CONTRACT DE CESIUNE

Document Sample
CONTRACT DE CESIUNE Powered By Docstoc
					                                                     1
                   CONTRACT DE CESIUNE

                   “AMENAJARE MUZEALA”


                   Nr. ________ / ___________
In baza referatului de necessitate nr. ___ din __________, aprobat de conducerea Muzeului National de
Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca.

In aplicarea dispozitiilor art. 16 alin (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
coroborate cu prevederile Legii nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza adresei ANRMAP nr. _____ din __________ privind modalitatea de atribuire si tipul de contract.

In baza Notei Justificative nr. _____ din __________, a documentatiei de atribuire aprobata cu nr. ____ din
_______ si a procesului verbal de negociere nr. ____ din ___________,                   PARTILE CONTRACTANTE


Intre

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI, adresa sediu: strada C. DAICOVICIU , nr. 2,
judetul CLUJ telefon/fax: +40-264- 595677, Fax: +40-264- 591718 ; cod fiscal 4722536 cont trezorerie
RO77TREZ2165009XXX007052 , reprezentat de Dr. VIORICA CRISAN - director general şi Emilia
Taloş – contabil şef, numit in continuare Cesionar

Si
_______________________________________________________, cu sediul in ____________________,
str. _________________________________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
________________________________, cont deschis la ____________________________________,
reprezentata de _________________________________ in calitate de Director, numit in continuare Cedent,

A intervenit urmatorul contract:

  1. Definitii si interpretare
     1.1.- In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
     Contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale
     Cesionar si cedent – partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract
                                                       2

    Pretul contractului – pretul platibil de catre cesionar, in baza contractului, pentru indeplinirea
           integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract
    Produse – operele de creatie intelectuala precum si echipamentele, utilajele sau orice alte bunuri
           incorporate in opere sau direct necesare scopului pentru care au fost realizate operele,
           cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care cedentul se obliga, prin
           contract, sa le cedeze cesionarului;
    Servicii – servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de cedarea produselor,
           cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, lucrari, punerea in functiune, asistenta
           tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii aferente livrarii
           produselor, care revin cedentului prin contract;
    Opere de creatie intelectuala – creatia intelectuala intr-un suport material, fizic sau virtual, asa
           cum este definita in art. 7 si 8 din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile
           ulterioare;
    Cesiune – transmiterea drepturilor patrimoniale asupra operelor de creatie intelectuala potrivit
           art. 39 si urm. Din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
    Destinatie finala – sediul cesionarului;
    Forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
           vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care
           face imposibila executarea si respective, indeplinirea contractului; sunt considerate
           asemenea evenimente : razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
           naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea fiind
           exhaustive ci enunciativa. Nu este considerate forta majora un eveniment asemenea
           celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extreme de
           costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
    Zi – zi calendaristica ; an – 365 de zile;

    1.2. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
    include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
    1.3. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referinta la zile reprezinta zilele calendaristice daca nu se
    specifica in mod diferit.

2. Obiectul contractului
  2.1. - In scopul realizarii unui cadru unitar si novator de expunere si punere in valoare a bunurilor
    muzeale aflate in colectiile sale, cesionarul comanda ansamblul de opere de creatie intelectuala si
    artistica intitulat: „Amenajare muzeala”, in spatiile Muzeului National de Istorie a Transilvaniei.
  2.2. – Comanda cuprinde documentatia stiintifica si de specialitate aflata in Anexa 1 – parte
    integranta a prezentului contract, elaborata de cesionar. Pentru indeplinirea scopului de la pct. 2.1.
    cedentul va intocmi planurile detaliate de realizare a creatiei intelectuale si artistice. Acestea vor
    cuprinde planurile de detaliu pentru instalatiile electrice, instalatiile de climatizare, instalatiile de
    iluminat, planul arhitectural, gaz, apa-canal, sistem de securitate aprobate de catre cesionar.
  2.3. – Operele de creatie intelectuala ce fac obiectul prezentului contract sunt opere originale,
    concepute, elaborate si realizate de cedent potrivit propunerii/ofertei artistice si tehnice prevazuta
    in Anexa 2 – parte integranta din prezentul contract si acceptata de catre cesionar, cu respectarea
    documentatiei ştiinţifice si de specialitate.
  2.4. – Operele de creatie ce fac obiectul prezentului contract sunt constituite in principal, dar nu
    limitativ, din opere de arta grafica sau plastica precum opere de sculptura, pictura, gravura, arta
    monumentala, scenografice, plastica sticlei si a metalului, desene design etc., din planse, machete,
    opere audiovizuale, opere fotografice, opere scrise, lucrari plastice, harti si desene din domeniul
    zoologiei, topografiei, geografiei si stiintei in general.
  2.5. – Operele de creatie ce fac obiectul prezentului contract pot incorpora, implicit sau explicit,
    programe pentru calculator, baze de date, sau alte opere.
                                                       3

