LAPORAN SUKU TAHUN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN by peisty474

VIEWS: 1,623 PAGES: 41

									                 KEMENTERIAN KEWANGAN

        PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 10 TAHUN 2008


Semua Ketua Setiausaha Kementerian
Semua Ketua Jabatan Persekutuan
Semua Ketua Badan Berkanun Persekutuan


         PENUBUHAN, PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
       JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN
           DI AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN


TUJUAN

1. Pekeliling ini bertujuan untuk:

   i.   Menjelaskan mengenai penubuhan, peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa
      Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) di semua agensi kerajaan;

   ii.  Menetapkan format penyediaan laporan JPKA yang seragam dan menyeluruh; dan

   iii.  Memantapkan keberkesanan dan pemantauan tadbir urus JPKA secara menyeluruh
      bagi mengenalpasti, menangani serta mengurangkan isu pengurusan kewangan dan
      akaun.

LATAR BELAKANG

2. Penubuhan JPKA adalah selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet
Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan Bil. 1 Tahun 1995 supaya JPKA ditubuhkan di setiap
Pusat Tanggungjawab (PTJ) untuk membantu agensi mengawasi, memantau dan menyelia semua
urusan kewangan agar berjalan lancar dan menepati peraturan yang telah ditetapkan.

3. Selaras dengan keputusan tersebut, PP 8/2004 iaitu mengenai penubuhan JPKA telah
dikeluarkan. Walau bagaimanapun, Pekeliling tersebut lebih memberi tumpuan kepada penubuhan
dan pelaporan JPKA dan kurang menekankan aspek keberkesanan dan pemantauan dalam
menangani isu kewangan dan akaun yang berbangkit.
                   1
4. Laporan Ketua Audit Negara sering membangkitkan kelemahan-kelemahan pengurusan
kewangan dan akaun khususnya dalam perkara-perkara berikut :-

   i.   Pengurusan bajet;
   ii.   Pengurusan perakaunan;
  iii.   Pengurusan pungutan dan tunggakan hasil;
  iv.   Pengurusan perolehan;
   v.   Kelewatan penyediaan dan pembentangan penyata kewangan dan laporan tahunan
       Badan-Badan Berkanun; dan
  vi.   Pengurusan aset dan stor.

5. Bagi menangani kelemahan di atas, penglibatan pihak pengurusan atasan dalam hal-hal
berkaitan pengurusan kewangan dan akaun adalah diperlukan. Penubuhan JPKA secara langsung
akan membantu Ketua Agensi memantapkan lagi pengurusan kewangan dan akaun di agensi-agensi
kerajaan.

TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN

Penubuhan Jawatankuasa

6. Satu Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun hendaklah ditubuhkan di semua agensi
kerajaan.

Keahlian Jawatankuasa

7. Di Peringkat Kementerian/Jabatan

Ahli-ahli Jawatankuasa di peringkat Kementerian dan Jabatan hendaklah dilantik oleh
Pegawai Pengawal yang terdiri daripada pegawai-pegawai seperti berikut:

Pengerusi       :   Ketua Setiausaha/Ketua Pengarah
Pengerusi Ganti    :   Timbalan Ketua Setiausaha Kanan/ Timbalan Ketua Setiausaha
               /Timbalan Ketua Pengarah
Setiausaha      :   Setiausaha/Ketua Bahagian Kewangan
Ahli         :   i. Semua Ketua Bahagian
               ii. Ketua /Pegawai Audit Dalam
               iii. Akauntan/Pegawai Perakaunan
               iv. Pegawai-pegawai lain yang sesuai
                    2
8. Di Peringkat Jabatan Persekutuan Negeri/Badan Berkanun Persekutuan (BBP)/PTJ

Pengerusi       :   Ketua Pengarah/ Ketua Pejabat/
               Ketua Eksekutif
Setiausaha       :   Ketua Bahagian/Unit Kewangan
Ahli          :   i.  Semua Ketua Bahagian/Unit
               ii. Ketua/Pegawai Audit Dalam/Wakil Jawatankuasa Audit
               iii. Akauntan/Pegawai Perakaunan
               iv. Pegawai-pegawai lain yang sesuai

TAKRIFAN

9. PTJ adalah mana-mana pejabat yang merupakan pemegang waran Kerajaan Persekutuan yang
mempunyai kuasa berbelanja dan membuat pengagihan waran kepada Pusat Kos di bawah
tanggungannya.

10. Pegawai Pengawal adalah merupakan Ketua Setiausaha atau Ketua Pengarah.

11. Bagi Kementerian/Jabatan/BBP yang tidak mempunyai Unit Audit Dalam, pegawai-pegawai
berkenaan lain yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugas pengauditan hendaklah
menjadi wakil dalam JPKA.

Pengecualian Jawatankuasa

12.    PTJ-PTJ berikut diberikan pengecualian untuk menubuhkan JPKA iaitu:

  i.    Bahagian-bahagian di peringkat Ibu Pejabat / Kementerian; dan

  ii.    Bilangan anggota PTJ yang kurang dari 10 orang.

Walau bagaimanapun, PTJ-PTJ tersebut masih dikehendaki untuk mengemukakan Laporan
Suku Tahun JPKA ke Peringkat Jabatan / Negeri.

Bidang Tugas Jawatankuasa

13. Jawatankuasa ini membantu Pegawai Pengawal untuk mengawasi, mengesan dan menyelia
semua urusan kewangan dan akaun supaya berjalan lancar dan menepati kehendak Akta Prosedur
Kewangan 1957, Arahan Perbendaharaan, Pekeliling dan Surat Pekeliling yang berkaitan. Perkara-
perkara yang dibincangkan di dalam mesyuarat JPKA adalah seperti Lampiran I.
Bidang tugas Jawatankuasa pula meliputi:

  i.    Pengurusan bajet;
  ii.    Pengurusan perakaunan (Buku Vot, Akaun Panjar, Pendahuluan Diri/Pelbagai dan
       Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/Akaun Deposit);
  iii.   Pengurusan perolehan;
  iv.    Pengurusan pungutan dan tunggakan hasil;

                      3
  v.   Pengurusan aset dan stor;
  vi.  Penyediaan dan pembentangan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan, tindakan
     susulan terhadap Laporan Audit Dalam dan Laporan Ketua Audit Negara; dan
  vii.  Latihan untuk pegawai dan kakitangan yang mengurus hal-hal kewangan dan akaun.

MODUS OPERANDI

Kekerapan Mesyuarat

14. Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali selepas tamat
tempoh sesuatu suku tahun bagi mengelakkan perbincangan mesyuarat tidak menyeluruh dan
kemungkinan terlepas pandang isu-isu penting yang perlu dibincangkan.

Penyediaan Laporan Suku Tahun

15. Pegawai Pengawal Kementerian/ Jabatan Persekutuan hendaklah mengemukakan laporan
JPKA yang menyeluruh dan disatukan meliputi semua laporan PTJ dan Badan Berkanun
Persekutuan di bawah kawalannya kepada Perbendaharaan Malaysia, Bahagian Kawalan dan
Pemantauan dengan menggunakan format Lampiran II seperti berikut:

        Laporan             Tarikh Akhir
        Suku  Pertama         15  Mei
        Suku  Kedua          15  Ogos
        Suku  Ketiga          15  November
        Suku  Keempat         15  Februari

16. Pegawai Pengawal hendaklah mengemukakan minit mesyuarat peringkat Kementerian/Jabatan
Persekutuan berserta laporan suku tahun JPKA tersebut.

17. Semua PTJ dan Badan Berkanun hendaklah mengemukakan Laporan Suku Tahun kepada
Jawatankuasa di peringkat Kementerian/Jabatan menggunakan format seperti Lampiran III.

PENGUATKUASAAN PEKELILING

Pemantauan

18. Laporan Suku Tahun JPKA seperti di Lampiran II dan III yang lengkap hendaklah disediakan
untuk dibincangkan di dalam mesyuarat JPKA.

19. Laporan Suku Tahun yang tidak lengkap akan dipulangkan semula oleh Perbendaharaan.
Tarikh baru penerimaan laporan yang lengkap dikira sebagai tarikh terima.

20. Hanya Pengerusi mesyuarat sahaja dibenarkan untuk menandatangani laporan JPKA sebelum
dikemukakan ke Perbendaharaan.
                    4
21. Garis panduan seperti Lampiran IV boleh digunakan oleh Kementerian/Jabatan bagi JPKA
membincangkan secara mendalam sesuatu aspek di bawah bidang kuasanya seperti di
perenggan 13. Garis panduan ini hanyalah sebagai rujukan Kementerian/Jabatan/BBP dan tidak
perlu dikemukakan kepada Perbendaharaan.

22. Kepatuhan kepada keperluan Pekeliling ini diambil kira sebagai salah satu aspek
Key Performance Indicators (KPI) bagi kenaikan pangkat Pegawai Pengawal dan di dalam
pemberian Star Rating kepada Kementerian/Jabatan/BBP.

23. Laporan Keberkesanan JPKA dalam menangani masalah kewangan akan disediakan dan
dibentangkan oleh Perbendaharaan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai
Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK) setiap tahun yang dipengerusikan oleh YAB Perdana
Menteri.

Penguatkuasaan

24. Peraturan ini hendaklah dilaksanakan oleh Kementerian/Jabatan dan berkuatkuasa mulai dari
tarikh Pekeliling ini. Semua Pegawai Pengawal hendaklah mempastikan supaya setiap PTJ dan
Badan-badan Berkanun di bawah kawalannya menerima dan melaksanakan Pekeliling ini.

