Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

shonot

VIEWS: 1,311 PAGES: 28

									‫792‬

‫לימודים אחרים‬
‫ידיעת השפה העברית‬
‫• מבחן ידע בעברית – יע"ל: חייבים במבחן ידע בעברית )מבחן יע"ל( מועמדים לתואר‬ ‫ראשון ולתואר שני, בעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית, או בעלי תואר ראשון מחו"ל.‬ ‫דרישה זו חלה על מועמדים לכל החוגים ויחידות הלימוד הקיימים באוניברסיטה‬ ‫)כולל חוגים שבהם שפת ההוראה אינה עברית(.‬ ‫מבחן יע"ל נערך על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה במסגרת המבחן הפסיכומטרי‬ ‫בשפות זרות. במבחן זה יש להוכיח רמת מיומנות לשונית הנדרשת בלימודים אקדמיים.‬ ‫המבחן מסווג את המועמדים לחמש רמות: נכשל, רמה א', רמה ב', רמה ג', פטור.‬ ‫מועמד שלא נבחן או שנבחן ולא הגיע לרמה א' לפחות או לרמה גבוהה מזו – בהתאם‬ ‫לדרישות יחידת הלימוד שבחר בה, לא יורשה להתחיל את לימודיו באוניברסיטה, אף אם‬ ‫עמד בתנאי הקבלה האחרים של החוג או של יחידת הלימוד שבחר בה.‬ ‫מועדי מבחן יע"ל והרישום אליו מתפרסמים בפרק "בחינת הכניסה הפסיכומטרית".‬ ‫תוצאות המבחן נשלחות למועמדים ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.‬ ‫מבחן יע"ל מיועד למועמדים ולתלמידים שטרם הגיעו לרמת "פטור".‬ ‫מבחן הידע בעברית מסווג את הנבחנים לחמש רמות בהתאם לתוצאות מבחן יע"ל בהתאם‬ ‫לטבלה שלהלן:‬
‫הרמה‬ ‫נכשל‬ ‫רמה א'‬ ‫רמה ב'‬ ‫רמה ג'‬ ‫פטור‬ ‫הציון‬ ‫1-85‬ ‫95-38‬ ‫48-601‬ ‫701-131‬ ‫231 ומעלה‬

‫• מועד אחרון להשגת ה"פטור" בעברית: התלמידים חייבים להגיע לרמת "פטור" לא‬ ‫יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודיהם באוניברסיטה. כללים אלו חלים גם על‬ ‫תלמידים המחליפים חוג או מסלול לימודים. ועדות ההוראה הפקולטטיות רשאיות לאשר,‬ ‫על בסיס אישי, דחייה בהשגת ה"פטור" לתלמידים )הן לתלמידי התואר הראשון והן‬ ‫לתלמידי התואר השני( – כל מקרה לגופו של עניין.‬ ‫• פטורים מן המבחן: פטורים ממבחן יע"ל תלמידים שימציאו אישור על לימודיהם לפי‬ ‫הפירוט הבא:‬ ‫1. בעלי תעודת בגרות ישראלית.‬ ‫2. מועמדים שנבחנו בבחינת הכניסה הפסיכומטרית בעברית.‬ ‫3. בוגרי מוסדות אשר הוסמכו ע"י המועצה להשכלה גבוהה להעניק תארים אקדמיים )לא‬ ‫כולל שלוחות מחו"ל(.‬ ‫4. בעלי "פטור" בעברית מאוניברסיטה אחרת בארץ.‬ ‫5. בוגרי מכללת שזר לחינוך ויהדות בבואנוס איירס, ארגנטינה.‬ ‫6. בוגרי שלוש שנות לימוד בבתי הספר לאחיות בארץ.‬

‫892 שונות‬

‫7. מי שעמדו בהצלחה בבחינה שמקיימת המועצה להנחלת הלשון )"הבחינה הירושלמית"(.‬ ‫8. מסיימי כיתה י', שלמדו בישראל עשר שנים רצופות לפחות, בבתי ספר ששפת ההוראה‬ ‫בהם היא עברית.‬ ‫• קורסים במהלך שנת הלימודים: 1 האוניברסיטה אינה מקיימת, במסגרת לימודי‬ ‫החובה לתואר, קורסים לידיעת השפה העברית. ניתן ללמוד את השפה העברית במסגרת‬ ‫חוץ אוניברסיטאית, לפי בחירת התלמיד .‬ ‫אחת המסגרות ללימודי השפה העברית היא באמצעות העמותה "המרכז ללימודי‬ ‫עברית )ע"ר(", לו העניקה האוניברסיטה הרשאה ליתן את שירותי ההוראה בשטח‬ ‫האוניברסיטה.‬ ‫הקורסים הם בתשלום אשר ישולם ע"י התלמיד למרכז )גובה התשלום יפורסם‬ ‫בחוברת שכר הלימוד(.‬ ‫מסגרות נוספות ללימודי העברית מצויים באולפנים ללימוד השפה העברית.‬ ‫כתובת משרד העמותה באוניברסיטת תל אביב – מעונות הסטודנטים, בניין ב', כניסה 4.‬ ‫• קורס קיץ מרוכז: 1 במסגרת העמותה "המרכז ללימודי עברית )ע"ר(" מתקיים קורס‬ ‫קיץ מרוכז )בחודשים אוגוסט-ספטמבר( בכל רמות הלימוד.‬ ‫ההשתתפות בקורס זה כרוכה בתשלום )גובה התשלום יפורסם בחודש מאי(.‬ ‫תלמידים ששכר הלימוד שלהם באוניברסיטה ממומן ע"י מינהל הסטודנטים במשרד‬ ‫הקליטה ולא למדו במכינה לעולים – זכאים להשתתפות מינהל הסטודנטים בשכר הלימוד‬ ‫של הקורס המרוכז.‬ ‫על מנת לוודא את זכאותם, על התלמידים לפנות למשרדי מינהל הסטודנטים בתל‬ ‫אביב, רחוב אסתר המלכה 6.‬ ‫הרישום לקורס הקיץ ייערך במשרד העמותה "המרכז ללימודי עברית )ע"ר("‬ ‫באוניברסיטה, החל מחודש יוני.‬ ‫האוניברסיטה אינה מחייבת השתתפות בקורס זה. הקורס מיועד למועמדים‬ ‫ולתלמידים שלא הגיעו לרמה א' במבחן יע"ל, או המבקשים לקבל "פטור" בעברית שלא‬ ‫במסגרת שנת הלימודים.‬ ‫משרד העמותה "המרכז ללימודי עברית )ע"ר(" באוניברסיטת תל אביב - מעונות‬ ‫הסטודנטים, בניין ב', כניסה 4.‬ ‫טלפון: 7498046-30 , פקס: 6247046-30 .‬ ‫כתובת האתר: ‪http://hebrew-learning-center.com‬‬ ‫שעות הקבלה: ימים א' – ה' בין השעות 03:80 – 00:31.‬

‫היחידה להוראת שפות‬
‫משרדי היחידה נמצאים בבניין ווב, קומה ב', חדר 202. טל': 1869046, פקס: 6649046.‬ ‫קבלת קהל: בימים א'–ה', בשעות 00.01-00.21, יום ג' בשעות 00.31-00.51.‬ ‫אתר אינטרנט: /‪http://www.tau.ac.il/humanities/yedion‬‬ ‫1. היחידה מקיימת מערך של קורסים שונים ללימוד שפות למטרות אקדמיות, מחקר‬ ‫ותקשורת, קורסים סמסטריאליים באנגלית וקורסים שנתיים בשפות הבאות:‬
‫1. לפתיחת קורס דרוש מספר משתתפים מינימלי‬

‫שונות 992‬

‫1‬

‫2. השתתפות בקורסים: הקורסים ביחידה נחשבים כשיעור ותרגיל, לכן הנוכחות בהם‬ ‫חובה. במקרה של שירות מילואים או מחלה יש להמציא אישור צבאי/מחלה.‬ ‫3. התיישנות: התיישנות על לימודי שפה תחול חמש שנים ממועד הפסקת לימודיו של‬ ‫התלמיד באוניברסיטה.‬

‫• לימודי אנגלית כשפה זרה:‬
‫א. בקורסים באנגלית מושם דגש על רכישת מיומנויות קריאה על מנת להכשיר את‬ ‫הסטודנטים להתמודד עם החומר הביבליוגרפי. הקורסים נערכים במקביל ללוח הזמנים‬ ‫של שנת הלימודים.‬ ‫ב. המועד האחרון למילוי חובות הלימוד באנגלית כשפה זרה נקבע לפי דרישות הפקולטות‬ ‫)כפי שמופיע בידיעונים ובחוברת זו(. יוצאים מכלל זה, עולים חדשים מארצות שאינן‬ ‫דוברות אנגלית, הלומדים לקראת תואר ראשון ושנמצאים בארץ עד שלוש שנים. לאלה‬ ‫מהם שלא הגיעו לרמת המינימום, ייפתחו קורסים מיוחדים ויהיה עליהם להגיע לרמת‬ ‫"בינוני" עד תחילת שנה ב' ללימודיהם ולסיים חובותיהם באנגלית עד תחילת שנה ג'.‬ ‫עולים חדשים כנ"ל, הלומדים לקראת תואר שני, נדרשים להגיע לרמת "פטור" עד סוף‬ ‫שנת הלימודים הראשונה לתואר "מוסמך אוניברסיטה".‬ ‫ג. פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה:‬ ‫1. בעלי ציון "פטור" שהושג בבחינה פסיכומטרית או בבחינת אמי"ר/אמי"רים.‬ ‫2. בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" מישראל, או בעלי תואר זהה ממוסד מוכר להשכלה‬ ‫גבוהה בישראל, או בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ממוסד מוכר בחו"ל ששפת‬ ‫ההוראה בו אנגלית. פטור זה אינו תקף לגבי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה‬ ‫גבוהה בחו"ל לרבות שלוחות מחו"ל של מוסדות ששפת ההוראה בהם אנגלית.‬ ‫תלמידים בעלי תואר אקדמי ראשון מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, אשר אינו‬ ‫זהה לתואר "בוגר אוניברסיטה" המוענק על ידי אוניברסיטת תל-אביב, אינם‬ ‫פטורים ונדרשים להבחן בבחינת אמי"ר.‬ ‫3. תלמידים שלמדו שנתיים לפחות – ברמה תיכונית )כיתות י"א–י"ב( או ברמה על-‬ ‫תיכונית – בארץ דוברת אנגלית, ועמדו בהצלחה בבחינות באנגלית במוסד בחו"ל‬ ‫אשר שפת ההוראה בו היא אנגלית בלבד.‬ ‫4. תלמידים שסיימו בהצלחה, במסגרת שנת לימודים מלאה בטכניון או באוניברסיטה‬ ‫בארץ, קורס המעניק "פטור" באנגלית בציון 06 לפחות )לתלמידי מדעי הרוח ובי"ס‬ ‫לחינוך – בציון 07 לפחות(, בתנאי שהקורס הוכר ע"י היחידה להוראת שפות‬ ‫באוניברסיטת תל-אביב. תלמידים אלה חייבים להמציא למזכירות היחידה אישור‬ ‫מטעם היחידה לאנגלית כשפה זרה מהמוסד שבו למדו, ובו יצויינו רמת הקורס,‬ ‫מועד הקורס והציון הסופי.‬ ‫לבירור תנאי ההכרה בפטור לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה, נא לפנות למזכירות‬ ‫היחידה להוראת שפות.‬ ‫הערות: מועמדים אשר קיבלו "פטור" על-סמך בחינה בלבד באוניברסיטה או‬ ‫במוסד אחר להשכלה גבוהה, אינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה‬ ‫באוניברסיטת תל-אביב.‬ ‫ההכרה בקורסים כאמור בסעיף 4 כפופה לנוהל ההתיישנות ללימודים לתואר‬ ‫ראשון.‬
‫1. עבור חלק מהקורסים יש לשלם תשלום נוסף על תשלום שכר הלימוד.‬

‫003 שונות‬

‫ד. תלמידים בעלי תואר אקדמי ראשון מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה אשר אינו‬ ‫זהה לתואר "בוגר אוניברסיטה" המוענק על-ידי אוניברסיטת תל-אביב, והמועמדים‬ ‫ללימודי תואר ראשון נוסף או תארים מתקדמים,יידרשו להיבחן בבחינת אמי"ר.‬ ‫ה. מבחן המיון: מבחן המיון הוא חלק מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, מועמד רשאי לגשת‬ ‫למבחן זה כל ששה חודשים.‬ ‫מבחן המיון מסווג לשש רמות: 1 נכשל, 2 בסיסי, בסיסי 2, בינוני, מתקדמים, פטור.‬ ‫מועמד שלא ניגש למבחן המיון לא יוכל להשתתף בקורסי היחידה.‬ ‫בלוח שלהלן תוכל לראות מהי רמתך באנגלית בהתאם לציון שקיבלת בבחינת המיון‬ ‫באנגלית.‬ ‫הציון באמי"ר‬ ‫481 ומטה‬ ‫591-581‬ ‫991-591‬ ‫912-002‬ ‫332-022‬ ‫432+‬ ‫הציון בפסיכומטרי‬ ‫48 ומטה‬ ‫59-58‬ ‫99-59‬ ‫911-001‬ ‫331-021‬ ‫431‬ ‫הרמה באנגלית‬ ‫נכשל‬ ‫בסיסי‬ ‫בסיסי 2‬ ‫בינוני‬ ‫מתקדמים‬ ‫פטור‬

