Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Tahun 4 by n1185

VIEWS: 1,197 PAGES: 25

									                     RANCANGAN TAHUNAN TAHUN 4 SEMESTER I

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Tahun 4

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tahun empat murid dapat melakukan perkara berikut:

  i.   mendengar pengucapan dengan teliti serta memahami pengucapan dalam konteks pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi tertentu;
  ii.   bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila;
  iii.  berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara;
  iv.   membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu;
  v.   menghasilkan pelbagai jenis penulisan dengan proses penulisan yang sesuai;
  vi.   menulis teks dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik;
  vii.  menghasilkan karangan tidak kurang daripada 80 perkataan;
  viii.  menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan, kosa kata, tatabahasa, sebutan yang betul;
  ix.   mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan seharian; dan
  x.   menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, dan semangat patriotisme.

 Unit/                                          Huraian Hasil     Sistem
       Tema/Tajuk        Objektif        Hasil Pembelajaran                      Pengisian Ilmu   Catatan
Minggu                                          Pembelajaran      Bahasa
 1    Tema:       Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 1 ( i ) ( ii )  Kata nama  Ilmu :
      Kekeluargaan   - Berbual tentang      1.1 Berbual tentang sesuatu             am, Kata  Kekeluargaan
                 sesuatu perkara     perkara berkaitan       Aras 2 ( i )     nama khas
      Tajuk :        berkaitan kehidupan   kehidupan seharian dengan                    Nilai Murni:
      1. Keluarga      seharian dengan     menggunakan kata,                        Kasih sayang,
        Encik       menggunakan kata,    ungkapan, ayat, sebutan,                    hormat-
        Borhan      ungkapan, ayat,     intonasi dan nada yang                     menghormati,
      2. Kasih       sebutan, intonasi dan  sesuai.                             berfikir. Menilai
        Seorang      nada yang sesuai.                                    dan membuat
        Kakak     - Menyatakan butiran                                    keputusan
                tentang maklumat asas
                diri.                                           KBT :
               - Melafazkan ucapan
                 secara bertatasusila                                   KB:
                dalam perbualan.                                     Interpersonal
               - Menggunakan kata
                panggilan dan kata
                ganti nama diri yang
             sesuai mengikut situasi
             dalam perbualan.

           - Mengimlak         Fokus Sampingan:       Aras 1 ( i )
            (mengambil         9.1 Mengimlak (mengambil
            rencana) berdasarkan    rencana) berdasarkan teks   Aras 2 ( i )
            teks yang         yang diperdengarkan
            diperdengarkan.
           - Mengeja dan menulis
             perkataan yang
             diperdengarkan.
           - Mengeja dan menulis
            frasa dan ayat yang
            diperdengarkan

2  Tema :      Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 1 ( iii )    Kata Kerja  Ilmu :
  Kemasyarakatan  - Bertanya dan        1.2 Bertanya dan menjawab              transitif  Kemasyarakatan
             menjawab tentang     tentang sesuatu perkara               aktif,
  Tajuk :       sesuatu perkara secara  secara bertatasusila.                simpulan   Nilai Murni:
  Persatuan      bertatasusila                                 bahasa    Kerjasama,
  Penduduk     - Menjawab soalan                                       semangat
             secara bertatasusila   Fokus Sampingan:                         bermasyarakat
           - Membina dan menulis     8.1 Membina dan menulis    Aras 1 ( i )
             perkataan, ayat tunggal  perkataan, ayat tunggal dan                   KB : Menilai /
             dan ayat majmuk.     ayat majmuk.                           Membuat
           - Menulis perkataan dan                                    kesimpulan
             ayat tunggal yang
             diberikan dengan cara                                   KBT :
             yang betul dan kemas.                                   Kemahiran
                                                          berfikir,
                                                          konteksual
                                                          konstruktivisme

3  Tema :      Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 3 ( i ) ( ii )  Kata kerja  Ilmu :
  Kemasyarakatan  - Membaca kuat teks      5.2 Membaca kuat teks                transitif,  Kemasyarakatan,
             prosa dan puisi dengan  prosa dan puisi dengan               simpulan   Pembinaan
  Tajuk :       sebutan dan intonasi   sebutan dan intonasi yang              bahasa
  Berat Sama      yang betul dan lancar   betul dan lancar serta                      Nilai Murni:
  Dipikul Ringan    serta memahami      memahami perkara yang                       Kerajinan,
  Sama Dijinjing    perkara yang dibaca.   dibaca                              kerjasama
           -  Membaca lancar teks
             kreatif dan informative                                   KB :
             dengan sebutan dan
             intonasi yang betul.                                    KBT :
           -  Melafazkan puisi                                      Kemahiran
             dengan sebutan nada,                                    berfikir,
             gaya dan intonasi yang                                   kontekstual,
             betul.          Fokus Sampingan:                         konstruktivisme
           -  Mengimlak         9.1 Mengimlak (mengambil  Aras 3 ( i )
             (mengambil rencana)    rencana) berdasarkan teks
             berdasarkan teks yang   yang diperdengarkan.
             diperdengarkan.
           -  Mengambil imlak
             berdasarkan teks yang
             diperdengarkan
             menggunakan ejaan
             dan tanda baca yang
             betul.

