NGAN HANG DE THI NGHI LUAN VE 1TU TUONG 1 DAO LY-F1

Document Sample
NGAN HANG DE THI NGHI LUAN VE 1TU TUONG 1 DAO LY-F1 Powered By Docstoc
					Th c sĩ Ph m H u Cư ng-Ngân hàng đ thi Ng văn 12-Biên so n theo chương trình m i ================================================================================

Th c sĩ Ph m H u Cư ng-Ngân hàng đ thi Ng văn 12-Biên so n theo chương trình m i ================================================================================

MÃ Đ

NGÂN HÀNG Đ THI NG

VĂN 12

Basic

Advanced

Biên so n:Th c sĩ Ph m H u Cư ng
Nick Y!M: 0982106266 Email:0982106266@yahoo.com Mobile: 0982106266 Forum:http://cuongvan.kiss.vn

TL1 /12CB

TL11 /12NC

Innovative – original – professional – economic – effective - impressive

NGÂN HÀNG Đ THI NG VĂN 12 – NGH LU N XÃ H I NGH LU N V M T TƯ TƯ NG, M T Đ O LÝ
B. PH N T LU N: I.CÁC Đ BÀI TRONG SGK: Câu I (3 đi m): Anh (ch ) hãy tr l i câu h i sau c a nhà thơ T H u: “Ôi ! S ng đ p là th nào, h i b n ?” (M t khúc ca) Câu IIa (3 đi m): Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi nói : "Lí tư ng là ng n đèn ch đư ng. Không có lí tư ng thì không có phương hư ng kiên đ nh, mà không có phương hư ng thì không có cu c s ng" . Anh (ch ) hãy nêu suy nghĩ v vai trò c a lí tư ng trong cu c s ng con ngư i. (SGK CB tr.20-22) Câu IIb (5 đi m): Nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi nói : "Lí tư ng là ng n đèn ch đư ng. Không có lí tư ng thì không có phương hư ng kiên đ nh, mà không có phương hư ng thì không có cu c s ng”. Anh (ch ) hãy nêu suy nghĩ v vai trò c a lí tư ng và lí tư ng riêng c a mình. (SGK NC tr.20-22) (SBT CB tr.6) Câu III (3 đi m): Ph i chăng "Cái n t đánh ch t cái đ p" ? Câu IV (5 đi m): Anh (ch ) suy nghĩ như th nào v câu nói c a nhà phê bình Viên Mai (Trung Qu c) : "Làm ngư i thì không nên có cái tôi. . . nhưng làm thơ thì không th không có cái tôi" Câu Va (5 đi m): Đ đ nh hư ng và thúc đ y vi c h c t p nh m đáp ng nh ng yêu c u c a xã h i hi n đ i, UNESCO đã nêu lên kh u hi u: "H c đ bi t, h c đ làm, h c đ chung s ng, h c đ t kh ng đ nh mình". Anh (ch ) hãy trình bày suy nghĩ c a mình v n i dung kh u hi u đó. (SBT CB tr.6) Câu Vb (5 đi m):* Hãy phát bi u ý ki n c a mình v m c đích h c t p do UNESCO đ xư ng: "H c đ bi t, h c đ làm, h c đ chung s ng, h c đ t kh ng đ nh mình". Anh (ch ) hãy trình bày suy nghĩ c a mình v n i dung kh u hi u đó. Câu VI (5 đi m):* Tình thương là h nh phúc c a con ngư i Câu VII (5 đi m):* “M i ph m ch t c a đ c h nh là trong hành đ ng”. Ý ki n c a M.Xixêrông (nhà tri t h c La mã c đ i) g i cho anh ch nh ng suy nghĩ gì v vi c tu dư ng và h c t p c a b n thân? (SGK CB tr.35) Câu VIII (5 đi m):* Thi hào Đ c Rên-nơ Ma-ri-a Rin-ke đã vi t cho m t ngư i b n c a mình như sau: “Tình yêu c a m t ngư i đ i v i m t ngư i khác, đó có l là s th thách khó khăn nh t đ i v i m i m t ngư i trong chúng ta". T l i kh ng đ nh trên, anh (ch ) hãy phát bi u nh ng suy nghĩ c a mình v ý nghĩa c a tình yêu và trách nhi m c a tu i tr trong tình yêu.

