388_1_ by methyae

VIEWS: 118 PAGES: 8

									KURULUġ 24.01.2001

CHARTER 23.05.2002

BÜLTEN NO : 388 GELECEK HAFTA
MESLEK HĠZMETLERĠ GÜLFEM PERÇİN GENÇLĠK HĠZMETLERĠ REYHAN ÖZLEN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI MİNE MİNELİLER KULÜP HĠZMETLERĠ BEGÜM ŞANLI RCC COŞKUN ERENAY TOPLANTI NO : 389 TOPLANTI TARİHİ : KONUŞMACI : Rtn Özlem Çağlayan KONU : Sono Nükleer TOPLANTI YERİ :Swıss Otel-12:3014:00

GEÇEN HAFTA
TOPLANTI NO : 388 TOPLANTI TARİHİ :25.03.2009 KONUŞMACI :Hakan Tartan KONU : Ortak toplantı-Yerel seçimler ve Ġzmir TOPLANTI YERİ : Mövenpick otel

2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ MEHMET İYİGÜLLÜ 7.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI YÜCEL ÖZTÜRK KULÜP BAġKANI TANKUT KARABACAK

MUTLU GÜNLERİMİZ
MART Okuma-Yazma ayı 06 Mart BaĢar Poroy (Süleyman Oğlu) D.G. 07 Mart Can Özgü Poroy (Süleyman Oğlu) D.G. 12 Mart Süleyman Poroy D.G. 12 Mart Serdar Çapa (Meral eĢi) D.G. 13 Mart Dünya Rotaract Haftası 14 Mart Tankut Karabacak D.G. 15 Mart Eda Çalapkulu (Mine Kızı) D.G 27 Mart Ceyla Yurtseven (Aylin kızı) D.G. 01/07 Mart YeĢilay Haftası 01/07 Mart Deprem Haftası 08 Mart Dünya Kadınlar Günü 08/14 Mart Dünya Bilim Teknoloji Haftası 12 Mart Ġstiklal MarĢı‟nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY‟U anma günü 14 Mart Tıp Bayramı 15/21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası 18 Mart Çanakkale Zaferi 21 Mart Nevruz Bayramı 21 Mart Irk Ayrımı ile Mücadele Günü 21/26 Mart Orman Haftası 22 Mart Dünya Su Günü 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Mart ayının son Pazartesi günü baĢlar Kütüphane Haftası

ASBAġKAN GÜLFEM PERÇİN SEKRETER ALİ USMEN SAYMAN MERAL ÇAPA GEÇMĠġ DÖNEM BAġKANI AYLİN OLUT VAKIF SORUMLUSU İNCİ TOKATLIOĞLU ÜYELĠK GELĠġTĠRME NECDET GÜNDOĞDU TOPLUM HĠZMETLERĠ HANDE ARSLANALP HALKLA ĠLĠġKĠLER REYHAN ÖZLEN

GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI 2001-2002 NECDET GÜNDOĞDU 2002-2003 COŞKUN ERENAY 2003-2004 HANDE ARSLANALP 2004-2005 İNCİ TOKATLIOĞLU 2005-2006 ÖZGÜR ARKUN 2006-2007 YÜCEL ÖZTÜRK 2007-2008 AYLİN OLUT

* İLETİŞİM * TALATPAŞA BUL.NO 1 K:2/3 Alsancak / İzmir 0 533 211 65 46

ATATÜRK KÖŞESİ
Düşman mevzileri arasındaki mesafe 8 metreye kadar düşüyordu. Ne kadar imrendirici soğukkanlılık ve kadere inanarak düşman üzerine atılıyor; biliyor musunuz, öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, ufak bir yılgınlık bile göstermiyor. Okumayı bilenler ellerinde Kuran-ı Kerim cennete gitmeye hazırlanıyorlar, bilmeyenler Kelime-i Şahadeti tekrarlayarak yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren bir misaldir’ Mustafa Kemal Atatürk
Atatürk çanakkale savaşını anlatıyor