4  Tema:      Murid-murid dapat:      Fokus Utama:        Aras 1 ( i ) ( ii )  Kata kerja   Ilmu :
  Sivik      - Memberikan dan       1.3 Memberikan dan                tak transitif  Pendidikan
             memahami arahan      memahami arahan serta    Aras 2 ( i ) ( ii )  tak       Kewarganegaraa
  Tajuk :       serta pesanan tentang   pesanan tentang sesuatu              berpelengk   n
  Berkhemah di     sesuatu perkara.     perkara.                     ap,       Nilai Murni:
  Padang Sekolah  - Mendengar arahan                               simpulan    Kerjasama,
             serta pesanan dengan                            bahasa     keadilan
             teliti
           - Menyatakan arahan                                       KB :
             serta pesanan dengan                                    Mengenal pasti,
             sebutan yang betul dan                                   Keterangan
             jelas.
           - Mengecam perkataan                                      KBT:
             berbentuk arahan serta                                   Kontekstual,
             pesanan.                                          konstruktivisme
           - Menerima dan
             melaksanakan arahan
             serta pesanan dengan
             betul.          Fokus Sampingan :
           -  Mengenal pasti      6.2 Mengenal pasti pelbagai Aras 1 ( i )
             pelbagai genre      genre penulisan.
             penulisan.                      Aras 2 ( i )
           -  Mengecam dan
             mengenal pasti format
             pelbagai genre.
           -  Mengenal pasti kata,
             frasa, peribahasa dan
             ayat yang biasa
             digunakan dalam
             sesuatu genre

5  Tema :      Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 3 ( i )  Kata kerja  Ilmu :
  Ekonomi     - Bertanya dan        1.2 Bertanya dan menjawab          tak     Ekonomi
             menjawab tentang     tentang sesuatu perkara           transitif,
  Tajuk :       sesuatu perkara secara  secara bertatasusila.            berpelengk  Nilai Murni:
  Hari Kantin     bertatasusila.                            ap,     Kerjasama,
           - Menggunakan kata                            penyodoh   kerajinan
             panggilan yang sesuai                        bilangan,
             semasa bersoal jawab.  Fokus Sampingan:              perumpama  KB: Kerjasama,
           - Mengenal pasti       6.2 Mengenal pasti pelbagai Aras 1 ( i )  an      kerajinan,
             pelbagai genre      genre penulisan.                     membanding dan
             penulisan.                      Aras 2 ( i )         membeza
           - Mengecam dan
             mengenal pasti format                               KBT :
             pelbagai genre.                                  membanding dan
           - Mengenal pasti kata,                                membeza
             frasa, peribahasa dan
             ayat yang biasa
             digunakan dalam
             sesuatu genre.
6  Tema :      Murid-murid dapat:      Fokus Utama:       Aras 2 ( i )    Kata     Ilmu : Kesihatan
  Kesihatan    - Membaca dan        6.3 Membaca dan mengenal          adjektif   Perubatan
             mengenal pasti isi    pasti isi utama dan isi Aras 3 ( i )
  Tajuk :       utama dan isi      sampingan daripada teks.                 Nilai Murni :
  Kenali Jantung    sampingan daripada                                Kebersihan
  Kita         teks.                                          fizikal dan
           -  Membaca dan                                       mental
             mengecam isi penting
             dan isi sampingan                                    KB : membuat
             daripada pelbagai                                    kaitan dan
             bahan bacaan                                      hubungan
           -  Mengenal pasti dan
             menyatakan mesej                                    KBT : membuat
             penulis berdasarkan                                   kaitan dan
             teks yang dibaca.    Fokus Sampingan:                        hubungan
           -  Mengimlak        9.1 Mengimlak (mengambil   Aras 2 ( i )
             (mengambil rencana)   rencana ) berdasarkan teks
             berdasarkan teks yang  yang diperdengarkan.     Aras 3 ( i )
             diperdengarkan
           -  Mengeja dan menulis
             frasa dan ayat yang
             diperdengarkan.
           -  Mengambil imlak
             berdasarkan teks yang
             diperdengarkan
             menggunakan ejaan
             dan tanda baca yang
             betul.


7  Tema :      Murid-murid dapat:     Fokus Utama:         Aras 1 ( i ) ( ii )  Kata seru,  Ilmu : Sastera
  Sastera      - Bercerita dengan     2.1 Bercerita dengan                ayat seru
             menggunakan kata,    menggunakan kata, frasa,                    Nilai Murni :
   Tajuk:        frasa, ayat serta    ayat serta sebutan dan                     kasih saying
  1. Kasihan Sang    sebutan dan intonasi  intonasi yang baik dan
  Burung.        yang baik dan jelas   jelas.                             KB : meramal
           - Bercerita berdasarkan
  2. Nasib Saya     bahan yang telah                                    KBT :
  Seekor Landak     dibaca dan peristiwa                                  kontekstual
             yang dialami
             menggunakan pelbagai
             jenis ayat.
           - Menyatakan ramalan
             kesudahan sesuatu
             peristiwa dengan
             bahasa yang betul.

           -  Mengimlak         Fokus Sampingan:       Aras 3 ( i )
             (mengambil rencana)    9.1 Mengimlak (mengambil
             berdasarkan teks yang   rencana) berdasarkan teks
             diperdengarkan.      yang diperdengarkan
           -  Mengambil imlak
             berdasarkan teks yang
             diperdengarkan
             menggunakan ejaan
             dan tanda baca yang
             betul.

8  Tema :      Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 1 ( i ) ( ii )  Kata    Ilmu : Kesihatan
  Kesihatan    - Membaca kuat teks      5.2 Membaca kuat teks                adjektif,
             prosa dan puisi dengan  prosa dan puisi dengan    Aras ( ii )      warna dan  Nilai Murni :
  Tajuk:        sebutan dan intonasi   sebutan dan intonasi yang              bentuk   Kerajinan,
             yang betul dan lancar   betul dan lancar serta                     kebersihan,
  Pantun Nasihat    serta memahami      memaham perkara di baca.                    fizikal dan
             perkara yang dibaca.                                   mental
           - Membaca teks naratif
             dengan sebutan dan                                    KB : Mengenal
             intonasi yang betul.                                   pasti dan
           - Melafazkan puisi                                      membuat
             dengan sebutan yang                                    keputusan
             betul dan jelas.
           - Melafazkan puisi                                      KBT:
             dengan sebutan dan
             intonasi yang betul.   Fokus Sampingan:
           - Membina dan menulis     8.1 Membina dan menulis    Aras 3 ( i )
             perkataan, ayat tunggal  perkataan, ayat tunggal dan
             dan ayat majmuk.     ayat majmuk.
           - Menulis ayat tunggal
             dan ayat majmuk
             dalam bentuk
             perenggan yang
             bermakna.


