INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN JABATAN DAN

Document Sample
INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN JABATAN DAN Powered By Docstoc
					 INDEKS AKAUNTABILITI
 PENGURUSAN KEWANGAN
 KEMENTERIAN/ JABATAN
 DAN AGENSI KERAJAAN
PERSEKUTUAN DAN NEGERI
   Jabatan Audit Negara


               
INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN
    KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI
   KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI                            Muka
            Kandungan
                            Surat

Prakata                          

. Pemberan Ratng Berdasarkan Markah Keseluruhan    

. Tafsran Skor Dan Ratng                

3. Elemen Pengurusan Kewangan              3-9

  I.   Kawalan Pengurusan Organsas          3

  II.  Kawalan Bajet                  5

  III.  Kawalan Termaan                6

  IV.  Kawalan Perbelanjaan              6
  V.   Kawalan Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/
                             7
     Akaun Amanah Dan Depost
  VI.  Kawalan Pengurusan Aset, Inventor Dan Stor   8

  VII. Pengurusan Pelaburan               9

  VIII. Pengurusan Pnjaman               9

  IX.  Penyata Kewangan                9
                                
               PRAKATA
Buku n bertujuan untuk menerangkan perkara yang dlput dalam
melaksanakan Indeks Akauntablt (IA) Pengurusan Kewangan Kementeran/
Jabatan dan Agens Persekutuan dan Neger. Jabatan Audt Negara
memperkenalkan IA bertujuan untuk memudahkan pengukuran kualt
secara objektf bag pengurusan kewangan Kementeran, Jabatan dan Agens
Kerajaan. IA dsedakan selaras dengan teras RMK-9 mengukuhkan keupayaan
nsttus dan pelaksanaan dengan mengujudkan KPI bag mempertngkatkan
Sstem Penyampaan Perkhdmatan Awam. IA dber berdasarkan kepada
tahap pematuhan peraturan kewangan berhubung dengan kawalan terhadap
pengurusan, bajet, termaan, perbelanjaan, pengurusan kumpulan wang
amanah/akaun amanah dan depost serta aset, nventor dan stor. Dengan
pelaksanaan IA n, anya boleh membantu mewujudkan budaya kerja
berasaskan amalan terbak untuk menngkatkan kecekapan pengurusan
kewangan. Selan tu, budaya membetulkan (kelemahan) yang basa dan
membasakan (amalan) yang betul bukan sahaja dapat mempertngkatkan
tahap pengurusan kewangan Kementeran/Jabatan dan Agens Kerajaan
Persekutuan dan Neger malah aspek ntegrt, keutuhan dan akauntablt
yang dtekankan oleh Y.A.B. Perdana Menter akan dapat dcapa.
Jabatan Audt Negara


Oktober 2007

 1.    PEMBERIAN RATING BERDASARKAN MARKAH
      KESELURUHANPengurusan Kewangan Kementeran/Jabatan dan Agens Kerajaan Persekutuan
adalah dnla berdasarkan krtera bag setap ndkator yang dtetapkan. Hasl
penlaan akan dberkan skor d antara hngga 4. Skor yang dperoleh akan
djumlahkan berasaskan wajaran yang dtetapkan bag mendapatkan markah
keseluruhan. Darpada markah keseluruhan yang dperoleh, Kementeran/Jabatan
dan Agens Kerajaan Persekutuan dan Neger akan dberkan ratng atau tahap
Indeks Akauntablt sepert berkut:


              MARKAH
     TAHAP                       RATING
             KESELURUHAN


    SANGAT BAIK      90% -00%
                            
     BAIK        70% - 89%
                             
    MEMUASKAN       50% - 69%
                              
 TIDAK MEMUASKAN       49% Ke bawah
                               
                                        
2.  TAFSIRAN SKOR DAN RATING
   TAHAP  SKOR              TAFSIRAN
           • Objektf setap elemen yang dnla sentasa dcapa dan
            member mpak yang bak.
           • Pematuhan sepenuhnya kepada undang-undang dan
            peraturan.
           • Pelaksanaan melebh pawaan dtetapkan.
           • Pengaghan tugas dber dengan teratur, jelas dan sembang.
           • Kawalan dalaman keseluruhannya berkesan dan boleh
            dcontoh.
SANGAT BAIK  4
           • Pemantauan/penyelaan keseluruhannya berkesan dan
            boleh dcontoh.
           • Ada melaksanakan novas/pembaharuan bag
            menngkatkan kualt/produktvt kerja.
           • Tada keperluan untuk ambl tndakan pembetulan.
           • Boleh djadkan penanda aras bag Kementeran/Jabatan
            dan Agens lan.