  2.6. – Operele de creatie ce fac obiectul prezentului contract cuprind si orice echipamente, utilaje sau
     orice alte bunuri incorporate in opere sau direct necesare scopului pentru care au fost realizate
     operele, chiar daca acestea nu reprezinta prin ele insele opere de creatie intelectuala.
  2.7. – Pentru realizarea obiectului contractului, cedentul se obliga la urmatoarele:
  - sa conceapa, sa elaboreze, sa realizeze si sa cedeze operele de creatie ce fac obiectul prezentului
     contract;
  - sa autorizeze utilizarea operelor in modalitatile si potrivit scopurilor convenite prin prezentul
     contract si sa cesioneze cesionarului drepturile patrimoniale asupra acestor opere;
  - sa cedeze cesionarului suporturile materiale in care sunt incorporate operele;
  - sa instaleze la destinatia finala – sediul cesionarului – operele precum si orice echipamente, utilaje
     sau bunuri conexe acestora, care sunt necesare scopului pentru care au fost comandate operele.
  2.8. – Pentru realizarea obiectului contractului, cesionarul se obliga sa achite pretul contractului
     conform clauzelor acestuia.

3. Natura, intinderea teritoriala si durata cesiunii
  3.1. – Cedentul cedeaza exclusiv in favoarea cesionarului drepturile patrimoniale ce se nasc din
    executarea prezentului contract.
  3.2. – Cesiunea consimtita de cedent in favoarea cesionarului este valabila pe toata durata existentei
    drepturilor patrimoniale.
  3.3. – Cesiunea ce face obiectul prezentului contract este valabila pe toate teritoriile lumii

4. Drepturile patrimoniale cesionate
  4.1. – Cedentul cesioneaza cu titlu exclusiv cesionarului, in conformitate cu prevederile Legii 8/1996,
    cu modificarile si completarile ulterioare, totalitatea drepturilor patrimoniale necesare pentru
    utilizarea sau exploatarea operelor ce fac obiectul prezentului contract, potrivit scopului pentru
    care au fost achizitionate, cum ar fi, dar fara a se limita la:
  - transmiterea drepturilor respective catre terti;
  - utilizarea, prezentarea sau comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace,
    inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si
    in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
  - reprezentarea publica prin expozitii, prezentari, orice fel de manifestari publice, mijloace radio si tv,
    internet si alte mijloace de reprezentatie publica;
  - reducerea sau fixarea operei sau a unor parti ale acesteia in scop necomercial;
  - utilizarea in scopuri promotionale sau publicare a operei sau a unor parti ale acestei;
  - dreptul de dispozitie, gestionare si administrare exclusiva a operei, potrivit scopului pentru care a
    fost achizitionata.
  4.2. – Drepturile patrimoniale exclusive cesionate prin efectul prezentului contract sunt considerate
    transferate Cesionarului din momentul receptiei de catre acesta a ansamblului de opere de creatie
    intelectuala si artistica in forma finita, pe baza de proces verbal de predare-primire / acceptare, si
    a platii pretului convenit.
  4.3. – In cazul in care predarea operelor se face esalonat, drepturile sunt transmise catre cesionar
    pentru fiecare opera receptionata, in conditiile prevazute la art. 4.2.


5. Pretul contractului
  5.1. – Pretul contractului, respectiv pretul serviciilor, produselor, accesorii prestate, este de
    ______________ euro, echivalentul a _______________ lei, la care se adauga TVA in valoare de
    ____________. Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează.
  5.2. – Plata se va face in lei. Plata prezentului contract se va realiza esalonat, pe masura indeplinirii de
    catre Cedent a obligatiilor asumate prin contract si pe masura ce Cesionarul va avea asigurata
    finantarea de catre ordonatorul principal de credite.
                                                      4

  5.3. – Pentru plata contractului, cesionarul intelege sa achite valoarea specificată la art. 5.1. din
    prezentul contract, in baza facturilor emise de cedent, conform legislaţiei în vigoare. Factura va fi
    însoţită de procese verbale, rapoarte tehnice, note etc.
  5.4. – In cazul in care pe parcursul executarii contractului, cesionarul aduce modificari unor elemente
    ale documentatiei stiintifice si tehnice de natura sa determine modificari ale unor opere sau parti
    componente ale acestora deja acceptate, cheltuielile suplimentare se suporta integral de catre
    cesionar.