BAŞKAN MEKTUBU

Sevgili ailem
Geçen hafta bültenimizi yayınlayamadık, yoğun geçen çalıĢma programımızdan oturup iki satır sizlere yaptıklarımızı aktaramadım çalıĢmalarımda bana destek olan tüm dostlarımıza teĢekkür ediyorum. Fakat son üç toplantıdır deplasmanda olmamızdan ötürü (Rotaractlarımızı ziyaret, iĢyeri ziyareti, Konak Rotary ortak toplantı) katılımın düĢük olmasından dolayı üzgünüm. Haydi Rotary ailem nerdesiniz, bizi yalnız mı bırakıyorsunuz? Önümüzdeki haftadan itibaren yine kendi sahamızdayız, herkesi bekliyorum. Gelecek dönem BaĢkanımız Sevgili Gülfem BaĢkanlar Eğitim Seminerine gitti, gayet güzel motive oldu, önümüzdeki dönemle ilgili projeler üretmeye baĢladı.(Sevgili Gülfem‟in baĢkanlar toplantısı ile ilgili yazısın ı bültenimizde okuyabilirsiniz) Kendisine Ģimdiden BAġARILAR, yanındayız. 7. Grup ortak projemiz “UFUK GELĠġTĠRME VE LĠDERLĠK EĞĠTĠM PROGRAMI” “TOPLUM LĠDERLERĠ GELĠYOR” 13 Mart 2009 Cuma günü baĢladı. Ġlk toplantımız Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden seçilen 50 pırıl pırıl gençle seminerlerimize baĢladık. Ġlk gün Rtn Sait Tosun (TLG BaĢkanı), Prof. Kadir Aslan (Ege Üniversitesi Eğtim Fakültesi Dekanı), Sevgili Guvernörümüz Mehmet Ġyigüllü ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz açılıĢ konuĢmalarını yaptılar.

Yapılan konuĢmalarda gençlere verdiğimiz önem vurgulandı. Ġlk konuĢmacımız Opet Kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi Nurten Öztürk‟tü. Bir BaĢarı Öyküsü anlattı bizlere. Kendisi tek baĢına bir sivil toplum örgütü gibi çalıĢarak gerçekleĢtirdiği projeleri meslek hayatındaki tecrübelerini madeni yağ iĢinden eĢiyle birlikte kurdukları küçücük Ģirketlerinin nasıl bir dev haline getirdiklerini bizlerle paylaĢtı. Gençlerimiz açısından (sordukları sorular ve katılımlarıyla ) oldukça verimli bir seminer oldu.

14 Mart Cumartesi ise Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi, Yazar Ufuk Batum gençlerle birlikteydi. YaklaĢık 4 saatlik bir eğitim verdi. “Dünya Ölçeğinde Küresel DüĢünmek ve ĠletiĢim gücü . Kendini Tanımak” konularında yüksek ilgiyle dinlenen bir konferans verdi. ġahsen ben de her iki konuĢmayı büyük bir zevkle dinledim. Geçen hafta 20 Mart Cuma Programının ilk konuĢması Sevgili Aylin Olut Uluslar arası Rotary‟nin Gençlik programları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Rotary ile ilgili yogun sorularla karĢılaĢtık, ne mutlu bizlere! Ġkinci konuĢmacımız hepimizin yakından tanıdığı Sanayici Kemal Çolakoğlu genel perspektiften liderlik, Yaratıcılık Ve Mükemmelik , Yenilikçilik konularında iĢ hayatı boyunca yaĢadığı tecrübelerini gençlerle paylaĢtı.Bizim örnek alacağımız liderimiz bir tanedir.O da M.Kemal Atatürk‟tür dedi Gençlerin yoğun sorularıyla zevkli bir söyleĢi oldu. Sevgili ailem programız daha önce sizlere bültende duyurmuĢtuk. Güzel söyleĢilerin olduğu bir seminer oluyor zamanı uygun olanları bekleriz. Bu haftaki toplantımız Konak RK „nün ev sahipliğinde Balçova, Buca, Efes, Kültürpark ve Gaziemir RK‟nün katılımıyla gerçekleĢti. Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Konak Belediye BaĢkan Adayı Dr. Hakan Tartan bizlerle oldu. Çoğumuzun yakından tanıdığı Hakan tartan politk kariyerinin kendisine kattıklarıyla oldukça dinamik ve tecrübeli bir isim. Çok genç yaĢta milletvekili olması, Sosyal güvenlik ve ÇalıĢma Bakanlığı yapmıĢ olmasıi pekçok sivil toplum örgütünde baĢkanlık yapması ve gazeteci kiĢiliği açısından çok yönlü ve oldukça renkli bir kiĢilik, kendisine baĢarılar diliyoruz.

