เคมีอินทรีย(Organic Chemistry)

Document Sample
เคมีอินทรีย(Organic Chemistry) Powered By Docstoc
					       เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา        1
                
       เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา


                  เคมีอินทรีย (Organic Chemistry)
1. พันธะคารบอน/สูตรโครงสรางไอโซเมอริซึม

     1.1) ไฮบริไดเซชันของคารบอน (Hybridization of carbon)
     เนื่องจากเวเลนซอิเล็กตรอนทั้ง 4 ของคารบอนที่จะสามารถเกิดพันธะกับอะตอมอื่นๆ ไดอยูใน s ออรบิทอล (s
orbital) (1 ออรบิทอล) และ p ออรบิทอล (3 ออรบิทอล) ซึ่งมีรูปรางเปนทรงกลม (sphere) และดัมบเบลล (dumb bells)
ตามลําดับดังรูป
                                                 pz
                                                    py

                                                      px


                            s ออรบิทอล              p ออรบิทอล

    แตกอนที่อิเล็กตรอนทั้ง 4 จะเกิดพันธะกับอะตอมใดๆ จะตองเกิดไฮบริไดเซชันเสียกอน การไฮบริไดเซชันของ
คารบอนมีทั้งหมด 3 แบบคือ
    1) sp ออรบิทอล (ใช s 1 ออรบิทอลและ p 1 ออรบิทอล (เหลือ p อีก 2 ออรบิทอล)) จะมีรูปรางเปนเสนตรง มุม
       ระหวางพันธะเทากับ 180 °
    2) sp2 ออรบิทอล (ใช s 1 ออรบิทอลและ p 2 ออรบิทอล (เหลือ p อีก 1 ออรบิทอล)) จะมีรูปรางเปนสามเหลี่ยม
       แบนราบ มุมระหวางพันธะเทากับ 120 °
    3) sp3 ออรบิทอล (ใช s 1 ออรบิทอลและ p 3 ออรบิทอล) จะมีรูปรางเปนทรงเหลี่ยมสี่หนา (tetrahedral) มุม
       ระหวางพันธะเทากับ 109.5 °
      เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
        เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา         2
                 
       เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

     รูปทรงของไฮบริไดซออรบิทอลจะมีผลตอรูปทรงของสารประกอบที่เกิดขึ้น
     sp3 hybridization            sp2 hybridization            sp hybridization

     1.2) พันธะของคารบอน (carbon bonds)
     เวเลนซอิเล็กตรอนทั้ง 4 ของคารบอนที่อยูในไฮบริไดซออรบิทอลสามารถเกิดพันธะโคเวเลนต (covalent bonds)
ได 4 พันธะ ซึ่งอาจจะเปนพันธะเดี่ยว (single bond) พันธะคู (double bond) หรือพันธะสาม (triple bond) ก็ได การเขียนสูตร
โมเลกุลมีได 4 แบบดวยกันคือ
     - sp3 hybridization คารบอนจะสรางพันธะเดี่ยว (single bond) ทั้งหมด เชนใน methane, ethane


                                            H       H
                                           H
                                              C   C H
                                            H      H


     - sp2 hybridization คารบอนจะสราง - พันธะคู (double bond) 1 พันธะ ระหวางคารบอนที่มีไฮบริไดเซชัน sp2
                      - พันธะเดี่ยว 2 พันธะ เชนใน ethane (หรือ ethylene)
     - sp hybridization คารบอนจะสราง - พันธะสาม (triple bond) 1 พันธะ ระหวางคารบอนที่มีไฮบริไดเซชัน sp
                      - พันธะเดี่ยว 1 พันธะ เชนใน ethyne (หรือ acetylene)
       เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
        เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา       3
                 
       เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

    พันธะของคารบอนแตละชนิดมีความแข็งแรงไมเทากัน โดยพิจารณาไดจากพลังงานพันธะดังนี้
                  C≡C > C=C > C⎯C
พลังงานพันธะ           ≈ 900      600     300 kg/mol
ความยาวพันธะ            121     134     154 pm

     1.3) การเขียนสูตรโครงสราง

  ชนิดการเขียนสูตรโมเลกุล          หลักการเขียน                  ตัวอยาง
1. สูตรโครงสรางแบบจุด     เขียนจุด (.) แสดงอิเล็กตรอนคูรวมพันธะ
  (dot หรือ Lewis structural  ระหวางอะตอมแตละตัว                    H H H
                                             H C C C
  formula)                                         H  H

2. สูตรโครงสรางแบบเสน     เขียนเสนแทนพันธะระหวางอะตอมแตละตัว
  (dash structural formula   โดยที่ — แทนพันธะเดี่ยว                   H H H
                                             H C   C C
 หรือ Kekulé formula)          แทนพันธะคู
                                               H     H
                     แทนพันธะสาม
3. สูตรโครงสรางแบบยอ     แสดงเฉพาะพั น ธะคูห รือ พัน ธะสามระหว า ง
  (condensed structural    คารบอน-คารบอนเทานั้น                  CH3CH=CH2
  formula)
4. สูตรโครงสรางแบบเสน   ไมเขียนอะตอม แตจะใช — แทนพันธะเดี่ยว
  พันธะ (bond-line formula และ = แทนพันธะคู โดยที่จุดตอและปลายจะ
หรือ shorthand formula)   แทนคารบอนที่มีไฮโดรเจนตออยู