Câu IX (5 đi m):* “Giá tr c a con ngư i không chân lí ngư i đó s h u ho c cho r ng mình s h u, mà n i gian khó chân thành ngư i đó nh n lãnh trong khi đi tìm chân lí.” (Lét-xinh). T câu nói trên, anh (ch ) suy nghĩ gì v nh ng thành công và th t b i trong hành trình tìm ki m nh ng giá tr cao đ p c a đ i s ng con ngư i ? (SBT CB tr.17) Câu X (5 đi m):* Bình lu n ý ki n c a Sê-kh p (nhà văn Nga) : "Con ngư i càng phát tri n cao v trí tu và đ o đ c thì càng t do và cu c s ng càng đem l i cho anh ta nhi u thích thú hơn” . Câu XI (5 đi m):* "S ng đ p" đâu ph i là nh ng t tr ng r ng Ch có ai b ng đ u tranh , lao đ ng Nhân lên v đ p cu c đ i M i là ngư i s ng cu c s ng đ p tươi.” (Gi. Bê-se) Nh ng v n thơ trên c a Gi. Bê-se (thi hào Đ c) g i cho anh (ch ) nh ng suy nghĩ gì v lí tư ng và s ph n đ u trong cu c s ng c a tu i tr h c đư ng hi n nay. ? Câu XII (3 đi m):* Suy nghĩ v m c đích và nh ng bi n pháp h c t p, rèn luy n c a b n thân trong năm h c cu i c p THPT. (SGV CB tr.34) Câu XIII (5 đi m):* “Kĩ năng đ u tiên và quan tr ng nh t mà b n c n có trong m t th gi i hi n đ i là kh năng “h c phương pháp h c” – nghĩa là thư ng xuyên ti p thu và h c h i nh ng phương pháp m i đ làm nh ng công vi c cũ hay nh ng phương pháp m i đ làm nh ng công vi c m i…Trong m t th gi i như v y không ch ki n th c mà c phương pháp h c h i c a b n m i t o ra giá tr riêng. B i nh ng ki n th c mà b n có ngày hôm nay s tr nên l i th i nhanh hơn b n tư ng nhi u”. (Thô-mát L.Phrít-men, Th gi i ph ng, NXB Tr , 2005) T l i khuyên c a Phrít-men, hãy bàn v vai trò c a “h c phương pháp h c” đ i v i m i con ngư i trong th gi i hi n đ i. Câu XIV (5 đi m):* Phê phán thái đ th ơ, gh l nh đ i v i con ngư i cũng quan tr ng và c n thi t như ca ng i lòng v tha, tình đoàn k t. Anh(ch ) suy nghĩ như th nào v ý ki n trên? Câu XV (5 đi m):* Phân tích và làm sáng t ý nghĩa câu nói: “Đư ng đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng ngư i ng i núi e sông"(Nguy n Bá H c) . Câu XVI (5 đi m):* Ph i chăng "B n là ngư i đ n v i ta khi m i ngư i đã b ta đi " ? (GSK NC tr.41) Câu XVII (5 đi m): “M t con ngư i làm sao có th nh n th c đư c chính mình? Đó không ph i là vi c c a tư duy mà là c a th c ti n.Hãy ra s c th c hiên b n ph n c a mình, lúc đó b n l p t c hi u đư c giá tr c a mình” (G t). Câu XVIII (5 đi m): “Chúng ta ph i th c hi n đ c tính trong s ch, ch t phác, hăng hái, c n ki m; xóa b h t nh ng v t tích nô l trong tư tư ng và hành đ ng” (H Chí Minh). tr. 175 Câu XIX (3 đi m): Ph i chăng "Cái ch t không ph i là đi u m t mát l n nh t trong cu c đ i. S m t mát l n nh t là b n đ cho tâm h n tàn l i ngay khi còn s ng" ? (Noóc-man Ku-sin, Nh ng vòng tay âu y m, NXB Tr , 2003). (SGK NC tr.252) (SBT NC tr.131)

1

2

Th c sĩ Ph m H u Cư ng-Ngân hàng đ thi Ng văn 12-Biên so n theo chương trình m i ================================================================================

Th c sĩ Ph m H u Cư ng-Ngân hàng đ thi Ng văn 12-Biên so n theo chương trình m i ================================================================================