‫תוצאות המבחן הפסיכומטרי ו"אמיר" באנגלית נשלחות לנבחנים הביתה בדואר על-ידי‬ ‫המרכז הארצי לבחינות והערכה. מועמד חייב לברר את רמתו באנגלית כדי שלא יאחר‬ ‫את מועדי הרישום לקורסים.‬ ‫ו. תוקף המבחן: תוקף מבחן המיון באנגלית זהה לתוקף הבחינה הפסיכומטרית –‬ ‫באוניברסיטת תל-אביב – עשר שנים. בחינת "אמיר" תוכר למועמדים לתואר ראשון‬ ‫הנבחנים החל ממועד דצמבר 8991.‬ ‫למועמד שנבחן יותר מפעם אחת התוצאה הגבוהה ביותר תלקח בחשבון.‬ ‫לסטודנט העובר לחוג אחר הדורש מבחן פסיכומטרי נוסף – התוצאה הגבוהה ביותר‬ ‫תלקח בחשבון.‬ ‫ז. קורסים באנגלית: היחידה להוראת שפות מקיימת מערכת של קורסים סמסטריאליים‬ ‫באנגלית ברמות: נכשל )בציון 46 ומעלה(, בסיסי, בסיסי 2, בינוני, מתקדמים, קורסים‬ ‫לתלמידי תואר שני במינהל עסקים ובהנדסה וקורס כתיבה מדעית לתלמידי מחקר.‬ ‫1. קורסים ברמות: ב' – מיועדים לבעלי רמת נכשל בציון פסיכומטרי באנגלית 46-77.‬ ‫ג' – מיועדים לבעלי רמת נכשל בציון פסיכומטרי באנגלית 87-48.‬ ‫קורסים אלה יתקיימו בעונת לימודי הקיץ או לפי דרישה.‬ ‫2. קורס/ים ברמת "בסיסי": קורס זה יתקיים בעונת לימודי הקיץ, תשס"ח בימים א'‬ ‫עד ה' בבוקר או בערב. אם תהיה דרישה לקורס במשך שנת הלימודים ייפתח קורס‬ ‫ברמה זו, סמסטריאלי, 8 שעות שבועיות; שלוש פעמים בשבוע.‬ ‫מומלץ למועמדים להשתתף בקורס ברמת "בסיסי" במחזור א' בעונת לימודי הקיץ‬ ‫תשס"ח. קורס ברמת בסיסי 2 יתקיים בקיץ רק במחזור ב', בימים א',ג',ה' בבוקר‬ ‫בלבד.‬ ‫3. קורסים ברמת "בינוני": קורסים אלה מתקיימים במהלך שנת הלימודים – ארבע‬ ‫שעות שבועיות, ובעונת לימודי הקיץ במספר מצומצם – 21 שעות לשבוע.‬

‫1. קורסים ברמות ב', ג', בסיסי ובינוני הם בתשלום נוסף לשכר הלימוד.‬ ‫2. תשומת לבך ל סעיף ז'1 להלן.‬

‫שונות 103‬

‫קורסים ברמת "מתקדמים": קורסים אלה מתקיימים במהלך שנת הלימודים —‬ ‫בהיקף של ארבע שעות שבועיות. חומר הלימוד מותאם למקצועות הלימוד בכל‬ ‫חוג/פקולטה. התלמיד חייב ללמוד בקורס המיועד לפקולטה או לחוג שהוא לומד בו.‬ ‫ציון עובר בקורס מתקדמים הינו 06 לפחות, ולתלמידי מדעי הרוח ובית הספר‬ ‫לחינוך – 07 לפחות.‬ ‫קורסי "מתקדמים" בעונת הקיץ מיועדים אך ורק לתלמידים, שלא סיימו את‬ ‫חובות האנגלית בשנה א'.‬ ‫קורסים לתלמידי התואר השני במינהל עסקים ובהנדסה.‬ ‫קורסי כתיבה מדעית לתלמידי מחקר: מטרת קורסים אלה הינה להקנות ללומד את‬ ‫מיומנויות הכתיבה המדעית באנגלית. קורסים אלה מיועדים גם לתלמידים‬ ‫המבקשים להגיש את עבודת המחקר שלהם באנגלית. קורסים אלה ייפתחו בהתאם‬ ‫לדרישות החוגים. לקבלת מידע נוסף נא לפנות למזכירויות החוגים.‬ ‫מועדי הקורסים 1 בעונת לימודי הקיץ תשס"ח:‬ ‫מועדי הקורסים יפורסמו לקראת קיץ תשס"ח.‬ ‫ימים א' עד ה' כולל. קורסים ברמת "נכשל" יתקיימו בשעות הבוקר בלבד, במידה‬ ‫שתהיה דרישה.‬

‫4.‬

‫5.‬ ‫6.‬

‫7.‬

‫הרישום לכל הרמות לעונת לימודי הקיץ יתקיים: למחזור א' ו-ב' בימים -80.6.51‬ ‫80.6.61 בבניין ווב, מזכירות סטודנטים קומה ב', בין השעות 00.9-00.21 ו00.51-00.31.‬ ‫לרמות בינוני ומתקדמים – מספר המקומות מוגבל.‬

‫• סדרי רישום:‬
‫1. במשך שנת הלימודים נערך הרישום לאנגלית לקראת כל סמסטר בנפרד ולשפות אחרות‬ ‫– לקראת תחילת שנת-הלימודים בלבד. הרישום לקורסים ייערך במהלך החודשים‬ ‫ספטמבר ואוקטובר 8002. הסטודנטים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים בדבר מועדי‬ ‫הרישום.‬ ‫2. כל שינוי, ביטול או הרשמה מאוחרת שאין להם סיבה מוצדקת חייבים בקנס או דמי‬ ‫טיפול.‬ ‫3. לקראת עונת לימודי הקיץ יתקיים רישום נפרד. נא ראה/י סעיף 7.‬

‫ספורט‬
‫• היחידה לספורט מפעילה ומארגנת:‬
‫— אליפויות ואירועי ספורט לסטודנטים וסגל האוניברסיטה.‬ ‫— ארגון נבחרות הספורט של האוניברסיטה במפעלים לסטודנטים בארץ ובחו"ל.‬ ‫— ארגון מפעלי ספורט לכל.‬ ‫— ארגון מפעלים פנימיים בין הפקולטות.‬ ‫— ארגון כנסים ואירועים מקצועיים.‬ ‫— ארגון אירועי הספורט ביום הסטודנט.‬ ‫— שירותי ספורט ונופש לתכניות מיוחדות בקמפוס – מכינות עולים; תכנית ניו-יורק, .‪, O.S‬‬ ‫מעונות ועוד.‬

‫1. כל קורסי הקיץ הם בתשלום‬

‫203 שונות‬

‫• המועדון לספורט תרבות ונופש : המועדון מפעיל לציבור הסטודנטים מספר רב של‬ ‫חוגים, קורסים ופעילויות בנושאי ספורט, תרבות ונופש. להקת המחול של הסטודנטים‬ ‫באוניברסיטת תל-אביב מופעלת על-ידי המועדון ואגודת הסטודנטים.‬ ‫• חברת מרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל-אביב בע"מ : מרכז הספורט מפעיל:‬ ‫בריכות שחייה, כולל בריכה מקורה ומחוממת; מגרשי טניס; אולמות וחדרי כושר;‬ ‫אצטדיון כדורגל ואתלטיקה קלה ואולמות סקווש.‬ ‫המרכז מאפשר לסטודנטים שימוש במתקנים השונים במחירים מוזלים. פרטים‬ ‫בלוחות המודעות.‬
‫/‪www.sports-center.co.il‬‬

‫מידע מקיף על פעילות ספורט ונופש אפשר לקבל באתר האינטרנט:‬

‫כמה הנחיות כלליות למועמד‬
‫שכר הלימוד‬
‫חוברת שכר לימוד לשנת הלימודים תשס"ט, שתכלול את תקנות שכר הלימוד, תישלח‬ ‫למועמד יחד עם חשבון שכר הלימוד לאחר התקבלותו לאוניברסיטה, ולאחר שישלם את‬ ‫המקדמה המצורפת להודעת הקבלה. גובה שכר הלימוד ייקבע לקראת שנת-הלימודים‬ ‫תשס"ט בהתאם להחלטת המוסדות המוסמכים, ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.‬ ‫מועמד שהתקבל חייב לשלם את המקדמה ולסדר את שכר-הלימוד עד המועד שנקבע‬ ‫לו, שאם לא כן קבלתו עלולה להתבטל.‬ ‫תלמיד לתואר ראשון ושני ישלם שכר לימוד בהתאם ללימודיו בפועל, בכפוף לתקנות.‬ ‫הוראות מפורטות יפורסמו בנספח להודעת הקבלה ובחוברת שכר לימוד.‬ ‫• תלמיד הלומד באותה שנת-לימודים לקראת שני תארים/תעודות או יותר: יחויב‬ ‫בצרוף של שכר-לימוד שהינו חייב בגין כל תואר בנפרד.‬ ‫שכר הלימוד ניתן לתשלום במספר מסלולים )תשלום לשנה מראש, תשלום מראש‬ ‫באמצעות כרטיסי אשראי, תשלומים באמצעות הוראת קבע וכו'(.‬ ‫תלמיד שחייב שכר לימוד לאוניברסיטה: בגין לימודים קודמים/אחרים, לא תאופשר‬ ‫הרשמתו, אלא לאחר הסדרת חובו ובכפוף למועדי הרישום.‬ ‫• מענקי לימוד: ראה בפרק דקאנט הסטודנטים.‬

‫נוהל הודעה על ביטול מועמדות‬
‫מועמד ששילם מקדמה לתשס"ט והחליט להפסיק את לימודיו בשנה זו, חייב להודיע על כך‬ ‫מיד בכתב למשרד הרישום והקבלה במרכז למרשם. ההודעה תימסר ע"י המועמד באחת‬ ‫משתי הצורות:‬ ‫— בדואר רשום‬ ‫— במסירה אישית במשרד הרישום במרכז למרשם.‬ ‫אין להודיע על הפסקת לימודים בפקס או בטלפון.‬ ‫כאסמכתא על כך שהמועמד הודיע על הפסקת לימודים, ישמש אך ורק אישור מהדואר‬ ‫המעיד על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור בכתב מהמרכז למרשם על קבלת‬ ‫ההודעה על הפסקת הלימודים.‬

‫שונות 303‬

‫טופס הפסקת לימודים אשר לא ימולא וייחתם על-ידי המועמד עצמו חייב להיות‬ ‫מלווה בייפוי-כוח בכתב מטעם המועמד. ניתן להשתמש בטופס מס' 32 שבסוף חוברת זו‬ ‫לצורך ההודעה על הביטול וכן במידת הצורך בייפוי-כוח, בטופס מס' 2א' שם.‬ ‫יחד עם ההודעה על הפסקת הלימודים יצרף המועמד את הקבלה המקורית של‬ ‫התשלום ששילם ע"ח שכר הלימוד.‬ ‫תלמיד המודיע על הפסקת לימודים במכתב, חייב לוודא קבלת אישור על הודעתו תוך‬ ‫שבועיים ממשלוח ההודעה‬

‫• תקנון תשלום שכר-לימוד למבטלי מועמדות:‬
‫א. מועמד המודיע על ביטול הרשמתו בכתב עד 51 באוגוסט, מזוכה במלוא סכום‬ ‫המקדמה 1 על חשבון שכר הלימוד ששילם.‬ ‫1‬ ‫ב. מועמד המודיע על ביטול הרשמתו בכתב מה-61 באוגוסט ועד ה-51 בספטמבר, מזוכה‬ ‫במחצית מהסכום המלא של המקדמה על חשבון שכר הלימוד.‬ ‫ג. מועמד המודיע על ביטול הרשמתו מה-61 בספטמבר, מחוייב בתשלום שכר לימוד‬ ‫בהתאם לתאריך ההודעה על הפסקת לימודיו.‬ ‫אם יהיו שינויים בתקנון ביטול מועמדות, הם יפורסמו בנספח להודעת הקבלה ובחוברת‬ ‫"שכר לימוד" ויחולו על המועמדים שיתקבלו.‬ ‫מועמדים אשר יבטלו את מועמדותם, או שמועמדותם תבוטל בגין אי-סידור שכר לימוד‬ ‫במועד, ולאחר מכן יבקשו לבטל את הביטול, יחוייבו בתשלום בגובה של מחצית מדמי‬ ‫הרישום הנהוגים באותה עת, בכפוף להסכמה בכתב של החוג/ים לאשר מחדש את קבלתם‬ ‫באותו מועד ולכך שיהיו מקומות פנויים בחוג.‬

‫כרטיס סטודנט‬
‫כרטיס זה נשלח לבתי הסטודנטים עם תחילת לימודיהם. הרשות המטפלת בהנפקת‬ ‫הכרטיסים היא דקאנט הסטודנטים. נא ראה בפרק " שירותים לסטודנט ".‬

