PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN MS ISO 90012008 PENGAJARAN DAN by peisty474

VIEWS: 137 PAGES: 11

									PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MS ISO 9001:2008

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASISWAZAH BLOK HEMOPOIETIK DAN LIMFOID FASA 1 & 2 PPSP/MD/Haem/CP2

Edition 2 Effective date: 1 July 2009

1/11

KANDUNGAN:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tujuan Skop Dokumen rujukan Definisi Singkatan Prosedur Carta alir prosedur Rekod Lampiran

2/11

1.

TUJUAN Melaksanakan sistem pembelajaran dan pengajaran untuk pelajar Kursus prasiswazah Doktor Perubatan, Blok Hemopoietik dan Limfoid Fasa 1 & 2 di PPSP.

2.

SKOP Digunakan oleh pensyarah/tenaga pengajar untuk proses pengajaran dan pembelajaran Blok Hemopoietik dan Limfoid Fasa 1 & 2.

3.

DOKUMEN RUJUKAN Buku Panduan Objektif Fasa 1: PPSP/MD/BP/IR/1 (2009) Buku Panduan Objektif Fasa 2: PPSP/MD/BP/IR/2 (2009)

4.

DEFINISI Bahan Pencetus Pembelajaran (Trigger) : Bahan pembelajaran yang digunakan dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem Based Learning) untuk mencetus perbincangan. Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem Based Learning) : Pembelajaran yang berlaku apabila kumpulan pelajar membincangkan masalah yang telah ditentukan dengan bimbingan pengajar. Video: Penerangan oleh tenaga pengajar dengan bantuan video sebagai bahan pengajaran Modul Pembelajaran Tetap (Fixed Learning Module) : Modul pembelajaran yang disediakan oleh pengajar samada dalam bentuk poster, video atau sebarang perantaraan Pengajaran Klinikal : Pembelajaran yang melibatkan model/pesakit samada di Pusat Kemahiran Klinikal, wad, klinik dan dewan bedah. Seminar Pelajar : Persembahan oleh kumpulan pelajar (yang ditentukan oleh pelajar) dengan bimbingan tenaga pengajar. Kuliah : Syarahan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Pusat Kemahiran Klinikal : Tempat yang disediakan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan model simulasi/bahan klinikal. Pembelajaran kendiri: Masa yang diperuntukkan kepada pelajar untuk aktiviti pembelajaran sendiri. Makmal Informatik Perubatan (Computer Assisted Instruction Laboratory) : Tempat yang disediakan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang dilengkapi dengan kemudahan multimedia.
3/11

Ahli blok: Terdiri dari pensyarah-pensyarah yang terlibat dalam pengajaran blok seperti memberi kuliah, FLM dan klinikal. Vetting : Proses di mana soalan-soalan atau trigger PBL di nilai dan diperbaiki untuk memastikan mutu soalan/trigger yang baik dan tiada pertindihan soalan yang sama.Ia dilakukan oleh satu kumpulan pensyarah dari jabatan yang menyediakan soalan/trigger tersebut dan mesti dihadiri oleh sekurang-kurangnya seorang pensyarah kanan. Kuiz : Soalan-soalan latihan untuk pelajar menilai kefahaman mereka yang disediakan oleh pensyarah-pensyarah tentang topik-topik yang diajar sepanjang minggu dan dijalankan pada setiap sessi akhir setiap minggu. Tutor guide: Jawaban dan panduan kepada PBL tutor untuk membimbing pelajar berkenaan dengan trigger yang dibincangkan. Lampiran tambahan : Mengandungi maklumat asas tentang simptom, tanda-tanda klinikal,bioethics dan ujian-ujian yang berkaitan dengan Hematologi serta arahan kepada pelajar dan pensyarah. E-Learning : Satu cara pengajaran dan pembelajaran melalui internet. Koordinator E-Learning : Penyelaras dan programmer yang membantu dalam urusan membina website untuk memuatkan pembelajaran E-Lerning yang disediakan oleh pensyarah. Jawatankuasa vetting trigger : Jawatankuasa yang terdiri dari beberapa orang pensyarah yang meneliti dan memperbaiki trigger baru sebelum digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Objektif mingguan : Panduan tentang topik pembelajaran yang disediakan untuk sepanjang minggu pengajaran. 5. SINGKATAN TDAPP PF PB1 PB2 PM KJ PS PPA PKK PT PBL MPT PPSP MPG CSC PS JTMP PK AB JKP Timbalan Dekan Akademik dan Pembangunan Pelajar Pengerusi Fasa Penyelaras blok fasa 1 Penyelaras blok fasa 2 Penyelaras Mingguan Ketua Jabatan Pelajar Sarjana Penolong Pendaftar (Akademik) Perbincangan Kumpulan Kecil Pembantu Tadbir Problem based learning
Modul Pembelajaran Tetap (Fixed Learning Module)

Pusat Pengajian Sains Perubatan Makmal Pelbagai Guna Pusat Kemahiran Klinikal Pegawai Sains Juruteknologi Makmal Perubatan Penyelaras klinikal Ahli blok Jawatan Kuasa Peperiksaan
4/11

6.