           • Objektf setap elemen yang dnla dcapa.
           • Memenuh keperluan undang-undang dan peraturan yang
            dtetapkan.
           • Pelaksanaan memenuh pawaan dtetapkan.
           • Pengaghan tugas dber dengan teratur dan jelas.
   BAIK   3
           • Kawalan dalaman mencukup dan dpatuh sepenuhnya.
           • Pemantauan dan penyelaan terhadap aktvt mencukup.
           • Tdak perlu tndakan pembetulan, memada dengan
            tndakan penambahbakan.

           • Sebahagan objektf dalam elemen yang dnla tdak dcapa.
           • Patuh kepada undang-undang dan sebahagan peraturan
            utama yang dtetapkan.
           • Pelaksanaan kadangkala memenuh pawaan dtetapkan.
           • Pengaghan tugas dber hanya untuk elemen utama.
           • Kawalan dalaman mencukup tetap tdak dlaksanakan
MEMUASKAN   
            secara konssten.
           • Pemantauan/penyelaan terhadap aktvt utama sahaja
            dbuat.
           • Tndakan susulan perlu dambl oleh pegawa yang dber
            tanggungjawab.

           • Semua atau sebahagan besar objektf elemen yang dnla
            tdak dcapa.
           • Tdak mematuh sebahagan besar darpada undang-undang
            dan peraturan utama yang dtetapkan.
           • Pelaksanaan lazmnya tdak memenuh pawaan dtetapkan.
           • Pengaghan tugas tdak teratur dan tdak jelas.
 TIDAK       • Satu atau lebh darpada kawalan dalaman utama tdak
        
MEMUASKAN       dlaksanakan menyebabkan keadaan tdak terkawal.
           • Pemantauan/penyelaan hanya sedkt /tada atau tdak
            konssten terhadap aktvt utama menyebabkan kerugan/
            pembazran.
           • Tndakan susulan perlu dambl segera/drujuk kepada
            pengurusan segera.


   3.  ELEMEN PENGURUSAN KEWANGAN

Bag membolehkan pegawa memastkan semua urusan kewangan d Kementeran/
Jabatan dan Agens Kerajaan Persekutuan dan Neger dlaksanakan dengan cekap,
berkesan dan tdak ada pembazran, elemen berkut telah dsedakan sebaga panduan
pegawa. Pegawa Pengawal dnashatkan untuk menentukan elemen-elemen n
dlaksanakan dengan sempurna.

  (I) KAWALAN PENGURUSAN ORGANISASI
   ELEMEN            KRITERIA             CATATAN
           • Carta organsas lengkap dan kemas
            kn dengan mengambl kra semua
            perjawatan yang dluluskan.
 Struktur Organsas • Perjawatan bag pengurusan           Semua
            atasan ds dengan pegawa yang
            berkelayakan dan berpengalaman.

            •  Pemerksaan mengejut djalankan
              oleh Ketua Jabatan bag memastkan
  Pemerksaan
              wang awam sentasa dalam keadaan      Semua
   Mengejut
              selamat.

            •  Perlantkan Pengerus dan ahl
              Lembaga mengkut Akta Tubuh.
            •  Mesyuarat mengkut terma dan syarat.
                                   Agens
            •  Kehadran ahl Lembaga dalam
 Lembaga Pengarah                         Persekutuan/
              mesyuarat.
                                  Neger sahaja
            •  Agenda mesyuarat, keputusan dan
              tndakan berkesnambungan.

            •  Jawatan ds mengkut waran
              perjawatan.
            •  Semua perjawatan yang dluluskan
              telah ds.
            •  Pelan peralhan tugas dsedakan.
 Pengurusan Sumber
            •  Pengsan perjawatan mengkut       Semua
   Manusa
              kelayakan dan pengalaman.
            •  Lathan drancang dan dberkan
              kepada pegawa yang terlbat dengan
              pengurusan kewangan.

            •  Perlantkan pengerus dan ahl.
            •  Blangan mesyuarat mengkut terma
              dan syarat.
  Jawatankuasa
            •  Kehadran ahl jawatankuasa.        Semua
   Pengurusan
            •  Agenda mesyuarat, keputusan dan
              tndakan berkesnambungan.


