INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT NOTICE OF HEARING CHỈ DẪN by onetwo3four

VIEWS: 12 PAGES: 2

									DC 6:4(5a)
Rev. 1/08
         INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT
             NOTICE OF HEARING
       CHỈ DẪN ĐIỀN GIẤY THÔNG BÁO HẦU TÒA

HEADING
   Enter the name of the county where you are filing the Complaint.
   Enter your first, middle, and last names. You are the plaintiff.
   Enter your spouse’s first, middle and last names. Your spouse is the defendant.
   The Clerk of the District Court will give you a case number when you file the Complaint.
   You must include the case number on any papers you file.
TIÊU ĐỀ
   Điền tên quận/hạt nơi nộp đơn.
   Điền tên, chữ lót và họ của quý vị. Quý vị là nguyên đơn.
   Điền tên, chữ lót và họ của người phối ngẫu. Ngươì phối ngẫu là bị đơn.
   Lục Sự tại Tòa Khu Vực sẽ cho quý vị số hồ sơ khi nộp đơn.
   Quý vị phải ghi số hồ sơ này vào tất cả giấy tờ nộp lên tòa.

HEADING
  Enter the name of the county where you are filing the Complaint.
  Enter your first, middle, and last names. You are the plaintiff.
  Enter your spouse’s first, middle and last names. Your spouse is the defendant.
  The Clerk of the District Court will give you a case number when you file the Complaint.
   You must include the case number on any papers you file.
BODY OF THE NOTICE OF HEARING
  In the first blank, print the name of the judge who has been assigned to your case. If you
   do not know the judge’s name, the Clerk of the District Court can provide it to you.
  In the second blank, print the name of the county where you filed your Complaint.
  In the third blank, print the district courtroom number where your hearing will take place.
  If you do not know the district courtroom number, the Clerk of the District Court can
   provide it to you. In some counties, there may be only one district courtroom, and so it
   may not have a number. If that is the case in your county, simply cross out this blank.
  In the fourth blank, print the number of the floor on which the district courtroom is
   located (i.e., first floor, second floor, etc.) If you do not know the floor on which the
   district courtroom is located, the Clerk of the District Court can provide that information
   to you.
  In the fifth blank, print the name of the county where you filed your Complaint.
  In the sixth and seventh blanks, print the street address and city where the courthouse is
   located.
  In the eighth, ninth and tenth blanks, print the date, month and year when your hearing
   will take place.
  In the eleventh and twelfth blanks, print the time (hour and whether it is a.m. or p.m.)
   when the hearing will take place.
NỘI DUNG GIÂY THÔNG BÁO HẦU TÒA
    Trong hàng trống thứ nhất, ghi tên vị chánh án được chỉ định xét xử vụ của quý vị. Nếu
    quý vị không biết tên vị chánh án, Lục Sự của Tòa Khu Vực sẽ cho quý vị biết.
    Trong khoảng trống thứ hai, ghi bằng chữ in tên quận/hạt nơi nộp đơn.
    Trong khoảng trống thứ ba, viết bằng chữ in số phòng xử nơi phiên tòa của quý vị sẽ
    đưọc xử. Nếu quý vị không biết số phòng, Lục Sự của Tòa Khu Vực sẽ cho quý vị biết.
    Trong một số quận/hạt đôi khi chỉ có một phòng xử, nên sẽ không có số phòng. Trong
    trường hợp này, chỉ cần gạch bỏ khoảng trống.
    Trong khoảng trống thứ tư, ghi bằng chữ in số lầu của phòng xử (thí dụ lầu một, lầu hai,
    v.v…) Nếu không biết số lầu, Lục Sự sẽ cho quý vị biết.
    Trong khoảng trống thứ năm, ghi bằng chữ in tên quận/hạt nơi nộp đơn.
    Trong khoảng trống thứ sáu và thứ bảy, ghi bằng chữ in địa chỉ và tên thành phố nơi tòa
    án toạ lạc.
    Trong khoảng trống thứ tám, chin và mười, ghi bằng chữ in ngày tháng năm của phiên
    tòa.
    Trong khoảng trống thứ mười một và mười hai, ghi bằng chữ in giờ (ghi rõ buổi sang hay
    chiều) của phiên tòa.

FINAL SIGNATURE
   On the first line print your first, middle, and last names.
   On the second line write your first, middle, and last names.
   On the third line enter your street address.
   On the fourth line enter the city, state, and ZIP code where you live.
   On the fifth line enter your telephone number, including the area code.
CHỬ KÝ CHUNG CUỘC
   Trong dòng thứ nhất, viết bằng chữ in tên, chữ lót và họ của quý vị.
   Trong dòng thứ hai, ký tên, chữ lót và họ của quý vị.
   Trong dòng thứ ba, ghi vào số nhà và tên đường của nhà quý vị.
   Trong dòng thứ tư, ghi tên thành phố, bang, và mã zip nơi cư ngụ.
   Trong dòng thứ năm, ghi số điện thoại, nhớ ghi số vùng.

CERTIFICATE OF SERVICE
  In the first, second and third blanks, print the day, month, and year when you mailed the
   copy of the Notice of Hearing to your spouse.
  In the fourth blank, put your spouse’s full address, including the street address, city, state
   and ZIP code.
  Sign your name in the last blank.
CHỨNG THƯ TỐNG ĐẠT
  Trong khoảng trống thứ nhất, thứ hai và thứ ba, ghi ngày tháng năm lúc quý vị gửi Giấy
   Thong Báo Hầu Tòa cho người phối ngẫu.
  Trong khoảng trống thứ tư, ghi đầy đủ địa chỉ của người phối ngẫu, gồm số nhà, tên
   đường, thành phố, bang và mã zip.
  Ký tên của quý vị vào khoảng trống cuối cùng.

								
To top