‫האישורים הנדרשים מהמועמד בהתאם לחובותיו כלפי צה"ל‬
‫מועמד המשרת בצה"ל יידרש להמציא אישור על הסכמת שלטונות צה"ל ללימודיו, חתום‬ ‫ע"י הועדה ללימודים אקדמיים בצה"ל, עם התקבלותו.‬ ‫מועמדים שהם חיילים )תאריך שחרורם חל לפני 9002.1.13( יוכלו לפנות לשלטונות‬ ‫צה"ל ולבקש דחיית שירות או שחרור מוקדם.‬ ‫שאר המועמדים יידרשו )אם יתקבלו ללימודים באוניברסיטה( לוודא כי בידם אישור‬ ‫בדבר מילוי חובת שירות בצה"ל )פנקס מילואים( או בדבר שחרור משירות זה. יתקבלו אך‬ ‫ורק אישורים רשמיים משלטונות צה"ל. לא יתקבלו אישורים אישיים/מכתבים‬ ‫מהמפקדים.‬

‫קבילות בענייני קבלה‬
‫רשאי להגיש קבילה מועמד הסבור כי מועמדותו ללימודים באוניברסיטה, באחת‬ ‫מיחידותיה או בתכנית לימודים הנערכת במסגרתה, נדחתה, סויגה או הותנתה בתנאים‬ ‫שלא בהתאם לתקנות הקבלה.‬ ‫את הקבילות יש להפנות אל: נציב הקבילות, פרופ' עקיבא פלכסר, בניין מיטשל, חדר‬ ‫522.‬
‫1. ההחזר יבוצע תוך פרק זמן של כחודשיים מיום ההודעה על הפסקת לימודים.‬

‫403 שונות‬

‫קבילה תוגש לנציב הקבילות בכתב ותפרט את המעשים או את המחדלים שבגינם היא‬ ‫מוגשת ואת נימוקי הקבילה. על הקובל לצרף את כל המסמכים המצויים בידיו, שיש להם‬ ‫קשר לעניין. קבילה תוגש לא יאוחר מאשר חמישה שבועות מהיום שבו נשלחה לקובל‬ ‫הודעת האוניברסיטה המשמשת עילה לקבילתו.‬ ‫הנציב יטפל רק בקבילה שנכתבה על–ידי הקובל עצמו ובחתימתו, ואשר הוגשה לאחר‬ ‫שהקובל מיצה את כל הפניות במערכת האוניברסיטאית. הנציב לא יטפל בפניות שהן‬ ‫בבחינת בקשה ליחס מיוחד או לתנאים שלפנים משורת הדין.‬

‫משמעת סטודנטים‬
‫הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון רב בין המוסד לבין הלומדים בו או המתעתדים‬ ‫ללמוד בו ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד האוניברסיטה ואת מעמדו של התלמיד.‬ ‫עבירת משמעת גוררת העמדה לדין משמעתי, לפי תקנוני המשמעת לסטודנטים, בנוסף‬ ‫לצעדים הננקטים על-ידי מורי האוניברסיטה או עובדיה, בתוקף סמכותם.‬ ‫תקנוני המשמעת, כפי שמתפרסמים במבוא לידיעוני הפקולטות, חלים גם על מועמדים‬ ‫לאוניברסיטה מיום הרשמתם.‬ ‫דרישות המשמעת חלות על תחומים שונים ובין השאר על: מעשים, מחדלים והתנהגות‬ ‫כלפי רשויות האוניברסיטה או ביחס להוראותיה; מסירת מידע כוזב לרשויות‬ ‫האוניברסיטה לצורך קבלת זכויות בה או בקשר ללימודים; נושאי לימוד כגון — בחינות,‬ ‫עבודות, משמעת בשיעורים; התנהגות כלפי תלמידים, מורים ועובדים, התנהגות ביחס‬ ‫לרכוש ומתקנים; התנהגות בתחום הקמפוס או מחוצה לו במסגרת פעולות המתקיימות בו‬ ‫ועוד.‬ ‫העונשים הצפויים לתלמידים/מועמדים שהורשעו בעבירת משמעת הם כבדים, לעתים‬ ‫עד כדי פסילת הישגים בלימודים, הרחקה מלימודים לתקופות ארוכות ואף הרחקה‬ ‫לצמיתות.‬ ‫תלמיד/מועמד, אשר הורחק מלימודיו באוניברסיטה, אינו רשאי להגיש מועמדות‬ ‫ללימודים בתקופת ההרחקה. תלמיד/מועמד אשר יעשה כן, תהא האוניברסיטה רשאית‬ ‫לבטל לאלתר את מועמדותו. כל האחריות הנובעת מהרישום תחול עליו בלבד, ובכלל זה‬ ‫הוא צפוי להעמדה לדין משמעתי נוסף.‬

‫503‬

‫שירותים לסטודנטים‬
‫‪http://www.tau.ac.il/studentservices/dean‬‬

‫דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר‬
‫דקאנט הסטודנטים הוא הגוף המרכזי באוניברסיטה העוסק ברווחת הסטודנטים ומטפל‬ ‫בבעיותיהם האישיות של הסטודנטים. הדקאנט מקיים קשר הדוק עם המוסדות‬ ‫האקדמיים והמנהליים של האוניברסיטה וגופים חיצוניים תוך שמירת סודיות.‬ ‫משרדי דקאנט הסטודנטים נמצאים בבניין מרכז הסטודנטים על-שם אריק מיטשל‬ ‫בקמפוס האוניברסיטה.‬ ‫דקאנט הסטודנטים עוסק בתחומים הבאים:‬ ‫7. פעילות למען הקהילה.‬ ‫1. בעיות אישיות.‬ ‫8. שירותים לסטודנטים בעלי נכויות.‬ ‫2. סיוע כלכלי )מלגות והלוואות(.‬ ‫9. שירותי רווחה לסטודנטים.‬ ‫3. דיור )מעונות; סיוע בדיור(.‬ ‫01. אבחון וליווי סטודנטים בעלי לקויות למידה.‬ ‫4. טיפול נפשי.‬ ‫5. ייעוץ בבחירת כיוון לימודי ומקצועי. 11. טיפול בסטודנטים הנקראים לשירות‬ ‫מילואים.‬ ‫6. הכוון תעסוקתי.‬ ‫• לשכת דקאן הסטודנטים: בניין ע"ש אריק מיטשל, קומה ב חדרים מס' 222-912‬ ‫א. מזכירות לשכת הדקאן: חדר מס’ 022, טלפון: 7908046-30‬ ‫טיפול בבעיות אישיות חריגות אשר לא באו על פתרונן במסגרת הפקולטות או במסגרת‬ ‫אחד ממדורי הדקאנט. כמו כן תאום ואישור אירועים סטודנטיאליים.‬ ‫ב. שירות לסטודנט: חדר מס’ 222, טלפון: 2388046-30‬ ‫קבלת קהל: ימים א-ה בין השעות 00:90 - 03:31 וביום ג גם בין השעות 00:51 - 00:71‬ ‫טיפול בסטודנטים הנקראים לשירות מילואים:‬ ‫ולת“ם – טיפול בבקשות לדחייה/קיצור/ביטול שירות מילואים.‬ ‫תלמיד לתואר ראשון, הנקרא לשירות מילואים במהלך שנת הלימודים )אוקטובר-יולי(‬ ‫זכאי לבקש דחייה, קיצור או ביטול שירות מסיבות אקדמיות, באמצעות טופס ולת“ם,‬ ‫הנמצא במשרדנו ובמזכירויות הפקולטות והחוגים. יש להגיש את הטפסים 53 יום לפחות‬ ‫לפני מועד היציאה למילואים. טפסים שיוגשו מאוחר יותר לא יטופלו.‬ ‫הגבלות מכסת הימים בשירות מילואים הן: 12 יום לתואר ראשון ו–21 יום לתלמידי‬ ‫המכינה. תלמידים הלומדים לתארים מתקדמים יוכלו להגיש ולת“ם באמצעות ולת“ם‬ ‫משקי בלבד.‬ ‫הטבות לסטודנטים בשרות מילואים: ביטוח לאומי, תגמולי מילואים, כרטיסי צילום‬ ‫ושיעורי עזר.‬ ‫סטודנטים הסובלים מבעיות רפואיות חריגות: תוויות חנייה וכרטיסי צילום לסטודנטים‬ ‫הסובלים מבעיות רפואיות חריגות, בכפוף לקריטריונים.‬ ‫מס הכנסה: בקשות לתאומי מס הכנסה בלבד.‬ ‫כרטיס סטודנט: במקרים חריגים של אבדן, גניבה וכו'.‬ ‫• המדור לשירות הפסיכולוגי: חדר מס’ 612 . דוא"ל: ‪psycho@post.tau.ac.il‬‬ ‫קבלת קהל: ימים א-ה בין השעות 03.90-03.41, טל‘ 5058046-30‬

‫603 שירותים לסטודנטים‬

‫השירות הפסיכולוגי מציע טיפול פסיכולוגי לסטודנטים, לסגל האוניברסיטה ולקהל‬ ‫הרחב.‬ ‫השירותים כוללים: פגישת הערכה, אבחון, טיפול אישי, טיפול קבוצתי, התערבות‬ ‫במשבר, ייעוץ פסיכיאטרי, סדנאות להפחתת חרדת בחינות, סדנאות להתמודדות עם‬ ‫דחיינות אקדמית, טיפול בהפרעות חרדה והפרעות ו ‪. OCD‬‬ ‫הפנייה לשירות נעשית באופן אישי דרך מזכירות השרות הפסיכולוגי.‬ ‫כל הטיפולים ניתנים בתשלום בתעריף מסובסד. סודיות מקצועית מובטחת.‬ ‫למידע נוסף ניתן לפנות לאתר האינטרנט ‪www.tau.ac.il/studentservices/psychology‬‬ ‫• המדור לייעוץ לימודי ואבחון לקויות למידה: חדר מס’ 412‬ ‫דוא"ל: ‪yeutz@post.tau.ac.il‬‬ ‫קבלת קהל: בימים א-ה בין השעות 03.80 - 03.31, טל. 2969046-30‬ ‫למדור שני תחומי עיסוק עיקריים:‬ ‫א. ייעוץ לימודי ומקצועי‬ ‫ייעוץ בבחירת מסלול לימודים ומקצוע הניתן על-ידי צוות פסיכולוגים ויועצים‬ ‫תעסוקתיים.‬ ‫תהליך הייעוץ כולל שלושה מפגשים ויום מבחנים. בתהליך זה נבדקים כשרים, יכולות‬ ‫לימודיות, תכונות אישיות, תחומי עניין וכיוונים מתאימים ללימודים ולתעסוקה. קיימת‬ ‫אפשרות גם לשיחת ייעוץ אחת, ללא מבחנים, המיועדת לפונים המתלבטים בין מספר‬ ‫כיוונים או תחומים מוגדרים. הייעוץ מתייחס לכלל תחומי הלימוד, ולא רק לאלה הנלמדים‬ ‫באוניברסיטת ת"א.‬ ‫הייעוץ הוא אישי, וחלים עליו כל כללי הסודיות המקצועית. הוא אינו קשור להליכי‬ ‫הרישום ואינו משפיע על הקבלה.‬ ‫הייעוץ ניתן תמורת תשלום. ניתנת הנחה לחיילים ולחיילים משוחררים, לסטודנטים,‬ ‫לאנשי סגל ובני משפחתם.‬ ‫למידע נוסף מומלץ לפנות לאתר האינטרנט ‪www.tau.ac.il/studentservices/yeutz‬‬ ‫ספריית מידע, חדר 532‬ ‫בספריה הפועלת במדור ניתן למצוא תיאורים ומידע על כל המקצועות ותחומי הלימוד‬ ‫הקיימים בארץ, וכן חוברות רישום וידיעונים של מוסדות הלימוד השונים, ובהם תנאי‬ ‫הקבלה ותכניות הלימודים.‬ ‫קבלת קהל: ימים א’, ה‘ בין השעות 03.90-03.31 וימים ב’, ד‘ בין השעות 03.90-00.81.‬ ‫השימוש בספריה כרוך בתשלום סמלי.‬ ‫ב. סטודנטים לקויי למידה‬ ‫סטודנטים לקויי למידה זכאים להתאמות לימודיות, בהתאם לאופי הלקות. על מנת לקבל‬ ‫את ההתאמות עליהם לפנות למדור לצורך אבחון. על סמך אבחון זה מועברות המלצות‬ ‫להתאמות לחוגי הלימוד שלהם. התהליך נדרש גם כאשר יש אבחון קודם ממקור אחר.‬ ‫בנוסף זכאים סטודנטים לקויי למידה לסיוע בשיעורי עזר, תלושי צילום וחונכות‬ ‫אישית. כן מתקיימות סדנאות למיומנויות למידה, כתיבת עבודות, ליווי אישי להקניית‬ ‫אסטרטגיות למידה, סיוע בחיפוש במאגרי מידע ממוחשבים לצורכי כתיבת עבודות ועוד.‬ ‫האינטרנט‬ ‫לאתר‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ ‫‪www.tau.ac.il/studentservices/yeutz/evhun‬‬ ‫• המדור להכוון תעסוקתי: חדר מס’ 101, טלפונים: 9378046-30, 5969046-30‬ ‫פקס: 8207046-30, דוא"ל: ‪hechven@post.tau.ac.il‬‬ ‫אתר אינטרנט: ‪http://career.tau.ac.il‬‬ ‫קבלת קהל: ימים א-ה, בין השעות 00:01 - 00:51 )יש לעקוב במשך השנה(.‬