6. Durata contractului
  6.1. – Termenele contractului sunt :
  a) prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui, respectiv __________________
  b) prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data indeplinirii obligatiilor asumate de parti prin
    prezentul contract, fara a depasi data de __________________
  6.2. – Indeplinirea obligatiilor de catre cedent se dovedeste prin procesul verbal de predare – primire /
    acceptre, semnat de ambele parti.
  6.3. – In situatia in care, din motive de natura tehnica, financiara, artistica sau stiintifica, termenele
    prevazute nu pot fi respectate, durata contractului poate fi prelungita de comun acord, prin act
    aditional, semnat si stampilat de ambele parti.

7. Derularea contractului
  7.1. – Derularea contractului va fi demarata de catre cedent numai dupa primirea ordinului de
    începere din partea cesionarului, cu respctarea documentatiei stiintifice si de specialitate elaborata
    de cesionar, prevazuta in Anexa 1, dar nu mai tarziu de data de ______________, urmand ca in
    cazul in care sunt necesare detalieri suplimentare ale acestora, cedentul sa le solicite in scris
    cesionarului.
  7.2. – Punerea in practica a proiectului se va face numai dupa acordul scris al cesionarului pentru
    planurile de realizare a operei propuse de catre cedent.
  7.3. – Pentru buna derulare a contractului, cedentul isi rezerva dreptul de a solicita cesionarului in
    orice moment, informatii suplimentare cu privire la datele institutiei, metodele si modialitatile de
    lucru ale acestuia.
  7.4. – Prezentul contract inceteaza de drept in momentul realizarii obiectului acestuia, la data semnării
    procesului verbal de predare – primire / acceptare a operei in ansamblul său, respectiv la data
    terminării lucrărilor.
  7.5. – La şase (6) luni de la finalizarea lucrărilor se va încheia un proces verbal de recepţie finală
    semnat de ambele părţi.
  7.6. – In executarea contractului, partile inteleg sa colaboreze si sa se sprijine reciproc.

8. Documentele contractului
  Documentele contractului sunt:
  Documentatia stiintifica si de specialitate elaborata de cesionar, cuprinsa in
  Caietul de sarcini nr. _______ / _________________ - Anexa 1,
  Propunerea artistica si tehnica a cesionarului – Anexa 2,
  Propunerea financiara – Anexa 3,
  Procesul – verbal intre parti nr. ______ din _______________ - Anexa 4.

9. Obligatiile si drepturile principale ale cedentului.
  9.1. – Cedentul este titularul drepturilor de autor asupra operei ce face obiectul prezentului contract si
    are drepturile conferite de lege in aceasta calitate. Cedentul va efectua simulari ale tuturor
    propunerilor de realizare a operei, care vor avea acceptul scris al cesionarului.
  9.2. – Cedentul se obliga sa cedeze produsele la standardele si / sau performantele prezentate in
    propunerea artistico-tehnica si caietul de sarcini.
                                                        5

  9.3. – Cedentul se obliga sa cedeze produsele (ansamblul de opere de creatie intelectuala si artistica,
     precum si echipamente, utilaje si alte bunuri descrise la art. 2.4. – 2.6.) cu respectarea conditiilor
     din caietul de saricni, Anexa 1 la prezentul contract.
  9.4. – Cedentul se obliga sa transfere in proprietatea cesionarului, fara plata, echipamentele, utilajele,
     instalatiile si alte bunuri anexe, necesare pentru indeplinirea functiunilor si scopurilor operelor
     comandate de cesionar, in vederea realizarii obiectului prezentului contract.
  9.5. – Cedentul se obliga sa despagubeasca cesionarul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in
     justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci
     inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite sau in
     legatura cu produsele cedate, si daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente,
     cu executia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea documentatiei stiintifice si
     tehnice intocmite de catre cesionar.
  9.6. – Cedentul isi rezerva dreptul de a utiliza opera ca parte a portofoliului sau de lucrari, fara ca prin
     aceasta sa prejudicieze drepturile si interesele legitime ale cesionarului.
  9.7. – Cedentul se obliga sa puna la dispozitia cesionarului opera viitoare in forma finita, la termenul
     stabilit in prezentul contract.
  9.8. – Cedentul va pune la dispozitie personal competent si suficient pentru realizarea operei – creatiei
     artistice.
  9.9. – Cedentul se obliga sa raspunda prompt tuturor solicitărilor profesionale ale cesionarului, pe
     parcursul derularii contractului.
  9.10. – Cedentul se obliga sa puna la dispozitia cesionarului, la cererea acestuia, orice informatii sau
     documente de natura stiintifica, tehnica sau artistica utilizate pentru realizarea contractului.
  9.11. – Cedentul se obliga sa pastreze confidentialitate clauzelor prezentului contract, in conformitate
     cu prevederile legale aplicabile.
  9.12. Cedentul se obliga să-şi înregistreze operala ORDA
  9.13. - Planurile de supraveghere, alarmare, antiincendii, instalatiile electrice, instalatiile de
     climatizare, instalatiile de iluminat, instalatia de gaze, instalatia de apa – canal, vor fi realizate de
     către firme autorizate, avizate de către organele competente, inainte de instalare si predat
     cesionarului.

