Docstoc

teklifler agustosson.qxd

Document Sample
teklifler agustosson.qxd Powered By Docstoc
					DÜNYADAN ‹fi TEKL‹FLER‹
‹fiB‹RL‹⁄‹ TEKL‹FLER‹ BÜLTEN‹

106

Bültenimizde yer al›p ilginizi çeken iflbirli¤i teklifleri hakk›nda daha genifl bilgi almak için do¤rudan ba¤lant› kurabilirsiniz
‹flbirli¤i teklifleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin ayl›k yay›n› olan Ekonomik Forum dergisinin ücretsiz duyuru bültenidir. Bültende, yurtd›fl›ndaki firma ve kurulufllardan TOBB’a do¤rudan gelen mali, ticari ve teknik iflbirli¤i teklifleri yer almaktad›r. Burada yer alan iflbirli¤i teklifleri, kaynak belirtilmesi kofluluyla yay›mlanabilir. Ayr›ca bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de ulaflabilirsiniz.

‹flbirli¤i Teklif leri
A⁄USTOS 2006

YURTDIfiINDAN ‹fiB‹RL‹⁄‹ TEKL‹FLER‹
Ürünleri Yetifltiricili¤inin Gelece¤i) ad› verilen bir konferans düzenledi¤ini bildiriyor. www.theoffice.it/eurofish adresinden online olarak kay›t yapt›r›labilece¤i belirtilen söz konusu Konferansta; Avrupa Birli¤i’nin güney ve do¤usundaki üye ülkeler ile bunlara komflu olan ülkelerdeki su ürünleri yetifltiricili¤i alan›ndaki f›rsatlar ve elefltiriler ele al›nacakt›r.

> Tar›m, bahç›vanl›k, avc›l›k ve ilgili ürünler GÜNEY AFR‹KA
200601023 EXTRACTED OILS & RESINS (PTY) LTD Pretoria, SA TEL: +27 (12) 2503116 FAKS: +27 (12) 2503112
colourx@mweb.co.za

Firma, orkide almak istiyor. 200601054 S.H.M. Trading Co. No.99, 2nd Fl., Saraye Haj Hasan, Bazaar, Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 55620086 FAKS: +98 (21) 55624706
sh_mirmahdi@yahoo.com

FAKS: +98 (21) 88987253
jahan_jncpj@yahoo.co.uk

Yüksek kapasitede demir madencili¤i yapan firma, demir cevheri satmak istiyor.

Firma, pirinç almak istiyor.

> Madencilik, tafl oca¤› iflletme ve di¤er ilgili ürünler FAS
200601215 HADROUMAR. 111, ROUTE CÔTIÈRE KM 8,5 ZÉNATA – CASABLANCA TEL: +212 (2) 2674608 FAKS: +212 (2) 2674505
join@hadroumar.com

‹SPANYA
200601133 CAMPORICO TEL: +34658986211 FAKS: +34955738980
javiercamporico@yahoo.es

Firma, tatl› k›rm›z›biber (oleoresin paprika) satmak istiyor.

PERU
200601020 EL TERCUMAN Tiravanti 302 Barranco 04 Lima, Peru-Sud America TEL: +51 (1) 4770489
eltercuman@hotmail.com

H‹ND‹STAN
200601026 Anudeep Enterprises 48, Juna Pitha Main Road Indore (Madhya Pradesh) (India) TEL: +91 (93) 5292300
premere20@rediffmail.com

Firma, taze mini biber ve çeri biber almak istiyor,

YUNAN‹STAN
200601136 SOLOUTION A.B.E.E. XRISOLORA 9,546 29 THESSALONIKI TEL: +302310530890 FAKS: +302310510508
decop@the.forthnet.gr

Firma, ülkemizden hububat [1.Gram (Chana Dal), 2.Black Matpe (Urad Dal), 3.Moong (Lentils), 4.Chick Peas (Kabuli Chana), 5.Guar Seed (Cluster Beans)] almak istiyor.

Firma, Peru’dan Türkiye’ye adi ve rainbow cinsi alabal›k ihraç etmek istiyor. Saim Özgürler ile +51 1 97009480 numaral› cep telefonundan da temas kurulabilir.

Firma, mermer ve granit ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

‹RAN
200601040 Kelardasht Dimension Stone Co No.125, 4th Fl., Karimkhan Zand St., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 88843445 FAKS: +98 (21) 88844459
commercial@kelardashtstone.com

‹RAN
200601029 Kiana Gostar Shargh No: 33- 2nd Floor, Hosseini Street. - Karimkhan St. Tahran TEL: +98 (21) 88323467-70 FAKS: +98 (21) 88323471
info@helyafarm.com

Firma, meyve almak istiyor. 200601142 KOUTOUPIS EVANGELOS VATOLAKKOS 73100 XANIA TEL: +302821079167 FAKS: +302821072300
info@biodos.com

> Ham petrol, do¤algaz, ya¤ ve ilgili ürünler A.B.D.
200601086 Verboil Energy, Inc 11104 Yellow Leaf Way Germantown, MD 20876 – USA TEL: +1 (301) 8417528
paul@verboil.com

Firma, do¤al tafllar ve ilgili makineler almak istiyor. 200601096 Gostaresh Saz Eng. (GSE) Co. No. 85135/387, Isfahan, IRAN TEL: +98 (331) 2634352 FAKS: +98 (331) 2634352
gse_business@yahoo.ca

Nar üretimi, ay›klanmas›, paketlemesi, kontrolü ve tafl›nmas› konusunda uzman olan firma, Türkiye’deki firmalara nar satmak istiyor. 200601031 HSKH Trading Co TEL: +98 (21) 88711698 FAKS: +98 (21) 88727145
hskh12@hotmail.com

Firma, meyve ve sebze almak istiyor.

> Bal›k, bal›kç›l›k ürünleri ve di¤er bal›kç›l›k yan ürünleri DAN‹MARKA
200601082 Eurofish H.C. Andersens Boulevard 44-46 DK-1553 Copenhagen V Denmark TEL: +45 (333) 77765 FAKS: +45 (333) 77756
anca.sfetcovici@eurofish.dk

Firma, çok miktarda ham petrol (Crude Oil), motorin ve gazya¤› (Diesel Fuel Gas Oil GOST 30582), M-100, jet yak›t› [(#1 - #6) (Jet Fuel 54)] ve bitüm (Bitumen) almak istiyor. Paul Murphy ile +1 301 915 4723 numaral› cep telefonundan da temas kurulabilir.

> Metal cevherleri ‹RAN
200601027 Jahan Nemove Mining Industrial Pvt, Co. No: 52 1. floor, Khorshid Alley, Dacmi St. Falemi Ave. Tahran TEL: +98 (21) 88987252-3

Firma, lateks ürünleri almak istiyor. 200601037 Manyan Co., Ltd #16, 5th Fl., No.9, 6th Koohestan,Nobonyad Sq., Pasdaran St., Tehran, Iran TEL: +98 (21) 22292766 FAKS: +98 (21) 22292203
manyan_borna@yahoo.com

Firma, gilsonite (do¤al asfalt) satmak istiyor. 300-400 MT haftal›k ihraç kapasitesi olan firma, isteklilerin ihtiyac› olan miktar, teknik özellikler, teslim yeri, ödeme flekli, muayenekontrol, ambalaj ve yükleme gibi özellikleri ile birlikte hedef fiyatlar›n› bildirmelerini istiyor. Firma yetkilisi ile +98 913 133 2610 numaral› cep telefonundan da temas kurulabilir.

Uluslararas› ba¤›ms›z bir kurulufl olan EUROFISH, 14-15 Eylül 2006 tarihlerinde ‹talya’da (Trieste) FUTURE AQUACULTURE (Su

YUNAN‹STAN
200601123 ENTEXNO TEL: +302105134460 FAKS: +302106898226
eleni@topontiki.gr

Firma, pirinç almak istiyor. 200601039 Kiana Gostar Shargh Ltd No.33, 2nd Fl., Hosseini St., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 88323467 FAKS: +98 (21) 88323471
info@helyafarm.com

Firma, aksesuar tafllar› almak istiyor.

> G›da maddeleri ve içecekler BANGLADEfi
200601076 ZAKIR ENTERPRISE TEL: +88 (02) 9567951 FAKS: +88 (02) 9554757
gazient@accesstel.net

Firma, taze ve kurutulmufl meyve almak istiyor. 200601043 Mokhberi Trading Co TEL: +98 (21) 22854132 FAKS: +98 (21) 22854132

Firma, erken do¤an bebekler, bebekler ve çocuklar için süt ile diyet dengeleyici maddeler, mamalar, bebekli anneler için ek g›da ve süt tozu (full-cream milk powder) gibi

106 EKONOM‹K FORUM k A¤ustos 2006

‹flbirli¤i Teklifleri

BÜLTEN

ürünler almak istiyor.

St., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 22713160 FAKS: +98 (21) 22713160
ami@global-limited.com

malzemeleri ve ev eflyalar› almak istiyor.

FAS
200601203 YNNA HOLDING 233, BD. MOHAMED V – CASABLANCA TEL: +212 (2) 2447900 FAKS: +212 (2) 2303714
k.berbiche@ynna.ma

PERU
200600422 EL TERCUMAN Tiravanti 302 Barranco 04 Lima, Peru-Sud America TEL: +51 (1) 2471522
eltercuman@hotmail.com

Firma, fleker üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601222 SMAÏL BAZHAR RUE 68 N°30 HAY AMAL II – CASABLANCA FAKS: +212 (2) 2287318 Firma, çay üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

Firma, ayçiçe¤i ya¤› ve fleker almak istiyor. 200601050 Navidan Saeei Co 1st Fl., No.235, Opp. Laleh Hotel, Fatemi Ave., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 88965253 FAKS: +98 (21) 88983605
info@navidansaeei.com

Firma, konserve deniz ürünleri almak istiyor. 200601055 Amini Trading Co. 3rd Fl., No.4, Masjed Jame Alley, Ebnereza Bldg., Ahangarha Bazaar, 15 Khordad St., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 55638763 FAKS: +98 (21) 55574835
amini-trdg@icdc.net.ir

Firma, haz›r g›da ürünleri almak istiyor. Saim Özgürler ile +51 1 97009480 numaral› cep telefonundan da temas kurulabilir. 200600423 EL TERCUMAN Tiravanti 302 Barranco 04 Lima, Peru-Sud America TEL: +51 (1) 2471522
eltercuman@hotmail.com

FRANSA
200601176 MAISON AUX MILLE SAVEURS 34, RUE DE L TEL: +33139922946 FAKS: +33139290528
commercial@falloux.com

200601134 CAMPORICO TEL: +34658986211 FAKS: +34955738980
javiercamporico@yahoo.es

Firma, kurutulmufl meyve almak istiyor. 200601057 PLSTO Massourekar Co Suit 16, 4th Fl.,95, Khaled Eslamboli Ave., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 88710232 FAKS: +98 (21) 88710204
info@pmkmfg.com

Firma, salamura halinde mini biber ve çeri biber almak istiyor,

Firma, de¤iflik kalitelerde pirinç, fleker ve egzotik meyve satmak istiyor. Saim Özgürler ile +51 1 97009480 numaral› cep telefonundan da temas kurulabilir.

‹SRA‹L
200601161 SHERER JOSEF & SONS LTD. 72 RODCHILD ST. POB 3339 HADERA TEL: +972 (6) 6324188 FAKS: +972 (6) 6324188
ext-sherer@bezeqint.ne

YUNAN‹STAN
200601138 NOPMA AE TEL: +302310419514 FAKS: +302310419793
vaggelio@hol.gr

Firma, kabak, so¤an ve mantar konservesi almak istiyor.

‹RAN
200601033 Hamidfard Trading Co #9, 3rd Fl., Pastour Bldg., Before Pastor Sq., S. Kargar St., Tehran, Iran TEL: +98 (21) 66924298 FAKS: +98 (21) 66929620
hamidfardco@yahoo.com

Firma, g›da maddeleri almak istiyor. 200601059 Paris Co. No.177, Abbas Abad St.Isfahan, Iran. TEL: +98 (311) 3341151 FAKS: +98 (311) 2366535
info@paris.ir

Firma, konserve almak istiyor. 200601143 KOUTOUPIS EVANGELOS VATOLAKKOS 73100 XANIA TEL: +302821079167 FAKS: +302821072300
info@biodos.com

Firma, büyükbafl hayvanlar için yem ve yem katk› maddeleri almak istiyor. 200601178 HAIM OFEK
ofek60t @bezeqint.ne

Firma, demirhindi konsantresi (tamarind concentrate) almak istiyor. 200601044 G.M. General Trading Co Tehran, Iran TEL: +98 (21) 88361650 FAKS: +98 (21) 88360442
rd_gauba@yahoo.com

Firma, bira almak istiyor. 200601184 STAM ENTERPRICES TEL: +972 (4) 8770684 FAKS: +972 (4) 8755730
motzaeli@gmail.com

Firma, meyve suyu almak istiyor, 200601172 NOPMA AE TEL: +30 (231) 0419514 FAKS: +30 (231) 0419793
vaggelio@hol.gr

Firma, konserve sebze almak istiyor. 200601072 Saman Mihan Nava Co. #2, No.24, 6th Alley, N. Kheradmand St., Karim khan Ave., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 88312883 FAKS: +98 (21) 88833086
info@pegahkish.com

Firma, meyve suyu ve fleker almak istiyor. 200601046 Mahd Trade Office #4, 2nd Fl., No.138, Amir Atabak Ave., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 88831984 FAKS: +98 (21) 88824627
sales@mahdtrade.com

Firma, konserve sebze ve meyve ile meyve suyu ve kurutulmufl meyve almak istiyor. 200601074 Mahyabeh Co. No.3, S. Razan Ave., Mirdamad St., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 22902938 FAKS: +98 (21) 22902940 Firma, konserve ton bal›¤› almak istiyor.

Firma, dondurulabilen alkollü meyve kokteyli ve buz üretebilecek firmalarla temas (alkollü dondurma teknolojisini sa¤layacak-ihracata yönelik üretim yapt›rmak istiyor) kurmak istiyor.

Firma, flekerleme almak istiyor.

> Tekstil ve tekstil malzemeleri FAS
200601197 OMAR LAHLOU DAR AL FAIROUZ, AVENUE “D” TADDERT, 16001 CALIFORNIE – CASABLANCA TEL: +212 (6) 1061533 FAKS: +212 (2) 2469903 Firma, hal› üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601201 ETS MOAMMAH HADJ HASSAN 19, RUE CAPORAL IDRISS CHBAKOU, AÏN BORJA – CASABLANCA TEL: +212 (2) 2621401 FAKS: +212 (2) 2650927

PAK‹STAN
200601093 IFTEKHAR ENTERPRISES 202, 2nd Floor, International Plaza, Bohra Street Near Shangrila Chinese, Multan Cantt-Pakistan TEL: +92 (61) 4514650 FAKS: +92 (61) 4588741
iftekhar202@hotmail.com

Firma, ar›t›lm›fl beyaz fleker kam›fl› flekeri almak istiyor. 200601047 Ravesh Novin Mofrad Trading Co No.202, Next to Haj Hasan Saray, Charsough Bozorg, Grand Bazaar, Tehran, Iran TEL: +98 (21) 55626937 FAKS: +98 (21) 55167035 Firma, beyaz fleker almak istiyor. 200601049 Besat Nour Co #8, No.4, Saadati Alley, Jafarabad

‹SPANYA
200601122 MERCADOS AMBULANTES LIO PEREZ TEL: +34 (620) 687622
liofenix@yahoo.es

Firma, hellim peyniri almak istiyor.

Uluslararas› çapta ticaret ile u¤raflan firma, tekstil ve tekstil malzemeleri, giyim eflyalar› ve aksesuarlar›, ev kullan›m› için gliserin, sabun, deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfümeri, kozmetik ve tuvalet malzemeleri, g›da maddeleri ve içecekler, inflaat malzemeleri, yap›

A¤ustos 2006 l EKONOM‹K FORUM 107

BÜLTEN

‹flbirli¤i Teklifleri

etsmoammah@moammah.com

HAIM OFEK
ofek60@bezeqint.net

Firma, çuval üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601204 ETS MOAMMAH HADJ HASSAN 19, RUE CAPORAL IDRISS CHBAKOU, AÏN BORJA – CASABLANCA TEL: +212 (2) 2621401 FAKS: +212 (2) 2650927
etsmoammah@moammah.com

Firma, havlu almak istiyor. 200601175 BEN YACOVE LAMINATING AND EMBOSSING TEL: +972 (50) 3011503 FAKS: +972 (4) 9843289
maliby@walla.com

OOO “OTEL-SERVIS” 344068, ROSTOV-NA-DONU, UL.EVDOKIMOVA 37 “B” TEL: +7 (863) 2504993 FAKS: +7 (863) 2504990
hotel-service@aaanet.ru

nedege_02@hotmail.fr

Firma, bayan haz›r giyim ürünleri almak istiyor.

‹RAN
200601053 Zanjani Co. Nos.11 & 12, Saadi St., Laleh St., 2nd Khalij St., Karaj Old Road Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 66263910 FAKS: +98 (21) 66263910
zanjani_behrooz@yahoo.com

Firma, havlu, bornoz, çarflaf vb. ev tekstil ürünleri almak istiyor.

