Latar Belakang Maklumat Korporat Pengurusan Personel Pengurusan by peisty474

VIEWS: 2,017 PAGES: 93

									                LAPORAN TAHUNAN 2007
                            
 Puisi Titisan Air                2
 Laporan Pengerusi                3
 Kata-kata Aluan Pengurus Besar         5

 Latar Belakang
 Penubuhan PERDA, Visi, Misi dan Objektif    7
 Kawasan Operasi                 8

 Maklumat Korporat
 Ahli Lembaga Pengarah              9
 Mesyuarat Lembaga Pengarah           0
 Pegawai-pegawai Kanan             2
 Carta Organisasi                3

 Pengurusan Personel              4

 Pengurusan Kewangan
 Prestasi Perbelanjaan Mengurus         5
 Prestasi Perbelanjaan Pembangunan       7

 Prestasi Pembangunan
 Pembagunan Bandar dan Pusat Pertumbuhan    9
 Pembangunan Usahawan              25
 Institut Kemahiran Tinggi PERDA (PERDA-TECH)  34
 Pembangunan E-Komuniti             39
 Program Kecemerlangan Minda          42
 Program Kesejahteraan Rakyat          45
 Projek IKS Asas Tani              49
 Projek Ternakan Kambing Boer PERDA       50
 Kemudahan Pengurusan ICT PERDA         52
 Sorotan Peristiwa Bergambar          53

 Penyata Kewangan 2007             59
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
  LAPORAN TAHUNAN 2007
2

              TitisanAir
           Titisan air yang lembut
           Persisten dan konsisten
             Tetap istiqamah
          Bisa melekukkan sang batu pejal

          Bagai usaha berterusan kami
           Walau seribu rintangan
           Menabur jasa dan bakti
            Di kota dan desa
          Tanpa kenal penat dan jemu
           Impaknya dinikmati
          Memenuhi secebis harapan
           Aspirasi menggunung
              Bangsaku

           Kejernihan titisan air
          Sesuci hati kami yang tulus
          Kebiruan permukaan airnya
         Bukti kejujuran dan kejituan kami
           Menabur khidmat bakti
         Pembelaan bangsa kepuasan kami

             Titisan air ini
            Akan kami pelihara
          Agar lekukan batu pejal itu
           Semakin besar dan dalam
         Tanpa menjejaskan permukaan biru
            Yang jernih airnya
      LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                              LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                  3
        LAPORAN PENGERUSI
         LAPORAN PENGERUSI
            Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh dan Salam Sejahtera

              Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi terima
              kasih dan penghargaan kepada Y.A.B. Perdana Menteri kerana telah
              memberi kepercayaan kepada saya untuk menerajui PERDA mulai tahun
              2008.

             Tahun 2007 merupakan tahun yang amat bermakna kepada negara kerana
            pada tahun ini kita menyambut 50 tahun Kemerdekaan. Tahun ini juga
          merupakan tahun yang penting dalam Rancangan Malaysia Ke-Sembilan (RMKe-
9) kerana pelaksanaan projek-projek pembangunan sudah rancak dilaksanakan selepas bermula pada
tahun 2006.

Pelancaran Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) peringkat negeri Pulau Pinang oleh Y.A.B Perdana
Menteri, Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada 31 Julai 2007 merupakan satu peristiwa yang
amat bersejarah kepada Malaysia khususnya negeri-negeri di utara Semenanjung Malaysia iaitu Perlis,
Kedah, Perak dan Pulau Pinang ke arah menjadikan NCER sebuah wilayah ekonomi bertaraf antara
bangsa menjelang 2025. PERDA tidak boleh lagi terus berada dalam kepompongnya sendiri tetapi
setiap perancangan dan pelaksanaan projek-projek pembangunannya perlulah mengambil kira inisiatif
Kerajaan ini untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tahap pendapatan di
wilayah utara Semenanjung Malaysia.

Bagi memenuhi keperluan-keperluan semasa, PERDA telah mengambil pendekatan yang proaktif dan
dinamik dalam penyediaan pelan strategik di mana perancangan asal telah dinilai semula dan pendekatan
baru pelaksanaan program-program pembangunan diperkenal dan direncanakan agar pencapaian visi
dan misi PERDA menjadi lebih cepat dan efektif. Pendekatan baru ini dilaksanakan dengan penyeliaan
secara langsung oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU, JPM).

Dalam tahun 2007, PERDA terus melangkah jauh melaksanakan agenda utama pembangunan dengan
memberi tumpuan khusus kepada bidang-bidang strategik bagi mempertingkatkan pencapaian Bumiputera
agar setanding dengan kaum-kaum lain di negeri Pulau Pinang. Bidang-bidang tersebut ialah Program
Pendidikan, Pembangunan Ekonomi dan Usahawan, Latihan Kemahiran, Pembangunan Insan serta
Pembangunan Hartanah. Projek-projek khas ICU, JPM juga telah dilaksanakan bagi mempercepatkan
lagi pembangunan kepada kumpulan sasaran. Di samping itu PERDA juga tidak melupakan agenda
penting kerajaan untuk membasmi kemiskinan bagi mencapai sasaran kemiskinan sifar menjelang 2010
dengan pelaksanaan program-program khusus untuk golongan tersebut.

Penjenamaan semula Pusat Latihan PERDA kepada Institut Kemahiran Tinggi PERDA atau ringkasnya
PERDA-TECH merupakan satu titik tolak yang amat penting untuk mengeluarkan tenaga kerja mahir
yang lebih berorientasikan pasaran. Sebanyak 3 kursus baru yang diperkenalkan dengan pengukuhan
kursus-kursus sedia ada dijangka dapat mengeluarkan 600 tenaga kerja berkemahiran tinggi setiap
tahun untuk memenuhi permintaan yang tinggi dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan melalui
penggubalan modul-modul latihan terkini, pengambilan tenaga pengajar yang berpengalaman luas serta
pemasangan mesin-mesin untuk pembelajaran yang serba canggih dan terkini.
           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007
4


Fungsi-fungsi utama PERDA pula telah disusun semula bagi menjadikan PERDA suatu agensi
pembangunan wilayah yang lebih relevan kepada keperluan-keperluan kritikal golongan sasar di Pulau
Pinang. Fungsi-fungsi sektor ekonomi yang disusun semula termasuklah Pembangunan Usahawan
dan Perniagaan; Pembangunan Taman Industri Asas Tani (ABIP) dan Pusat Pembungkusan; serta
Program Satu Daerah Satu Industri. Selain sektor ekonomi, fungsi PERDA yang baru juga terus
memperkasakan sektor pembangunan modal insan sedia ada seperti Program Kecemerlangan Minda;
Program Pembasmian Kemiskinan termasuk perumahan SPKR; serta penyediaan tenaga kerja mahir
dalam sektor pembuatan dan pertanian. Fungsi PERDA melaksanakan projek-projek perumahan mampu
milik terus dipertingkatkan lagi. Di samping itu, PERDA juga telah menggariskan fungsi-fungsi baru bagi
memenuhi keperluan semasa, seperti penglibatan secara langsung dalam Sektor Pertanian Moden,
Penguasaan IT melalui Program e-Komuniti serta penubuhan anak syarikat milik penuh PERDA iaitu
PERDA Ventures Incorporated Sdn.Bhd. (PVI).

Bagi memenuhi visi dan misi PERDA yang mencabar ini, penstrukturan semula organisasi PERDA yang
dirancang sejak beberapa tahun lalu telah diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Penstrukturan
semula ini telah mewujudkan bahagian-bahagian dan unit-unit baru melibatkan pertambahan jawatan
dari 109 kepada 208 jawatan. Ini telah memberi harapan baru kepada PERDA untuk mengambil
tanggungjawab yang lebih besar bagi memantap dan memperkasakan lagi peranannya sebagai agensi
pelaksana pembangunan yang utama di negeri Pulau Pinang pada masa akan datang.

Akhir sekali, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Dato’ Hilmi bin Haji Abdul Rashid,
mantan Pengerusi PERDA di atas khidmat cemerlang beliau sepanjang tempoh beliau menjadi Pengerusi
PERDA yang lalu. Di samping itu tidak lupa juga ucapan penghargaan saya kepada semua pihak yang
telah turut serta memberi sumbangan dalam menjayakan pelaksanaan program-program pembangunan
PERDA dalam tahun 2007. Semoga sokongan dan komitmen yang diberikan ini akan mendapat ganjaran
dari Allah S.W.T.


…………………………………………………….
Y.B. DATO’ HAJI AZHAR BIN IBRAHIM
Pengerusi
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                               LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                  5
         PENGURUS BESAR
KATA-KATA ALUAN PENGURUS BESAR
 KATA-KATA ALUAN

              dan salam sejahtera.

               Bersyukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah kurniaNya, PERDA
              telah berjaya melaksanakan peranan dan tanggung jawab besar yang telah
              diamanahkan oleh kerajaan dan stakeholder dalam tahun 2007. Pencapaian
             ini sangat positif ke arah pencapaian visi dan misi PERDA.

Tahun 2007 adalah tahun yang amat penting bagi pelaksanaan program-program pembangunan PERDA
dalam RMKe-9. Sepanjang tahun ini PERDA terus memberikan komitmen dan perhatian utama serta
berusaha mengembelengkan seluruh jentera pelaksanaannya bagi mengukuhkan lagi program-program
pembangunan seperti yang telah dirancangkan selaras dengan peranan PERDA sebagai sebuah agensi
di bawah Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU, JPM).

Pada tahun ini PERDA telah diperuntukkan sebanyak RM 37,192,500 untuk melaksanakan sebanyak
31 projek pembangunan daripada keseluruhan 37 projek yang telah diluluskan oleh kerajaan. Dari
jumlah tersebut, sebanyak RM 36,116,507.40 atau 97.11% daripada peruntukan yang diluluskan
telah dibelanjakan. Prestasi perbelanjaan ini telah memberi petunjuk yang positif terhadap keupayaan
PERDA dalam melaksanakan projek-projek sepanjang RMKe-9. Di samping itu PERDA juga berjaya
membelanjakan 100% peruntukan mengurus sebanyak RM 7,395,000.

Bagi Program Pembangunan Bandar dan Pusat Pertumbuhan, sebanyak 4 projek perumahan sedang
dalam kerja-kerja pembinaan. Projek-projek perumahan tersebut ialah Bandar Baru Sungai Dua,
Seberang Perai Utara; Perumahan Jalan Lama, Seberang Perai Selatan; Perumahan Kuala Sungai
Pinang Fasa II, Daerah Barat Daya; dan Pusat Pertumbuhan Sungai Acheh, Seberang Perai Selatan.
Prestasi fizikal projek-projek ini adalah di antara 3.81% hingga 90.81% dan sekiranya siap sepenuhnya,
keempat-empat projek tersebut dijangka dapat menyediakan rumah kos rendah dan mampu milik
kepada 873 keluarga. Disamping itu sebanyak 8 unit kedai juga sedang dalam pembinaan di Bandar
Baru Sungai Dua.

PERDA juga telah menempah sejarah pada tahun 2007 di mana seramai 21,046 pelajar telah menyertai
pelbagai Program Kecemerlangan Minda untuk pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan UPSR,
PMR dan SPM. Keputusan UPSR 2007 telah menunjukkan peningkatan di mana pencapaian pelajar
cemerlang 5A Bumiputera dalam UPSR telah meningkat dari 1,630 pelajar pada tahun 2006 kepada
2,183 pelajar. Program ini yang dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri, Bahagian
Penyelarasan Penyertaan Bumiputera dan Pusat Urus Zakat merupakan satu pakatan strategik empat
agensi utama yang sangat berjaya dan memberi sinergi kepada pencapaian cemerlang pendidikan
pelajar-pelajar Bumiputera di Pulau Pinang.

Satu lagi peristiwa penting pada tahun 2007 ialah kelulusan penjenamaan semula Pusat Latihan PERDA
sebagai Institut Kemahiran Tinggi PERDA (PERDA-TECH) oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan
Kementerian Sumber Manusia. Dengan kelulusan tersebut, PERDA-TECH telah mendapat pengiktifaran
LAN sepertimana institusi pengajian tinggi yang lain. Di bawah Program Pembangunan Latihan
Kemahiran,


           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007PERDA-TECH telah berjaya melatih seramai 621 pelajar dalam bidang kemahiran termasuk kemahiran
tinggi dengan menghantar pelajar-pelajar ke Terengganu Advanced Technical University College
(TATiUC). Bagi mengurangkan jurang digital di antara masyarakat bandar dan luar bandar, PERDA
telah mengambil inisiatif penting dengan melaksanakan program e-Komuniti dengan matlamat untuk
membantu dan melahirkan masyarakat celik IT serta memberi kesedaran mengenai kepentingan IT.
Sepanjang tahun 2007 seramai 12,204 peserta telah mengikuti kursus yang ditawarkan di 34 buah
Pusat Latihan Multimedia di bawah naungan PERDA. Bilangan peserta ini dijangka bertambah pada
masa akan datang berdasarkan penambahan jumlah peruntukan yang dipohon.

PERDA juga terus memberikan penekanan kepada Program Pembangunan Keusahawanan melalui
pelbagai aktiviti sepanjang 2007. Di antara aktiviti-aktiviti tersebut ialah pemberian pinjaman kepada
pengusaha-pengusaha industri kecil yang berdaya maju iaitu Skim Pembiayaan Ekonomi PERDA
(SPEP), kursus-kursus keusahawanan dan promosi produk-produk usahawan di dalam dan luar negeri.
Seramai 617 peserta telah mengikuti pelbagai kursus yang dianjurkan, 27 diberi pinjaman SPEP dan
363 menyertai Ekspo Usahawan Bumiputera Pulau Pinang dari 31 Mei hingga 7 Jun 2007 di samping
pelbagai lagi aktiviti lain yang disertai usahawan.

Program-program pembangunan lain yang giat dilaksanakan sepanjang tahun 2007 termasuklah
Pembangunan Taman Industri Asas Tani (ABIP) dan Projek Ternakan Kambing Boer PERDA yang
kedua-duanya terletak di Kubang Menerong, SPU. Selain itu penekanan juga terus diberikan kepada
program pembasmian kemiskinan dengan pemberian bantuan mesin dan peralatan perniagaan kepada
93 peserta serta penganjuran kursus-kursus motivasi dan kemahiran kepada 758 peserta.

Program-program ini akan terus menjadi agenda penting PERDA sepanjang tempoh RMKe-9 untuk
meningkatkan lagi taraf sosio ekonomi penduduk luar bandar khususnya Bumiputera di Pulau Pinang.
Pelbagai kaedah baru untuk pengurusan program-program pembangunan juga telah diperkenalkan
bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan projek-projek yang dirancangkan. Tidak ketinggalan
juga PERDA sentiasa melengkapkan anggota-anggotanya dengan pengetahuan dan kemahiran
pengurusan agar dapat meningkatkan profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang
diamanahkan.

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada
semua anggota PERDA yang telah memberikan komitmen yang tinggi bagi merealisasikan segala
perancangan sepanjang tahun 2007. Tidak ketinggalan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih
kepada ICU, JPM, Kerajaan Negeri Pulau Pinang, jabatan/agensi kerajaan yang lain serta semua pihak
yang terlibat secara langsung dan tidak langsung membantu PERDA melaksanakan tanggung jawab
yang diamanahkan.

Sekian, terima kasih.

………………………
AZMI BIN LATEH
Pengurus Besar
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                             LAPORAN TAHUNAN 2007
                                               7
          LATAR BELAKANG
           LATAR BELAKANG
                   PENUBUHAN
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) telah ditubuhkan pada 1 Jun 1983 di bawah Akta
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, 1983 (Akta 282). PERDA telah mula beroperasi pada tahun
1984 dan diletakkan di bawah tanggungjawab Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah. Pada 15
Ogos 2005, PERDA telah diletakkan di bawah kawalselia pentadbiran Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri (ICU, JPM) untuk mempertingkatkan lagi keberkesanan PERDA.


                       VISI
Agensi pembangunan wilayah yang dinamik dalam menerajui pelaksanaan pembangunan wilayah Pulau
Pinang.


                      MISI
Agensi yang menggerak pembangunan masyarakat setempat menerusi pelaksanaan dan pengurusan
program/projek sosio-ekonomi yang berkesan melalui tadbir urus yang baik.


