FANFARE BEATRIX by fjzhxb

VIEWS: 354 PAGES: 24

									Jaar Vergadering 2006

50 jaar muziek,

Auk van de Bos

Onze nieuwe leerlingen instructrice Ellen Spikker.

Plaats: Datum: Aanvang:

Café Spikker Maandag 30 januari 2006 19:30 uur
BLZ 1

Voorwoord van de voorzitter

Namens het bestuur wil ik alle leden een gezond, muzikaal en gelukkig 2006 toewensen. Een van de hoogtepunten in het afgelopen jaar was wel onze uitvoering in oktober. Deze avond, met als onderwerp dansmuziek was bijzonder geslaagd. Mijn bijzondere waardering gaat uit naar al het werk dat in 2005 is gedaan op basis van vrijwilligheid. Het getuigd van grote klasse dat door de inspanningen van een kleine groep vrijwilligers binnen en een enkeling van buiten de fanfare, de financiën van de vereniging op peil zijn gebleven. Het afgelopen jaar moesten, om verschillende redenen, helaas ook enkele leden stoppen met het actief zijn binnen de vereniging. De vergrijzing en het steeds moeilijker worden van het aantrekken van nieuwe leden wordt een steeds groter probleem. Het bestuur heeft in het achter ons liggende jaar heel veel gedaan aan het werven van nieuwe leden. Ondanks deze inspanningen is het helaas niet gelukt voldoende nieuwelingen aan te trekken. Tijdens de jaarvergadering in januari 2006 neem ik afscheid van het bestuur én als actief lid van de fanfare. Dat het mij in de maanden die achter ons liggen niet is gelukt het roer over te dragen aan een opvolger stelt mij zeer teleur. Ik spreek de wens uit, ook namens de medebestuursleden, dat 2006 voor de fanfare Beatrix in alle opzichten een zeer positief jaar mag worden.

Gerard Walman

BLZ

2

Plaats: Cafe Spikker Datum 30 januari 2006 Inhoud:

aanvang 19:30

uur

 Voorkant is de uitnodiging voor de algemene leden vergadering op 30 januari 2006  Bladzijde twee is het voorwoord van de voorzitter  Deze bladzijde inhoudsopgave en algemene gegevens.  Agenda en notulen van de algemene ledenvergadering van afgelopen jaar 31 januari 2005  Jaarverslag secretaris  Overzicht activiteiten afgelopen jaar  Verslag van verhuur van de muziekkoepel  Slagwerk ensemble Battle  Financieel overzicht en kascommissie  Bestuursverkiezing - bezetting  Agenda 2006  Oudpapier 2006  Bel cirkel 2006  Leden overzicht

Algemene gegevens 30 jan 2006 Voorzitter G.Walman 7434 PV Lettele Korenkamp 12 0570 551261

gjwalman@zonnet.nl

Secretaris

G.H.J. Verwoolde De Ganzeboom 164 7433 GB Schalkhaar 0570 633594 info@verwoolde.nl T.Brinkman 7434 PX Lettele Bathmenseweg 45 0570 551312

Penningmeester

treesbrinkman@hetnet.nl oosterveld2@zonnet.nl

Lid

Chantal oosterveld ’t Hogeveld 5 7435 PS Okkenbroek 0570 551644

Aftredend Verkiesbaar Vacature

: en niet herkiesbaar: Gerard Walman : Trees Brinkman, Gerard Verwoolde, Chantal Oosterveld : Voorzitter

Dirigenten Opleidingen

Bert Sleumer Hogo Masselink Koper Saxofoon Slagwerk Blokfluitgroep

Fanfare Battle Bert Sleumer Boukje Musch Marc Wessels Ellen Spikker Bert Sleumer
BLZ 3

AGENDA Ontvangst vanaf 19:30

Denk vast na over vragen voor de rondvraag.

Opening door de voorzitter uur en vaststellen van de agenda. Mededelingen van de bestuursleden en ingekomen stukken. Verslag van de jaarvergadering van 31 januari 2005 (Gerard Verwoolde) Verslagen van ; 4.1 de secretaris (Gerard Verwoolde) 4.2 Activiteitenoverzicht 2005 (Gerard Verwoolde) 4.3 Verhuur muziekkoepel en oud papier (Johan Obdeijn) 4.4 Battle 4.6 Jeugd / Blokfluitgroep (Trees) 4.6 Penningmeester (Trees) 4.7 Kascommissie (Anton Kolkman Freek Schepers reserve Gerhard Flierman) 5 Verkiezingen Er zij 4 bestuursleden. Trees en Gerard hebben te kennen gegeven dat ze wel willen doorgaan als penningmeester en secretaris. Zij zullen Chantal begeleiden om zoveel mogelijk als een volwaardig bestuurslid te laten participeren. Komend jaar zal er een nieuwe voorzitter moeten komen. Ook zal het bestuur zoals dat nu nog aanwezig is niet alle taken kunnen uitvoren. Daarom zal er een extra beroep worden gedaan op de leden om taken op zich te nemen

1 2 3 4

Korte pauze
6 Benoeming kascommissie leden Nu vormen Anton Kolkman Freek Schepers met als reserve Gerhard Flierman de kascommissie. Volgend jaar valt Anton Kolkman af. Er moet een nieuwe reserve gekozen worden. 7 Rondvraag vergadering 8 Sluiting

Het majorette peloton Lettele
BLZ 4

3
Verslag jaarvergadering 31-01-2005 Fanfare Beatrix Lettele-Okkenbroek
Verslag jaarvergadering 2004 van fanfare Beatrix. Lettele 30 jan 2005

Aanwezig Gerard Walman (voorzitter) , Trees Brinkman (penningmeester), Gerard Verwoolde (secretaris) Roy klein Koerkamp, Anton Kolkman, Jan Brinkman, Johan Obdeijn(erelid) Ria Schoolen, Dieneke Kloosterboer, Auk van den Bos, Gerrie Meijer, Evert Kerkdijk, Freek Schepers, Joke Bijsterveld, Jopie Vriezekolk, Martin, Ria en Ilse Stgeman, Gerard Lorkeers, Johan Schepers, Jos Bloemenkamp (Carlijn), Wendy en Diny Verwoolde, Petra Jansen, Ank Beltman, Ben en Trees van Oldeniel, Gerhard Flierman Afwezig met kennisgeving Ellen Klein Koerkamp, Esther de Brouwer, Chantal Oosterveld, Nikita Balvert Ontvangst vanaf 19:30 (cursief onderstreept behoeft actie, actiehouder is tussen haakjes erachter geplaatst) > met de uitleg van de uitgevoerde aktie

1

Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda.