YUNAN‹STAN
200601128 DIAMANDARA KALIOPI TEL: +302104963486 FAKS: +302104963486 Firma, aksesuar pul almak istiyor. 200601131 ZIKOULIS G.E.E AL.PAPANASTASIOU 102 54644 THESSALONIKI TEL: +30 (2310) 944060 FAKS: +30 (2310) 942612 Firma, etiket ve dü¤me almak istiyor.

Firma, otomotiv koltuk k›l›f› almak istiyor.

Firma, polipropilen torba üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601220 RICHBOND S.A KM 11,7 AUTOROUTE CASARABAT – CASABLANCA 20400 TEL: +212 (2) 2754886 FAKS: +212 (2) 2754800
aabkar@richbond.ma

MACAR‹STAN
200601164 HB NUMBER 2 KFT H-1131 BUDAPEST, REITTER FERENC U.132
hbno2@chello.hu

Firma, haz›r giyim ürünleri almak istiyor. 200601065 Vanda Co. 2nd Fl., Royal Commercial Bldg., Bet. Sheykh hadi & Vali Asr, Jomhouri St.,Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 66496834 FAKS: +98 (21) 66496834
info@vandaa.com

Firma, battaniye almak istiyor.

Firma, yataklar için kal›n bez üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601221 BENITIME
h.bendahman@menara.ma

PAK‹STAN
200601091 IFTEKHAR ENTERPRISES 202, 2nd Floor, International Plaza, Bohra Street Near Shangrila Chinese, Multan Cantt-Pakistan TEL: +92 (61) 4514650 FAKS: +92 (61) 4588741
iftekhar202@hotmail.com

> Elbise ve ayakkab› FAS
200601199 TEXPRODIS SARL RUE AICHA BENT HAIMOUD LOT 2 QI AÏN SEBAA – CASABLANCA TEL: +212 (2) 2661298 FAKS: +212 (2) 2342283
texprodis@menara.ma

Firma, haz›r giyim ürünleri almak istiyor. 200601067 Sadaf Avaran Qeshm Co. No.50, Malek St., Torkamanestan,Motahari Ave., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 77650108 FAKS: +98 (21) 77609862 Firma, haz›r giyim ürünleri almak istiyor. 200601071 Haradi Trading Co. No.6, 3rd Fl., Opp.Motahari Mosque, Daraei St., Tabriz, Iran. TEL: +98 (411) 5233504 FAKS: +98 (411) 5246694
m_heradi@yahoo.com

Firma, kumafl üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

‹RAN
200601058 Shal Baft Co. Km 5 Karaj Special Rd., Next to Iran Tyre, Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 44506644 FAKS: +98 (21) 44503480 Firma, tekstil ürünleri almak istiyor. 200601060 Monzavi Commercial Co. #302, No.141, Jomhouri St., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 66499383 FAKS: +98 (21) 66467294
monzavi@monzavico.com

Uluslararas› çapta ticaret ile u¤raflan firma, tekstil ve tekstil malzemeleri, giyim eflyalar› ve aksesuarlar›, ev kullan›m› için gliserin, sabun, deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfümeri, kozmetik ve tuvalet malzemeleri, g›da maddeleri ve içecekler, inflaat malzemeleri, yap› malzemeleri ve ev eflyalar› almak istiyor.

Firma, bayan iç giyim ve mayo üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601202 GROUPE M.G.S. KM 3,5 ROUTE D’AZEMMOUR – CASABLANCA TEL: +212 (2) 2903703 FAKS: +212 (2) 2903853
mgs.com@iam.net.ma

Firma, giysi almak istiyor. 200601073 Ava Co. No.143, Entrance 1, 15th Block, 2nd Faze, Ekbatan, Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 44643754 FAKS: +98 (21) 44643754 Firma, erkek elbisesi ve ayakkab› almak istiyor.

ROMANYA
200601078 S.C.NEW CORA DISTRIBUTION S.R.L. TEL: +40 (21) 2665053 FAKS: +40 (21) 2665052
newcora@zappmobile.ro

Firma, tekstil ürünleri almak istiyor. 200601070 Haradi Trading Co. No.6, 3rd Fl., Opp.Motahari Mosque, Daraei St.Tabriz, Iran. TEL: +98 (411) 5233504 FAKS: +98 (411) 5246694
m_heradi@yahoo.com

Firma, haz›r giyim alan›nda firmalarla temas kurmak istiyor.

2000 y›l›ndan beri faaliyette bulunan firma polipropilen torba satmak istiyor.

FRANSA
200601155 TROPIC DIFFUSION 27 RUE KELLERMAN 77340 PONTAULT COMBAULT TEL: +33 (1) 64406321

‹SRA‹L
200601159 R. SHRAF TEL: +972 (2) 5001535 Firma, çocuk, bayan ve erkek iç çamafl›r› almak istiyor. 200601182 SHESE KATOM TEL: +972 (5) 4333814
shron@shesekatom.com

RUSYA
200601166

Firma, kot kumafl› almak istiyor. 200601075 Derakhshesh Co. #4,5th Fl., Farhang Bldg., Corner of East 42nd St., S. Allameh, Saadatabad, Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 88682699 FAKS: +98 (21) 88680865
Sadri@DerakhsheshCo.com

Firma, çocuk k›yafetleri dikebilecek küçük atölyelerle temas kurmak istiyor.

MACAR‹STAN
200601162 MONIKA CSILLAG
katicano@citromail.hu

Firma, tekstil hammaddeleri almak istiyor.

‹SRA‹L
200601157

Firma, haz›r giyim ürünleri almak istiyor.

108 EKONOM‹K FORUM k A¤ustos 2006

‹flbirli¤i Teklifleri

BÜLTEN

YUNAN‹STAN
200601167 IULIA TSONTAKI TEL: +30 (261) 0625062 FAKS: +30 (261) 0625062
xrysikos@altecnet.gr

istiyor.

FRANSA
200601154 TROPIC DIFFUSION. 27 RUE KELLERMAN 77340 PONTAULT COMBAULT TEL: +33 (1) 64406321
nedege_02@hotmail.fr

Verboil Energy, Inc 11104 Yellow Leaf Way Germantown, MD 20876 – USA TEL: +1 (301) 8417528
paul@verboil.com

Firma, giyim eflya ve aksesuarlar› almak istiyor. 200601170 N.K.MIHAILIDIS LEOHARUS 2 10562 Atina TEL: +30 (210) 3211723 FAKS: +30 (210) 3215609
pook@acci.gr

Firma, eflarp almak istiyor.

Firma, bayan ayakkab›s› almak istiyor. 200601192 ZIN 56, RUE MAZENOD 13002 MARSEILLE FAKS: +33 (49) 1092087
zin@neuf.fr

Firma, çok miktarda ham petrol (Crude Oil), motorin ve gazya¤› (Diesel Fuel Gas Oil GOST 30582), M-100, jet yak›t› [(#1 - #6) (Jet Fuel 54)] ve bitüm (Bitumen) almak istiyor. Paul Murphy ile +1 301 915 4723 numaral› cep telefonundan da temas kurulabilir.

‹RAN
200601042 Manshoor Kavosh Co Shahid Kamyab St., Kerman, Iran. TEL: +98 (341) 22220206 FAKS: +98 (341) 22220206 200601151 TIMOTHEOS MERLIN TEL: +30 (210) 8072729 FAKS: +30 (210) 8072729
timothymerlin@yahoo.gr info@poeco.ir

> Ahflap, ahflap ürünler, mantar ürünleri, sepetçilik malzemeleri ve has›r iflleri ‹SRA‹L
200601145 ATUDA REPRESENTATION & TRADING LTD TEL: +972 (3) 5162123 FAKS: +972 (3) 5101468
atudarep@smile.net.i

Firma, deri çanta üretimi konusunda firmalarla temas kurmak istiyor.

GÜNEY AFR‹KA
200601022 CAPE PRODUCE COMPANY (PTY) LTD SA TEL: +27 (41) 4844591 FAKS: +27 (41) 4841610
cdalton@capeproduce.co.za

Firma, motor ya¤› almak istiyor.

> Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar FAS
200601205 SOMAFACO KM 10,5, ROUTE D’EL JADIDA, LISSASFA – CASABLANCA 20230 TEL: +212 (2) 2650900 FAKS: +212 (2) 2650927
ideal@somafaco.com

Firma, ahflap malzeme almak istiyor. 200601179 GLOBUS PACKING, SHIPPING & MOVING LTD. TEL: +972 (8) 9324273 FAKS: +972 (52) 4845278
oren@globus-lntr.co.il

Firma, yün deri ve postlar satmak istiyor.

Firma, bayan çantas› ve deri ürünleri almak istiyor.