Sevgili ailem hepinizin bildiği üzere 9 Nisan da Atatürk Kültür Merkezinde “Sunshineband” konseri düzenliyoruz. Elde edeceğimiz tüm geliri Ege Üniversitesi Çocuk acil Servisine alacağımız cihazlarda kullanacağız. Bilet satıĢları konusunda ha gayret. Sonuç çok güzel olacak. Gecenin heyecanını Ģimdiden yaĢıyorum . Hepinize iyi bir hafta sonu dilerim. GörüĢmek üzere Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla Tankut Karabacak

GELECEK DÖNEM BAŞKANIMIZ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDI 2009-2010 DÖNEMİNE HAZIR !
Ben Rotary ile 11 yaĢımda babamın Konak Rotary klüp üyesi olması ile tanıĢmıĢtım.O günden bugüne Rotarynin de dünyanın ve ülkemizin değiĢimine paralel seyir gösterip kendi kuralları içinde değiĢikliğe uğradığını gördüm.ġimdi ise ülkemizde yaĢanan hem ekonomik hem siyasi krize rağmen Rotary i yaĢatmak diğer yıllara oranla daha zor olacağı kanaatindeyim.Bu nedenle bu yılki Guvernorümüz Selim Yegen ve eĢi gönüllü olduğu görevi baĢarıyla yapacağına,baĢkanlarına Ģimdiden güven ve destek veren bir yapıda olduğunu görmek biz baĢkanları çok cesaretlendirdi. G.D.G.Selim Yegenin isteği doğrultusunda BES ile Asamblenin ayrı ayrı düzenlenmesi çok iyi bir fikir olmuĢ. Bostanlı Rotary nin gerçekten içten ve son derece fonksiyonel olarak hazırladıkları organizasyondan biraz bahsetmek isterim. G.D.G. Selim Yegenin motive eden baĢkanlık konuĢması,uluslar arası baĢkanın mesajı (ROTARY‟NĠN GELECEĞĠ SĠZĠN ELĠNĠZDE),Her bir komitenin ayrı ayrı 2009-2010 hedeflerini anlatması ve her zaman bizim yardımımıza hazır halde olmaları. Örnek toplantının çok sevgili Uğur Yücenin anlamlı Rotary konuĢması,Sevgili Bostanlı Rotary BĢk.Meltem Serdaroğlunun ve Ebru Yağcı ve tüm Bostanlı kulübünün özverili çalıĢması,Yine sevgili Gül Kırçıl ın her zamanki gibi eğlencenin içinde ekip çalıĢması eğitimleri, Ġle gerçekten dolu dolu yaĢanan,tüm gelecek dönem baĢkanları ile kaynaĢtığımız faydalı ve amacına ulaĢmıĢ bir BES yaĢadık. Yakında yeni dönem komiteleri açıklayacağım,17-19 nisanda ÇeĢme Sheraton Otelde yapılacak “Bölge Asamblesinde beni ve Ynt.Krl nu yalnız bırakmayacağınızı ümit ederek Rotaryen sevgilerimle….. Gülfem Perçin 2009-2010 dönem bĢk.