25. Dengan berkuatkuasanya pekeliling ini, maka Pekeliling Perbendaharaan Bil 8 Tahun
2004 adalah di batalkan.

26. Bahagian Kawalan dan Pemantauan, Perbendaharaan Malaysia boleh dihubungi untuk
penjelasan lanjut mengenai Pekeliling ini.

               "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,
(Tan Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah)
Ketua Setiausaha Perbendaharaan


16 Julai 2008

s.k. Ketua Setiausaha Negara
   Ketua Audit Negara
   Akauntan Negara Malaysia
   Semua Setiausaha Kerajaan Negeri
   Semua Pegawai Kewangan Negeri                    5
                                           Lampiran I
                                      (PP Bil. 10 Tahun 2008)

PERKARA-PERKARA DIBINCANGKAN          OLEH   JAWATANKUASA      PENGURUSAN
KEWANGAN DAN AKAUN

Senarai ini mengandungi perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh Jawatankuasa Pengurusan
Kewangan dan Akaun. Bagi tujuan ini setiap JPKA perlu mempunyai mekanisme untuk
mengesan/memastikan semua perkara-perkara tersebut di bawah dilaksanakan mengikut peraturan
semasa dan menyelesaikan sebarang masalah berbangkit dalam mesyuarat JPKA. Bagi Badan-badan
Berkanun di mana perlu, perkara-perkara berkaitan hendaklah disesuaikan mengikut keadaan di
Badan-badan Berkanun.

1.  Pengurusan Bajet

   i.   Meneliti perancangan agihan peruntukan Kementerian/Jabatan;

   ii.   Mengkaji prestasi perbelanjaan keseluruhan Kementerian/Jabatan dan mengesan
       kekurangan/kelebihan peruntukan;

   iii.  Memastikan supaya Laporan Perbelanjaan Suku Tahun (perbelanjaan mengurus dan
       pembangunan) yang dikehendaki oleh Surat Pekeliling mengenai Garis Panduan Bagi
       Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahunan dikemukakan kepada Perbendaharaan
       Malaysia (Bahagian Belanjawan) dalam tempoh yang ditetapkan;

   iv.   Meneliti perancangan untuk menggunakan lebihan bagi menampung kekurangan
       secara agihan semula dan pindah peruntukan;

   v.   Menentukan semua perbelanjaan yang dilakukan adalah selaras dengan kelulusan yang
       telah diperolehi;

   vi.   Menentukan semua perbelanjaan mematuhi tatacara perolehan yang ditetapkan;

   vii.  Menentukan peruntukan adalah mencukupi untuk menampung perbelanjaan;

   viii.  Menentukan semua bil dibayar dalam tempoh 14 hari;

   ix.   Menentukan semua bil disokong dengan butir-butir lengkap;

   x.   Menentukan pembayaran bil di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a) dan Arahan
       Perbendaharaan 59 diselesaikan; dan

   xi.   Menentukan Laporan Kelewatan Bayaran Bil dikemukakan ke Perbendaharaan secara
       bulanan.
2.  Pengurusan Perakaunan

   i.   Menentukan buku vot diselenggarakan mengikut Tatacara Penyelenggaraan Buku Vot
      dengan betul dan kemaskini;

   ii.  Menentukan penyata penyesuaian buku vot dengan penyata perbelanjaan terperinci
      Jabatan Akauntan Negara/Bank dibuat tiap-tiap bulan;

   iii.  Menentukan penyata perbelanjaan bulanan/tahunan disahkan;

   iv.  Menentukan semua teguran/naziran eSPKB diambil tindakan dan kesalahan yang sama
      tidak berulang;

   iv.  Menentukan akaun Panjar Wang Tunai diuruskan mengikut Arahan Perbendaharaan
      dan peraturan-peraturan yang ditetapkan seperti berikut :

      (a) Penyata Pengesahan Baki Akaun Panjar disediakan;
      (b) Penyata Penyesuaian bagi baki mengikut rekod pemegang panjar (kecuali Panjar
        Wang Runcit) dan baki mengikut penyata JAN/Bank disediakan tiap-tiap bulan;
        dan
      (c) Sijil Perakuan Panjar dan Dokumen sokongan dikemukakan untuk diaudit.

   v.   Menentukan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/Akaun Deposit diuruskan
      mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan seperti berikut :

      (a) Penyata kewangan bagi Kumpulan Wang Amanah, Penyata Terimaan dan Bayaran
         bagi Akaun Amanah perlu disediakan dan dikemukakan untuk diaudit;
      (b) Penyata Penyesuaian Baki mengikut rekod Pegawai Pengawal Pengawal dengan
         baki mengikut JAN/Bank disediakan tiap-tiap bulan;
      (c) Senarai baki individu bagi Akaun Deposit dan Akaun Amanah
         disediakan/dikemaskini dan dikemukakan untuk diaudit;
      (d) Tindakan yang sesuai diambil ke atas akaun-akaun yang tidak bergerak selaras
         dengan peraturan semasa; dan
      (e) Kumpulan Wang Amanah, Akaun Amanah dan Akaun Deposit mestilah tidak
        berbaki debit pada bila-bila masa.

   vi.  Pendahuluan Diri/Pelbagai:

      (a) Catatan pada daftar dikemaskinikan;
      (b) Senarai pegawai yang masih belum membayar balik pendahuluan disediakan; dan
      (d) Tindakan mengutip balik/potongan gaji dilaksanakan.
3.  Pengurusan Pungutan Dan Tunggakan Hasil

   i.   Menyemak dan mengesahkan hasil dikutip dalam tempoh ditetapkan;

   ii.   Menentukan resit dikeluarkan bagi semua kutipan hasil;

   iii.  Menentukan semua kutipan dibankkan dengan segera;

   iv.   Menentukan buku-buku resit, lesen dan lain-lain yang belum digunakan disimpan
       dengan selamat;

   v.   Menentukan kadar-kadar bayaran telah mendapat kelulusan sewajarnya;

   vi.   Mengkaji semula kadar-kadar bayaran dari masa ke semasa supaya munasabah dan
       berpatutan;

   vii.  Mengambil tindakan dan penguatkuasaan untuk memastikan hasil dapat dikutip
       dengan segera;

   viii.  Menentukan Penyata Akaun Belum Terima disediakan dan dikemukakan kepada
       JANM mengikut peraturan semasa;

   ix.   Mengambil tindakan untuk mengutip tunggakan hasil supaya tunggakan hasil sentiasa
       terkawal; dan

   ix.   Menyemak dan mengesahkan penyata penyesuaian buku tunai dengan penyata hasil
       terperinci Jabatan Akauntan Negara (JAN).

4.  Pengurusan Perolehan

   i.   Meneliti perancangan tahunan dan perancangan awal perolehan Kementerian/Jabatan
       serta menyemak prestasi perolehan yang telah dilaksanakan berdasarkan perancangan
       tersebut;

   ii.   Memastikan semua urusan berkaitan perolehan Kerajaan adalah berdasarkan amalan
       tadbir urus baik (good governance practices) dengan mematuhi prinsip-prinsip
       perolehan Kerajaan dan semua dasar semasa Kerajaan;

   iii.  Memastikan peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa dipatuhi sepenuhnya,
       termasuk perolehan bagi item Kontrak Pusat dan Kontrak Pusat Sistem Panel;

   iv.   Memastikan syarikat/kontraktor yang mengambil bahagian dalam perolehan Kerajaan
       berdaftar dengan Kementerian Kewangan bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan
       serta berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan
       Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) bagi perolehan kerja;
   v.   Memastikan penilaian teknikal dan kewangan yang dibuat ke atas tender adalah yang
       terbaik dan paling menguntungkan (best value for money) kepada Kerajaan serta
       dilaksanakan secara telus;

   vi.   Memastikan Lembaga Perolehan dan Jawatankuasa Sebut Harga bersidang dengan
       kerap untuk melancarkan perancangan perolehan dan mempercepatkan sistem
       penyampaian Kerajaan;

   vii.  Memastikan perolehan yang dilaksanakan tidak dipecah kecil untuk mengelak daripada
       membuat pelawaan secara sebut harga atau tender;

   viii.  Memastikan kontrak ditandatangani oleh pegawai Awam yang diturunkan kuasa oleh
       Menteri; dan

   ix.   Memastikan semua kontrak Kerajaan ditadbir dengan cekap dan telus serta memantau
       kemajuan pelaksanaan projek agar tidak mengalami kelewatan atau menjadi projek
       sakit.

5.  Pengurusan Aset & Stor

   i.   Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) sekurang-
       kurangnya sekali dalam tempoh tiga (3) bulan; dan

   ii.   Mengemukakan laporan Mesyuarat JKPAK kepada Jawatankuasa Pengurusan
       Kewangan dan Akaun (JPKA) seperti berikut:
       (a) Kedudukan Semasa Aset /Stor Kementerian/Jabatan;
       (b) Laporan Hasil Pemeriksaan Aset /Stor;
       (c) Laporan Tindakan Pelupusan Aset /Stor;
       (d) Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib; dan
       (e) Masalah berkaitan pengurusan aset.

6.  Penyediaan dan Pembentangan Penyata Kewangan dan Laporan Tahunan oleh
   Badan-badan Berkanun

   Mengesan kedudukan penyediaan Penyata Kewangan dan Laporan Tahunan oleh Badan-
   badan Berkanun untuk memastikan Garis Panduan dalam prosedur kewangan semasa
   dipatuhi.

7.  Teguran Jabatan Audit Negara dan Unit Audit Dalam

   i.   Menyelenggarakan satu rekod bagi semua pertanyaan audit yang diterima;

   ii.   Menentukan semua teguran audit diberi perhatian dan tindakan sewajarnya diambil
       untuk mengatasi masalah-masalah yang dibangkitkan;
   iii.  Menentukan teguran tidak berulang pada laporan yang akan datang; dan

   iv.  Mengemaskini/menentukan maklumbalas/ulasan diberi kepada Jabatan Audit Negara/
      Perbendaharaan/Pegawai Pengawal.