     1.4) ไอโซเมอริซึม (Isomerism) และไอโซเมอร (Isomer)

    ไอโซเมอริซึม (Isomerism) คือปรากฏการณที่สารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแตสูตรโครงสรางตางกัน โดยสารแต
ละตัวจะเรียกวา "ไอโซเมอร (Isomer)" โดยไอโซเมอรแตละตัวจะมีสมบัติทางกายภาพตางกัน เชน จุดเดือด จุดหลอมเหลว
ไอโซเมอรมีหลายชนิด เชน
    ก. ไอโซเมอรเชิงโครงสราง (Constitutional isomers หรือ structural isomers) ตางที่ “การตอกันของอะตอม” เชน

C2H6O:       H3CH2C-O-H แอลกอฮอล (alcohol) ↔ อีเทอร (ether)            H3C-O-CH3
C2H6O2:        H-CO-O-CH3 เอสเทอร (ester) ↔ กรดอินทรีย              H3C-CO-O-H
C3H6O:        H3C-CO-CH3 คีโตน (ketone) ↔ แอลดีไฮด (aldehyde)           H3CH2C-CHO
       เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
       เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา      4
                
       เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา


         Kekulé Formula      Condensed Formula       Shorthand Formula
     ข. สเตอริโอไอโซเมอร (stereoisomers) การตอกันของอะตอมเหมือนกัน แตตางกันที่ “การวางตัวของอะตอมในที่
วาง” สเตอริโอไอโซเมอรเกิดขึ้นเฉพาะสารที่ C มีหมูแทนที่ทั้ง 4 ตางกัน โดยไอโซเมอรที่ไดจะเปนภาพสะทอนในกระจก
เงา
                   คูไอโซเมอรนี้เรียกวา “อิแนนทิโอเมอร
              (enantiomers)” ซึ่งซอนทับกันไมสนิทเหมือนมือ
              ซายและมือขวาของเรา
     ค. ไอโซเมอรเชิงเรขาคณิต (Geometrical isomers) (เปน subset ของสเตอริโอไอโซเมอร) การตอกันของอะตอม
เหมือนกัน แตตางกันที่ “การวางตัวของอะตอมในที่วาง” ของสารประกอบที่มี C=C หรือสารประกอบที่เปนวง โดย C ที่
ตําแหนงพันธะคูแตละอะตอมตองมีหมูแทนที่ตางกัน การระบุโครงสรางใช      เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
        เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา               5
                 
       เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

     - cis เรียกสารที่มีโครงสรางที่มีหมูเหมือนกันอยูดานเดียวกันของระนาบของ C=C หรือระนาบวง
     - trans เรียกสารที่มีโครงสรางที่มีหมูเหมือนกันอยูดานตรงขามของระนาบของ C=C หรือระนาบวง เชน

                                                          Br
   H     H         H     Br
     C C             C C                  Br
   Br     Br        Br     H             Br                  Br

 cis-1,2-dibromoethane   trans-1,2-dibromoethane   cis-1,2-dibromocyclohexane     trans-1,2-dibromocyclohexane

2. หมูฟงกชั่น (Functional groups)
      หมูฟงกชันคืออะตอมหรือกลุมของอะตอมบนโมเลกุลที่รับผิดชอบตอการเกิดปฏิกิริยาบนโมเลกุลนั้นๆ ทําใหเรา
สามารถจําแนกโมเลกุลออกเปนประเภทตางๆ ไดตามลักษณะการเกิดปฏิกิริยา เชน
      กรดอะเซติก (acetic acid) CH3COOH หมูฟงกชันคือ คารบอกซิลิก (-COOH) มีสมบัติเปน “กรด”
      ไตรเอทิลามีน (triethylamine) (CH3CH2)3N หมูฟงกชันคือ อะมิโน ( -N- ) มีสมบัติเปน “เบส”

3. สารประกอบไฮโดรคารบอน

    สารประกอบไฮโดรคารบอนคือสารที่มีคารบอนและไฮโดรเจนเปนองคประกอบ แบงตามลักษณะทางโครงสราง
และการทําปฏิกิริยาไดดังนี้
                                สารประกอบไฮโดรคารบอน
                                (Hydrocarbon compounds)
                  อะลิฟาติกไฮโดรคารบอน                    อะโรมาติกไฮโดรคารบอน
                  (Aliphatic hydrocarbons)                  (Aromatic hydrocarbons)
  แอลเคนและไซโคลแอลเคน      แอลคีนและไซโคลแอลคีน         แอลไคน
  (Alkanes and Cycloalkanes)   (Alkenes and Cycloalkenes)       (Alkynes)


                      การเรียกชื่อ*
  ชนิดของสาร    สูตรทั่วไป                 การเผาไหม              คุณสมบัติ
                  คําขึ้นตน คําลงทาย
แอลเคน         CnH2n+2      -       เ-น   ไมมีเขมา    1. ปฏิกิริยาแทนที่ (เมื่อมีแสง) ใหกาซที่เปน
(alkane)                       (+ane)              กรด
ไซโคลแอลเคน       CnH2n   ไซโคล-       เ-น             H H
                                          H C  C H  Br2
                                                   แสง
                                                      H C
                                                         H H
                                                            C  Br  HBr (g)
(cycloalkane)                    (+ane)             H H             H H
       เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
        เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา                       6
                 
       เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

แอลคีน         CnH2n      -      อีน      มีเขมา  1. ปฏิกิริยาการเติม
(alkene)                     (+ene)           H
                                         C C
                                               H
                                                   Br2         Br
                                                                  H H
                                                                  C C   Br
ไซโคลแอลคีน      CnH2n-2   ไซโคล-     อีน            H        H
                                                                  H H

(cycloalkene)                   (+ene)           2. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (ฟอกสีดางทับทิม)
                                         H        CH3
                                           C  C         2  KMnO4     4  H2O
                                         H        H

                                           H H
                                         H C C CH3         2  MnO2      2 KOH
                                           OH OH

แอลไคน        CnH2n-2           ไ-น    มีเขมามาก 1. ปฏิกิริยาการเติม
(alkyne)                     (+yne)                        2 Br2         H C
                                                                  Br Br
                                                                     C H
                                       H C     C H
                                                                  Br Br

อะโรมาติก-        -       -      -     มีเขมามาก 1. ปฏิกิริยาแทนที่
ไฮโดรคารบอน**                                  H    H             H   H


                                       H        H         H       SO3H
(aromatic                                     H    H             H   H

hydrocarbon)                                   H2SO4                 H2O


หลักการพิจารณาวาสารใดเปนสารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคารบอน
     1. มีโครงสรางเปนวง (ring)
     2. มีพันธะคูสลับพันธะเดี่ยว
     3. มี π-electron = 4n+2 (เมื่อ n = จํานวนเต็มใดๆ (1, 2, 3 …….)
      ** ชื่อของสารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคารบอนสวนใหญจะมีชื่อเฉพาะ เชน
                              CH3
                  เบนซีน (benzene) โทลูอีน (toluene)    แนพทาลีน (naphthalene)

***** ขอควรระวัง : โจทยชอบถาม 1) สารที่มีสูตรทั่วไปเปน
              - CnH2n      ที่อาจเปน alkene หรือ cycloalkane ก็ได            ไอโซเมอร
              - CnH2n-2     ที่อาจเปน alkyne หรือ cycloalkene ก็ได            (isomer)
       เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
        เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา      7
                 
        เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

                   2) ปฏิกิริยาการเผาไหม (Combustion reaction)
   CxHy + (x + y/4) O2 → x CO2 + y/2 H2O
     C2H6 มี       C : H = 2 : 6 = 1/3 : 1
     C2H4 มี       C : H = 2 : 4 = 1/2 : 1
     C2H2 มี       C :H=2:2=1:1
     ปฏิกิริยา H2 + 1/2 O2 → H2O        เกิดงายกวา C + O2 → CO2
     ดังนั้นการเกิดเขมาเมื่อเริ่มเผาไหม จึงพิจารณาจากอัตราสวน C : H หรือพิจารณา พลังงานการสลายพันธะของ
                       C≡C > C=C > C⎯C
                     ≈ 900        600     300 kg/mol

    ไอโซเมอรของสารประกอบไฮโดรคารบอน
    ตัวอยางเชน เฮกเซน ซึ่งมีโครงสรางที่แตกตางกัน 2 ชนิด จึงทําใหเฮกเซนมีจํานวนไอโซเมอรดวยกันทั้งหมด 4
ไอโซเมอรดวยกัน ดังนี้

  ชนิดของโครงสราง                 ลักษณะ               ตัวอยาง
1. โซตรง (straight chain)    โครงสรางของสารประกอบที่มีอะตอมของ        CH3CH2CH2CH2CH2CH3
                 คารบอนตอเปนเสนยาว
2. โซกิ่ง (branched chain)   โครงสรางของสารประกอบที่มีสายคารบอนสั้นๆ      CH3CHCH2CH2CH3
                                             CH3
                 ตออยูกับสายคารบอนหลัก
                                           CH3CH2CHCH2CH3
                                               CH3
                                                CH3
                                           CH3CH2 C   CH3
                                                CH3

     ดังนั้น
               CnH2n         แอลคีน ↔ ไซโคลแอลเคน         CnH2n
               CnH2n-2       แอลไคน ↔ ไซโคลแอลคีน         CnH2n-2

               จํานวนไอโซเมอรของ    แอลเคน    แอลคีน    แอลไคน
                   C4         2       3       2
                   C5         3       5       3
                   C6         5      13       7
       เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
        เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา          8
                 
       เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

คุณสมบัติทางกายภาพของสารประกอบไฮโดรคารบอน

1. จํานวน C เพิ่มขึ้น จุดเดือดจะเพิ่มขึ้น เชน

     สารประกอบ           CH4           CH3CH3        CH3CH2CH3    CH3CH2CH2CH3
    จุดเดือด (° C)         -162.0          -88.6         -42.1       -0.5

                      b.p.
                                         Cn


2. จํานวน C เทากัน โครงสรางตางกัน
  จุดเดือดจะลดลง เมื่อโครงสรางมีโซกิ่งมากขึ้น

                                                      C
                                     C  C  C  C
 โครงสรางของเพนเทน         C C C C C                            C  C C
                                       C
                                                      C

    จุดเดือด (°C)               36             28              10

3. จํานวน C เทากัน หมูฟงกชันตางกัน
  แอลเคน < แอลคีน < แอลไคน

          สารประกอบ             CH3CH3       CH2= CH2         CH ≡CH
          จุดเดือด (° C)           - 88.6       - 103          - 82