De voorzitter opent de vergadering. En deelt mee dat Jo Rietman is opgenomen in het ziekenhuis, ze is stabiel, we wensen haar allen een goed herstel.

2

Mededelingen van de bestuursleden

Ingekomen stukken. 1 Uitnodiging winter concert Orpheus Bathmen 26 febr 20.00 2 1000 EU subsidie St. Wesseling van Breemen 3 toezegging jaarlijkse structurele subsidie Gemeente Deventer 4 “kerst rapport” van de leerlingen van de Leeuwenkuil. 5 5 juni 2005 33e maal pr. Willem Alexander muziek ver. Mars en show festival in Elst 6 vergunning van Circulus voor ophalen van oud papier / ijzer

3

Verslag van de jaarvergadering van 26 januari 2004 (Gerard Verwoolde) blz 5

Op dit verslag is geen commentaar, en is bij dezen dus vastgesteld.

4

Verslagen van ;

4.1 de secretaris (Gerard Verwoolde)

blz 10
BLZ 5

Dit is het overzicht van het leden bestand van 2004. Er zit een fout in Maaike Jansen en Nick Grootlipman zijn beide in verkeerde kolom genoteerd. Dit doet echter niets af aan de totalen. De secretaris zal dit verbeteren. (Gerard. V) > VERBETERD

4.2 Activiteitenoverzicht 2004 (Gerard Verwoolde)

blz 15

Opmerking mbt de activiteiten. Kerst concert,  Muziek kwam niet echt hard over. Winter concert  Boerenkool. Aan eind was niet zo geslaagd dat men al opruimde.  Tip , kinderen korte pauze tussendoor  Opruimen anders doen, na het eten  Vrolijker muziek  Sommigen vonden dat aan de naam niet getornd mag worden vanwege de traditie. Organisatie concert in Okkenbroek naam en kinderen. (Aktie bestuur) > Naam in ere hersteld, voor de kinderen komt er een activiteit, (Chantal) en muziek wordt vrolijker.(Muziek comissie)

4.3 Verhuur muziekkoepel en oud papier (Johan Obdeijn)
De prijs is dit jaar met 25 EU verhoogd. En 35 EU voor 2 dagen Reeds gecontracteerd: 30 april muziekkoepel in Deventer 25 en 26 juni muziekkoepel bathmen 17/18 dec Charles Dickens , andere plek 6 febr carnaval deventer

blz 17

4.4

Battle

blz 18

4.5 Blokfluitgroep (Trees)

blz 19

Trees legt uit dat de oudste twee blokfluitleden Carlijn en Nina nu zijn overgestapt naar de trompet, en dat alle leden, ook die op de wachtlijst stonden nu kunnen starten met de blokfluit lessen.

4.6 Penningmeester (Trees)
Het financiële verslag. Trees legt kort uit hoe het een en ander is opgezet. Ook dat vanaf nu instrumenten worden afgeschreven. Op de vraag van de nieuwe uniformen voor Battle is ons voorstel deze te leasen van Orpheus. In de begroting 2005 staan geen uniformen begroot, want daar weten we nog niets van. Dotatie voorziening is dit jaar overgebleven en is terug te vinden op de 2e blz bij de balans. Oud papier brengt veel op . Kan eigenlijk niet weg, Het niet meer ophalen betrof alleen oud papier in het buitengebied. Dus we proberen het oud papier 2 maal per jaar in het buiten gebied nog wel op te halen.(allen) Voorstel is het in de Letter op te nemen om mensen te vinden. (bestuur) > is geregeld, en gaat nog steeds goed. Ook de borden werken goed

BLZ

6

Verhogingsvoorstel voor contributie is 1 euro per maand. Vanaf nu wordt de contributie € 102 per jaar , € 8,5 per maand, en kinderen tot 18 jaar de helft Bank nummer komt in het verslag en is : 1462.12.983 (allen) 2e blz is de vlottende activa en kortlopende schulden. 3e Pagina is de afschrijving staat. Tot nu toe werden instrumenten altijd in een keer afschreven. Vanaf nu worden de instrumenten afgeschreven over een bepaalde periode van 10 jaar.(penningmeester) > is als zodanig opgevoerd in de boeken

4.7 Kascommissie
De kascommissie keurt het financiële verslag goed, ( Roy en Anton) en gaan akkoord met het kasoverzicht. En het overzicht wordt in drievoud ondertekend, een voor het archief, een voor de penningmeester en een voor de gemeente ( ivm subsidie verantwoording)

5 Bestuursverkiezingen en

(discussie tijdens het bespreken van de activiteiten)

Gerard walman vertelt dat het met de leerlingen nu begint te lopen. Om de vereniging op peil te houden moet je dus zoveel mogelijk jonge mensen enthousiast maken voor ons orkest.(allen) >Ondanks allerlei aktiviteiten voor de jeugd, is het aantal aanmeldingen zeer gering. Battle en Beatrix communicatie is een tijdje minder goed geweest. Ellen Klein Koerkamp is nu aanspreekpunt, en de 1e bijeenkomst is geweest en was heel constructief. Jopie Vriezekolk merkt terecht op dat er niemand van Battle aanwezig is. Uit het gesprek met Battle kwam naar boven dat op 5 mei een straat optocht is in Bathmen , met de vraag of wij daar mee willen lopen. Zo hebben wij de optocht in Okkenbroek. Door te wisselen hopen zowel in Bathmen als en Okkenbroek een orkest te krijgen. Het bestuur komt hier nog op terug.(bestuur) >voor het rondje Okkenbroek is nu een goed alternatief gevonden. De voorzitter dankt iedereen die vrijwilligerwerk hebben gedaan. De komende jaren blijft het beleid zich richten op leerlingen en bestuurlijke vernieuwing 2004. leerlingen bestuur 2005. leerlingen bestuur 2006. bestuur Deze problematiek hebben we niet alleen in Lettele, ook bij de andere korpsen speelt dezelfde problematiek. (de vergadering stemt toe om de samenwerking met andere verenigingen verder uit te werken.) Jopie Vriezekolk bevestigd dat samenwerking goed is, en noemt als voorbeeld Battle. Auk is hartstikke voor de samenwerking, maar in Okkenbroek het grote stuk lopen gaat niet. Voor de ouderen is het een probleem, en voor de anderen met zware instrumenten is het ook een probleem. Het gaat dus om de kermis in Okkenbroek om de lange afstand. Ook hier geld dat Okkenbroek waarde hecht aan de traditie van het “Rondje Okkenbroek”. In Lettele wordt de route ingekort. In Bathmen gaat het om 5 mei , een keer in de vijf jaar. Het bestuur zoekt het e.e.a uit. En zal inventariseren wie wel en niet kan lopen (bestuur). >voor het rondje Okkenbroek is nu een goed alternatief gevonden. In Lettele gaat het nu ook goed met de pauze ertussen. 6 febr moet de tent voor carnaval in Deventer opgezet worden. 4 december afbreken van de muziekkoepel staat,zoals Johan opmerkt, niet in de agenda
BLZ 7