8.  Latihan

   i.   Meneliti keperluan latihan bagi pegawai dan kakitangan yang terlibat dalam
      pengurusan kewangan dan akaun;

   ii.  Membuat perancangan untuk memenuhi keperluan latihan secara berjadual dan
      berterusan;

   iii.  Membuat perancangan latihan yang lebih sistematik berbanding norma biasa bagi
      keperluan latihan akan datang;

   iv.  Menyimpan rekod-rekod latihan pegawai dan kakitangan;

   v.   Unjuran latihan bagi Suku Pertama, Suku Kedua, Suku Ketiga dan Suku Keempat; dan

   vi.  Memastikan latihan dilaksanakan sebagaimana dirancang.

9.  Aspek Keberkesanan JPKA

   i.   Memastikan isu-isu tunggakan hasil, pinjaman, bil, dan pendahuluan diri/pelbagai
      tidak meningkat dari suku tahun ke suku tahun seterusnya;

   ii.  Memastikan prestasi perbelanjaan mengurus dan pembangunan dilaporkan bersama
      isu. Penjelasan dan tindakan penyelesaian bagi perbelanjaan melebih peruntukan /
      perbelanjaan yang rendah berbanding unjuran perlu dibincangkan dalam mesyuarat
      dan dinyatakan dengan ringkas di dalam Laporan Suku Tahun;

   iii.  Memastikan tindakan diambil bagi isu-isu yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit
      Negara dan Unit Audit Dalam yang masih belum selesai dan dinyatakan secara ringkas
      di dalam Laporan Suku Tahun;

   iv.  Memastikan tindakan diambil bagi isu-isu yang dibangkitkan oleh Naziran eSPKB
      mengikut prosedur kewangan semasa;

   v.   Ketepatan data – Laporan kepada Bahagian-bahagian di Perbendaharaan perlu
      mengandungi maklumat yang sama. Penjelasan akan diminta bagi maklumat yang
      berbeza;

   vi.  Memastikan Unit Audit Dalam membuat analisis terhadap laporan daripada PTJ untuk
      mengenalpasti masalah pengurusan kewangan yang perlu diberi keutamaan untuk
      diselesaikan; dan
vii.  Memastikan Urus setia JPKA memantau tindakan susulan terhadap keputusan JPKA
    dan melaporkannya dalam mesyuarat JPKA seterusnya.
                                                                     Lampiran II
                                                               (PP Bil. 10 Tahun 2008)
            LAPORAN SUKU TAHUN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN
                 DAN AKAUN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN
                       KEPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA
                               TAHUN …………………
             -----------------------------------------------------------------------------------------------------


1.   Kementerian/Jabatan

2.   Kekerapan Mesyuarat         Laporan Suku Tahun                       Tarikh Mesyuarat


Pertama (Berakhir pada 31 Mac )
Kedua (Berakhir pada 30 Jun)
Ketiga (Berakhir pada 30 September)
Keempat (Berakhir pada 31 Disember)3.   Ringkasan Perbincangan dan Keputusan Mesyuarat:

    I)   PENGURUSAN BAJET

    A) Ringkasan Laporan Pengesanan Perbelanjaan Mengurus pada: (31/3), (30/6), (30/9),
      (31/12) (potong yang tidak berkenaan)


                        Tambahan/      Jumlah      Jumlah
              Peruntukan                                  Jumlah     Baki selepas perbelanjaan
 Program / Aktiviti              Kurangan     Peruntukan    Perbelanjaan
              Diluluskan                                 Tanggungan     sebenar & tanggungan
                        Peruntukan     Dipinda      Sebenar

                 a         b       c = a+b        d         e     f = c - (d+e)  * g = f/c

                RM         RM        RM         RM         RM        RM      x%
Jumlah Besar

   * Peratusan berbanding dengan peruntukan dipinda.

Nyatakan penjelasan dan tindakan untuk menyelesaikan masalah :-
(i) Perbelanjaan melebihi peruntukan : RM…………
  Penjelasan : ……………………………………………………………………………………
  Tindakan penyelesaian : …………………………………………………………………..

(ii) Perbelanjaan kurang 95% atau melebihi 105% daripada peruntukan di akhir tahun (Suku Keempat sahaja) : RM………
   Penjelasan : ……………………………………………………………………………………
  B)        Ringkasan Laporan Pengesanan Perbelanjaan Pembangunan pada: (31/3), (30/6), (30/9),
           (31/12) (potong yang tidak berkenaan)


                               Tambahan/    Jumlah    Jumlah
                        Peruntukan                         Jumlah
        Kod/Nama Program                Kurangan   Peruntukan  Perbelanjaan            Baki selepas perbelanjaan sebenar & tanggungan
                        Diluluskan                        Tanggungan
                               Peruntukan   Dipinda    Sebenar
                          a       b     c = a+b      d        e       f = c - (d+e)         * g = f/c
                          RM       RM      RM       RM        RM         RM             x%
Jumlah Besar

  * Peratusan berbanding dengan peruntukan dipinda.

Nyatakan penjelasan dan tindakan untuk menyelesaikan masalah :-
(i) Perbelanjaan melebihi peruntukan : RM………..
  Penjelasan : ……………………………………………………………………………………
  Tindakan penyelesaian : ……………………………………………………………………

(ii) Perbelanjaan kurang 60 % daripada peruntukan di akhir tahun (Suku Keempat Sahaja) : RM………..
   Penjelasan : ……………………………………………………………………………………
  C)        Kedudukan bil-bil tertunggak (tidak termasuk bayaran pukal) sehingga: (31/3), (30/6), (30/9)
           (31/12) (potong yang tidak berkenaan)

  Sila gunakan Format Laporan BV346 dan BV349 dalam Sistem Espkb

  BV346 KEDUDUKAN BIL TERTUNGGAK

  PERBELANJAAN    >2MINGGU<1BULAN         >1<2BULAN          >2<3BULAN           >3 BULAN           JUMLAH
              (15-30 HARI)        (31-60 HARI)        (61-90 HARI)         (>90 HARI)


             BIL     RM      BIL      RM      BIL      RM        BIL      RM     BIL      RM  Mengurus


  Pembangunan


  Jumlah    *Nota:    (ii) Laporan ini hanya melaporkan bil tertunggak bagi penerima bayaran pembekal sahaja.
BV 349 LAPORAN BAYARAN BIL DIBAWAH AP 58(a)


  Bilangan Didaftarkan          Bilangan             Nilai (RM)

      Bulan Ini

      Terkumpul

    Belum Selesai


KEDUDUKAN BIL AP58(a) YANG BELUM SELESAI

    <2 minggu       >2 Minggu<1 bulan       >1<2 Bulan           >2<3 Bulan        >3 Bulan          Jumlah
    (<15 hari)        (15-30 Hari)        (31-60 Hari)          (61-90 Hari)      (>90 Hari)

   Bil        RM   Bil     RM      Bil     RM        Bil     RM     Bil    RM      Bil      RM
 Nota: Jumlah Bilangan AP58(a) yang belum selesai melebihi tempoh 14 hari adalah sebahagian daripada jumlah bil tertunggak seperti di Laporan BV346


D) Kedudukan Pembayaran Bil AP59 sehingga: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan)


  Bilangan Didaftarkan          Bilangan             Nilai (RM)

      Bulan Ini

      Terkumpul

    Belum Selesai


KEDUDUKAN BIL AP59 YANG BELUM SELESAI

    <2 minggu       >2 Minggu<1 bulan       >1<2 Bulan           >2<3 Bulan        >3 Bulan          Jumlah
    (<15 hari)        (15-30 Hari)        (31-60 Hari)          (61-90 Hari)      (>90 Hari)

   Bil        RM   Bil     RM      Bil     RM        Bil     RM     Bil    RM      Bil      RM
     II)        PENGURUSAN PERAKAUNAN

     A)         Kedudukan Kumpulan Wang Amanah/ Akaun Amanah di bawah Seksyen 9 & Seksyen 10 Akta Acara
              Kewangan 1957) pada: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12)  (potong yang tidak berkenaan)

 Kumpulan
         *
  Wang                         Tambahan/
       Peruntukan           Peruntukan                                                                              Baki di bawa
Amanah/Akaun         Baki Awal          Kurangan    Jumlah      Terimaan         Perbelanjaan Semasa      Perbelanjaan Terkumpul        Aktif/Tidak Aktif
       Seksyen 9 /          Diluluskan                                                                              kehadapan
  Amanah                         Peruntukan
       Seksyen 10
 (Senaraikan)
                 RM       RM      RM      RM           RM            RM                   RM                        RM
                a         b      c     d=a+b+c          e             f                   g                       h=(d+e)-f
     * Sila tanda ( ) bagi Seksyen 9 atau Seksyen 10 Akta Acara Kewangan 1957

     Nota : Sila sediakan senarai status Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah (aktif/tidak aktif) bersama baki. Jelaskan tindakan susulan
     jika akaun tersebut tidak aktif bersama baki.Bagi Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah yang ditutup, sertakan salinan surat kelulusan
     dan tarikh akaun tersebut ditutup.
     B)         Kedudukan Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman di bawah Akaun Kumpulan Wang Amanah (selain daripada
              pinjaman kenderaan, perumahan dan komputer) pada : (31/3), (30/6), (30/9), (31/12)
              (potong yang tidak berkenaan). Contoh pinjaman: Pinjaman Pelajaran Pra Perkhidmatan dan Tabung Pinjaman
              Ekonomi Peneroka.