                     OBJEKTIF
l Memajukan masyarakat khususnya kumpulan sasar PERDA dalam semua bidang sosio-ekonomi
 melalui usaha-usaha pembangunan manusia, ekonomi dan fizikal dengan tumpuan kepada
 peningkatan taraf hidup.

l Membangunkan kawasan PERDA menerusi pembangunan industri, perumahan serta kemudahan
 infrastruktur.

l Mengimbangi pembangunan di dalam kawasan operasi PERDA dengan kawasan di luar operasi
 PERDA.
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
8

         KAWASAN OPERASI
         KAWASAN OPERASI
            RAJAH 1 :   PETA KAWASAN OPERASI
Nota: Kawasan Operasi PERDA tidak termasuk bandar / pekan yang diwartakan, simpanan
sungai, pantai, hutan simpan dan simpanan kubur.
           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                                       LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                              9

         MAKLUMAT KORPORAT
        MAKLUMAT KORPORAT
              AHLI LEMBAGA PENGARAH            PENGERUSI                         TIMBALAN PENGERUSI
      Y.B. Dato’ Hilmi bin Hj. Abdul Rashid                Y.Bhg. Dato’ Ab. Ghani bin Ariffin

                     WAKIL KERAJAAN PERSEKUTUAN
   Puan Azimah bt Mansor             Tn. Hj. Hanaffi bin Ahmad           Cik Normi bt. Nordin

                       WAKIL KERAJAAN NEGERI
Y.B Dato’ Encik Jamaludin bin Hasan          Y.B Pn. Ng. Siew Lai          Y.B Sr.Tn. Hj. Muhamad Farid
                                                   bin Hj. Saad
                    WAKIL BERKEDUDUKAN PROFESIONAL
Y.Bhg. Dato’ Abdul Latiff bin Mirassa    Y.Bhg. Prof. Muhamad bin Jantan          Y.Bhg. Dato’ Mohd. Salim
                                                   bin Abd. Bari
                           PENGURUS BESAR
                            En. Azmi bin Lateh
             LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007
0

 MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH

 Lembaga Pengarah PERDA telah bermesyuarat sebanyak enam kali dalam tahun 2007 sebagaimana
 yang diperuntukkan dalam Akta 282. Tarikh-tarikh Mesyuarat Lembaga Pengarah tersebut adalah seperti
 berikut:-          MESYUARAT LEMBAGA                TARIKH

                                12 Februari 2007
        Mesyuarat Lembaga Bil. 1/2007

                                 9 April 2007
        Mesyuarat Lembaga Bil. 2/2007

                                 18 Jun 2007
        Mesyuarat Lembaga Bil. 3/2007

                                13 Ogos 2007
        Mesyuarat Lembaga Bil. 4/2007


        Mesyuarat Lembaga Bil. 5/2007         1 November 2007


        Mesyuarat Lembaga Bil. 6/2007         18 Disember 2007
            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                                LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                   
Kehadiran Ahli Lembaga Pengarah bagi setiap mesyuarat yang diadakan adalah seperti berikut :
                           MLP   MLP   MLP   MLP   MLP   MLP
 BIL            NAMA
                          1/2007  2/2007  3/2007  4/2007  5/2007  6/2007

    AHLI LEMBAGA PENGARAH


 1  Y.B. Dato’ Hilmi bin Abdul Rashid                           
 2  Y.Bhg. Dato’ Ab. Ghani bin Ariffin          TH            TH    TH


    WAKIL KERAJAAN PERSEKUTUAN

 3  Puan Azimah bt Mansor                         TH        TH
 4  Tn. Hj. Hanaffi bin Ahmad           TH        TH    TH    TH    TH
 5  Cik Normi bt. Nordin                         TH    TH    

    WAKIL KERAJAAN NEGERI

 6  Y.B. Dato’ Jamaludin bin Hasan        TH    TH        TH    TH    TH
 7  Y.B. Pn. Ng. Siew Lai                                 TH
 8  Y.B. Sr.Tn. Hj. Muhamad Farid bin Hj. Saad                      

    WAKIL BERKEDUDUKAN PROFESIONAL

 9  Y.Bhg. Dato’ Abdul Latiff bin Mirassa                         
 10  Y.Bhg. Prof. Muhamad bin Jantan                            TH
 11  Y.Bhg. Dato’ Mohd. Salim bin Abd. Bari        TH        TH        

    PENGURUS BESAR

 12  En. Azmi bin Lateh                                  
             LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                                         PEGAWAI-PEGAWAI KANAN                                             2                                                     PENGURUS BESAR
                                                     En. Azmi bin Lateh
                                                                                                 LAPORAN TAHUNAN 2007
                              TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN)             TIMBALAN PENGURUS BESAR (PEMBANGUNAN)
                                  En. Saringat bin Hj. Hassan                    Tuan Hj. Ali bin Salim
                     PENGURUS   PENGURUS       PENGURUS        PENGURUS     PENGARAH       PENGURUS     PENGURUS      PENGURUS
                     BAHAGIAN   BAHAGIAN       BAHAGIAN        BAHAGIAN     PERDA-TECH      HARTANAH &     BAHAGIAN      BAHAGIAN
                    PERANCANGAN   KHIDMAT      KEWANGAN       TEKNOLOGI    En. Mohd. Asri bin   TEKNIKAL    PEMBANGUNAN      EKONOMI
                     STRATEGIK  PENGURUSAN    En. Mohd. Zulkifli bin   MAKLUMAT    Baharum @ Harun   Tuan Hj. Rosman    INSAN     Puan Noraishah bt
                      (Kosong)  Cik Noor Hayati     Ibrahim     Dr. Ahmad Suhaimi             bin Hashim    En. Rohaimi bin    Che Dan
                             binti Ishak               bin Baharudin                        Othman
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                                                                              PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM
                       PENGURUS PELABURAN        JURUAUDIT DALAM            PEGAWAI UNDANG-UNDANG         En. Mohammad Affendi bin Mohd. Nor
                          (Kosong)      En. Muhammad Fahimi bin Abu Bakar       En. Omar bin Haji Hamid
                                           CARTA ORGANISASI PERDA
                                              PENGERUSI


                                             PENGURUS BESAR
                                                            UNIT UNDANG-UNDANG


                                                             UNIT AUDIT DALAMAN


                                                            UNIT PERHUBUNGAN AWAM


                                                              UNIT PELABURAN                             TIMBALAN PENGURUS BESAR                                TIMBALAN PENGURUS BESAR
                                (PENGURUSAN)                                     (PEMBANGUNAN)
                      BAHAGIAN      BAHAGIAN    BAHAGIAN    BAHAGIAN TEKNOLOGI   INSTITUT    BAHAGIAN      BAHAGIAN      BAHAGIAN
                     PERANCANGAN      KHIDMAT    KEWANGAN      MAKLUMAT     KEMAHIRAN   HARTANAH DAN    PEMBANGUNAN     PEMBANGUNAN
                      STRATEGIK     PENGURUSAN                      TINGGI PERDA   TEKNIKAL       INSAN       EKONOMI


                       UNIT         UNIT     UNIT AKAUN   UNIT PENGURUSAN    UNIT HAL   UNIT PERBANDARAN    UNIT         UNIT
                    PERANCANGAN &     PENTADBIRAN             MAKLUMAT      EHWAL        &     KECEMERLANGAN    PEMBANGUNAN
                    PERLAKSANAAN                                       PENYELENGGARAAN
                                                           LATIHAN              AKADEMIK      USAHAWAN
                      DASAR


                    UNIT PEMANTAUAN      UNIT      UNIT         UNIT     UNIT KHIDMAT  UNIT PEMASARAN   UNIT K-KOMUNITI     UNIT
                        DAN      PERKHIDMATAN   KUTIPAN      PENTADBIRAN   & HAL EHWAL    HARTANAH               PEMBANGUNAN
                     PENYELARASAN              HASIL         ICT      PELAJAR                        PERNIAGAAN
                     UNIT PENILAIAN      UNIT      UNIT      UNIT E-KOMUNITI          UNIT TEKNIKAL     UNIT
                               PEMBANGUNAN   KEWANGAN                               PEMBANGUNAN &
                                KERJAYA                                       KESEJAHTERAAN
                                                                           MASYARAKAT
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                                                                    UNIT
                                                                  PERANCANGAN
                                                                   FIZIKAL
                                                                    UNIT
                                                                                             LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                                  PENGURUSAN
                                                                    TANAH
                                                                                            3
     LAPORAN TAHUNAN 2007
4

         PENGURUSAN PERSONEL
        PENGURUSAN PERSONEL
 KEDUDUKAN PERJAWATAN
 Sebanyak 208 jawatan tetap diluluskan dan daripada jumlah tersebut sebanyak 159 jawatan telah diisi.
 Penstrukturan semula organisasi PERDA telah diluluskan di mana wujudnya bahagian-bahagian dan
 unit baru, yang melibatkan pertambahan jawatan dari 109 kepada 208 jawatan. Kedudukan perjawatan
 sehingga 31 Disember 2007 adalah seperti di Jadual 1.
        JADUAL 1 : KEDUDUKAN PERJAWATAN PERDA TAHUN 2007


                              PERJAWATAN 2007
          KUMPULAN
                         LULUS      DIISI     KOSONG

    PENGURUSAN TERTINGGI             1        1         -


    KUMPULAN
             A             47       40        7

             B             50       24        26

             C             69       63        6

             D             41       31        10
    JUMLAH                   208       159        49


    KONTRAK                   21       21        -


    JUMLAH KESELURUHAN             229       180        49
            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                              LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                5

       PENGURUSAN KEWANGAN
      PENGURUSAN KEWANGAN
PRESTASI PERBELANJAAN MENGURUS
Peruntukan mengurus yang diluluskan bagi tahun 2007 ialah sebanyak RM7,870,400 iaitu di bawah
Dasar Sedia Ada sebanyak RM5,094,300, Dasar Baru sebanyak RM1,643,600 dan One-Off sebanyak
RM1,132,500. Perbelanjaan bagi peruntukan mengurus ini telah mencapai 100%. Perbelanjaan tersebut
meliputi perbelanjaan emolumen, perkhidmatan dan bekalan, pemberian dalam negeri serta bayaran-
bayaran lain. Pecahan peruntukan dan perbelanjaan mengurus adalah seperti di Jadual 2.


      JADUAL 2 : PECAHAN PERUNTUKAN MENGURUS TAHUN 2007


               PERUNTUKAN              PERUNTUKAN

                                    2007
    KOD OBJEK                            (RM)
                 2006
                 (RM)             DASAR
                        SEMASA           ONE-OFF   JUMLAH
                                BARU


Emolumen              3,681,300  3,781,200    745,900      -  4,527,100


Perkhidmatan Dan Bekalan      1,211,000  1,221,000    897,700  1,132,500  3,251,200


Pemberian Dalam Negeri        10,000    15,000       -      -   15,000


Insuran Dan Pampasan         15,000        -      -      -      -


Bayaran-Bayaran Lain         77,100    77,100       -      -   77,100


     JUMLAH         4,994,400    5,094,300    1,643,600  1,132,500  7,870,400
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007         RAJAH 2 : PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2007


                 Pemberian Dalam Negeri 0.20%
   Perkhidmatan & Bekalan
       37.54%
   Bayaran-Bayaran Lain 1.04%                 Emolumen 61.22%
           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                               LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                  7

PRESTASI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
Peruntukan pembangunan yang telah diluluskan kepada PERDA pada tahun 2007 adalah sebanyak
RM37,192,500. Daripada jumlah tersebut, PERDA telah membelanjakan sebanyak RM36,116,507.40
iaitu mencapai 97.11% untuk melaksanakan projek-projek pembangunan. Pecahan peruntukan dan
perbelanjaan mengikut program adalah seperti di Jadual 3.   JADUAL 3 : PECAHAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2007
                       2006                2007
     PROGRAM
                PERUNTUKAN    PERBELANJAAN    PERUNTUKAN   PERBELANJAAN
                  (RM)       (RM)       (RM)       (RM)

 Kemudahan Pengurusan        4,008,597     4,008,597    2,951,000    2,882,615.70

 Pembangunan Latihan
                  4,697,000    4,656,635.70    6,800,000    6,525,465.98
 Kemahiran & Institut Latihan
 Program Pendidikan
                  1,100,000     1,100,000    1,200,000    1,174,022.87
 Terbilang
 Pembangunan Sosial &
                   550,000     549,989.48     377,500     376,020.65
 Institusi
 Pembangunan Bandar &
                  44,737,800    44,713,047.14   18,634,000    18,526,460.54
 Pusat Pertumbuhan
 Program Kesejahteraan
                   500,000       500,000     550,000     547,731.19
 Rakyat

 Pembangunan Usahawan        900,000       900,000     975,000     889,244.69

 Pembangunan
                  7,501,403    6,560,576.55    5,305,000    4,879,386.09
 Agroteknologi

 Pembangunan Pelancongan           -         -    100,000       99,981

 Satu Daerah Satu Industri
                       -         -    100,000       51,830
 (SDSI)
 Pembangunan Kampung
                  3,700,000     3,700,000     110,000      90,269.63
 Tradisional

 Kajian-Kajian                -         -     90,000      73,479.06


 JUMLAH BESAR           67,694,800    66,688,845.87   37,192,500    36,116,507.40
            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
   LAPORAN TAHUNAN 2007
8

   RAJAH 3 : PECAHAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2007
        LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                             LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                9
      PRESTASI PEMBANGUNAN
       PRESTASI PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN BANDAR DAN PUSAT PERTUMBUHAN
A. PEMAJUAN SENDIRI

 Program Pembangunan Bandar dan Pusat Pertumbuhan melibatkan pembangunan 4 projek
 perumahan yang dilaksanakan sendiri (in-house). Projek-projek perumahan tersebut ialah Bandar
 Baru Sungai Dua, Seberang Perai Utara; Perumahan Jalan Lama, Seberang Perai Selatan;
 Perumahan Kuala Sungai Pinang Fasa ll, Daerah Barat Daya dan Pusat Pertumbuhan Sungai Acheh,
 Seberang Perai Selatan.

 Pembinaan Bandar Baru Sungai Dua, Seberang Perai Utara yang terdiri daripada Fasa 1A dan Fasa
 1B mengandungi komponen pemajuan 123 unit rumah teres 2 tingkat dan 8 unit kedai, manakala
 bagi Fasa 1B pula melibatkan pembinaan 266 unit rumah kos rendah dan 13 unit kedai, manakala
 projek 1C melibatkan pembinaan Loji Rawatan Kumbahan. Prestasi fizikal kerja-kerja binaan Fasa
 1A ialah 90.01% dan Fasa 1B ialah 90.81% . Prestasi Projek Perumahan Jalan Lama, Seberang
 Perai Selatan yang terdiri daripada 109 unit rumah kos sederhana dan 4 unit kedai telah mencapai
 11.20%. Prestasi Projek Perumahan Kuala Sungai Pinang Fasa ll, Daerah Barat Daya pula melibatkan
 pembinaan 216 unit rumah kos rendah dan Pusat Pertumbuhan Sungai Acheh, Seberang Perai
 Selatan yang terdiri daripada 159 unit rumah kos rendah, masing-masing telah mencapai 34.82%
 dan 3.81%.
        JADUAL 4 : PROJEK PERUMAHAN PERDA TAHUN 2007


         NAMA PROJEK               UNIT    PRESTASI KEMAJUAN

                                     Fasa 1A : 90.01%
 Bandar Baru Sungai Dua, Seberang Perai Utara       389
                                     Fasa 1B : 90.81%

 Perumahan Jalan Lama, Seberang Perai Selatan       109        11.20%


 Perumahan Sungai Acheh, Seberang Perai Selatan       159        3.81%

Perumahan Kos Rendah Kuala Sungai Pinang Fasa
                              216        34.82%
II, Daerah Barat Daya

           JUMLAH                873
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
   LAPORAN TAHUNAN 2007
20
          Projek Perumahan Sungai Dua, SPU
          Projek Perumahan Jalan Lama, SPS
          Projek Perumahan Sungai Acheh, SPS
       LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                               LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                  2
              Projek Perumahan Kuala Sungai Pinang, DBD


Pelaksanaan projek ini sepanjang tahun 2007 mengalami sedikit masalah dari segi peningkatan harga
bahan binaan yang dianggarkan sebanyak 20%. Di samping itu, terdapat juga masalah kelewatan
penyiapan projek di peringkat awal, yang berpunca dari masalah cuaca di luar jangka dan pengurusan
tapak yang lemah oleh kontraktor. PERDA telah mengambil tindakan dengan memberi khidmat nasihat
bersama-sama perunding serta memberi peringatan secara bertulis. Walau bagaimanapun secara
keseluruhannya semua projek perumahan yang dimajukan berjalan mengikut jadual dan dalam tempoh
yang ditetapkan.

Impak daripada pelaksanaan program ini dapat dilihat dengan penyediaan kawasan-kawasan perumahan
yang lebih terancang dan kemudahan infrastruktur yang berkualiti kepada penduduk luar bandar. Selain
itu, impak utama yang diperolehi daripada program ini ialah penambahan pemilikan ekuiti Bumiputera
bagi kediaman dan ruang perniagaan dengan sasaran 90% pemilikan Bumiputera ke atas unit kediaman
dan 60% ke atas premis ruang niaga yang disediakan. Bagi pembangunan Bandar Baru Sungai Dua
yang dilaksanakan pada tahun 2007, daripada 123 unit rumah teres 2 tingkat yang dibangunkan 85 unit
atau 69% telah dijual kepada Bumiputera, manakala kedai pejabat 2 tingkat pula, 6 unit daripada 7 unit
yang dibina telah dijual kepada bumiputera.