18 juni is zomerfeest Okkenbroek volgens Roy. Gerard Walman hoopt in de herfst van dit jaar 65 jaar te worden. Hij gaat zich storten in het wandelleven. En hij stopt over een jaar als voorzitter, en als lid van de fanfare. Chantal wil wel in het bestuur. Chantal is pas 16 jaar maar in de statuten staat geen belemmering. Ze krijgt geen verantwoordingen, en Gerard Verwoolde zal haar zoveel mogelijk begeleiden(Gerard V). >Chantal helpt goed en is een waardevolle aanvulling voor het bestuur, en als vertegenwoordigster van Okkenbroek

6 Benoeming kascommissie leden
Reserve was Freek Schepers, Roy valt af , Freek en Anton vormen de kascommissie, en een 3e persoon Gerhard Flierman biedt zich aan als reserve.(Gerhard F)

Korte pauze

7 Rondvraag
Roy, vraagt te helpen met het uitpakken van de trommels uit zijn auto na de vergadering Anton, Dank namens Antons vrouw voor het presentje voor de koffie. Ben, heeft van verschillende mensen gehoord dat bij de serenade Battle te hard en te lang speelt. gerard neemt dit meein de klus om de serenades te ‘moderniseren’dit jaar( Gerard V) >Nog geen aktie op ondernomen, staat nog op de agenda Johan, vraagt naar het bordenkrijt wordt veranderd door planken met letters( Gerard V) > Is geregeld en werkt nu goed Johan vraag naar de 1000 euro subsidie, wie is deze stichting . Dit is de stichting Wesselings van Bremen, dat is een fonds van die meneer die alleen in gemeente Deventer subsidies verstrekt aan culturele doeleinden. Johan dankt een ieder voor de inzet bij het opbouwen van de muziekkoepel Dieneke dankt Roy voor het mooie stukje. Auke wil graag weten hoe het nu zit met de broekrok. Jopie merkt op dat indertijd zo is besloten, Op een spontaan ontstane enquete van Ben van Oldeniel antwoorden de meeste dames dat ze liever een broek willen. Het bestuur zal een officieel standpunt innemen mbt de be broek(rok).(Bestuur) >broek is toegestaan, er wordt gezocht naar een standaard nette broek voor de dames Gerrie, krijgt met de Kerst altijd nog een kaartje uit polen, dit keer stond erop dat de kapel meister was overleden. Joke, verloting moet iemand anders overnemen. Jopie wil dit nog een jaar doen samen met Petra en Wendy Er moet nog een “ondernemers kennende Lettelenaar/Okkenbroeker “ komen .(Allen) Verkoop loten moet beter geregeld worden. (Bestuur) >Verloting is goed verlopen. De ondernemers zijn per brief geïnformeerd en hebben als “sponor” van de uitvoering vrijkaartje gekregen, en zij waardeerden dit initiatief zeer,
BLZ 8

Jopie Vriezekolk, Jopie stopt met het boerenkool concert, Dus dit gaan we anders organiseren (Bestuur) Jopie vindt het jammer dat het boerenkool concert omgezet is naar het winterconcert. De naam vinden ze jammer. ( het is een dorp vol tradities ) Dit is het zelfde verhaal als de rondgang door het dorp. Het is veranderd omdat afgelopen jaar in Okkenbroek aangeplakt stond boerenkool met muziek ipv muziek met boerenkool. Jopie legt uit hoe het ontstaan is. De naam wordt nog over overlegd.(Bestuur) > Naam blijft Boerenkool concert, boerenkool wordt besteld bij Spikker Martin wil weten of bij Vosman een attentie is gebracht, dit wordt positief bevestigd door Roy. Foto’s van 25 jarigen jubilarissen moet beter op gelet worden(Fotograaf). >Dit jaar duidelijk aandacht aan besteed. Muziek tent bodem kan na de carnaval ? wordt nader afgesproken met( Ben en Johan.) >Mzuiek tent is geschilderd, (bodem en beschadiging moeten nog) Jos Bloemenkamp heeft geen opmerkingen. Wendy zijn er nog ideeën geweest voor een einde jaars feest., Martin merkt op dat Ellen Spikker dit zou moeten gaan organiseren, Wendy neemt contact met Ellen( Wendy) Petra, open repetities , idee is om ipv open repeties een soort van les voor kinderen te geven.(Petra) Afgelopen septmber was weekend voor jeugdkamp(bestuur) > open repetitie met les was geen succes. Ank , vwb serenades sluit Ank aan bij Ben, serenades moeten gerepeteerd worden. 3 nieuwe marsen kennen we nu, en dit ook afstemmen met bathmen (orpheus) , (Muziek commissie ) We hebben nu 3 gezamenlijk marsen , calvacade, juventus en prestige, deze moeten dus in het marsboekje. Trees zegt een lijstje toe.(Trees) >is gedaan Ank , namens Marcel werkt zaterdags ( helpt zoveel mogelijk met opbouwen muziekkoepel)(Marcel) >We hebben Marcel regelmatig gezien en hij heeft altijd enthousiast meegeholpen. Trees v.O., vraagt of er nog 2e hands trommels verkocht. worden Battle gaat eerst kijken wat er weg kan. Als er iets verkocht wordt dan wordt het in de vereniging aangeboden.(Battle) >? Gerhard Flierman Blz 21 Als je verhinderd bent meldt je 4 weken moet eruit. Aktie (Gerard V) >is gedaan
Laatste woord van Gerard Verwoolde ,

