator sub 1 mutator mute adj 1 stom, zwijgend, sprakeloos, stil cinema/film -- = stomme film parte/rolo -- = stomme rol can de chassa {sj} -- = stomme jachthond PHONETICA vocal -- = stomme klinker syllaba -- = toonloze lettergreep surde e -- = doofstom carta/mappa -- = blinde kaart animal/bestia -- = stom dier/beest mutescer v 1 stil worden, stom worden + mutilante adj 1 misvormend, verminkend gangrena -- = verminkend gangreen plaga -- = verminkende wond mutilar v 1 misvormen, verminken (anque FIGURATE) -- un texto = een tekst verminken -- le veritate = de waarheid geweld aandoen mutilate adj 1 verminkt telegramma -- = verminkt telegram mutilation sub 1 het verminken, verminking

221

le telegramma non ha arrivate sin -- = het telegram is niet onverminkt overgekomen mutilato sub 1 verminkte, invalide -- de guerra = oorlogsinvalide mutilator sub 1 verminker + mutilator adj 1 verminkend cultello -- = mes waarmee de verminking is toegebracht mutile adj 1 verminkt, geschonden mutismo sub 1 het stilzwijgen, stomheid -- de nascentia = aangeboren stomheid + mutitate sub 1 stomheid + muto sub 1 stomme mutual adj 1 wederzijds, wederkerig, onderling amor -- = wederzijdse liefde responsabilitate -- = wederzijdse verantwoordelijkheid incompre(he)nsion -- = wederzijds onbegrip: compre(he)nsion -- = wederzijds begrip recriminationes -- = beschuldigingen over en weer relationes -- = wederzijdse betrekkingen influentia -- = wederzijdse beïnvloeding adjuta/succurso/assistentia -- = wederzijdse hulp concessiones -- = concessies van beide kanten societate de assecurantia -- = onderlinge verzekeringsmaatschappij con assentimento/consentimento -= met onderling goedvinden facer se reproches {sj} -- = elkaar over en weer verwijten maken + mutualismo sub 1 mutualisme + mutualista sub 1 mutualist + mutualista adj 1 onderling societate -- = onderlinge maatschappij mutualitate sub 1 wederkerigheid 2 onderlinge verzekeringsmaatschappij, "onderlinge" mutue adj 1 wederzijds, wederkerig, onderling con -- consenso/consentimento de = met onderling goedvinden van adjuta/assistentia/succurso -- =

onderlinge/wederzijdse hulp compre(he)nsion -- = wederzijds begrip relationes -- = wederzijdse betrekkingen influentia -- = wederzijdse beïnvloeding securitate -- = wederzijdse veiligheid cassa de succurso -- = ondersteuningskas fundo de succurso -- = ondersteuningsfonds inductantia -- = wederkerige inductantie tender se le mano mutuemente = elkaar de hand reiken + mutulo sub 1 ARTE DE CONSTRUER balkhoofd, balkkop, kraagsteen muzhik sub RUSSO 1 moesjiek + mya sub 1 -- arenari = strandgaper + myalgia sub 1 MEDICINA spierpijn, myalgie + myalgic adj 1 spierpijn... + myasthenia sub 1 MEDICINA spierzwakte, myasthenie + myasthenic adj 1 MEDICINA spierzwakte..., myasthenisch + mycelian adj 1 BOTANICA mycelium..., zwamvlok... + mycelio sub 1 BOTANICA zwamvlok, mycelium + mycenee adj 1 HISTORIA Mykeens, Myceens + myceneo sub 1 HISTORIA Mycener + Mycenes sub n pr 1 Mycene + mycenian adj 1 HISTORIA Mykeens, Myceens + myceniano sub 1 HISTORIA Mycener + myceto sub 1 schimmel + mycetologia sub 1 mycetologie + mycetoma sub 1 MEDICINA madoeravoet (schimmelinfectie) + mycobacterio sub 1 BIOLOGIA mycobacterie + mycoderma sub 1 BOTANICA mycoderma

