ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN

Document Sample
ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN Powered By Docstoc
					                         ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN


   PRIORITETNO                      METODE I AKTIVNOSTI
                                              NUŽNI RESURSI     DATUM DO KOJEGA ĆE
   PODRUČJE             CILJEVI       ZA OSTVARIVANJE
                                                          SE CILJ OSTVARITI
  UNAPRJEĐENJA                         CILJEVA
NASTAVA            -Proučavati jednu temu      Osmisliti i     Materijalni uvjeti rada i Kraj lipnja 2010.
Više integracija u      iz različitih kutova (više    organizirati    opremljenost škole
nastavnom procesu       nastavnih predmeta) i      integriranu nastavu
               tako olakšati proces       za svaki razredni
               učenja              odjel


ORGANIZACIJA ŠKOLE      Potaknuti darovite                    Više sati u zaduženjima  Kraj nastavne godine
Rad s darovitim        učenika da kroz     Organizirati radionice i     učitelja – promjene u
učenicima           dodatnu nastavu i    predavanja            Zakonu
               izborne sadržaje                     Oprema kabineta
               zadovolje svoju potrebu                 Pomod lokalne
               za učenjem i                       zajednice
               saznavanjem


Rad sa učenicima koji   Poticati učenike na       Osnovati i organizirati Dodatni satovi        Kraj školske godine
postižu slabije rezultate aktivniji pristup učenju     grupu vršnjačke pomodiRad u jednoj smjeni      Učiniti nastavni proces   Organizirati rad u jednoj Dogradnja najmanje 5  Dugoročno ( do
               svrsishodnim i        smjeni          učionica        ispunjenja uvjeta)
               funkcionalnim                     Uređenje blagovaonice i
                                           sanitarnoga čvora uz
                                           dvoranu

Formiranje više skupina Kvalitetno zbrinuti   Osmisliti i organizirati        Funkcionalan i      Kraj školske godine
produljenog boravka   učenike i osmisliti im rad u produljenom           primjereno opremljen
            vrijeme od završetka  boravku                prostor
            nastave do odlaska kudi                    ( učionice) te stručni
                                            kadar

PROCESI UNUTAR        Poticati roditelje i     Organizirati radionice i  Više stručnih suradnika Kraj školske godine
ŠKOLE             učenike na aktivnije     edukaciju, dogovoriti    – predavača; vedi broj
Poboljšati odnos na      uključivanje u proces    načine komuniciranja,    roditeljskih sastanaka i
relaciji roditelj- učenik –  učenja i život škole     obavještavati roditelje o  satova razrednog odjela
škola                           radu škole


            Razviti ekonomske         Organizirati aktivnosti u Materijalna sredstva    Kraj školske godine
Poboljšati radne navike vještine kod učenika        kojima učenici razvijaju
kod učenika                        ekonomske vještine (
                              rad zadruge,radionice,
                              prodajne izložbe)
   PRIORITETNO
              OSOBE ODGOVORNE ZA MJERLJIVI POKAZATELJI
   PODRUČJE
              PROVEDBU AKTIVNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA
  UNAPRJEĐENJA
NASTAVA          Učitelji, stručna vijeda  Kvantitativni postotak
Više integracija u                  uključenosti učenika u
nastavnom procesu                   integriranu nastavu;
                           kvalitativna izvješda
                           učitelja; projekcija
                           rezultata
ORGANIZACIJA ŠKOLE
Rad s darovitim      Ravnateljica, učitelji   Evidencija o broju
učenicima                       uključenih učenika,
                           rezultati učenika na
                           kraju nastavne godine
                           te rezultati ankete
                           kojom učenici –
                           polaznici ocjenjuju rad
                           grupe

Rad sa učenicima koji   Razrednik, stručna     Evidencija o broju
postižu slabije rezultate služba           uključenih učenika,
                           rezultati učenika na
                           kraju nastavne godine
                           te rezultati ankete
                           kojom učenici –
                           polaznici ocjenjuju rad
                           grupe

Rad u jednoj smjeni    Osnivač, ministarstvo,   Izvješde, kvalitativna i
              ravnateljica        kvantitativna analiza


Formiranje više skupina Osnivač, ministarstvo,
produljenog boravka


PROCESI UNUTAR
ŠKOLE                         Rezultati anketa za
Poboljšati odnos na     Ravnateljica,razrednik,  roditelje i učenike o
relaciji roditelj- učenik – stručne službe      procesima i životu
škola                         škole, kvalitativna
                           izvješda razrednika i
                           pedagoga

Poboljšati radne navike Ravnateljica,razrednik,    Izvješda , fotografije,
kod učenika       stručne službe        prezentacije