A’dan Z’ye ROTARY

Rotary Gönüllüleri
Komitenin Amacı: Rotary Gönüllüleri programı, öncelikle içinde yaşadığımız topluma daha sonra da uluslar arası boyutta insanlığa ve barışa hizmet edebilmemiz için bizlere mükemmel fırsatlar sunan bir programdır. Başka bir deyişle, biz Rotaryenlere sadece kulübümüzün olduğu bölgede değil, bütün dünyada hizmet etme şansını sunmasıdır. Kulüp Başkanlarımıza düşen görev; öncelikle kulüplerinde ROTARY GÖNÜLLÜLERİ komitesini oluşturmak, sonra kulüp içinden veya çevreden bilgi ve becerileri ile Rotary Gönüllüsü olabilecek kişileri belirleyerek, o kişiler bu göreve istekli ise, Komitemiz kanalı ile ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamaktır. Ayrıca Kulüplerimiz Rotary Gönüllülerinden de yardım talep etmekte tereddüt etmemelidirler. Rotary Gönüllülerinin hizmetlerinden faydalanma uluslar arası boyutta da gerçekleşebilir. Hepimiz biliyoruz ki çocuk felci hastalığından yavrularımızın kurtarılmasında Rotary Gönüllüleri, dünyanın her yöresinde büyük bir özveri ile çalışmışlardır. Ayrıca Rotary Gönüllüleri toplumların kaynaşmasına, kültürel farklılıkların azalmasına, hizmet verdiği çevre ile kendi çevresi arasında güçlü bağların oluşmasına da katkıda bulunmaktadır. Komitenin Hedefi: Bu Rotary yılında Komitemizin ana hedefi, kulüplerimizi Rotary Gönüllüleri konusunda bilinçlendirmek ve bütün kulüplerimizin , yurtiçinde göreve talip olacak RotaryGönüllü sayısı kadar, uluslar arası hizmete talip olacak. Gönüllülerinde yüreklendirilmesi için çaba sarfetmelerine destek olmaktır.

27 MART 2009 CUMA KonuĢmacı Yer Saat Konu 28 MART 2009 CUMARTESĠ KonuĢmacı

: : : :

Prof.Dr. Nuri BĠLGĠN Sosyal Psikolog Kampüs 14:00 - 16:00 Gençlik ve Mitos

Yer Saat Konu
28 MART 2009 CUMARTESĠ Yer Saat 3 NĠSAN 2009 CUMA KonuĢmacı

: Hülya SavaĢ AKDOĞAN D.Tiyatroları Bölge Müdürü, Gürol TONBUL Yönetmen,Oyuncusu ve Eğitmen : K.YAKA R. HAYKIR SAHNESĠ : 11:00 - 13:00 : Sanat Eğitimi, Sanatı Anlama,Sanat,Estetik TĠYATRO -MĠRAS : K.YAKA R. HAYKIR SAHNESĠ : 14.00

Yer Saat Konu

: 1-Aytül BÜYÜKSARAÇ Ġzmir Devlet Opera ve Bale Müdürü- Sanatçı 2- Nedim ATĠLLA - AkĢam Gazetesi Ġzmir Temsilcisi, Gazeteci : EÜ Edebiyat Fak. : 1-14:00 -15:00 2- 15:00 -16:00 : 1-Opera ve YaĢam 2-Ġtibar Yönetimi Ġzmir Devlet Senfoni Orkestrası Ġspanyol Gecesi : Adnan Saygun Kültür Mrkz. : 20.30

3 NĠSAN 2009 CUMA KONSER

Yer Saat
4 NĠSAN 2009 CUMARTESĠ KonuĢmacı

Yer Saat

Konu

: 1- Fatih ÇEKĠRGE (Hürriyet Gazetesi Yazarı), 2- Yılmaz KARAKOYUNLU ( Devlet Eski Bakanı, Yazar) : EGĠAD Koferans Salonu : 1- 10:00 - 12:00 2- 14:00 - 16:00 : 1-Dünya Ölçeğinde DüĢünme 2-Türkçe‟nin Serüveni

5 NĠSAN 2009 PAZAR Yer Saat 10 NĠSAN 2009 CUMA KonuĢmacı

: Selçuk,Efes, ġirince Gezisi : 09:00 -18:00 : Uğur YÜCE ( EGEV Eski BĢk., Sanayici) :Kampüs :13:00 -15:00 :Ġnovasyon