+ mycodermic adj 1 BOTANICA mycoderma... + mycologia sub 1 myc(et)ologie, kennis van zwammen en paddenstoelen + mycologic adj 1 mycologisch studios -- = mycologische studiën + mycologista sub 1 mycoloog, paddenstoelenkenner + mycologo sub 1 mycoloog, paddenstoelenkenner + mycophage adj 1 paddenstoelenetend + mycoplasma sub 1 BIOLOGIA mycoplasma + mycorrhiza sub 1 BOTANICA zwamwortel, wortelschimmel, mycorrhiza + mycorrhizal adj 1 BOTANICA mycorrhizaal + mycose (-osis) sub 1 MEDICINA mycose, wortelbrand (schimmelaandoening) + mycotrophia sub 1 BOTANICA mycotrofie + mycotrophic adj 1 BOTANICA mycotroof + mydriasis sub 1 MEDICINA pupilverwijding, mydriasis + mydriatic adj 1 MEDICINA pupilverwijdend + mydriatico sub 1 MEDICINA pupilverwijder, mydriaticum + myelencephalo sub 1 ANATOMIA nahersenen, myelencefalon + myelina sub 1 BIOLOGIA myeline + myelitis sub 1 MEDICINA ruggemergontsteking, myelitis + myeloblasto sub 1 MEDICINA myeloblast + myelocyto sub 1 MEDICINA beenmergcel, myelocyto + myelographia sub 1 MEDICINA myelografie + myeloma sub 1 MEDICINA myeloom, tumor van het beendermerg -- multiple = multiple myeloom, ziekte van Kahler + myelopathia sub 1 myelopathie, ruggemergsziekte

222

+ mygale sub 1 ZOOLOGIA vogelspin + myiasis sub 1 MEDICINA myiasis (infestatie van vliegenlarven) + myoblastic adj 1 myoblastisch + myoblasto sub 1 myoblast + myocardio sub 1 ANATOMIA hartspier, myocard(ium) + myocardiopathia sub 1 MEDICINA myocardiopathie + myocarditis sub 1 MEDICINA hartspierontsteking, myocarditis + myocyto sub 1 spiercel + myofibrilla sub 1 myofibril, spierfibril + myofibroma sub 1 MEDICINA myofibroom + myoglobina sub 1 BIOCHIMIA myoglobine + myogramma sub 1 MEDICINA myogram + myographia sub 1 myografie, spierbeschrijving + myographo sub 1 MEDICINA myograaf + myologia sub 1 MEDICINA myologie, spierleer, spiertheorie + myologic adj 1 MEDICINA myologisch + myologo sub 1 MEDICINA myoloog + myoma sub 1 MEDICINA spiergezwel, vleesboom, myoom + myomero sub 1 myomeer + myonecrose (-osis) sub 1 MEDICINA myonecrose, spiernecrose + myopathia sub 1 MEDICINA spierziekte, spieraandoening, myopathie + myopathic adj 1 MEDICINA myopathisch myope adj 1 bijziend, kippig myopia sub 1 bijziendheid, kippigheid

+ myopic adj 1 Vide: myope + myoplasma sub 1 PHYSIOLOGIA myoplasma + myopotamo sub 1 ZOOLOGIA beverrat, moerasrat + myose (-osis) sub 1 MEDICINA pupilvernauwing, myosis + myositis sub 1 MEDICINA spierontsteking, myositis myosotis sub 1 BOTANICA vergeet-mij-nietje -- versicolor = veelkleurig vergeetmij-nietje -- palustre = moerasvergeet-mijniet -- silvatic = bosvergeet-mij-niet + myosuro sub 1 BOTANICA muizestaart + myotic adj 1 MEDICINA pupilvernauwend, miotisch + myotomo sub 1 myotoom myriade sub 1 HISTORIA tienduizendtal, myriade 2 ontelbare menigte, myriade myriagramma sub 1 myriagram + myrialitro sub 1 myrialiter myriametro sub 1 myriameter myriapode sub 1 duizendpotig myriapodo sub 1 ZOOLOGIA duizendpoot --s = duizendpoten, myriapoda + myrica sub 1 BOTANICA gagel + myricaceas sub pl 1 BOTANICA myricaceae, myricaceeën, gagelfamilie + myringitis sub 1 MEDICINA trommelvliesontsteking + myriocarpe adj 1 BOTANICA met zeer vele vruchten + myriocephale adj 1 BOTANICA met zeer vele hoofdjes + myriophylle adj 1 BOTANICA met zeer vele bladeren of blaadjes + myriophyllo sub 1 BOTANICA vederkruid,