                                          3
    ELEMEN              KRITERIA          CATATAN
             •  Keahlan jawatankuasa mengkut
               pekellng.
             •  Kekerapan bermesyuarat.
   Jawatankuasa
             •  Kehadran ahl jawatankuasa.
    Pengurusan
             •  Agenda mesyuarat, keputusan dan      Semua
   Kewangan Dan
               tndakan.
     Akaun
             •  Laporan Suku Tahunan d hantar
               kepada Phak Berkuasa berkenaan.

             •  Keahlan jawatankuasa dan blangan
               mesyuarat mengkut pekellng.
                                    Agens
             •  Kehadran ahl jawatankuasa.
  Jawatankuasa Audt                       Persekutuan/
             •  Agenda mesyuarat, keputusan dan
                                  Neger sahaja
               tndakan berkesnambungan.

             •  Keahlan jawatankuasa mengkut
               pekellng.              Kementeran/
   Jawatankuasa    •  Kekerapan bermesyuarat          Jabatan/
    Tadbr Urus    •  Agenda mesyuarat , keputusan dan     Agens
               tndakan berkesnambungan.       Berkenaan

             •  Pengerus dan ahl yang dlantk
               mempunya kelayakan dalam bdang
               yang berkatan.
                                    Agens
   Jawatankuasa    •  Blangan mesyuarat mengkut terma
                                  Persekutuan/
    Pelaburan      dan syarat.
                                  Neger sahaja
             •  Agenda mesyuarat, keputusan dan
               tndakan berkesnambungan.

             •  Keahlan jawatankuasa mengkut
   Jawatankuasa      pekellng.
    Perolehan    •  Kehadran ahl jawatankuasa pada
   (Tender/Sebut     setap mesyuarat.             Semua
     Harga)     •  Agenda mesyuarat, keputusan dan
               tndakan berkesnambungan.

             •  Penubuhan Unt Audt Dalam.
             •  Rancangan Audt Tahunan dsedakan.
             •  Pelaksanaan tugas pengaudtan     Kementeran/
               mengkut perancangan.          Jabatan/
   Unt Audt Dalam
             •  Laporan dbentangkan d          Agens
               Jawatankuasa Audt/ Jawatankuasa    Berkenaan
               Pengurusan Kewangan Dan Akaun.

             •  Dtubuhkan dan bermesyuarat setap 3
               bulan.
   Jawatankuasa
             •  Laporan Suku Tahun dsedakan
    Keutuhan                            Semua
               dengan lengkap dan dserahkan
    Pengurusan
               kepada Phak Berkuasa.


4
  ELEMEN              KRITERIA            CATATAN
           •  Dtubuhkan dan bermesyuarat setap 3
                                  Kementeran/
              bulan.
 Jawatankuasa                            Jabatan/
           •  Laporan Suku Tahun dsedakan dan
 Pembangunan                             Agens
              dkemukakan kepada Phak Berkuasa.
                                  Berkenaan
           •  Manual Pengguna dsedakan, lengkap
              dan kemas kn.
                                  Kementeran/
           •  Laporan dkeluarkan secara haran,
Sstem Perakaunan                          Jabatan/
              bulanan dan tahunan.
  Berkomputer                            Agens
           •  Laporan dkeluarkan tepat pada
                                  Berkenaan
              masanya.

           •  Manual Prosedur Kerja dan Fal Meja   Kementeran/
 Manual Prosedur      dsedakan dengan lengkap dan kemas    Jabatan/
Kerja Dan Fal Meja    kn.                   Agens
                                  Berkenaan
                                  Kementeran/
MS ISO 900-000   •  MS ISO 900-000 dsedakan dengan    Jabatan/
  (jka ada)       lengkap dan kemas kn.          Agens
                                  Berkenaan
  Inovas/
Pembaharuan Dan    •  Mendapat pengktrafan perngkat
                                   Semua
 Penganugerahan      Neger/ Kebangsaan/ Luar Negara.


 (II) KAWALAN BAJET

  ELEMEN               KRITERIA           CATATAN
           •  Dsedakan dan dluluskan mengkut
              undang-undang yang dtetapkan.
Penyedaan Bajet   •	  Cadangan	disokong	dengan	justifikasi	   Semua
              yang jelas.