PROSEDUR

6.1 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

AKTIVITI
6.1.1 Terima lantikan sebagai penyelaras blok. 6.1.2 Hadir mesyuarat Jawatankuasa Fasa 1 dan 2 a. Beri maklumbalas perjalanan blok sessi lepas b. Sedia rangka jadual/struktur penggal akademik baru 6.1.3 Persediaan jadual pembelajaran dan pengajaran. a. Lantik penyelaras mingguan dan penyelaras klinikal b. Panggil untuk Mesyuarat perancangan blok c. sedia jadual waktu mengikut keperluan blok, rujuk jadual waktu sessi lepas untuk panduan (PPSP/MD/Haem/CP2/R1) d. Deraf kumpulan pelajar dan pensyarah untuk pengajaran klinikal e. Sedia objektif mingguan dan lampiran tambahan (PPSP/MD/Haem/CP2/R3 dan L4) f. Hantar jadual waktu untuk disahkan oleh PF g. Hantar jadual waktu yang telah disahkan kepada PT untuk dicetak dan diedar kepada AB dan pelajar selewat-lewatnya 2 minggu sebelum blok bermula.

TANGGUNGJAWAB
PB1/PB2 PB1/PB2

PB2/KJ/PF

PB1/PB2 PB1/PB2/PM

PB2/PK

PB1/PB2/PM

PB1/PB2 PB1/PB2

5/11

. 6.1.4 Persediaan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran: PPSP/MD/BP/IR/2(2009)

FASA 1 a. Kuliah Sedia bahan kuliah dan bahan video jika perlu mengikut keperluan objektif blok.

Pensyarah

b. Praktikal Sedia bahan praktikal mengikut objektif mingguan yang telah ditetapkan. (PPSP/MD/Haem/CP2/L6) c. PKK Hadir sessi PKK dan catatkan kehadirann pelajar dalam borang kehadiran pelajar untuk aktiviti PKK. (PPSP/MD/Haem/CP2/L7) d. E-Learning Sedia bahan pengajaran atau rujukan laman web untuk dimuatkan ke dalam website dimana pelajar boleh assess di Makmal Informatik Perubatan dan terminal lain. (PPSP/MD/Haem/CP2/R3)

Pensyarah/PS/JTMP

Pensyarah/PS

PB1

FASA 2 a. Kuliah Pensyarah Sedia bahan kuliah dan bahan video jika perlu mengikut keperluan objektif blok. b. PBL i. Sedia trigger dan tutor guide untuk PBL mengikut keperluan objektif mingguan dan vetting trigger tersebut di peringkat jabatan ii. Hantar trigger yang telah di vetting di peringkat jabatan kepada jawatankuasa vetting trigger di PPSP iii.Semak dan hantar trigger yang disahkan oleh jawatankuasa vetting berserta dengan tutor guide untuk dicetak sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum PBL. (PPSP/MD/Haem/CP2/R3) PB2/PM/AB

PB2/PM

PB2/PM/PT

6/11

iv. Hadir sessi PBL dan catatkan pencapaian pelajar dalam borang penilaian prestasi pelajar untuk aktiviti PBL. (PPSP/MD/Haem/CP2/L2)

Pensyarah

c. FLM i. Sedia bahan pengajaran FLM mengikut objektif mingguan yang telah ditetapkan. ii. Kumpulkan bahan pengajaran untuk dipamerkan di MPG semasa minggu pengajaran (PPSP/MD/Haem/CP2/R4) PM/Pensyarah/PS/JTMP

d. Pengajaran klinikal i. Hadir dan catat pencapaian pelajar dalam borang yang disediakan selepas pengajaran klinikal. (PPSP/MD/Haem/CP2/L3) ii. Periksa laporan kes klinikal pelajar yang ditulis selepas pengajaran klinikal dan catat pencapaian pelajar dalam borang yang disediakan (PPSP/MD/Haem/CP2/L3) iii. Pulangkan kembali laporan klinikal kepada pelajar untuk maklumbalas pencapaian. e. Seminar pelajar i. Beri bahan rujukan untuk pelajar membuat persediaan mengikut topik yang disediakan ii. Hadir dan beri komen tambahan untuk memperjelaskan topik tersebut. f. Kuiz i. Sedia dan beri soalan-soalan kuiz mingguan Pensyarah terlibat Pensyarah terlibat Pensyarah terlibat

Pensyarah terlibat

Pensyarah terlibat

Pensyarah terlibat

ii. Kumpul soalan-soalan kuiz dan bincang bersama pelajar iii. Ambil tindakan jika perlu dan berkaitan

