Vad är nytt i ExOpen Web Reports 2 0 by onetwo3four5

VIEWS: 133 PAGES: 6

									Vad är nytt i ExOpen Web Reports 2.0?
VISUALISERING
ExOpen Web Reports har i sin senaste version integrerat en helt ny grafikmodul, som möjliggör
smidigt skapande av dashboards (informationspaneler) med olika typer av grafiska element
såsom diagram, indikatorer och hastighetsmätare. Allt i syfte att möjliggöra en
beslutsstödslösning som snabbt och effektivt kan åskådliggöra verksamhetskritisk information.


ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Användargränssnittet har genomgått en ansiktslyftning och innehåller också en del nya
efterfrågade funktioner, inte minst förbättrat stöd för export till Excel och utskrifter.

PUBLICERINGSGRÄNSSNITT
Design och publicering av rapporter eller informationspaneler görs som tidigare från ExOpen
Report i Excel. Samtidigt som möjligheterna till att skapa effektiva och estetiskt tilltalande
rapporter har förbättrats avsevärt, så har stor vikt lagts vid att processen att designa och
publicera skall vara så enkel och intuitiv som möjligt.

PRESTANDA
ExOpen Systems arbetar kontinuerligt med att förbättra prestanda och stabilitet. ExOpen Web
Reports 2.0 innehåller en mängd nyheter som i många fall kommer att innebära märkbara
prestandaförbättringar.

TEKNISKA NYHETER
En stor nyhet är att ExOpen Web Reports inte längre är begränsad till enbart Internet Explorer
som webbläsare och Windows som operativsystem. En annan nyhet är integrationen av
Microsofts så kallade ”Rich Internet Application” Silverlight.

KONTINUITET
Självklart kan du, som idag nyttjar äldre version av ExOpen Web Reports, fortsätta att använda
dina befintliga rapporter även efter uppgradering. För att dra nytta av all ny visualiserings-
funktionalitet behöver du inte heller börja om från början, utan du kan enkelt modifiera och
vidareutveckla de rapporter ni har idag.
December 2009                                      Sid 1 (6)
VISUALISERING
En nyckel till att effektivt kommunicera information är att åskådliggöra vad som är kritiskt. För de allra
flesta användare är det svårt att se mönster, trender, avvikelser eller måluppfyllelse enbart baserat på
siffror. Även för erfarna analytiker är visualisering ett bra hjälpmedel för att fånga innebörden i en större
informationsmängd utifrån en snabb överblick.

Ur detta perspektiv är det logiskt att så kallade informationspaneler (dashboards) har blivit allt mer
efterfrågade. En väl utformad informationspanel samlar den mesta av den information som en
användare behöver på en och samma skärmbild. Sammanhanget och vad som är kritiskt att agera på i
informationsmängden skall snabbt kunna uppfattas av användaren.

Informationspanel (dashboard)
Alla nya grafiska komponenter, liksom det traditionella excel-formatet, kan publiceras i obegränsat antal
variationer genom den nya funktionen för webbdesign. Här kan du enkelt designa och publicera alla
varianter av informationspaneler och rapporter.
December 2009                                           Sid 2 (6)
Grid (rutnätstabell)
Komponenten ”Grid” i ExOpen Web Reports är en grafiskt tilltalande rutnätstabell, med stora
möjligheter till visualisering. Självklart kan drill-down göras från valfri cell i rutnätstabellen. I tabellen
kan även varje kolumn sorteras samt att rader kan grupperas och summeras.

I rutnätstabellen kan grafiska element i form av indikatorer och trendlinjer infogas, se nedan.


Indikatorer
Indikatorer påminner om Excels villkorsformatering, och är ett utmärkt stöd för att påvisa t ex
måluppfyllelse eller förändring genom symboler i olika färg och form.

Trendlinjer (Sparklines)
Trendlinjer (Sparklines) är en form av ”minigraf” som ryms i en cell i rutnätstabellen. Trendlinjen saknar
till skillnad från traditionella diagram såväl Y- som X-skala, men är utformade för att på minimal yta ge
en tydlig bild över trender eller avvikelser. Därmed är trendlinjer ofta ett optimalt verktyg när det gäller
att visualisera och tydliggöra information på en begränsad yta.

Trendlinjen kan exempelvis användas för att visa perioden fram till innevarande period (såsom YTD),
eller bryta ned en period (t ex visa dagligt utfall för en viss månad).
December 2009                                             Sid 3 (6)
Diagram och grafer
I ExOpen Web Reports 2.0 stöds interaktiva diagram, med stora möjligheter att anpassa varianter och
färger baserat på dina önskemål. Interaktiviteten i diagrammen gör att du kan borra dig ner eller vidare i
informationen – direkt från t ex en stapel i ett stapeldiagram. Detta gör att tiden från en identifierad
avvikelse till analys är minimal.
En stor mängd olika diagram typer stöds, som samtliga kan publiceras i olika färgskalor samt med två-
eller tredimensionellt utseende.

