Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

MẪU PHƯƠNG ÁN VAY VỐN KINH DOANH by hanoioptic

VIEWS: 66,419 PAGES: 4

									MẪU PHƢƠNG ÁN VAY VỐN KINH DOANH
CÔNG TY TNHH ................... SỐ: /KLO-PAVVNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc ---------------------

Hà nội, ngày

tháng

năm ..............

Kính gửi : Ngân hàng Lời đầu tiên, Công ty TNHH…………............... xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của Quý Ngân hàng đã dành cho Công ty chúng tôi. Dƣới đây, Công ty TNHH............................ xin đƣợc giải trình cụ thể Phƣơng án kinh doanh của Công ty, phƣơng án sử dụng tiền vay và hình thức giải ngân, nguồn trả nợ gốc vay, lãi phát sinh đến Quý Ngân hàng. Đồng thời, Công ty TNHH......................... kính mong Quý Ngân hàng xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ nhằm thực hiện phƣơng án kinh doanh của Công ty chúng tôi.

PHƢƠNG ÁN KINH DOANH

I/

GIỚI THIỆU VỀ BÊN VAY VỐN Công ty TNHH ................................. ....................................................... Hà Nội . ............ do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp ngày … tháng … năm ................

Tên đơn vị vay vốn: Địa chỉ giao dịch : Điện thoại/Fax: Đăng ký Kinh doanh số:

Mã số thuế: Vốn điều lệ: Giám đốc : Số nhân viên :

............ …… 000 000 đồng ................................ ......................

Ngành Nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. Công ty TNHH ……….................... đƣợc thành lập với chức năng ……………………………

………………………………………………………………………….. Với phƣơng châm: lấy uy tín, kinh nghiệm và sự nhậy bén của doanh nghiệp làm then chốt trong cạnh tranh, Công ty TNHH ....................... đã và đang phát triển trở thành một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Hiện nay, Công ty Chúng tôi có ký các hợp đồng ……………………………………………….. ......................... với tổng giá trị hợp đồng dự kiến là …… 000.000.000 đồng. Xét trên khả năng tài chính tự có hiện thời, thời hạn thu hồi vốn và điều kiện hợp đồng …………………………….. và thanh toán chi phí công ty, thanh toán lƣơng cho cán bộ vốn trong thời gian tới. Trƣớc tình hình khó khăn hiện tại, ban Lãnh đạo công ty đã đề xuất phƣơng án vay vốn ngân hàng để phục vụ việc kinh doanh trong giai đoạn đầu hoạt động, là cơ sở cho sự phát triển lâu dài của công ty.

công nhân viên, công ty chúng tôi gặp phải khó khăn về nguồn

II/

NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN KINH DOANH

1/ Mục đích vay vốn : Công ty TNHH ......................... đã ký kết các hợp đồng …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… Doanh số

dự kiến ………………………………………………………………….

Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 8 đến 12 tháng. Cuối tháng đầu tiên Công ty Hàn quốc thanh toán cho Công ty TNHH ................... 70% Khối lƣợng đã xuất khẩu tạm tính trong tháng. Từ tháng tiếp theo sẽ thanh toán 30% còn lại của tháng trƣớc và 70% Khối lƣợng đã xuất khẩu tháng đó. 30% còn lại của tháng cuối cùng sẽ thanh toán sau 60 ngày.

-

Công ty TNHH ......................... lên phƣơng án vay tiền ngân hàng để bổ xung tiền lƣu động trong quá trình kinh doanh. Công ty chúng tôI xin đƣợc thế chấp một số Tài sản với giá trị phù hợp để vay vốn dần trong quá

trình kinh doanh. Tổng giá trị dự kiến vay từ tháng .. /200… đến tháng … /200… ……….000.000 VNĐ. (Bằng chữ: ……………………………..) 2/ Hạch toán lỗ lãi tạm tính : a/ Đợt 1 Doanh thu Thuê Khấu hao : : ………000.000 VNĐ ………000.000 VNĐ ………000.000 VNĐ

Lƣơng Nhân viên Chi phí quản lý ……………….. Chi phí rủi ro 5% Lãi vay ngân hàng Lãi trƣớc thuế b/ Các đợt sau tƣơng tự nhƣ đợt 1 4/ Nguồn Trả nợ: Công ty Hàn quốc thanh toán sau khi ký thanh lý hợp đồng. : : :

………000.000 VNĐ ………000.000 VNĐ ………000.000 VNĐ ………000.000 VNĐ ………000.000 VNĐ ………000.000 VNĐ

5/ Thời gian xin vay vốn và phƣơng thức vay, trả. Số tiền xin vay ngân hàng: 000.000.000 VNĐ

Thời gian xin vay : 12 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân Hình thức vay: vay hạn mức trong 12 tháng. Thanh toán lãi vay hàng tháng theo thời hạn quy định của ngân hàng.

6/ Tài sản thế chấp: ……………………………. + giá trị + + + Thành tiền : …………..000.000 VNĐ

-

……………………………. + giá trị + + + Thành tiền : …………..000.000 VNĐ

Tổng giá trị hàng đem thế chấp tạm tính là :

………000.000VNĐ (Bằng chữ:……………………………….) Với phƣơng án kinh doanh của Công ty TNHH....................... đã trình bầy ở trên, cùng với việc đánh giá khả năng thực tế và tiềm năng của Công ty, Công ty Chúng tôi khẳng định việc thực hiện phƣơng án và tiến độ trả nợ vay Ngân hàng là hoàn toàn khả quan và có tính khả thi cao. Vậy kính đề nghị Phòng tín dụng, Quý Ngân hàng xem xét và giải quyết cho Công ty chúng tôi sớm đƣợc vay vốn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh đƣợc nhanh chóng kịp thời. Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY TNHH ................................
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Kiên


								
To top