‹RAN
200601102 Nima Shoes No.19 Beheshti Alley - Sarbaz St. Sepah Sq. P.O Box: 1614877911 Tahran TEL: +98 (21) 77546764
h.khazraee@gmail.com

> Ka¤›t hamurundan ve ka¤›ttan mamul ürünler FAS
200601211 YNNA HOLDING 233, BD. MOHAMED V – CASABLANCA TEL: +212 (2) 2447900 FAKS: +212 (2) 2303714
k.berbiche@ynna.ma

Firma, ahflap paketleme malzemeleri üreticileri ile temas kurmak istiyor.

Firma, g›da pirofosfat sodas› üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601207 LABORATOIRES KOSMOPHARM LOTISSEMENT LINA, RUE 5, Z.I. SIDI MAÂROUF – 20550 CASABLANCA TEL: +212 (2) 2335220 FAKS: +212 (2) 2335893
c.badia@copaph-kph.ma

YUNAN‹STAN
200601114 HILA KONSTANTINA FAKS: +30 (210) 4226875
dhilas@hotmail.com

Firma, Türkiye’den ayakkab› almak istiyor. Hadi Khazraee ile +98-912-3456962 numaral› cep telefonundan da temas kurulabilir.

Firma, ambalaj üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

‹RAN
200601034 Arvin Trading Co Ghasem Aliyan Alley, Abrisham St., Behesht Sq., Shahid Rajayi Ave., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 55319568 FAKS: +98 (21) 55066306 Firma, ka¤›t almak istiyor. 200601038 N.N.T Co TEL: +98 (21) ) 88837371 FAKS: +98 (21) ) 88837371
nnt5@yboard.net

Firma, kap› ve dolap almak istiyor.

PAK‹STAN
200601081 Lagoon Leather Products
lagoonp@lagoonp.com

> Deri ve deri mamulleri FAS
200601193 ZAHRA ELECTRICAL COMPANY 11 JNAN BENKIRANE RUE 1 SIDI BOUJIDA – FÈS 30000 TEL: +212 (3) 5764887 FAKS: +212 (6) 1351840
zahraelc@yahoo.com

Deri ürünleri üreticili¤i ve sat›fl› yapan firma, ülkemizde de sat›fl yapmak istiyor.

Firma, kozmetik ve eczac›l›k hammaddeleri üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

GÜNEY AFR‹KA
200601024 PENTA TECHNOLOGIES Durban, SA TEL: +27 (31) 3012222 FAKS: +27 (31) 3072818
info@pentatech.co.za

YUNAN‹STAN
200601147 SKONDRAS FASHION ACCESSORIES TEL: +30 (210) 9939909 FAKS: +30 (210) 9939204
marketing@skondras.gr

Firma, ayakkab› malzemeleri üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601212 ZAHRA ELECTRICAL COMPANY 11 JNAN BENKIRANE RUE 1 SIDI BOUJIDA – FÈS 30000 TEL: +212 (3) 5764887 FAKS: +212 (6) 1351840
zahraelc@yahoo.com

Firma, ka¤›t havlu, çimento torbas› ve bask› ka¤›d› almak istiyor.

Firma, çanta ve ayakkab› almak istiyor. 200601149 N.K.MIHAILIDIS LEOHARUS 2 10562 Atina TEL: +30 (210) 3211723 FAKS: +30 (210) 3215609
pook@acci.gr

‹SRA‹L
200601146 M.N. MARKETING
moshely@bezeqint.ne

Firma, sanayi temizlik kimyasallar› ve organik at›klar› azaltma ve yok etme sistemleri satmak istiyor.

‹RAN
200601063 Pakshoo Chemical & Manufacturing Co. No.74, South West of Argentine Sq., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 88710891 FAKS: +98 (21) 88552852
expo@pakshoo.com

Firma, bebek bezi almak istiyor.

> Petrol ürünleri ve yak›tlar A.B.D.
200601087

Firma, ayakkab› malzemeleri üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak

Firma, çanta ve kemer almak istiyor.

A¤ustos 2006 l EKONOM‹K FORUM 109

BÜLTEN

‹flbirli¤i Teklifleri

Firma, hijyenik ürünler, deterjan ve kozmetik ürünleri almak istiyor.

Firma, mum almak istiyor.

‹SRA‹L
200601168 DS CHEMICALS GROUP TEL: +972 (52) 2420925
danniely@gmail.com

> Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler FAS
200601206 FULL NEGOCE RÉSIDENCE NADIA, IMM.”H”PMATEAU N°15 – CASABLANCA TEL: +212 (2) 2231641 FAKS: +212 (2) 222343 Firma, plastik ürünler üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601210 RICHBOND S.A KM 11,7 AUTOROUTE CASARABAT – CASABLANCA 20400 TEL: +212 (2) 2754886 FAKS: +212 (2) 2754800
aabkar@richbond.ma

200601171 BEN YACOVE LAMINATING AND EMBOSSING TEL: +972 (50) 3011503 FAKS: +972 (4) 9843289
maliby@walla.com

200601188 INTER TRIDIM TEL: +212 (2) 2334882 FAKS: +212 (2) 2334839
marghan.intertridim@menara.ma

Firma, otomobil koltu¤u için köpük almak istiyor.

Firma, çelik üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601191 FRANCE NÉON 113, BD. DE LA RÉSISTANCE CASABLANCA TEL: +212 (2) 2442682 FAKS: +212 (2) 2442682
ahtariki@yahoo.fr

Firma, deterjan üretiminde kullan›lmak üzere kimyasal madde ve kimya sektörü için plastik flifle ve kutu almak istiyor. 200601213 KOREN MATALON
kjmatalon@hotmail.com

YUNAN‹STAN
200601111 NIKO CELEPIS TEL: +302109850498 Firma, lateks eldiven almak istiyor. 200601113 POLYCHRONIS KYRIAKOPOULOS
info@technomedical.gr

Firma, ABD’de sat›lacak reçetesiz ilaç üreticileriyle temas kurmak istiyor.

Firma, alüminyum profil üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

KUVEYT
200601214 KUWAIT MEDICAL AND PHARMACEUTICAL EQ. CO. W.L.L. SULTAN SONS COMPLEX TEL: +96 (5) 4246205 FAKS: +96 (5) 4332815
kmpec-ku@hotmail.com

‹RAN
200601052 Bakhtar Padid Foulad Co. #2, 2nd Fl., No.6, South Shiraz Ave., Tehran, Iran TEL: +98 (21) 88602922 FAKS: +98 (21) 88033131
mohammadid2001@yahoo.co.sg

Firma, röntgen filmi almak istiyor.

Firma, yataklar için köpük üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

> Ana metaller ve ilgili ürünler FAS
200601189 SOMETAL CHEMIN DES DAHLIAS, AÏN SEBA CASABLANCA TEL: +212 (2) 2350558 FAKS: +212 (2) 2356728 Firma, FE ve 500 kalitesinde mazgall› çelik üretimi için ham demir üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601190 KIMA RESORT DOUAR MAKINA COMMUNE ENNAKHIL MARRAKECH TEL: +212 (2) 4329712 FAKS: +212 (2) 4329713
kimaresort@bci.ma

‹SPANYA
200601183 UNICA TEL: +34 (94) 8780025 FAKS: +34 (94) 8780723
export@unicamezclas.com

Firma, ilaç sanayisi alan›nda firmalarla temas kurmak istiyor.

Firma, kangal çelik çubuk almak istiyor.

‹SRA‹L
200601140 ATARIM TECHNICAL SUPPLY LTD P.O.BOX.1374 HODHASHARON 45100 TEL: +97297429393 FAKS: +97297451761
atarim10@bezeqint.net

PAK‹STAN
200601092 IFTEKHAR ENTERPRISES 202, 2nd Floor, International Plaza, Bohra Street Near Shangrila Chinese, Multan Cantt-Pakistan TEL: +92 (61) 4514650 FAKS: +92 (61) 4588741
iftekhar202@hotmail.com

Firma, çeflitli yerlerde kullan›m amac›yla kauçuk üretimi (araba lasti¤i, kablo d›fl›, lastik parçalar› vb.) yapan firmalarla temas kurmak istiyor.

‹SRA‹L
200601165 AGD INTERNATIONAL SOLUTIONS LTD TEL: +972 (54) 6957695
david@agd-int.com

Firma, köflebent almak istiyor. 200601150 S.A. ATARIM TEL: +972 (9) 7451761 FAKS: +972 (9) 7459393
atarim10@bezeqint.net

Uluslararas› çapta ticaret ile u¤raflan firma, tekstil ve tekstil malzemeleri, giyim eflyalar› ve aksesuarlar›, ev kullan›m› için gliserin, sabun, deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfümeri, kozmetik ve tuvalet malzemeleri, g›da maddeleri ve içecekler, inflaat malzemeleri, yap› malzemeleri ve ev eflyalar› almak istiyor.