Câu XX (3 đi m): Phát bi u nh ng suy nghĩ c a anh (ch ) v câu nói c a Phran-xi Ba-công: “Tình b n làm ni m vui tăng lên g p đôi và n i bu n gi m đi m t n a". ( Nh ng vòng tay âu y m , NXB Tr , 2003 ) Câu XXI (5 đi m): Ph i chăng “Ch có ai làm đ y đ b n ph n trong vi c nh hàng ngày m i làm tròn trách nhi m các vi c l n lao” ? Câu XXII (3 đi m): Bình lu n câu t c ng : “Ch t trong còn hơn s ng đ c”. Câu XXIII (3 đi m): B ng nh ng c li u l ch s , hãy làm sáng t câu hát: “Ph n Vi t nam v n xưa nay anh hùng”. (SBT NC tr.29-30) Câu XXIV (3 đi m): Mác nói: “M i ti t ki m, suy cho cùng là ti t ki m th i gian" . Anh (ch ) hi u th nào v ý ki n đó? Câu XXV (5 đi m): Nhà văn Pháp Đơ Xtan vi t : "Hi u bi t th u đáo thì s tha th đư c t t c , con ngư i s tr nên bi t khoan dung". Hãy bình lu n câu nói y. Câu XXVI (3 đi m): Bình lu n câu t c ng : "Thương ngư i như th thương thân” Câu XXVII (3 đi m): "G n m c" có nh t thi t b "đen" không ? Câu XXVIII (5 đi m): Nhân cách và ti n tài. (SBT NC tr.78-79) Câu XXIX (3 đi m): Vi t trong kho ng 1 trang gi y trình bày nh ng suy nghĩ c a anh (ch ) v nh n xét "Thành công là tích s c a : làm vi c, may m n và tài năng" ? (Vôn-te, Nh ng vòng tay âu y m, NXB Tr , 2003) (SBT NC tr.131)

3. Đ thi t nh Tri t Giang: “Cu c s ng c n ngh ngơi, cu c s ng không ngơi ngh ”. Em có suy nghĩ gì v v n đ này? Hãy vi t bài vi t không dư i 800 ch v i ch đ này, có th vi t v m t m t cũng có th vi t v c hai m t. 4. Đ thi c a thành ph Thư ng H i: Hãy vi t m t bài vi t v i ch đ “Tôi mu n n m ch t tay b n”. 5. Đ thi t nh Giang Tô: L T n nói, trư c kia th gi i v n không có đư ng, ngư i đi nhi u nên đã t o ra đư ng. Cũng có ngư i nói, th gi i v n ngay t đ u đã có đư ng, ngư i đi nhi u nên đư ng b m t đi. L y ch đ “Con ngư i và con đư ng” đ vi t m t bài dài kho ng 800 ch . 6. Đ thi t nh Qu ng Đông: M t nhà điêu kh c đang kh c m t t ng đá, b c tư ng v n chưa thành hình, d n d n, đ u, vai đã l ra, cu i cùng nhà điêu kh c đã t c ra tư ng m t thiên s xinh đ p. M t bé gái nhìn th y li n h i: Làm sao ông bi t trong t ng đá có gi u thiên s ? Nhà điêu kh c nói: trong đá v n không có thiên s nhưng ta đã d n h t tâm tríđ t c. L y thiên s trong lòng nhà điêu kh c làm ch đ đ vi t m t bài dài 800 ch . 7. Đ thi t nh T Xuyên: Trong cu c s ng có r t nhi u câu h i, có ngư i ham h i, có ngư i ng i h i. Hãy l y “H i” làm ch đ và vi t m t bài không dư i 800 ch . 8. Đ thi t nh Giang Tây: Có con chim y n n sau khi p tr ng tr nên r t béo, không th bay đư c cao. M c a chim y n khuyên nó nên tăng cư ng t p luy n đ gi m béo, như th m i có th bay đư c cao. L y “Chim y n gi m béo” làm ch đ , t đ t tiêu đ và vi t m t bài 800 ch . 9. Đ thi t nh Sơn Đông: Có m t câu chuy n ng ngôn như sau: Đ ng t dư i đ t nhìn lên, con ngư i đ u th y sao tr i l p lánh, sáng ng i, nhưng khi con ngư i ti n g n sao tr i s phát hi n ra r ng các ngôi sao cũng gi ng như trái đ t - g gh , không b ng ph ng, xung quanh đ y b i b m. T câu chuy n ng ngôn này em c m ng đư c đi u gì? L y đó làm ch đ và vi t m t bài vi t dài 800 ch . 10. Đ thi thành ph Trùng Khánh: (1) Hãy vi t m t bài vi t 200 ch miêu t m t b n xe. (2) Bư c đi và d ng l i là hi n tư ng thư ng g p trong cu c s ng, nó đã giúp ta có đư c nh ng suy nghĩ và liên tư ng v t nhiên, xã h i, l ch s , nhân sinh. Hãy l y ch đ “Bư c đi và d ng l i” đ vi t m t bài vi t 600 ch . 11. Đ thi t nh Liêu Ninh: L y “Đôi vai” làm ch đ và vi t m t bài vi t dài 800 ch . ( Cư ngvăn t ng h p và d ch t http://China Daily.cn)