9  Tema :      Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 3 ( i ) ( ii )  Kata    Ilmu : Kesihatan
   Kesihatan    - Membaca kuat teks      5.2 Membaca kuat teks                Penguat
             prosa dan puisi dengan  prosa dan puisi dengan                     Nilai Murni :
   Tajuk:        sebutan dan intonasi   sebutan dan intonasi yang                    rasional,
   Penyalahgunaan    yang betul dan lancar   betul dan lancar serta                     kesyukuran
   Dadah        serta memahami      memahami perkara di baca.
             perkara yang dibaca.                                   KB:
           - Membaca lancar teks
             pelbagai laras bahasa                                   KBT : rasional,
             dengan sebutan dan                                    kesyukuran.
             intonasi yang betul
             serta dan gaya yang
             sesuai.
           - Menjawab soalan
             pemahaman
             berdasarkan teks yang
             dibaca.          Fokus Sampingan:
           - Membina dan menulis     8.1 Membina dan menulis    Aras 2 ( i )
             perkataan, ayat tunggal  perkataan, ayat tunggal dan
             dan ayat majmuk.     ayat majmuk.
           - Melengkapkan ayat
             tunggal dengan
             menggunakan
             perkataan yang sesuai
             secara berpandu.

10  Tema :      Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 1 ( i )     Kata    Ilmu :
   Keselamatan   - Menghuraikan        3.2 Menghuraikan                  adjektif,  Kemasyarakatan
             maklumat dengan      maklumat dengan alasan    Aras 2 ( i )     Jarak
   Tajuk :       alasan yang        yang meyakinkan                   waktu    Nilai Murni:
   Keselamatan     meyakinkan.                                        Kesyukuran,
   Bangunan     - Mengembangkan idea                                     kebersihan fizikal
             tentang sesuatu                                      dan mental
             perkara dengan
             memberikan alasan                                     KB:
           yang sesuai.
         -  Membentangkan fakta                                    KBT :
           tentang sesuatu topik                                   Konstruktivisme
           dengan ulasan yang
           wajar.          Fokus Sampingan:
         - Menulis perkataan dan   8.3 Menulis perkataan dan   Aras 1 ( i )
           ayat dengan tulisan    ayat dengan tulisan
           berangkai yang kemas.   berangkai yang kemas.
         - Menulis perkataan
          dengan tulisan
          berangkai yang kemas
          dan cantik.
11  Tema :   Murid-murid dapat :      Fokus Utama:         Aras 3 ( i ) ( ii )  Kata Bantu  Ilmu :
   Sains dan  - Membaca kuat teks     5.2 Membaca kuat teks                      Sains dan
   Teknologi    prosa dan puisi dengan  prosa dan puisi dengan                      teknologi
           sebutan dan intonasi   sebutan dan intonasi yang
   Tajuk :     yang betul dan lancar   betul dan lancar serta                      Nilai murni:
   Putrajaya    serta memahami      memahami perkara di baca.                    Kesyukuran
           perkara yang di baca.
         - Membaca lancar teks                                     KB: Mengenal
           kreatif dan informative                                  pasti pendapat
           dengan sebutan dan                                     dan faktor
           intonasi yang betul.
         - Melafazkan puisi                                      KBT :
           dengan sebutan nada,                                    Kontekstual
           gaya dan intonasi yang
           betul.          Fokus Sampingan:
         - Membina dan menulis    8.1 Membina dan menulis    Aras 2 ( i )
           perkataan, ayat tunggal  perkataan, ayat tunggal dan
           dan ayat majmuk.     ayat majmuk.
         - Melengkapkan ayat
           tunggal dengan
           menggunakan
           perkataan yang sesuai
           secara berpandu.

12  Tema :   Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 1 ( i ) ( ii )  Kata     Ilmu : Sejarah
   Sejarah   - Membaca kuat teks      5.2 Membaca kuat teks                adjektif,  binaan
              prosa dan puisi dengan  prosa dan puisi dengan               pancainder
   Tajuk :        sebutan dan intonasi   sebutan dan intonasi yang              a      Nilai Murni:
   Masjid Tengkera    yang betul dan lancar   betul dan lancar serta                      Kesederhanan,
              serta memahami      memahami perkara yang di                     kesyukuran
              perkara di baca.     baca.
            -  Membaca teks naratif                                    KB:
              dengan sebutan dan
              intonasi yang betul.                                    KBT :
            -  Melafazakan puisi                                     interpersonal
              dengan sebutan yang
              betul dan jelas.     Fokus Sampingan:
            -  Membina dan menulis    8.1 Membina dan menulis    Aras 2 ( i )
              perkataan, ayat tunggal  perkataan, ayat tunggal dan
              dan ayat majmuk.     ayat majmuk.
            -  Melengkapkan ayat
              tunggal dengan
              menggunakan
              perkataan yang sesuai
              secara berpandu.

13  Tema :      Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 1 ( i )     Kata     Ilmu: Ekonomi
   Ekonomi      - Menyampaikan        3.3 Menyampaikan                  adjektif,  dan Matematik
              maklumat kepada      maklumat kepada pihak                cara dan
   Tajuk:        pihak lain dalam     lain dalam aktiviti yang              perasaan   Nilai murni:
   Pasar Malam      aktiviti yang       terancang.                            Berdikari,
              terancang.                                         rasional
            - Mempersembahkan
              idea tentang sesuatu                                    KB:
              persoalan dengan
              diksi, ayat dan gaya                                    KBT :
              yang sesuai.       Fokus Sampingan:                         Konstruktivisme
            - Menghasilkan pelbagai    10.1 Menghasilkan       Aras 1 ( i ) ( ii )
              genre (prosa dan puisi)  pelbagai genre (prosa dan
              termasuk e-mel yang    puisi) termasuk e-mel yang
              mudah, menarik dan    mudah, menarik dan
              bermakna.         bermakna.
            - Mengenal pasti isi
              daripada pelbagai
             sumber berdasarkan
             tajuk.
           -  Menyusun isi
             mengikut perenggan
             bagi menghasilkan
             karangan yang
             lengkap.