“Met zijn drieën hebben we ons stinkende best gedaan.” 8 sluiting

BLZ

9

4.1 Verslag van de secretaris, feiten overzicht afgelopen jaar(2005)
Op 1 jan 2004 telde de vereniging 51 leden waarvan 36 personen bij de Fanfare en 15 personen bij de slagwerkgroep Battle als lid van de Beatrix.
stand per naam 1-1-2004 eraf Kleinkoerkamp B Wernsen M Spikker,M Vreizekolk,D Bos,G Hekkert,R Obdeijn,J Janssen,M erbij Beltman,R a1 Bloemenkamp C a1 de Haan R a1 groot Lipman J a1 Jansen S a1 Schutte N a1 van Gurp L a1 Hulman,D a1 Romeijn,J a1 van Oldeniel M. Balvert,N Schenk.O 31-12-2004 01-02-2005 a1 Bloemenkamp C a1 de Haan R a1 groot Lipman J a1 Jansen S a1 Schutte N a1 van Gurp L a1 Hulman,D a1 Romeijn,J a1 van Oldeniel M. Klein Koerkamp Elen Groot Lipman Nikki Schenk.O Brinkhof M Brouwer de E Vriezekolk A Koerkamp T Jansen P Walman G Van Gurp L Marcel Beltman Jansen Sofie a1Spikker Jade 01-02-2006 fanfare battle blokfluit totaal 36 15 0 51 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 (ere lid) -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 34 12 9 55 34 12 9 55 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 27 11 1 39

BLZ

10

Leden.
Op 1 februari 2005 telde de vereniging 39 leden waarvan 24 spelende personen bij de Fanfare, 11 personen bij Battle. En 1 bij de blokfluit opleiding en een niet spelend lid. Twee leden van de fanfare zijn leerling en kunnen nog niet meespelen in het orkest. ( Sofie Jansen – sopraansaxofoon, en Nikita Balvert alt saxofoon.) 1 persoon is erelid

Jubilarissen.
Er waren afgelopen jaar 5 jubilarissen waarvan vier personen 25 jaar lid zijn van onze vereniging. Jopie Vriezekolk Freek Schepers Jo Rietman Dieneke Kloosterboer En Auk van de Bos is al 50 jaar lid van een muziekvereniging van de KNFM.

Opleidingen.
Afgelopen jaar zijn de opleidingen weer gegeven door docenten van de Leeuwenkuil, De docenten die de lessen geven zijn allen gediplomeerd en bevoegd deze lessen te geven. Docente Boukje Musch-Kremer saxofoons  Gerard Verwoolde B bariton saxofoon  Chantal Oosterveld C alt saxofoon  Nikita Balvert A alt saxofoon  Wendy verwoolde C sopraan saxofoon  Sofie Jansen A sopraan saxofoon Docent Bert Sleumer, koper blaasinstrumenten en blokfluit  Petra Jansen A waldhoorn (geslaagd)  Jade Spikker blokfluit Docent Marc Wessels, slagwerk  Jim /vd Kolk A slagwerk (geslaagd)  Rutger Beltman A slagwerk  Lynn van Gurp A slagwerk  Edwin Westerbeek A slagwerk (geslaagd)  Frank van swigchem A slagwerk (gestopt)

Ere Leden.
Johan Obdeijn

Diploma’s.
Jim van de Kolk, Edwin Westerbeek, Petra Jansen A diploma Slagwerk A diploma Slagwerk A diploma waldhoorn

BLZ

11

Najaarsconcert 2005.
Het najaarsconcert stond in het teken van de dansmuziek en kon ook als zeer geslaagd beschouwd worden. Vooral de gala kleding van de dames en ook heren trok de aandacht. De optredens van het Majorette peloton Lettele en de uitvoering van dans school Vreugd vielen goed in de smaak bij het publiek.

Tienerworkshop.
In november was er een tienerworkshop waar de kinderen tussen 12 en 16 kennis konden maken met verschillende verenigingen. O.l.v Bert Sleumer werden in groepen telkens een aantal jongeren voor de eerste keer aangeleerd hoe je geluid kunt krijgen uit een blaas instrument. Aan het einde van de avond was er een jongen die vader Jacob kon spelen op de Bariton!

Battle.
Kringfederatie IJsselstreek
De kringfederatie is weer nieuw leven ingeblazen. Er is nu een enthousiaste groep van mensen van zeven verenigingen die samen de federatie nieuwe leven willen inblazen. Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten wordt het solisten en groepen festival, dat telkens de 2e zaterdag van oktober wordt georganiseerd. Het afgelopen jaar deden er meer dan 50 muzikanten mee, waaronder ook een aantal van Beatrix. Iedereen kan meedoen, iedereen wordt beoordeeld op zijn eigen niveau door een professionele jury. Juist dit festival is bedoeld voor de beginnende muzikanten en de muzikanten die gewoon spelen voor hun plezier. Daarnaast is de kringfederatie aan het onderzoeken of het mogelijk is een “ orkest van Salland” op te richten.

Bestuur.
Het bestuur heeft een vergaderfrequentie van een maal per maand afgesproken. De lengte van de vergadering is maximaal 2 uur. Afgelopen jaar is het bestuur 11 maal (niet in juli) bijeengeweest. De vergaderingen worden bij Trees thuis gehouden, waar we altijd gastvrij met koffie en een koekje worden ontvangen. Om de communicatie te verbeteren is er een website , WWW.FANFARE-BEATRIX.NL en een email adres INFO@FANFARE_BEATRIX.NL beschikbaar gekomen in 2003