Tài li u tham kh o: Nh ng đ thi Văn

Trung Qu c

Trung Qu c t t c các thí sinh thi ĐH, dù là ngành t nhiên hay xã h i đ u ph i thi môn văn. Theo quy đ nh c a B GD-ĐT Trung Qu c, h u h t các đ a phương đ u đư c ch đ ng t ra đ thi, nhưng cũng có m t s t nh l i thi chung đ . S môn thi đ i h c c a Trung Qu c đư c khái quát d ng 3+X (g m 3 môn b t bu c toán, văn, ngo i ng ; còn X thì căn c vào tình hình c a t ng đ a phương và có th đư c l a ch n m t cách linh ho t.). Thang đi m thông thư ng c a Trung Qu c là 100. Nhưng khi thi ĐH thì có s thay đ i. các môn toán, ngo i ng , văn, đi m t i đa c a m i môn là 150; môn t ng h p, đi m t i đa là 300 (dành cho 3 môn, trung bình m i môn 100 đi m.) Như v y t ng đi m 6 môn thi ĐH là 750 đi m. N u đ c đư c các đ thi đ i h c môn văn, s th y có nhi u đi m khá lý thú. K t c u bài thi ĐH môn văn thông thư ng có hai ph n. Ph n m t thi tr c nghi m, ki m tra ki n th c cơ b n, chi m kho ng 40% t ng s đi m c a bài thi. Ph n này có m t câu h i đưa ra b n đáp án, ch có m t đáp án đúng. Đây là ph n ki m tra các ki n th c cơ b n c a thí sinh như vi c n m b t, s d ng đúng thành ng , t c ng và ki m tra các l i chính t thư ng g p trong vi t văn (cách đ c, cách vi t), các d u chính t c a thí sinh. Ph n hai là bài lu n nh m ki m tra tính sáng t o c a thí sinh. Đây là ph n thí sinh t vi t bài, không có đáp án c đ nh. Bài vi t c a thí sinh đ u có gi i h n v s ch , thông thư ng m i bài kho ng 800 ch , bài vi t yêu c u súc tích, ng n g n. Đi u đáng chú ý là đ bài c a bài vi t này ra r t m , không yêu c u phân tích tác ph m, không yêu c u h c thu c lòng, thí sinh ph i v n d ng nh ng ki n th c t ng h p c a mình đ nói lên nh ng suy nghĩ, trăn tr c a mình v cu c s ng, nhân sinh. Dư i đây, chúng tôi xin gi i thi u đ thi các bài vi t trong kì thi đ i h c Trung Qu c t ch c đ u tháng 6/2006: 1. Đ thi t nh An Huy: Vi t m t bài v i ch đ “Hi u cu c s ng, hi u cha m ”. 2. Đ thi c a B c Kinh: Vi t m t bài vi t v i tiêu đ “M t nét ch m phá v B c Kinh”.

N U NHƯ CÓ M T CHÚT GÌ ĐÓ G I LÀ THÀNH CÔNG TRONG CU C Đ I TÔI, ĐÓ LÀ DO TÔI CÓ MAY M N ĐƯ C H C TOÀN NH NG NGƯ I TH Y GI I. (Ngh sĩ nhân dân Đ ng Thái Sơn) 3 4


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3417
posted:10/18/2008
language:Vietnamese
pages:2