14  Tema :     Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 3 ( i )     Imbuhan,  Ilmu : Ekonomi,
   Ekonomi     - Menyampaikan        3.3 Menyampaikan                  akhiran  kekeluargaan.
             maklumat kepada      maklumat kepada pihak               pinjaman
   Tajuk :       pihak lain dalam     lain dalam aktiviti yang                   Nilai murni:
   Usahawan Muda    aktiviti yang       terancang.                          Kebebasan,
             terancang.                                       rasional.
           - Membentangkan
             pendapat tentang                                    KB:
             sesuatu persoalan
             dengan bahasa yang                                   KBT :
             bertatasusila.      Fokus Sampingan:                       konstruktivisme
           - Menghasilkan pelbagai    10.1 Menghasilkan      Aras 3 ( i )
             genre (prosa dan puisi)  pelbagai genre (prosa dan
             termasuk e-mel yang    puisi) termasuk e-mel yang
             mudah, menarik dan    mudah, menarik dan
             bermakna.         bermakna.
           - Menulis karangan
             berdasarkan tajuk yang
             diberikan.

15  Tema :     Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 1 ( i ) ( ii )  Kata    Ilmu : Cuaca
   Cuaca      - Membaca kuat teks      5.2 Membaca kuat teks               terbitan
             prosa dan puisi dengan  prosa dan puisi dengan    Aras 2 ( ii )     awalan   Nilai Murni :
   Tajuk        sebutan dan intonasi   sebutan dan intonasi yang                   kebersihan fizikal
   Teka-teki      yang betul dan lancar   betul dan lancar serta                    dan mental,
             serta memahami      memahami perkara yang di                   kesyukuran.
             perkara yang di baca.   baca
           - Membaca teks naratif                                   KB : Mengenal
             dengan sebutan dan                                   pasti idea
             intonasi yang betul.                                pertama
           -  Melafazkan puisi
             dengan sebutan yang                                 KBT :
             betul dan jelas.                                  interpersonal
           -  Melafazkan puisi
             dengan sebutan dan
             intonasi yang betul.   Fokus Sampingan:
           -  Membina dan menulis    8.2 Membina dan menulis    Aras 1 ( i )
             ayat tunggal dan      ayat tunggal dan majmuk
             majmuk dalam sesuatu    dalam sesuatu penulisan
             penulisan teks tentang   teks tentang sesuatu tajuk.
             sesuatu tajuk.
           -  Membina ayat tunggal
             berdasarkan gambar
             atau tajuk.

16  Tema:      Murid-murid dapat:      Fokus Utama:          Aras 2 ( i )  Kata naïf  Ilmu: Alam
   Alam Sekitar   - Membaca dan         7.1 Membaca dan                     sekitar
             menerangkan maksud     menerangkan maksud      Aras 3 ( i )
   Tajuk:        kandungan teks yang    kandungan teks yang                   Nilai murni:
   Taman Rekreasi    tersurat dan tersirat.   tersurat dan tersirat.                  Rasional, hemah
           - Menjelaskan maksud                                  tinggi.
             perkataan dan frasa
             yang diberikan                                   KB : membuat
             daripada teks yang di                                keputusan
             baca.
           - Menghuraikan                                     KBT : Kajian
             pengajaran yang                                   Masa Depan
             terdapat dalam teks
             yang di baca.       Fokus Sampingan:
           - Membina dan menulis     8.1 Membina dan menulis    Aras 2 ( i )
             perkataan, ayat tunggal  perkataan, ayat tunggal
             dan ayat majmuk.      dan ayat majmuk.       Aras 3 ( i )
           - Melengkapkan ayat
             tunggal dengan
             menggunakan
             perkataan yang sesuai
             secara berpandu.
17  Tema :     Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 1 ( i ) ( ii )  Ayat     Ilmu : Pertanian
   Pertanian   - Memberikan         1.5 Memberikan penjelasan              permintaan
            penjelasan tentang    tentang sesuatu perkara                     Nilai Murni:
   Tajuk :      sesuatu perkara yang   yang tersurat dan tersirat                    Kerajinan
   Ternakan Air    tersurat dan tersirat.
   Tawar     - Menyatakan fakta                                       KB : Membuat
            yang terdapat dalam                                    keputusan
            bahan.
          - Mengecam mesej yang                                     KBT : Kajian
            terdapat dalam bahan.   Fokus Sampingan:                         Masa Depan
          - Mengenal pasti        6.2 Mengenal pasti      Aras 2 ( i )
            pelbagai genre       pelbagai genre penulisan.
            penulisan.
          - Mengenal pasti kata,
            frasa, peribahasa dan
            ayat yang biasa
            digunakan dalam
            sesuatu genre

18  Tema :     Murid-murid dapat:      Fokus Utama:         Aras 3 ( i )     Kata     Ilmu : Seni hias
   Seni Hiasan  - Menghuraikan        3.2 Menghuraikan                  bilangan,
            maklumat dengan      maklumat dengan alasan               penjodoh   Nilai murni:
   Tajuk:       alasan yang        yang meyakinkan.                  bilangan,  kerajinan,
   Akuarium      meyakinkan.                                  perumpama  berdikari
          - Menjelaskan pendapat                              an dan
            tentang sesuatu topic                             ungkapan   KB: membuat
            dengan                                           keputusan
            mengemukakan bukti
            yang wajar.        Fokus Sampingan:                         KBT : Kajian
          - Membina dan menulis     8.1 Membina dan menulis    Aras 1 ( i ) ( ii )        Masa Depan
            perkataan, ayat tunggal  perkataan, ayat tunggal dan                   Konstektual
            dan ayat majmuk.     ayat majmuk.
          - Menulis perkataan dan
            ayat tunggal yang
            diberikan dengan cara
            yang betul dan kemas.
          - Membina ayat tunggal
              dan ayat majmuk yang
              lengkap dan betul
              daripada perkataan
              yang diberi.