‫שירותים לסטודנטים 703‬

‫במדור מרוכז מידע מעודכן על מקומות תעסוקה לסטודנטים בתקופת הלימודים ולבוגרי‬ ‫אוניברסיטה לאחר סיום הלימודים. בחדרי העיון השונים ניתן לעיין בהצעות תעסוקה‬ ‫אקטואליות במשרות חלקיות ומלאות. המדור מספק שירות של תכנון קריירה ואיתור‬ ‫מעסיקים פוטנציאליים. בנוסף ניתן לקבל סיוע והדרכה בכתיבת קורות חיים, הכנה לראיון‬ ‫עבודה ומבחני מיון.‬ ‫השלוחה הראשית של המדור להכוון תעסוקתי נמצאת בבניין מיטשל וקיימות שלוחות‬ ‫בפקולטות השונות.‬ ‫לאורך שנת הלימודים מתקיימים מפגשים הנקראים "זרקור על חברה" בין מעסיקים‬ ‫לסטודנטים בקמפוס. המפגשים נועדו לסטודנטים ולבוגרים על מנת שיקבלו מידע על‬ ‫פעילות החברות ואפשרות ההשתלבות בהן.‬ ‫סמוך לסיום שנת הלימודים מתקיים "מפגש התעסוקה השנתי" בכל רחבי הקמפוס.‬ ‫במסגרתו נפגשים הסטודנטים והבוגרים עם המעסיקים למטרת ראיון וקבלת מידע על‬ ‫עבודות חלקיות ומלאות, קבועות וזמניות, לקיץ ולמשך כל השנה.‬ ‫מידע על הצעות עבודה, השירותים והפעילויות השונות, מתפרסם בלוחות המודעות‬ ‫בקמפוס, במענה הקולי : 5957046-30 ובאתר האינטרנט.‬ ‫ניתן גם להירשם למאגר המשרות של המדור ע"י משלוח קורות חיים לכתובת:‬ ‫וברגע שתתקבל משרה העונה לפרופיל שלך, אנו ניצור עמך קשר‬ ‫‪Jobs@post.tau.ac.il‬‬ ‫באופן ישיר )השירות חינם(.‬ ‫• המדור למעורבות חברתית: חדרים מס’ 012-212, טל': 8488046-30‬ ‫קבלת קהל: ימים א-ה, 00:90-00:41.‬ ‫המדור למעורבות חברתית של אוניברסיטת תל-אביב פועל לקירוב הסטודנטים‬ ‫באוניברסיטה לחברה הישראלית על רבדיה השונים, ומעניק לסטודנטים ולסטודנטיות‬ ‫התנסות בחוויה ייחודית של תרומה לאלו הזקוקים לעזרה, בתקווה כי בעתיד יזמו‬ ‫פעילויות דומות במעגלי חייהם הפרטיים. לסטודנטים הפועלים במדור מוענקת מילגת‬ ‫עידוד מעורבות חברתית.‬ ‫המדור למעורבות חברתית מתמחה ביזמות חברתית, העצמה ומנהיגות ופועל בשלושה‬ ‫תחומים:‬ ‫– מנהיגות סטודנטים – תכניות הכשרה למנהיגות, יזמות ואקטיביזם חברתי דרך‬ ‫עשייה חברתית לדוגמא.: תכנית מנהיגות חברתית "לגור ביחד" )בשיתוף אגודת‬ ‫הסטודנטים ( , הפועלת במעונות הסטודנטים תכנית "כלכלה אחרת" לפיתוח‬ ‫מנהיגות כלכלית-חברתית )בשיתוף ‪ ( citi‬הפועלת בלשכות הרווחה של עיריית ת"א‬ ‫וברשת אורט.‬ ‫– העשרה – "גשר לאוניברסיטה" – סטודנטים הלומדים בשנים מתקדמות, משתלבים‬ ‫בהוראת נושאים שונים הנלמדים באוניברסיטה, במסגרת תכניות העשרה לקידום‬ ‫ילדים ונוער בתחום המדעים : "קדם עתידים" לבני נוער מצטיינים מהפריפריה,‬ ‫"חושבים מדע" לבני נוער יוצאי אתיופיה וקווקז )בשיתוף משרד הקליטה ויוזמת‬ ‫טאובר( ותכניות רבות נוספות.‬ ‫– קשרי קהילה – תרומה וסיוע ליחידים ולמסגרות בקהילה במסגרת פרויקט "מסע" ,‬ ‫"מצטייני פריפריה" ו"מילגאי הנשיא" – פעילות חברתית מגוונת למלגאי סיוע כלכלי‬ ‫בדקאנט, למלגאי הנשיא ולסטודנטים השייכים לתכנית "מצטייני פריפריה", פרויקט‬ ‫"מעגלים" – מעורבות חברתית תמורת קרדיט אקדמי )בשיתוף החוג לריפוי בעיסוק(‬ ‫ופרויקט "2021" – סדנאות למניעת אלימות מינית )בשיתוף מרכז סיוע לנפגעות‬ ‫תקיפה מינית(.‬ ‫מידע לגבי מגוון הפרויקטים מתפרסם ברחבי הקמפוס ובאתר האינטרנט של‬ ‫האוניברסיטה, שם ניתן למצוא גם טפסי הרשמה.‬

‫803 שירותים לסטודנטים‬

‫• המדור למלגות ולסיוע כלכלי: חדר מס' 102-402, טל. 7608046-30.‬ ‫קבלת קהל: בימים א - ה בין השעות 00.90-00.31.‬ ‫כתובת: ‪http://deanstudents.tau.ac.il/scholar-general.html‬‬ ‫בקשות לעזרה בשכר הלימוד ובקשות למעונות, אפשר להגיש עד סוף חודש אוגוסט.‬ ‫מועמדים שיתקבלו מאוחר יותר, יוכלו להגיש בקשות עד שבוע לאחר תחילת הלימודים.‬ ‫הסיוע מיועד לאזרחים ישראלים, תלמידים מן המניין, הלומדים לקראת תואר ראשון‬ ‫ושני, וחייבים בפועל בתשלום שכר לימוד של %06 לפחות.‬ ‫טפסי בקשות למלגות ולמעונות יש לרכוש בחנות הספרים "דיונון-אופיס דיפו"‬ ‫שבבניין על-שם אריק מיטשל )הכניסה מרחוב לבנון(.‬ ‫א. מלגות לשכר לימוד‬ ‫מלגות מוענקות על סמך מצבו הכלכלי והמשפחתי של הסטודנט )יחסית לכלל מבקשי‬ ‫המלגות(, ועל פי מאמציו: היקף עבודתו, מצבו האקדמי, תכנית לימודיו והישגיו בלימודים.‬ ‫מובא בחשבון הרקע הקודם של הסטודנט: שירות צבאי, שירות לאומי, עבודה למען מימון‬ ‫הלימודים וכד'.‬ ‫קיימות מלגות מיוחדות ללוחמים, לסטודנטים המשרתים במילואים, לסטודנטים נכי‬ ‫צה"ל, לסטודנטים יוצאי בוקובינה, גרמניה, תימן, לאמהות חד-הוריות, לבוגרי תיכון‬ ‫שלמדו בתל-אביב ולבוגרי מוסדות האגודה לקידום החינוך.‬ ‫מלגות שכר לימוד מועברות לרוב כזיכוי ישירות לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט.‬ ‫ב. מלגות על סמך ציונים באוניברסיטה‬ ‫1. תואר ראשון : מלגות הצטיינות יחולקו על פי רשימה, אשר תוגש ישירות על ידי‬ ‫הפקולטה סמוך ליום העצמאות.‬ ‫2. תארים מתקדמים : בחירת הסטודנטים שיקבלו מלגות לתארים מתקדמים, נעשית‬ ‫בפקולטות.‬ ‫3. מלגות הצטיינות בספורט: מלגות מיוחדות מחולקות לספורטאים מצטיינים,‬ ‫המשתתפים בפעילות הספורטיבית של האוניברסיטה. המועמדים נבחרים על ידי ועדת‬ ‫הספורט העליונה של האוניברסיטה.‬ ‫ג. מעונות‬ ‫המדור למלגות ולסיוע כלכלי מעניק זכאות למעונות לסטודנטים מן המניין אזרחים‬ ‫ישראלים, הלומדים לקראת תואר. עדיפות ניתנת לתלמידים חדשים הבאים מרחוק‬ ‫זוג‬ ‫ד. מלגות לשכר דירה‬ ‫סטודנט נשוי רשאי להגיש בקשה למלגת סיוע לדיור )בטופס הבקשה למלגה(.‬ ‫סטודנטים הלומד באוניברסיטת תל-אביב רשאי להגיש בקשה למגורים במעונות.‬

‫ה. הלוואות‬ ‫הלוואות מקרנות האוניברסיטה: טפסים ופירוט סוגי ההלוואות ניתן לקבל מהמדור‬ ‫למלגות וסיוע כלכלי ובאתר האינטרנט: ‪. http://deanstudents.tau.ac.il/loans.html‬‬ ‫1. קרן הלוואות כללית מיועדת לכלל הסטודנטים של אוניברסיטת תל–אביב‬ ‫2. הלוואות מקרן ע"ש נפתלי ופניה קר ז"ל – לסטודנטים הלומדים לקראת תארים‬ ‫מתקדמים.‬ ‫3. הלוואות מקרן המגבית של לוס-אנג'לס והמרחב – ללא הצמדה, ללא ריבית וללא ערבים‬ ‫– החל מ-1 בספטמבר עד ה-1 בנובמבר.‬ ‫4. הלוואות מקרן ע"ש היינריך מנדרמן – עד 000,02 ש"ח בתנאים מיוחדים, החל מ- 1‬ ‫בספטמבר עד ה- 5 בנובמבר.‬

‫שירותים לסטודנטים 903‬

‫5. הלוואות ומענקים לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה דרך משרד החינוך התרבות‬ ‫והספורט: בקשות יש להגיש על גבי טופס מיוחד, שניתן לרכשו בחנות הספרים "דיונון-‬ ‫אופיס דיפו". המועד להגשת הבקשות מתפרסם בעיתונים.‬ ‫כל הכתוב לעיל – כפוף לשינויים אפשריים במדיניות המלגות והסיוע של האוניברסיטה.‬ ‫• המדור לרווחת הסטודנט חדרים 602- 802 קבלת קהל ימים א-ה, טל’:1969046-30,‬ ‫7769046-30.‬ ‫מעונות הסטודנטים, בניין ‪ B‬כניסה 4 קבלת קהל: ימים ב-ה טל’:9 /8655046-30‬ ‫סיוע לכלל הסטודנטים ולאוכלוסיות מיוחדות בפרט להתמודד עם מכלול הבעיות‬ ‫המקשות עליהם לסיים את הלימודים בהצלחה.‬ ‫– סיוע בפתרון בעיות אישיות, חברתיות ולימודיות.‬ ‫– סיוע לימודי בהתאם לצרכי התלמיד, לתלמידי עתידים, לסטודנטים השבים משירות‬ ‫מילואים, לעולים חדשים, לסטודנטים יוצאי אתיופיה , לסטודנטים שהתקבלו בהעדפה‬ ‫מתקנת, לסטודנטים ערבים ולסטודנטים בעלי מוגבלויות.‬ ‫– מתן מידע ותיווך לשירותי עזרה בקהילה ובאוניברסיטה.‬ ‫– תמיכה בעולים חדשים:ליווי בשלבי הקליטה החברתית והלימודית באוניברסיטה,‬ ‫שעורי עזר.‬ ‫– סיוע לסטודנטים ערבים )טל': 9655046-30(.‬ ‫– סדנאות וקבוצות בהנחיה מקצועית בנושאים שונים לימודיים ואישיים.‬ ‫קפה וסימפטיה - חנות יד שנייה לדיירי המעונות, אשר מציעה כלי בית, מכשירי חשמל,‬ ‫אביזרי עיצוב ועוד במחירים סמליים ובאווירה חמה.‬ ‫כתובת החנות: בניין ‪ , E‬כניסה 4 במרתף. שעות פתיחה: ימים א ו-ד בשעות 00.71-00.91‬ ‫כל השירותים ניתנים גם במשרדי המדור במעונות הסטודנטים. סודיות מקצועית מובטחת.‬ ‫• פר"ח – פרוייקט חונכות לילדים: חדר 601 טל': 9117146, 0938046.‬ ‫קבלת קהל: ימים א' - ה', בין השעות 00:90-03.41.‬ ‫חונכות אישית או קבוצתית, בהיקף של ארבע שעות שבועיות. בתמורה מקבל הסטודנט‬ ‫מלגה.‬ ‫• נציב הקבילות לסטודנטים ולענייני קבלה: חדר 222 טל': 2388046-30‬ ‫מטפל בקבילות של מועמדים לאוניברסיטה ובתלונות של סטודנטים בנושאים שלא באו על‬ ‫פתרונם ביחידות האוניברסיטה, לאחר שהקובל מיצה את כל הפניות במערכת‬ ‫האוניברסיטאית. פניות בכתב בלבד יש לשלוח לכתובת: נציב הקבילות, דקאנט‬ ‫הסטודנטים, בניין אריק מיטשל, אוניברסיטת תל-אביב או בפקס מס' 0969046-30‬