Yer Saat Konu 11 NĠSAN 2009 CUMARTESĠ KonuĢmacı : 1-JCI Yiğit TEMĠZOCAK, 2- Özlem ÇAKIR Ġmaj ve Beden Dili Uzmanı Yer : Ege Üniv. Eğitim Fakültesi Saat :1-10:00 – 12:00 2- 14:00 – 16:00 Konu :1-Takım ÇalıĢması 2-Beden Dili, Ġmaj ve Sunum Teknikleri
NOT : Konuklara ve sunum yerlerine bağlı olarak değiĢiklik olması halinde ayrıca duyurulacaktır .

DUYURULAR
•Hatırlatma: Aylık aidatları yatırmanız için hesap numaramız: TEB Alsancak Şubesi No: 69-334611 aidat 190 YTL’dır.

 

2. Yeni Üye Adaptasyon Kampı 4-5 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri KuĢadası Korumar Otel‟de gerçekleĢtirilecektir. 17-20 Nisan ÇeĢme Sheraton Asamble



21-24 Mayıs Bodrum Konferans Rotary Gönüllüleri Semineri Hilton Oteli

Ġzmir Kordon Rotary Kulübü ev sahipliğinde 28 Mart 2009 tarihinde Ġzmir Hilton Otelinde “ROTARY GÖNÜLLÜLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ”

Haftanın Fıkrası Kayıt içi ilişkiler [Dinlenmek kadar beter...] Gelecekte kimlik no'larımız ne işe yarayacak? Operatör: Pizza xxx'i aradığınız için teşekkürler. Müşteri: Merhaba, sipariş verebilir miyim..? Operatör : Evet... siz... Bay Mehmet Selami'siniz ve Kadıköy'deki evinizden arıyorsunuz. Ev numaranız 216-xxx 61 62, ofisiniz 216-xxx 70 80 ve mobil telefonunuz xxx 201 25 25… Mü: Bütün numaralarımı nereden biliyorsunuz? Op: Sisteme bağlıyız efendim. Mü: Bir bol sucuklu, pastırmalı, kıymalı pizza istiyorum... Op: Bu iyi bir fikir değil efendim! Mü: Nasıl yani? Op: Tıbbi kayıtlarınıza göre tansiyonunuz ve kolesterolünüz oldukça yüksek efendim. Mü: Nasıl?... Peki ne almalıyım? Op: Diyet Maydanoz-Brokoli Pizza'mızı deneyin. Seveceksiniz. Mü: Seveceğimden nasıl emin olabilirsiniz ki? Op: Geçen hafta bir kitapçıdan 'Maydanozun Faydaları' ve 'Brokoli Yemekleri‘ kitaplarını almıştınız efendim. Mü: Tamam; teslim oluyorum... Ondan bana 3 aile boyu gönderin lütfen. Ne kadar tutuyor? Op: 6 kişilik aileniz için bu yeterli olacaktır efendim. Toplam 61 YTL. Mü: Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? Op: Maalesef nakit ödemeniz gerekecek efendim. Kredi kartınız limitini doldurmuş ve geçen yılın Kasımından beri bankanıza 3720,55 YTL borçlusunuz. Buna aldığınız plazma tv taksitleri de dahil değil üstelik.... Mü: Sanırım adamınız buraya gelmeden önce yakındaki bir ATM'den nakit çekmem gerekecek. Op: Yapamazsınız efendim. Kayıtlarınıza göre bugünkü nakit çekme limitiniz olan 1000 YTL'yi doldurmuş durumdasınız. Mü: Önemli değil, siz pizzaları gönderin. Adamınız gelene kadar parayı ayarlarım. Gelmesi ne kadar sürer? Op: Yaklaşık 45 dakika efendim; ama bu kadar beklemek istemiyorsanız 34 ZVT x66 plakalı motosikletinizle gelip daha kısa sürede buradan kendiniz de alabilirsiniz. .. Mü: Ne! Op: Sistem kayıtlarına göre böyle plakalı bir scooter motosikletiniz var... Mü: *'!^ *%^**%^I7* Op: Sözlerinize dikkat etseniz iyi olur efendim. Unutmayın ki 15 Temmuz 1997'de bir polise hakaretten tutuklanmıştınız... Mü: [Sessizlik.. ] Op: Başka bir isteğiniz var mı efendim? Mü: Yok... Bu arada; reklâmınızdaki 3 şişe bedava kolayı da gönderiyor musunuz? Op: Normal olarak gönderirdik efendim, ama kayıtlarınıza göre siz bir diyabetliksiniz, size Zero Cola gönderiyorum...:)))