   19  Tema :    Murid-murid dapat:     Fokus Utama:       Aras 2 ( i )   Imbuhan,  Ilmu: Pemakanan
     Pemakanan  - Membaca dan        6.3 Membaca dan mengenal          awalan,
              mengenal pasti isi   pasti isi utama dan isi Aras 3 ( i )   penjodoh  Nilai Murni:
              utama dan isi      sampingan daripada teks.          bilangan  berdikari,
     Tajuk:      sampingan daripada                              kebersihan fizikal
     Nasi Lemak    teks.                                     dan mental.
            - Membaca dan
              mengecam isi penting                             KB : Menyusur
              dan isi sampingan                               atur
              daripada pelbagai
              bahan bacaan.                                 KBT :
            - Mengenal pasti dan                               kontekstual,
              menyatakan mesej                               konstruktivisme
              penulis berdasarkan
              teks yang dibaca.    Fokus Sampingan:
            - Mengimlak         9.1 Mengimlak (mengambil  Aras 1 ( i )
              (mengambil rencana)   rencana) berdasarkan teks
              berdasarkan teks yang  yang diperdengarkan.    Aras 2 ( i )
              diperdengarkan.
            - Mengeja dan menulis
              perkataan yang
              diperdengarkan.
            - Mengeja dan menulis
              frasa dan ayat yang
              diperdengarkan.

20

                           Ujian Penggal I
                   RANCANGAN TAHUNAN TAHUN 4 SEMESTER II

Unit   Tema/Tajuk   Objektif             Hasil Pembelajaran     Huraian Hasil  Sistem Bahasa   Pengisian    Catatan
Minggu                                       Pembelajaran           Kurikulum
  1   Tema:     Murid-murid dapat:        Fokus Utama:        Aras 1(i)             Ilmu:
     Kesihatan   -membaca dan mengenal      6.3 Membaca dan      Aras 2(i)             Pemakanan
            pasti isi utama dan isi     mengenalpasti isi utama
     Tajuk:     sampingan daripada teks.     dan isi sampingan                      Nilai Murni:
     Pemakanan                    daripada teks.                        Kesederhanaan,
     sihat      -membaca dan menyatakan                                   kesyukuran
            fakta yang terdapat dalam
            teks.                                             KB

            - membaca dan mengenal
            pasti isi utama dan isi                                    KBT:
            sampingan daripada pelbagai                                  Kontekstual,
            bahan bacaan                                         konstruktivsme

            -menulis perkataan dan ayat   Fokus Sampingan:      Aras 1(i)
            dengan tulisan berangkai     8.3 Menulis perkataan
            yang kemas.           dan ayat dengan tulisan
                             berangkai yag kemas
            -menulis perkataan berangkai
            yang cantik dan kemas

 2   Tema:     Murid-murid dapat        Fokus Utama:        Aras 1(i) dan  Kata sendi nama  Ilmu:
     Perlancongan  - Membaca kuat teks prosa    5.2 Membaca kuat teks   (ii)               Pelancongan,
            dan puisi dengan sebutan dan   prosa dan puisi dengan                    geografi
     Tajuk:     intonasi yang betul dan lancar  sebutan dan lancar serta
     Warkah Dari  serta memahami perkara yang   memahami perkara yang                    Nilai murni :
     Kundasang   dibaca              dibaca                            Kasih
                                                           sayang,normal
            -membaca lancar bahan
            sastera dan bukan sastera                                   KB:
            dengan sebutan dan intonasi
            yang betul                                          KBT:
                                                           Kontekstual
         -menceritakan isi bahan yang
         dibaca.
                          Fokus Sampingan:      Aras 3(i)
         -menghasilkan pelbagai genre   10.1 Menghasilkan
         (prosa dan puisi) termasuk e-  pelbagai genre(prosa dan
         mel yang mudah,menarik dan    puisi)termasuk e-mel
         bermakna             yang mudah,menarik dan
                          bermakna
         -menulis karangan
         berdasarkan tajuk yang
         diberikan

3
  Tema:     Murid-murid dapat :       Fokus Utama:        Aras 2(i)    Kata pemeri  Ilmu :
  Patriotisme  -Mengemukakan soalan       1.2 Bertanya dan      Aras 3(i)           Alam sekitar,
         bertumpu dan bercapah serta   menjawab tentang                     geografi
  Tajuk     menjawabnya secara logik     sesuatu perkara secara
  Malaysia   dan tepat.            bertatasusila                       Nilai Murni:
  Menawan                                                 Kerjasama,
  Everest    -Bersoaljawab untuk                                    keberanian
         membuat rumusan dan
         keputusan                                         KB
                          Fokus Sampingan:      Aras 2(i)
         -mengenal pasti kata,frasa,   6.2 mengenalpasti                     KBT:
         dan ayat yang biasa       pelbagai genre penulisan                 kontekstual
         digunakan dalam sesuatu
         genre4  Tema:     Murid-murid dapat :       Fokus Utama:        Aras 2(i) dan  Kata Arah   Ilmu:
  Masyarakat  -membaca kuat teks prosa dan   5.2 membaca kuat teks    (ii)             Sastera,Kebuda
  majmuk    puisi dengan sebutan dan     prosa dan puisi dengan                  yaan
         intonasi yang betul dan lancar  sebutan dan intonasi yang
  Tajuk:    serta memahami perkara yang   betul dan lancar serta                  Nilai Murni:
  Budaya Kita  dibaca.             memahami perkara yang                   Baik
                          dibaca.                          hati,kebebasan
         -membaca lancar bahan                               KBT:
         sastera dengan gaya dan               Aras 1(i)          Konstruktivism
         penyampaian yang menarik.                             e

         -menyatakan isi penting
         berdasarkan bahan yang
         dibaca.
                       Fokus Sampingan:
         -mengedit dan memurnikan   10.2 mengedit dan
         hasil penulisan       memurnikan hasil
                       penulisan
         -mengenal pasti dan
         membetulkan kesilapan
         ejaan,perkataan dan tanda
         baca dalam teks.

