KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN KOMPUTER

Document Sample
KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN KOMPUTER Powered By Docstoc
					  KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN KOMPUTER
  DI KALANGAN PENGURUS-PENGURUS SYARIKAT
        KUMPULAN FELIlA
P
     MOHD YUSOF KASHARAN 81957
        KURSUS:TZ6996
a
F
F
     FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT
     UNIVERISITI UTARA MALAYSIA
P