Mau giay de nghi vay han muc cho ca nhan_ Ho gia dinh by hanoioptic

VIEWS: 4,074 PAGES: 1

									CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. -------

Mẫu 02C/TD - NHN

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
(Kiêm phương án vay vốn và trả nợ dùng cho hộ gia đình, cá nhân vay SX, KD, DV)

Kính gửi : – – – –

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– – –

Họ, tên người vay : ......................................................Tên thường dùng :............................................... Là chủ hộ Hoặc đại diện chủ hộ Năm sinh : ............................................................................. CMND số : ................................... Cấp ngày : ............................... Nơi cấp : ........................................ Cư ngụ tại : khóm, ấp : ............, Phường/Xã .........., Quận/Huyện ..................,Tỉnh................................ GPKD số:..............................................ngày........../ ......../ ...........do ...................................... cấp Giấy phép hành nghề số:.......................ngày........../ ......../ ...........do ...................................... cấp Ngành nghề SXKD: ...............................................................................................................................
THÀNH VIÊN ĐỒNG SỞ HỮU TÀI SẢN
STT HỌ VÀ TÊN QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ CHỮ KÝ

Nay tôi làm giấy này đề nghị Ngân hàng xem xét cho chúng tôi được vay số tiền là: .. đồng, (Bằng chữ : ............................................................................................................................................ ) – Lãi suất vay : ............... %tháng. Thời hạn vay : tháng. Trả làm .................................... kỳ. – Mục đích vay : ...................................................................................................................................... – Chúng tôi xin thế chấp, cầm cố tài sản : .............................................................................................. – Kèm các giấy tờ chứng minh Quyền sử dụng, Quyền sở hữu tài sản liệt kê dưới đây :
– TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐẢM BẢO:………………………………………… PHƯƠNG ÁN VAY VỐN VÀ TRẢ NỢ :cụ thể như sau:

- Chi phí cho phương án kinh doanh: (liệt kê chi tiết ) ............................................................
Tổng chi phí: ..................................................................................................................................

− Doanh thu mang lại từ phương án: (liệt kê chi tiết)...............................................................
Tổng doanh thu:................................................................................................................

− − − −

− Tổng nhu cầu vốn............................................................................................................................... : Trong đó: + Vốn tự có : ................................................................ + Nhu cầu vay NH : ................................................................ Thời hạn vay: . . . . . . . . . .tháng.
12-

Lợi nhuận gộp (Tổng doanh thu – Tổng chi phí).................................................................. Thuế: (Nếu có) ....................................................................................................................... Lợi nhuận ròng: ..................................................................................................................... Chi phí sinh hoạt tiêu dùng :.................................................................................................. Các khoản chi sinh hoạt hàng ngày .......................................................................................: Các khoản chi phí khác tính toán được..................................................................................: Chi phí dự phòng đột xuất .....................................................................................................: − Tích lũy dùng trả nợ vay = Thu nhập (LN ròng) – Chi phí sinh hoạt tiêu dùng (3) : ................... − Nhu cầu vốn: ......................................................................................................................................

KẾ HOẠCH TRẢ NỢ NGÂN HÀNG (căn cứ vào thu nhập ròng của phương án sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình)

Kế hoạch trả lãi:.................................................................................................................................... Kế hoạch trả nợ gốc:.............................................................................................................................
Ngày……….tháng……….năm ………
NGƯỜI VAY

LỜI CAM KẾT

Những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
NGƯỜI CÙNG ĐỨNG VAY
Ghi chú : Trên đây là nội dung mang tính hướng dẫn khách hàng lập phương án vay vốn.


								
To top