waterduizendblad -- spicate = aarvederkruid + myrmecologia sub 1 studie van mieren, myrmecologie + myrmecologic adj 1 myrmecologisch recercas -- = myrmecologische onderzoekingen + myrmecologo sub 1 mierenkenner + myrmecophage adj 1 zich voedend met mieren + myrmecophile adj 1 myrmecofiel, mieren... planta -- = mierenplant, myrmecofiele plant + myrmecophilia sub 1 voorkeur voor mieren + myrmecophilo sub 1 iemand met voorkeur voor mieren + myrmeleon sub 1 ZOOLOGIA mierenleeuw + myrobalano sub 1 PHARMACIA myrobalaan, zalfnoot + myrosina sub 1 BIOCHIMIA myrosine myrrha sub 1 mirre balsamo de -- = mirrebalsem tinctura de -- = mirretinctuur myrrhar v 1 met de geur van mirre omgeven myrrhic adj 1 mirre... + myrrhis sub 1 BOTANICA roomse kervel myrtaceas sub pl 1 BOTANICA mirteachtigen, myrtaceae, myrtefamilie myrtacee adj 1 BOTANICA mirteachtig myrtiforme adj 1 ANATOMIA mirtebladvormig myrtillo sub 1 bosbes, blauwbes -- rubie = veenbes, vossebes gelea de --s = bosbessengelei confitura/confectura de --s = bosbessenjam succo de --s = bosbessensap myrto sub 1 BOTANICA mirt(e), mirtestruik, mirteboom corona de --s = mirtekrans, mirtekroon folio de -- = mirteblad branca de -- = mirtetak bacca de -- = mirtebes odor/fragrantia de -- = mirtegeur

223

bosco de --s = mirtenbos essentia/oleo de -- = mirte-olie mysta sub 1 RELIGION GREC myste (ingewijde in een mysterie) mystagogia sub 1 RELIGION GREC mystagogie (inwijding in de mysteriën) + mystagogic adj 1 RELIGION GREC mystagogisch mystagogo sub 1 RELIGION GREC mystagoog mysterio sub 1 RELIGION GREC mysterie --s grec = Griekse mysteriën 2 ECCLESIA geloofsgeheim, mysterie -- del Trinitate = mysterie van de H. Drieëenheid 3 geheim, raadsel, mysterie --s del natura = geheimen van de natuur -- insondabile/impenetrabile/ incompre(he)nsibile = ondoorgrondelijk mysterie disvelar un -- = een mysterie onthullen Frits es un -- complete pro me = Frits is een volslagen mysterie voor mij haber un halo de -- = in duisternis gehuld zijn 4 LITTERATURA mysteriespel mysteriose adj 1 geheimzinnig, raadselachtig, mysterieus, geheim dossier (F) -- = geheim dossier comportamento -- = mysterieus optreden disparition -- = mysterieuze verdwijning figura -- = geheimzinnige gestalte ager --mente = geheimzinnig te werk gaan + mysteriositate sub 1 mysterieusheid, geheimzinnigheid, raadselachtigheid mystic adj 1 mystiek fide -- = mystiek geloof experientia -- = mystieke ervaring union -- = mystieke eenwording ecstase (-asis)/extase (-asis) -= mystieke extase mystica sub 1 mystiek -- christian = christelijke mystiek -- franciscan = franciscaanse mystiek + mysticeto sub 1 ZOOLOGIA baardwalvis mysticismo sub 1 mysticisme, mystiek -- christian = christelijke mystiek mysticitate sub 1 mystiek karakter, mystieke vervoering

mystico sub 1 mysticus --s = mystieken mystificar v 1 misleiden, bedotten, foppen, om de tuin leiden lassar se -- per un propaganda demagogic = zich om de tuin laten leiden door een demagogische propaganda mystification sub 1 misleiding, fopperij -- litterari = literaire vervalsing -- del electorato/del electores = kiezersbedrog esser victima de un -- = slachtoffer van een misleiding zijn mystificator sub 1 misleider, bedotter, fopper + mystificatori adj 1 misleidend, bedottend, foppend intentiones -- = misleidende bedoelingen mythic adj 1 mythisch heroe -- = mythische held tradition -- = mythische traditie + mythicisar v 1 mythisch maken, mythisch behandelen/uitleggen + mythicisation sub 1 het mythisch maken, mythische behandeling/uitleg + mythicitate sub 1 mythisch karakter -- de un tradition = mythisch karakter van een traditie + mythificar v 1 tot een mythe maken Carolo Magne ha essite mythificate = Karel de Grote is een mythe geworden + mythification sub 1 (het) tot eenmythe maken mytho sub 1 mythe -- de Sisypho = mythe van Sisyphus -- de Faust = mythe van Faust -- vive = levende mythe le -- del superioritate germanic = de mythe van de Germaanse superioriteit mythographia sub 1 mythografie -- medieval = middeleeuwse mythografie + mythographic adj 1 mythografisch mythographo sub 1 mythograaf mythologia sub 1 mythologie