5  Tema:    Murid-murid dapat:      Fokus Utama:      Aras 1 (i)  Kata Bilangan  Ilmu : Sukan
  Sukan dan  -Membaca pantas secara    6.4 Membaca pantas   Aras 2 (i)
  Permainan  luncuran untu mendapatkan  secara luncuran untuk                Nilai Murni:
         maklumat yang menyeluruh.  mendapatkan maklumat                 Keberanian,Ker
  Tajuk:                  yang menyeluruh.                   jasama
  Bola Sepak  -Menyatakan gambaran
         umum tentang sesuatu teks                             KB:
         yang dibaca.

         -Menyatakan maklumat                               KBT:
         menyeluruh tentang sesuatu                            Kajian masa
         teks yang dibaca.                                 Depan,kontekst
                                                  ual
         -mengedit dan memurnikan   Fokus Sampingan:    Aras 1(i)
         hasil penulisan       10.2 Mengedit dan
                       memurnikan hasil
         -mengenal pasti dan     penulisan
         memebetulkan kesilapan
         ejaan,perkataan dan tanda
         baca dalam teks.
  6  Tema:     Murid-murid dapat:        Fokus Utama:        Aras 1(i)    Kata terbitan   Ilmu: Sains dan
    Nilai dan   -mengemukakan komen yang     4.2 mengemukakan      Aras 2(i)    (awalan)     teknologi
    disiplin    sesuai berdasarkan        komen yang sesuai
            pemerhatian, pengalaman dan   berdasarkan pemerhatian,                   Nilai murni:
    Tajuk :    maklumat yang disampaikan    pengalaman dan                        Kerajinan,rasio
    Memilih    oleh pihak lain.         maklumat yang                         nal
    Rancangan                    disampaikan oleh pihak
    Televisyen   -memberikan komen yang      lain.                             KB:
            membina tentang sesuatu
            perkara.
                                                           KBT:
            -mengalaskan pernyataan dan                                  Interpersonal
            memberikan kritikan yang
            membina.

            -menghasilkan pellbagai     Fokus sampingan:      Aras 3(i)
            genre(prosa dan puisi)      10.1 Menghasilkan
            termasuk e-mel yang       pellbagai genre(prosa dan
            mudah,menarik dan        puisi) termasuk e-mel
            bermakna             yang mudah,menarik dan
                            bermakna
            -menulis karangan
            berdasarkan tajuk
7           Murid-murid dapat:        Fokus Utama :        Aras 3(ii)   Imbuhan awalan  Ilmu
    Tema:     -Membaca kuat perkataan dan   5.1 Membaca kuat                       Kesenian
    Warisan bangsa ayat dengan sebutan dan     perkataan dan ayat
            intonasi yang betul dan     dengan sebutan dan                      Nilai murni:
    Tajuk:     memahami perkara yang      intonasi yang betul dan                    Hormat,kebeba
    i)Songket   dibaca.             memahami perkara yang                     san,keberanian,
                            dibaca.                            kebersihan
    ii)Keris    -Menjelaskan makna                                       fizikal dan
            perkataan mengikut konteks.                                  mental


            -Membaca kuat teks prosa     5.2 Membaca kuat teks    Aras 1(i) dan  Imbuhan akhiran  KB
            dan puisi dengan sebutan dan   prosa dan puisi dengan   (ii)
            intonasi yang betul dan lancar  sebutan dan intonasi yang
            serta memahami perkara yang   betul dan lancar serta                    KBT:
          dibaca             memahami perkara yang                       Konstruktivism
                         dibaca                              e,konstektual
          -menceritakan isi bahan yang
          dibaca

          mengedit dan memurnikan    Fokus sampingan :    Aras 1((i)
          hasil penulisan        10.2 Mengedit dan
                         memurnikan hasil
          -mengenalpasti dan       penulisan
          membetulkan kesilapan
          ejaan,perkataan dan tanda
          baca dalam teks.
8         .Murid-murid dapat:      Fokus utama:       Aras 1(i,ii dan  Kata terbitan apitan  Ilmu :
  Tema:     -Bertanya dan menjawab     1.2 Bertanya dan     iii)                   Pelancongan,
  Pengangkutan  tentang sesuatu perkara    menjawab tentang                         kenderaan
          secara bertatasusila.     sesuatu perkara secara
  Tajuk:                    bertatasusila.                          Nilai murni:
  Bot Ekspress                                                  Hemah
          -mendengar dan mengecam                                     tinggi,keberani
          intonasi soalan tanpa kata                                    an berdikari
          tanya.
                                                          KB:
          -mengemukakan soalan
          dengan kata tanya.
                                                          KBT:
          -mengemukakan soalan                                       Kontekstual
          dengan kata untuk
          mendapatkan makllumat.

          -memberikan respons yang
          sesuai terhadap soalan yang
             dikemukakan.