Kajian yang dibuat ke atas 52 responden pemilik rumah yang dibangunkan oleh PERDA di Pokok
Manggis, Balik Pulau, Daerah Barat Daya dan Kuala Bekah, Penaga, Seberang Perai Utara (siap pada
tahun 2006 dan didiami sepenuhnya pada tahun 2007) telah memperlihatkan kesan kepada kualiti hidup
penduduk.

Kajian ini yang dibuat berasaskan Malaysian Quality of Life Index (MQLI) menunjukkan 86.6% responden
menyatakan faktor harga sebagai tarikan utama untuk membeli rumah PERDA. Tarikan-tarikan pembelian
yang lain adalah seperti Rajah 4 di bawah.
           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
      LAPORAN TAHUNAN 2007
22

          RAJAH 4 : FAKTOR TARIKAN UNTUK MEMBELI RUMAH PERDA
      100
      90
      80
      70
      60
      50
      40
      30
      20
      10
       0
                                        Faktor Tarikan Untuk
                                        Membeli Rumah PERDA
                      as
                       s
                      an
                       iri
                     am


                      ga
                      uk
                       k
                      ja
                     ta
                      gi

                     nd
                     er
                     lu
                     nt
                     ut
                    ar

                    te
                    lin
                   aw
                   tk
                  se
                  be
                   at
                   lu
                  ng
                  ra
                  lu
                 pa
                 rp
                 ke
                 an
                 st
                ua
                ah
                 a
                la
               be

               ek
               m

               ah
               si
               an
               R
              um


               n
              te
              ka
              R
              ka            1A    Kedai/Pejabat 3&4 Tingkat       190 unit  O.C telah diterima.
   ga
             ud

             ng
             R
             an
            Lo
            sa
  ar
            m

            de
           at
 H
           se
           Ke
            2B(I)   Kedai/Pejabat 3&4 Tingkat        23 unit  O.C telah diterima.
          at
          ek
          ke
         ek
         rd
           2B(ll)   Kedai 2 Tingkat             37 unit  O.C telah diterima.
        ri
        D
       Be
       da
      s
           2B(lll)  Pejabat 4 Tngkat (LHDN)         1 blok  O.C telah diterima.
     ba
    Be
 B. PEMAJUAN MELALUI PENSWASTAAN

   Projek perumahan yang dilaksanakan secara usahasama antara PERDA dengan Aseania
   Development Sdn. Bhd. ialah di Bandar PERDA Seksyen 7 & 8, Seberang Perai Tengah. Komponen
   pemajuan adalah seperti di Jadual 5 di bawah.

      JADUAL 5 : BANDAR PERDA SEKSYEN 7 & 8 SEBERANG PERAI TENGAH

      FASA         JENIS PEMBANGUNAN      BIL.UNIT       STATUS


      1A    Kedai/Pejabat 3 & 4 Tingkat      190 unit   O.C telah diterima.


      2B(I)   Kedai/Pejabat 3 & 4 Tingkat       23 unit   O.C telah diterima.


      2B(ll)   Kedai 2 Tingkat             37 unit   O.C telah diterima.


      2B(lll)  Pejabat 4 Tingkat (LHDN)        1 blok    O.C telah diterima.


      2B(IV)   Kedai/Pejabat 3 & 4 Tingkat       3 blok    Dalam pelaksanaan.


      1B    Kilang Industri Ringan 1 ½ Tingkat   151 unit   O.C telah diterima.
                LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                             LAPORAN TAHUNAN 2007
                                               23

    FASA       JENIS PEMBANGUNAN       BIL.UNIT       STATUS


    1C   Rumah Pangsa Kos Rendah         2,000 unit  O.C telah diterima.


    1D   Gudang Perdagangan 1 ½ Tingkat     158 unit   O.C telah diterima.


    1E   23 Tingkat Kompleks Bercampur       1 unit   Kerja tanah siap.


    1F   Pejabat 10 Tingkat ( BangunanTNB)     1 unit   O.C telah diterima.


    1G   Kedai/Pejabat 1 ½ Tingkat        136 unit   O.C telah diterima.


    2A   Kondominium Kos Sederhana        1,824 unit  O.C telah diterima.


    2C   Pasar Basah & Kering          1,118 unit  O.C telah diterima.

                                  109 unit telah siap dan
    2D   Rumah Teres 2 Tingkat Jenis A      271 unit
                                  O.C telah diterima.

    3M   Rumah Teres 2 Tingkat Jenis B      57 unit   O.C telah diterima.


    3E   Pejabat 16 Tingkat (MPSP)        1 blok   Siap.


    3O   Ibu Pejabat Polis & 225 unit Kuarters        O.C telah diterima.


    3Q   Balai Bomba & 58 unit Kuarters            O.C telah diterima.


    3H   Hospital Swasta (5 tingkat)       1 blok   Dalam pembinaan


    3N   Pasaraya Besar (Jaya Jusco)       1 blok   Dalam pembinaan
Pembangunan kawasan ini telah mewujudkan sebuah bandar baru yang terancang dengan pembinaan
komponen-komponen pemajuan seperti berikut :

a)  4,441 unit perumahan dengan 84% pemilikan Bumiputera dan 16% bukan Bumiputera.
b)  1,120 unit kedai/ruangniaga dengan 59% pemilikan Bumiputera dan 41% bukan Bumiputera.
c)  151 unit kilang industri ringan.
d)  9 Institusi kerajaan, 4 bertaraf negeri dan 5 bertaraf daerah.
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
   LAPORAN TAHUNAN 2007
24
      Kerja-kerja pembinaan Hospital Swasta sedang dilaksanakan
       Kerja pembinaan Bangunan Jaya Jusco di Bandar PERDA
       LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                              LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                25

PEMBANGUNAN USAHAWAN
Program Pembangunan Usahawan telah diperkemaskan lagi dalam tahun 2007 sebagai usaha berterusan
PERDA dalam menggalakkan penyertaan Bumiputera yang lebih aktif dalam sektor ekonomi. Untuk
tahun 2007 sebanyak 3 program telah dilaksanakan bagi membangunkan masyarakat usahawan yang
lebih produktif dan berdaya saing. Program-program tersebut ialah Promosi dan Pemasaran, Kursus dan
Latihan Keusahawanan, Skim Pembiayaan Ekonomi PERDA (SPEP) dan Pembangunan Rekabentuk
Pembungkusan dan Penjenamaan Produk.

A.  PROGRAM PROMOSI DAN PEMASARAN

   (i) Ekspo Usahawan Bumiputera Pulau Pinang

     Ekspo Usahawan Bumiputera Pulau Pinang merupakan acara tahunan PERDA yang paling
     prestij, bertujuan untuk mempromosikan produk-produk keluaran usahawan. PERDA telah
     menganjurkan ekspo ini bersama dengan Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah,
     Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang. Ekspo
     yang merupakan ekspo usahawan Bumiputera yang terbesar dan paling berjaya di utara
     Semenanjung Malaysia ini telah diadakan pada 31 Mei hingga 7 Jun 2007 bertempat di Tapak
     Ekspo Seberang Jaya. Majlis perasmiannya telah disempurnakan oleh Y.B. Dato’ Seri Abdul
     Aziz Shamsudin, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang mewakili Y.A.B Perdana
     Menteri pada 1 Jun 2007. Sambutan yang diterima daripada usahawan dan pengunjung
     amatlah menggalakkan di mana sebanyak 363 syarikat/usahawan, penjaja-penjaja kecil
     dan agensi kerajaan/NGO telah menyertai ekspo tersebut. Seramai 80,000 pengunjung
     dianggarkan telah mengunjungi Ekspo Usahawan Bumiputera Pulau Pinang pada tahun ini.
     Penyertaan syarikat mengikut sektor adalah seperti di Jadual 6 dan Rajah 5 di bawah.
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
   LAPORAN TAHUNAN 2007
2

   JADUAL 6 : PENYERTAAN SYARIKAT MENGIKUT SEKTOR PERNIAGAAN


                             BIL PESERTA
   BIL                SEKTOR
                            2006    2007

   1.  Produk Makanan Rutin             51     51

   2.  Produk Kesihatan & Farmaseutikal       48     44

   3.  Produk Tekstil                36     42

   4.  Produk Pertanian & Asas Tani         33     33

   5.  Produk Perkayuan/Kraftangan/Hiasan Dalaman  20     29

   6.  Perkhidmatan & Produk (Umum)         20     27

   7.  Teknologi Maklumat & Telekomunikasi      15     17

   8.  Produk Kegunaan Harian (bukan makanan)     9     9

   9.  Produk Pembinaan                4     4

   10.  Institut Kewangan/Perbankan          4     4

   11.  Automobil                   4     3

   12.  Pemaju Hartanah (swasta)            3     3

   13.  Produk Kejenteraan/Elektronik/Robotik     2     2

   14.  Produk Besi/Plastik/Batu            2     3

   15.  Institut Pengajian/Latihan           2     2

   16.  Penjaja kecil                 69     61

   17.  Agensi kerajaan/NGO              28     29

              JUMLAH PESERTA        350    363
            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                                      LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                             27

    RAJAH 5 : PECAHAN SEKTOR PERNIAGAAN DALAM EKSPO USAHAWAN
           BUMIPUTERA PULAU PINANG TAHUN 2007                         Institusi Kewangan /
                            Perbankan
                              1%            Kejenteraan/ Elektronik/
        Kegunaan Harian (Bukan                 Automobil      Robotik
           Makanan)       Pembinaan           1%         1%
                                                  Besi/Plastik/Batu
             3%          1%
                                                      1%

                                             Institut Pengajian / Latihan
   Perkayuan/ Kraftangan/                                      1%
    Hiasan Dalaman
       9%
                                                   Penjaja Kecil
                                                     20%
Pertanian & Asas Tani
     10%                                                    Agensi Kerajaan/NGO
                                                        9%          Tekstil
           13%

                                  Makanan Rutin
                                    16%

             Kesihatan & Farmaseutikal
                  14%
             LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
   LAPORAN TAHUNAN 2007
28
 Majlis Perasmian Ekspo Usahawan Bumiputera Pulau Pinang Oleh Y.B. Dato’ Seri
 Abdul Aziz bin Shamsudin, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Mewakili
          Y.A.B. Perdana Menteri Pada 1 Jun 2007


         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                             LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                29
Impak jangka pendek daripada penganjuran ekspo ini dapat dilihat apabila 25 peserta mendapat
tempahan/kontrak bernilai melebihi RM50,000.00, 9 peserta lagi menerima pendapatan RM10,000.00
hingga RM50,000.00 manakala 117 peserta menerima pendapatan RM1,001.00 hingga RM10,000.00
dan 26 peserta menerima pendapatan RM1,000.00 ke bawah dalam tempoh seminggu ekspo
dilangsungkan. Secara umumnya impak dari penganjuran Ekspo Usahawan Bumiputera Pulau Pinang
yang dilaksanakan ini ialah dapat membantu mempertingkatkan tahap kualiti daya saing dan daya maju
dalam perniagaan serta mewujudkan jalinan perniagaan strategik dalam membangunkan enterpris kecil
dan sederhana (EKS).                                         Bilangan Peserta
   RAJAH 6 : PENDAPATAN PESERTA DALAM EKSPO USAHAWAN BUMIPUTERA
              PULAU PINANG 2007


   (ii) Penyertaan Lain-Lain Ekspo dan Pameran

     Selain Ekspo Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, program yang turut memberi impak
     kepada usahawan dan syarikat Bumiputera ialah Program Promosi Produk-Produk Usahawan
     melalui penyertaan dalam lain-lain ekspo dan pameran. Sepanjang tahun 2007, seramai 137
     usahawan mendapat faedah daripada program ini melalui 9 program promosi dan jualan yang
     dianjurkan oleh pelbagai agensi dan jabatan yang terlibat dalam pembangunan usahawan.
     PERDA turut membantu penyertaan usahawan dalam pameran dagang di dalam dan luar
     negara seperti Asia Pasific Natural Product Expo, PWTC Kuala Lumpur; Hari Peladang,
     Penternak & Nelayan Negeri Pulau Pinang; Seminar OVOP & Showcase SDSI Peringkat
     Kebangsaan, MITC Melaka dan Ekspo Pekan Raya Sumatera Utara, Medan, Indonesia.
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
   LAPORAN TAHUNAN 2007
30
   Penyertaan Usahawan PERDA di Ekspo Pertanian, Seberang Jaya


       LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                                LAPORAN TAHUNAN 2007
                                               3
B.  KURSUS DAN LATIHAN KEUSAHAWANAN

   Sepanjang tahun 2007 PERDA telah menganjurkan sebanyak 10 siri kursus/latihan dengan
   memberi faedah kepada 617 peserta. Kursus-kursus ini telah berjaya meningkatkan pengetahuan
   dan kemahiran keusahawanan peserta dalam era k-ekonomi. Senarai kursus yang telah
   dianjurkan sepanjang tahun 2007 adalah seperti di Jadual 7.

     JADUAL 7 : PROGRAM KURSUS & LATIHAN KEUSAHAWANAN
     BIL             JENIS KURSUS            BIL. PESERTA

     1.   Pengurusan Harta Intelek Dalam Pembangunan IKS       53

     2.   Perancangan Strategik Peringkat Awal Untuk IKS       40

         Pengenalan Kepada Teknologi & Rekabentuk Pembungkusan
     3.                                  33
         Produk
         Pengenalan Teknologi Percetakan & Pengeluaran Bahan
     4.                                  29
         Pembungkusan Produk

     5.   Seminar Keusahawanan                    259

     6.   Pengurusan Katering & Sanitasi Makanan            33

     7.   Pengurusan Perakaunan Berkomputer              34

     8.   Pengurusan Promosi & Pemasaran Produk            28

     9.   Kursus Pengenalan Homestay                  38

     10.   Pembangunan Perniagaan Berteraskan ICT            34

     11   Pengurusan Produktiviti IKS Secara Bersepadu        36

                   JUMLAH                 617
       Produk-Produk Keluaran Usahawan Bumiputera di bawah bimbingan PERDA
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007
32
    Kursus Pengenalan Teknologi Percetakan dan Pengeluaran Bahan Pembungkusan Produk
                   Pada 27-29 April 2007
    Kursus Pengurusan Katering & Sanitasi Makanan yang berlangsung pada 22-24 Jun 2007
 Kursus Pembangunan Perniagaan Berteraskan ICT      Kursus Perancangan Strategik Awal Untuk
 yang berlangsng pada 2-28 Oktober 2007       Usahawan IKS yang berlangsung pada 2-4 Mac
                                     2007
 C.  SKIM PEMBIAYAAN EKONOMI PERDA (SPEP)

    Bagi meningkatkan lagi penglibatan usahawan dalam bidang industri luar bandar dan perkhidmatan,
    PERDA terus menyediakan kemudahan pinjaman mudah melalui Skim Pembiayaan Ekonomi
    PERDA (SPEP). Skim ini yang dilaksanakan dengan kerjasama Bank Pertanian Malaysia (BPM)
    berlandaskan konsep syariah (Bai Bithaman Ajil) mendapat sambutan yang menggalakkan di           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                            LAPORAN TAHUNAN 2007
                                              33
   mana sebanyak 27 pinjaman telah diluluskan sepanjang tahun 2007 kepada usahawan yang
   berdaya maju dengan nilai pembiayaan sebanyak RM408,780.00.

   Jumlah pembiayaan perniagaan yang ditawarkan kepada setiap usahawan di bawah skim ini
   adalah di antara RM3,000 hingga RM20,000. Jumlah pinjaman yang perlu dibayar balik oleh
   usahawan ialah sebanyak 70% daripada jumlah pembiayaan manakala baki sebanyak 30%
   dibiayai oleh geran kerajaan. Bayaran perkhidmatan yang dikenakan adalah 3% setahun dengan
   tempoh bayaran balik selama 5 tahun.

   Skim Pembiayaan Ekonomi PERDA (SPEP) ini telah memberi impak secara langsung kepada 27
   orang usahawan Bumiputera dari segi peningkatan daya pengeluaran.
            Peserta-peserta menerima Sijil Pembiayaan SPEP
            Mesin-mesin yang dibiayai PERDA di bawah SPEP


D.  PEMBANGUNAN REKABENTUK PEMBUNGKUSAN DAN PENJENAMAAN PRODUK

   Program ini merupakan bantuan kepada usahawan bagi meningkatkan kualiti pembungkusan
   dan penjenamaan produk yang dihasilkan. Sebanyak 42 buah syarikat telah menerima faedah
   dari program ini dan ia telah membantu meningkatkan jualan usahawan melalui penambahbaikan
   pembungkusan produk-produk mereka.
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
34

     INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI PERDA (PERDA-TECH)
 A.  PEMBANGUNAN FIzIKAL

   Kerja-kerja pembinaan bengkel teknologi pembuatan bernilai RM10,016,084 bermula pada 9
   November 2007 dan projek ini dijangka siap sepenuhnya pada 8 September 2008. Prestasi
   kemajuan fizikal sehingga akhir tahun 2007 ialah 1.83%. Seiring dengan perkembangan sektor
   perkhidmatan dan perindustrian negara dan pelancaran pelan Pembangunan Ekonomi Wilayah
   Utara (NCER) oleh Y.A.B. Perdana Menteri, Pusat Latihan PERDA telah dijenamakan semula
   sebagai PERDA -TECH. Bengkel ini akan dilengkapkan dengan kemudahan mesin dan peralatan
   yang bersesuaian dengan kursus-kursus kemahiran tinggi yang akan ditawarkan di PERDA-
   TECH.
                 Suasana Menarik PERDA-TECH
             Kerja-kerja Pembinaan Bengkel PERDA-TECH          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                               LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                 35
                 Kemasukan Pelatih Baru PERDA-TECH

B.    KURSUS/LATIHAN KEMAHIRAN

     Kursus-kursus kemahiran terus dipertingkatkan supaya sentiasa relevan dan memenuhi kehendak
     pasaran. Bagi menepati objektif melahirkan tenaga mahir dan separa mahir untuk memenuhi
     permintaan guna tenaga negara, PERDA-TECH telah melatih seramai 505 orang pelajar melalui
     19 jenis kursus yang telah ditawarkan pada tahun 2007. Kursus-kursus tersebut termasuklah 3
     jenis kursus yang dilaksanakan di bawah program berkembar bersama Terengganu Advanced
     Technical University College (TATiUC).