mythologic adj 1 mythologisch traditiones -- = mythologische tradities poema -- = mythologisch gedicht factos --amente interpretate = feiten die mythologisch worden geïnterpreteerd + mythologisar v 1 mythologiseren mythologista sub 1 mytholoog mythologo sub 1 mytholoog + mythomane adj 1 mythomaan + mythomania sub 1 leugenzucht, mythomanie + mythomaniac adj 1 mythomaan + mythomaniaco sub 1 mythomaan, ziekelijke leugenaar, leugenmaniak, fantast + mythomano sub 1 mythomaan, ziekelijke leugenaar, leugenmaniak, fantast + mytilicultor sub 1 mosselkweker + mytilicultura sub 1 mosselcultuur, mosselkwekerij + mytilin adj 1 ZOOLOGIA mossel..., mosselachtig + mytilo sub 1 ZOOLOGIA mossel + mytilotoxina sub 1 BIOCHIMIA mosselengif intoxication per -- = mosselvergiftiging + myxedema sub 1 MEDICINA myxoedeem + myxofibroma sub 1 myxofibroom + myxoma sub 1 MEDICINA myxoom, myxoma + myxomatose adj 1 myxomateus + myxomatose (-osis) sub 1 myxomatose + myxomyceto sub 1 BOTANICA slijkzwam + myxovirus sub 1 MEDICINA myxovirus nabab sub 1 nabob 2 rijkaard, schatrijke man Nabuchodonosor sub n pr 1 BIBLIA Nebukadnezar

224

+ nacella sub 1 mand (van luchtballon), schuitje, gondel nacrar v 1 een paarlemoerkleur/glans geven aan nacrate adj 1 paarlemoeren, paarlemoerachtig, paarlemoerkleurig libellulas con alas -- = libellen met paarlemoerkleurige vleugels 2 met paarlemoer ingelegd nacre sub 1 paarlemoer buttones de -- = paarlemoeren knopen nadir sub 1 ASTRONOMIA nadir, voetpunt + naga, naja sub 1 ZOOLOGIA brilslang, cobra, naga, naja + nagana sub 1 nagana, tsetseziekte + naiade sub 1 MYTHOLOGIA waternimf, bronnimf, najade naive adj 1 naïef, onbevangen, ongekunsteld, argeloos, onnozel arte -- = naïeve/primitieve kunst naivitate sub 1 onbevangenheid, eenvoud, argeloosheid, onnozelheid -- infantin = kinderlijke eenvoud + najadaceas sub pl 1 BOTANICA najadaceeën, nimfkruidfamilie + najas sub 1 BOTANICA nimfkruid nam conj 1 want + Namibia sub n pr 1 Namibië + namibian adj 1 Namibisch + namibiano sub 1 Namibiër nana sub 1 (vrouwelijke) dwerg + nandu sub 1 ZOOLOGIA nandoe + nanificar v 1 (m.b.t. planten) de groei verhinderen, de groei onmogelijk maken + nanismo sub 1 MEDICINA dwerggroei, nanisme nano sub 1 dwerg, kabouter

-- de jardin = tuinkabouter stella -- = dwergster arbore -- = dwergboom querco -- = dwergeik gigante e -- = anderhalve cent + nanobacterio sub 1 nanobacterie + nanocephale adj 1 MEDICINA nanocefaal + nanocephalia sub 1 MEDICINA nanocefalie, dwerghoofdigheid + nanoelectronica sub 1 nano-electronica + nanometro sub 1 nanometer + nanoplancton sub 1 nanoplankton + nanoprocessor sub 1 nanoprocessor + nanosecunda sub 1 nanoseconde + napalm sub 1 napalm bomba al -- = napalmbom naphtha sub 1 nafta + naphthalene sub 1 CHIMIA naftaleen naphthalina sub 1 naftaline bolla de -- = mottebal + naphthene sub 1 CHIMIA nafteen + naphthenic adj 1 CHIMIA acido -- = nafteenzuur naphthol sub 1 naftol + napoleon sub 1 napoleon (goudstuk van 25 frank) Napoleon sub n pr 1 Napoleon + napoleonic adj 1 Napoleontisch guerras -- = Napoleontische oorlogen le strategia -- durante le campania de Russia = de strategie van Napoleon tijdens de Russische veldtocht + Napoli sub n pr 1 Napels + napolitan adj 1 Napolitaans cantos -- = Napolitaanse liederen + napolitano sub 1 Napolitaan 2 Napolitaans (dialect)