สรุปเรื่องการทดสอบทางเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอนประเภทตางๆ
                             การทดสอบดวย Br2/CCl4            การทดสอบดวย
ชนิดของไฮโดรคารบอน     การเผาไหม
                            ในที่มืด      ในที่สวาง           KMnO4
แอลเคน                                    (HBr(g))
แอลคีน
แอลไคน
แอโรมาติก                                  *
* + ผงเหล็ก Fe(s) สามารถเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได (HBr(g))       เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
          เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา             9
                   
         เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

4. สารประกอบที่มีธาตุออกซิเจนและ/หรือไนโตรเจนเปนองคประกอบ

   ประเภท      หมูฟงกชัน    การเรียกชื่อ             คุณสมบัติ/ประโยชน
1.) สารประกอบที่มีธาตุออกซิเจนเปนองคประกอบ
แอลกอฮอล      ไฮดรอกซี       ลงทายดวย      1. จุดเดือดสูงกวาแอลเคนที่มีจํานวนคารบอนเทากัน
(alcohols)     (hydroxy)      : - านอล        (เกิดพันธะไฮโดรเจนเหมือนน้ํา)
          (-OH)                   2. เปนกรดเล็กนอย (ทําปฏิกิริยากับ Na ได)
                                 2 ROH + 2Na → 2RO-Na+ + H2(g)
อีเทอร (ether)     ออกซี       เรียกหมูแอลคิล
            (oxy)       ตามดวย     ตัวอยางเชน ไดเอทิล อีเทอร ใชเปนตัวทําละลาย
            (-O-)       "อีเทอร"
กรดอินทรีย       คารบอกซิล     ลงทายดวย   1. จุ ด เดื อ ดสู ง กว า แอลกอฮอล ที่ มี จํ า นวนคาร บ อน
(carboxylic acid)    (carboxyl)     : - าโนอิก     เทากัน (เกิดพันธะไฮโดรเจนมากกวา)
              O               2. เปนกรด (ทําปฏิกิริยากับ Na และ Na2HCO3 ได)
              C OH                  O              O
                                                     -  +
                                2 R C OH    2 Na      2 R C O Na     H2 (g)
                                 O               O
                                                     -  +
                                R C OH    NaHCO3       R C O Na     CO2 (g)  H2O                               3. ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน (esterification)
                                    O         +     O
                                             H
                                  R C OH    R'OH       R C OR'     H2O

เอสเทอร        ออกซีคารบอกซิล  * สวนที่มาจาก 1. ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
(ester)         (oxycarboxyl)   แอลกอฮอล ใ ห      O
                                 R C OR'  H +
                                              O
                                             R C OH   R'OH
              O       เรียกเปน
              C O
                      แอลคิล
                      * สวนที่มาจาก
                      กรดให เ ปลี่ ย น
                      คําลงทายจากอิก
                      เปนเ-ต
แอลดีไฮด        คารบอกซาลดีไฮด  ลงทายดวย    ตัวอยางเชน ฟอรมาลดีไฮด (เมทานาล) ถามีความเขมขน
(aldehyde)       (carboxaldehyde)  : - านาล     เปน 40 % จะเรียกฟอรมาลิน ใชฉีดหรือดองศพ
              O
              C H
คีโตน          คารบอนิล     ลงทายดวย     ตัวอยางเชน แอซีโตน (โพรพาโนน) ใชเปนตัวทําละลาย
(ketone)        (carbonyl)     : - าโนน
              O
              C
       เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
       เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา 10
                
       เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

2.) สารประกอบที่มีธาตุไนโตรเจนเปนองคประกอบ
เอมีน        อะมิโน (amino)   นํ า หน า ด ว ยคํ า 1. จุดเดือดสูงกวาแอลเคนที่มีจํานวนคารบอนเทากัน
(amine)       (--NH2)       วา "อะมิโน"       (เกิดพันธะไฮโดรเจน)
                               2. มีฤทธิ์เปนเบส (เปลี่ยนลิสมัตแดงเปนน้ําเงิน)
                                 R-NH2 + HCl → R-NH3+Cl-
                               3. การเกิดเอไมด
                                 O              O
                                R C OH   R'NH2     R C NHR' H2O

3.) สารประกอบที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเปนองคประกอบ
เอไมด       เอไมด (amide)   ลงทายดวย   1. จุดเดือดสูงกวาแอลเคนที่มีจํานวนคารบอนเทากัน
(amide)         O       : -านาไมด    (เกิดพันธะไฮโดรเจน)
             C N                         O

                              2. ยูเรีย (  H2N C NH2  ) ใชทําปุย

   *** แนวโนมจุดเดือด:
   กรดอินทรีย > แอลกอฮอล > เอสเทอร ≥ แอลดีไฮด, ตีโตน > อีเทอร > ไฮโดรคารบอน
   สารประกอบ    CH3COOH CH3CH2OH CH3CHO            HCOOCH3 CH3OCH3          CH3CH3
   จุดเดือด (° C)    118      78.5       21       31.5    -24.9        - 88.6

การทดสอบที่พบบอยๆ (ทดสอบความเปนกรด)
   สารทดสอบ          Na(s)              NaOH (aq)             NaHCO3 (aq)
แอลกอฮอล
กรดอินทรีย
เอสเทอร

- เทคนิคการจําสูตร
                           O               O
              R OH          R C O H            R C H
                           O               O
              R O R          R C O R'            R C R'
                           O
              R N H          R C N H
               H             H


                    ****************************
      เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
        เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา 11
                 
       เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา


                          แนวขอสอบ

1. สารอินทรียอิ่มตัวชนิดหนึ่งประกอบดวยธาตุ 3 ธาตุ จากการวิเคราะหพบวามีคารบอนและไฮโดรเจนเปน 35.29 % และ
  5.88 % ตามลําดับ ที่เหลือเปนธาตุเฮโลเจน สูตรเอมพิริกัลและสูตรโมเลกุลที่เปนไปไดของสารนี้เปนไปตามขอใด
             สูตรเอมพิริกัล        สูตรโมเลกุล
      1)    C4H8Br         C4H8Br
      2)    C4H8Br         C8H16Br2
      3)    C4H8I         C4H8I
      4)    C4H8I         C8H16I2

2. สารตัวอยางมีสูตรเปน C(8+x)HxCl6 มี C รอยละ 40.0 โดยมวล พิจารณาขอความตอไปนี้
    ก. x = 2                          ข. สูตรเคมีของสารนี้คือ C10H2Cl6
    ค. รอยละของ H ในสารนี้มีคาเทากับ 1.1          ง. จํานวนอะตอม C เปน 5 เทาของ H
         ขอใดถูกตอง
    1) ค. เทานั้น   2) ข. และ ง. เทานั้น    3) ก., ข. และ ง. เทานั้น  4) ก., ค., ข. และ ง.

  3. สาร A เปนสารประกอบอะโรมาติกและมีวงเบนซีนอยูในโมเลกุล มีสูตรโมเลกุล C8H10 จะมีกี่ไอโซเมอร
       1. 2           2. 3            3. 4            4. 6

  4. สารประกอบ C6H13Br เกิดไอโซเมอรได 3 ไอโซเมอร ไฮโดรคารบอนของสารประกอบนี้มีโมเลกุลเปน C6H14 จะ
    มีสูตรโครงสรางดังขอใด

        H
     1) H3C C CH(CH3)2         2) H3C C C(CH3)3
                         H2
          CH3

                            H
     3) (H3C)2HC  (CH2)2  CH3   4)  H3C C C C CH3
                          H2  H
                            CH3 2  5. (A-net’49) สารประกอบใดที่ไมมไอโซเมอรเรขาคณิต
                  ี
       1. (CH3)2C=C(CH3)2     2. CH3HC=CHCH3
       3. CH3CH2HC=CHCH3     4. CH3CH2HC=CHCH2CH3

  6. (ขอ 31 ENT’48/1) ไฮโดรคารบอน Y มีสูตรโมเลกุล C6H14 เมื่อทําปฏิกิริยากับกาซคลอรีนในที่มีแสงใหผลิตภัณฑ
    C6H13Cl ขอใดเปนโครงสรางของ Y ที่ทําใหไดผลิตภัณฑซึ่งเปนไอโซเมอรกันจํานวนมากที่สุด
       เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
      เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา 12
               
      เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา


    1.                    2.     3.
                         4.7. (A-net’50) สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดใดตอไปนี้ เมื่อทําปฏิกิริยากับคลอรีนในที่มีแสงแลวใหผลิตภัณฑที่มี
  จํานวนไอโซเมอรที่เปนไปไดมากชนิดที่สุด
           CH2CH3                   CH3
   1.    H3C    CH3           2.  H3CH2C     CH2CH3
           H                     CH3

             CH2CH3
   3.    H3CH2C   CH2CH3         4. CH3CH2CH2CH2CH3
             CH3
8. 1,4-ไซโคลออกตะไดอีน (        )10.8 กรัมเกิดปฏิกิริยาอยางสมบูรณกับโบรมีน (Br2) กี่โมล จึงจะไดอนุพันธ
  ไฮโดรคารบอนอิ่มตัว
          1. 0.2                  2. 1.0
          3. 2.0                  4. 4.0

9. (ขอ 27 ENT’48/1) นํากรดอินทรีย A มาทําปฏิกิริยาพอดีกับเอทานอล 9.2 g. ไดผลิตภัณฑเปนเอสเทอร B 26 g.
  และน้ํา จงหาจํานวนไอโซเมอรที่เปนไปไดของกรดอินทรีย A
  1. 2       2. 3       3. 4        4. 5

10. ไฮโดรคารบอน A ทําปฏิกิริยากับคลอรีนในที่มีแสงสวาง ใหผลิตภัณฑเปน C5H11Cl ซึ่งไมมีไอโซเมอร ขอใดถูก
  1) สูตรโครงสรางของสาร A คือ
        CH3 CH CH2     CH3
           CH3
  2) ปฏิกิริยาระหวางสาร A กับคลอรีนไดผลิตภัณฑอีกชนิดหนึ่งคือ HCl
  3) จํานวนไอโซเมอรของสาร A ที่เปนไปไดทั้งหมดคือ 4
  4) สาร A นี้ฟอกสี KMnO4 ที่เย็น

11. (A-net’49) สาร A และ B เปนไอโซเมอรของกรดบิวทาโนอิก เมื่อนําสาร A ไปตมกับกรดซัลฟวริกเจือจางจะไดเม
  ทานอล และสารอินทรียอีกหนึ่งสาร เมื่อนําสาร B ไปตมกับเมทานอลจะไดผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหอม ขอใดควรเปน
  สูตรโครงสรางของสาร A และ B
           สาร A             สาร B
   1. CH3CH2COOCH3          CH3(CH2)2COOH
   2. (CH3)2CHCOOH          CH3CH2COOCH3      เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
      เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา 13
               
      เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

   3.   CH3COOCH2CH3         (CH3)2CHCOOCH3
   4.   CH3CH2COOCH3         (CH3)2CHCOOH

12. C4H9NH2 มีกี่ไอโซเมอรที่มีหมูฟงกชันเปน -NH2
     1. 1                2. 2         3. 3            4. 4

13. ที่ STP กาซ CxHy 10 cm3 ทําปฏิกิริยาพอดีกับ O2 65 cm3 ใหกาซ CO2 40 cm3 กับไอน้ํา a cm3 คา x, y และ a
  ตามลําดับคือขอใด
     1. 1, 4, 20          2. 2, 6, 30    3. 3, 8, 40       4. 4, 10, 50

14. นําแกสไฮโดรคารบอน CxHy ปริมาตร 20 cm3 เผากับ O2 มากเกินพอปริมาตร 300 cm3 เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาทําให
  เย็นลงที่อุณหภูมิหอง วัดปริมาตรแกสทั้งหมดได 240 cm3 ผานแกสทั้งหมดลงในน้ําปูนใส เหลือปริมาตรแกส 140
  cm3 (ปริมาตรแกสวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันตลอดการทดลอง) สูตรโมเลกุล CxHy ควรเปนขอใด
        1) C4H8          2) C4H10          3) C5H10         4) C5H12

15. เมื่อนําไฮโดรคารบอน 3 ชนิด คือ C6H14, C8H18 และ C10H22 อยางละ 1 โมลมาเผาไหมปริมาณออกซิเจนที่ตองใช
  ในการเผาไหมเรียงตามลําดับจากมากไปนอยจะเปนไปตามขอใด
      1. C6H14> C8H18 > C10H22           2. C8H18 > C6H14> C10H22
      3. C8H18 > C10H22 > C6H14          4. C10H22> C8H18 > C6H14

16. (A-net’49) ถาผสมแกส C2H4 และ C2H6 ในสัดสวนจํานวนโมลเทากัน หนัก 5.8 กรัม ทําใหเกิดปฏิกิริยาเผาไหม
  กับแกสออกซิเจนอยางสมบูรณ จะตองใชแกสออกซิเจนอยางนอยกี่กรัม
     1. 6.5       2. 11.6      3. 20.8      4. 41.6

17. (A-net’50) เมื่อนําเฮกเซน เฮกซีน เฮกไซนและเบนซีนอยางละ 1 กรัม มาเผาไหมอยางสมบูรณ สารประกอบ
                                ุ
  ไฮโดรคารบอนชนิดใดตองใชปริมาณออกซิเจนมากที่สุดและนอยที่สดตามลําดับ
     1. เฮกเซน และเบนซีน             2. เบนซีนและเฮกเซน
     3. เบนซีนและเฮกซีน             4. เบนซีนและเฮกไซน

18. สารประกอบไฮโดรคารบอน A และ B สามารถเกิดปฏิกิริยาดังตอไปนี้
       A + Br2 → C6H13Br + HBr
       B + 8 O2 → 6 H2O + 5 CO2
  A และ B ควรเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนประเภทใด ตามลําดับ
  1. แอลเคน    แอลเคน
  2. แอลคีน    แอลคีน
      เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
     เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา 14
              
    เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

  3. แอลเคน      แอลคีน
  4. แอลคีน      แอลเคน

19. สาร X, Y และ Z เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน มีปฏิกิริยาเคมีดังนี้
       X + Br2 → C4H8Br2
       Y + Br2 → C5H11Br + HBr
       Z + 7.5 O2 → 5 CO2 + 5 H2O
  ขอสรุปใดถูก
  1. สาร Y และสาร Z มีสูตรทั่วไปเหมือนกัน
  2. สาร X และสาร Y มีจํานวนไอโซเมอรตางกัน
  3. สาร Z ไมสามารถจะเกิดปฏิกิริยากับ Br2
  4. สาร Y เปนไฮโดรคารบอนที่อิ่มตัว

20. พิจารณาปฏิกิริยาของสาร A B C และ D ตอไปนี้
          A   Cl2        C5H11Cl   HCl
          B   Br2        C4H8Br2
        C    7.5 O2        5 CO2   5 H2O
        D    5.5 O2        4 CO2   3 H2O
  ขอสรุปใดถูก
  1) สาร A และสาร C มีคารบอนเทากัน มีสูตรเคมีเหมือนกัน
  2) สาร B และสาร D มีคารบอนเทากัน มีไอโซเมอรเทากัน
  3) สาร C และสาร D มีไฮโดรเจนเทากัน และไมสามารถทําปฏิกิริยากับ Br2 ได
  4) สาร B สาร C และสาร D เปนไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัว แตสาร A เปนไฮโดรคารบอนอิ่มตัว

21. สารคูใดมีสมบัติทางเคมีและกายภาพคลายคลึงกันมากที่สุด
    1 ) CH3CH2CH2CH2CH2CH3 และ    2 ) CH3CH2CH2CH2C CH      และ

                       OH
    3 ) CH3CH2OCH2CH3     และ  CH3CH2CHCH3
        O                O
    4 ) CH3 C OCH2CH3     และ  CH3CH2CH2 C OH22. (ขอ 34 ENT’48/1) พิวเทรสซินเปนสารที่พบในปลาซึ่งทําใหปลามีกลิ่นคาว มีสูตรโครงสรางแบบยอคือ
  NH2(CH2)4NH2 ในการรับประทานปลาดิบนิยมบีบมะนาว ซึ่งมีกรดซิตริกเพื่อลดคาวปลา สารที่เกิดจากปฏิกิริยา
  ระหวางพิวเทรสซินและกรดซิตริกมีโครงสรางตามขอใด    เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
        เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา 15
                 
       เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

                                 OH
                         HOOC CH2     C CH2COOH
                                 COOH
                             กรดซิตริก
            OH                           NHCH2CH2CH2CH2NH2
  1.  HOOC   CH2  C    CH2COOH           2.  HOOC CH2   C  CH2COOH
                  -    +
            COO H3N CH2CH2CH2CH2NH2                 COOH

              -      +
            O H3N CH2CH2CH2CH2NH2                  OH
  3. HOOC    CH2  C    CH2COOH           4.  HOOC  CH2  C  CH2COONHCH2CH2CH2CH2NH2
            COOH                          COOH  23. สาร X และ Y มีสูตรโมเลกุล C5H8O2 เหมือนกัน ทําการทดสอบไดผลดังตาราง
                              รีเอเจนต
        สาร
             โลหะ Na      NaHCO3(aq)       Br2/CCl4          สารละลายเบเนดิกต
        X  ไมเกิด      ไมเกิด       ฟอกสีอยางรวดเร็ว        ไมเกิด
        Y  ไมเกิด      ไมเกิด       ไมเกิด             เกิดตะกอนสีแดงอิฐ
ขอใดควรเปนสูตรโครงสรางของสาร X และสาร Y ตามลําดับ
                    OH      O
     1)                         CHO
                O
                           O
         O   OMe
     2)                       O


     3)           OMe           O
                                  O
            O

         O   OMe             O    CHO
     4)  24. ขอสรุปเกี่ยวกับสมบัติของสาร I - III ตอไปนี้ ขอใดถูก
       CH3CH2CH2OH           CH3CH2COOH       CH3CH2CH2CH2CH3
            I                 II          III
    1. จุดเดือดของสารเรียงตามลําดับดังนี้ (II) > (I) > (III)
    2. ความสามารถในการละลายน้ําของสารเรียงลําดับดังนี้ (I) > (III) > (II)
    3. สารที่สามารถทําปฏิกิริยากับโซเดียมไดคือ (I) สวนสารที่สามารถทําปฏิกิริยากับสารละลานเบเนดิกตได
      ตะกอนสีแดงอิฐ คือ (II)
    4. สารที่สามารถแยกออกจากน้ําไดโดยไมตองใชตัวทําละลายอื่นสกัดคือ (I) และ (III)

  25. จากกราฟเปรียบเทียบการละลายน้ําและจุดเดือดของสารอินทรีย a b และ c นาจะเปนสารใดตามลําดับ
       เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
       เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา 16
                
       เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา
                              จุดเดือด
   อุณหภูมิ (oC)                                         การละลาย
                                                  (g/100 cm3)
                                 การละลายน้ํา                  a          b             c
           1)  CH3CH2CH2CH2OH, CH3CH2CH2CHO, CH3CH2CH2COOH
           2)  CH3CH2CH2COOH, CH3CH2CH2CH2OH, CH3CH2CH2CHO
           3)  CH3(CH2)3OH, CH3(CH2)4OH, CH3(CH2)5OH
           4)  CH3(CH2)5OH, CH3(CH2)4OH, CH3(CH2)4OH

  26. พิจารณาสมบัติของสาร A, B, C และ D ดังตอไปนี้
สาร จุดเดือด การละลาย    การเผาไหม    การทําปฏิกิริยา      การเปลี่ยนสี  การทําปฏิกิริยากับสารละลาย
    (° C)   ในน้ํา              กับ Na        กระดาษลิตมัส       Br2 ในที่สวาง
 A    77  ละลายไดดี ติดไฟ มีเขมา    ไมเกิดปฏิกิริยา     ไมเปลี่ยนสี   ไมเปลี่ยนสี
 B    78  ละลายไดดี ติดไฟ ไมมีเขมา เกิดปฏิกิริยา        ไมเปลี่ยนสี   ไมเปลี่ยนสี
 C    83  ไมละลาย   ติดไฟ มีเขมา   ไมเกิดปฏิกิริยา     ไมเปลี่ยนสี   เปลี่ยนเปนไมมีสี
 D   118 ละลายไดดี ไมติดไฟ       เกิดปฏิกิริยา      เปลี่ยนสีจาก   ไมเปลี่ยนสี
                                   น้ําเงินเปนแดง
    สาร A, B, C และ D อาจเปนสารใดตามลําดับ
         1. เอทานอล    เอทิลแอซีเตต  ไซโคลเฮกซีน กรดแอซีติก
         2. เอทานอล    เอทิลแอซีเตต  กรดแอซีติก   ไซโคลเฮกซีน
         3. เอทิลแอซีเตต เอทานอล กรดแอซีติก   ไซโคลเฮกซีน
         4. เอทิลแอซีเตต เอทานอล ไซโคลเฮกซีน กรดแอซีติก