   JADUAL 8 : BILANGAN GRADUAN YANG TELAH MENAMATKAN KURSUS PADA
               TAHUN 2006 & 2007
                                  JUMLAH      JUMLAH
 BIL.              KURSUS              KESELURUHAN    KESELURUHAN
                                 TAHUN 2006    TAHUN 2007

   1  ADVANCED CNC 1 & CNC 2                    38        29

   2  BASIC MACHINING COURSE BMC 1 & BMC 2             39        44

   3  SIJIL MACHINING (PERDA-TATiUC)                22        12

   4  SIJIL KOMPUTER PRODUCT DESIGN                19        20

   5  SIJIL KOMPUTER AUTOCAD                    19        15

   6  MULTIMEDIA KOMPUTER                     34        32

   7  MEKANIK KOMPUTER                       34        27

   8  PEMBANTU JURUTEKNIK SISTEM KOMPUTER TAHAP 2         39        34

   9  JURUELEKTRIK TAHAP 1                     47        34

   10  JURUELEKTRIK TAHAP 2                     33        29
            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007
3

                                   JUMLAH       JUMLAH
  BIL.             KURSUS               KESELURUHAN    KESELURUHAN
                                  TAHUN 2006     TAHUN 2007

   11  TEKNOLOGI AUTOMOTIF TAHAP 1                  42         42

   12  TEKNOLOGI AUTOMOTIF TAHAP 2                  39         36

   13  KIMPALAN TERTINGGI 6GC & 6GR                  18         12

   14  KIMPALAN TERTINGGI 3G & 6G                   37         34

   15  KIMPALAN ASAS 1G                        25         26

   16  CHARGEMAN AO                          40         30

   17  MEKATRONIK                           19         -

   18  JURUTEKNIK SISTEM KOMPUTER TAHAP 3               16         25

   19  PERISIAN KOMPUTER                       37         -

   20  JURUKERJA PAIP DAN SANITARI TAHAP 2               7         -

   21  JAHITAN & TEKNIK POTONGAN BAJU                 27         -

   22  ELEKTRONIK INDUSTRI TAHAP 2                   8         -

   23  DIPLOMA KEMAHIRAN TINGGI (PERDA-TATiUC)            17         20

     HIGHER NATIONAL DIPLOMA (HND) PROGRAMME
   24                                  -         4
     (PERDA-TATiUC)

           JUMLAH KESELURUHAN                 656        505 Impak daripada program kursus dan latihan ini dapat dilihat apabila ilmu dan pengetahuan yang diperolehi
 tersebut dapat membantu meningkatkan taraf hidup serta dapat menentukan hala tuju kerjaya mereka.
 Sebanyak 59% pelatih bagi tahun 2007 telah mendapat pekerjaan di dalam bidang yang dipilih, 6%
 menjalankan perniagaan sendiri, 21% melanjutkan pelajaran dan 14% bekerja di luar bidang. Secara
 amnya kewujudan PERDA-TECH ini telah menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada
 pendidikan dan latihan yang berkualiti ke arah peningkatan taraf hidup yang lebih baik.
            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                     LAPORAN TAHUNAN 2007
                                 37

RAJAH 7 : PECAHAN BIDANG KERJAYA LEPASAN PELAJAR-PELAJAR PERDA-TECH
        Kursus-Kursus Kemahiran di PERDA-TECH
       LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
      LAPORAN TAHUNAN 2007
38

         Kursus-Kursus Yang Dijalankan Dengan Kerjasama TATiUC
   Certificate In Manufacturing & Engineering  Diploma Kemahiran Tinggi (Teknologi Polymer)
           (Machining)
   Diploma Kemahiran Tinggi (Mekatronik)     Diploma Kemahiran Tinggi (Networking)
             LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                            LAPORAN TAHUNAN 2007
                                               39

PEMBANGUNAN E-KOMUNITI
PERDA telah melaksanakan program e-Komuniti yang mula diperkenalkan pada tahun 2006 dengan
matlamat untuk membantu melahirkan masyarakat Bumiputera yang celik IT serta mengurangkan
jurang digital di antara masyarakat bandar dan luar bandar di negeri Pulau Pinang. Kursus-kursus
yang dilaksanakan ialah Kursus Literasi Asas Komputer & Internet dan Kursus Pembinaan Laman
Web. Sepanjang tahun 2007, 3 kursus iaitu Kursus Literasi Asas Komputer & Internet dan Kursus
Pembinaan Laman Web telah dilaksanakan yang melibatkan 12,204 orang peserta di bandar
dan luar bandar. Penganjuran kursus-kursus ini melalui Pusat Latihan Multimedia terpilih dapat
merangsang masyarakat agar sentiasa bersedia ke hadapan dalam mengharungi perubahan
baru ke arah sebuah masyarakat berasaskan k-Ekonomi. Di samping itu, lawatan ke pusat-pusat
e-Komuniti di seluruh negara turut diadakan untuk memberikan pendedahan dan meningkatkan
pengetahuan peserta melalui pemerhatian terhadap hasil kejayaan yang telah dinikmati oleh pusat-
pusat e-Komuniti tersebut. Seramai 160 tenaga pengajar dari Pusat-Pusat Latihan Multimedia dan
JKKK Negeri Pulau Pinang telah mengikuti program lawatan tersebut.

Kesan kepada golongan sasar melalui pelaksanaan program ini dapat dilihat melalui soal-selidik
yang dijalankan ke atas 210 orang responden (kumpulan sasar). Hasilnya masyarakat semakin
cenderung mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) secara menyeluruh
dalam kehidupan seharian. Outcome yang diperolehi daripada soal-selidik yang dilaksanakan
digambarkan seperti Rajah 8 di bawah ;
        LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007
40

   RAJAH 8 : APLIKASI ICT OLEH PESERTA-PESERTA PROGRAM E-KOMUNITI PERDA

                Mempunyai Komputer & Internet
                 Kekerapan Melayari Internet
                 Setiap hari
                 Seminggu sekali
                 2 minggu sekali
                 Bergantung kepada ‘mood’ dan kepentingan waktu itu.
                Mempunyai Komputer & Internet
                Laman Web Yang Kerap Dilayari
                 Berita dan Informasi - dalam dan luar negeri
                 Pendidikan dan Pengetahuan Am
                 Hiburan dan Gaya Hidup
                 Lain - lain
                Mempunyai Komputer & Internet
            Menggunakan Internet Dalam Kehidupan Seharian
                        YA   TIDAK
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
               LAPORAN TAHUNAN 2007
                           4

   Aktiviti-Aktiviti e-Komuniti PERDA
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
      LAPORAN TAHUNAN 2007
42

 PROGRAM KECEMERLANGAN MINDA
 Berdasarkan pencapaian cemerlang UPSR pada tahun 2006 bagi pelajar-pelajar negeri Pulau Pinang,
 PERDA telah meningkatkan lagi kerjasama dengan Jabatan Pelajaran Negeri, Bahagian Penyelarasan
 Penyertaan Bumiputera Pulau Pinang dan Pusat Urus Zakat bagi menjayakan aktiviti-aktiviti di bawah
 Program Kecemerlangan Minda pada tahun 2007. Di samping itu, program ini juga telah dikembangkan
 meliputi pelajar-pelajar PMR dan SPM agar pencapaian akademik pelajar-pelajar Bumiputera lebih
 menyeluruh meliputi pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan utama di sekolah rendah dan
 menengah.

 Seramai 21,046 pelajar telah menyertai pelbagai aktiviti di bawah Program Kecemerlangan Minda yang
 dianjurkan seperti Seminar dan Tuisyen UPSR, PMR & SPM, Program Peningkatan Akademik, Program
 Skor ‘A’ dan lain-lain Program Kecemerlangan Minda. Keputusan UPSR 2007 telah menunjukkan
 peningkatan di mana pencapaian pelajar cemerlang 5A Bumiputera dalam UPSR telah meningkat
 berbanding tahun 2006 iaitu daripada 1,630 pelajar kepada 2,183 pelajar. Selain dari itu, Bengkel
 Keibubapaan juga dilaksanakan kepada ibubapa dengan memberi penekanan tentang kepentingan
 pendidikan kepada anak-anak. Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sepanjang tahun 2006 dan 2007 adalah
 tercatat seperti Jadual 9 di bawah.

      JADUAL 9 : AKTIVITI-AKTIVITI PROGRAM KECEMERLANGAN MINDA
                                  BILANGAN PESERTA
   BIL.       PROGRAM/AKTIVITI
                                     2006        2007
   1.  Tuisyen Cemerlang UPSR                   4,208        3,386
   2.  Tuisyen Cemerlang PMR                     401         195
   3.  Tuisyen Cemerlang SPM                      87        344
   4.  Seminar Cemerlang UPSR                   4,208        3,056
   5.  Seminar Cemerlang PMR & SPM                  488         539
   6.  Bengkel Pemurnian Modul                    565         220
   7.  Program Skor ‘A’                      1,375        1,800
   8.  Program Peningkatan Akademik                3,480         765
   9.  Program e-Capaian Murid                    400           -
   10.  Kem Bahasa Inggeris                     8,568           -
   11.  Bengkel Keibubapaan                     6,016        4,000
   12.  Program Pecutan Akhir UPSR                    -       2,919
   13.  Bengkel Teknik Pemeriksaan Kertas UPSR              -        180
   14.  Lawatan Penanda Aras                       -        102
   15.  Skim Insentif Sekolah Cemerlang                 -        400
   16.  Program Pecutan Akhir                      -       2,919
      Bengkel Pembinaan Soalan Ujian
   17.                                   -        221
      Pengesanan Tahap Pencapaian UPSR
             JUMLAH                    29,796       21,046            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                LAPORAN TAHUNAN 2007
                           43
  Majlis Anugerah Sekolah Cemerlang UPSR
Aktiviti Program Didik Cemerlang Akademik (PDCA) LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007
44
 Pelaksanaan program ini pada tahun 2007 mensasarkan tiga kumpulan iaitu untuk pelajar, guru dan
 ibubapa. Hasil daripada pelaksanaan program secara bersepadu ini telah dapat menyediakan peluang
 pendidikan tambahan dan memberi rangsangan optimum kepada pelajar-pelajar luar bandar ke arah
 kecemerlangan akademik. Sejumlah 7 program untuk pelajar, 14 program untuk guru dan 3 bengkel
 keibubapaan telah dilaksanakan . Hasilnya seramai 14,939 orang pelajar sekolah rendah dan menengah,
 1,278 orang guru dan 4,329 orang ibubapa telah menerima faedah daripada Program Didik Cemerlang
 Akademik (PDCA).

 Pelaksanaan Program PDCA secara menyeluruh terhadap semua pelajar tahun peperiksaan sekolah
 kebangsaan telah menunjukkan impak yang baik melalui pencapaian cemerlang keputusan peperiksaan
 UPSR Negeri Pulau Pinang 2007. Peratus kelulusan pelajar UPSR pada tahun 2007 secara
 keseluruhannya telah meningkat dari tahun sebelumnya dengan peningkatan ke 74.52% berbanding
 67.25% pada tahun 2006.

 Peningkatan bilangan pelajar PDCA cemerlang 5A UPSR dari tahun 2003 hingga 2007 ditunjukkan
 seperti di Rajah 9 di bawah:
 RAJAH 9 : PENCAPAIAN PELAJAR-PELAJAR CEMERLANG 5A UPSR DI BAWAH PDCA.
            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                              LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                 45

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Komitmen ke arah menjadikan Pulau Pinang sebagai negeri miskin sifar diteruskan dengan 2 program
utama sepanjang tahun 2007 iaitu Program Pembangunan Minda & Kemahiran dan Program Bantuan
Ekonomi untuk golongan miskin dan miskin tegar.

A.  PROJEK RAKYAT SEJAHTERA

   Kursus-kursus yang dilaksanakan di bawah program ini adalah khusus untuk peningkatan sosio-
   ekonomi keluarga golongan miskin dan miskin tegar. Ianya bertujuan untuk memberi motivasi
   dan keyakinan diri kepada golongan sasar untuk berusaha berdikari dan meningkatkan potensi
   diri serta status sosial. Bantuan pendidikan seperti pakaian seragam sekolah, kelas-kelas
   tuisyen percuma, wang saku dan pengajian Al-Quran juga diberi untuk membantu meningkatkan
   pencapaian akademik dan sahsiah pelajar-pelajar dari keluarga miskin. Seramai 758 peserta
   yang terdiri daripada Ketua dan Ahli Isi Rumah keluarga miskin dan miskin tegar telah menyertai
   pelbagai kursus motivasi, kemahiran dan seminar akademik sepanjang tahun 2007. Di samping
   itu seramai 40 pelajar miskin PERDA-TECH telah mendapat faedah bantuan wang saku dan 182
   pelajar miskin lagi mendapat Bantuan Pakaian Seragam Sekolah.


       JADUAL 10 : KURSUS-KURSUS YANG DILAKSANAKAN DI BAWAH
               PROGRAM RAKYAT SEJAHTERA

                                      BIL. PESERTA
    BIL             KURSUS
                                     2006    2007
    1.   Kursus Keusahawanan l, ll & lll               117     74

    2.   Seminar Kecemerlangan Akademik UPSR             169     173

    3.   Seminar Kecemerlangan Akademik PMR             164     165

    4.   Seminar Kecemerlangan Akademik SPM             160     185

    5.   Kursus Kemahiran                       76     20

    7.   Kursus Khemah Ibadat /Pemb. Ibubapa Cemerlang        112     141

                JUMLAH                   798     758
           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
   LAPORAN TAHUNAN 2007
4
 Kursus Kemahiran Masakan (Masakan Jajaan) di Paradise Sandy Bay Hotel dan
 Kursus Kemahiran Menjahit Untuk Peserta-peserta Program Kesejahteraan Rakyat
                  PERDA
   Seminar Peningkatan Akademik (SPM) Program Kesejahteraan Rakyat di
        Kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                             LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                47

B.  PENGURANGAN KEMISKINAN

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan peserta-peserta Program Kesejahteraan
   Rakyat dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti mikro-ekonomi dalam pelbagai bidang dan
   seterusnya berusaha berdikari dan keluar dari garis kemiskinan. Bantuan yang disalurkan berupa
   mesin dan peralatan perniagaan melalui Projek Ekonomi Kecil dan Projek Perusahaan Kampung.
   Seramai 93 peserta telah menerima bantuan mesin dan peralatan perniagaan sepanjang tahun
   2007.        JADUAL 11 : BANTUAN EKONOMI MENGIKUT DAERAH

                                   BILANGAN
     BIL.           DAERAH               PESERTA
                                  2006     2007
     1   Seberang Perai Utara                38      49
     2   Seberang Perai Tengah                25      20
     3   Seberang Perai Selatan               11      19
     4   Daerah Barat Daya & Daerah Timut Laut        5      5
               JUMLAH                79      93
        RAJAH 10 : BANTUAN EKONOMI MENGIKUT DAERAH
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
   LAPORAN TAHUNAN 2007
48
   Bantuan perniagaan untuk Ketua Isi Rumah (KIR) yang dilaksanakan ini akan memberi impak
   jangka panjang kepada golongan sasar untuk meneruskan kelangsungan hidup, meningkatkan
   kualiti dan produktiviti yang seterusnya akan dapat menjadi platform kepada mereka untuk keluar
   dari garis kemiskinan. Hasil penilaian secara rambang, didapati penerima bantuan ekonomi
   dalam bidang jahitan, pertukangan dan pertanian telah menunjukkan peningkatan pendapatan
   sebanyak 20% - 30% daripada pendapatan asal mereka di bawah RM400 atau pendapatan
   perkapita sebanyak RM90 sebulan.
   Bantuan Projek Ekonomi Kecil di Bawah Program Kesejahteraan Rakyat
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                               LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                  49

PROJEK IKS ASAS TANI
Pembangunan Taman Industri Asas Tani (ABIP), SPU yang telah dimulakan pada tahun 2004 kini
diteruskan. Komponen pemajuannya terdiri daripada 1 unit kilang inkubator sesebuah 1 ½ tingkat, 3 unit
kilang inkubator teres 1 ½ tingkat dan 4 unit kilang inkubator teres 1 tingkat. Prestasi pembinaan bagi
Fasa 1A telahpun siap sepenuhnya manakala bagi pembangunan Fasa 1B pula telahpun bermula pada
13 September 2007 dan dijangka siap pada 12 Mac 2008. Prestasi kemajuan sehingga kini ialah 19%.
Pada peringkat permulaan operasi, dijangkakan seramai 13 inkubati akan mendapat manfaat daripada
kemudahan-kemudahan pengilangan yang disediakan dengan rekabentuknya memenuhi Piawaian
Pengilangan Baik (GMP) yang diperakui.
                Kerja-kerja Infrastruktur Fasa 1B
           Mesin-mesin untuk memproses produk makanan


           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007
50

 PROJEK TERNAKAN KAMBING BOER PERDA
 Projek Ternakan Kambing Boer PERDA di Kubang Menerong, Seberang Perai Utara telah menampakkan
 hasil yang memberangsangkan di mana bilangan kambing telah berjaya ditingkatkan dari 874 ekor pada
 akhir tahun 2006 kepada 1,172 ekor pada akhir tahun 2007. Di samping itu peserta-peserta buy-back
 (beli-balik) juga telah berjaya ditingkatkan dari 2 peserta pada tahun 2006 kepada 5 peserta pada tahun
 2007. Setiap peserta telah diberi di antara 30-50 ekor kambing berusia 3 bulan untuk diternak dan akan
 dibeli balik apabila mencapai usia 9-10 bulan.