           •  Pendapatan dan perbelanjaan
 Kawalan Bajet                            Semua
              mengkut unjuran alran tuna.
                                  Kementeran/
           •  Peruntukan telah daghkan mengkut
  Pengaghan                            Jabatan/
              kelulusan dan peraturan yang
  Peruntukan                             Agens
              dtetapkan.
                                  Persekutuan
  Kelulusan
           •  Waran pndah peruntukan telah
Vremen/ Pndah/
              duruskan mengkut peraturan yang     Semua
  Tambahan
              dtetapkan.
  Peruntukan
  Pemantauan                           Kementeran/
  Kemajuan     •  Memastkan kemajuan kerja         Jabatan/
  / Prestas       pelaksanaan projek .            Agens
 Perbelanjaan                           Berkenaan
           •  Laporan sedakan dengan kemas kn
  Pelaporan                             Semua
              dan betul.

                                         5
   (III) KAWALAN TERIMAAN
    ELEMEN            KRITERIA          CATATAN
            •  Borang hasl telah dsenggarakan
              dengan kemas kn dan teratur.
  Kawalan Borang
            •  Borang hasl belum dgunakan telah   Semua
    Hasl
              dsmpan dengan selamat.

            •  Semua penerma wang awam telah
              mendapat kelulusan bertuls dan
              daftar dselenggarakan.
            •  Semua kutpan adalah mengkut
              kadar yang dbenarkan.
  Penermaan Hasl                       Semua
            •  Mewujudkan cr-cr keselamatan
              semasa kutpan.
            •  Semua penermaan telah drekodkan
              mengkut peraturan yang dtetapkan.

            •  Pungutan dmasukkan ke bank
              dengan segera.
    Kemasukan    •  Pegawa yang bertanggungjawab
                                 Semua
  Pungutan Ke Bank    memastkan ketepatan pungutan
              yang dbankkan.

            •  Akaun Tuna Bulanan telah
              dsedakan dengan lengkap dan
              kemas kn mengkut peraturan yang
    Kawalan
              dtetapkan.
    Perakaunan                         Semua
            •  Semua laporan yang dkeluarkan
   Termaan/Hasl
              oleh Pejabat Perakaunan dsahkan
              ketepatannya oleh Pejabat Pembayar.

            •  Penyata Tunggakan Hasl/Penyata
              Akaun Belum Terma dsedakan
   Akaun Belum     dengan lengkap dan kemas kn.
                                 Semua
    Terma     •  Kaedah pengesahan tunggakan hasl
              telah dwujudkan dengan sstematk.

   (IV) KAWALAN PERBELANJAAN
    ELEMEN             KRITERIA          CATATAN
            •  Semua urus naga perbelanjaan telah
              dperakaunkan dengan teratur dan
              kemas kn.
    Kawalan
            •  Penyata Penyesuaan Perbelanjaan/   Semua
   Perakaunan
              Bank telah dsedakan dengan kemas
              kn.
6
  ELEMEN             KRITERIA          CATATAN
          •  Jawatankuasa pengurusan perolehan
            dwujudkan mengkut peraturan
            yang dtetapkan.
  Pengurusan
          •  Kaedah dan tatacara perolehan     Semua
  Perolehan
            mematuh peraturan yang
            dtetapkan.

          •  Semua bayaran telah mematuh
            peraturan yang dtetapkan.
          •  Daftar Pembayaran telah
            dselenggarakan mengkut peraturan
 Pengurusan      yang dtetapkan.
                                Semua
 Pembayaran    •  Daftar Bl dsenggarakan dengan
            teratur peraturan yang dtetapkan.
          •  Bayaran Pukal telah duruskan
            mengkut peraturan yang dtetapkan.

          •  Wang Panjar dgunakan mengkut
            tujuan dan peraturan yang
Pengurusan Panjar    dtetapkan.
                                Semua
 Wang Runct    •  Semua rekod telah dselenggarakan
            mengkut peraturan yang dtetapkan.

 (V) KAWALAN PENGURUSAN KUMPULAN WANG AMANAH/
  AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
          •  Semua akaun dkemukakan untuk
            pengaudtan mengkut tempoh yang
 Pengurusan
            dtetapkan.
Kumpulan Wang
          •  Memastkan pengurusan akaun telah   Semua
Amanah/ Akaun
            dselenggarakan mengkut peraturan
  Amanah
            yang dtetapkan.

          •  Daftar Pnjaman telah
 Pengurusan
            dselenggarakan dengan lengkap dan
Kumpulan Wang                         Semua
            kemas kn.
  Pnjaman
          •  Daftar depost dselenggarakan
            dengan lengkap dan kemas kn.
Pengurusan Akaun  •  Proses pewartaan dambl terhadap
                                Semua
   Depost      depost yang tdak dtuntut/tdak
            dperlukan melebh bulan.
                                    7
   (VI) KAWALAN PENGURUSAN ASET, INVENTORI DAN
   STOR
            •  Mewujudkan Unt Pengurusan
              Aset bag mengurus semua perkara
                                 Kementeran/
              berkatan pengurusan aset.
                                  Jabatan/
   Kawalan Umum   •  Mengemukakan semua laporan
                                  Agens
              berkatan pengurusan aset kepada
                                 Berkenaan
              phak yang bertanggungjawab.