                                                                                                    > 3 tahun
     Jenis Pinjaman        Bilangan  Amaun (RM)              < 1 tahun                        1 - 3 tahun
                                                                                             (Dari tahun ………. hingga tahun semasa)
                                               RM                              RM                              RM
                                  Bil               Tambahan         Bil                 Tambahan          Bil              Tambahan
                                     Sedia ada*   Kutipan  /Kurangan  Baki akhir      Sedia ada*  Kutipan    /Kurangan  Baki akhir      Sedia ada*  Kutipan  /Kurangan  Baki akhir
                                                   (+/-)                             (+/-)                           (+/-)
     Jumlah Besar

     Tindakan untuk mengutip tunggakan bayaran balik pinjaman :-
     (i)
     (ii)
     (iii)
     (iv)
    C)     Kedudukan Baki Pendahuluan yang belum selesai sehingga: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12)
          (potong yang tidak berkenaan)

                                                                          > 3 tahun (Dari tahun ……….
                Amaun          < 1 tahun                    1 - 3 tahun
          Bilangan                                                              hingga tahun semasa)
                (RM)
                                 RM                         RM                          RM
Jenis Pendahuluan
                     Bil             Tambahan/       Bil              Tambahan.        Bil             Tambahan
                        Sedia ada                     Sedia ada                       Sedia ada
                             Kutipan (-) Kurangan Baki akhir          Kutipan (-)  Kurangan  Baki akhir          Kutipan (-) Kurangan Baki akhir
                          *                         *                           *
                                    (+/-)                        (+/-)                        (+/-) a) Pendahuluan
  Diri

 b) Lain-lain
  Pendahuluan


 Jumlah Besar

    Tindakan untuk mengutip tunggakan baki pendahuluan yang belum selesai :-
    (i)
    (ii)
    (iii)
    (iv)
    III) PENGURUSAN PUNGUTAN DAN TUNGGAKAN HASIL

    A) Kedudukan Tunggakan Hasil pada: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan)

                                                                          > 3 tahun (Dari tahun ……….
                Amaun          < 1 tahun                    1 - 3 tahun
          Bilangan                                                              hingga tahun semasa)
                (RM)
  Jenis Hasil                          RM                         RM                          RM

                     Bil             Tambahan/       Bil             Tambahan.         Bil             Tambahan
                        Sedia ada                     Sedia ada                       Sedia ada
                             Kutipan (-) Kurangan Baki akhir          Kutipan (-) Kurangan   Baki akhir          Kutipan (-) Kurangan Baki akhir
                          *                         *                           *
                                    (+/-)                       (+/-)                         (+/-)
 Jumlah Besar

    Tindakan untuk mengutip tunggakan hasil :-
    (i)
    (ii)
    (iii)
    (iv)
IV) PENGURUSAN PEROLEHAN

(A) Perolehan Secara Tender

                               Status Pelaksanaan Perancangan Tender

 Jenis   Perancangan   Belum                   Telah Ditender                     Lain-lain
Perolehan   Tahunan    Ditender Belum Dikeluarkan             Telah Dikeluarkan               (Nyatakan:
       Keseluruhan         Surat Setuju              Surat Setuju Terima              cth-dibatalkan)
                      Terima       Syarikat         Syarikat      Jumlah Besar
                              Bumiputera      Bukan Bumiputera
                                  Jum. Nilai        Jum. Nilai     Jum. Nilai
                                  Perolehan        Perolehan      Perolehan
         Bil.      Bil.    Bil.     Bil.     RM     Bil.     RM    Bil.   RM       Bil.

Bekalan


Perkhidmatan


Kerja(B) Perolehan Secara Sebut Harga

                              Status Pelaksanaan Perancangan Sebut Harga

  Jenis   Perancangan   Belum                   Telah Dipelawa                   Lain-lain
Perolehan   Tahunan    Dipelawa Belum Dikeluarkan             Telah Dikeluarkan             (Nyatakan:
       Keseluruhan         Surat Setuju       Surat Setuju Terima/Pesanan Tempatan/Inden      cth-dibatalkan)
                    Terima/Pesanan     Syarikat        Syarikat     Jumlah Besar
                    Tempatan/Inden    Bumiputera      Bukan Bumiputera
                                  Jum. Nilai       Jum. Nilai    Jum. Nilai
                                  Perolehan        Perolehan     Perolehan
         Bil.      Bil.    Bil.     Bil.     RM    Bil.     RM   Bil.    RM      Bil.

Bekalan


Perkhidmatan


Kerja(C) Perolehan Melalui Kontrak Pusat & Kontrak Pusat Sistem Panel

 Item Kontrak Pusat &     Jum.
  Kontrak Pusat Sistem    Nilai
    Panel        Perolehan
   (Sila senaraikan)     RM

1) Alat ganti jentera berat
2) Poslaju
3) Sampul surat
4) Alat proprietary elektronik
5) Beg
6) Jem
7) Beras
8) …………
9) …………
10) ……….
11) ……….
IV) PENGURUSAN ASET DAN STOR

A) Pengurusan Aset Alih

            KEDUDUKAN HARTA                     PELUPUSAN
               MODAL          KEDUDUKAN INVENTORI      ASET           KEHILANGAN ASET
                                   Nilai                          Surcaj
   TAHUN      Bilangan   Nilai Perolehan  Bilangan   Perolehan   Nilai Pelupusan  Nilai Hapus
   SEMASA     KEW.PA-2      (RM)     KEW.PA-3    (RM)       (RM)     Kira (RM)     Bil.     Amaun (RM)
Baki Dibawa
Kehadapan
Suku Tahun
Pertama

Suku Tahun Kedua

Suku Tahun Ketiga
Suku Tahun
keempat
Baki Akhir Tahun
Tarikh Aset Alih diPeriksa : ________________________


 Terma Rujukan:
 (i)Baki dibawa Kehadapan: Jumlah Nilai Perolehan Aset Alih yang dibawa dari tahun sebelumnya.
 (ii)Baki Akhir Tahun: Jumlah Nilai Perolehan Aset Alih keseluruhan yang dipegang oleh agensi bagi tahun semasa.
 (iii)Nilai Perolehan: Jumlah Nilai Perolehan Asal Alih yang telah dibeli.
 (iv)Nilai Pelupusan: Jumlah Nilai Semasa Aset Alih yang telah dilupuskan.
 (v)Nilai Hapus Kira: Jumlah Nilai Semasa Aset Alih yang dihapus kira
 (vi)Amaun: Jumlah Surcaj yang dikenakan ke atas pegawai.


B) Pengurusan Stor


                                  KEDUDUKAN STOK                                           KEHILANGAN
                Sedia Ada           Pembelian          Pengeluaran          Stok Semasa                    DAN
                                 Jumlah Nilai           Jumlah    Bilangan    Jumlah     KADAR   PELUPUSAN  HAPUSKIRA
          Bilangan Stok Jumlah Nilai Stok Bilangan Stok   Stok   Bilangan Stok   Nilai Stok    Stok    Nilai Stok   PUSINGAN   STOK    STOK
TAHUN SEMASA       (i)        (a)     (ii)     (b)       (iii)      (c)    (i+ii) - (iii)  (a+b) – (c)   STOK    (RM)     (RM)
Baki Bawa Hadapan

Suku Tahun
Pertama
Suku Tahun Kedua

Suku Tahun Ketiga

Suku Tahun
Keempat


Tarikh Stok diPeriksa/diverifikasi : ___________________________

   Terma Rujukan:
   (i) Baki Bawa Hadapan: Bilangan dan Nilai Stok yang tersimpan dari tahun sebelumnya.
   (ii) Jumlah Nilai Stok: Jumlah Nilai Perolehan Stok
   (iii) Kadar Pusingan Stok:Stok diKeluarkan / Stok Semasa
   (iv) Pelupusan Stok: Nilai Semasa Stok yang diperolehi daripada kaedah pelupusan yang diluluskan oleh Kuasa Melulus.
   (v) Kehilangan dan Hapus Kira: Nilai Semasa Stok yang dihapus kira.
C) Pengurusan Aset Hidup – (Haiwan/Ikan/Tumbuhan)


                        Kedudukan Aset Hidup – HAIWAN*                  Pelupusan   Kehilangan dan
              Harta Modal            Inventori           Stok        Aset Hidup –  Hapuskira Aset
          Bilangan     Jumlah     Bilangan      Jumlah Bilangan Kew.AH*-    Jumlah   Haiwan*     Hidup –
 Tahun Semasa   Kew.AH*-2     (RM)    Kew.AH*-3       (RM)      4        (RM)    (RM)    Haiwan* (RM)

 Baki Dibawa
 Kehadapan

 Suku Tahun
  Pertama


Suku Tahun Kedua

 Suku Tahun
  Keempat


Baki Akhir TahunTarikh Aset Hidup – Haiwan* diPeriksa : ______________________________


    Terma Rujukan:
 (i)Baki dibawa Kehadapan: Jumlah Nilai Perolehan Asal yang dibawa dari tahun sebelumnya.
 (ii)Baki Akhir Tahun: Jumlah keseluruhan Nilai Perolehan Asal yang dipegang oleh agensi bagi tahun semasa.
 (iii)Jumlah: Jumlah Nilai Perolehan Asal – (Haiwan/Ikan/Tumbuhan) yang telah ditaksirkan.
 (iv)Pelupusan: Nilai Semasa Aset Hidup yang telah dilupuskan.
 (v)Kehilangan dan Hapus Kira: Nilai Semasa Aset Hidup yang dihapus kira.
  Panduan:
  Ini merupakan template laporan bagi Aset Hidup.
  Sila tukarkan (*) kepada Haiwan (AH), Ikan (AI) atau Tumbuhan (AT) untuk tujuan laporan berkaitan.
  Bagi Aset Hidup – Tumbuhan sahaja, perubahan adalah seperti berikut : Harta Modal Tumbuhan Kekal : Inventori Tumbuhan Bukan Kekal : Stok Bahan
  Tanaman
V)  PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN OLEH BADAN-BADAN BERKANUN