‫אגודת הסטודנטים‬
‫משרדי האגודה נמצאים במרכז הסטודנטים – בניין מיטשל. אתר אגודת הסטודנטים:‬ ‫‪ www.student.co.il‬טלפון אגודת הסטודנטים: 30-4567046‬ ‫אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב היא עמותה עצמאית ללא כוונת רווח,‬ ‫שמטרתה לפעול למען רווחת וטובת הסטודנטים באוניברסיטה ומחוצה לה תוך שמירת‬ ‫האינטרסים החברתיים, הכלכליים, האקדמיים והציבוריים שלהם. האגודה מציעה‬ ‫לסטודנטים חברי אגודה מגוון רחב של פעילויות ושירותים בתחומים שונים.‬

‫013 שירותים לסטודנטים‬

‫שירותים הניתנים לחברי האגודה‬
‫• בתחום האקדמי : טיפול בקבילות ובתלונות של סטודנטים שזכויותיהם האקדמיות‬ ‫נפגעו.‬ ‫"ספרות זולה" – לאגודת הסטודנטים שתי חנויות ספרים,הנמצאות בבניין קיקואין‬ ‫בכניסה החיצונית ובבניין מדעים מדויקים )חדר 42(. תמורת תשלום סמלי ביותר תוכלו‬ ‫לשאול ספרי לימוד, לרכוש מקראות המרכזות את חומר הקריאה הנדרש וחוברות‬ ‫המרכזות בחינות ופתרונות בקורסים שונים.‬ ‫"ספרות זולה" – 30-2305046 "ספרות זולה" מדויקים – 30-7856046‬ ‫‪ Xtra‬סטודנט – יחידת הקורסים מארגנת עבור הסטודנטים מרתונים במחירים‬ ‫אטרקטיביים לפני המבחנים. סטודנטים המעונינים בפתיחת מרתון בקורס שלהם,‬ ‫מוזמנים לפנות ליחידה בטלפון 30-0166046 או במייל ‪xtra@post.tau.ac.il‬‬ ‫בנוסף היחידה מארגנת רשימות של מתרגמים, מדפיסים ומורים פרטיים. כל המידע מופיע‬ ‫באתר האגודה.‬ ‫שיעורי תגבור לסטודנטים – האגודה מסייעת במימון שיעורים פרטיים או בקבוצות לימוד‬ ‫מצומצמות מעבר לשעות הלימודים הפורמליות של האוניברסיטה. לפרטים 30-0166046.‬ ‫בנק בחינות – מאגר בחינות רחב של הקורסים השונים משנים קודמות.‬ ‫את הבחינות ניתן להשיג באתר האינטרנט – ‪ www.student.co.il‬ובדלפק הקבלה בבניין‬ ‫מיטשל 30-2667046.‬ ‫טיפול בפניות סטודנטים – כל סטודנט מוזמן לפנות למחלקה לעניינים אקדמיים בכל בעיה‬ ‫אקדמית שהיא. המחלקה דואגת לשמור על אנונימיות הפונה ומטפלת בכל פניה מול‬ ‫הגורמים המוסמכים בחוג או בפקולטה הרלוונטיים – 30-8467046.‬ ‫ניתן לפנות גם דרך מערכת המידע האישי לתלמיד – פניות לאגודת הסטודנטים.‬ ‫• מזון: סל מוצרים שמחיריהם מפוקחים על-ידי אגודת הסטודנטים. סל בסיסי של מוצרים‬ ‫נמכר כמעט בכל הקפיטריות, ומחיריהם זהים. כמו כן, בדלפק אגודת הסטודנטים נמכרים‬ ‫תלושים לארוחות מוזלות בקפיטריות רבות ברחבי הקמפוס בהן משפטים, "בשר ורוח"‬ ‫בבניין שרת, "אקו" בבניין מדעים מדויקים, נפתלי, שניצל איילה בבניין וולפסון. ניתן‬ ‫לרכוש את התלושים המוזלים ולקבל מידע מפורט על הארוחות בקפיטריות באמצעות‬ ‫האגודה באתר האינטרנט: ‪ www.student.co.il‬או בטלפון : 30-6667046.‬ ‫‪ – Coffee to go‬בית האוכל המציע תפריט מיוחד במחירים מוזלים לסטודנטים בהצגת‬ ‫תעודת סטודנט.‬ ‫• הסעות ונסיעות: הסעות חינם למסוף הרכבת באוניברסיטה – קו הסעה חינם‬ ‫לסטודנטים מתחנת הרכבת לאוניברסיטה. ההסעה יוצאת מהרציף העליון החדש של תחנת‬ ‫הרכבת, נוסעת מסביב לקמפוס ודרכו ושבה לתחנת הרכבת. ניתן לקבל פירוט זמנים ואת‬ ‫המסלול המדויק בדלפק האגודה ובאתר האינטרנט.‬ ‫תווי חניה בקמפוס – בשבוע הראשון של שנת הלימודים. נערכת הרשמה להגרלת 007 תווי‬ ‫החניה המקנים חניה בשטח הקמפוס למשך כל שנת הלימודים. 30-6567046.‬ ‫כרטיסיות מוזלות לחניונים – אגודת הסטודנטים מוכרת מנויים מוזלים לכל החניונים‬ ‫מסביב לקמפוס. כל מנוי מכיל עד 51 כניסות, כמו גם מנוי שעתי לחניון סמולרש. פירוט‬ ‫החניונים והתעריפים המלאים ניתן למצוא באתר האינטרנט ובדלפק אגודת הסטודנטים.‬ ‫• הצילומים כבר לא עולים ביוקר! מרכז הצילומים החדש והמשופר של אגודת‬ ‫הסטודנטים נמצא בקומת המרתף בבניין דה-בוטון. בו ניתן למצוא מכונות חדישות, צילום‬ ‫רגיל ב-01 אגורות בלבד, צילום צבעוני מוזל, כריכות מכל הסוגים ועוד. ניתן לרכוש כרטיס‬ ‫צילום בדלפק הקבלה באגודת הסטודנטים.‬

‫שירותים לסטודנטים 113‬

‫• שירותי דלפק האגודה: שירותי פקס )קבלה ומשלוח פקסים כולל לחו"ל(; מכירת‬ ‫חוברות מלגות וטפסי מלגות; כרטיסי צילום )2 סוגים: למרכז הצילומים של האגודה‬ ‫ולספריות(; תווי קניה )תו הזהב ורב-תו( לרשתות מובילות - קסטרו, המשביר לצרכן, פוקס,‬ ‫גולף, רשתות מזון: קוסמוס, מגה, שופרסל, סופר סנטר ועוד, בהנחה של %21 כולל חגים;‬ ‫דיו חלופי של ‪ – D.M.O‬קניה בדלפק הקבלה – זיכוי של 01 ₪ על מחסניות דיו ‪; HP‬‬ ‫כרטיסי חניה לת"א-יפו במחירים מוזלים ועוד.‬ ‫• תרבות ופנאי בקמפוס: כרטיסים להצגות בתיאטראות שונים )קאמרי, בית לסין,‬ ‫הבימה, גשר ותיאטרון פרינג'(, כרטיסים למופעי מוזיקה, מסיבות ומחול, כרטיסי‬ ‫פנאי/משפחה/ילדים )קיאקים, רפטינג, רכבל ועוד(, כרטיסים למופעי רוק בקמפוס.‬ ‫שוברים לצימרים, מלונות וכניסות לספא במחירים מוזלים.‬ ‫מועדונים שונים – אגודת הסטודנטים מפעילה מועדונים בעלי תחומי עניין מגוונים:‬ ‫מועדון ‪ – MGAY‬תא סטודנטים גאה, מועדון האנליסט – מועדון פיננסי, מועדון "קולנוע‬ ‫בלב" – מועדון סרטים, הנעה אקדמית – מועדון אופניים, מגמה ירוקה – מועדון למען‬ ‫איכות הסביבה, סטארבייס 279 – מועדון שמלכד תחתיו את כלל אוהדי וחובבי הסדרה‬ ‫מסע בין כוכבים בארץ, דיבייט –ספורט תחרותי שמטרתו לשכנע בצורה הגיונית כי עמדתך‬ ‫צודקת, מקהלת אגודת הסטודנטים בניצוחה של מריה שרייבר, להקת אגודת הסטודנטים‬ ‫– ללהקה רפרטואר שירים מודרניים בסגנון רוק-פופ.‬ ‫מעירים את הקמפוס! במהלך השנה מפיקה האגודה מסיבות צהרים בפקולטות השונות‬ ‫ברחבי הקמפוס. המסיבות מתקיימות בפקולטות בתקופות החגים, לפני הכניסה לתקופת‬ ‫מבחנים וכוללים ‪ , DJ‬בירות וארטיקים חופשי.‬ ‫אירועים שונים – אירועי פתיחת שנה הכוללים ירידי דוכנים, הופעת אמן, פסטיבל תיאטרון‬ ‫ומסיבות במעונות. יום הסטודנט, יום הסטודנט החרש וכבד השמיעה, יום ללא קניות,‬ ‫עדלאידע, תחרות צילומים, תערוכות ועוד.‬ ‫• ייעוץ מס וסיוע משפטי חינם: סיוע בהחזרי מס לשכירים, הדרכה והכוונה לעצמאים,‬ ‫סיוע בתאומי מס, חישובים בדמי עבודה, בניית תכנית כלכלית שנתית לסטודנט, הדרכה‬ ‫והכוונה בניהול חשבון בנק, שיפור תנאים בנקאיים עבור סטודנטים ועוד. ניתן לתאם‬ ‫פגישה בטלפון 30-4567046.‬ ‫יעוץ בעניינים הנוגעים לרווחת הסטודנטים הכוללים דיני עבודה, חוזי שכירות, מעמד‬ ‫אישי, עזרה בהכנת תביעות וכן ליווי פרטני בטיפול. ניתן לתאם פגישה בטלפון -30‬ ‫4567046.‬ ‫עריכת הסכמי ממון בחינם לסטודנטים חברי אגודה לכל סוג של נישואים. ההסכם כולל‬ ‫חלוקה של הנכסים והכספים בין בני הזוג במקרה של גירושים,על פי רצונם והסכמתם.‬ ‫סניגור בבית הדין המשמעתי – ייצוג סטודנטים ללא תשלום בבית הדין המשמעתי של‬ ‫האוניברסיטה.‬ ‫• מלגות אגודה: אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב מחלקת מלגות בשווי של‬ ‫כ- 2 מיליון ש"ח. מלגות האגודה מחולקות על פי קריטריונים שונים: מלגות העצמה‬ ‫ומנהיגות, מלגות הצטיינות, מלגות על רקע סוציו-אקונומי ומלגות על בסיס כישורים. כל‬ ‫מלגות אגודת הסטודנטים מוענקות בתמורה להשתתפות בפעילות חברתית למען הקהילה.‬ ‫הזכאות להגשת בקשה למלגה מאגודת הסטודנטים מותנה בחברות באגודת הסטודנטים,‬ ‫תשלום של דמי רווחה והיקף שכר לימוד שנתי של לפחות %05. 9567046-30. בנוסף, מדי‬ ‫שנה מפיצה האגודה ידיעון מלגות המרכז מאות גופים המעניקים מלגות.‬

‫213 שירותים לסטודנטים‬

‫• מעונות הסטודנטים: אגודת הסטודנטים דואגת לרווחתם של הסטודנטים דיירי‬ ‫המעונות: איינשטיין, מילמן וברודצקי בכל שעות היממה, באמצעות רכזי המעונות.‬ ‫האגודה מפעילה מועדוני דיירים )רישות אלחוטי לאינטרנט, כבלים, פינת קפה ועוד(, חדר‬ ‫כושר וחדר מחשבים. בנוסף, האגודה מארגנת פעילות חברתית-תרבותית ענפה ומהנה.‬ ‫• משלחות סטודנטים: ארגון וסיוע במימון משלחות סטודנטים לחו"ל ואירוח‬ ‫סטודנטים מחו"ל בקמפוס תוך שימת דגש על פעילות הסברה, תרבות והידוק הקשר בין‬ ‫התרבויות השונות כמו: "הפורום לדיאלוג פולני-ישראלי" - שבוע בישראל ושבוע בפולין,‬ ‫השבוע הבינ"ל לכלכלה ומנהל עסקים בישראל 7002, "זכרונות מאפריקה" - משלחת‬ ‫לטנזניה, משלחת להולנד בנושאי הון תרבותי. ובנוסף : כ 03 סטודנטים לשבועות בינ"ל‬ ‫בעולם. 30-0315046.‬ ‫• עיתון סטודנטים ת.ז.ה: הפקת עיתון סטודנטים המופץ חינם ברחבי הקמפוס.‬ ‫• מעורבות האגודה בקהילה: האגודה רואה חשיבות רבה במעורבות הסטודנט בקהילה‬ ‫ולכן יוצרת מגוון פעילויות חברתיות לסיוע לקהילה. ארגון יריד התנדבות במסגרתו מגיעות‬ ‫לקמפוס עמותות רבות המחפשות מתנדבים, סיוע לפליטים הסודניים בארץ ועוד.‬ ‫30-0315046.‬

‫313‬

‫נספחים‬
‫הנחיות למילוי הטפסים‬
‫המידע המבוקש בטופס הרישום מיועד לצורך רישומך כתלמיד באוניברסיטה.‬ ‫השימוש במידע ייעשה למטרות לימודיך באוניברסיטה ורווחתך כסטודנט, בכפוף‬ ‫להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א, 1891.‬ ‫האוניברסיטה רשאית למסור את המידע לאגודת הסטודנטים החדשה של אוניברסיטת‬ ‫תל-אביב וכן לכל גורם הזכאי לקבלו עפ"י דין. כמו כן, רשאית האוניברסיטה לעשות‬ ‫במידע שימוש לצרכי מחקרים אוניברסיטאיים.‬