BLZ

12

4.2 Activiteiten overzicht 2005
Januari Zaterdag Woensdag Zaterdag Zondag Maandag Februari: Zondag Maart: Zaterdag Zondag April: Zaterdag Mei: Woensdag Donderdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zondag Juni: Vrijdag Zondag Zaterdag Zondag Juli: zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Augustus: Donderdag Zondag Zondag Zaterdag Maandag Dinsdag September: Zaterdag Zaterdag Zondag Maandag Oktober: Zaterdag Zaterdag Vrijdag Zaterdag November: Zaterdag Maandag December: Woensdag Januari: Zaterdag Zondag Maandag 2005 8-jan-05 12-jan-05 22-jan-05 30-jan-05 31-jan-05 6-feb-05 5-mrt-05 20-mrt-05 30-apr-05 4-mei-05 5-mei-05 7-mei-05 6/7-mei-2005 14-mei-05 23-29 mei-2005 22-mei-05 3-jun-05 5-jun-05 18-jun-05 19-jun-05 2-jul-05 4-jul-05 12-jul-05 13-jul-05 9/10 jul-2005 16/17 jul-2005 23/24 jul-2005 30/31 jul-2005 4-aug-05 7-aug-05 14-aug-05 27-aug-05 29-aug-05 30-aug-05 3-sep-05 10-sep-05 18-sep-05 26-sep-05 8-okt-05 8-0kt-2005 21-okt-05 22-okt-05 5-nov-05 14-nov-05 21-dec-05 2006 7-jan-06 29-jan-06 30-jan-06 6 Oud papier aktie Serenade voor fam. Daggenvoorde. De Koerkamp serenade kerk Okkenbroek 100 jaar (binnen) Winterconcert Okkenbroek. jaarvergadering. Muziek Koepel Brink Deventer ivm Carnaval 10:00 en 17:00 1 Oud papier aktie Palmpasen optocht 11:00 Okkenbroek aanwezig 10:45 Muziek koepel 08.00 opbouwen en 18.00 afbouwen Koninginnedag Dodenherdenking aanwezig 19:00 ivm stemmen Bevrijdingsdag optocht Bathmen 13.30 Bode Serre verzamelen Serenade Fam Huis in t veld 20.15 aanwezig Koerkamp 20.30 serenade Geranium aktie 2 halfjaarlijkse oudpapier / oud ijzer aktie Prins Bernhard Cultuurfonds collecte Muziek koepel Bathmen promotie De Brink 10.00 opzetten 16.00 afbouwen Afscheid Reyer Schouten Pater Brinkhof Concert Zomerfeest Okkenbroek aanwezig 10:15 Openlucht dienst bij Stoevenbelt 9.30 verzamelen 3 Oud papier centrum Lettele / Okkenbroek P.W. Jansen concert en laatste oefenavond Laatste oefenavond Battle Voorspeelavond in de Leeuwenkuil 19.00 Muziekkoepel zaal Bouwkunde 14:00 zondag 10:00 Muziekkoepel zaal Bouwkunde 14:00 zondag 10:00 Muziekkoepel zaal Bouwkunde 14:00 zondag 10:00 Muziekkoepel zaal Bouwkunde 14:00 zondag 10:00 tent opzetten kermis lettele Dorpsfeest Lettele 14.00. 13.30 verzamelen bij spikker Serenade Spikker Fam zwijnenberg 17.00 Opendag Spikker aanvang 14.00 uur Eerste oefenavond Eerste oefenavond 4 Oud papier Dorpsfeest Okkenbroek aanwezig 10:15 uitgeleide en ingeleide, daarna in de tent gelijk stoelendans. muziekkoepel Milieu-Centrum (9.00-17.00 uur) Kermis Bathmen Muziekfestival Kringfederatie (15.00-21.00) 75 jaar Orpheus !! Generale najaarsconcert laatste vrijdag herfstvakantie Najaarsconcert (laatste zaterdag herfstvakantie ) 5 Halfjaarlijkse oud papier en ijzer actie 2e maandag na concert Open repetitie kerst basisschool 6 Oud papier aktie Boerenkool concert Okkenbroek jaarvergadering

BLZ

13

4.3 Overzicht verhuur muziekkoepel
           6-februari 30-april 22-mei 25-26 juli 9-juli 16-juli 23-juli 30 juli 7-augustus 18-september 19-november Carnaval Deventer VVV Deventer Promotie Bathmen Bathmense KunstKring Bouwkunde Deventer Bouwkunde Deventer Bouwkunde Deventer Bouwkunde Deventer Kermis Lettele Milieucentrum Deventer Ondernemersvereniging Bathmen

In 2005 is de prijs met € 25,- verhoogd vanwege de toenemende kosten voor onderhoud en opslag.

BLZ

14

4.4 Battle

JAARVERSLAG van het jaar 2005 Afgelopen jaar was voor de drumband een druk jaar, veel optredens en concerten. o.a. Jubileumconcert van Orpheus dat 75 jaar bestond. Verder zijn er nog drie zomeravondconcerten gehouden in samenwerking met Orpheus. Verder het jaarlijkse Boerenkoolconcert en in oktober het Najaarsconcert. Dit laatste in het teken van de dans, wat zeer geslaagd was. De kermis in Loo, Lettele, Okkenbroek en Bathmen. Palmpasenoptocht Okkenbroek en paasvuur Lettele. April intern solistenconcours waar de meesten aan hebben meegedaan, veel van geleerd en gezellig. In mei een nieuwe dirigent Hugo Masselink. Pater Brinkhofconcert in juni helaas binnen bij Koerkamp door slecht weer. Koninginnedag Bathmen aubade, 4 mei-herdenking Lettele. Intocht avondvierdaagse Bathmen en Schalkhaar. In augustus een open dag bij Spikker van de fanfare Beatrix, was geloof ik geen succes. Intocht sinterklaas Bathmen. En verder nog de gewone serenades en straatoptredens. Kortom een druk jaar, misschien wel iets te druk. Voor een volgend jaar zou het verstandig zijn om iets minder optredens en meer repetitietijd te hebben, maar of dat gaat lukken? Ook hebben we nieuwe pakken voor wanneer we samenspelen met Orpheus. We hebben deze voor het eerst aan gehad met het Jubileumconcert. Verder zijn er bij de jeugd nog twee nieuwe leden gekomen Danielle Stegink en Jan Scharrenberg.
Kim en Ivonne Bieleman

Activiteiten
Optredens/Activiteiten 2005 Orpheus/Battle Datum 9 jan. 22 jan. 30 jan. 13 feb. 19 feb. 25 feb. 26 feb. 28 feb. 1mrt. 12 mrt. 20 mrt. 20 mrt. 3-apr 16 apr.