 A) Laporan mengenai Penyediaan dan Pembentangan Penyata Kewangan dan Laporan Tahunan
  Badan-badan Berkanun:
  Mengikut PP 4/2007 dan Surat Pek. Am 1/95 atau mana-mana pekeliling yang berkuatkuasa

Nama Badan Berkanun

                                    Tarikh Yang              Tindakan/Keputusan
               Perkara                           Tarikh Sebenar
                                    Ditetapkan                 mesyuarat

 (a) Penyediaan Laporan Ringkas kepada                  31 Jan
   Jemaah Menteri


(b) Mengemukakan Penyata Kewangan kepada                30 April
  Ketua Audit Negara


 (c) Menghantar Memorandum Jemaah                    31 Okt.
   Menteri bersama-sama Penyata Kewangan
   yang diaudit dan Laporan Tahunan kepada
   Jemaah Menteri


(d)  Pembentangan Laporan Tahunan dan                 Sebelum
   Penyata Kewangan yang diaudit kepada               31 Disember
   Parlimen*


* Badan Berkanun adalah diwajibkan untuk mendapatkan ulasan Kementerian/Agensi Pusat seperti kehendak Arahan Setiausaha Jemaah
Menteri Bilangan 1 Tahun 2000 (Panduan Penyediaan Kertas Jemaah Menteri Dan Pelaksanaan Keputusan Jemaah Menteri)
    VI) TEGURAN AUDIT

    A)  Laporan mengenai pertanyaan Unit Audit Dalam bagi suku tahun pertama / kedua /
       ketiga / keempat (potong yang tidak berkenaan)
       (Sila gunakan kertas berasingan untuk memberikan penjelasan di bawah tajuk ini)


          Isu-isu              Cadangan Penyelesaian          Kedudukan Semasa


(a)   Isu-isu Semasa
    (dalam suku tahun laporan ini)
(b)  Isu-isu yang belum selesai
   (sebelum suku tahun laporan ini)
    B)  Laporan mengenai pertanyaan Jabatan Audit Negara bagi suku tahun pertama / kedua /
       ketiga / keempat (potong yang tidak berkenaan)
       (Sila gunakan kertas berasingan untuk memberikan penjelasan di bawah tajuk ini)


          Isu-isu              Cadangan Penyelesaian          Kedudukan Semasa


(a)   Isu-isu Semasa
(b)  Laporan Ketua Audit Negara bag
    tahun _______ yang belum selesa
  VII)   LATIHAN

       Laporan mengenai latihan Kumpulan Pengurusan dan Kumpulan Sokongan yang terlibat dengan
       kerja-kerja kewangan dan akaun

                     *Bilangan pegawai perlu  Bilangan pegawai yang
                          hadir         telah hadir
    Jenis-jenis Kursus/Latihan
                     Kumpulan Kumpulan Kumpulan Kumpulan
                     Pengurusan Sokongan Pengurusan Sokongan
  * Ditentukan oleh Bahagian Sumber Manusia

  VIII)   PELAKSANAAN JPKA DI PERINGKAT PTJ/BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN (kegunaan pejabat)
       (meliputi semua PTJ Jabatan Persekutuan dan Cawangan Badan Berkanun Persekutuan di peringkat negeri
       dan daerah)

                                          Suku Tahun 1     Suku Tahun 2    Suku Tahun 3    Suku Tahun 4
                                              Badan        Badan        Badan       Badan
                                         PTJ          PTJ        PTJ        PTJ
                                             Berkanun       Berkanun      Berkanun      Berkanun

  Bilangan


  Bilangan yang telah menubuhkan
  Jawatankuasa


  Bilangan mesyuarat diadakan


  Bilangan yang telah serahkan
  Laporan Suku Tahun kepada
  Kementerian
  ix)    ULASAN PENGERUSI MENGENAI PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN
       DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN (WAJIB DIISI)

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………..………………..………                                        Tarikh:  ……………………………
( Tandatangan Pengerusi)
                                                                         Lampiran III
                                                                  (PP Bil. 10 Tahun 2008)
            LAPORAN SUKU TAHUN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN
               DAN AKAUN DI PERINGKAT PTJ/BADAN BERKANUN
                     TAHUN …………………

             -----------------------------------------------------------------------------------------------------


1.   PTJ/Badan Berkanun

2.   Kekerapan Mesyuarat         Laporan Suku Tahun                        Tarikh Mesyuarat


Pertama (Berakhir pada 31 Mac )
Kedua (Berakhir pada 30 Jun)
Ketiga (Berakhir pada 30 September)
Keempat (Berakhir pada 31 Disember)3.   Ringkasan Perbincangan dan Keputusan Mesyuarat:

    I)   PENGURUSAN BAJET

    A) Ringkasan Laporan Pengesanan Perbelanjaan Mengurus pada: (31/3), (30/6), (30/9),
      (31/12) (potong yang tidak berkenaan)


                       Tambahan/       Jumlah       Jumlah
             Peruntukan                                      Jumlah      Baki selepas perbelanjaan
 Program / Aktiviti              Kurangan      Peruntukan     Perbelanjaan
             Diluluskan                                     Tanggungan      sebenar & tanggungan
                       Peruntukan      Dipinda       Sebenar

                a           b       c = a+b          d          e       f = c - (d+e)  * g = f/c

               RM          RM          RM          RM          RM         RM       x%
Jumlah Besar

   * Peratusan berbanding dengan peruntukan dipinda.

Nyatakan penjelasan dan tindakan untuk menyelesaikan masalah :-
(i) Perbelanjaan melebihi peruntukan : RM…………
  Penjelasan : ……………………………………………………………………………………
  Tindakan penyelesaian : …………………………………………………………………..

(ii) Perbelanjaan kurang 95% atau melebihi 105% daripada peruntukan di akhir tahun (Suku Keempat sahaja) : RM………
   Penjelasan : ……………………………………………………………………………………
  B)        Ringkasan Laporan Pengesanan Perbelanjaan Pembangunan pada: (31/3), (30/6), (30/9),
           (31/12) (potong yang tidak berkenaan)


                               Tambahan/    Jumlah    Jumlah
                        Peruntukan                         Jumlah
        Kod/Nama Program                Kurangan   Peruntukan  Perbelanjaan           Baki selepas perbelanjaan sebenar & tanggungan
                        Diluluskan                        Tanggungan
                               Peruntukan   Dipinda    Sebenar
                          a       b     c = a+b      d        e       f = c - (d+e)       * g = f/c
                          RM       RM      RM       RM        RM         RM            x%
Jumlah Besar

  * Peratusan berbanding dengan peruntukan dipinda.

Nyatakan penjelasan dan tindakan untuk menyelesaikan masalah :-
(i) Perbelanjaan melebihi peruntukan : RM………..
  Penjelasan : ……………………………………………………………………………………
  Tindakan penyelesaian : ……………………………………………………………………

(ii) Perbelanjaan kurang 60 % daripada peruntukan di akhir tahun (Suku Keempat Sahaja) : RM………..
   Penjelasan : ……………………………………………………………………………………
  C)        Kedudukan bil-bil tertunggak (tidak termasuk bayaran pukal) sehingga: (31/3), (30/6), (30/9)
           (31/12) (potong yang tidak berkenaan)

  Sila gunakan Format Laporan BV346 dan BV349 dalam Sistem Espkb

  BV346 KEDUDUKAN BIL TERTUNGGAK

  PERBELANJAAN    >2MINGGU<1BULAN         >1<2BULAN          >2<3BULAN           >3 BULAN           JUMLAH
              (15-30 HARI)        (31-60 HARI)        (61-90 HARI)         (>90 HARI)


             BIL     RM      BIL      RM      BIL      RM        BIL      RM     BIL      RM  Mengurus


  Pembangunan


  Jumlah    *Nota:    (ii) Laporan ini hanya melaporkan bil tertunggak bagi penerima bayaran pembekal sahaja.
BV 349 LAPORAN BAYARAN BIL DIBAWAH AP 58(a)


  Bilangan Didaftarkan          Bilangan             Nilai (RM)

      Bulan Ini

      Terkumpul

    Belum Selesai


KEDUDUKAN BIL AP58(a) YANG BELUM SELESAI

    <2 minggu       >2 Minggu<1 bulan       >1<2 Bulan           >2<3 Bulan        >3 Bulan          Jumlah
    (<15 hari)        (15-30 Hari)        (31-60 Hari)          (61-90 Hari)      (>90 Hari)

   Bil        RM   Bil     RM      Bil     RM        Bil     RM     Bil    RM      Bil      RM
 Nota: Jumlah Bilangan AP58(a) yang belum selesai melebihi tempoh 14 hari adalah sebahagian daripada jumlah bil tertunggak seperti di Laporan BV346


D) Kedudukan Pembayaran Bil AP59 sehingga: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan)


  Bilangan Didaftarkan          Bilangan             Nilai (RM)

      Bulan Ini

      Terkumpul

    Belum Selesai


KEDUDUKAN BIL AP59 YANG BELUM SELESAI

    <2 minggu       >2 Minggu<1 bulan       >1<2 Bulan           >2<3 Bulan        >3 Bulan          Jumlah
    (<15 hari)        (15-30 Hari)        (31-60 Hari)          (61-90 Hari)      (>90 Hari)

   Bil        RM   Bil     RM      Bil     RM        Bil     RM     Bil    RM      Bil      RM
     II)        PENGURUSAN PERAKAUNAN