‫הוראות ודוגמאות למילוי טופס הרישום‬
‫א הוראות כלליות:‬
‫יש למלא את טופס הרישום, לאחר עיון בחוברת זו.‬ ‫קרא בעיון את הטופס לפני שתתחיל למלאו.‬ ‫המשבצות בצבע כתום מיועדות לשימוש משרדי בלבד.‬ ‫עליך למלא טופס זה, לפי סדר הסעיפים, בכתב יד ברור - סיפרה אחת בכל משבצת.‬ ‫יום‬ ‫6 1‬ ‫חודש‬ ‫שנה‬ ‫4 8 9 0‬ ‫תאריך לידה‬ ‫דוגמה:‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬

‫5. היעזר בטבלות הסימולים המופיעות בהמשך, ורשום במשבצות המתאימות את ספרות‬ ‫הסימול המתאים. נא הקפד לרשום את הסימול במלואו.‬ ‫לנוחיותך, בכל מקום שיש צורך לרשום מספר סימול, צוין בטופס בסוגריים מספר‬ ‫הטבלה המתאימה. סימול החוגים רשום בפרקים הדנים בחוגים. עם זאת, מטעמי‬ ‫נוחיות, מופיעה להלן טבלה מרוכזת של סימולי החוגים השונים.‬ ‫דוגמה: אם אתה יליד ישראל רשום במשבצות המתאימות את הספרות 212.‬ ‫6. בסעיפים שבהם הוגדרו אפשרויות שונות, נא סמן את האפשרות המתאימה לך )אחת‬ ‫בלבד(. על-ידי הקפת המספר המתייחס אליה בעיגול.‬ ‫זכר‬ ‫נקב‬ ‫ה‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫דוגמה:‬

‫7. נא הקפד למלא את כל הסעיפים.‬ ‫8. נא לא למסור בטופס הרישום מידע על הבחינה הפסיכומטרית )ציונים, מועדים וכו'...(.‬ ‫המידע מגיע לאוניברסיטה ישירות מהמרכז הארצי לבחינות והערכה.‬ ‫9. חברות באגודת הסטודנטים – נא למלא את אחת משתי האפשרויות בסעיף י' )עמ' 4‬ ‫בטופס הרישום( ולהקפיד לחתום בסעיף זה.‬ ‫01. נא הקפד על מילוי הסעיף של בקשה לדיון במסגרת העדפה מתקנת בעמוד 4 בטופס‬ ‫הרישום. באישור הממוחשב על הגשת המועמדות יצוין למבקשים דיון בקבוצה זו כי‬

‫413 נספחים‬

‫11. חובה למלא שם פרטי ושם המשפחה באנגלית. היעדר פרטים אלה לא יאפשר השלמת‬ ‫הרישום.‬ ‫21. נא הקפד לחתום על "אישור והצהרה" המופיע בעמוד האחרון, ובכל יתר המקומות‬ ‫שבהם נדרשת חתימת המועמד. בהעדר חתימה על "אישור והצהרה" שבעמ' 4 לא ניתן‬ ‫לטפל בהרשמה.‬ ‫שים לב!‬ ‫בראש עמוד מס' 1 וגם בתחתית עמ' מס' 4 יש למלא את מספר הזיהוי, או את מספר‬ ‫הדרכון. מס' דרכון ימולא רק ע"י מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית. כמו כן יש לוודא כי‬ ‫המספר שמילאת בטופס זהה למספר שרשמת בבחינה הפסיכומטרית. אם מספר הזהות‬ ‫מתחיל בסיפרה 3 או 2, יש להקיף בעיגול את הסיפרה הראשונה בהתאמה. מי שנרשם‬ ‫במספר דרכון יצרף צילום של הדרכון שבו מופיע אותו מספר, גם אם כבר אינו תקף.‬ ‫ב. דוגמאות לבחירת חוגי הלימוד: בנוסף להסברים בטופס הרישום, יש לשים לב שלא‬ ‫לבחור בחוג מסוים פעמיים, למעט במקרה של בחירת החוג באופני לימוד או במסלולים‬ ‫שונים. ראה הדוגמאות. יש להקפיד לא לבחור במספר חוגים רב מהמותר. מועמד שיבחר‬ ‫במספר חוגים רב יותר, יימחקו החוגים האחרונים העודפים בלא הודעה מיוחדת. כמו כן‬ ‫יימחקו חוגים ללא הודעה למועמד, אם יבחר ביחידות לימוד אשר אינן ברשימת אפשרויות‬ ‫הלימוד לאותו סמסטר או שההרשמה אליהן כבר סגורה במועד הגשת הבקשה. כל שינוי‬ ‫חוגים לאחר מכן, אם יאושר, יהיה כרוך בתשלום.‬ ‫מועמד שלמד/לומד באוניברסיטת תל-אביב מתבקש לרשום רק את החוג/ים החדש/ים‬ ‫אליו/הם מעוניין/ת להתקבל. אין לציין בבחירת העדיפויות את החוג/ים שלומד בו/בהם.‬ ‫לימודים במקביל‬ ‫מועמד, המעוניין ללמוד במקביל ביותר מחוג אחד במסלול החד-חוגי )מורחב( או ביותר‬ ‫משני חוגים במסלול הדו-חוגי לא יוכל להצהיר על כוונה זו מראש על-גבי טופס הרישום‬ ‫)פרט לשילוב של "משפטים" עם חוג דו-חוגי נוסף. הנחיות בפרק של הפקולטה למשפטים(.‬ ‫יהיה עליו לרשום את החוגים בהם הוא מעוניין על-פי ההנחיות הרגילות. אם יתקבל‬ ‫לעדיפות הגבוהה יפנה המועמד מיד בכתב למשרד הרישום על-מנת לברר אפשרות קבלתו‬ ‫לחוג הנוסף )הרשום בעדיפות נמוכה יותר(. במידה שיענה על דרישות הקבלה גם לחוג זה‬ ‫יוכל להגיש בקשה בכתב ללימודים במקביל.‬ ‫דוגמה 1‬

‫נספחים 513‬

‫דוגמה 2‬

‫דוגמה 3‬

‫דוגמה 4‬

‫דוגמה 5‬

‫613 נספחים‬

‫דוגמה 6‬

‫דוגמה 7‬

‫ג. הסברים למילוי סעיף ב' – פרטים אישיים ודמי הרישום: מספר אחים ואחיות: אם‬ ‫יש פחות מ-01 אחים יש להוסיף הסיפרה 0 מצד שמאל.‬ ‫לדוגמה: 4 אחים – יש למלא 40.‬ ‫מספר טלפון: בשדה הימני יש לרשום את מספר הטלפון בבית בקידומת בזק בלבד. ניתן‬ ‫לרשום מספר טלפון נוסף בשדה השמאלי, לבחירה: טלפון סלולרי בקידומת בת שלוש‬ ‫ספרות או טלפון במקום העבודה או טלפון נוסף בבית בקידומת בת שתי ספרות. לקידומת‬ ‫הוט )770( יש לרשום 77. מספר הטלפון עצמו יהיה תמיד בן 7 ספרות. מילוי השדה השמאלי‬ ‫אינו חובה.‬ ‫סוג התושב: 10–אזרח ישראל – מיועד לאזרחי ישראל. 20–תושב – מיועד לאזרחי חוץ,‬ ‫שהם בעלי מעמד של תושב בישראל.‬ ‫דמי הרישום: יש לסמן ‪ x‬במשבצת הירוקה הצמודה לסכום ששילמת עבור דמי הרישום.‬ ‫המשבצות שבכתום מיועדות לשימוש משרדי בלבד ואין לסמן בהן דבר.‬

‫נספחים 713‬

‫טבלות סימולים‬
‫טבלה מס' 1: סימולי יישובים‬
‫צפת‬ ‫קיסריה‬ ‫קצרין‬ ‫קריית-אונו‬ ‫קריית-אתא‬ ‫קריית-ביאליק‬ ‫קריית-גת‬ ‫קריית–חיים‬ ‫קריית-טבעון‬ ‫קריית-ים‬ ‫קריית-מוצקין‬ ‫קריית-מלאכי‬ ‫קריית-עקרון‬ ‫קריית-שמונה‬ ‫ראש-העין‬ ‫ראש-פינה‬ ‫ראשון-לציון, רמת-‬ ‫אליהו‬ ‫רהט‬ ‫רחובות‬ ‫רמלה‬ ‫רמת-גן‬ ‫רמת-השרון, נווה-מגן‬ ‫רעננה‬ ‫שדרות‬ ‫שלומי‬ ‫שפרעם‬ ‫תל-אביב-יפו‬ ‫תל-חנן‬ ‫תמרה‬ ‫110‬ ‫221‬ ‫721‬ ‫070‬ ‫430‬ ‫730‬ ‫280‬ ‫821‬ ‫820‬ ‫920‬ ‫030‬ ‫380‬ ‫131‬ ‫020‬ ‫650‬ ‫711‬ ‫640‬ ‫121‬ ‫740‬ ‫840‬ ‫760‬ ‫170‬ ‫750‬ ‫480‬ ‫031‬ ‫210‬ ‫860‬ ‫521‬ ‫510‬ ‫יבנה‬ ‫יהוד‬ ‫יקנעם‬ ‫ירוחם‬ ‫ירושלים‬ ‫כוכב יאיר‬ ‫כפר-סבא‬ ‫כרמיאל‬ ‫לוד‬ ‫מגאר‬ ‫מגדל-העמק‬ ‫מודיעין‬ ‫מטולה‬ ‫מכבים-רעות‬ ‫מעלות-תרשיחא‬ ‫מצפה-רמון‬ ‫נהריה‬ ‫נס-ציונה‬ ‫נצרת‬ ‫נצרת-עילית‬ ‫נשר‬ ‫נתיבות‬ ‫נתניה‬ ‫סביון‬ ‫סחנין‬ ‫עכו‬ ‫עפולה‬ ‫ערד‬ ‫פרדס-חנה‬ ‫פרדס-כץ – בני ברק‬ ‫פתח-תקוה‬ ‫450‬ ‫350‬ ‫811‬ ‫211‬ ‫100‬ ‫321‬ ‫240‬ ‫511‬ ‫340‬ ‫290‬ ‫610‬ ‫021‬ ‫611‬ ‫421‬ ‫911‬ ‫311‬ ‫800‬ ‫550‬ ‫900‬ ‫710‬ ‫530‬ ‫411‬ ‫440‬ ‫990‬ ‫910‬ ‫010‬ ‫810‬ ‫090‬ ‫630‬ ‫231‬ ‫540‬ ‫אום-אל-פחם‬ ‫אופקים‬ ‫אור יהודה‬ ‫אור-עקיבא‬ ‫אילת‬ ‫אריאל‬ ‫אשדוד‬ ‫אשקלון‬ ‫באקה-אל-גרביה‬ ‫באר-שבע‬ ‫בית-שאן‬ ‫בית-שמש‬ ‫בני-ברק‬ ‫בת-ים‬ ‫גבעתיים‬ ‫גדרה‬ ‫צה"ל‬ ‫דימונה‬ ‫דלית-אל-כרמל‬ ‫הוד-השרון, מגדיאל,‬ ‫הרצליה‬ ‫זכרון-יעקב‬ ‫חדרה‬ ‫חולון‬ ‫חיפה‬ ‫חצור-אשדוד‬ ‫חצור הגלילית‬ ‫טבריה‬ ‫טייבה‬ ‫טירה‬ ‫טירת-הכרמל‬ ‫130‬ ‫080‬ ‫960‬ ‫980‬ ‫670‬ ‫621‬ ‫970‬ ‫770‬ ‫230‬ ‫870‬ ‫310‬ ‫200‬ ‫260‬ ‫360‬ ‫460‬ ‫940‬ ‫009‬ ‫180‬ ‫190‬ ‫050‬ ‫560‬ ‫720‬ ‫520‬ ‫660‬ ‫620‬ ‫921‬ ‫410‬ ‫700‬ ‫150‬ ‫250‬ ‫330‬

‫יישובים אחרים‬
‫יישובי‬ ‫מיעוטים‬ ‫600‬ ‫420‬ ‫140‬ ‫160‬ ‫570‬ ‫880‬ ‫601‬ ‫111‬ ‫יישובים‬ ‫כפריים‬ ‫יהודיים‬ ‫390‬ ‫490‬ ‫590‬ ‫690‬ ‫790‬ ‫890‬ ‫501‬ ‫011‬ ‫יישובים‬ ‫עירוניים‬ ‫יהודיים‬ ‫500‬ ‫320‬ ‫040‬ ‫060‬ ‫470‬ ‫780‬ ‫401‬ ‫901‬ ‫קיבוצים‬ ‫מושבים‬ ‫מחוז‬