Battle in 2005

Optreden/Activiteit Nieuwjaarsconcert Serenade kerk Okkenbroek Boerenkoolconcert Okkenbroek Concert Dijkhuis Gezamenlijke repetitie Generale repetitie winterconcert Winterconcert Optreden in Kampen op boot Algemene ledenvergadering Compostactie Palmpasenoptocht Okkenbroek Palmpasenoptocht Bathmen Solistenconcours Oud ijzer actie

Orpheus Battle x x

Kapel x

Jeugdork.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x BLZ 15

23 apr. 30 apr. 4-mei 4-mei 5-mei 7-mei 28-mei 28-mei 2-jun 3-jun 5-jun 8-jun 14-jun 18-jun 26-jun 28-jun 3-jul 5-jul 7-jul 12-jul 16-jul 16-jul 16-jul 31-jul 7 aug. 4 sept. 10 sept. 10 sept. 16-18 se 24 sept. Vervolg Optredens/Activiteiten 2005 24 sept. 1+2 okt. 8 okt. 8 okt. 16 okt. 21 okt. 22 okt. 13 nov. 20 nov. 20 nov. 25 nov. 26 nov. 3 dec. 24-dec

Oud ijzer actie Aubade Koninginnedag Dodenherdenking Lettele Dodenherdenking begraafplaats Bevrijdingsoptocht Serenade Concert Brakel Intocht Avondvierdaagse Bathmen Intocht Avondvierdaagse Schalkhaar Serenade Ingrid Spitsbaard Pater Brinkhofconcert Serenade fam. van Gorssel Zomeravondconcert Loo Loofeest Kikkerconcert Bathmen Zomeravondconcert Langenberg Concert Huize Salland Zomeravondconcert Dortherhoek Serenade bij 't Bockje Zomeravondconcert Oude Molen Concert Dijkhuis Serenade ABS Barbecue Hoge Moat Dorpsfeest Lettele Café Langenberg Laren Optocht Okkenbroek Serenade Fam. Pinkert Jeugdstudieweekend Lievelde Opening kermis Bathmen

x x 2 pers. x x

x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x

x x x

Orpheus Battle Open Air concert Losse Hoes Holten Receptie + Feest + Reünie Serenade bij Orpheus Feestmiddag Generale repetitie najaarsconcert Najaarsconcert Lettele Bier- en Wijnfeest Boode Intocht Sinterklaas Winterfair Generale repetitie Jubileumconcert Jubileumconcert Salade-actie Kerstconcert kerk Totaal Totaal in 2004 Totaal in 2003

x

x x x x

Kapel x x x

Jeugdork.

x Jeugd

x x x x x x 27 31 30 x x x x x

x

x

39 44 47

22 9 8

13 9 3

BLZ

16

4.6 Blokfluitgroep
In 2003 is een start gemaakt met de blokfluitgroep. In eerst instantie is gestart met een groep van 4 kinderen die telkens op dinsdag middag les krijgen van Bert Sleumer. De kinderen betalen alleen lesgeld. Ze zijn dus geen officieel lid van de vereniging. In 2004 is een 2e groep gestart. Er waren op enig ogenblik 9 blokfluiters daarvan zijn er 2 doorgegaan een naar het orkest en een naar de slagwerkgroep. Momenteel is er een persoon voor de blokfluitgroep.

4.7 Jaarverslag penningmeester
Het overzicht wordt op een losse bijlage verstrekt en toegelicht door de penningmeester Voorstel is contributie voor het jaar 2006 hetzelfde te laten Het lesgeld zal nader bepaald worden. (is nu € 17,- per maand en wordt in juli opnieuw vastgesteld)

4.8 Verslag van de controle op de kas
Nu vormen Anton Kolkman en Freek Schepers met als reserve gerard Flierman de kascommissie. Volgend jaar valt Anton af, en moet een nieuwe reserve gekozen worden. In januari 2007 vormen Freek en Gerhard dus de kas commissie. En een nog te kiezen reserve.

5 Bestuurs verkiezingen.
Op 1 februari na de jaarvergadering 2005 bestond het bestuur officieel uit de volgende leden: Voorzitter Gerard Walman, Secretaris Gerard Verwoolde, Penningmeester(es) Trees Brinkman Lid Chantal Oosterveld Het afgelopen jaar zij er geen leden bijgekomen in het bestuur.

BLZ

17

Vind jij muziek mooi? Misschien nog mooier om zelf muziek te maken? Ook al kun je nog geen noot lezen, kom gerust een keer langs. Onze docenten leren jouw een instrument te bespelen.
      Instrument krijgt u GRATIS in bruikleen. En zijn verzekerd. De vereniging heeft naast de Fanfare ook een slagwerkensemble, Battle . En een blokfluitgroep voor de kinderen. Repetitie fanfare o.l.v Bert Sleumer elke maandag van 19:30 tot 21:30 zaal Spikker, daarna gezellig bij elkaar zitten. Repetitie Slagwerkensemble Battle o.l.v. Hugo Masselink / Ellen Spikker elke dinsdag van 19.30 tot 21.30 in Repetitie blokfluitgroep elke week in zaal Spikker. De individuele opleiding voor het officiële landelijke erkende A en B muziek diplama’s is in de handen van de docenten Bert Sleumer (blaas instrumenten), Boukje Musch (saxofoon’s) en Mark van Wessel (slagwerk) van `De Leeuwenkuil ’ het Centrum voor Muziek en Dans in Deventer (de voormalige muziekschool). Maandag eind van de middag individuele lessen voor de koper blazers in zaal Spikker Donderdagavond individuele lessen voor de saxofoon groep vanaf 20.00 in zaal Spikker. Dinsdag individuele lessen voor het slagwerken in zaal Spikker. Als je verhinderd bent voor een concert meld je dit minstens 4 weken van te voren. Afmelden bij de secretaris. Bij repetitie afmelden bij een van de bestuursleden Eerste maand gratis lid Kosten individuele opleiding is in 2005 € 17 ,- per maand. 2e lid uit een gezin 25% 3e en meer 50 % korting Contributie voor de leden is in 2005 € 8,50 per maand , en voor kinderen tot 18 jaar € 4,25

      

BLZ

18

De activiteiten agenda voor 2006. Deze wordt altijd bijgehouden op www.fanfare-beatrix.nl
Agenda Fanfare Beatrix en Slagwerkensemble Battle 2006
Vet gedrukt is 4 weken van te voren afmelden als je verhinderd bent. Cursief gedrukt is extra activiteit