     A)         Kedudukan Kumpulan Wang Amanah/ Akaun Amanah di bawah Seksyen 9 & Seksyen 10 Akta Acara
              Kewangan 1957) pada: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12)  (potong yang tidak berkenaan)

 Kumpulan
         *
  Wang                         Tambahan/
       Peruntukan           Peruntukan                                                                            Baki di bawa
Amanah/Akaun         Baki Awal          Kurangan    Jumlah     Terimaan         Perbelanjaan Semasa      Perbelanjaan Terkumpul        Aktif/Tidak Aktif
       Seksyen 9 /          Diluluskan                                                                             kehadapan
  Amanah                         Peruntukan
       Seksyen 10
 (Senaraikan)
                 RM       RM      RM      RM          RM            RM                  RM                        RM
                a         b      c     d=a+b+c         e             f                   g                       h=(d+e)-f
     * Sila tanda ( ) bagi Seksyen 9 atau Seksyen 10 Akta Acara Kewangan 1957

     Nota : Sila sediakan senarai status Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah (aktif/tidak aktif) bersama baki. Jelaskan tindakan susulan
     jika akaun tersebut tidak aktif bersama baki.Bagi Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah yang ditutup, sertakan salinan surat kelulusan
     dan tarikh akaun tersebut ditutup.
     B)         Kedudukan Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman di bawah Akaun Kumpulan Wang Amanah (selain daripada
              pinjaman kenderaan, perumahan dan komputer) pada : (31/3), (30/6), (30/9), (31/12)
              (potong yang tidak berkenaan). Contoh pinjaman: Pinjaman Pelajaran Pra Perkhidmatan dan Tabung Pinjaman
              Ekonomi Peneroka.


                                                                                                  > 3 tahun
     Jenis Pinjaman        Bilangan  Amaun (RM)            < 1 tahun                        1 - 3 tahun
                                                                                            (Dari tahun ………. hingga tahun semasa)
                                              RM                              RM                              RM
                                  Bil              Tambahan         Bil                Tambahan         Bil               Tambahan
                                     Sedia ada*  Kutipan  /Kurangan  Baki akhir      Sedia ada*  Kutipan    /Kurangan  Baki akhir      Sedia ada*  Kutipan  /Kurangan  Baki akhir
                                                  (+/-)                            (+/-)                           (+/-)
     Jumlah Besar

     Tindakan untuk mengutip tunggakan bayaran balik pinjaman :-
     (i)
     (ii)
     (iii)
     (iv)
    C)     Kedudukan Baki Pendahuluan yang belum selesai sehingga: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12)
          (potong yang tidak berkenaan)

                                                                          > 3 tahun (Dari tahun ……….
                Amaun          < 1 tahun                    1 - 3 tahun
          Bilangan                                                              hingga tahun semasa)
                (RM)
                                 RM                         RM                          RM
Jenis Pendahuluan
                     Bil             Tambahan/       Bil              Tambahan.        Bil             Tambahan
                        Sedia ada                     Sedia ada                       Sedia ada
                             Kutipan (-) Kurangan Baki akhir          Kutipan (-)  Kurangan  Baki akhir          Kutipan (-) Kurangan Baki akhir
                          *                         *                           *
                                    (+/-)                        (+/-)                        (+/-) a) Pendahuluan
  Diri

 b) Lain-lain
  Pendahuluan


 Jumlah Besar

    Tindakan untuk mengutip tunggakan baki pendahuluan yang belum selesai :-
    (i)
    (ii)
    (iii)
    (iv)
    III) PENGURUSAN PUNGUTAN DAN TUNGGAKAN HASIL

    A) Kedudukan Tunggakan Hasil pada: (31/3), (30/6), (30/9), (31/12) (potong yang tidak berkenaan)

                                                                          > 3 tahun (Dari tahun ……….
                Amaun          < 1 tahun                    1 - 3 tahun
          Bilangan                                                              hingga tahun semasa)
                (RM)
  Jenis Hasil                          RM                         RM                          RM

                     Bil             Tambahan/       Bil             Tambahan.         Bil             Tambahan
                        Sedia ada                     Sedia ada                       Sedia ada
                             Kutipan (-) Kurangan Baki akhir          Kutipan (-) Kurangan   Baki akhir          Kutipan (-) Kurangan Baki akhir
                          *                         *                           *
                                    (+/-)                       (+/-)                         (+/-)
 Jumlah Besar

    Tindakan untuk mengutip tunggakan hasil :-
    (i)
    (ii)
    (iii)
    (iv)
IV) PENGURUSAN PEROLEHAN

(A) Perolehan Secara Tender

                               Status Pelaksanaan Perancangan Tender

 Jenis   Perancangan   Belum                   Telah Ditender                     Lain-lain
Perolehan   Tahunan    Ditender Belum Dikeluarkan             Telah Dikeluarkan               (Nyatakan:
       Keseluruhan         Surat Setuju              Surat Setuju Terima              cth-dibatalkan)
                      Terima       Syarikat         Syarikat      Jumlah Besar
                              Bumiputera      Bukan Bumiputera
                                  Jum. Nilai        Jum. Nilai     Jum. Nilai
                                  Perolehan        Perolehan      Perolehan
         Bil.      Bil.    Bil.     Bil.     RM     Bil.     RM    Bil.   RM       Bil.

Bekalan


Perkhidmatan


Kerja(B) Perolehan Secara Sebut Harga

                              Status Pelaksanaan Perancangan Sebut Harga

  Jenis   Perancangan   Belum                   Telah Dipelawa                   Lain-lain
Perolehan   Tahunan    Dipelawa Belum Dikeluarkan             Telah Dikeluarkan             (Nyatakan:
       Keseluruhan         Surat Setuju       Surat Setuju Terima/Pesanan Tempatan/Inden      cth-dibatalkan)
                    Terima/Pesanan     Syarikat        Syarikat     Jumlah Besar
                    Tempatan/Inden    Bumiputera      Bukan Bumiputera
                                  Jum. Nilai       Jum. Nilai    Jum. Nilai
                                  Perolehan        Perolehan     Perolehan
         Bil.      Bil.    Bil.     Bil.     RM    Bil.     RM   Bil.    RM      Bil.

Bekalan


Perkhidmatan


Kerja(C) Perolehan Melalui Kontrak Pusat & Kontrak Pusat Sistem Panel

 Item Kontrak Pusat &     Jum.
  Kontrak Pusat Sistem    Nilai
    Panel        Perolehan
   (Sila senaraikan)     RM

1) Alat ganti jentera berat
2) Poslaju
3) Sampul surat
4) Alat proprietary elektronik
5) Beg
6) Jem
7) Beras
8) …………
9) …………
10) ……….
11) ……….
IV) PENGURUSAN ASET DAN STOR

A) Pengurusan Aset Alih

            KEDUDUKAN HARTA                     PELUPUSAN
               MODAL          KEDUDUKAN INVENTORI      ASET           KEHILANGAN ASET
                                   Nilai                          Surcaj
   TAHUN      Bilangan   Nilai Perolehan  Bilangan   Perolehan   Nilai Pelupusan  Nilai Hapus
   SEMASA     KEW.PA-2      (RM)     KEW.PA-3    (RM)       (RM)     Kira (RM)     Bil.     Amaun (RM)
Baki Dibawa
Kehadapan
Suku Tahun
Pertama

Suku Tahun Kedua

Suku Tahun Ketiga
Suku Tahun
keempat
Baki Akhir Tahun
Tarikh Aset Alih diPeriksa : ________________________


 Terma Rujukan:
 (i)Baki dibawa Kehadapan: Jumlah Nilai Perolehan Aset Alih yang dibawa dari tahun sebelumnya.
 (ii)Baki Akhir Tahun: Jumlah Nilai Perolehan Aset Alih keseluruhan yang dipegang oleh agensi bagi tahun semasa.
 (iii)Nilai Perolehan: Jumlah Nilai Perolehan Asal Alih yang telah dibeli.
 (iv)Nilai Pelupusan: Jumlah Nilai Semasa Aset Alih yang telah dilupuskan.
 (v)Nilai Hapus Kira: Jumlah Nilai Semasa Aset Alih yang dihapus kira
 (vi)Amaun: Jumlah Surcaj yang dikenakan ke atas pegawai.


B) Pengurusan Stor


                                  KEDUDUKAN STOK                                           KEHILANGAN
                Sedia Ada           Pembelian          Pengeluaran          Stok Semasa                    DAN
                                 Jumlah Nilai           Jumlah    Bilangan    Jumlah     KADAR   PELUPUSAN  HAPUSKIRA
          Bilangan Stok Jumlah Nilai Stok Bilangan Stok   Stok   Bilangan Stok   Nilai Stok    Stok    Nilai Stok   PUSINGAN   STOK    STOK
TAHUN SEMASA       (i)        (a)     (ii)     (b)       (iii)      (c)    (i+ii) - (iii)  (a+b) – (c)   STOK    (RM)     (RM)
Baki Bawa Hadapan

Suku Tahun
Pertama
Suku Tahun Kedua

Suku Tahun Ketiga

Suku Tahun
Keempat


Tarikh Stok diPeriksa/diverifikasi : ___________________________

   Terma Rujukan:
   (i) Baki Bawa Hadapan: Bilangan dan Nilai Stok yang tersimpan dari tahun sebelumnya.
   (ii) Jumlah Nilai Stok: Jumlah Nilai Perolehan Stok
   (iii) Kadar Pusingan Stok:Stok diKeluarkan / Stok Semasa
   (iv) Pelupusan Stok: Nilai Semasa Stok yang diperolehi daripada kaedah pelupusan yang diluluskan oleh Kuasa Melulus.
   (v) Kehilangan dan Hapus Kira: Nilai Semasa Stok yang dihapus kira.
C) Pengurusan Aset Hidup – (Haiwan/Ikan/Tumbuhan)