‫400‬ ‫220‬ ‫930‬ ‫950‬ ‫370‬ ‫680‬ ‫301‬ ‫801‬

‫300‬ ‫120‬ ‫830‬ ‫850‬ ‫270‬ ‫580‬ ‫201‬ ‫701‬

‫ירושלים‬ ‫צפון‬ ‫חיפה‬ ‫מרכז‬ ‫תל-אביב‬ ‫דרום‬ ‫יהודה, שומרון‬ ‫גולן‬

‫813 נספחים‬

‫טבלה מס' 2: סימולי ארצות‬
‫ארצות אירופה‬ ‫האחרות‬ ‫003‬ ‫ארצות אחרות‬ ‫באמריקה‬ ‫007‬ ‫אפגניסטן‬ ‫בורמה‬ ‫הודו‬ ‫ויאטנם‬ ‫יפן‬ ‫מונגוליה‬ ‫סין‬ ‫סרי-לנקה )צילון(‬ ‫פקיסטן‬ ‫קוריאה‬ ‫אירן )פרס(‬ ‫תורכיה‬ ‫ירדן‬ ‫ישראל‬ ‫לבנון‬ ‫סוריה‬ ‫עירק‬ ‫ערב הסעודית‬ ‫קפריסין‬ ‫תימן‬ ‫תימן הדמוקרטית‬ ‫ארצות אחרות באסיה‬ ‫אסיה‬ ‫201‬ ‫601‬ ‫211‬ ‫611‬ ‫221‬ ‫621‬ ‫631‬ ‫041‬ ‫241‬ ‫191‬ ‫202‬ ‫802‬ ‫012‬ ‫212‬ ‫612‬ ‫812‬ ‫222‬ ‫422‬ ‫822‬ ‫032‬ ‫232‬ ‫001‬

‫אפריקה‬ ‫אלג'יריה‬ ‫305‬ ‫אתיופיה‬ ‫505‬ ‫דרום-אפריקה‬ ‫025‬ ‫זימבבווה )רודזיה‬ ‫725‬ ‫הדרומית(‬ ‫לוב‬ ‫935‬ ‫מצרים‬ ‫055‬ ‫מרוקו‬ ‫155‬ ‫סודאן‬ ‫755‬ ‫סומליה‬ ‫855‬ ‫תוניסיה‬ ‫685‬ ‫ארצות אחרות‬ ‫005‬ ‫באפריקה‬ ‫אוסטרליה‬ ‫אינדונזיה‬ ‫ניו-זילנד‬ ‫פיליפינים‬ ‫208‬ ‫608‬ ‫838‬ ‫258‬

‫חבר העמים‬ ‫אוזבקיסטן‬ ‫024‬ ‫אוקראינה‬ ‫124‬ ‫אזרביז'אן‬ ‫224‬ ‫אסטוניה‬ ‫324‬ ‫ארמניה‬ ‫424‬ ‫בילורוס‬ ‫524‬ ‫גרוזיה‬ ‫624‬ ‫רוסיה‬ ‫724‬ ‫טדז'יקיסטן‬ ‫824‬ ‫טורקמניסטן‬ ‫924‬ ‫לטביה‬ ‫034‬ ‫ליטא‬ ‫134‬ ‫מולדובה‬ ‫234‬ ‫קזחסטן‬ ‫334‬ ‫קירגיזיה‬ ‫434‬

‫אוסטריה‬ ‫איטליה‬ ‫אירלנד‬ ‫בלגייה‬ ‫דנמרק‬ ‫הולנד‬ ‫בריטניה‬ ‫יוון‬ ‫לוכסמבורג‬ ‫נורווגיה‬ ‫ספרד‬ ‫פורטוגל‬ ‫פינלנד‬ ‫צרפת‬ ‫שוודיה‬ ‫שווייץ‬ ‫גרמניה‬ ‫אלבניה‬ ‫בולגריה‬ ‫הונגריה‬ ‫פולין‬ ‫רומניה‬

‫אירופה‬ ‫203‬ ‫403‬ ‫803‬ ‫213‬ ‫223‬ ‫423‬ ‫623‬ ‫033‬ ‫233‬ ‫243‬ ‫843‬ ‫053‬ ‫253‬ ‫653‬ ‫853‬ ‫063‬ ‫193‬ ‫204‬ ‫404‬ ‫014‬ ‫414‬ ‫814‬

‫צ'כוסלובקיה לשעבר‬ ‫סלובקיה‬ ‫514‬ ‫צ'כיה‬ ‫714‬ ‫יגוסלביה לשעבר‬ ‫בוסניה‬ ‫064‬ ‫הרצוגובינה‬ ‫164‬ ‫מקדוניה‬ ‫264‬ ‫סלובניה‬ ‫364‬ ‫סרביה‬ ‫464‬ ‫צ'רנגורנה )מונטנגרו(‬ ‫564‬ ‫קרואטיה‬ ‫664‬

‫אמריקה‬ ‫ארצות-הברית‬ ‫206‬ ‫מקסיקו‬ ‫806‬ ‫קנדה‬ ‫216‬ ‫אורוגואי‬ ‫207‬ ‫אקוודור‬ ‫217‬ ‫ארגנטינה‬ ‫417‬ ‫בוליביה‬ ‫817‬ ‫ברזיל‬ ‫427‬ ‫ונצואלה‬ ‫847‬ ‫פנמה‬ ‫277‬ ‫פרו‬ ‫877‬ ‫צ'ילה‬ ‫087‬ ‫קובה‬ ‫287‬ ‫קולומביה‬ ‫487‬

‫נספחים 913‬

‫טבלה מס' 3: סימולי משלח יד‬
‫עובד בבניין‬ ‫עובד סוציאלי, קצין סעד‬ ‫עורך דין‬ ‫עקר בית‬ ‫עיתונאי‬ ‫פועל‬ ‫פיזיקאי‬ ‫פסיכולוג‬ ‫פקיד, מזכיר‬ ‫צבע‬ ‫צלם‬ ‫קבלן‬ ‫קלדן‬ ‫קניין‬ ‫רואה חשבון, תמחירן‬ ‫רופא‬ ‫רוקח‬ ‫שוטר‬ ‫שופט‬ ‫שליח‬ ‫שמאי, עובד ביטוח‬ ‫שרברב, עובד מתכת‬ ‫תוכניתן‬ ‫תעשיין‬ ‫משלח יד לא מוגדר‬ ‫958‬ ‫041‬ ‫250‬ ‫029‬ ‫031‬ ‫977‬ ‫110‬ ‫360‬ ‫073‬ ‫198‬ ‫331‬ ‫342‬ ‫503‬ ‫024‬ ‫011‬ ‫030‬ ‫040‬ ‫075‬ ‫050‬ ‫363‬ ‫534‬ ‫137‬ ‫981‬ ‫352‬ ‫898‬ ‫כימאי‬ ‫כלכלן‬ ‫לא עובד, פנסיונר‬ ‫לבורנט‬ ‫מאבטח, שוער‬ ‫מהנדס‬ ‫מורה דרך‬ ‫מורה בבי"ס יסודי‬ ‫מורה בבי"ס תיכון‬ ‫מנתח מערכות‬ ‫מפעיל מחשב‬ ‫מרצה במוסד להשכלה‬ ‫גבוהה‬ ‫מנהל בי"ס‬ ‫מפקח בבתי"ס‬ ‫מנהל‬ ‫מנהל בנק‬ ‫מנהל חשבונות‬ ‫נגר‬ ‫נהג‬ ‫סוחר‬ ‫סוכן‬ ‫ספר‬ ‫ספרן‬ ‫עובד בבידור‬ ‫010‬ ‫260‬ ‫099‬ ‫461‬ ‫195‬ ‫120‬ ‫185‬ ‫301‬ ‫390‬ ‫081‬ ‫738‬ ‫080‬ ‫001‬ ‫101‬ ‫942‬ ‫242‬ ‫013‬ ‫187‬ ‫588‬ ‫014‬ ‫224‬ ‫065‬ ‫923‬ ‫831‬ ‫אדריכל ומתכנן ערים‬ ‫אופטיקאי,‬ ‫אופטומטריסט‬ ‫איש ביטחון‬ ‫איש צבא קבע‬ ‫אח‬ ‫אקדמאי אחר‬ ‫ביולוג‬ ‫בעל חברה‬ ‫בעל מלאכה‬ ‫בעל מלון או מסעדה‬ ‫גזבר, קופאי וכו'‬ ‫דייל‬ ‫הנדסאי‬ ‫וטרינר‬ ‫זבן, רוכל‬ ‫חבר מושב‬ ‫חבר קיבוץ‬ ‫חקלאי )פועל(‬ ‫חקלאי - בעל משק‬ ‫חשמלאי‬ ‫טבח‬ ‫טייס‬ ‫טכנאי‬ ‫יבואן‬ ‫020‬ ‫251‬ ‫195‬ ‫019‬ ‫051‬ ‫070‬ ‫000‬ ‫052‬ ‫877‬ ‫442‬ ‫913‬ ‫085‬ ‫971‬ ‫140‬ ‫054‬ ‫286‬ ‫186‬ ‫026‬ ‫006‬ ‫547‬ ‫015‬ ‫191‬ ‫061‬ ‫104‬

‫הערה: במקרה של פטירת ההורים, יש לסמל במקום של משלח-יד - סימול 089.‬

‫טבלה מס' 4: סימולי השכלת ההורים‬
‫למד בסמינר למורים‬ ‫סיים סמינר למורים‬ ‫למד באוניברסיטה‬ ‫בעל תואר אקדמי‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫למד בבי"ס תיכון‬ ‫סיים בי"ס תיכון‬ ‫למד בבי"ס‬ ‫מקצועי/חקלאי‬ ‫סיים בי"ס מקצועי/חקלאי‬ ‫60‬ ‫70‬ ‫80‬ ‫90‬ ‫לא למד בבית-ספר‬ ‫למד בבי"ס יסודי‬ ‫סיים בי"ס יסודי‬ ‫למד בחדר‬ ‫למד בישיבה‬ ‫10‬ ‫20‬ ‫30‬ ‫40‬ ‫50‬

‫023 נספחים‬

‫טבלה מס' 5: סימולי מכינות או בתי-ספר להנדסאים‬
‫מכללת גבעת ושינגטון‬ ‫המכללה לחינוך ע"ש קיי‬ ‫המכינה לקציני משטרה‬ ‫המכינה לקציני צה"ל‬ ‫מכינת המכללה למינהל‬ ‫מכינת הקיבוצים‬ ‫מכינת מכללת לווינסקי‬ ‫מכינת המכללה לבנות בירושלים‬ ‫בית-הספר להנדסאים-אוניברסיטת תל-‬ ‫אביב‬ ‫המכללה הטכנולוגית בבאר-שבע‬ ‫"אורט" סינגלובסקי‬ ‫"אורט" קריית-ביאליק‬ ‫בית-הספר הארצי להנדסאים )טכניון(‬ ‫"אורט" נתניה‬ ‫"אורט" גבעתיים‬ ‫בי"ס אחר להנדסאים‬ ‫מכינה - אחר‬ ‫22‬ ‫32‬ ‫42‬ ‫52‬ ‫62‬ ‫72‬ ‫82‬ ‫92‬ ‫04‬ ‫14‬ ‫24‬ ‫34‬ ‫44‬ ‫54‬ ‫64‬ ‫74‬ ‫99‬ ‫המכינה של אוניברסיטת תל-אביב‬ ‫המכינה של האוניברסיטה העברית‬ ‫המכינה של אוניברסיטת בר-אילן‬ ‫המכינה של אוניברסיטת חיפה‬ ‫המכינה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב‬ ‫המכינה של הטכניון‬ ‫מכללת בית-ברל‬ ‫מכללת תל-חי‬ ‫המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין‬ ‫מכללת עמק הירדן‬ ‫מכללת אוהל-שרה, עמק יזרעאל‬ ‫מכללת הנגב שער הנגב‬ ‫המכללה לחינוך גופני ע"ש זינמן במכון‬ ‫וינגייט‬ ‫סמינר הקיבוצים "אורנים"‬ ‫מכינת חוף השרון בשפיים‬ ‫המכללה הדתית ע"ש ליפשיץ‬ ‫מכללת אחווה‬ ‫10‬ ‫30‬ ‫40‬ ‫60‬ ‫70‬ ‫80‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫91‬ ‫02‬ ‫12‬

‫טבלה מס' 6: סימולי מוסדות להשכלה על-תיכונית‬
‫מכללת ירושלים לבנות‬ ‫המכללה האקדמית למשפטים )רמת-גן(‬ ‫המכללה האקדמית להנדסה )בתל-אביב(‬ ‫המכללה לאופטומטריה‬ ‫מכללת בית ברל‬ ‫המכללה לחינוך גופני ע"ש זינמן במכון‬ ‫וינגייט‬ ‫המכללה לחינוך ע"ש לוינסקי‬ ‫מכללת תל-חי‬ ‫המכללה למינהל‬ ‫סמינר הקיבוצים בתל-אביב‬ ‫סמינר הקיבוצים "אורנים"‬ ‫בית-הספר לפיקוד ומטה )פו"ם(‬ ‫בי"ס לאחיות‬ ‫מכללת אורט יד סינגלובסקי )לשעבר‬ ‫ירושלים(‬ ‫המכללה לחינוך על שם גורדון‬ ‫מכללת תלפיות‬ ‫המכללה האקדמית של תל-אביב יפו‬ ‫מכללת אורט בראודה כרמיאל‬ ‫92‬ ‫97‬ ‫87‬ ‫77‬ ‫02‬ ‫24‬ ‫64‬ ‫22‬ ‫13‬ ‫44‬ ‫54‬ ‫55‬ ‫85‬ ‫23‬ ‫33‬ ‫43‬ ‫53‬ ‫63‬ ‫10 אוניברסיטת תל-אביב‬ ‫30 האוניברסיטה העברית‬ ‫40 אוניברסיטת בר-אילן‬ ‫50 מכון וייצמן למדע‬ ‫60 אוניברסיטת חיפה‬ ‫70 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב‬ ‫80 הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל‬ ‫90 אוניברסיטה בחו"ל מארץ לא דוברת אנגלית‬ ‫11 אוניברסיטה בחו"ל מארץ דוברת אנגלית‬ ‫21 שלוחה בישראל של מוסד אקדמי מוכר‬ ‫מחו"ל‬ ‫72 האוניברסיטה הפתוחה‬ ‫52 המרכז לחינוך טכנולוגי בחולון‬ ‫62 בצלאל – אקדמיה לאמנות ולעיצוב‬ ‫03 מדרשת רופין‬ ‫82 האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים‬ ‫65 בית-הספר הגבוה למדעי הטכסטיל ולאופנה‬ ‫ע"ש שנקר‬ ‫75 בית-הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים –‬ ‫מכון לב‬ ‫המשך טבלה זו בעמוד הבא.‬