             -membina dan menulis      Fokus sampingan:     Aras 1(i)
             perkataan,ayat tunggal dan   8.1 membina dan menulis
             ayat majmuk          perkataan,ayat tunggal
                            dan ayat majmuk

             -menulis perkataan dan                  Aras 2(i)
             pelbagai jenis ayat
             berdasarkan topik yang
             diberikan

             -membina ayat majmuk
             daripada dua atau lebih ayat
             tunggal yang diberikan
   9          Murid-murid dapat:       Fokus utama:       Aras 1(i)  Kata terbitan apitan  Ilmu:
     Tema:      -membaca pantas secara     6.5 membaca pantas                      Reka cipta
     Reka cipta   imbasan untuk mendapatkan   secara imbasan untuk
             maklumat khusus.        mendapatkan maklumat                     Nilai murni:
     Tajuk:                     khusus.                           Berdikari,
     Reka cipta   -menyatakan fakta yang                                   kerajinan,
             releven dengan dengan                                    Kerjasama
             perkara yang dikehendaki
             dalam teks                                         KB:
                            Fokus sampingan:     Aras 1(i)
             -mengedit dan memurnikan    10.2 mengedit dan
             hasil penulisan        memurnikan hasil                       KBT:
                            penulisan                          konstuktivisme
             -mengenalpasti dan
             membetulkan kesilapan
             ejaan,perkataan, dan tanda
             baca dalam teks10    Tema :     Murid-murid dapat:       Fokus utama:       Aras 1(i)             Ilmu :
     Kesusasteraan  -mengemukakan idea,      4.1 Mengemukakan idea,  Aras 2(i)  Ayat penyata,     Sejarah
             pandangan, dan pendapat    pandangan, dan pendapat        Perumpamaan
   Tajuk :    tentang sesuatu perkara     tentang sesuatu perkara                   Nilai Murni:
   Bapa      secara terperinci,tepat dan   secara terperinci,tepat dan                 Rasional,
   kewartawanan  tersusun             tersusun                           semangat
                                                         bermasyarakat
          -mengamati topic
          perbincangan untuk                                      KB
          memberikan pandangan yang
          relevan.                                           KBT:
                                                         Konstruktivism
          -mengemukakan pendapat                                    e
          bagi menjelaskan idea tentang
          isu perbincangan.
                                          Aras 1(i)

          -membina dan menulis ayat    Fokus sampingan:
          tunggal dan ayat majmuk     8.2 Membina dan
          dalam sesuatu penulisan teks   menulis ayat tunggal dan
          tentang sesuatu tajuk.      ayat majmuk dalam
                           sesuatu penulisan teks
          -membina ayat tunggal dan    tentang sesuatu tajuk.
          ayat majmuk berdasarkan
          tajuk.

11         Murid-murid dapat:        Fokus utama:         Aras 2(i)  Kata Tanya/ayat  Ilmu :
   Tema :     -Membaca kuat teks prosa     5.2 Membaca kuat teks           Tanya,kata nama.  Pelancongan,
   Perlancongan  dan puisi dengan sebutan dan   prosa dan puisi dengan                    Geografi
          intonasi yang betul dan lancar  sebutan dan intonasi yang
   Tajuk :    serta memahami perkara yang   betul dan lancar serta                    Nilai murni:
   i)Malaysiaku  dibaca.             memahami perkara yang                    Kesyukuran
   Indah                      dibaca
          -membaca lancar bahan                                     KB
          sastera dengan gaya dan
   ii)Pulau    penyampaian yang menarik
   Tioman                                                    KBT:
          -menyatakan isi penting                                    Konstruktivism
          berdasarkan bahan yang                                    e
          dibaca
          -membina dan menulis ayat    Fokus sampingan :      Aras 1(i)
          tunggal dan ayat majmuk     8.2 membina dan menulis
          dalam sesuatu tajuk.      ayat tunggal dan ayat
                          majmuk dalam sesuatu
          -membina ayat tunggal dan    tajuk.
          ayat majmuk berdasarkan
          tajuk.
12  Tema:     Murid-murid dapat:       Fokus utama:        Aras 2(i) dan  Simpulan bahasa   Ilmu:
   Sejarah    -bercerita menggunakan     2.1 bercerita        (ii)                Sejarah
          ayat,frasa,ayat serta sebutan  menggunakan
   Tajuk :    dan initonasi yang jelas    ayat,frasa,ayat serta                      Nilai murni:
   Dari Temasik                  sebutan dan intonasi yang                    Keberanian,keb
   ke Melaka   -bercerita berdasarkan bahan  baik dan jelas                         ersihan fizikal
          yang telah dibaca dan                                      dan mental
          peristiwa yang dialami
          menggunakan pelbagai jenis                                   KB
          ayat.
                                                          KBT:
          - menyatakan ramalan                                      Kontekstual
          kesudahan sesuatu peristiwa
          dengan bahasa yang betul.

          -membaca kuat perkataan dan   Fokus sampingan:      Aras 2(i)
          ayat dengan sebutan dan     5.1 membaca kuat
          intonasi yang betul dan     perkataan dan ayat
          memahami perkataan yang     dengan sebutan dan
          dibaca             intonasi yang betul dan
                          memahami perkataan
          -membaca dan memahami      yang dibaca
          pelbagai jenis dengan
          memberikan penekanan
          kepada intonasi berdasarkan
          tanda baca


13  Tema :     Murid-murid dapat :       Fokus utama:                Ayat suruhan,    Ilmu:
   Patriotik   -bertanya dan menjawab     1.2 Bertanya dan      Aras 1     penjodoh bilangan  Sejarah,kesela
          tentang sesuatu perkara     menjawab tentang      (i) dan (ii)            matan negara
   Tajuk :    secara bertatasusila      sesuatu perkara secara
   Rayuan hari                 bertatasusila                          Nilai murni:
   pahlawan   -mengemukakan soalan                                      Keberanian
          dengan kata Tanya dan tanpa
          kata Tanya untuk                                        KB
          mendapatkan maklumat
                                                         KBT:
          -memberikan respon yang                                    Interpersonal
          sesuai terhadap soalan yang
          dikemukakan.