Januari Zaterdag Zondag Maandag Februari: feb 2006 Generale Winterconcert feb 2006 Winterconcert 26-febr-06 Maart: Zaterdag Maandag Zaterdag April: Mei: Donderdag Zaterdag Zondag 4-mei-06 6-mei-06 28-mei-2006 Dodenherdenking aanwezig 19:00 ivm stemmen 2 halfjaarlijkse oudpapier / oud ijzer aktie Geranium aktie Pater Brinkhof Concert Battle en Beatrix Battle en Beatrix Battle en Beatrix Battle en Beatrix Battle en Beatrix 4-mrt-06 20-mrt-06 25-mrt-06 1 Oud papier aktie Guppies bij de repetitie Examens muziekschool Deventer Battle en Beatrix Beatrix Battle en Beatrix Muziek Koepel Brink Deventer ivm Carnaval 10:00 en 18:00 Battle Battle Battle en Beatrix 7-jan-06 29-jan-06 30-jan-06 6 Oud papier aktie Boerenkoorconcert Okkenbroek. jaarvergadering. Battle en Beatrix Battle en Beatrix Battle en Beatrix

Vrijdag/zat. 12/13-mei-06

Eind mei-06 Prins Bernhard Cultuurfonds collecte Juni: Zat/Zon Zaterdag Zondag 17/18-jun-06

Muziekkoepel School van Friesewijk 17 jun 9.00h 18 jun 18.00h Battle en Beatrix jun-06 Zomerfeest Okkenbroek aanwezig 10:15 Battle en Beatrix jun-06 Openlucht dienst Battle en Beatrix

BLZ

19

Juli: zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Augustus: Donderdag Zondag September: Zaterdag Maandag Dinsdag Zaterdag Maandag Oktober: Zaterdag Vrijdag Zaterdag November: Zaterdag December: Woensdag 2007 Januari: Zaterdag Zondag Maandag 6-jan-07 28-jan-07 29-jan-07 6 Oud papier aktie Boerenkool concert Okkenbroek jaarvergadering Battle en Beatrix Battle en Beatrix Battle en Beatrix 20-dec-06 kerst basisschool Beatrix 11-nov-06 !!LETOP!! 5 Halfjaarlijkse oud papier en ijzer actie Battle en Beatrix 14-okt-06 27-okt-06 28-okt-06 Muziekfestival Kringfederatie in Olst (15.00-21.00) Generale najaarsconcert laatste vrijdag herfstvakantie Najaarsconcert (laatste zaterdag herfstvakantie ) Battle en Beatrix Battle en Beatrix Battle en Beatrix 2-sept-06 4 sept-06 5-sept-06 9-sept-06 4 Oud papier Eerste oefenavond Eerste oefenavond Battle en Beatrix Beatrix 3-aug-06 6-aug-06 tent opzetten kermis lettele Dorpsfeest Lettele 14.00. 13.30 verzamelen bij spikker Battle en Beatrix Battle en Beatrix 1-jul-06 17 jul-06 18 jul-06 3 Oud papier centrum Lettele / Okkenbroek P.W. Jansen concert en laatste oefenavond Laatste oefenavond Battle jul 2006 Voorspeelavond in de Leeuwenkuil leerlingen jul 2006 1 Muziekkoepel zaal Bouwkunde 14:00 zondag 10:00 jul 2006 2 Muziekkoepel zaal Bouwkunde 14:00 zondag 10:00 jul 2006 3 Muziekkoepel zaal Bouwkunde 14:00 zondag 10:00 jul 2006 4 Muziekkoepel zaal Bouwkunde 14:00 zondag 10:00 Battle en Beatrix Beatrix Battle Beatrix leerlingen Battle en Beatrix Battle en Beatrix Battle en Beatrix Battle en Beatrix

Battle Dorpsfeest Okkenbroek aanwezig 10:15 aanwezig uitgeleide en ingeleide, daarna in de tent gelijk stoelendans. Battle en Beatrix sept 2006 Kermis Bathmen

BLZ

20

De telefoon keten miv 1 febr 2005
xx belt de Fam Verwoolde, Brinkman en Kerkdijk, en eventueel Battle of de Dansmariekes. Vervolgens belt iedereen degene die in het vak eronder staat. Is iemand niet bereikbaar neem dan de volgende en bel later nog eens. De Fam Verwoolde, Brinkman en Evert Kerkdijk bellen

xx weer terug aan het eind van de keten

1 febr 2005 Majorettes Battle

xx

W,D en G Verwoolde tel. 0570-633594 A Beltman tel. 0570-551365 R. Schoolen tel. 0547-361422

J. en T. Brinkman tel. 0570-551312 J. Bijsterveld tel. 0572-382124 A.v.d. Bos tel. 0570 652526

E. Kerkdijk tel. 0570-541711 F. Schepers tel.0570-550340 D. Kloosterboer tel. 0570-551270

J. Schepers Tel 06 42128992 C. Oosterveld tel. 0570-551644 J. Rietman tel. 0570-551457 R. Klein Koerkamp tel. 0570-551525 / 06-2352073 W,D en G Verwoolde tel. 0570-633594

G. Lorkeers tel. 0570-551277 G. Flierman tel. 0570-551302 A. Kolkman tel. 0570-551220 J. en T. Brinkman tel. 0570-551312

G. Meijer tel. 0570-541347 B en T v. Oldeniel tel. 0570-551340 M R Stegeman tel. 0570-543011 E. Kerkdijk tel. 0570-541711

Krijg je bij iemand geen gehoor dan bel je de volgende! En dan probeer je later nog een keer.

BLZ

21

In Mei en Oktober helpt IEDEREEN bij het oud papier halen in de dorpskernen en het buiten gebied en het brengen van oud ijzer.

2006 Indeling oud papier halen
Januari en Juli

bebouwde kom Lettele
Maart en September

RIJDERS
Jan Brinkman Gerard Lorkeers Trees van Oldeniel Johan Schepers

RIJDERS
Ben van Oldeniel Gerard Verwoolde (aanhanger van ?) Trees Brinkman Gerhard Flierman (Johan Obdeijn in maart)

HELPERS
Jelle Huis in 't veld Martin Stegeman Joke Bijsterveld Wendy Verwoolde Johan Obdeijn Edwin Westerbeek Ilse Stegeman Rian Stegeman Anton Kolkman Ank Beltman Evert Kerkdijk

HELPERS
Freek Schepers

Bebouwde kom Okkenbroek
Januari en Juli Maart en September

RIJDERS
Roy Klein Koerkamp Gerrie Meijer

RIJDERS HELPERS
Ellen Klein Koerkamp Dieneke Kloosterboer Frank van Swigchem Ellen Spikker