BİR SEÇİM MASALI (tekmili birden)

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, deve tellal iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken.... Ülkelerden birinde süper bir yönetici varmış. Güzel konuşur, sert çıkarmış. Daha doğrusu görünür yerde sert çıkarmış da... görünmezde ne yaptığı pek bilinmezmiş...! Günlerden bir gün emr-i hak vaki olmuş. Vardığında öbür dünyaya devlet protokuluyla karşılanmış. Karşılanmasına karşılanmış amma işittikleri pek hoşuna gitmemiş. Demişler ki: - Bunca yıl yaptıklarına bakılırsa günahın da var, sevabın da. Bunca büyük görevlerin olduğuna göre, sadece ülkeni değil, bulunduğun yöreyi de yönettiğine göre, kimin adına yönettiğine biz bakmayacağız. Önce bir gün cehenneme gideceksin, sonrasında da bir gün cennete. Daha sonra da seçim var. Sen seçeceksin nerede kalacağını....! Yönetici hemen itiraz etmiş. Tam yasalara itiraz edecekmiş, hata yok sayacakmış ki .... Birden dünyada olmadığı aklına gelmiş. El mahkûm tıpış tıpış gitmiş cehenneme . Bir de ne görsün...! Her taraf bağlık, bahçelik, güllük, gülistanlık.... Üstüne üstlük, ne kadar elini eteğini öptükleri varsa... Ne kadar filancanın devamıyım dediği adam varsa hepsi orada. Bir hoş beş etmişler. Bir kucaklaşmışlar, bir gülüşüp oynaşmaya başlamışlar ki deme gitsin. Ev sahipliğini şeytan yapıyormuş. Gönüller zaten bir yerlerden aşina çabucak kaynaşıvermişler. Sofralarında kuş sütü bile eksik değilmiş. Meyle karışık içki felan da içiyorlarmış. Önce reddetmiş, sonrasında pek bi' keyif etmiş. Uzun lafın kısası cehennemdeki gün alabildiğine hoşuna gitmiş. Gitmiş gitmesine amma gün de bitivermiş... Sıra gelmiş cennet gününe. Koşa koşa gitmişler. Gitmişler ama akıl yine cehennemdeki zevk-i sefada. Neyse geldiklerinde yine bir şaşkınlık yaşamış. Milletine atalık edenler, bilime ebelik edenler, insana önderlik edenler varmış cennette. Büyük bir alçak gönüllükle karşılamışlar "yöneticiyi" İnsanı aşağılamak, aile efradıyla beraber kovup göndermek yakışık almazmış cennette . Selamlaşmışlar, birlikte ölçülü biçili yemekler yenmiş. Zar zor gün bitmiş... gelmiş seçim anı. Seçim bizimkine beklediğinden kolay gelmiş... "Kesinlikle cehennem" demiş. Veee koşa koşa arkadaşlarının yanına gitmiş. Gitmesine gitmiş ama, nerede o eski cehennem. Her şey değişmiş. İnsancıklar yine orada amma, rezil bir koku, dayanılmaz bir sıcak... Şeytan gelip de ahbap çavuş misali elini omzuna koyduğunda: - No'luyor yav... dün burası süper bir yerdi... Nedir bu rezalet diye tam kükreyecekken... Yine aklına dünyada olmadığı gelmiş. Usulca şeytan abisine alçak sesle ... Neden böyle oldu diyebilmiş...! Şeytan da: - O gördüğün seçim kampanyasıydı. Sen artık oyunu verdin... ve seçim bitti..!


								
To top