Firma, PVC ve plastik su borusu almak istiyor. 200601169 DS CHEMICALS GROUP TEL: +972 (52) 2420925
danniely@gmail.com

Firma, beton çeli¤i üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601187 TÔLE ET PROFIL SARL
sof_abderahmane@yahoo.fr

Firma, demir çelik ürünleri almak istiyor. 200601180 K.JEWELRY & BEADS
k_kansh@zahav.net.il

RUSYA
200601108 OOO “OTEL-SERVIS” 344068, ROSTOV-NA-DONU, UL.EVDOKIMOVA 37 “B” TEL: +7 (863) 2504993 FAKS: +7 (863) 2504990
hotel-service@aaanet.ru

Firma, kimya sektörü için plastik flifle ve kutu almak istiyor.

Firma, s›cak hadde çeli¤i üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

Firma, metal dökümü yapacak firmalarla temas kurmak istiyor.

KUVEYT
200601153 KUWAIT SWEDISH GENERAL TRAD. & CONT P.O. BOX: 889 SAFAT 13009 TEL: +9652429119 FAKS: +9652432857
seenukuwait@yahoo.com

Firma, sabun flampuan ve benzeri temizlik ürünleri almak istiyor.

YUNAN‹STAN
200601118 TECHNOVA TEL: +302103453776 Firma, gümüfl parlatma malzemeleri almak istiyor. 200601119 HGF HELLENIC GREEN FUEL TEL: +302109598049 FAKS: +302109570697

Firma, alüminyum bobin ve plaka almak istiyor,

TÜRK‹YE
200601200 ABDULLAH ERÇAKALLI KARABAfi MAH.BELDE SOK.NO: 5/8 ‹ZM‹T TEL: +90 (532) 6265630 FAKS: +90 (264) 2739722
abdullahercakalli@hotmail.com

Firma, temsilcisi oldu¤u Makedonya

110 EKONOM‹K FORUM k A¤ustos 2006

‹flbirli¤i Teklifleri

BÜLTEN

firmas›n›n elinde bulunan 16-20 mm çap ve 137-167 cm uzunluklarda 1200 kg çubuk titanyum (Ti 92, 68%) metali için al›c›lar ar›yor.

Firma, Formula 1 ekipmanlar› konusunda firmalarla temas kurmak istiyor.

FAS > Metalik olmayan di¤er ürünler ‹RAN
200601045 Almas Gallery Co Tehran, Iran TEL: +98 (21) 55334832 FAKS: +98 (21) 55334832 Firma, cam ve kristal eflyalar almak istiyor. 200601061 S.H.A Trading Co. No.87, 1st Fl.,Saraye Haj Hasan, Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 55606039 FAKS: +98 (21) 55801225 Firma, züccaciye almak istiyor. 200601219 COPRI 34-36 BD D OUDJA(PLACE DES MARECHAUX) CASABLANCA TEL: +212 (22) 400019 FAKS: +212 (22) 400033 Firma, otomobil yedek parça üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

FAKS: +212 (3) 7716421
cheikhmaelainin@yahoo.fr

Firma, çimento üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601186 EUROCLIMA 75, BD. EMILE ZOLA – CASABLANCA TEL: +212 (2) 2541586 FAKS: +212 (2) 2541600
sani2000@marocnet.net.ma

202, 2nd Floor, International Plaza, Bohra Street Near Shangrila Chinese, Multan Cantt-Pakistan TEL: +92 (61) 4514650 FAKS: +92 (61) 4588741
iftekhar202@hotmail.com

GÜNEY AFR‹KA
200601021 PINETOWN PRECISION ENGINEERING
eve@naacam.co.za

YUNAN‹STAN
200601129 MINOS S.A. TEL: +30 (231) 0799502 FAKS: +30 (213) 0799571
avramidou@minossa.gr

Firma, seramik lavabo almak istiyor. 200601132 BEPO CLEAN BERBERATO HIOS P.K.82100 TEL: +30 (227) 1022989 FAKS: +30 (227) 1022205 Firma, cam flifle almak istiyor. 200601137 TSIMPROS ALEKSANDROS ARAPAKI 7 B KALLITHEA TEL: +30 (210) 9592036 FAKS: +30 (210) 9592036
I_giovanni@mycosmos.gr

Firma, seramik sa¤l›k cihazlar› ve fayans üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601198 MADITIB S.A.R.L 24, KISSARIAT BEN LATAAR, RUE LUGHRENI DERB OMAR – CASABLANCA TEL: +212 (2) 2305316 FAKS: +212 (2) 2318860
maditib@menara.ma

Uluslararas› çapta ticaret ile u¤raflan firma, tekstil ve tekstil malzemeleri, giyim eflyalar› ve aksesuarlar›, ev kullan›m› için gliserin, sabun, deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfümeri, kozmetik ve tuvalet malzemeleri, g›da maddeleri ve içecekler, inflaat malzemeleri, yap› malzemeleri ve ev eflyalar› almak istiyor.

Firma, otomotiv parçalar› ve aksesuarlar› satmak istiyor.

‹RAN
200601051 Yadak Rooz Co. 17th Fl., No.254, Ferdos Blvd., 2nd Sadeghiyeh Sq., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 44042217 FAKS: +98 (21) 44005424 Firma, motosiklet parçalar› almak istiyor

YUNAN‹STAN
200601112 DOORLINE FILELLINON & IONIAS 9 PEREA 57014 THESSALONIKIS FAKS: +30 (239) 2075534
info@door-line.gr

Firma, stor ve aksesuarlar› ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601208 J. BOUZAGLO TEL: +212 (6) 1213810
jdb.scofac@scofac.ma

> Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler ALMANYA
200601080 T & V Rüzgar Consulting Obere Römerhofstraße 77 61381 Friedrichsdorf TEL: +49 (177) 2494089
zafer.ruzgar@gmx.de

Firma, iç ve d›fl güvenlik kap›lar› almak istiyor. 200601135 GIVANNI ISOLABELLA 135 TRITONOS STR.P.K.17562 P.FALIRO TEL: +30 (210) 3832949 FAKS: +30 (210) 3832872
isolabella@panafonet.gr

Firma, panjur üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

Firma, cam bardak almak istiyor.

‹RAN > Mamul ürün ve malzemeler ALMANYA
200601216 MM MERCHANDISING MEDIA GMBH MEDIENALLEE 9 D-85774 UNTERFOHRING TEL: +49 (89) 95078679 FAKS: +49 (89) 95078679
nancy.strehlau@merchandisingmedia.c om

200601062 Pouria Trading Co. No.68, Amiri Passage, Beheshti St., Karaj, Iran. TEL: +98 (261) 2225739 FAKS: +98 (261) 2225739
pouriaworld@mailcity.com

Firma, yer karolar› almak istiyor. 200601141 HYDRO GAS TECH KORAI 6 GALATSI P.K.11146 TEL: +30 (210) 2917171 FAKS: +30 (210) 2917171
h-tech@otenet.gr

Alman firmalar›na d›fl ticaret alan›nda dan›flmanl›k hizmetleri sunan firma, Inkjet ve etiket makineleri alan›nda faaliyet gösteren bir Alman firmas› ad›na Türkiye’de distribütör firma ar›yor. ‹lgilenen firmalar›n belirtilen e-posta adresine firma bilgileri ile baflvurmalar› beklenmektedir.

Firma, polietilen almak istiyor.

KUVEYT
200601148 UNITED GROUP FOR PETROLEUM SERVICES COMPANY P.O. BOX: 20465 SAFAT 13065 TEL: +9652411245 FAKS: +9652426094
motocave@hotmail.com

Firma, s›hhi tesisat malzemeleri almak istiyor.

DAN‹MARKA
200601079 Danimarka Büyükelçiligi Mahatma Gandi Cad. No: 74 G.O.P. 06700 Ankara TEL: +90 (312) 4466141 dahili FAKS: +90 (312) 4472499
tugkoc@um.dk

> Motorlu tafl›t, römork ve araç parçalar› ALMANYA
200601217 MM MERCHANDISING MEDIA GMBH MEDIENALLEE 9 D-85774 UNTERFOHRING TEL: +49 (89) 95078679 FAKS: +49 (89) 95078679
nancy.strehlau@merchandisingmedia.c om

Firma, Formula 1 ekipmanlar› konusunda firmalarla temas kurmak istiyor.

FAS
200601185 CHEIKH MAELAININ SECTEUR 6 BLOC C2 HAY RIYAD TEL: +212 (7) 9430015

Firma, sokak lambas› dire¤i almak istiyor.

