Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

GODIŠNJI PLAN - izvanučionička nastava by ytrusdm7

VIEWS: 0 PAGES: 6

									Osnovna škola Kaštanjer

KURIKULUM - izvanučionička
nastava
Učiteljice: 1.a Katica Lučić
      1.b Marija Čulinović
      1.c Mirjam Serblin


ŠK.god. 2009./2010.
     PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2009./2010.
ZA RAZRED: I. a, b, c                                    PREDVIĐENI BROJ UČENIKA : 60
  PLANIRANA      CILJ IZVANUČIONIČNE         NOSIOCI          NAČIN           MJESTO        VRIJEME
  AKTIVNOST           NASTAVE        AKTIVNOSTI       REALIZACIJE        ODRŢAVANJA       OSTVARENJA
Integrirani nastavni  -obiljeţiti kroz predmete,  - učenici I. a, b, c  -organiziranje štafetnih  -školsko igralište i  IX. mjesec
dan           a nastavu TZK izvoditi    - učiteljice      igara primjerenih     okoliš škole
Hrvatski olimpijski   izvan učionice                    uzrastu i olimpijskim
dan           -promovirati zdrav ţivot               igrama
            -začeti sportski duh-posjet DND i dječjem  -pristojnog ponašanja u    - učenici I. a, b, c  -šetnja do DND-a      DND          X. mjesec
kazalištu u DND     javnim ustanovama       - učiteljice      -kretanje prometnicama   Ulice i trgovi
-terenska nastava    -upoznati prostor i namjenu  -DND
            Društva
            -obiljeţiti Dječji tjedanDANI KRUHA       -postupak pravljenja kruha  - učenici I.a, b, c  -posjet pekarnici     domovi učenika,    X. mjesec
-projektni dan vezan  -koje vrste kruha postoje   - učiteljice      -timski rad         pekarnica, škola
uz školski projekt   -doprinijeti ostvarenju    -KUD          -sudjelovanje u školskoj
             prijekta           -roditelji        priredbi
            -poštivanje tuđeg rada
            -blagovati plodove zemlje
Terenska nastava    -upoznati prostor i namjenu   - učenici I. a, b, c  -šetnja do knjiţnice    škola         XI. mjesec
-posjet Gradskoj    knjiţnice            - učiteljice      -provođenje korisnog    gradska knjiţnica
knjiţnici       -pristojno ponašanje      -djelatnice knjiţnice  vremena u zajedničkoj
            (primjerno) takvom prostoru               prostoriji knjiţnice
            -naučiti se uzimati knjige
            -odnos prema knjiziTerenska nastava    -doţivjeti film kao umjetnost  - učenici I. a, b, c  -šetnja          Škola         XII. mjesec
-posjet kinu      -spoznati razliku između    - učiteljice      -gledanje projekcije    Gradsko kino ˝Valli˝
            filma i kazališne predstave   -djelatnik u kinu    -razgovor s djelatnicima
            -ponašanje u javnoj ustanovi              u kinu-posjet kazalištu   -umjetničko djelo kroz     - učenici I. a, b, c  -šetnja          INK          XII. mjesec
            kazališni medij         - učiteljice      -gledanje predstave    grad             i
            -ugođaj (usporediti kino,    -djelatnici kazališta  -razgovor s djelatnicima  -učionica       proljeće 2009.
            INK i DND)                        u kazalištu
            -uočavanje razlika knjiga ili
            predstava
            -ponašanje u javnim
            ustanovama


-posjet Sajmu knjiga  -ljubav prema čitanju      - učenici I. a, b, c  -šetnja          grad          XII. mjesec
            -knjiga =prijatelj       - učiteljice      -druţenje s knjigom    Dom hrvatskih
            -čuvanje knjiga         -djelatnici sajma    -razgovor s djelatnicima  branitelja
            -prepoznavanje poznatih                 i knjiţevnikom       -škola
             Slikovnica
             -voţnja vlakom          - učenici I. a, b, c  -upoznavanje krajolika  Ţeljeznički kolodvor  XII. mjesec
Voţnja          -ponašanje i pravilan odnos   - učiteljice      -razgovor sa
BOŢIĆNIM          prema drugima         -djelatnici sajma   djelatnikom HŢ-a
VLAKOM          -radost i vrijeme darivanjaINTEGRIRANI DAN     -upoznati seosko         - učenici I. a, b, c  -voţnja autobusom     Seosko gospodarstvo  Proljeće
-Seosko gospodarstvo   domaćinstvo           - učiteljice      -različite igre
 Ranč „Barba Tone“    -upoznati mnoge         - roditelji      -promatranje i slikanje
             domaće ţivotinje
             -prirodne ljepote
             -konji
             -mogućnost jahanja stazama
             -pozdrav proljeću
TERENSKA                                     -šetnja                     V. mjesec
NASTAVA         -što bolje upoznavanje grada              -promatranje
-šetnje gradom      u kojem ţivimo, njegovu                 -zapaţanja
             prošlost i sadašnjost ( uz Dan
             grada)
OBILAZAK         -bolje upoznavanje svog    - učenici I. a, b, c   -pješačenje        -prigodni prostori   Kroz godinu
-galerija i izloţbi na  grada, kulturu i        - učiteljice       -razgledavanje      -ulice grada
otvorenom ili u     gospodarstvena zbivanja u                -uočavanje
drugim prigodnim     njemu
prostorima
                       NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA
          TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI  (OSTVARIVANJE CILJEVA, VREDNOVANJE I PRIMJENA
                               REZULTATA)

Kino i kazališne  Posjet i
predstava:     razgledavanje
20 kuna po     seoskog
predstavi     gospodarstva, uz
          stručno vodstvo,
          prijevoz
          autobusom oko
          60 kuna

								
To top