 Projek Ternakan Kambing Boer PERDA yang dilaksanakan ini bertujuan menjadikan bidang ini sebagai
 satu sumber baru ekonomi bagi penternak di luar bandar di samping mengurangkan kadar import
 kambing dari luar negara. Bagi tahun 2007, sebanyak 300 ekor induk betina dan 25 ekor induk jantan
 telah ditambah bagi memenuhi keperluan Projek Ternakan Kambing Boer PERDA. Seterusnya bagi
 membantu meningkatkan ekonomi penduduk golongan sasar di luar bandar, sebanyak 290 ekor kambing
 telah diserahkan kepada 5 peserta buy-back pada tahun 2007.
          Kerja-Kerja Pembinaan Kandang Kambing Yang Baru
                Ladang Penternakan Kambing Boer            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                             LAPORAN TAHUNAN 2007
                                               5
                    Peserta Buy-Back
              Majlis Penyerahan Kambing Buy-Back

Impak daripada program penternakan ialah kadar kelahiran anak kambing telah meningkat sebanyak
621 ekor. Peserta buy-back juga bertambah kepada 5 orang pada tahun 2007 berbanding hanya 2 orang
pada tahun 2006. Selain daripada itu, peserta buy-back dapat menambah pendapatan hasil daripada
jualan kambing tersebut dengan purata pendapatan daripada RM580 hingga RM800 sebulan.
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007
52

 KEMUDAHAN PENGURUSAN ICT PERDA
 Peranan ICT dalam menjana pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terus diberi keutamaan
 sepanjang tahun 2007. Sehubungan ini juga, semua aspek pentadbiran dan pengurusan turut diberi
 penekanan bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan penggunaan ICT. PERDA telah mempunyai
 kemudahan Local Area Network (LAN) sejak 1996 dan sedang berjalan lancar. Sehingga 2007 bilangan
 servers PERDA telah mencapai 12 jenis yang mempunyai fungsi dan kepentingan masing-masing bagi
 menyokong kelancaran penggunaan ICT PERDA. Sepanjang tahun 2007, 98% daripada kakitangan
 PERDA telah dibekalkan dengan PC jenis PENTIUM IV ke atas.

 Beberapa sistem aplikasi dalaman PERDA juga telah dibangun dan digunapakai iaitu Sistem Maklumat
 Harta Tetap, Sistem SISPEN dan HRMIS, Sistem Maklumat Kontraktor, Sistem SAGA, Sistem
 Pengurusan Projek, Receipting System, Sistem Pengurusan Maklumat Permohonan (SPMP), SPP
 11, GIS, Laman Web PERDA, Portal e-PERDA (e-Komuniti), Letter Tracking System serta Sistem
 Pendaftaran Surat. Sistem seperti SAGA telah memudahkan dan menambah kecekapan pengurusan
 kewangan dan gaji kakitangan termasuk bagi memastikan Penyata Akaun disediakan dengan lebih
 cepat dan tanpa ralat. Pengaplikasian Receipting System yang mula digunakan sepenuhnya pada tahun
 2007 telah membolehkan maklumat berkaitan kutipan hasil PERDA dikawal selia dengan lebih efisien
 dan dikemaskini secara automatik kepada Sistem SAGA bagi penyelarasan akaun. Begitu juga dengan
 Sistem HRMIS sebagai pemudahcara pengurusan personel. Keseluruhannya impak kepada sistem-
 sistem yang diamalkan ini telah memudahkan penyimpanan, penyeragaman dan pengeluaran data
 maklumat ke arah kecekapan pengurusan dan pentadbiran.
            Kerja-Kerja Menaiktaraf di Ibu Pejabat PERDA
           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                        LAPORAN TAHUNAN 2007
                                        53

 SOROTAN PERISTIWA BERGAMBAR
 SOROTAN PERISTIWA BERGAMBAR
               27 JANUARI 2007
Majlis Penyerahan Kunci Taman Manggis Indah, DBD oleh Y.B. Dato’ Dr. Hilmi bin
      Haji Yahaya, Setiausaha Parlimen Kementerian Kewangan.
                8 APRIL 2007
 Majlis Penyerahan Kambing Baka Boer kepada peserta Program Buy Back di Lahar
Tiang, Kepala Batas Oleh Y.B. Dato’ Hilmi bin Haji Abdul Rashid, Pengerusi PERDA.
        LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
54
                 1 JUN 2007
 Majlis Perasmian Ekspo Usahawan Bumiputera Pulau Pinang 2007 oleh Y.B Dato’ Seri
 Abdul Aziz Shamsudin, Menteri Kemajuan Luar Bandar & Wilayah mewakili Y.A.B
          Perdana Menteri di Tapak Ekspo Seberang Jaya.
                 4 JULAI 2007
 Majlis Penyampaian Bantuan Program Kesejahteraan Rakyat oleh Y.B. Dato’ Hilmi
 bin Haji Abdul Rashid, Pengerusi PERDA di Perkarangan Pejabat Pusat Khidmat Ahli
               Parlimen Kepala Batas.          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                        LAPORAN TAHUNAN 2007
                                       55
               22 - 23 JULAI 2007
Lawatan Tan Sri Khalid bin Ramli, Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Perlaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri ke Pusat Ternakan Kambing Boer dan Taman Industri Asas
            Tani (ABIP) di Kubang Menerong.
        LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
5
                19 OGOS 2007
 Majlis Penjenamaan Semula Hotel Hotbay PERDA di Teluk Bahang oleh Y.B. Puan Siti
          Faridah binti Arshad, ADUN Teluk Bahang.
               8 SEPTEMBER 2007
 Majlis Perasmian Bengkel Keibubapaan Motivasi di SMK Permatang Pasir, SPT oleh
       Y.B. Dato’ Hilmi bin Haji Abdul Rashid, Pengerusi PERDA.
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                        LAPORAN TAHUNAN 2007
                                        57
              27 SEPTEMBER 2007
Perasmian Karnival Ramadhan Usahawan PERDA di Megamall oleh Y.B. Dato’ Hilmi
          bin Haji Abdul Rashid, Pengerusi PERDA.
               11 OKTOBER 2007
  Majlis Berbuka Puasa bersama T.Y.T Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang dan
  Penyampaian Bantuan Pusat Urus Zakat di Masjid Permatang Rambai, SPU.
        LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
58
                17 DISEMBER 2007
  Majlis Penyampaian Anugerah Sekolah Cemerlang Program Didik Cemerlang
 Akademik (PDCA) di Hotel Equitorial oleh T.Y.T Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang.
                29 DISEMBER 2007
 Majlis Penyerahan Bantuan Pakaian Seragam Sekolah oleh Y.B. Dato’ Hilmi bin Haji
  Abdul Rashid, Pengerusi PERDA di Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas.
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
             LAPORAN TAHUNAN 2007
                        59
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
   LAPORAN TAHUNAN 2007
0
        Sijil Ketua Audit Negara
       Mengenai Penyata Kewangan
    Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang
     Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2007
       KETUA AUDIT NEGARA
         MALAYSIA       LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                         LAPORAN TAHUNAN 2007
                                          


            SIJIL KETUA AUDIT NEGARA
           MENGENAI PENYATA KEWANGAN
        LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
         BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007

Penyata kewangan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang dan Kumpulan bagi
tahun berakhir 31 Disember 2007 telah diaudit oleh wakil saya. Pihak pengurusan
bertanggungjawab terhadap penyata kewangan ini. Tanggungjawab saya adalah
mengaudit dan memberi pendapat terhadap penyata kewangan tersebut.

2.   Pengauditan telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 1957 dan berpandukan
piawaian pengauditan yang diluluskan. Piawaian tersebut menghendaki pengauditan
dirancang dan dilaksanakan untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada
penyata kewangan adalah bebas daripada kesilapan atau ketinggalan yang ketara.
Pengauditan itu termasuk memeriksa rekod secara semak uji, menyemak bukti yang
menyokong angka dan memastikan pendedahan yang mencukupi dalam penyata
kewangan. Penilaian juga dibuat terhadap prinsip perakaunan yang digunakan dan
penyampaian penyata kewangan secara keseluruhan.

3.   Pada pendapat saya, penyata kewangan ini memberi gambaran yang benar dan
saksama terhadap kedudukan kewangan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang
dan Kumpulan pada 31 Disember 2007, hasil operasi dan aliran tunainya untuk tahun
tersebut berdasarkan piawaian perakaunan yang diluluskan.

4.   Saya telah mempertimbangkan penyata kewangan dan laporan juruaudit bagi
semua subsidiari yang tidak diaudit oleh saya seperti yang dinyatakan dalam Nota
Kepada Penyata Kewangan. Saya berpuas hati bahawa penyata kewangan berkenaan
telah disatukan dengan penyata kewangan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang
adalah dalam bentuk dan kandungan yang sesuai dan wajar bagi tujuan penyediaan
penyata kewangan disatukan. Saya juga telah menerima maklumat dan penjelasan yang
memuaskan sebagaimana yang dikehendaki bagi tujuan tersebut.

5.   Laporan juruaudit mengenai penyata kewangan subsidiari berkenaan tidak
mengandungi sebarang pemerhatian yang boleh menjejaskan penyata kewangan
disatukan.
( DATO’ AzIzAH BT. HAJI ARSHAD )
b.p. KETUA AUDIT NEGARA
MALAYSIA

PUTRAJAYA
25 JULAI 2008
        LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
   LAPORAN TAHUNAN 2007
2
        LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
          (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)     PENYATA PENGERUSI DAN SEORANG AHLI LEMBAGA PENGARAH   Kami Y.B. DATO’ HAJI AZHAR BIN IBRAHIM dan EN. AZMI BIN LATEH yang
   merupakan Pengerusi dan salah seorang Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Kemajuan
   Wilayah Pulau Pinang (PERDA) dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Ahli-ahli
   Lembaga Pengarah, Lembaran Imbangan, Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Dalam
   Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) dan
   Kumpulan yang berikut ini beserta dengan nota-nota di dalamnya adalah disediakan untuk
   menunjukkan gambaran yang benar dan saksama berkenaan dengan kedudukan Lembaga
   Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) dan Kmpulan pada 31 Disember 2007, dan
   hasil kendaliannya serta perubahan kedudukan kewangan Lembaga Kemajuan Wilayah
   Pulau Pinang (PERDA) dan Kumpulan bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                            LAPORAN TAHUNAN 2007
                                               3
      LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
        (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)  PENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWAB
    KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN BADAN BERKANUN


Saya, EN. AZMI BIN LATEH, pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan
kewangan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) dengan ikhlasnya mengakui
bahawa Lembaran Imbangan, Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Dalam Ekuiti dan
Penyata Aliran Tunai Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) dan Kumpulan
yang berikut ini beserta dengan nota-nota di dalamnya, mengikut sebaik-baiknya pengetahuan
dan kepercayaan saya, adalah betul dan saya buat ikrar ini dengan sebenarnya mempercayai
bahawa ianya itu adalah benar dan atas kehendak-kehendak Akta Akuan Berkanun, 1960.
       LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
4
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
           (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


              LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2007

                         KUMPULAN         PERDA
                     Nota   2007     2007        2006
                          RM      RM         RM


 Hartanah, Loji dan Peralatan        4  164,592,562  164,592,562    136,845,855
 Hartanah Pelaburan             5   33,024,005  33,024,005     32,836,126
 Tanah Dipegang Untuk Pembangunan      6  142,666,933  142,666,933    118,157,180
 Pelaburan Dalam Syarikat Subsidiari    7      -     250,000      122,500
 Terimaan Jangka Panjang          8   4,322,370   4,322,370     4,488,897

                         344,605,870  344,855,870    292,450,558

 ASET SEMASA

 Hartanah Pembangunan            9   2,036,174   2,036,174     2,841,788
 Inventori                 10   2,897,122   2,897,122     2,897,122
 Penghutang Perniagaan           11   2,511,703   2,511,703     8,520,777
 Deposit dan Prabayar                510,883    510,883      305,883
 Bahagian Semasa Bagi Terimaan       8    286,233    286,233      262,029
   Jangka Panjang
 Penghutang Pelbagai                 15,868    15,868       9,458
 Cukai                          -       -      3,962,920
 Simpanan Tetap              12   72,729,227  72,500,000     46,500,000
 Wang di Bank dan di Tangan        13   11,676,592  10,244,955     31,440,705

                         92,663,802  91,002,938     96,740,682

 TANGGUNGAN SEMASA

 Pemiutang Perniagaan               1,248,272   1,248,272      706,676
 Pemiutang Pelbagai                 696,861    662,604      320,415
 Deposit dan Bayaran Terakru            4,086,281   4,086,281     3,587,224
 Bahagian Semasa Pinjaman         14   3,083,495   3,083,495     3,437,069
  Kerajaan Persekutuan
 Cukai                       414,755     414,755        -

                          9,529,664   9,495,407     8,051,384

 ASET BERSIH SEMASA                83,134,138  81,507,531     88,689,298

 JUMLAH ASET BERSIH               427,740,008  426,363,401    381,139,856
    Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                           LAPORAN TAHUNAN 2007
                                            5
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
           (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


             LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2007

                        KUMPULAN        PERDA
                    Nota   2007     2007       2006
                         RM      RM        RM


DIBIAYAI OLEH:

Pemberian Kerajaan Persekutuan      15  257,368,404  257,368,404   210,395,231
Pemberian Kumpulanwang Rezab            548,381    548,381     548,381
Kumpulanwang Pinjaman          16   8,379,000   8,379,000    8,379,000
Akaun Amanah               17   5,228,286   5,228,286    6,552,574
Kelebihan Pendapatan Terkumpul         135,533,626  134,157,019   131,243,962

                        407,057,697  405,681,090   357,119,148


TANGGUNGAN JANGKA PANJANG DAN TERTUNDA:

Pinjaman Kerajaan Persekutuan      14   20,244,311  20,244,311    23,582,708
Cukai Tertunda              20    438,000    438,000     438,000

                        20,682,311  20,682,311    24,020,708

JUMLAH PEMBIAYAAN DAN REzAB          427,740,008  426,363,401   381,139,856
   Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007

          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
            (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)
           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)                    3
              (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)

         PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007

                            KUMPULAN           PERDA
                        Nota   2007       2007        2006
                             RM        RM         RM


 JUMLAH PENDAPATAN                    27,991,093    27,602,378     51,541,169

 Pemberian Kerajaan Persekutuan             20,357,142    20,357,142     29,860,770
 Hasil Projek-Projek Komersial                 -        -        14,240
 Hasil Jualan Rumah                    1,305,240    1,305,240     16,576,111
 Faedah Simpanan Tetap                  1,436,682    1,434,042      376,071
 Faedah Simpanan Semasa                   111,315     111,315       50,574
 Jualan Tapak Industri                     -        -       546,500
 Sewaan dan Pajakan Tanah                 2,912,476    2,912,476     2,469,442
 Sewaan Gerai                        305,140     305,140      266,225
 Jualan Hartanah, Loji dan Peralatan              -        -       336,415
 Pendapatan Pelbagai                   1,529,900    1,143,825      753,272
 Hutang Ragu Diterima Kembali                33,198      33,198        -
 Dividen Diterima                        -        -       291,549