                        Kedudukan Aset Hidup – HAIWAN*                  Pelupusan   Kehilangan dan
              Harta Modal            Inventori           Stok        Aset Hidup –  Hapuskira Aset
          Bilangan     Jumlah     Bilangan      Jumlah Bilangan Kew.AH*-    Jumlah   Haiwan*     Hidup –
 Tahun Semasa   Kew.AH*-2     (RM)    Kew.AH*-3       (RM)      4        (RM)    (RM)    Haiwan* (RM)

 Baki Dibawa
 Kehadapan

 Suku Tahun
  Pertama


Suku Tahun Kedua

 Suku Tahun
  Keempat


Baki Akhir TahunTarikh Aset Hidup – Haiwan* diPeriksa : ______________________________


    Terma Rujukan:
 (i)Baki dibawa Kehadapan: Jumlah Nilai Perolehan Asal yang dibawa dari tahun sebelumnya.
 (ii)Baki Akhir Tahun: Jumlah keseluruhan Nilai Perolehan Asal yang dipegang oleh agensi bagi tahun semasa.
 (iii)Jumlah: Jumlah Nilai Perolehan Asal – (Haiwan/Ikan/Tumbuhan) yang telah ditaksirkan.
 (iv)Pelupusan: Nilai Semasa Aset Hidup yang telah dilupuskan.
 (v)Kehilangan dan Hapus Kira: Nilai Semasa Aset Hidup yang dihapus kira.
  Panduan:
  Ini merupakan template laporan bagi Aset Hidup.
  Sila tukarkan (*) kepada Haiwan (AH), Ikan (AI) atau Tumbuhan (AT) untuk tujuan laporan berkaitan.
  Bagi Aset Hidup – Tumbuhan sahaja, perubahan adalah seperti berikut : Harta Modal Tumbuhan Kekal : Inventori Tumbuhan Bukan Kekal : Stok Bahan
  Tanaman
V)  PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN OLEH BADAN-BADAN BERKANUN

 A) Laporan mengenai Penyediaan dan Pembentangan Penyata Kewangan dan Laporan Tahunan
  Badan-badan Berkanun:
  Mengikut PP 4/2007 dan Surat Pek. Am 1/95 atau mana-mana pekeliling yang berkuatkuasa

Nama Badan Berkanun

                                    Tarikh Yang              Tindakan/Keputusan
               Perkara                           Tarikh Sebenar
                                    Ditetapkan                 mesyuarat

 (a) Penyediaan Laporan Ringkas kepada                  31 Jan
   Kabinet


(b) Mengemukakan Penyata Kewangan kepada                30 April
  Ketua Audit Negara


 (c) Menghantar Memorandum Jemaah                    31 Okt.
   Menteri bersama-sama Penyata Kewangan
   yang diaudit dan Laporan Tahunan kepada
   Kabinet


(d)  Pembentangan Laporan Tahunan dan                 Sebelum
   Penyata Kewangan yang diaudit kepada               31 Disember
   Parlimen*


* Badan Berkanun adalah diwajibkan untuk mendapatkan ulasan Kementerian/Agensi Pusat seperti kehendak Arahan Setiausaha Jemaah
Menteri Bilangan 1 Tahun 2000 (Panduan Penyediaan Kertas Jemaah Menteri Dan Pelaksanaan Keputusan Jemaah Menteri)
    VI) TEGURAN AUDIT

    A)  Laporan mengenai pertanyaan Unit Audit Dalam bagi suku tahun pertama / kedua /
       ketiga / keempat (potong yang tidak berkenaan)
       (Sila gunakan kertas berasingan untuk memberikan penjelasan di bawah tajuk ini)


          Isu-isu              Cadangan Penyelesaian          Kedudukan Semasa


(a)   Isu-isu Semasa
    (dalam suku tahun laporan ini)
(b)  Isu-isu yang belum selesai
   (sebelum suku tahun laporan ini)
    B)  Laporan mengenai pertanyaan Jabatan Audit Negara bagi suku tahun pertama / kedua /
       ketiga / keempat (potong yang tidak berkenaan)
       (Sila gunakan kertas berasingan untuk memberikan penjelasan di bawah tajuk ini)


          Isu-isu              Cadangan Penyelesaian          Kedudukan Semasa


(a)   Isu-isu Semasa
(b)  Laporan Ketua Audit Negara bag
    tahun _______ yang belum selesa
  VII)   LATIHAN

       Laporan mengenai latihan Kumpulan Pengurusan dan Kumpulan Sokongan yang terlibat dengan
       kerja-kerja kewangan dan akaun

                      *Bilangan pegawai perlu  Bilangan pegawai yang
                          hadir         telah hadir
     Jenis-jenis Kursus/Latihan
                      Kumpulan Kumpulan Kumpulan Kumpulan
                      Pengurusan Sokongan Pengurusan Sokongan
  * Ditentukan oleh Bahagian Sumber Manusia

  VIII)   PELAKSANAAN JPKA DI PERINGKAT PTJ/BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN (kegunaan pejabat)
       (meliputi semua PTJ Jabatan Persekutuan dan Cawangan Badan Berkanun Persekutuan di peringkat negeri
       dan daerah)

                                          Suku Tahun 1       Suku Tahun 2   Suku Tahun 3   Suku Tahun 4

                                               Badan         Badan      Badan      Badan
                                          PTJ           PTJ        PTJ       PTJ
                                               Berkanun        Berkanun     Berkanun     Berkanun


  Bilangan


  Bilangan yang telah menubuhkan
  Jawatankuasa


  Bilangan mesyuarat diadakan


  Bilangan yang telah serahkan
  Laporan Suku Tahun kepada
  Kementerian
  ix)    ULASAN PENGERUSI MENGENAI PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN
       DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN (WAJIB DIISI)

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………..………………..………                                         Tarikh:  ……………………………
( Tandatangan Pengerusi)
                          Lampiran IV
                          PP 10/2008
  GARIS PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN SUKU TAHUN
JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)
       AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN
   I)  PENGURUSAN PERBELANJAAN

      Senarai semakan pengurusan perbelanjaan (untuk diisi oleh Setiausaha Bahagian Kewangan/jawatan bersamaannya)


                Perkara                   Tindakan telah diambil            Catatan

                                       Ya         Tidak

(i)  Merancang dan membuat persediaan bagi pengagihan
   peruntukan tahun baru khususnya waran kecil (bagi
   laporan 30/9 dan 31/12 sahaja)
                                      Jika Ya, nyatakan bilangan dan
                                      amaun (RM) subwaran yang
                                       dikeluarkan dan yang ditarik
                                       balik. Jelaskan juga sebab
                                      subwaran tersebut ditarik balik.
                                         (Diruang catatan)
(ii) Memastikan semua Laporan Perbelanjaan Suku
   Tahun (perbelanjaan mengurus) dikemukakan
   kepada Perbendaharaan Malaysia (Bahagian
   Belanjawan) dalam tempoh yang ditetapkan
(iii) Membuat pemeriksaan mengejut/random bagi
   memastikan perbelanjaan diuruskan mengikut
   peraturan yang ditetapkan seperti:

   (a) Perbelanjaan yang dilakukan adalah selaras
     dengan kelulusan yang telah diperolehi

   (b) Perbelanjaan yang dibuat mematuhi tatacara
     perolehan yang ditetapkan

   (c) Perbelanjaan disokong dengan
     dokumen-dokumen yang lengkap

   (d) Bil dibayar dalam tempoh 14 hari   (e) Laporan kelewatan bayaran bil dikemukakan
     ke Perbendaharaan setiap bulan selaras dengan
     Pekeliling Perbendaharaan Bil 1 Tahun 2007
     II)      PENGURUSAN PERAKAUNAN
             Senarai semakan pengurusan perakaunan (untuk diisi oleh Setiausaha Bahagian Kewangan/jawatan bersamaannya)

                 Perkara
                                               Tindakan telah diambil          Catatan
                                               Ya        Tidak


(i)  Menyemak dan mengesahkan buku vot
   diselenggarakan mengikut Tatacara Penyelenggaraan
   Buku Vot dengan betul dan kemas kini

(ii) Menyemak dan mengesahkan penyata penyesuaian buku
   vot dengan penyata perbelanjaan terperinci Jabatan
   Akaun Negara (JAN) dibuat tiap-tiap bulan

(iii) Menyemak penyata perbelanjaan bulanan/tahunan
   telah disahkan

(iv) Menyemak dan mengesahkan akaun Panjar Wang Runcit,
   Panjar Seperduabelas dan Panjar Tiga Perduabelas
   diuruskan mengikut Arahan Perbendaharaan 309 dan
   peraturan yang ditetapkan seperti berikut:

   (a) Penyata Pengesahan Baki Akaun Panjar
     disediakan

   (b) Penyata Penyesuaian bagi baki mengikut rekod
     rekod pemegang panjar (kecuali Panjar Wang
     Runcit) dan baki mengikut penyata JAN/Bank
     disediakan tiap-tiap bulan

   (c) Sijil Perakuan Panjar, Sijil Bank dan dokumen
     sokongan dikemukakan untuk diaudit

(v) Menyemak dan mengesahkan Kumpulan Wang Amanah/
  Akaun Amanah/ Akaun Deposit diuruskan dengan betul dan
  kemas kini mengikut peraturan yang ditetapkan seperti
  berikut:

   (a) Penyata Penyesuaian bagi baki mengikut rekod
     pegawai pengawal dengan baki mengikut penyata
     penyata JAN/Bank disediakan tiap-tiap bulan
                                              Jika Ya, sila kemukakan baki
                                              awal, terimaan, bayaran dan
                                              baki akhir (Diruang catatan)

   (b) Senarai baki individu bagi Akaun Deposit dan Akaun
     Amanah disediakan/dikemaskini

   (c) Kumpulan Wang Amanah, Akaun Amanah dan
     Akaun Deposit mestilah tidak berbaki debit pada
     bila-bila masa
                                              Sila huraikan jika baki
                                              berbaki debit
                                              (Diruang catatan)

   (d) Penyata Tahunan bagi Kumpulan Wang Amanah/
     Penyata Terimaan dan Bayaran Akaun Amanah
     perlu disediakan dan dikemukakan untuk diaudit

(vi) Menyemak dan mengesahkan pendahuluan diri/pelbagai:

   (a) Daftar pendahuluan diri/pelbagai dikemaskini dan
     lengkap dan disemak oleh Pengerusi

   (c) Senarai pegawai yang masih belum membayar balik
     pendahuluan disediakan dan senarai pegawai yang membuat /
     tidak membuat tuntutan.