  27. (ขอ 35 ENT’48/1) พิจารณาขอมูลตอไปนี้
     สาร   การละลายน้ํ า และการ สารที่ใชทดสอบและผลของปฏิกิริยา
         นําไฟฟา         โลหะโซเดียม NaHCO3           Br2 ในที่สวาง  Br2 ในที่มืด
     ก    ละลายได นําไฟฟา    เกิดฟองกาซ เกิดฟองกาซ         ฟอกสี      ฟอกสี
     ข    ละลายได ไมนําไฟฟา เกิดฟองกาซ   ไมเกิดฟองกาซ       ไมฟอกสี     ไมฟอกสี
     ค    ไมละลาย ไมนําไฟฟา ไมเกิดฟองกาซ ไมเกิดฟองกาซ        ฟอกสี      ฟอกสี
      เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
     เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา 17
              
    เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

  ขอใดเปนสารประกอบ ก ข และค ตามลําดับ
    1.  CH2  CHCOOH     CH3CH2CH2OH     CH2 CH CH CH2

    2.   CH3CH2COOH     CH2  CHCH2OH     CH3CH2CH2CH3

    3.   CH3CH2CH2OH    CH3CH2COOH          CH2CH3


    4.  CH2  CHCOOH   CH3CH2CH2COOH          CH CH228. สาร A มีสูตรโมเลกุล C7H12 สาร A ฟอกสีโบรมีนไดอยางรวดเร็วใหสาร B ที่มีสูตร C7H12Br2 สาร A ทําปฏิกิริยา
  กับสารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตใหสาร C ที่มีสูตร C7H14O2 สาร C ปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมใหแกส
  ไฮโดรเจน แตไมทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต สาร A ควรเปนสารในขอใด
       ก. สารประกอบแอลคีนโซเปดที่มีพันธะคู 2 พันธะ
       ข. สารประกอบแอลคีนที่มีโครงสรางเปนวงและมีพันธะคู 1 พันธะ
       ค. สารประกอบแอลไคน
       ง. สารประกอบอะโรมาติก
  ขอใดถูกตอง
  1) ก. และ ข.        2) ข. เทานั้น      3) ค.      4) ง.

29. สารคูใดตอไปนี้ไมสามารถใชโลหะโซเดียมบอกความแตกตางได
        ก. CH3COOH และ CH3CH2OH
        ข. CH3CH2OCH2CH3 และ CH3CH2CH2CH2OH
        ค. CH3CH2CH2CH2OH และ CH3CHCH2OH
                        CH3
        ง. CH3COOC2H5 และ C2H5CO2CH3
  ขอใดถูกตอง
  1) ก., ข. และ ค.      2) ข.ม ค. และ ง.   3) ข. เทานั้น         4) ก., ค. และ ง.

30. ผลการทดสอบสารอินทรีย 4 ชนิด ไดผลดังตาราง
          สารทดสอบ NaHCO3        Na          Br2
     สารอินทรีย                    ในที่มืด ในที่สวาง
          A
          B
          C
          D
      หมายถึงเกิดปฏิกิริยา        หมายถึงไมเกิดปฏิกิริยา
    เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
     เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา 18
              
     เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

  สาร A, B, C และ D ในขอใดเปนไปได
            A         B          C         D
      1)   CH3COOH     C5H11OH         C4H8       C8H18
      2)    C2H5OH    C2H5-O-C2H5        C7H8       C10H18
      3)   C6H9COOH      C6H5OH        C10H18       C6H14
      4)    C8H17NH2    C6H5CHO       C5H9COOH       C8H14

31. ของผสมชนิดหนึ่งประกอบดวยสาร ก., ข. และ ค. (มีสูตรโครงสรางดังแสดง) ละลายอยูในอีเทอร
               COOH            CH3              OH
      สาร ก.            สาร ข.            สาร ค.


  นําสารละลายอีเทอรนี้ไปสกัดดวยตัวทําละลายดังตาราง ผลการสกัดในขอใดถูกตอง
                       สิ่งที่ไดจากการสกัด
          ตัวทําละลาย     ชั้นอีเทอร      ชั้นน้ํา
      1)   10 % NaHCO3      ข. และ ค.        ก.
      2)    NaCl อิ่มตัว     ก. และ ค.        ข.
      3)    10 % NaOH      ก. และ ข.        ค.
      4)       น้ํา        ข.       ก. และ ค.

23. สาร A ทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในสารละลายกรดไดผลิตภัณฑ 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเปนของเหลวใส ไมมีสี ไมละลาย
  น้ํา ทําปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมใหฟองกาซ อีกชนิดหนึ่งละลายน้ําไดดี สารละลายไมเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส
  โครงสรางสาร A เปนขอใด
             O

  1.            O


          O
  2.
        O
             O
  3.

  4.          O

               N
               H

24. (ขอ 33 ENT’48/1) ฟนอลฟทาลีนเปนอินดิเคเตอรที่ใชกันแพรหลาย มีสูตรโครงสรางดังนี้
     เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
       เอกสารประกอบการสอนรายการ “เปดประตูสูมหาวิทยาลัย”               หนา 19
                
       เรื่อง “เคมีอินทรีย”       รศ. อินทิรา หาญพงษพันธและรศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

                            O

                            O


                                  OH                       HO
     นําสารละลายฟนอลฟทาลีนไปตมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่มากเกินพอ ผลิตภัณฑที่ไดมีโครงสราง
แบบใด
               O                             O

                                              H
               ONa                           OH

  1.                                2.
                      OH                           OH


         HO                             HO

               O                             O

                 ONa                            ONa
              OH

    3.                              4.
                      OH                           OH         HO                             HO
       เอกสารประกอบการบรรยายนี้เปนลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น