PM/Pensyarah

PM/PB2

7/11

g. E-Learning i. Sedia bahan pengajaran atau rujukan laman web untuk dimuatkan ke dalam website dimana pelajar boleh assess di Makmal Informatik Perubatan dan terminal lain. Pensyarah

ii. Kumpul bahan-bahan pengajaran dan serah kepada PB2/PM/Pensyarah koordinator E-Learning (PPSP/MD/Haem/CP2/R3)

h. Kemahiran Klinikal i. Sedia bahan dan beri input kepada penyelaras di bahagian kemahiran Klinikal untuk pengajaran di Pusat Kemahiran Klinikal. ii. Hadir jika perlu untuk pengajaran di CSC 6.1.5 Penilaian dan maklumbalas a. Dapatkan maklumbalas daripada pelajar dan pensyarah. (PPSP/MD/Haem/CP2/R2) b. Sediakan laporan maklumbalas dan kemukan dalam mesyuarat jabatan. c. Ambil tindakan yang berkaitan. PB1/PB2/PM 6.1.6 Tindakan. a. Bincang dan selesaikan masalah yang berkaitan dengan pelajar dan pensyarah. (PPSP/MD/Haem/CP2/R6) b. Kenalpasti masalah yang tidak dapat diselesaikan dan ambil tindakan selepas berbincang dan mendapat persetujuan PF atau TDAPP.
Nota: Sekiranya pensyarah tidak dapat menjalankan pengajaran pada waktu yang ditetapkan, pensyarah berkenaan mestilah mencari pengganti atau tetapkan masa yang sesuai dengan pelajar pada waktu yang lain.Sebarang perubahan hendaklah dilaporkan kepada PM.

PB2

Pensyarah

PB1/PM

PB1/PB2

PB1/PB2/PM/Pensyarah

PB1/PB2/PK

8/11

6.2 PERSEDIAAN PEPERIKSAAN

Aktiviti
6.2.1 PENYEDIAAN SOALAN PEPERIKSAAN (MCQ,SEQ,OSCE) Terima surat untuk penyediaan soalan peperiksaan a. Agihkan tajuk, bilangan dan jenis soalan kepada pensyarah terlibat dan tetapkan tarikh vetting soalansoalan tersebut.

Tanggungjawab

KJ/PB1/PB2

PB1/PB2/PM

b. Sediakan soalan peperiksaan bersama model jawapan dan hantar soalan tersebut kepada PB1/PB2/PM

Pensyarah

“Vetting” peringkat jabatan a. Panel “vetting” hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya 4 pensyarah Pensyarah

b. Soalan yang telah divet i. 1 salinan soalan disimpan oleh KJ di dalam cabinet berkunci. (PPSP/MD/Haem/CP2/R7)

KJ

“Vetting” peringkat pusat a. Vetting telah dijalankan oleh jawatan kuasa peperiksaan di PPSP b. Hantar soalan ke pejabat akedemik bersama dengan model jawapan PB1/PB2/JKP

PB1/PB2

9/11

7. CARTA ALIRAN PROSEDUR CARTA ALIR PROSEDUR.DOC

8. REKOD

No Rujukan

Rekod Tempoh

Simpanan Lokasi Pegawai Bertanggungjawab Jabatan PB1/PB2

Jadual Waktu Pengajaran dan Pembelajaran Blok Haemopoietik dan Limfoid serta kalendar struktur penggal akademik. Laporan Analisa Maklumbalas (pensyarah dan pelajar) Senarai bahan pembelajaran bercetak (Objektif mingguan,‘trigger materials, tutor guide, E-learning, senarai pengajaran FLM, dan lain-lain) Senarai bahan pembelajaran dalam bentuk peralatan, model atau spesimen, slaid , manikin dan lain-lain) Internal communications

PPSP/MD/Haem/CP2/R1 5 tahun

PPSP/MD/Haem/CP2/R2 5 tahun

Jabatan

PB1/PB2

PPSP/MD/Haem/CP2/R3 5 tahun

Jabatan

PB1/PB2

PPSP/MD/Haem/CP2/R4 5 tahun

Jabatan

PB1/PB2

PPSP/MD/Haem/CP2/R5 5 tahun

Jabatan

PB1/PB2

10/11

Tindakan penambahan baikan

PPSP/MD/Haem/CP2/R6

5 tahun

Jabatan

PB1/PB2

Soft copy & hard copy soalan peperiksaan yang telah divetkan diperingkat jabatan Senarai kedatangan pensyarah ke sesi vetting

(PPSP/MD/Haem/CP2/R7) 5 tahun

Jabatan

KJ

PPSP/MD/Haem/CP2/R8

5 tahun

Jabatan

PB1/PB2

9. LAMPIRAN Rekod amendmen Borang penilaian pelajar dalam pengajaran PBL Borang penilaian pelajar dalam pengajaran klinikal (Case report) (PPSP/MD/Haem/L1) (PPSP/MD/Haem/L2) (PPSP/MD/Haem/L3)

Borang penilaian pelajar dalam pengajaran klinikal (Bed side presentation) (PPSP/MD/Haem/L4) Lampiran tambahan FASA 2 Borang kehadiran praktikal fasa 1 Borang kehadiran PKK fasa1 (PPSP/MD/Haem/L5) (PPSP/MD/Haem/L6) (PPSP/MD/Haem/L7)

11/11


								
To top