10. Obligatiile si drepturile principale ale cesionarului
  10.1. – Cesionarul se obliga sa receptioneze opera in forma parţială/finita la termenele convenite .
  10.2. – Cesionarul se obliga sa plateasca facturile emise de cedent, în termenele prevăzute de lege.
  10.3. – Cesionarul devine proprietar exclusiv al operei finite ce face obiectul prezentului contract si se
     obliga sa utilizeze potrivit clauzelor contractuale drepturile patrimoniale cesionate de a caror
     cesiune exclusiva beneficiaza.
  10.4. – Cesionarul se obliga sa respecte si sa garanteze exercitiul netulburat al drepturilor morale
     asupra operelor ce fac obiectul prezentului contract de catre autorii acestora.
  10.5. – Cesionarul isi rezerva dreptul de a analiza opera in forma finita timp de 5 zile lucratoare,
     inaintea semnarii procesului verbal de predare-primire / acceptare, pentru a se asigura de
     conformitatea acesteia cu tematica si specificatiile pe care le-a elaborat.
  10.6. – Cesionarul se obliga sa asigure si sa puna la dispozitie, pentru realizarea in bune conditii a
     sarcinilor asumate de cedent, toate informatiile necesare acestuia din urma pentru executarea
     contractului si sa ii ofere asistenta stiintifica si de speciaitate muzeografica solicitata.
  10.7. – Cesionarul se obliga sa puna la dispozitia cedentului spatiile libere, necesare pentru instalarea
     operelor, in conditiile si la termenele convenite cu cedentul.
  10.8. – Cesionarul se obliga sa pastreze confidentialitatea clauzelor prezentului contract, in
     conformitate cu prevederile legale aplicabile.

11. Garantii privind drepturile de autor asupra operelor ce fac obiectul contractului
                                                        6

  11.1. – Cedentul garanteaza ca detine, prin efectul cesiunii exclusive consimtite in favoarea sa de
      catre autorii persoane fizice – salariati sau colaboratori – toate drepturile patrimoniale asupra
      operei ce face obiectul prezentului contract.
  11.2. – Cedentul garanteaza folosinta netulburata a operei, in conformitate cu si in limitele prevazute
      de prezentul contract.
  11.3. – Cesionarul garanteaza respectarea drepturilor morale nascute prin efectul executarii
      contractului.
  11. 4. – Cedentul garanteaza ca opera este inedita, nu a mai fost adusa anterior la cunostinta publica si
      ca acesta nu face nici unui contract, angajament sau intelegere privind cesiunea exclusiva sau
      neexclusiva a unor drepturi patrimoniale asupra sa.