 JUMLAH PERBELANJAAN                   23,112,429    24,100,321     40,681,454

 Emolumen                    18    4,766,516    4,766,516     4,379,180
 Perkhidmatan dan Bekalan:
 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup          369,750     369,750      342,502
 Pengangkutan Barang-Barang                 2,420      2,420       2,286
 Perhubungan Utiliti                    386,564     386,564      362,899
 Sewaan                           93,094      93,094      66,193
 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan      137,668     137,668      124,196
 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain               250,921     250,921      175,345
 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil            1,926,571    1,926,571      534,256
 Perkhidmatan Ikhtisas dan Hospitaliti           530,758     530,758      692,077
 Pemberian Dalam Negeri                   15,000      15,000      10,000
 Bayaran-Bayaran Lain                   168,594     168,594      153,950

 Kos Rumah Siap                       103,669     103,669     14,347,378
 Kos Tapak Industri                       -        -       467,554
 Faedah Atas Pinjaman Kerajaan Persekutuan        1,086,066    1,086,066     1,039,810
 Pelunasan Belanja Pembangunan              10,894,998    10,894,998     11,582,055
 Susutnilai                        1,865,977    1,865,977     2,383,242
 Pelupusan Harta                       9,878      9,878       89,202
 Pelupusan Faedah Projek Usahasama               -        -      2,463,112
 Hutang Ragu                          -        -       506,802
 Cukai dan Pelbagai                     503,985    1,491,877      959,415


 KELEBIHAN PENDAPATAN BAGI TAHUN
   SEBELUM CUKAI                    4,878,664    3,502,057     10,859,715

 Cukai                     19     (589,000)      (589,000)    (193,000)

 KELEBIHAN PENDAPATAN BAGI TAHUN
   SELEPAS CUKAI                    4,289,664    2,913,057     10,666,715

     Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan

      Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan
            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
                           (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)
                                            3,325,451
LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                                                            LAPORAN TAHUNAN 2007
                    Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan
                                                           7
    LAPORAN TAHUNAN 2007
8
           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
            (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


          PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007


                         KUMPULAN         PERDA
                          2007      2007       2006
                           RM       RM        RM


 ALIRAN TUNAI BAGI AKTIVITI OPERASI

 Kelebihan Pendapatan Bagi Tahun Sebelum Cukai    4,878,664   3,502,057    7,534,264


 Pelarasan Untuk:                 (20,248,322)  (20,248,322)   (28,104,947)

 Susutnilai Hartanah, Loji dan Peralatan       1,865,977   1,865,977    2,383,242
 Pelupusan Hartanah, Loji dan Peralatan       1,808,946   1,808,946      89,202
 Pelupusan Hartanah Pelaburan               -       -       5,000
 Faedah Dibayar                   1,086,066   1,086,066    1,039,810
 Dividen Diterima                     -       -      (291,549)
 Faedah Diterima                  (2,208,782)  (2,208,782)    (938,690)
 Peruntukan Hutang Ragu                 33,198     33,198     (506,802)
 Pelunasan Pemberian Kerajaan Persekutuan     (22,833,727)  (22,833,727)   (29,885,160)

 KEUNTUNGAN SEBELUM PERUBAHAN
  MODAL KERJA                   (15,369,658)  (16,746,265)   (20,570,683)

 PERUBAHAN MODAL KERJA                8,129,502   8,095,245    24,920,144

 Inventori                         -       -      467,554
 Hartanah Pembangunan                 805,614    805,614    14,594,540
 Akaun Belum Terima                 5,906,789   5,906,789    9,260,571
 Akaun Belum Bayar                  1,417,099   1,382,842     597,479

 TUNAI DIGUNAKAN DARI AKTIVITI OPERASI       (7,240,156)  (8,651,020)   4,349,461

 Cukai Dibayar                    (360,000)   (360,000)    (244,418)
 Cukai Dipulangkan                  4,148,675   4,148,675       -
 Faedah Dibayar                   (1,086,066)  (1,086,066)   (1,039,810)

 TUNAI BERSIH DARI AKTIVITI OPERASI         (4,537,547)  (5,948,411)   3,065,233

 ALIRAN TUNAI BAGI AKTIVITI PELABURAN       (55,112,268)  (55,362,268)   (26,881,907)

 Perbelanjaan Pembangunan Tanah          (23,531,054)  (23,531,054)   (15,701,995)
 Pembelian Hartanah, Loji dan Peralatan      (32,400,329)  (32,400,329)   (7,587,792)
 Pembelian Hartanah Pelaburan             (187,879)   (187,879)       -
 Pelaburan Dalam Syarikat Subsidiari          122,500    (127,500)       -
 Perbelanjaan Akaun Amanah             (1,324,288)  (1,324,288)   (4,822,359)
 Dividen Diterima                     -       -      291,549
 Faedah Diterima                   2,208,782   2,208,782     938,690

    Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                             LAPORAN TAHUNAN 2007
                                              9
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
            (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


         PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007


                          KUMPULAN        PERDA
                           2007     2007      2006
                            RM      RM       RM


ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN      66,114,929  66,114,929   47,011,630

Pemberian Kerajaan Persekutuan            69,806,900  69,806,900   49,444,400
Bayaran Balik Pinjaman Kerajaan Persekutuan     (3,691,971)  (3,691,971)   (2,432,770)


TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI

Pertambahan Dalam Tahun                6,465,114   4,804,250   23,194,956

Tunai dan Kesetaraan Tunai:

  Baki Pada Awal Tahun               77,940,705  77,940,705   54,745,749

  Baki Pada Akhir Tahun               84,405,819  82,744,955   77,940,705
Tunai dan Kesetaraan Tunai di atas diwakili oleh:   2007     2007      2006
                            RM      RM       RM

   Simpanan Tetap (Nota 12)            72,729,227  72,500,000   46,500,000

   Tunai di Bank dan di Tangan (Nota 13)     11,676,592  10,244,955   31,440,705

                           84,405,819  82,744,955   77,940,705
   Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
70
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
           (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


 KUMPULANWANG YANG DISATUKAN
 NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
 BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007

 1.  AKTIVITI UTAMA

   Aktiviti-aktiviti utama PERDA adalah seperti berikut :
   (a)   memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi, sosio-
        ekonomi dan infrastruktur dalam kawasan operasi.
   (b)   memaju, menggalak, memudah dan mengusahakan pembangunan perumahan,
        perindustrian, perdagangan, keusahawanan dan sumber manusia.
   (c)   Mengawal dan menyelaras perlaksanaan pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa dan
        program-program yang diamanahkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dan
        Kerajaan Negeri.

   Aktiviti utama syarikat subsidiari adalah seperti yang dinyatakan di Nota 8.

   Lokasi perniagaan PERDA adalah di No. 1, Lorong Kampung Gajah 2, Jalan Kampung Gajah,
   12200 Butterworth, Pulau Pinang.


 2.  DASAR-DASAR PERAKAUNAN UTAMA

   (a)  Asas Perakaunan

       Penyata Kewangan PERDA disediakan berasaskan konvension kos sejarah, kecuali
       disebut sebaliknya di dalam penyataan dasar perakaunan sepertimana mengikut
       arahan yang terkandung dalam Seksyen 23 Akta 282, Akta Lembaga Kemajuan Wilayah
       Pulau Pinang 1983 dan piawaian perakaunan yang diluluskan oleh Lembaga Piawaian
       Perakaunan Malaysia.

   (b)  Asas Penyatuan

       (i)  Subsidiari

          Penyata kewangan yang disatukan meliputi penyata kewangan PERDA dan
          syarikat subsidiarinya yang telah disediakan sehingga akhir tahun kewangan.
          Subsidiari-subsidiari adalah entiti di mana PERDA mempunyai kepentingan ekuiti
          jangka panjang dan kuasa untuk melaksanakan kawalan terhadap polisi-polisi
          kewangan dan operasi untuk memperolehi manfaat daripada aktiviti-aktivitinya.

          Subsidiari disatukan menggunakan kaedah perakaunan pengambilalihan. Di
          bawah kaedah perakaunan pengambilalihan ini, hasil daripada subsidiari yang
          diambilalih atau dilupuskan sepanjang tahun kewangan dimasukkan ke dalam
          penyata pendapatan yang disatukan dari tarikh pelaksanaan pengambilalihan
          berkuatkuasa atau sehingga tarikh pelaksanan pelupusan berkuatkuasa, mengikut
          kesesuaian.


           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                        LAPORAN TAHUNAN 2007
                                           7
    LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
     (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


    Aset dan liabiliti subsidiari diukur pada nilai saksama pada tarikh pengambilan
    dan nilai ini ditunjukkan ke dalam lembaran imbangan yang disatukan. Perbezaan
    di antara kos pengambilalihan dan nilai saksama bahagian PERDA daripada aset
    bersih subsidiari yang diambilalih pada tarikh pengambilalihan dimasukkan ke
    dalam lembaran imbangan yang disatukan sebagai Muhibbah ke atas penyatuan
    dan dicaj kepada penyata pendapatan pada tahun ia diambilalih atau rizab ke
    atas penyatuan dan tidak disusutnilaikan.

    Transaksi di dalam Kumpulan, baki dan keuntungan belum direalisasi yang
    terhasil dihapuskan semasa penyatuan. Penyata kewangan disatukan hanya
    menggambarkan transaksi dengan pihak ketiga sahaja. Kerugian belum direalisasi
    telah dihapuskan semasa penyatuan melainkan kos tersebut tidak boleh dikutip
    semula.

    Kepentingan pemegang saham minoriti dinyatakan pada nisbah minoriti ke atas
    nilai saksama aset dan liabiliti yang diiktiraf.

    Di mana perlu, pelarasan dibuat ke atas penyata kewangan entiti-entiti subsidiari
    untuk memastikan keseragaman polisi perakaunan dibandingkan dengan
    Kumpulan.

(ii)  Entiti Bersekutu

    Entiti bersekutu adalah entiti di mana PERDA mempunyai kepentingan ekuiti
    jangka panjang dan di mana ia melaksanakan pengaruh penting tetapi tiada
    kawalan terhadap polisi-polisi kewangan dan operasi.

    Pelaburan dalam entiti-entiti bersekutu dinyatakan menggunakan kaedah
    perakaunan ekuiti berdasarkan penyata kewangan terakhir yang telah diaudit atau
    penyata kewangan pengurusan entiti-entiti bersekutu tersebut. Perakaunan ekuiti
    melibatkan pengiktirafan bahagian keuntungan/(kerugian) entiti-entiti bersekutu
    pada tahun kewangan tersebut. Pelaburan PERDA di dalam entiti bersekutu
    dibawa ke dalam lembaran imbangan pada amaun yang menggambarkan bahagian
    aset bersih entiti bersekutu dan termasuk Muhibbah ke atas pengambilalihan.
    Perakaunan ekuiti tidak akan diteruskan bilamana nilai yang dibawa di dalam
    entiti bersekutu mencecah sifar, melainkan Kumpulan mempunyai obligasi atau
    obligasi jaminan di dalam entiti bersekutu.

    Untung belum direalisasi di dalam transaksi di antara Kumpulan dan entiti-entiti
    bersekutu telah dihapuskan sehingga tahap kepentingan Kumpulan di dalam
    entiti tersebut. Rugi belum direalisasi juga dihapuskan melainkan kos tidak dapat
    dipulihkan.

    Di mana perlu, pelarasan dibuat ke atas penyata kewangan entiti-entiti bersekutu
    untuk memastikan keseragaman polisi perakaunan dibandingkan dengan
    Kumpulan.    LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
   LAPORAN TAHUNAN 2007
72
        LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
          (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


   (c)  Hartanah, Loji dan Peralatan

      Hartanah, loji dan peralatan adalah dinyatakan pada kos setelah ditolak susutnilai
      terkumpul. Hartanah, loji dan peralatan yang dipermodalkan adalah yang bernilai
      RM 1,000 ke atas mulai tahun 1999.

      Keuntungan atau kerugian dari pelupusan aset ditentukan melalui perbezaan di antara
      angaran hasil jualan bersih dan nilai aset yang dibawa dan diambilkira ke dalam penyata
      pendapatan.

      Selain daripada kerja dalam pelaksanaan dan tanah, hartanah, loji dan peralatan
      disusutnilaikan berdasarkan garis lurus untuk menghapuskan kos harta dalam jangkamasa
      hayat kegunaan harta-harta tersebut. Susutnilai bagi dikenakan pada bulan di mana
      hartanah, loji dan peralatan itu dibeli. Kerja dalam pelaksanaan tidak disusutnilaikan dan
      dipindahkan ke kategori hartanah, loji dan peralatan apabila kerja pembinaan tamat.

      Kadar-kadar susutnilai tahunan yang digunakan adalah seperti berikut :

      Ubahsuai Bangunan Pejabat              20% - 100% setahun
      Motor Kenderaan                   20% setahun
      Perabot dan Lengkapan                10% setahun
      Alatan Pejabat                   10% setahun
      Alat Audio dan Fotografi              20% setahun
      Bangunan Tetap                   2%-20% setahun
      Bangunan Sementara                 20%-100% setahun
      Kemudahan-Kemudahan                 100% setahun
      Kenderaan dan Jentera                20% setahun
      Harta-Harta Modal Yang Lain             20% setahun
      Tanah Milik Bebas                  Tidak disusutnilaikan
      Tanah Pajakan                    99 Tahun atau mengikut
                                usia pajakan

      Tanah pajakan dilunas mengikut usia pajakannya. Pelunasan tanah pajakan yang
      dibiayai daripada peruntukan Kerajaan Persekutuan adalah dihapuskira terhadap
      peruntukan Kerajaan Persekutuan. Manakala pelunasan tanah pajakan yang dibiayai
      dari pinjaman Kerajaan Persekutuan atau sumber sendiri adalah dihapuskira dalam
      Penyata Pendapatan.

   (d)  Tanah Dipegang Untuk Pembangunan

      Tanah dipegang untuk pembangunan terdiri dari tanah yang ditetapkan untuk dimajukan
      di masa depan dan ianya dinyatakan pada kos. Kos adalah termasuk kos tanah,
      perbelanjaan pembangunan yang berkenaan dan belanja kewangan yang berkaitan
      dengan pembiayaan ke atas tanah dan pembangunan. Kos akan diklasifikasikan sebagai
      hartanah pembangunan apabila kerja-kerja pembangunan yang penting telah dijalankan
      dan dijangka akan disiapkan dalam pusingan aktiviti yang normal atau apabila ianya
      dimaksudkan untuk dijual sebagai tanah kosong.


          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                           LAPORAN TAHUNAN 2007
                                              73
      LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
       (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


(e)  Hartanah Pelaburan

   Hartanah pelaburan terdiri dari bangunan yang dibuat untuk tujuan disewakan dan tidak
   diduduki oleh Kumpulan dan PERDA. Hartanah pelaburan dianggap sebagai pelaburan
   jangka panjang dan dinyatakan pada kos. Hartanah pelaburan ini tidak disusutnilaikan.

   Semasa pelupusan hartanah pelaburan, perbezaan antara terimaan bersih dari pelupusan
   dan nilai dibawa adalah dikenakan atau dikreditkan ke Penyata Pendapatan.

(f)  Hartanah Pembangunan

   Hartanah pembangunan adalah hartanah yang mana kerja-kerja pembangunan yang
   penting telah dijalankan dan dijangkakan akan disiapkan dalam pusingan aktiviti yang
   normal atau biasa. Hartanah pembangunan adalah dinyatakan pada kos tambah
   keuntungan yang boleh diperolehi tolak jangkaan kerugian dan bil-bil kemajuan yang
   berkenaan. Kos termasuk kos tanah dan kos pembangunan secara langsung dan lain-
   lain kos pembangunan termasuk kos kewangan yang berkaitan dengan pembiayaan
   bagi pembangunan. Keuntungan yang boleh diperolehi dan jangkaan kerugian akan
   dikontrakan dengan kos pembangunan yang berkaitan.

(g)  Penghutang

   Penghutang perdagangan dan lain-lain penghutang dinyatakan pada nilai yang dijangka
   boleh direalisasi. Peruntukan hutang ragu dibuat berdasarkan anggaran jangkaan
   kerugian yang mungkin timbul dari akaun-akaun penghutang yang tidak dapat dikutip.
   Anggaran ke atas peruntukan hutang ragu telah dibuat berdasarkan ke atas semakan
   amaun tertunggak pada akhir tahun kewangan. Hutang lapuk pula dihapuskira pada
   tempoh ia dikenalpasti.

(h)  Inventori

   Inventori dinyatakan pada nilai lebih rendah antara kos dan nilai boleh realisasi bersih.
   Inventori terdiri daripada rumah, rumah kedai dan bangunan siap dibina, lot industri dan
   inventori pengeluaran.

   Kos termasuk di mana wajar, sebahagian kos pasti yang berkenaan dan adalah ditentukan
   berdasarkan purata pertimbangan atau di atas dasar pengenalan yang tertentu.

