Department of Human Services Victoria TB Treatment—Filipino by onetwo3

VIEWS: 188 PAGES: 2

									Ang Paggamot ng             Ang mga sumusunod na gamot ay
Tuberculosis              para sa TB at iniinom na nasa anyong
                    tabletas .
Kayo ay magsisimula ng anim o siyam
na buwang panahon ng paggamot ng    ISONIAZID
Tuberculosis (TB). (Kung minsan ang
panahon ng paggamot ay maaaring     Sa Isoniazid ay maaaring
tumagal).                makaramdam kayo ng pagkapagod,
                    pagsusuka at pagkawalang ganang
                    kumain at, sa di malimit na
Mga gamot para sa TB          pagkakataon, pamamanhid at
                    pangingilabot sa mga kamay at paa.
Ang anumang gamot ay maaaring
magkaroon ng mga di kanais-nais na
epekto, kabilang na rito ang gamot   RIFAMPICIN
para sa TB. Inumin ang lahat ng
gamot ayon sa tagubilin ng doktor .   Nakakabawas ng bisa ng
Susubaybayan ng doktor ang epekto    kontrasepsiyon pill ang Rifampicin.
ng anumang gamot na inireseta sa    Maaaring kinakailangan ninyong
inyo sa paggamot ng inyong TB. Kung   makipag-alam tungkol sa ibang porma
may di kanais-nais na epekto, ipaalam  ng kontraseptib sa inyong doktor o sa
agad ito sa doktor ninyo.        Klinika ng Pagpaplano ng Pamilya
                    (Family Planning Clinic).
Ang ilan sa mga di kanais-nais na
epekto na dapat ninyong malaman sa   Kung kayo ay may lens implant o may
panahon ng pag-             contact lens, ipaalam ito sa inyong
inom ng gamot para sa TB ay:      doktor sapagkat minamantsahan ng
• Patuloy na pangangati.        gamot na ito ang mga nabanggit.
• Pagkasira ng tiyan, pakiramdam
  na masusuka o pagkawalang      Sa Rifampicin, magkukulay rosas ang
  ganang kumain.            inyong ihi, laway at pawis pero huwag
•  Pamimitig, pamamanhid o       kayong mabahala.
  pangingilabot sa mga kamay at
  paa.
• Pagkakaroon ng butlig, pasa o     ETHAMBUTOL O MYAMBUTOL
  paninilaw ng balat.
• Panlalabo ng paningin.        Kahit na regular na tinitignan ng
• Pagkakaroon ng ihing matingkad    klinikang inyong pinupuntahan ang
  ang kulay.              paningin ninyo, kailangang ipagbigay-
• Paninilaw ng mga mata.        alam kaagad sa doktor kung
                    nagkakaroon kayo ng problema sa
                    paningin. Itigil din ninyo ang pag-inom ng
Department of Human Services Victoria: TB Treatment—Filipino
gamot sa TB hangga’t hindi kayo      Kailangan pa ba ninyo ng mas
pinagpapayuhan ng inyong doktor na     maraming Impormasyon?
inumin itong muli.
                      Para sa karagdagang impormasyon
                      makipag-ugnay sa:
PYRAZINAMIDE
                      TB Program
Maaaring makaramdam kayo ng        Disease Control Section
pagsusuka at pagkawala ng ganang      Department of Human Services
kumain sa Pyrazinamide. Karaniwan     GPO Box 1670N
lamang na iniinom ang gamot na ito sa   Melbourne 3001
unang ikalawa o ikatlong buwan ng
paggagamot. Ipaalam kaagad sa inyong    Telepono (03) 9637 4115
doktor ang anumang hindi maipaliwanag
na pangingirot, pananakit, lagnat o    Inilathala ng Pangkat ng Mga Nakakahawang
pamumutlig                 Sakit Sangay ng Pampublikong Kalusugan,
                      Kagawaran ng mga Serbisyong Pantao.

REGULAR NA INUMIN ANG INYONG
                      Ang impormasyong ito ay hango sa
GAMOT
                      pinakahuling impormasyon noong Enero
                      1998.
Mahalaga na ang lahat ng gamot ay
inumin ayon sa payo ng doktor. Ang hindi
                      Dinisenyo at ginawa ng Yunit ng Pantaong
regular na pag-inom ng gamot ay
maaaring magkaroon ng seryosong      Komunikasyon
reaksiyon, at pagkakawalang-bisa ng
gamot. Iwasan ang pag-inom ng alkohol   Matatagpuan sa Internet sa
dahil sa pagdadagdag ng pagkakalason    http:/hna.ffh.vic.gov.au
sa gamot (drug toxicity) at pagkakaroon
ng di kanais-nais na epekto.


PAGSUSURI SA PANAHON NG
PAGGAGAMOT

Kayo’y hihilingan ng inyong doktor ng
mga pagsusuri ng dugo ninyo (blood
tests) paminsan-minsan para masiguro
na mabisa ang gamot na iniinom ninyo.
Ang iba pang mga pagsusuri, tulad ng
pagususuri ng lura at ihi, ay maaaring
isagawa din para malaman ang progreso
ng inyong paggaling.

								
To top