          -membina dan menulis      Fokus sampingan:
          perkataan,ayat tunggal dan   8.1 membina dan menulis  Aras 1(i)
          ayat majmuk          perkataan,ayat tunggal
                         dan ayat majmuk
          -mengenal pasti dan
          membetulkan kesilapan ejaan,
          perkataan dan tanda baca
          dalam teks

14  Tema:     Murid-murid dapat:       Fokus utama:       Aras 1(i)(ii)dan  Kata pangkal    Nilai murni:
          -bertanya dan menjawab     1.2 Bertanya dan     (iii)       ayat,perumpamaan  baik hati, kasih
   Tajuk :    tentang sesuatu perkara    menjawab tentang                        sayang
   Wan Empuk   secara bertatasusila.     sesuatu perkara secara
   Wan Malini                  bertatasusila                          KB
          -mendengar dan mengecam
          intonasi soalan tanpa kata                                   KBT:
          Tanya.                                             kontekstual

          -mengemukakan soalan
          dengan kata Tanya dan tanpa
          kata Tanya untuk
          mendapatkan maklumat.

          -memberikan respon yang
          sesuai terhadap soalan yang
          dikemukan.
          -mengedit dan memurnikan    Fokus sampingan:     Aras 1(i)
          hasil penulisan        10.2 mengedit dan
                          memurnikan hasil
          -menulis perkataan dan     penulisan
          pelbagai jenis ayat
          berdasarkan topik yang
          diberikan

15         Murid-murid dapat:       Fokus utama:       Aras 1(i) dan  Ayat silaan,    Ilmu:
          -membaca kuat perkataan dan  5.1 membaca kuat     (ii)      Simpulan bahasa   Sains dan
   Tema:     ayat dengan sebutan dan    perkataan dan ayat                      teknologi
          intonasi yang betul dan    dengan sebutan dan
   Tajuk :    memahami perkara yang     intonasi yang betul dan                    Nilai murni:
   Pusat Sains  dibaca             memahami perkara yang                     Kesyukuran,
   Negara                    dibaca                            rasional
          -membaca perkataan, frasa
          dan ayat yang mengandungi                                  KB
          ayat tunggal dan ayat majmuk
          dengan sebutan dan intonasi                                 KBT:
          yang betul                                          kontekstual

          -menerangkan makna
          perkataan,frasa dan ayat
                                       Aras 1(i)
          -mengedit dan memurnikan    Fokus sampingan:
          hasil penulisan        10.2 Mengedit dan
                          memurnikan hasil
          -mengenal pasti dan      penulisan
          membetulkan kesilapan
          ejaan,perkataan dan tanda
          baca dalam teks.


16  Tema:     Murid-murid dapat:       Fokus utama:               Ayat majmuk     Ilmu :
          -membaca pantas secara     6.5 membaca pantas    Aras 1(i)    gabungan,      Teknologi
   Tajuk :    imbasan untuk mendapatkan   secara imbasan untuk           penjodoh bilangan  maklumat
   Computer    maklumat khusus        mendapatkan maklumat
   Bestari 2020                 khusus                            Nilai murni:
          -mengimbas fakta yang                                    Hormat,rasiona
          releven daripada pelbagai                                  l
          bahan untuk mengukuhkan
          maklumat.                                          KB

          -menyusun maklumat      Fokus sampingan :      Aras 1(i)            KBT:
          daripada nota atau catatan  9.3 menyusun maklumat                     konstruktivism
          hasil daripada bahan yang   daripada nota atau catatan                  e
          didengar atau dibaca secara  hasil daripada bahan yang
          kohesif            didengar atau dibaca
                         secara kohesif
          -menulis maklumat mengikut
          prosedur yang betul17  Tema :     Murid-murid dapat:      Fokus utama :        Aras 1(i)    Ayat larangan  Ilmu:
          -membaca pantas secara    6.5 membaca pantas                      Sains dan
          imbasan untuk mendapatkan   secara imbasan untuk                     teknologi
   Tajuk :    maklumat khusus        mendapatkan maklumat
   Measat                    khusus                            Nilai murni :
          -mengimbas fakta yang                                    Hormat ,
   Nukri dari   relevan daripada pelbagai   Fokus sampingan :      Aras 2(1)            hemah
   Planet     bahan untuk megukuhkan    2.2 melaporkan sesuatu                    tinggi,kerajinan
   Waruna     maklumat           perkara dengan bahasa                     dan kerjasama.
                         yang sesuai dan tepat
          -melaporkan sesuatu perkara                                 KB
          dengan bahasa yang sesuai
          dan tepat                                          KBT:
                                                        Kontekstual
          -menyampaikan maklumat
          penting tentang sesuatu
          perkara
18  Tema      Murid-murid dapat :      Fokus utama:         Aras 1 (i) dan  Kata majmuk   Ilmu :
          -bertanya dan menjawab    1.2 bertanya dan       (ii)               Kemasyarakata
   Tajuk :    tentang sesuatu perkara    menjawab tentang                       n
   Wawasan diri  secara bertatasusila     sesuatu perkara secara
                         bertatasusila                         Nilai murni:
          -mengemukakan soalan                              Kesederhanaan,
          dengan kata Tanya dan tanpa                           Kesyukuran
          kata Tanya untuk
          mendapatkan maklumat                              KB

          -memberikan respon yang                             KBT:
          sesuai terhadap soalan yang                           Kontekstual
          dikemukakan

          -membaca kuat teks prosa dan   Fokus sampingan:      Aras 2(i)dan(ii)
          puisi dengan sebutan dan     5.2 Membaca kuat teks
          intonasi yang betul dan lancer  prosa dan puisi dengan
          serta memahami perkara yang   sebutan dan intonasi yang
          dibaca              betul dan lancer serta
                          memahami perkara baca
          - membaca lancar bahan
          sastera dan bukan sastera
          dengan sebutan dan intonasi
          yang betul

          -membaca lancer bahan
          sastera dengan gaya dan
          penyampaian yang menarik

          -menyatakan isi penting
          berdasarkan bahan yang
          dibaca

19  Ulangkaji
20
21  Peperiksaan
   Semester II

								
To top