PAK‹STAN
200601094 IFTEKHAR ENTERPRISES

Accustrip A/S firmas›, üretmekte oldu¤u “Accu Compact System/Central System” ve “Partial Flow Central System” ya¤ ay›rma ve s›v› filtrasyon sistemlerinin Türkiye pazar›nda sat›fl›n›, temsilcili¤ini ya da ithalat›n› yapacak firmalar ar›yor. Söz konusu sistemler, metal kesme ifllemleri s›ras›nda yay›lan so¤utma ve

A¤ustos 2006 l EKONOM‹K FORUM 111

BÜLTEN

‹flbirli¤i Teklifleri

ya¤lama s›v›lar›n›n prosesinde (temizleme ve geri kazan›m) baflar› ile kullan›lmaktad›r. Temizleme iflleminin bir di¤er etkisi ise kesme uçlar›n›n dayan›kl›l›¤›n›n ve ömrünün artmas›d›r. Bu sistemlerin kapasitesi 300 ile 2400lt/dk. aras›nda de¤iflebilmekte ve minimum 30 mikron boyuta kadar filtreleme yap›labilmektedir. Boya, g›da ve plastik endüstrilerinde de yayg›n olarak kullan›labilen sistemlerle ilgili bilgilere firman›n www.accustrip.com adresinden ulaflabilir. Danimarka firmas›n›n iflbirli¤i yapmay› düflündü¤ü Türk firmas›nda arad›¤› temel özellikler afla¤›daki gibidir; k Türkiye’deki mekanik imalat sektörü ve ya¤ temizleme sistemleri hakk›nda tecrübe sahibi olmal›, tercihen ilgili sektörde yer almal› ya da yak›n iflbirli¤i içinde olmal›d›r, k Temsilcilik ya da distribütörlük alan›nda tecrübeli olmal›d›r, k Benzer ya¤ temizleme sistemleri üreten rakip firmalar ile herhangi bir iliflkisi bulunmamal›d›r.

temizlik makineleri almak istiyor.

anastasia@galexpo.lviv.ua

augustin@sachon.de

‹SRA‹L
200601173 ATUDA REPRESENTATION & TRADING LTD. TEL: +972 (3) 5162123 FAKS: +972 (3) 5101468
atudarep@smile.net.il

Firma, alüminyum ve PVC profil üretimi için makine ve alet almak istiyor.

JAPONYA
200601100 Kahya Co., Ltd. 3-4-11TARUMICHO, SUITA CITY, OSAKA, JAPAN TEL: +81 (6) 63689730-9732 FAKS: +81 (6) 63689733 Firma, havadaki saf oksijenden ozon elde etmeye yarayan Green System markal› ozon jeneratörü satmak istiyor. Bu yöntemle ozon üretimi esnas›nda ortama zararl›, zehirli maddeler ç›kmad›¤› belirtilmektedir. T›bbi tesislerde, iflyerlerinde, süpermarketlerde, g›da iflleme tesislerinde, deniz ürünleri iflleme tesislerinde, tar›m ürünleri üretimi ve iflleme tesislerinde, yemek fabrikalar› ve bunlar›n da¤›t›m araçlar› ile hamam, yüzme havuzu, oteller vb hijyeninde kullan›lan jeneratörün, Asya’da büyük soruna yol açan kufl gribinden korunmada çok yararl› oldu¤u bildirilmifltir.

Alt›nc› Uluslararas› Yat›r›m ve Emlak Fuar›, “Ukraine-EU” nun, 4-6 Ekim 2006 tarihleri aras›nda Lviv flehrinde yap›laca¤› bildiriliyor. Program›nda çok say›da konferans, çal›fltay, yuvarlak masa toplant›lar› ve sunufllar›n bulundu¤u Fuar’da, yat›r›mlara, yenilikçi teknolojilere, yeni emlak alanlar›n›n keflfine yer verilecek ve kat›l›mc›lar›n ve yabanc› yat›r›mc›lar›n Ukrayna’ya yat›r›m olanaklar› ve koflullar› hakk›nda bilgilendirilmesi amaçlanmaktad›r. Fuar’da Ukrayna’daki yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi ile ilgili mali kurumlar, kiralama kurulufllar›, dan›flmanl›k, denetim ve hukuk firmalar›yla piyasa altyap›s› konusunda faaliyeti olan kurulufllar tan›t›lacakt›r. Fuar›n reklam hizmetleriyle ilgili olarak pazarlama müdürü Oleksandr Svystun ile +380 (32) 2949114 numaral› telefondan temas kurulabilir.

Alman Elektrik Elektronik Sanayicileri Derne¤i (ZVEI) ile yay›nc›l›k grubu W. SACHON GMBH + CO taraf›ndan ortaklafla haz›rlanan, Al›c›lar Rehberi’nin (Electro Electronics Buyers’ Guide) www.german-electronicindustry.com adresinden online olarak kullan›ma sunuldu¤u bildirilmifltir. Söz konusu Rehberin CD-ROM sürümü de bulunmaktad›r.

FAS
200601194 ZAHRA ELECTRICAL COMPANY 11 JNAN BENKIRANE RUE 1 SIDI BOUJIDA – FÈS 30000 TEL: +212 (3) 5764887 FAKS: +212 (6) 1351840
zahraelc@yahoo.com

Firma, elektrik malzemeleri üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor. 200601196 FABRILEC SA 81, RUE EL BANAFSAJ, MERS SULTAN – CASABLANCA TEL: +212 (2) 2268048 FAKS: +212 (2) 2268004
fabrilec@wanadoo.net.ma

YUNAN‹STAN
200601158 MINOS S.A. TEL: +30 (231) 0799502 FAKS: +30 (231) 0799571
avramidou@minossa.gr

FAS
200601195 EUROCLIMA 75, BD. EMILE ZOLA – CASABLANCA TEL: +212 (2) 2541586 FAKS: +212 (2) 2541600
sani2000@marocnet.net.ma

Firma, elektrik ›s›t›c›lar› ve günefl sistemli ›s›t›c›lar almak istiyor.

ÖZBEK‹STAN
200601174 ASLI-GM LTD 31, MUKIMI TASHKENT TEL: +998901759307 FAKS: +998713628947
bwa-gmn@globalnet.uz

Firma, klima ve ›s›t›c› üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

Firma, transformatör, disjonktör, elektrik dü¤meleri, rezistör, voltaj regülatörü, izolatör vb ürünler üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

‹RAN
200601035 Turkan Moghan Industrial Slaughter House TEL: +98 (21) 55807560 Firma, mezbaha makineleri almak istiyor. 200601041 Kelardasht Dimension Stone Co No.125, 4th Fl., Karimkhan Zand St., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 88843445 FAKS: +98 (21) 88844459
commercial@kelardashtstone.com

MACAR‹STAN
200601218 DANUBIUS HOTELS NYRT. H-1051 BUPEST, SZT ISTVAN TER 11 TEL: +36 (1) 8894141 FAKS: +36 (1) 8894143
centralpurchasing@danubiusgroup.co m

‹RAN
200601032 Novin Ghateh Iran Co No.8, Todehdehghan Alley, Sobhany St., Ghazvin St., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 55777634 FAKS: +98 (21) 55741019 Firma, arabalar için akü almak istiyor 200601064 Reza Trading Co. No.2,3rd Fl., Birjand Alley, N. Azadi St., Karimkhan St., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 88897737 FAKS: +98 (21) 88897737 Firma, otomobil aküleri almak istiyor. 200601068 Parsian Control Pouya Co. #4, Dogol Bldg., Corner of Shahid Ali Akbari St., Sh. Motahari St., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 887338630 FAKS: +98 (21) 887338630 Firma, elektrik donan›mlar› ve sanayi otomasyonlar› almak istiyor.

Firma, dikifl, boya ve ambalaj makineleri almak istiyor.

Firma, otel ekipmanlar› konusunda firmalarla temas kurmak istiyor.

> Elektriksel makineler, düzenekler, donan›mlar ve tüketim malzemeleri ALMANYA
200601103 WERLAG W. SACHON.GMBH + CO SCHLOSS MINDELBURG D 87714 MINDELHEIM TEL: +49 (82 6) 999510 FAKS: +49 (82 6) 9996510

UKRAYNA
200601083 Joint-Stock Company “Gal-EXPO” 30, Vynnychenko St., 79008, Lviv, Ukraine TEL: +380 (32) 2970627-28

Firma, do¤al tafllar ve ilgili makineler almak istiyor. 200601069 Aria Forklift Co. No.122, Azadi Ave., Opp.Veterinary Faculty, Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 66929099 FAKS: +98 (21) 66929098 Firma, kald›rma tertibatl› kamyonlar almak istiyor

‹SPANYA
200601124 KRUGER TEL: +34948318405 FAKS: +34948318453
kruger@kruger.es

‹SRA‹L
200601181 ASTEK SURVEILLANCE TEL: +972 (3) 9217034 FAKS: +972 (3) 9216807
astek@012.net.il

Firma, normal ve yüksek bas›nçl›

112 EKONOM‹K FORUM k A¤ustos 2006

‹flbirli¤i Teklifleri

BÜLTEN

Firma, güvenlik ve alarm sistemleri konusunda firmalarla temas kurmak istiyor.