+ nappa sub 1 nappa(leer) + narceina sub 1 CHIMIA narceïne + narcissic adj 1 narcistisch, ikzuchtig narcissismo sub 1 narcisme, verliefdheid op zich zelf + narcissista sub 1 narcist, zelfingenomene + narcissista adj 1 narcistisch, zelfingenomen, ikzuchtig + narcissistic adj 1 narcistisch, zelfingenomen, ikzuchtig narcisso sub 1 BOTANICA narcis -- silvestre = wilde narcis -- trompetta = trompetnarcis -- poetic = dichter(s)narcis, witte narcis -- minime = dwergnarcis flor de -- = narcisbloem bulbo de -- = narcisbol campo de --s = narcissenveld Narcisso sub n pr 1 MYTHOLOGIA Narcissus + narcoanalyse (-ysis) sub 1 narcoanalyse + narcodollar sub 1 drugdollar + narcolepsia sub 1 MEDICINA (onbedwingbare) slaapzucht, narcolepsie + narcoleptic adj 1 MEDICINA narcoleptisch + narcoleptico sub 1 slaapzuchtpatiënt, narcolepticus + narcomane adj 1 aan drugs verslaafd + narcomania sub 1 narcomanie, verslaving aan verdovende middelen + narcomano sub 1 drugsverslaafde narcose (-osis) sub 1 MEDICINA narcose, verdoving, bedwelming apparato de -- = narcoseapparaat masca/mascara de -- = narcosemasker/kapje + narcotherapia sub 1 MEDICINA slaapkuur narcotic adj 1 MEDICINA narcotisch, verdovend, bedwelmend narcotico sub 1 verdovend middel, narcoticum

225

traffico de --s = drugshandel transporto de --s = drugstranport consumo de --s = druggebruik abuso de --s = drugsmisbruik problema del --s = drugsprobleem ille traffica in --s = hij handelt in drugs narcotina sub 1 CHIMIA narcotine narcotisar v 1 onder narcose brengen, "wegmaken", verdoven, bedwelmen narcotisation sub 1 verdoving, bedwelming narcotismo sub 1 verdoving(stoestand), bedwelming, roes (door bedwelmende middelen) + narcotrafficante sub 1 drugshandelaar nardin adj 1 nardus..., met nardus bereid nardo sub 1 BOTANICA nardus, borstelgras odor de -- = nardusgeur 2 nardusolie nare sub 1 neusgat, neusvleugel narghile sub 1 nargileh, (Turkse) waterpijp + narrabile adj 1 wat verteld/verhaald kan worden narrar v 1 vertellen, verhalen -- un aventura = een avontuur vertellen narration sub 1 het vertellen, het verhalen stilo de -- = verteltrant 2 vertelling, verhaal -- biblic = bijbelverhaal -- infantin/infantil = kinderverhaal narrative adj 1 vertellend, verhalend, verhaal..., narratief genere -- = verhalend genre prosa -- = verhalend proza poesia -- = verhalende poëzie stilo -- = verhaaltrant technica -- = verhaaltechniek + narrativitate sub 1 verhalend karakter, narrativiteit + narratologia sub 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA narratologie + narratologic adj 1 LINGUISTICA E GRAMMATICA narratologisch narrator sub 1 verteller un bon -- = een goede verteller

+ narratori adj 1 vertellend, verhalend + narthecio sub 1 BOTANICA beenbreek + narthrex sub 1 ARTE DE CONSTRUER (voor)portaal (van basiliek), voorhal, narthrex + narval sub 1 ZOOLOGIA narwal nasal adj 1 van de neus, neus... cavitates/fossas -- = neusholten orificio -- = neusopening obstruction del fossas -- = neusverstopping affection -- = neusaandoening cartilagine -- = neuskraakbeen muco -- = neusslijm, snot arteria -- = neusslagader vena -- = neusader nervo -- = neuszenuw osso -- = neusbeen septo -- = neustussenschot sono -- = neusklank, nasaal geluid voce -- = neusstem respiration -- = neusademhaling orificio -- = neusgat pilo -- = neushaar aletto -- = neusvl