Docstoc

de cuong KTMT

Document Sample
de cuong KTMT Powered By Docstoc
					m«n häc

kiÕn tróc m¸y tÝnh
(60 tiÕt : 50 tiÕt lý thuyÕt ; 5tiÕt thùc hµnh ; 5 tiÕt bµi tËp lín) Ch-¬ng I: më ®Çu 1- LÞch sö ph¸t triÓn m¸y tÝnh a/ C¸c m¸y tÝnh c¬ ®iÖn ®Çu tiªn b/ C¸c thÕ hÖ cña m¸y tÝnh ®iÖn tö (MT§T) 2- S¬ ®å khèi MT§T Ch-¬ng II: biÓu diÔn th«ng tin trong m¸y tÝnh 1- hÖ ®Õm c¬ sè 2: 2- HÖ ®Õm c¬ sè 8 vµ c¬ sè 16: 3- HÖ BCD: 4- Sè biÓu diÔn gi¸ trÞ trong m¸y tÝnh: a/ Sè nguyªn kh«ng dÊu b/ Sè nguyªn cã dÊu c/ BiÓu diÔn sè thùc 5- BiÓu diÔn ký tù Ch-¬ng III: c¸c khèi c¬ b¶n cña m¸y tÝnh 1- Bé nhí trong 2- Bé xö lý trung t©m CPU: -Bé ®iÒu khiÓn CU -Bé thao t¸c d÷ liÖu ALU - c¸c thanh ghi 3- Liªn hÖ gi÷a c¸c khèi Ch-¬ng IV: lÖnh vµ chÕ ®é ®ia chØ 1- M· ho¸ lÖnh : a/ D¹ng thøc cña lÖnh b/ C¸ch thøc ghi lÖnh 2- C¸c kiÓu lÖnh: a/ Nhãm lÖnh chuyÓn d÷ liÖu b/ Nhãm sè häc c/ Nhãm logic, dÞch, quay d/ C¸c lÖnh so s¸nh e/ C¸c lÖnh rÏ nh¸nh f/ C¸c lÖnh ®Æc biÖt 3- C¸c chÕ ®é ®Þa chØ Ch-¬ng V: bé xö lý trung t©m CPU 1- Ho¹t ®«ng cña CPU

2- ThiÕt kÕ CPU 3- Bé ®ång xö lý (coprocessor) Ch-¬ng VI: vµo ra d÷ liÖu víi thiÕt bÞ ngo¹i vi 1- NhiÖm vô cña bé phèi ghÐp: - Phèi ghÐp víi phÇn cøng - Phèi ghÐp vÒ chøc n¨ng - C¸c vÝ dô 2- CÊu tróc chung cña bé phèi ghÐp I/O a/ cÊu tróc chung cña bé phèi ghÐp b/ C¸ch gi¶i m· ®Þa chØ cho phèi ghÐp I/O 3- C¸ch ®iÒu khiÓn vµo ra d÷ liÖu - Vµo ra b»ng c¸ch th¨m dß tr¹ng th¸i s½n sµng cña cæng - Vµo ra b»ng DMA - Vµo ra b»ng ng¾t Ch-¬ng VII: bé nhí m¸y tÝnh 1- §¹i c-¬ng 2- VÊn ®Ò dung l-äng, b¶o vÖ bé nhí - C¬ chÕ ®æi ®Þa chØ logic- vËt lý - Bé nhí m« t¶ trang 3- Bé nhí Èn a/ Nguyªn t¾c b/ Ho¹t ®éng cña bé nhí Èn c/ Bé nhí truy cËp theo néi dung 4- Bé nhí ¶o a/ nguyªn t¾c b/ C¬ chÕ trao ®æi th«ng tin c/ QuyÒn th©m nhËp d/ X¸c ®Þnh kÝch th-íc trang


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:53
posted:12/19/2009
language:Vietnamese
pages:2