12. Garantia de buna executie a contractului
  12.1. - Garantia de buna executie se constituie pe perioada de derulare a contractului prin scrisoare de
      garanţie bancară.
      - garanţia va fi restituita cedentului in termen de 5 zile de la recepţia fială a lucrărilor prevăzute
      în art 7.5.
  12.2. – Cesionarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
      prejudiciului creat, daca cedentul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau
      executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
      pretentii asupra garantiei de buna executie, cesionarul are obligatia de a notifica acest lucru
      cedentului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
  12.3. – Garanţia produselor, ca si garantia respectarii drepturilor patrimoniale asupra operelor ce fac
      obiectul prezentului contract, sunt distincte de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
  13.1. – In cazul in care, din vina sa exclusiva, cedentul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
     asumate in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci cesionarul are
     dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,05 % /zi de
     intarzsiere din preţul operelor ramase de realizat.
  13.2. – In cazul in care cesionarul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la emiterea
     facturii, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,05%
     /zi de intarziere din plata neefectuata.
  13.3. – In cazul in care cesionarul nu isi onoreaza obligatiile de plata potrivit prevederilor de la art.
     10.2., cedentul poate, fara nici o raspundere si la discretia sa, sa aleaga intre suspendarea
     executarii contractului pana la efectuarea platilor sau incetarea acestuia, informand in timp util
     cesionarul asupra deciziei sale.
  13.4. – Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
     culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
     pretinde plata de daune-interese.
  13.5. – Cesionarul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
     cedentului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
     anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru cedent. In
     acest caz are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
     pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

14. Receptie, inspectii si teste
  14.1. – Cesionarul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele (operele de
      creatie si echipamentele, instalatiile si bunurile anexa) pentru a verifica conformitatea lor cu
      specificatiile din anexa / anexele la contract.
  14.2. (1) – Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei
      vor fi stabilite de comun acord de catre parti, prin act aditional, la contract.
                                                       7

     (2) – Cesionarul are obligatia de a notifica, in scris cedentului identitatea reprezentantilor sai
      imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
  14.3. – Inspectiile si testele, precum si receptia operei in ansamblul sau se vor face la sediul
      Cesionarului.
  14.4. – Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, cesionarul are
      dreptul sa il respinga, iar cedentul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a inlocui
      produsele refuzate, sau de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda
      specificaţiilor lor tehnice.
  14.5. – Dreptul cesionarului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat
      sau amanat datorită faptului ca produsele au fost inspectate si testate de cedent cu sau fara
      participarea unui reprezentant al cesionarului, anterior livrarii şi asamblării (montării) acestora
      la destinaţia finală.
  14.6. – Prevederile clauzelor 14.1. – 14.4. nu il vor absolvi pe cedent de obligatia asumarii garantiilor
      sau altor obligatii prevazute in contract.
  14.7. – Cedentul va preda toata documentatia/informatia necesară exploatării si întreţinerii operelor
      executate, iar cesionarul, pe baza documentatiei respective, isi va instrui personalul care va fi
      desemnat pentru întreţinerea si exploatarea operei.

15. Ambalare si marcare
  15.1. (1) – Cedentul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la
      manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la
      soare si la specificatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii, in asa fel
      incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. Contravaloarea transportului va fi suportată de
      cedent.
      (2) – In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, cedentul va lua in
      considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absentarea
      facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.
  15.2. – Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict
      cerintele privind fragilitatea, orientarea coletelor, temperaturile si conditiile de depozitare
      specifice produselor.
  15.3. – Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei
      coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc.) raman in proprietatea cesionarului.
  15.4. – Operatiunile de ambalare si manipulare a bunurilor muzeale, in vederea eliberarii spatiilor,
      cad in sarcina exclusiv a cesionarului.

16. Livrarea si documentele care insotesc produsele
  16.1. – Cedentul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de cesionar respectand
     termenele stabilite prin act aditional.
  16.2. (1) – La expedierea produselor, cedentul are obligatia de a comunica, in scris, atat cesionarului
     cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea
     produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.
     (2) – Cedentul va transmite cesionarului documentele care insotesc produsele.
  16.3. – Certificarea de catre cesionar a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face
     dupa instalare si dupa receptie, prin incheierea si semnarea unui proces verbal de predare-
     primire.
  16.4. – Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
     clauzelor privind receptia produselor.

17. Asigurari
  Cedentul are obligatia de a asigura complet produsele cedate prin contract impotriva pierderii sau
  deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare, livrare si instalare, in functie de termenul
  de livrare.
                                                      818. Servicii
  Pe langa predarea efectiva a produselor, cedentul are obligatia de a presta si serviciile accesorii
  cedarii produselor, fara a modifica pretul contractului.