HELPERS
Chantal Oosterveld Jo Rietman Ria Schoolen Yvonne Bieleman

Mocht je niet kunnen probeer dan te ruilen met iemand uit de andere groep, of stuur een vervanger. Uiteraard als je niet op de lijst staat ben je ook van harte welkom om te komen. Dat wordt zelfs zeer gewaardeerd. Vooral het koffie drinken

BLZ

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

A naam

1 febr 2006

voornaam

dipl.

les

m/v

adres

postcode

plaats

telefoon

geb.datum

a0 Beltman R. a0 Bieleman I a0 Bieleman k a0 Bieleman N a0 Huis in't Veld J. a0 Kolk v.d. J a0 Spikker E. a0 Stegeman I. a0 Swigchem F van a0 Westerbeek E a1 van Gurp L a2 Spikker a3 Jansen S a3 Balvert Beltman A. Bijsterveld J. Bolle Schoolen HH Bos A v.d Brinkman J. Brinkman T. Flierman G. Kerkdijk E. Klein Koerkamp R. Kloosterboer D. Kolkman A. Lorkeers G. Meijer G. Oldeniel v. B. Oldeniel v. T Oostervelt C Rietman J. Schepers F. Schepers J. Stegeman M. Stegeman R. Verwoolde D Verwoolde G Verwoolde W. Vriezekolk

Rutger Yvonne Kim Nienke Jelle Jim Ellen Ilse Frank Edwin Lynn Jade Sofie Nikita Ank Joke Ria Auk Jan Trees Gerhard Evert Roy Dieneke Anton Gerard Gerrie Ben Trees Chantal Joke Freek Johan Martin Ria Diny Gerard Wendy Jopie

a A A A A A A A a bl a a

AB

c

A A A AB

b c

m v v v m v V v m m v v v v v v v v m v m m m v m m v m v v v m m m v v m v v

IJsel de schepperstr.19 Hemmekens marsweg 12 Hemmekens marsweg 12 Hemmekens marsweg 12 Doldermansweg 1a oude diepenveenseweg 2 Oerdijk 236 a beuginkstraat 11 hemeltjesweg 4 korenkamp 19 Aanvangsweg 1a Bathmenseweg 34 Essenhuizerweg 2 Stijne van Sallandstraat 76 oerdijk 119 a uilenbroekstraat 11 roudaalterweg 10 Koggeschip 36 bathmenseweg 45 bathmenseweg 45 Harmelinksdijk 1 kerkmarsweg 14 Ijsel de schepperstr.28 Oerdijk 198 F bathmenseweg 23 a doldermansweg 2 oostermaatsdijk 3 bathmenseweg 19 bathmenseweg 19 t Hoge Veld 5 oerdijk 216 Wichinksweg 21 Koperwiek 30 beuginkstraat 11 beuginkstraat 11 De Ganzeboom 164 De Ganzeboom 164 De Ganzeboom 164 Bloemenkampsweg 4

7435 PR 8112 PG 8112 PG 8112 PG 7434 RD 8112 PM 7435PL 7437 AW 7434 PH 7434 SB 7434 RR 7434 PZ 7434 SE 7431 GS 7434 RA 8111 BC 7475 RM 7429 BA 7434 PX 7434 PX 7434 RL 7437 CE 7435 PP 7435 PK 7434 PW 7434 RD 7434 PL 7434 PW 7434 PW 7435 PS 7435 PL 7434 RV 7423 EA 7437 AW 7437 AW 7433 GB 7433 GB 7433 GB 7434 RJ BLZ

Okkenbroek Nieuwheeten Nieuwheeten Nieuwheeten Lettele Nieuwheeten Okkenborek Bathmen Lettele Lettele Lettele Lettele Lettele Diepenveen Lettele Heeten markelo Deventer Lettele Lettele Lettele Bathmen Okkenbroek Okkenbroek Lettele Lettele Lettele Lettele Lettele Okkenbroek Okkenbroek Lettele Deventer Bathmen Bathmen Schalkhaar Schalkhaar Schalkhaar Okkenbroek

0570 551771 0572 321757 0572 321757 0572 321757 0570 551610 0572 321703 0570 551583 0570 543011 0570 543280 0570 551615 0570 551556 0570 551252 0570 625635 0570 592774 0570 551365 0572 382124 0547 361422 0570 652526 0570 551312 0570 551312 0570 551302 0570 541711 0570 551525 0570 551270 0570 551220 0570 551277 0570 541347 0570 551340 0570 551340 0570 551644 0570 551457 0570 550340 06 42128992 0570 543011 0570 543011 0570 633594 0571 633594 0572 633594 0570 551665

24-06-93 06-02-90 04-04-92 23-06-94 31-05-90 29-04-94 10-10-80 06-12-85 02-06-83 19-04-91 04-11-96 05-03-97 14-10-93 30-05-56 13-08-57 30-05-64 24-11-37 27-02-31 12-06-46 15-02-80 19-02-42 23-09-74 24-05-38 04-11-33 08-10-50 19-03-52 28-07-36 08-12-36 30-10-88 06-07-40 16-06-69 15-01-74 14-11-55 23-05-58 04-09-58 08-03-58 02-07-85 09-08-94

onderd.f battle battle battle battle battle battle Battle battle battle battle battle blokfluit fanf fanf fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf. fanf

instrument trommel trommel trommel trommel trommel trommel Trommel trommel trommel trommel trommel blokfluit sopraansax alt sax tenor sax trompet bugel tenor sax pauken bugel bariton trompet drum waldhoorn bas bariton waldhoorn bas waldhoorn alt sax bugel bugel trompet trombone waldhoorn alt sax bariton sax sopraansax Geen inst.

lid vanaf

1-11-04 7-02-99 7-02-99 19-02-01 18-09-01 26-03-02 20-09-89 20-09-95 1-10-01 28-08-01 1-07-04 1-01-05 1-07-04 1-11-04 20-09-95 20-09-78 20-09-85 21-10-55 20-09-78 20-03-85 21-08-91 25-07-51 20-09-86 20-09-80 20-09-78 20-09-78 20-08-85 20-09-81 15-12-78 10-02-00 20-09-80 22-01-79 30-11-83 20-03-79 20-09-79 20-08-99 20-08-99 20-09-94 20-09-80 23

Palmpasen optocht Okkenbroek 2005

Aantekeningen…

BLZ

24


								
To top