Info Sheet IE - The energy challenge_NL by qwe7utyr

VIEWS: 5 PAGES: 2

									                    Instituut voor Energie
                                De energie-uitdaging
Schone en veilige energie is een van de grootste uitdagingen voor het Europa van nu. Voldoende duur-
zame energie is een vereiste voor een kwalitatief hoogwaardig leven en is een noodzakelijke voorwaarde
voor economische voorspoed. Wat dit betreft heeft de Europese Unie, net als de rest van de wereld, te
maken met een zwaar dilemma. Enerzijds neemt de vraag naar energie toe, anderzijds wordt Europa
geconfronteerd met de achteruitgang van de kwaliteit van het milieu en de uitputting van de natuurlijke
hulpbronnen.

Daarom heeft de EU in maart 2007 een energieactieplan aangenomen, waarmee de weg wordt vrijgemaakt
voor een toekomstig energiebeleid voor Europa. Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO)
van de Europese Commissie zoekt naar technologieën die een goed evenwicht kunnen bieden tussen de
toenemende vraag naar betaalbare energie en de zorg voor voldoende veilige voorraden enerzijds, en de
bescherming van het milieu tegen de nadelige effecten van energieproductie en -gebruik, anderzijds. Het
Instituut voor Energie van het GCO verricht op dit gebied wetenschappelijk en technisch onderzoek.                           Het Instituut voor Energie

                           Het Instituut voor Energie (IE) levert wetenschap-
                           pelijke en technische ondersteuning op het gebied
                           van energiekwesties aan beleidsmakers van de
                           Europese Unie (EU). Hierbij ligt de nadruk op een
                           zekere energieleverantie en een duurzamere,
                           veiligere en schonere energieproductie/-gebruik in
                           de toekomst.

                           Het IE is een van de zeven instituten van het
                           Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek
                           (GCO), een directoraat-generaal (DG) van de
                           Europese Commissie. Het GCO treedt op als een
                           wetenschappelijk en technologisch referentiecen-
                           trum voor de EU. Het GCO staat dicht bij het
                           beleidsvormingsproces, dient het gemeenschap-
                           pelijk belang van de lidstaten en is daarbij niet
                           gebonden aan specifieke commerciële of natio-
                           nale belangen.
                           Het IE is zowel gevestigd in Petten (Nederland)
                           als in Ispra (Italië) en beschikt over een multidisci-
                           plinair team van meer dan 300 medewerkers
                           waaronder academici, technici en ondersteunend
                           personeel.                           Missie

                           De missie van het IE is het ondersteunen van het
                           EU-beleid inzake kernenergie en andere energie-
                           vormen, ter waarborging van een duurzame,
                           veilige, zekere en efficiënte energieproductie,
                           -distributie en -gebruik.
Kenmerkende activiteiten

Het IE verricht onderzoek naar schone en duurzame energie, zowel op het nucleaire als het niet-
nucleaire gebied. Kenmerkende onderzoeksgebieden zijn:
 • Hernieuwbare energie, waaronder zonne-energie, fotovoltaïsche energie en bio-energie
 • Technisch-economische energiebeoordeling
 • Bio-energie, waaronder biobrandstoffen
 • Waterstof- en brandstofcellen
 • Schone fossiele brandstoffen, met inbegrip van CO2-afvang, -transport en -opslag en energie-
  opwekking met nul procent emissie
 • Doelmatig energiegebruik in: gebouwen, industrie, vervoer en bij eindgebruikers
 • Zekere energievoorziening en netwerken, en veilige en betrouwbare energie-infrastructuren
 • Veilige kernenergie voor de huidige reactortypes (generatie II en III)
 • Veiligheid van toekomstige reactorsystemen conform de strategie van het Generation IV Interna-
   tional Forum                           Belangrijkste experimentele voorzieningen

                           Europese testinstallatie voor zonne-energie (ESTI):
                           De ESTI-faciliteit is een van de meest geavanceerde in
                           Europa en is volledig erkend conform ISO 17025 voor de
                           ijking van fotovoltaïsche apparatuur. Hiermee is het labora-
                           torium het eerste ter wereld dat is geaccrediteerd voor de
                           volledige traceerbaarheidsketen. Het lab heeft ervaring
                           met een grote verscheidenheid van fotovoltaïsche techno-
                           logieën (mono- en polykristallijn silicium, amorf silicium,
Visuele inspectie van zonnepanelen bij de Europese  cadmiumtelluride cellen, CIS- en concentrator cellen).
testinstallatie voor zonne-energie (ESTI)
                           Ultramoderne installatie voor het testen en
                           valideren van de prestaties van brandstofcellen:
                           Voorziet in prestatiegerichte en operationele kenmerken
                           en duurzaamheid van brandstofcellen.

                           Testinstallatie met hogedruktank voor alternatieve
                           brandstoffen (waterstof en aardgas):
                           Unieke faciliteit in Europa voor tanktests op ware grootte
                           (waterstofomzetting onder hoge druk en installaties voor
                           het opsporen van lekkages en permeatie).

Testfaciliteiten bij het IE van het GCO, testen van
                           Het Plant Simulation Test Laboratory (PSTL):
brandstofcellen                    In dit laboratorium wordt onderzoek verricht naar biomas-
                           sa-/afvalverbranding, vergassing en waterstofschade in
                           complexe processen en omgevingen.

                           Hoge Flux Reactor (vermogen 45 MW):
                           Een van 's werelds krachtigste en meest veelzijdige
                           onderzoeksreactoren met voorzieningen voor bestralings-
                           experimenten en toepassingen van neutronenstralen.

                           Laboratoria voor het testen van de structurele
                           integriteit:
                           Mechanische en belastingscorrosie en NDT-voorzieningen
                           (ultrasone en röntgentests) voor de veiligheid van bestaan-
                           de en toekomstige kernreactorsystemen.                           Contactpersoon
                           Mr. D. McGarry
De Hoge Flux Reactor                 Public Relations & Communicatie
                           Joint Research Centre van de Europese Commissie
                           Instituut voor Energie
                           Tel. + 31 (0) 224 565278
                           Email: Darren.Mcgarry@ec.europa.eu
                           http://ie.jrc.ec.eu.int / www.jrc.ec.europa.eu

								
To top