‫123 נספחים‬

‫המכללה האקדמית נתניה‬ ‫מכללת הסביבה‬ ‫מכללת הדסה – ירושלים‬ ‫המכללה האקדמית ספיר‬ ‫סמינר למו"ג לתעודת מורה מוסמך/בכיר‬ ‫מכללה אחרת למו"ג לתואר .‪. B.Ed‬‬

‫74‬ ‫86‬ ‫05‬ ‫76‬ ‫04‬ ‫08‬

‫המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין‬ ‫מכללת יהודה ושומרון‬ ‫המכללה האקדמית "עמק יזרעאל"‬ ‫המרכז הבינתחומי בהרצליה‬ ‫המכללה לביטוח‬ ‫מכללת שערי משפט‬

‫32‬ ‫66‬ ‫73‬ ‫83‬ ‫94‬ ‫96‬

‫מוסד לימודים שלא נמצא לו סימול ברשימה זו – יש לרשום את שם המוסד במילים ולהשאיר את‬ ‫המשבצת המיועדת לסימול – ריקה.‬

‫סימולי החוגים ותכניות הלימוד‬ ‫חוגים לתואר ראשון‬
‫הפקולטה למשפטים‬ ‫1141 משפטים‬ ‫הפקולטה לרפואה‬ ‫1610 הפרעות בתקשורת‬ ‫1110 ביה"ס לרפואה ‪M.D‬‬ ‫1910 ביה"ס לרפואת שיניים‬ ‫2610 סיעוד )תכנית גנרית(‬ ‫3610 סיעוד – לאחים ואחיות‬ ‫4610 פיזיותרפיה‬ ‫5610 ריפוי בעיסוק‬ ‫4010 תכנית משולבת לתואר ראשון במדעי‬ ‫החיים ובמדעי הרפואה‬ ‫הפקולטה למדעי החיים‬ ‫5540 ביולוגיה‬ ‫4010 מדעי החיים ומדעי הרפואה‬ ‫7540 ביולוגיה )עם פסיכולוגיה – מוח(‬ ‫2830 מדעי המחשב וביולוגיה- התמחות‬ ‫בביואינפורמטיקה‬ ‫9540 ביולוגיה-הדגש ביוטכנולוגיה‬ ‫8640 ביולוגיה עם כימיה‬ ‫ביה"ס לעבודה סוציאלית‬ ‫0111 ביה"ס לעבודה סוציאלית‬ ‫הפקולטה למדעים מדויקים‬ ‫1430 גאופיזיקה ומדעים פלנטריים‬ ‫1530 כימיה‬ ‫8530 כימיה עם ביולוגיה‬ ‫5530 כימיה ראשי ופיזיקה מישני‬ ‫הפקולטה למדעי הרוח‬ ‫6260 אנגלית ולימודים אמריקניים‬ ‫1760 ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום‬ ‫7260 בלשנות‬ ‫1960 גיאוגרפיה וסביבת האדם‬ ‫1260 היסטוריה כללית‬ ‫2260 היס. של המזה"ת ואפריקה‬ ‫7760 היס. של עם-ישראל‬ ‫0960 לימודי התרבות העברית‬ ‫7860 לימודי מזרח אסיה‬ ‫8060 לימודי נשים ומגדר‬ ‫1360 לימודי ערבית ואסלאם‬ ‫2760 לימודים קלאסיים‬ ‫0860 ספרות‬ ‫8160 פילוסופיה‬ ‫5260 צרפתית‬ ‫2660 תכ' הלימודים הכלליים והבינתחומיים‬ ‫ביה"ס לחינוך‬ ‫1270 היבטים התפתחותיים בחינוך‬ ‫הפקולטה לאמנויות‬ ‫1180 אמנות התיאטרון‬ ‫2480 ביה"ס למוזיקה – ביצוע מוזיקלי‬ ‫3480 ביה"ס למוזיקה – קומפוזיציה/ניצוח‬ ‫5480 ביה"ס למוזיקה – קומפוזיציה,‬ ‫ניצוח/מוזיקולוגיה‬ ‫1580 קולנוע וטלויזיה‬ ‫1280 תולדות האמנות‬ ‫1680 תכנית רב-תחומית באמנויות‬ ‫1880 אדריכלות‬

‫223 נספחים‬

‫הנדסה מכאנית‬ ‫הנדסת תעשיה‬ ‫הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ופיזיקה‬ ‫הנדסה ביו–רפואית‬

‫2450‬ ‫1750‬ ‫6150‬ ‫5550‬

‫הפקולטה למדעי-החברה‬ ‫1101 כלכלה‬ ‫1301 מדע המדינה‬ ‫1401 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה‬ ‫1701 פסיכולוגיה‬ ‫5801 תקשורת‬ ‫הפקולטה לניהול‬ ‫1121 חשבונאות‬ ‫1221 ניהול‬

‫מדעי המחשב מורחב או דו–חוגי בצירוף‬ ‫עם מתמטיקה‬ ‫מדעי המחשב בצירוף עם כל חוג שמחוץ‬ ‫לפקולטה למדעים מדויקים‬ ‫מדעי המחשב בצירוף חוג מהפקולטה‬ ‫למדעים מדויקים למעט מתמטיקה‬ ‫מתמטיקה‬ ‫מתמטיקה - ראשי, פיזיקה – משני‬ ‫מסלול משולב מתמטימטיקה-פיזיקה‬ ‫פיזיקה ואסטרונומיה‬ ‫סטטיסטיקה‬ ‫מדעי המחשב וביולוגיה עם התמחות‬ ‫בביואינפורמטיקה‬ ‫מתמטיקה ושתי חטיבות‬

‫8630‬ ‫9630‬ ‫8730‬ ‫6630‬ ‫6730‬ ‫3230‬ ‫1230‬ ‫5630‬ ‫2830‬ ‫9730‬

‫הפקולטה להנדסה‬ ‫2150 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה‬ ‫5150 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומדעי‬ ‫המחשב‬

‫חוגים לתואר שני ולימודי המשך‬
‫ביה"ס לחינוך‬ ‫2170 ייעוץ חינוכי‬ ‫3170 חינוך מיוחד‬ ‫8270 ייעוץ חינוכי לגיל הרך‬ ‫9370 תכנון לימודים‬ ‫3370 שיטות מחקר והערכה‬ ‫2570 הוראת מדעי השפות – אנגלית‬ ‫4570 הוראת מדעי השפות – ערבית‬ ‫6170 מינהל ומנהיגות בחינוך‬ ‫2370 היסטוריה ופילוסופיה של החינוך‬ ‫4370 סוציולוגיה של החינוך‬ ‫7570 הוראת המדעים‬ ‫7570 ת' הוראה – הוראת המדעים‬ ‫1270 ת' הוראה - היבטים התפתחותיים‬ ‫בחינוך‬ ‫2270 ת' הוראה - מדיניות החינוך וארגונו‬ ‫8370 ת' הוראה - תכנון לימודים והוראה‬ ‫הפקולטה לאמנויות‬ ‫1180 אמנות התיאטרון‬ ‫2480 ביה"ס למוזיקה – ביצוע מוזיקלי‬ ‫3480 ביה"ס למוזיקה – קומפוזיציה‬ ‫" קומפוזיציה/ניצוח/מוזיקולוגיה‬ ‫5480‬ ‫1580 קולנוע וטלוויזיה‬ ‫0180 תכנית בינתחומית לתארים מתקדמים‬ ‫1280 תולדות האמנות‬ ‫הפקולטה למדעי הרוח‬ ‫6260 אנגלית ולימודים אמריקניים‬ ‫1760 ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום‬ ‫7260 בלשנות‬ ‫1960 גיאוגרפיה וסביבת האדם‬ ‫9560 היסטוריה ופילוסופיה של המדע‬ ‫1260 היסטוריה כללית‬ ‫7760 היסטוריה של עם ישראל‬ ‫4560 המזרח התיכון בעת החדישה ואפריקה‬ ‫1‬ ‫0960 לימודי התרבות העברית‬ ‫7860 לימודי מזרח אסיה‬ ‫8860 לימודים קוגניטיביים של השפה‬ ‫ושימושיה‬ ‫2760 לימודים קלאסיים‬ ‫7960 מדעי הדתות‬ ‫1460 מדעי היהדות‬ ‫9660 מחקר התרבות‬ ‫0860 ספרות‬ ‫9960 עריכה לשונית – תעודה‬ ‫8160 פילוסופיה‬ ‫5260 צרפתית‬ ‫3360 תרגום ועריכת תרגום – תעודה‬

‫1. בלשנות שמית, הלשון העברית, מקרא, פילוסופיה‬ ‫יהודית, תלמוד, תורה שבע"פ.‬

‫נספחים 323‬

‫מיקרוביולוגיה מולקולרית‬ ‫וביוטכנולוגיה.‬ ‫נוירוביוכימיה‬

‫3540‬ ‫1940‬

‫7980 מוזיאולוגיה –תעודה ) אחת לשנתיים(.‬ ‫2180 בינתחומית -שימור המורשת הבנויה‬ ‫3180 בינתחומית –הבעה ויצירה‬ ‫הפקולטה למשפטים‬ ‫1141 משפטים – מסלול כללי עיוני‬ ‫1441 מוסמך בדיני ישראל‬ ‫1741 התמחות במשפט מסחרי‬ ‫1841 מוסמך במשפט עברי‬ ‫3741 משפט פלילי‬ ‫2741 משפט ציבורי‬ ‫3341 המרכז ללימודי משפט מתקדמים‬ ‫הפקולטה לרפואה‬ ‫3010 מוסמך במדעי הרפואה‬ ‫1610 החוג להפרעות בתקשורת‬ ‫9510 בריאות בתעסוקה‬ ‫3610 סיעוד‬ ‫4610 פיזיותרפיה‬ ‫5610 ריפוי בעיסוק‬ ‫6410 בריאות הציבור‬ ‫4810 תיאוריית ההשתנות הקוגניטיבית....‬ ‫הפקולטה למדעים מדויקים‬ ‫1430 גאופיזיקה ומדעים פלנטריים‬ ‫1530 כימיה‬ ‫6630 מתמטיקה עיונית‬ ‫2730 מתמטיקה שימושית‬ ‫8630 מדעי המחשב‬ ‫3730 חקר ביצועים‬ ‫4730 סטטיסטיקה והסתברות‬ ‫3630 סטטיסטיקה ישומית‬ ‫1230 פיזיקה ואסטרונומיה‬ ‫7730 ביו-סטטיסטיקה‬ ‫הפקולטה למדעי החיים‬ ‫1140 מדעי הצמח‬ ‫1240 ביוכימיה‬ ‫1340 זואולוגיה‬ ‫2540 חקר התא ואימונולוגיה‬

‫הפקולטה להנדסה‬ ‫0150 ביה"ס להנדסת חשמל‬ ‫0450 ביה"ס להנדסה מכנית‬ ‫3550 הנדסה ביו-רפואית‬ ‫1750 הנדסת תעשיה‬ ‫1850 מדע והנדסת חומרים‬ ‫5450 הנדסת סביבה‬ ‫הפקולטה למדעי החברה‬ ‫1101 כלכלה‬ ‫1501 לימודי עבודה‬ ‫2501 לימודי בטחון‬ ‫5301 לימודי דיפלומטיה‬ ‫2801 מדיניות ציבורית‬ ‫1301 מדע המדינה‬ ‫1401 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה‬ ‫1701 פסיכולוגיה‬ ‫4501 תכנית ליישוב סכסוכים וגישור‬ ‫6501 תכנית למנהלים במנהיגות ציבורית‬ ‫ופוליטית‬ ‫7501 תכנית למנהלים בדיפלומטיה ובטחון‬ ‫ביה"ס לעבודה סוציאלית‬ ‫0111 ביה"ס לעבודה סוציאלית‬ ‫הפקולטה לניהול‬ ‫2321 לימודי המשך לבעלי תואר שני - תעודה‬ ‫3421 התנהגות אירגונית‬ ‫2421 מערכות מידע‬ ‫4421 מימון-חשבונאות‬ ‫1321 מינהל עסקים‬ ‫3321 מערכות בריאות‬ ‫ביה"ס ללימודי הסביבה‬ ‫0190‬

324


								
To top