Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

SÔ ŅOĀ TOÅ CHÖŲC COÂNG TY INCOMFISH INCOMFISH CORPORATION by azaaaaa5

VIEWS: 20 PAGES: 1

									             SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC                                 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG
                                                                              INCOMFISH CORPORATION
            COÂNG TY INCOMFISH                               GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS             ORGANIZATION CHART

                             BAN THÖ KYÙ                       HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ              BAN KIEÅM SOAÙT
                            SECRETARIAT                       BOARD OF DIRECTORS              BOARD OF SUPERVISION                          TOÅ CHÖÙC ÑOAØN THEÅ                     TOÅNG GIAÙM ÑOÁC              BAN KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ
                           LABOUR UNIONS                        GENERAL DIRECTOR              BOARD OF INTERNAL AUDIT             PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC I                                PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC II                     PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC III
           DEPUTY GENERAL DIRECTOR I                               DEPUTY GENERAL DIRECTOR II                    DEPUTY GENERAL DIRECTOR III
  CHI NHAÙNH           BOÄ PHAÄN          CHI NHAÙNH          BOÄ PHAÄN         BOÄ PHAÄN       BOÄ PHAÄN      BOÄ PHAÄN        BOÄ PHAÄN       BOÄ PHAÄN
                                              QUAÛN TRÒ        CN THOÂNG TIN              QUAÛN LYÙ C.LÖÔÏNG   DÒCH VUÏ SAÛN XUAÁT
  TRONG NÖÔÙC           TAØI CHÍNH         NGOAØI NÖÔÙC                                 KINH DOANH                             SAÛN XUAÁT
                                                           INFORMATION                 QUALITY
  DOMESTIC            FINANCE           OVERSEAS         ADMINISTRATION        TECHNOLOGY        TRADING     MANAGEMENT        PRODUCTION      PRODUCTION
   BRANCH            DIVISION           BRANCH           DIVISION          DIVISION        DIVISION      DIVISION       SERVICE DIVISION     DIVISION


  XÍ NGHIEÄP           PHOØNG           INCOMFISH          PHOØNG           PHOØNG         PHOØNG       PHOØNG         PHOØNG       NM. CHEÁ BIEÁN 1
 NUOÂI TS. C.GIÔØ       TAØI CHÍNH &                      QUAÛN TRÒ - N.SÖÏ
                                CHAÂU AÂU                         IT        KH- KINH DOANH    COÂNG NGHEÄ       KYÕ THUAÄT      PROCESSING
   CAN GIO            ÑAÀU TÖ                        PERSONNEL
                                INCOMFISH                         IT         PLANNING -     TECHNOLOGY       ENGINEERING       FACTORY 1
 AQUACULTURE          FINANCIAL &                       ADMINISTRATIVE                    TRADING
                                 EU                         DEPARTMENT                 DEPARTMENT       DEPARTMENT
  ENTERPRISE          INVESTMENT                        DEPARTMENT                     MANAGEMENT
                DEPARTMENT
                                                                      DEPARTMENT
                                INCOMFISH          PHOØNG                                 PHOØNG          ÑOÄI       NM. CHEÁ BIEÁN 2
                  PHOØNG
                                 HOA KYØ           Y TEÁ                      PHOØNG      SAÛN PHAÅM MAÃU      VAÄN HAØNH      PROCESSING
                  KEÁ TOAÙN
                                INCOMFISH        HEALTH SAFETY                    THÒ TRÖÔØNG      SAMPLE        OPERATING       FACTORY 2
                ACCOUNTING
                                 US           DEPARTMENT                     MARKETING     DEPARTMENT         TEAM          DL189
                DEPARTMENT
                                                                      DEPARTMENT
                                               XÖÔÛNG                                             XÖÔÛNG      NM. CHEÁ BIEÁN 3
                  PHOØNG                       XUAÁT AÊN C.NGHIEÄP                             PHOØNG       CHEÁ TAÏO & B.TRÌ
                                             INDUSTRIAL                     PHOØNG      KIEÅM NGHIEÄM                 PROCESSING
                  THOÁNG KEÂ                                                                     MANUFACTURE &
                                              CATERING                     BAÙN HAØNG                 MAINTENANCE       FACTORY 3
                STATISTIC                                                            LABORATORY
                                               PLANT                       SALES                   WORKSHOP         DL 368
                DEPARTMENT
                                                                      DEPARTMENT
                                               XÖÔÛNG                                 PHOØNG         XÖÔÛNG       NM. CHEÁ BIEÁN 4
                  PHOØNG                       GIAËT-UÛI C.NGHIEÄP                 PHOØNG      KIEÅM TRA & ÑAÛM      XÖÛ LYÙ NÖÔÙC
                                                                                                        PROCESSING
                  MUA HAØNG                                                NGHIEÄP VUÏ    BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG      WATER
                                              LAUNDRY                                                       FACTORY 4
                                                                                  QA & QC        TREATMENT
                PURCHASE                          PLANT                     GIAO NHAÄN                               NM 188
                                                                                              PLANT
                DEPARTMENT                                                 LOGISTIC       DEPARTMENT
                                                                    DOCUMENTATION
                                                ÑOÄI
                                                                     DEPARTMENT                              NM. CHEÁ BIEÁN 5
                 PHOØNG                        BAÛO VEÄ - PCCC -                             PHOØNG
                 KHO VAÄN                         MOÂI TRÖÔØNG                              TRUY XUAÁT                  PROCESSING
               TRANSPORTATION                      TEAM OF SECURITY                             TRACEABILITY                  FACTORY 5
               & WAREHOUSE                        -FIRE FIGHTING -                                                     HK 187
                                                                                DEPARTMENT
                DEPARTMENT                        ENVIRONMENT


  ÑOÄI XE      KHO VAÄT TÖ    KHO NGUYEÂN LIEÄU    KHO THAØNH PHAÅM
TRUCK TEAM       (A, B, C)    (R1, R2, R3, R4, R5)  (F1, F2, F3, F4, D1)
           MATERIALS      RAW MATERIALS     FINISHED PRODUCT
           STORAGE        STORAGE        STORAGE
            (A, B, C)    (R1, R2, R3, R4, R5)  (F1, F2, F3, F4, D1)

								
To top