(i)  Cukai Tertunda

   Cukai Tertunda, berasaskan kepada perbezaan masa di antara keuntungan yang
   dikenakan cukai dan yang dilapor, diperuntukan berdasarkan kaedah tanggungan, kecuali
   jika ada kemungkinan munasabah, kesan cukai yang timbul daripada perbezaan masa
   tersebut dijangka tidak akan berubah sebaliknya sepanjang tempoh masa depan yang
   dapat diramalkan. Faedah cukai tertunda hanya diiktiraf apabila terdapat jangkaan yang
   munasabah untuk direalisasi di masa hadapan yang terdekat.       LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
74
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
           (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


   (j)  Geran Kerajaan

      Pemberian Kerajaan Persekutuan adalah diiktiraf berdasarkan asas tunai.

      Pemberian Kerajaan Persekutuan bagi peruntukan Belanja Mengurus adalah diambilkira
      sebagai pendapatan.

      Pemberian Kerajaan Persekutuan bagi peruntukan Kemudahan Pengurusan di bawah
      Belanjawan Pembangunan adalah diambilkira sebagai pendapatan.

      Pemberian Kerajaan Persekutuan bagi peruntukan Kemudahan Pembangunan di bawah
      Belanjawan Pembangunan adalah diambilkira sebagai pendapatan tertunda.

   (k)  Manafaat Pekerja

      (i)   Manafaat Jangka Pendek

          Upah, gaji, bonus dan sumbangan keselamatan sosial dikira sebagai perbelanjaan
          dalam tahun di mana perkhidmatan berkaitan diberikan oleh pekerja. Pengumpulan
          gantirugi jangka pendek bagi ketidakhadiran seperti cuti tahunan bergaji akan
          diambilkira apabila perkhidmatan diberikan oleh pekerja yang mana hak mereka
          terhadap gantirugi ketidakhadiran di masa hadapan akan meningkat dan gantirugi
          jangka pendek yang tidak dikumpulkan di atas ketidakhadiran seperti cuti sakit
          akan dikira apabila ketidakhadiran berlaku.

      (ii)  Pelan Sumbangan Terancang

          Seperti yang diperuntukan oleh undang-undang, semua perbadanan di Malaysia
          membuat sumbangan kepada skim pencen dan kumpulan wang simpanan
          pekerja. Sumbangan tersebut diambilkira sebagai perbelanjaan di dalam Penyata
          Pendapatan apabila perbelanjaan tersebut dilakukan.

   (l)  Pengiktirafan Pendapatan

      Pengiktirafan pendapatan untuk projek-projek perumahan dibuat mengikut dasar peratusan
      penyiapan. Pendapatan dari pembangunan tanah PERDA melalui usahasama diiktirafkan
      mengikut jadual pembayaran yang terkandung di dalam perjanjian usahasama.

      Pendapatan sewaan dan pajakan diiktiraf berdasarkan asas akruan selaras dengan
      perjanjian yang telah dipersetujui di antara pihak PERDA dan penyewa/pemajak.
      Pendapatan keuntungan simpanan tetap dan semasa diiktiraf apabila ianya diterima.

      Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak untuk menerima pendapatan tersebut
      diperolehi.
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                           LAPORAN TAHUNAN 2007
                                               75
      LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
       (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


(m)  Tunai dan Kesetaraan Tunai

   Tunai dan kesetaraan tunai adalah termasuk pelaburan dalam simpanan tetap di bank-
   bank berlesen, baki bank dan tunai.

(n)  Instrumen Kewangan

   Instrumen kewangan yang dinyatakan di dalam Lembaran Imbangan termasuk simpanan
   tetap di bank-bank berlesen, baki dalam tunai dan di bank, penghutang dan pemiutang.
   Kaedah pengiktirafan yang digunapakai telah dinyatakan di dalam penyata polisi
   perakaunan yang berkaitan dengan setiap item yang terlibat.

   Instrumen kewangan diklasifikasikan sebagai liabiliti atau ekuiti selaras dengan inti
   perjanjian kontrak. Bunga, faedah, keuntungan dan kerugian yang berkaitan dengan
   sesuatu instrumen kewangan yang diklasifikasikan sebagai liabiliti, dinyatakan sebagai
   perbelanjaan atau pendapatan. Pengagihan kepada pemegang instrumen kewangan
   diselaraskan apabila Lembaga mempunyai hak secara sah untuk menyelaraskan amaun
   yang diiktiraf dan bercadang untuk menyelesaikannya samada berdasarkan asas bersih
   atau dengan merealisasikan aset dan menyelesaikan liabiliti tersebut secara serentak.

(o)  Rosotnilai Aset

   Pada setiap tarikh Lembaran Imbangan, nilai dibawa bagi hartanah, loji dan peralatan
   dan pelaburan dalam syarikat bersekutu akan diteliti untuk menentukan samada terdapat
   sebarang petunjuk yang aset-aset telah mengalami kerugian rosotnilai. Jika sebarang
   petunjuk wujud, rosotnilai dikira dengan membandingkan nilai dibawa aset dengan nilai
   yang diperolehi dari aset tersebut. Jumlah yang boleh diperolehi adalah jumlah yang
   tertinggi di antara harga jualan bersih dan nilai digunapakai, di mana ianya dikira dengan
   merujuk kepada aliran tunai hadapan didiskaunkan. Jumlah yang boleh diperolehi dari
   aset adalah dianggarkan untuk setiap aset, jika tidak, unit perolehan di mana aset tersebut
   digolongkan, digunakan.

   Kerugian rosotnilai dicajkan kepada Penyata Pendapatan serta-merta. Sebarang kerugian
   rosotnilai bagi aset yang dinilai semula diiktiraf sebagai kurangan penilaian semula
   sehingga tahap lebihan penilaian semula aset sama yang telah diiktiraf sebelum ini.
   Pembalikan semua kerugian rosotnilai diiktiraf tahun terdahulu direkodkan bila terdapat
   petunjuk yang kerugian rosotnilai yang diiktiraf untuk aset tidak lagi wujud ataupun
   telah berkurangan. Pembalikan semula diiktiraf sehingga tahap nilai dibawa aset yang
   sepatutnya ditentukan seandainya tiada kerugian rosotnilai yang diiktiraf sebelum ini.
   Pembalikan semula ini diiktiraf dalam Penyata Pendapatan serta-merta.
       LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
7
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
          (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


 3.  POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN

   Polisi pengurusan risiko kewangan berupaya memastikan sumber kewangan adalah mencukupi
   untuk pembangunan aktiviti Kumpulan dan PERDA disamping mengurus risikonya.

   Polisi Kumpulan dan PERDA bagi aktiviti yang berisiko kewangan adalah seperti berikut :

   (a)  Risiko Kadar Faedah

       Aliran tunai dan pendapatan Kumpulan dan PERDA adalah sebahagian besarnya bebas
       dari perubahan kadar faedah pasaran memandangkan Kumpulan dan PERDA tidak
       mempunyai sebarang pinjaman daripada institusi kewangan berlesen. Pendedahan risiko
       kadar faedah hanya berlaku daripada simpanan tetap Kumpulan dan PERDA dengan
       institusi kewangan berlesen. Pendedahan risiko ini juga adalah di paras minima kerana
       tempoh matang yang pendek untuk kesemua simpanan tetap berkenaan.

   (b)  Risiko Kredit

       Pendedahan risiko kredit adalah tidak ketara untuk Kumpulan dan PERDA kerana jumlah
       kredit yang diberi kepada pelanggannya adalah tidak signifikan dan dikawal melalui
       prosedur yang nyata. Oleh itu, pihak pengurusan yakin bahawa tiada risiko kredit selain
       daripada jumlah yang diluluskan dan dibenarkan untuk dikutip.

   (c)  Risiko Pasaran

       Kegiatan utama PERDA adalah memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan
       pembangunan ekonomi, sosio-ekonomi dan infrastruktur dalam kawasan operasi dan
       tidak bermotifkan keuntungan. Oleh itu, pendedahan kepada risiko pasaran adalah
       minima.

   (d)  Risiko Kecairan dan Aliran Tunai

       Kumpulan dan PERDA berupaya menyediakan jumlah tunai dan tunai setara yang
       mencukupi untuk memenuhi keperluan modal kerja. Sebarang lebihan dana akan dilabur
       di dalam simpanan tetap di institusi kewangan berlesen pada kadar faedah yang paling
       kompetitif.
           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                           LAPORAN TAHUNAN 2007
                                               77
        LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
          (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


4.  HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN

                   Baki pada  Reklasifikasi/  Pelupusan/   Baki pada
   KOS               1.1.2007   Tambahan    Dipindahkan  31.12.2007

   Ubahsuai Bangunan Pejabat      36,200    302,692       -    338,892
   Motor Kenderaan          1,971,072      -      60,707   1,910,365
   Perabot dan Lengkapan       1,085,988       -     79,176   1,006,812
   Alatan Pejabat          4,816,052    335,179    295,880   4,855,351
   Alat Audio dan Fotografi      626,461     24,998       -    651,459
   Kenderaan dan Jentera       918,507       -       -    918,507
   Harta-Harta Modal Yang Lain    110,529       -       -    110,529
   Bangunan             27,467,905   1,090,078       -   28,557,983
   Tanah Pajakan           3,470,281       -       -   3,470,281
   Tanah Milik Bebas        109,480,276   24,024,706    978,699 132,526,283
   Kerja-Kerja Dalam Pelaksanaan   9,456,674   7,712,754    2,889,146  14,280,282
   JUMLAH             159,439,945   33,490,407    4,303,608 188,626,744                           Susutnilai
                   Baki pada    Tahun    Pelupusan/   Baki pada
   SUSUTNILAI TERKUMPUL       1.1.2007    Semasa    Dipindahkan  31.12.2007

   Ubahsuai Bangunan Pejabat      36,199     5,045       -    41,244
   Motor Kenderaan          1,675,137    123,846     60,707  1,738,276
   Perabot dan Lengkapan        721,983     99,480     76,712   744,751
   Alatan Pejabat          3,091,678    473,207     288,466  3,276,419
   Alat Audio dan Fotografi      608,212     16,152       -    624,364
   Kenderaan dan Jentera        913,906      3,065       -    916,971
   Harta-Harta Modal Yang Lain     110,529       -        -    110,529
   Bangunan             14,627,910   1,120,200       -  15,748,110
   Tanah Pajakan            808,536     24,982       -    833,518
   Tanah Milik Bebas            -       -        -      -
   Kerja-Kerja Dalam Pelaksanaan      -       -        -      -
   JUMLAH              22,594,090   1,865,977     426,039  24,034,182
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
   LAPORAN TAHUNAN 2007
78
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
          (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)

   NILAI BUKU BERSIH
                                   2007     2006
                                    RM      RM

   Ubahsuai Bangunan Pejabat                    297,648       1
   Motor Kenderaan                         172,089    295,935
   Perabot dan Lengkapan                      262,061    364,005
   Alatan Pejabat                         1,578,932   1,724,374
   Alat Audio dan Fotografi                     27,095    18,249
   Kemudahan-Kemudahan                         -      -
   Kenderaan dan Jentera                       1,536     4,601
   Harta-Harta Modal Yang Lain                     -      -
   Bangunan                           12,809,873  12,839,995
   Tanah Pajakan                         2,636,763   2,592,814
   Tanah Milik Bebas                      132,526,283  109,549,207
   Kerja-Kerja Dalam Pelaksanaan                 14,280,282   9,456,674
   JUMLAH                            164,592,562  136,845,855


   Susutnilai terkumpul mengikut Kumpulanwang adalah seperti berikut :

                                  KUMPULAN /  PERDA
                                   2007     2006
   KUMPULANWANG PENGURUSAN
                                   RM      RM

   Ubahsuai Bangunan Pejabat                     41,244    36,199
   Motor Kenderaan                        1,738,276   1,675,137
   Perabot dan Lengkapan                      744,751   721,983
   Alatan Pejabat                         3,276,419   3,091,678
   Alat Audio dan Fotografi                     624,364   608,212
   Bangunan                           10,207,680   9,874,012
   Tanah Pajakan                          101,053    75,917
   JUMLAH                            16,733,787  16,083,138


                                  KUMPULAN /  PERDA
                                   2007     2006
   KUMPULANWANG PEMBANGUNAN
                                   RM      RM

   Kenderaan dan Jentera                      916,971   913,906
   Harta-Harta Modal Yang Lain                   110,529   110,529
   Bangunan                            5,540,430   4,753,898
   Tanah Pajakan                          732,465   732,619
   JUMLAH                             7,300,395   6,510,952
            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                           LAPORAN TAHUNAN 2007
                                            79
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
          (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)

5.  HARTANAH PELABURAN
                                KUMPULAN /    PERDA
                                 2007      2006
                                 RM       RM

   Bangunan – pada kos
                                 33,024,005  32,836,1266.  TANAH DIPEGANG UNTUK PEMBANGUNAN
                                KUMPULAN /    PERDA
                                 2007      2006
                                 RM       RM

   Kos Tanah                          67,116,596  66,137,897

   Kos Pembangunan                       75,550,337  52,019,283

                                142,666,933  118,157,1807.  PELABURAN DALAM SYARIKAT SUBSIDIARI
                 Negara            Kepentingan  Kepentingan
   Nama Syarikat
                 Ditubuhkan  Kegiatan Utama   2007      2006

                       Pembangunan
   PERDA Ventures       Malaysia
                       Hartanah      100%      49%
   Incorporated Sdn.Bhd.

   Dahulu dikenali sebagai PERDA Hunza Sdn. Bhd.

8.  TERIMAAN JANGKA PANJANG
                                KUMPULAN /    PERDA
                                 2007      2006
                                 RM       RM

   Baki pada 31 Disember                    4,608,603   4,750,926

   Terimaan Dalam Tempoh 12 Bulan Selepas 31 Disember
     (Termasuk di Bawah Harta Semasa)             (286,233)   (262,029)

   Terimaan Selepas 12 Bulan                  4,322,370   4,488,897


   Kesemua pinjaman kepada anggota PERDA dikenakan faedah pada kadar 4% setahun (2006 :
   4%).
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
80
            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
             (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


 9.  HARTANAH PEMBANGUNAN
                                KUMPULAN / PERDA
                                 2007    2006
                                  RM     RM
    Projek Pembangunan                        (Dinyatakan
                                      Semula)


    Pada kos :
    Tanah Milik Bebas                     3,868,696   3,868,696
    Perbelanjaan Pembangunan                 81,808,618   79,915,219
                                 85,677,314   83,783,915
    Keuntungan Diiktiraf                    3,846,636   3,950,305
                                 89,523,950   87,734,220
    Tuntutan Kemajuan Diterima dan Terakru         (87,487,776)  (84,892,432)
                                  2,036,174   2,841,788 10.  INVENTORI
                                KUMPULAN /    PERDA
                                 2007       2006
                                  RM        RM
    Pada kos :
    Lot industri                        2,897,122   2,897,122
                                  2,897,122   2,897,122 11.  PENGHUTANG PERNIAGAAN
                                KUMPULAN /    PERDA
                                 2007       2006
                                  RM        RM

    Jumlah Penghutang                      4,125,739  10,169,878
    Peruntukan Hutang Ragu                  (1,614,036)  (1,649,101)
                                  2,511,703   8,520,777


    Terma perdagangan kredit biasa yang diberikan oleh PERDA kepada penghutang adalah 30
    hari.
             LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                           LAPORAN TAHUNAN 2007
                                             8
        LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
          (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)


12.  SIMPANAN TETAP DI INSTITUSI KEWANGAN BERLESEN
                        KUMPULAN        PERDA
                          2007     2007       2006
                           RM      RM        RM

   Kumpulanwang Lain              66,729,227  66,500,000    37,000,000
   Kumpulanwang Amanah
      - Kumpulanwang Pinjaman        3,000,000  3,000,000    3,000,000
      - Akaun Amanah             3,000,000  3,000,000    6,500,000
                         72,729,227  72,500,000    46,500,000


13.  TUNAI DI BANK DAN DI TANGAN
                        KUMPULAN        PERDA
                          2007     2007       2006
                          RM      RM        RM

   Kumpulanwang Lain              7,932,939  6,501,302    30,058,984
   Kumpulanwang Amanah
      - Kumpulanwang Pinjaman         770,397    770,397     628,074
      - Akaun Amanah             2,973,256  2,973,256     753,647
                         11,676,592  10,244,955    31,440,705


14.  PINJAMAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
                                KUMPULAN   /  PERDA
                                2007       2006
   Projek Pembangunan
                                 RM        RM

   Perumahan dan Industri                  5,170,295    7,241,671
   Pengambilan Tanah                    18,157,511    19,778,106
                                23,327,806    27,019,777
   Tolak : Pinjaman yang matang dalam tempoh setahun
       yang dimasukkan ke Tanggungan Semasa

   Perumahan dan Industri                  1,378,339    1,590,644
   Pengambilan Tanah                     1,705,156    1,846,425
                                3,083,495    3,437,069


   Pinjaman Jangka Panjang                 20,244,311    23,582,708
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
82
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
          (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)
                               2007      2006
                                RM       RM


    Pinjaman Matang Dalam Tempoh 2-5 Tahun        9,787,039   11,080,961
    Pinjaman Matang Selepas 5 Tahun           10,487,272   12,501,747
                              20,244,311   23,582,708 15.  PEMBERIAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