Icke-traditionella diagram
För att påvisa grad av måluppfyllelse kan hastighetsmätare vara ett tydligt verktyg. Andra icke-
traditionella diagram är dioder liknande trafikljus, samt så kallade trattdiagram som lämpar sig väl för att
illustrera statistik relaterad till ett flöde, t ex olika säljstadier.
Bilder
ExOpen Web Reports stödjer publicering av bilder ihop med dina diagram och andra komponenter.
Exempelvis kan er logotyp visas på valfri plats i informationspanelen eller rapporten. Bilder kan även
användas som bakgrund till andra komponenter, som då om så önskas kan göras transparenta.
Rubriker
Till varje komponent kan en titel inkluderas. I tillägg till detta kan rubriker (textrutor) anges på valfri
plats i rapporten eller informationspanelen. Givetvis kan även rubriker innehålla dynamisk data hämtad
från underliggande källsystem.December 2009                                          Sid 4 (6)
ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Nytt användargränssnitt
Menyn för att välja rapporter och göra olika val har fått en ansiktslyftning och en del nya funktioner.
Bland annat finns numera nya menyval för urval i form av fritextinmatning och kalenderväljare. Drill-
downfunktionen har blivit mer intelligent, så att den nu indikerar om drill-down kan göras på markerad
cell eller graf.

 En liten men nyttig funktion är att via en knapp kunna minimera menyn, för att få maximal storlek på
själva rapporten eller informationspanelen. En lämplig funktion när t ex en rapport skall gås igenom via
projektor på ett möte.

Utskrifter och export
All information och all visualisering kan enkelt exporteras till excel. Alla grafiska element såsom diagram
och bilder följer med i exporten och kan enkelt skrivas ut eller klistras in i t ex Power Point eller Word.
Beroende på hur rapporten eller informationspanelen är publicerad kan användaren också få ut
information i äkta excelformat, som användaren kan bearbeta vidare efter egna önskemål.

Vid export till excel följer det numera alltid med en flik benämnd ”About”. I denna flik visas vilken
användare som exporterade informationen, samt när det skedde. I fliken finns också en länk, via vilken
alla användare av Web Reports direkt kan nå aktuell dashboard eller rapport och därmed få tillgång till
uppdaterad realtidsinformation.

PUBLICERINGSGRÄNSSNITT
Enkelt men kraftfullt
Som tidigare använder du ExOpen Report för att koppla upp och hämta data från era affärssystem,
kundstödssystem, HR-system, produktionssystem eller andra källor. Med detta som underlag kan du nu
enkelt skapa och designa dynamiska rapporter och informationspaneler som är såväl estetiska som
funktionella. Stor vikt har lagts vid att utforma logiken för design så intuitiv som möjligt, där du på fri
hand eller med hjälp av mallar kan formge din rapport precis som du vill ha den.
December 2009                                          Sid 5 (6)
PRESTANDA OCH STABILITET

Ständig utveckling
Precis som vid varje ny version av ExOpen Systems produkter har mycket fokus legat på att ytterligare
förbättra prestanda och stabilitet.

   Förbättringsområde              Resultat
   Sessionshantering              Förbättrad hantering av tillgängliga resurser samt minskad
                         minnesanvändning.
   Kopplingshantering              Minskat antal kopplingar som öppnas, ger i många fall
                         avsevärt förbättrade svarstider.
   Kösystem                   Prioritering av kritiska frågor, förbättrat beteende vid
                         nedlastad server.
   Kommunikation med              Snabbare laddnings- och uppdateringstider.
   webbtjänst (Web Services)


TEKNISKA NYHETER
Ökad plattformsneutralitet
Tidigare versioner av ExOpen Web Reports 2.0 har förutsatt en användarmiljö med Internet Explorer
som webbläsare och Windows som operativsystem. Detta då användaren nödvändigtvis har behövt
insticksmodul i form av Microsoft Office Web Components (OWC). I och med senaste version av ExOpen
Web Reports gäller dessa begränsningar endast för användare som vill eller behöver tillgång till mer
komplett kalkylbadsfunktionalitet via excelgränsnittet i sin webbläsare. Detta är rekommenderat
exempelvis för att kunna editera egna formler direkt i webbgränssnittet, hantera mer komplexa
budgetinmatningar eller stora mängder rader och kolumner i sina rapporter.

I övriga fall kan ExOpen Web Reports nyttjas utan OWC-komponent. I och med detta är Web Reports
inte längre begränsat till endast Internet Explorer som webbläsare och Windows som operativsystem.

För att få tillgång till visualiseringskomponenter i form av diagram, indikatorer och bilder förutsätts att
insticksmodulen Microsoft Silverlight laddas ned till webbläsaren, denna fungerar med alla ovannämnda
webbläsare samt givetvis Internet Explorer. Skulle någon användare välja att ej ladda ned denna
insticksmodul kan ändå information som finns publicerad i kalkylbladsformat visas, med vissa
begränsningar i bland annat layout, via html-läge.

Silverlight
Silverlight är en så kallad ”Rich Internet Application” (RIA) från Microsoft. Syftet med denna
insticksmodul (plug-in) är att via webbläsaren kunna leverera en mer ”applikationslik” och rik upplevelse
än via traditionella webbgränssnitt. Dessutom är en del av syftet att upplevelsen och utseendet skall
vara lika oavsett webbläsare. Insticksmodulen fungerar på såväl Windows som Mac OS och Linux.
Silverlight är kostnadsfritt att använda och installeras med sin minimala storlek på endast 4 MB på
omkring tio sekunder. ExOpen Web Reports kan användas utan denna insticksmodul, men Silverlight är
en förutsättning för alla de nya grafiska visualiseringsmöjligheter som finns i ExOpen Web Reports 2.0.Detta är ett informationsdokument och ej en produktspecifikation. Egenskaper eller funktioner i produkten ExOpen Web Reports 2.0 kan avvika
från vad som anges i detta dokument.
December 2009                                                        Sid 6 (6)

								
To top