   (d) Tindakan mengutip balik/potongan gaji
     dilaksanakan
     III) PENGURUSAN PUNGUTAN DAN TUNGGAKAN HASIL

       Senarai semakan pengurusan hasil (untuk diisi oleh Setiausaha Bahagian Kewangan /jawatan bersamaannya)


            Perkara                Tindakan telah diambil            Catatan


                               Ya       Tidak


(i)  Menyemak dan mengesahkan hasil dikutip
   dalam tempoh ditetapkan

(ii) Menyemak dan mengesahkan semua kutipan
   dibankkan dengan segera mengikut AP 78

(iii) Menyemak dan mengesahkan penyata
   penyesuaian buku tunai dengan penyata
   hasil terperinci Jabatan Akauntan
   Negara (JAN)

(iv) Menyemak dan mengesahkan buku-buku resit,
   lesen dan lain-lain yang belum digunakan
   disimpan di tempat yang berkunci dengan
   selamat mengikut AP 66 (a)


(v) Menyemak dan mengesahkan Penyata Akaun
  Belum Terima disediakan dan dikemukakan
  kepada Jabatan Akauntan Negara mengikut
  Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/86
IV) PENGURUSAN ASET & STOR

A) Pengurusan Aset Alih Kerajaan


                  Perkara                   Tindakan telah diambil  Catatan


                                         Ya       Tidak

(a)  Mengadakan Mesyuarat JKPAK sekurang-kurangnya sekali
   dalam tempoh tiga (3) bulan(b)  Pendaftaran aset alih Kerajaan dibuat dalam tempoh dua
   (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan(c)  Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori sekurang-kurangnya
   satu kali dalam tempoh satu tahun.

(d)  Penyelenggaraan aset dibuat mengikut tempoh dalam manual
   penyelengaraan.

(e)  Pelupusan dilaksanakan mengikut kaedah yang diluluskan
   dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh kelulusan.

(f)  Perkara-perkara berikut dilaksanakan bagi kes kehilangan
   dan hapus kira.

      (i Laporan Polis dalam tempoh 24 jam dari tarikh kehilangan
       diketahui.


      (ii)Laporan Awal disediakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja     (iii) Jawatankuasa Penyiasat mengemukakan Laporan Akhir dalam
       tempoh dua (2) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan.


     (iv) Laporan Akhir dikemuka kepada Kuasa melulus dalam tempoh
       empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan.


     (v) Syor dan ulasan dalam Laporan Akhir ditandatangani oleh
       Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan.


     (vi) Pelaksanaan hapus kira dimaklumkan kepada Kuasa Melulus
       dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan dengan
       mengemukakan Sijil Hapus Kira.


     (vii) Syor surcaj oleh Perbendaharaan di bawa ke Pihak Berkuasa
       Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh kelulusan.


     (viii Memaklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib dalam
       sembilan (9) bulan dari tarikh kelulusan kepada Perbendaharaan.


(g)  Laporan berikut dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac
   tahun berikutnya.


      (i Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori
       (KEW.PA-8)

      (ii)Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan
       Inventori (KEW. PA-12)


      (iii Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih
       Kerajaan (KEW. PA-20)


      (iv Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib Aset Alih
       Kerajaan (KEW. PA-32)
IV) PENGURUSAN ASET & STOR (samb.)

B) Pengurusan Stor Kerajaan                Perkara                 Tindakan telah diambil  Catatan


                                    Ya       Tidak

(a) Semua barang yang diterima direkod dalam kad Kawalan Stok
  dan Kad Petak

(b) Penyimpanan barang-barang dalam stor teratur dan selamat.(c) Verifikasi stok dilaksanakan mengikut pengkelasan
  barang-barang.

(i)  Sangat menarik - dua tahun sekali(ii) Menarik      - setahun sekali(iii) Tidak menarik - dua tahun sekali(d) Tindakan pelupusan ke atas stok usang dan tidak bergerak.(e) Mengira Kadar Pusingan Penggunaan keseluruhan barang-barang
  bagi setiap stor secara tahunan.

(f)  Mengemuka penyata-penyata berikut ke Perbendaharaan:-(i) Sijil Verifikasi Stok (Kew. 300-T) setiap enam (6) bulan sekali.(ii) Laporan Verifikasi Stok (Kew. 300-U1) tidak lewat dari
   hari terakhir bulan berikutnya.

(iii) Kadar Pusingan Stok(Kew.300-N) pada akhir tahun
IV)  PENGURUSAN ASET & STOR

C)  Pengurusan Aset Hidup Kerajaan


           Perkara                Tindakan telah diambil  Catatan


                              Ya        Tidak

(a)  Melaporkan Pengurusan Aset Hidup di dalam
   Mesyuarat JKPAK.

(b)  Pendaftaran Aset Hidup dibuat dalam tempoh
   ditetapkan dari tarikh pengesahan penerimaan:-

     (i)   Aset Hidup (Ikan): 2 minggu.


     (ii)  Aset Hidup (Haiwan): 2 minggu.


    (iii)  Aset Hidup (Tumbuhan): 30 hari.


(c)  Butir Penyelenggaraan Aset Hidup dikemaskini.(d)  Pemeriksaan Aset Hidup dilakukan sekurang -
   kurangnya satu kali dalam tempoh satu tahun.

(e)  Pelupusan Aset Hidup dilaksanakan mengikut
   kaedah yang diluluskan dalam tempoh:-

     (i)   Aset Hidup (Ikan): 1 bulan


     (ii)  Aset Hidup (Haiwan): 2 bulan


    (iii)  Aset Hidup (Tumbuhan): 3 bulan


(f)  Bagi Kes Kehilangan dan Hapus Kira, prosedur
   berikut dilaksanakan:-

     (i)   Kehilangan Kecil dilaporkan kepada
         Pegawai Pengawal untuk dihapus kira.

     (ii)  Laporan Polis dibuat dalam tempoh
         24 jam dari tarikh kehilangan diketahui

    (iii)  Laporan Awal disediakan oleh Ketua
         Jabatan dalam tempoh 2 hari bekerja

    (iv)   Jawatankuasa Penyiasat kemukakan
         Laporan Akhir 2 bulan dari tarikh
         Laporan Awal dikemukakan.

     (v)   Laporan Akhir dikemukan kepada
         Kuasa Melulus dalm tempoh 4 bulan
         dari tarikh laporan awal dikemukakan.

    (vi)   Syor dan Ulasan Laporan Akhir
         ditandatangani oleh Ketua Setiausaha
         Kementerian atau Ketua Pengarah
         Jabatan.

    (vii)  Perlaksanaan hapus kira dimaklumkan
         kepada Kuasa Melulus 1 bulan
         dari tarikh kelulusan dengan kemukakan
         Sijil Hapus Kira


    (viii)  Syor Surcaj oleh Perbendaharaan dibawa
         ke Pihak Berkuasa Tatatertib 3 bulan
         dari tarikh kelulusan.

    (ix)   Kemukakan keputusan Pihak Berkuasa
         Tatatertib 9 bulan dari tarikh kelulusan
         kepada Perbendaharaan.
(g)  Mengemukakan Laporan Tahunan ke Perbendaharaan
   sebelum 15 Mac tahun berikutnya:
   (Hanya diisi pada suku tahun pertama)
   (hanya Aset Hidup yang berkaitan sahaja)

   Aset Hidup (Ikan)

     (i)  Laporan Tahunan Harta Modal
        dan Inventori (Kew.AI-8)

    (ii)  Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal
        dan Inventori (Kew.AI-13)

    (iii)  Laporan Tahunan Pelupusan Ikan
        Kerajaan (Kew.AI-20)

    (iv)  Laporan Tahunan Hapus Kira Ikan
        (Kew.AI-30)

    (v)   Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib
        (Kew.AI-31)

   Aset Hidup (Haiwan)

     (i)  Laporan Tahunan Harta Modal
        dan Inventori (Kew.AH-8)

    (ii)  Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal
        dan Inventori (Kew.AH-12)

    (iii)  Laporan Tahunan Pelupusan Haiwan
        Kerajaan (Kew.AH-20)

    (iv)  Laporan Tahunan Hapus Kira Haiwan
        (Kew.AH-30)

    (v)   Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib
        (Kew.AH-31)

   Aset Hidup (Tumbuhan)

     (i)  Laporan Tahunan Tumbuhan
        (Kew.AT-8)

    (ii)  Sijil Tahunan Pemeriksaan Tumbuhan
        (Kew.AT-13)

    (iii)  Laporan Tahunan Pelupusan Tumbuhan
        Kerajaan (Kew.AT-20)

    (iv)  Laporan Tahunan Hapus Kira Tumbuhan
        (Kew.AT-32)

    (v)   Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib
        (Kew.AT-33)

								
To top