            •  Pegawa Penerma dlantk bag
              menerma dan mengesahkan aset
                                 Kementeran/
              yang dterma.
                                  Jabatan/
   Penermaan    •  Memastkan aset/bekalan pejabat
                                  Agens
              diterima	menepati	spesifikasi	dan	
                                 Berkenaan
              kualt yang dtetapkan.

            •  Aset ddaftarkan dalam tempoh yang
              dtetapkan dar tarkh pengesahan
                                 Kementeran/
              penermaan.
                                  Jabatan/
   Pendaftaran   •  Semua daftar aset telah
                                  Agens
              dselenggarakan dengan kemas kn
                                 Berkenaan
              dan betul.

            •  Aset telah dgunakan bag tujuan
              rasm sahaja.
            •  Aset telah dsmpan d tempat yang  Kementeran/
   Penggunaan,
              selamat dan sesua.          Jabatan/
  Penympanan Dan
            •	  Pemeriksaan	Aset/Verifikasi	Stok	    Agens
  Pemerksaan Aset
              dlaksanakan mengkut peraturan    Berkenaan
              yang dtetapkan.

            •  Menyedakan Senara Aset yang
              memerlukan penyenggaraan dengan
              lengkap dan kemas kn.
                                 Kementeran/
            •  Menyedakan program
   Penyenggaraan                         Jabatan/
              penyenggaraan dan memastkan
     Aset                           Agens
              dlaksanakan mengkut jadual.
                                 Berkenaan
            •  Kenderaan dsenggarakan mengkut
              tempoh yang dtetapkan.

            •  Pegawa Pengawal telah melantk
              Lembaga Pemerksa.          Kementeran/
            •  Lembaga Pemerksa menyedakan     Jabatan/
    Pelupusan
              jadual pemerksaan kepada Urus     Agens
              seta Pelupusan.           Berkenaan
8
  ELEMEN             KRITERIA          CATATAN
          •  Pegawa melaporkan kehlangan
             kepada Ketua Jabatan dengan serta-
             merta.                Kementeran/
 Kehlangan Dan   •  Menyedakan Laporan Awal dan      Jabatan/
  Hapus kra      mengemukakan kepada Pegawa       Agens
             Pengawal mengkut tempoh yang     Berkenaan
             dtetapkan.

(VII) PENGURUSAN PELABURAN
          •  Kuasa untuk melabur mengkut Akta.
          •  Pelaburan d buat oleh pegawa yang
             dber kuasa.
                                 Agens
  Pengurusan    •  Pelaburan dakaunkan dan ddaftar
                                Persekutuan/
  Pelaburan      dengan lengkap dan kemas kn.
                                Neger sahaja
          •  Pelaburan dbuat mengkut jadual
             kelulusan.

(VIII) PENGURUSAN PINJAMAN
          •  Kuasa untuk memnjam.
          •  Kuasa untuk member pnjaman
             kepada agens luar dan subsdar.    Agens
  Pengurusan
          •  Rekod pnjaman lengkap, teratur dan  Persekutuan/
  Pnjaman
             kemas kn.              Neger sahaja
          •  Perjanjan Pnjaman dsedakan.

(IX) PENYATA KEWANGAN
          •	  Surplus/(Defisit)	atau	Untung/
                                 Agens
             (Rug).
Prestas Kewangan                       Persekutuan/
          •  Nsbah Kecaran (:)
                                Neger Sahaja
          •  Penyerahan Penyata Kewangan
             mengkut tempoh yang dtetapkan.
          •  Jens Sjl Tanpa Teguran        Agens
  Penyerahan
          •  Penyerahan Laporan Tahunan ke     Persekutuan/
Penyata Kewangan
             Phak Berkuasa terlbat mengkut   Neger Sahaja
             tempoh yang dtetapkan.
                                        9
   JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA
   No. 5, Aras - 5, Persaran Perdana
   Presnt 
   658 Putrajaya
   Malaysa
   Tel       :    ++603-88899000
   Fax       :    ++603-8888970
   Laman Web    :    http://www.audt.gov.my