                             KUMPULAN /    PERDA
                              2007       2006
                               RM        RM

    Baki pada 1 Januari                 210,395,231  190,835,991
    Tambah : Terimaan dalam tahun semasa         58,657,768   44,450,000
                              269,052,999  235,285,991
    Tolak : Pelunasan dalam tahun semasa        (11,684,595)  (24,890,760)
    Baki pada 31 Disember                257,368,404  210,395,231 16.  KUMPULANWANG PINJAMAN
                             KUMPULAN /    PERDA
                              2007       2006
                               RM        RM

    Kumpulanwang Pinjaman Kenderaan            1,000,000   1,000,000
    Kumpulanwang Pinjaman Perumahan            7,179,000   7,179,000
    Kumpulanwang Pinjaman Komputer             200,000    200,000
                               8,379,000   8,379,000
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                            LAPORAN TAHUNAN 2007
                                              83
        LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
          (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)17.  AKAUN AMANAH
                   Baki pada   Peruntukan  Perbelanjaan  Baki pada
                   1.1.2007    Tahun 2007  Tahun 2007   31.12.2007

   Pemberian Pejabat Kemajuan
                      14,205     -       -     14,205
   Negeri
   Pemberian Pejabat KESEDAR       20,782     -       -     20,782
   Projek Pembangunan Desa     1,724,061            102,630  1,621,431
   Pembangunan Infrastruktur     306,056    493,486     542,714   256,828
   Pemberian Kursus dan Latihan      2,300     -       -      2,300
   Program Pembangunan PPRT       27,578    16,843      5,000    39,421
   Ekspo               407,694    405,508     523,149   290,053
   Gerakan Daya Wawasan          2,886     -       2,516      370
   Kambing Baka Baik        1,002,432    3,742,963   3,199,795  1,545,600
   Tanah dan Kerja Awalan       522,766    140,329     137,694   525,401
   Projek IKS Asas Tani       2,521,814      -     1,609,919   911,895
   JUMLAH              6,552,574    4,799,128   6,123,417  5,228,28618.  EMOLUMEN
                                 KUMPULAN /   PERDA
                                  2007      2006
                                   RM       RM   Gaji dan Upah                        2,943,554   2,509,597
   Elaun Tetap                         1,098,582    835,527
   Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan              513,919    439,787
   Elaun Lebih Masa                        198,528    116,994
   Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain                12,933    477,275
                                  4,766,516   4,379,180

                                 KUMPULAN /   PERDA
                                  2007      2006
                                   RM       RM

   Jumlah anggota PERDA pada akhir tahun kewangan        161 Orang   142 Orang
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
84
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
           (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983) 19.  CUKAI
                                     KUMPULAN   /   PERDA
                                      2007       2006
                                       RM        RM

    Berasaskan keuntungan bagi tahun                  (589,000)     (193,000)
    Cukai tertunda terkurang akru pada tahun lepas              -         -
    Perbelanjaan cukai tertunda berkaitan dengan perubahan           -         -
     Sementara asal dan pembalikan
    Cukai terlebih diakru pada tahun lepas                   -         -
                                      (589,000)     (193,000)                                      2007       2006
                                       RM        RM

    Penyesuaian antara perbelanjaan cukai dengan keuntungan
    Perakaunan :

    Keuntungan Perakaunan                       7,545,201     7,534,264


    Cukai pada kadar cukai semasa                   (2,112,656)    (2,109,594)
    Kesan cukai ke atas pendapatan yang tidak dikenakan cukai     1,523,656     1,916,594
    Kesan cukai ke atas perbelanjaan yang tidak boleh ditolak dalam
                                          -         -
    penentuan keuntungan yang dicukaikan
    Cukai tertunda yang terkurang akru dalam tahun lepas            -         -
    Cukai pendapatan terlebih akru dalam tahun-tahun sebelumnya        -         -

                                      (589,000)     (193,000)


    Cukai tahunan yang dikenakan adalah tidak selari dengan keuntungan tahun semasa disebabkan
    oleh pengecualian cukai di bawah Para 2(1)(a) dan 2(1)(b)(i) Perintah Cukai Pendapatan
    (Pengecualian)(No.4).
           LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                             LAPORAN TAHUNAN 2007
                                                85
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
          (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)20.  CUKAI TERTUNDA
                                   KUMPULAN   /  PERDA
                                    2007       2006
                                    RM        RM


   Baki pada 1 Januari                        438,000     438,000
   Cukai tertunda terkurang akru pada tahun lepas             -        -

   Perbelanjaan cukai tertunda berkaitan dengan               -        -
   pengwujudan dan pembalikan sementara


   Baki pada 31 Disember                       438,000      438,000

   Baki cukai tertunda tidak diambilkira dalam Penyata Kewangan       -      -

   Baki cukai tertunda adalah disebabkan oleh kesan perbezaan
   cukai sementara yang timbul daripada perkara-perkara berikut:

   Lebihan elaun modal ke atas susutnilai              438,000      438,000
21.  PELARASAN TAHUN LEPAS


   Pelarasan tahun lepas telah dibuat ke atas penyata kewangan Kumpulan. Sehubungan
   dengan itu, angka bandingan bagi tahun kewangan 2006 telah dinyatakan semula seperti
   berikut :
                          Seperti            Seperti
                         Dinyatakan           Dinyatakan
                         Sebelumnya    Pelarasan    Semula
                           RM       RM       RM

   PENYATA PENDAPATAN :
   Hasil Jualan Rumah                16,262,165    313,946    16,576,111
   Kos Rumah Siap                  17,358,883   (3,011,505)    14,347,378
   Kelebihan Pendapatan Bagi Tahun
     Selepas Cukai                 7,731,264   3,325,451    10,666,715


   LEMBARAN IMBANGAN :
   Hartanah Pembangunan               (483,663)   3,325,451     2,841,788
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
8
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
            (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983) 22.  PENGLIBATAN MODAL


    Perbelanjaan modal yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah tetapi tidak diperuntukan dalam
    akaun ialah sebanyak :
                                  KUMPULAN / PERDA
                                   2007      2006
                                    RM       RM
    Perbelanjaan Modal :
      - diluluskan dan telah dikontrakkan           55,387,098 32,618,116
      - diluluskan tetapi belum dikontrakkan              -       -
                                    55,387,098   32,618,116 23.  TANGGUNGAN LUARJANGKA
                                  KUMPULAN /    PERDA
                                   2007       2006
                                    RM        RM

    Jaminan pinjaman bank untuk sebuah Syarikat Usahasama        -     1,300,000
    Tuntutan oleh pihak ketiga di atas kegagalan PERDA untuk
       melaksanakan pembelian tanah               2,405,953    2,405,953
    Tuntutan oleh pihak ketiga di atas kegagalan PERDA untuk
       melaksanakan penjualan tapak industri          1,435,520    1,435,520
    Tuntutan gaji oleh bekas pekerja                265,000     227,500
    Tuntutan oleh pihak ketiga di atas kegagalan PERDA untuk  1,261,056,400  1,261,056,400
       melaksanakan penswastaan projek


                                  1,265,162,873  1,266,425,373


    24.   INSTRUMEN KEWANGAN

        Nilai dibawa dan anggaran nilai saksama instrumen kewangan pada 31 Disember
        2007 adalah bersamaan dengan nilai saksama.


    25.   ANGKA-ANGKA BANDINGAN

        Berikutan kepada pemakaian piawaian Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia dalam
        penyediaan Penyata Kewangan ini, penambahan dan klasifikasi sesetengan item dalam
        Penyata Kewangan telah dipinda. Sehubungan itu, angka-angka perbandingan untuk
        item-item terlibat telah diklasifikasikan semula supaya sejajar dengan persembahan
        tahun semasa.


            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                       LAPORAN TAHUNAN 2007
                                       87
     LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
       (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)
                     1,685,805   1,685,805
Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan      LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007
88
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
            (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)

               KUMPULANWANG PENGURUSAN
         PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007

                         KUMPULAN        PERDA
                          2007     2007   0   2006
                           RM      RM   0    RM


 PENDAPATAN                     9,504,605  9,504,605    5,641,806

 Pemberian Kerajaan Persekutuan           8,672,547  8,672,547    5,117,275
 Pendapatan Pelbagai                 832,058   832,058     524,531

 TOLAK: PERBELANJAAN

 EMOLUMEN                      4,766,516  4,766,516    4,379,180

 Gaji dan Upah                   2,943,554  2,943,554    2,509,597
 Elaun Tetap                    1,098,582  1,098,582     835,527
 Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan         513,919   513,919     439,787
 Elaun Lebih Masa                   197,528   197,528     116,994
 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain           12,933    12,933     477,275

 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN              3,881,340  3,881,340    2,463,704

 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup        369,750   369,750     342,502
 Pengangkutan Barang-Barang               2,420    2,420      2,286
 Perhubungan Utiliti                 386,564   386,564     362,899
 Sewaan                        93,094    93,094     66,193
 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan    137,668   137,668     124,196
 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain             250,921   250,921     175,345
 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil         1,926,571  1,926,571     534,256
 Perkhidmatan Ikhtisas dan Hospitaliti        530,758   530,758     692,077
 Pemberian Dalam Negeri                15,000    15,000     10,000
 Bayaran-Bayaran Lain                 168,594   168,594     153,950

 LAIN-LAIN PERBELANJAAN               1,086,412  1,086,412    1,592,231

 Pelupusan Harta                    9,878    9,878       -
 Susutnilai Harta Tetap               1,076,534  1,076,534    1,592,231

 JUMLAH PERBELANJAAN                9,734,268  9,734,268    8,435,115

 KELEBIHAN PENDAPATAN BAGI TAHUN
   SEBELUM CUKAI                  (229,663)  (229,663)   (2,793,309)

 Cukai                        (157,000)  (157,000)    (92,000)

 KELEBIHAN PENDAPATAN BAGI TAHUN
   SELEPAS CUKAI                  (386,663)  (386,663)   (2,885,309)
     Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan             LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                         LAPORAN TAHUNAN 2007
                                            89
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
          (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)
               KUMPULANWANG PEMBANGUNAN
             LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2007

                        KUMPULAN        PERDA
                         2007     2007       2006
                         RM      RM        RM


Hartanah, Loji dan Peralatan          159,678,908  159,678,908  132,598,736
Hartanah Pelaburan               33,024,005  33,024,005   32,836,126
Tanah Dipegang Untuk Pembangunan        142,666,933  142,666,933  118,157,180
Pelaburan Dalam Syarikat Subsidiari          -     250,000    122,500

                        335,369,846  335,619,846  283,714,542

ASET SEMASA

Hartanah Pembangunan               2,036,174   2,036,174    2,841,788
Inventori                    2,897,122   2,897,122    2,897,122
Penghutang Perniagaan              2,511,703   2,511,703    8,520,777
Deposit dan Prabayar                510,883    510,883     305,883
Penghutang Pelbagai               3,009,868   3,009,868    3,009,458
Cukai                         -       -     4,631,023
Simpanan Tetap                 65,729,227  65,500,000    35,250,000
Wang di Bank dan di Tangan            7,472,928   6,041,291    29,299,095

                        84,167,905  82,507,041    86,755,146

TANGGUNGAN SEMASA

Pemiutang Perniagaan               1,207,584   1,207,584     674,698
Pelbagai Pemiutang                 40,812     6,555      16,686
Deposit dan Bayaran Terakru           3,382,890   3,382,890    2,919,020
Bahagian Semasa Pinjaman             3,083,495   3,083,495    3,437,069
  Kerajaan Persekutuan
Cukai                       89,652     89,652       -

                         7,804,433   7,770,176    7,047,473

ASET BERSIH SEMASA               76,363,472  74,736,865    79,707,673

JUMLAH ASET BERSIH               411,733,318  410,356,711  363,422,215

DIBIAYAI OLEH:

Pemberian Kerajaan Persekutuan         257,368,404  257,368,404  210,395,231
Pemberian Kumpulanwang Rezab            548,381    548,381    548,381
Kelebihan Pendapatan Terkumpul         133,569,222  132,192,615  128,892,895

                        391,486,007  390,109,400  339,836,507

TANGGUNGAN JANGKA PANJANG DAN TERTUNDA:

Pinjaman Kerajaan Persekutuan          20,244,311  20,244,311    23,582,708
Cukai Tertunda                    3,000     3,000      3,000

                        20,247,311  20,247,311    23,585,708

JUMLAH PEMBIAYAAN               411,733,318  410,356,711  363,422,215
  Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
     LAPORAN TAHUNAN 2007
90
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
            (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)

               KUMPULANWANG PEMBANGUNAN
         PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007

                        KUMPULAN         PERDA
                         2007      2007      2006
                          RM       RM       RM


 PENDAPATAN                    18,486,488  18,097,773    45,899,363

 Hasil Projek-Projek Komersial              -       -       14,240
 Hasil Jualan Rumah                1,305,240   1,305,240    16,576,111
 Pemberian Kerajaan Persekutuan          11,684,595  11,684,595    24,743,495
 Faedah Simpanan Tetap               1,436,682   1,434,042     376,071
 Faedah Simpanan Semasa               111,315    111,315      50,574
 Jualan Tapak Industri                  -       -      546,500
 Sewaan dan Pajakan Tanah             2,912,476   2,912,476    2,469,442
 Sewaan Gerai                    305,140    305,140     266,225
 Jualan Hartanah, Loji dan Peralatan           -       -      336,415
 Pelbagai Hasil                   697,842    311,767     228,741
 Hutang Ragu Diterima Kembali             33,198    33,198       -
 Dividen Diterima                    -       -      291,549


 PERBELANJAAN                   13,378,161  14,366,053    32,246,339

 Kos Rumah Siap                   103,669    103,669    14,347,378
 Kos Tapak Industri                   -       -      467,554
 Faedah Atas Pinjaman Kerajaan Persekutuan     1,086,066   1,086,066    1,039,810
 Pelunasan Belanja Pembangunan          10,894,998  10,894,998    11,582,055
 Susutnilai                     789,443    789,443     791,011
 Pelupusan Harta                     -       -       89,202
 Pelupusan Faedah Projek Usahasama            -       -     2,463,112
 Hutang Ragu                       -       -      506,802
 Cukai dan Pelbagai                 503,985   1,491,877     959,415


 KELEBIHAN PENDAPATAN BAGI TAHUN
   SEBELUM CUKAI                 5,108,327   3,731,720    13,653,024

 Cukai                       (432,000)   (432,000)    (101,000)


 KELEBIHAN PENDAPATAN BAGI TAHUN
   SELEPAS CUKAI                 4,676,327   3,299,720    13,552,024
     Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                          LAPORAN TAHUNAN 2007
                                           9
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
          (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)

                KUMPULANWANG REzAB
            LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2007

                       KUMPULAN         PERDA
                        2007     2007       2006
                         RM      RM        RM


ASET SEMASA

Simpanan Tetap                  278,599     278,599    278,599


JUMLAH ASET BERSIH                278,599     278,599    278,599


DIBIAYAI OLEH:


Kelebihan Pendapatan Terkumpul          278,599     278,599    278,599


JUMLAH PEMBIAYAAN                278,599     278,599    278,599
   Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
    LAPORAN TAHUNAN 2007
92
          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
            (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)

                 KUMPULANWANG REzAB
         AKAUN PENGASINGAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2007

                        KUMPULAN          PERDA
                         2007      2007        2006
                         RM       RM         RM


 Kelebihan Akaun Pengasingan Terkumpul

 Baki Awal Pada 1 Januari             278,599    278,599      278,599


 TOLAK:


 Pengagihan Kepada Kumpulanwang Lain

 Kumpulanwang Amanah                  -        -         -


 Baki Akhir Pada 31 Disember            278,599    278,599      278,599
    Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan            LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG
                           LAPORAN TAHUNAN 2007
                                             93
         LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)
           (Ditubuhkan di Malaysia Mengikut Akta 282, 1983)

                 KUMPULANWANG AMANAH
             LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2007

                        KUMPULAN         PERDA
                         2007      2007       2006
                         RM       RM        RM


Terimaan Jangka Panjang              4,322,370   4,322,370     4,488,897


ASET SEMASA

Bahagian Semasa Bagi Terimaan Jangka Panjang    286,233    286,233      262,029
Simpanan Tetap                  6,000,000   6,000,000     9,500,000
Wang di Bank dan di Tangan            3,743,653   3,743,653     1,381,721

                         10,029,886  10,029,886    11,143,750

TANGGUNGAN SEMASA

Pemiutang Perniagaan                40,688      40,688     31,978
Pemiutang Pelbagai                   891       891      891
Deposit dan Bayaran Terakru            703,391     703,391    668,204

                          744,970     744,970    701,073

ASET BERSIH SEMASA                9,284,916   9,284,916    10,442,677

JUMLAH ASET BERSIH                13,607,286  13,607,286    14,931,574


DIBIAYAI OLEH:

Kumpulanwang Pinjaman               8,379,000   8,379,000     8,379,000
Akaun Amanah                   5,228,286   5,228,286     6,552,574

JUMLAH PEMBIAYAAN                13,607,286  13,607,286    14,931,574
   Penyata ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan nota-nota yang dikembarkan          LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG

								
To top