19. Perioada de garantie acordata produselor
  19.1. – Cedentul are obligatia de a garanta ca produsele cedate cu titlu gratuit (furnizare) prin contract
     sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in
     proiectare si structura materialelor. De asemenea, cedentul are obligatia de a garanta ca
     produsele respective nu vor avea nici un defect ca urmare a materialelor sau manoperei sau
     oricarei alte actiuni sau omisiuni a originii acestora si ca acestea vor functiona in conditii
     normale.
  19.2. – Perioada de garantie acordata produselor de catre cedent este cea prevazuta in documentele ce
     însoţesc produsele (certificat de garanţie).
  19.3. – Cesionarul are dreptul de a notifica cedentului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare
     in conformitate cu aceasta garantie.
  19.4. – La primirea unei astfel de notificari, cedentul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
     inlocui produsul intr-o perioada de cel mult 60 de zile, fara costuri suplimentare pentru
     cesionar.
  19.5. – Daca cedentul dupa ce a fost notificat, nu reuşeşte sa remedieze defectul in perioada
     convenita, cesionarul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spesele cedentului,
     fără a aduce însă vreun prejudiciu altor drepturi pe care cesionarul le poate avea fata de cedent
     prin contract.

20. Ajustarea pretului contractului
  20.1. – Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate cedentului de catre
     cesionar se regasesc in pretul contractului. Pretul contractului este ferm exprimat in lei.
  20.2. – Pretul contractului se actualizeaza pe perioada de derulare a acestuia, numai in cazul aparitiei
     unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale părţilor si care, in mod obiectiv,
     nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
  20.3. – In cazul in care pe parcursul derularii contractului, cesionarul va cere modificarea unor opere/
     parţi componente ale acestora, deja realizate, cheltuielile suplimentare se suporta integral de
     catre cesionar, modificându-se astfel preţul contractului.

21. Amendamente
  21.1. – Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
  clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele
  comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.


22. Subcontractanti
  22.1. – Cedentul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia
      contracte cu subcontractantii, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu cesionarul.
22.2. (1) – Cedentul este pe deplin raspunzator fata de cesionar de modul in care indeplineste contractul.
   (2) – Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de cedent de modul in care isi indeplineste
      partea sa din contract, el fiind considerat terţ fata de cesionar.
   (3) – Cedentul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractaţilor daca aceştia nu îşi
      îndeplinesc partea lor din contract.
  22.3. – Cedentul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
      contract.

23. Intarzieri in indeplinirea contractului
                                                       9

  23.1. – Cedentul are obligatia de a-si indeplini sarcinile asumate in perioada/perioadele prevazute in
     prezentul contract.
  23.2. – Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Cedentul nu respecta graficul de cedare a
     produselor sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util,
     cesionarul; modificarea datei/perioadelor de cedare a produselor, se va face cu acordul partilor,
     prin act aditional.
  23.3. – In situaţiile în care cesionarul nu este de acord cu o prelungire a termenului de realizare a
     contractului, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul acestuia de a solicita
     penalitati cedentului.

24. Cesiunea contractului
  Cedentul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa notifice şi
  să aibă acordul cesionarului.

25. Forta majora
  25.1. – Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
  25.2. – Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
     prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
  25.3. – Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
     prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
  25.4. – Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
     si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
     limitarii consecintelor.
  25.5. – Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
     fiecare va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
     fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solutionarea litigiilor
  26.1. – Cesionarul si cedentul vor face eforturi pentru a realiza pe cale amiabila, prin tratative directe,
     orice neintelegere sau dispută care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
     contractului.
  26.2. – Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, cele doua parti nu reusesc sa rezolve in
     mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneaza de
     catre instantele judecatoresti din Cluj-Napoca.

27. Limba care guverneaza contractul
  Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari
  28.1. (1) – Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
        transmisa in scris, la adresa de comunicare sau sediul partilor, asa cum sunt acestea inscrise
        in prezentul contract.
      (2) – In caz de modificare a sediului sau a adresei de comunicare, partea in cauza este obligata
        sa notifice, in scris, in termen de 15 zile, cealalta parte, in caz contrar va suporta
        consecintele asa cum au fost stipulate in prezentul contract.
      (3) – Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
        primirii.
  28.2. – Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
     confirmarii in scris a primirii comunicarii de la urmatoarele adrese:
     - pentru cesionar, de la adresa sediului, specificata in preambul;
     - pentru cedent, de la adresa _____________________________________________________
                                                     10

 29. Legea aplicabila contractului
   29.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
   29.2. – Prezentul contract reprezinta vointa liber exprimata a partilor si este incheiat cu respectarea
      Legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile
      ulterioare si a legislatiei romanesti in vigoare.

   Partile au inteles sa incheie azi ______________, prezentul contract, in doua exemplare
   originale, fiecare parte atestand ca se afla in posesia unui exemplar.
       CESIONAR,                             CEDENT,


MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE
   A TRANSILVANIEI