PAK‹STAN
200601095 IFTEKHAR ENTERPRISES 202, 2nd Floor, International Plaza, Bohra Street Near Shangrila Chinese, Multan Cantt-Pakistan TEL: +92 (61) 4514650 FAKS: +92 (61) 4588741
iftekhar202@hotmail.com

ROMANYA
200601088 EnergoBit EnergoBit Prod Srl, Cluj Napoca, ROMANIA TEL: +40 (264) 207509 FAKS: +40 (264) 207555
cristian.bordei@energobit.com

Alçak ve orta gerilim tali elektrik da¤›t›m›nda kullan›lan elektrik donan›mlar› alan›nda çal›flan Romen flirketi, uzun vadeli iflbirli¤i yapabilece¤i, güvenilir Türk ortak ar›yor. Firma, bu kapsamda elektrik da¤›t›m donan›mlar› tüccar ve da¤›t›c›lar› ve elektrik da¤›t›m iflleri tafleronlar› ile temas kurmak istiyor.

Bölgede kay›tl› olup hava kargo ifllerinde uzmanlaflm›fl olan firma, çeflitli uçak donan›mlar› satmak istiyor.

Firma, sandalet, el çantas› ve flemsiye almak istiyor. 200601036 Iranob Co No.57, Ghatari St., Hafte Tir, Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 88303196 FAKS: +98 (21) 88834127 Firma, mobilya almak istiyor. 200601048 Zartab Co. #5, No.14, Tavous Alley, S. Hafez St., Karimkhan, Tehran. Iran. TEL: +98 (21) 88939459 FAKS: +98 (21) 88891036 Firma, k›ymetli tafllar ve mücevher almak istiyor. 200601056 Bahar Trading Co. #4, 2nd Fl., No.44, Nahid St., Next to Tehran Grand Hotel, Motahari St., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 88701899 FAKS: +98 (21) 88701898 Firma, mutfak eflyalar› almak istiyor. 200601066 Sadaf Avaran Qeshm Co. No.50, Malek St., Torkamanestan,Motahari Ave., Tehran, Iran. TEL: +98 (21) 77650108 FAKS: +98 (21) 77609862 Firma, suni çiçek ve dekorasyon malzemeleri almak istiyor.

Uluslararas› çapta ticaret ile u¤raflan firma, tekstil ve tekstil malzemeleri, giyim eflyalar› ve aksesuarlar›, ev kullan›m› için gliserin, sabun, deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfümeri, kozmetik ve tuvalet malzemeleri, g›da maddeleri ve içecekler, inflaat malzemeleri, yap› malzemeleri ve ev eflyalar› almak istiyor.

PERU
200600421 EL TERCUMAN Tiravanti 302 Barranco 04 Lima, Peru-Sud America TEL: +51 (1) 2471522
eltercuman@hotmail.com

YUNAN‹STAN
200601152 XATMAR
xatmar@otenet.gr

Firma, kablo (myy-300) almak istiyor. 200601156 MINOS S.A. TEL: +30 (231) 0799502 FAKS: +30 (231) 0799571
avramidou@minossa.gr

> Mamul ürünler, mobilya, el iflleri, özel amaçl› ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri ENDONEZYA
200601077 RATTAN TURK A.S. Kemang Raya Jakarta TEL: +62 (816) 46000491
pasificli@gmail.com

Firma, temizlik malzemeleri almak istiyor. Saim Özgürler ile +51 1 97009480 numaral› cep telefonundan da temas kurulabilir.

Firma, elektrik ›s›t›c›lar› ve günefl sistemli ›s›t›c›lar almak istiyor. 200601160 MIXAS MENELAOS TEL: +30 (210) 5562065 FAKS: +30 (210) 5562354 Firma, elektrik donan›m› almak istiyor.

YUNAN‹STAN
200601107 ARISTIDIS G.FATOUROS PRAKSITELOUS 12 ELLINIKO Atina TEL: +30 (210) 9916626 FAKS: +30 (210) 9936387
giorfat@in.gr

Metal mobilya üretimi yapan firma uygun fiyatl› ürünlerini satmak istiyor. Tak›mlar›n ‹stanbul gümrük teslim fiyatlar› 250$-300$ aras›ndad›r. Ürünleri Belçika patenti tafl›y›p, 25 farkl› renk seçme olana¤› bulunmaktad›r.

Firma, mobilya almak istiyor. 200601109 LYSIS S.A. KAPADOKIAS 3 KALAMARIA 55134 THESSALONIKI TEL: +30 (231) 0434347 FAKS: +30 (231) 0436590
lysis@lysiscom.gr

> Optik ve hassas ölçüm ayg›tlar›, saatler, eczac›l›k ürünleri ve t›bbi tüketim malzemeleri PAK‹STAN
200601028 AL-ETAMAAD SURGICO RANGPURA ROAD SIALKOT PAKISTAN TEL: +92 (52) 4594137 FAKS: +92 (52) 4587089
aletamaad_surgico2005@yahoo.com

FAS
200601209 BROSSERIE DU SAHEL N°88, Z.I. DU SAHEL, KM 28, ROUTE D’EL JADIDA – 26400 HAD SOUALEM TEL: +212 (2) 2964670 FAKS: +212 (2) 2964671
infos@brosahel.com

Firma, mobilya almak istiyor. 200601110 K.STAMATIOU KAI SIA O.E. TEL: +30 (274) 1026171 FAKS: +30 (274) 1026170
stamatiou@otenet.gr

Firma, süpürge, tuvalet f›rças› v.b ürünler üretici ve ihracatç›lar›yla temas kurmak istiyor.

GÜNEY AFR‹KA
200601025 PETER STUART (PTY) LTD Johannesburg, SA TEL: +27 (11) 7862323 FAKS: +27 (11) 7736439
Jeff@pjastuart.co.za

Firma, cerrahi ve difl hekimli¤i ile ilgili aletler ve çeflitli amaçlar için makas, b›çak ve di¤er kesici aletler satmak istiyor

‹SRA‹L
200601163 D. RUBIN AGENCIES TEL: +972 (54) 2208810
drubin1@017.net.il

Firma, mobilya almak istiyor. 200601115 MIKANT S.A. 29 ALEXIOUPOLEOS STR. 164 52 ARGIROUPOLI TEL: +30 (10) 9932746 FAKS: +30 (10) 9939994 Firma, mobilya almak istiyor. 200601116 HIGH LIFE PRODUCTS PIREOS 6 104-31 OMONIAATINA TEL: +302105233464

> Nakliye ekipman› B‹RLEfi‹K ARAP EM‹RL‹KLER‹
200601098 Aleaxander Shaposhnikov
alexemirates@hotmail.com

Firma, mobilya satmak istiyor.

Firma, tek kullan›ml›k plastik tabak, bardak, kase, çatal, b›çak ve benzeri ürünler almak istiyor.

‹RAN
200601030 Pars Arvin Shargh Co 2nd Fl., No.1.2, Razi Alley, S. Felesin St., TEL: +98 (21) 66499142 FAKS: +98 (21) 66499143

MACAR‹STAN
200601125 MONIKA CSILLAG
katicano@citromail.hu

Birleflik Arap Emirlikleri Sharjah Uluslararas› Havaalan› Serbest

Firma, ev dekorasyon malzemeleri almak istiyor.

A¤ustos 2006 l EKONOM‹K FORUM 113

BÜLTEN

‹flbirli¤i Teklifleri

FAKS: +302105236683
gmanager@highlife.gr

Firma, gerçek saçtan üretilmifl peruk ve postifl almak istiyor 200601117 HOME COLLECTION PAPAGU 61 & 175 13451 KAMATERO TEL: +30 (210) 2388418
info@saleshomecollection.gr

Firma yetkilisi ile +996 502 532 934 numaral› cep telefonundan da temas kurulabilir.

> Onar›m, bak›m ve montaj hizmetleri ROMANYA
200601089 EnergoBit EnergoBit Prod Srl, Cluj Napoca, ROMANIA TEL: +40 (264) 207509 FAKS: +40 (264) 207555
cristian.bordei@energobit.com

FAKS: +40 (264) 207555
cristian.bordei@energobit.com

UKRAYNA
200601085 Joint-Stock Company “Gal-EXPO” 30, Vynnychenko St., 79008, Lviv, Ukraine TEL: +380 (32) 2970627-28
anastasia@galexpo.lviv.ua

Alçak ve orta gerilim tali elektrik da¤›t›m›nda kullan›lan elektrik donan›mlar› alan›nda çal›flan Romen flirketi, uzun vadeli iflbirli¤i yapabilece¤i, güvenilir Türk ortak ar›yor. Firma, bu kapsamda elektrik da¤›t›m donan›mlar› tüccar ve da¤›t›c›lar› ve elektrik da¤›t›m iflleri tafleronlar› ile temas kurmak istiyor.

Firma, bahçe mobilyas› almak istiyor. 200601120 MIHALIS EVANGELINOS AG.ANDRIANU 42 NAFPLIO TEL: +30 (275) 2023755
argis1@otenet.gr

Firma, Karagöz figürleri almak istiyor. 200601127 TSIMPROS ALEKSANDROS GIANNIS TSIMPROS TEL: +302109592036 FAKS: +302109592036
I_giovanni@mycosmos.gr

Firma, hediyelik eflya almak istiyor. 200601130 ENTEXNO TEL: +30 (210) 5134460 FAKS: +30 (210) 6898226
eleni@topontiki.gr

Firma, tak› ve di¤er aksesuarlar için tafllar almak istiyor. 200601139 N.K.MIHAILIDIS LEOHARUS 2 10562 TEL: +30 (210) 3211723 FAKS: +30 (210) 3215609
pook@acci.gr

Alt›nc› Uluslararas› Yat›r›m ve Emlak Fuar›, “Ukraine-EU” nun, 4-6 Ekim 2006 tarihleri aras›nda Lviv flehrinde yap›laca¤› bildiriliyor. Program›nda çok say›da konferans, çal›fltay, yuvarlak masa toplant›lar› ve sunufllar›n bulundu¤u Fuar’da, yat›r›mlara, yenilikçi teknolojilere, yeni emlak alanlar›n›n keflfine yer verilecek ve kat›l›mc›lar›n ve yabanc› yat›r›mc›lar›n Ukrayna’ya yat›r›m olanaklar› ve koflullar› hakk›nda bilgilendirilmesi amaçlanmaktad›r. Fuar’da Ukrayna’daki yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi ile ilgili mali kurumlar, kiralama kurulufllar›, dan›flmanl›k, denetim ve hukuk firmalar›yla piyasa altyap›s› konusunda faaliyeti olan kurulufllar tan›t›lacakt›r. Fuar›n reklâm hizmetleriyle ilgili olarak pazarlama müdürü Oleksandr Svystun ile +380 (32) 2949114 numaral› telefondan temas kurulabilir.

Alçak ve orta gerilim tali elektrik da¤›t›m›nda kullan›lan elektrik donan›mlar› alan›nda çal›flan Romen flirketi, uzun vadeli iflbirli¤i yapabilece¤i, güvenilir Türk ortak ar›yor. Firma, bu kapsamda elektrik da¤›t›m donan›mlar› tüccar ve da¤›t›c›lar› ve elektrik da¤›t›m iflleri tafleronlar› ile temas kurmak istiyor.

> Emlakç›l›k hizmetleri UKRAYNA
200601084 Joint-Stock Company “Gal-EXPO” 30, Vynnychenko St., 79008, Lviv, Ukraine TEL: +380 (32) 2970627-28
anastasia@galexpo.lviv.ua

> Karayolu ile ulaflt›rma hizmetleri ve boru hatt› ile nakliye hizmetleri ALMANYA
200601101 BLITZ Logistik GmgH Dessauer Strasse 2-4 20457 Hamburg TEL: +49 (40) 78107094 FAKS: +49 (40) 78107095
hamburg@blitz-l.de

> Radyo, televizyon, iletiflim, telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve düzenekler ALMANYA
200601104 WERLAG W. SACHON.GMBH + CO SCHLOSS MINDELBURG D 87714 MINDELHEIM TEL: +49 (82 6) 999510 FAKS: +49 (82 6) 9996510
augustin@sachon.de

Firma, bijuteri almak istiyor. 200601144 DYASEVAN LTD 37 KERASIAS STR.15238 HALANDRI Atina TEL: +30 (210) 6010168 FAKS: +30 (210) 6011462
e.anass@dyasevan.gr

Almanya’da faaliyet gösteren lojistik firmas›, otomobil yedek parçalar›ndan oluflan kargolar›n›n, Bandar Abbas Liman›’ndan (Hafen) Gjandsha’daki (Azerbaycan) fabrikaya tafl›mac›l›¤›n› yapabilecek firmalar ar›yor. Konteyn›rlar›n ortalama a¤›rl›¤› 12 Ton olup, Bandar Abbas Liman›na firman›n verece¤i referans numaralar› bulunan bofl konteyn›rlar ile dönülmesi gerekmektedir.

Alt›nc› Uluslararas› Yat›r›m ve Emlak Fuar›, “Ukraine-EU” nun, 4-6 Ekim 2006 tarihleri aras›nda Lviv flehrinde yap›laca¤› bildiriliyor. Program›nda çok say›da konferans, çal›fltay, yuvarlak masa toplant›lar› ve sunufllar›n bulundu¤u Fuar’da, yat›r›mlara, yenilikçi teknolojilere, yeni emlak alanlar›n›n keflfine yer verilecek ve kat›l›mc›lar›n ve yabanc› yat›r›mc›lar›n Ukrayna’ya yat›r›m olanaklar› ve koflullar› hakk›nda bilgilendirilmesi amaçlanmaktad›r. Fuar’da Ukrayna’daki yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi ile ilgili mali kurumlar, kiralama kurulufllar›, dan›flmanl›k, denetim ve hukuk firmalar›yla piyasa altyap›s› konusunda faaliyeti olan kurulufllar tan›t›lacakt›r. Fuar›n reklam hizmetleriyle ilgili olarak pazarlama müdürü Oleksandr Svystun ile +380 (32) 2949114 numaral› telefondan temas kurulabilir.

Firma, futbol topu almak istiyor.

> Mimarl›k, inflaat, hukuk, muhasebe ve iflletme konular›nda hizmetler KIRGIZ‹STAN
200601106 KATRE TRADE &TRANS Gorki 22 Bishkek KIRGIZISTAN TEL: +996 (312) 424940
hayrullah@katretrade.com

Alman Elektrik Elektronik Sanayicileri Derne¤i (ZVEI) ile yay›nc›l›k grubu W. SACHON GMBH + CO taraf›ndan ortaklafla haz›rlanan, Al›c›lar Rehberi’nin (Electro Electronics Buyers’ Guide) www.german-electronicindustry.com adresinden online olarak kullan›ma sunuldu¤u bildirilmifltir. Söz konusu Rehberin CD-ROM sürümü de bulunmaktad›r.

> Havayolu ile tafl›mac›l›k hizmetleri B‹RLEfi‹K ARAP EM‹RL‹KLER‹
200601097 Aleaxander Shaposhnikov
alexemirates@hotmail.com

> Bask›, matbaa ve ilgili hizmetler HIRVAT‹STAN
200601105 STANEK d.o.o. Kucan Marof, Marofska 45 42000 Varazdin HIRVATSKA TEL: +385 (42) 207215 FAKS: +385 (42) 641215
jelena@stanek.hr

Birleflik Arap Emirlikleri Sharjah Uluslararas› Havaalan› Serbest Bölgede kay›tl› olup hava kargo ifllerinde uzmanlaflm›fl olan firma, havayolu ile tafl›nan mallar›n teslimi ve özel kargo tafl›mac›l›¤› hizmetleri vermek istiyor.

Firma, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük yay›nevleri ile temas kurmak istiyor.

MISIR
200601099 Khaled Abdel Rahman P.O Box: 165 K Alkorashy Tanta FAKS: +20403294814
al_mostaqbal@maktoob.com

Rusça konuflulan ülkelere konteyn›r, vagon ve t›r tafl›mac›l›¤› yapan firma, K›rg›zistan (Biflkek) ve Özbekistan’da (Taflkent) açt›¤› ofislerde Türkiye’deki firmalara, bu ülkelerle ilgili yat›r›m dan›flmanl›¤›, ürün pazarlama ve ürün temini gibi konularda hizmet verdi¤ini bildiriyor.

> Kamu yarar›na hizmet ve tesisler ROMANYA
200601090 EnergoBit EnergoBit Prod Srl, Cluj Napoca, ROMANIA TEL: +40 (264) 207509

Haftal›k iflbirli¤i ilanlar› veren firma, M›s›r’da acente, distribütör, ortak ya da müflteri arayan Türk firmalar›n›n ilanlar›n› 3 ay süreyle ücretsiz olarak yay›nlayaca¤›n› bildiriyor.

114 EKONOM‹K FORUM k A¤ustos 2006


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:52
posted:12/19/2009
language:Turkish
pages:10