J E S U S C A R E S

Document Sample
J E S U S C A R E S Powered By Docstoc
					JCEM
P O BOX 11550 AERORAND 1070 TEL (013) 2441325 CELL 082 8222 006

JCEM
POSBUS 11550 AERORAND 1070 TEL (013) 2441325 SEL 082 8222 006

JESUS

CARES
Pedi 30

E v a n g e l i s t i c M i n i s t r y B i b l e S c h o o l

THUTO YA BIBELE THUTO 30 (Karata ya pelo)

PELO YA MODIRADIBE
Kamo kareteng ya pelo go šumišwa diswantšo tša diphoofolo go hlaloša dibe tša go fapanafapana go batho. O somiše karata ye go gohlalošetša batho kago šumiša mehlala gore bakwišiše. Dibe ledi phoofolo gadi tsamaišane lega tee, empa ke tsela e botse go di šumiša, gago bonolo gore batho ba lebale kapela. Barutiwa ba swnatše go šumiša mehlala ge baithuta ka phaphušing ya goithuta, gotlo bathuša go gopola ka pela ge baithuta kadi swantšho. O somiše pukwana ya pelo goba karata ya pelo. 1. Pelo ye elego ka fase ga sefahlego sa monna e bonala ele pelo ya motho, Diphoofolo ga gore ga tša loko empa di šumišwa bjale ka mehlala go batho go hlasoša dibe tša go fapanafapana. Bibele ere go Jeremiah 17:9” dipelo tša batho ditletše ka dibe legona ke mang yo aka di tsebago”, se sehlalosa gore gago yo a tsebago pelo ya motho yo mongwe legona oka setsugile o bone kagare ga pelo ya motho yo mongwe. Bibele ere go Mareka 7:21-23” Ka gobane ka gare, gotšwa ka pelong ya motho, gotšwa menagano ya mebe”, gora gore dibe di thoma ka pelong ya motho, Ka monaganong ke lefelo le lebotse la go emiša sebe, Emiša monagano wa gago pelo gage o dira sebe. (Bala le Jakobo 1:14&15) Diphoofolo A. Phikoko (Boikgokgomošo) • Phikoko ke phoofolo e botse empa e šumišwa go hlalosa sebe sa boikgokgomošo. • Mohlala wo okago go o šumiša ge o hlaloša boikgokgomoša ke go dira okarego onyaka go dumediša motho yo mongwe, ge motho yo a tliša seatla sa gagwe o go miša sa gago, gomme o beye lešela mo letsogong la gago gomme o mudumediše. Go bontšha gore wena o hlwekile gomme yena onale ditšhila gomme owo mokaone gona le yena. • Batho ba bantšhi bana le boikgokgomošo, Ba nagana gore keba ba kaone gona le batho ba bangwe, age barutegile, goba kage ele bahumi, goba mohlomongwe ele ba ba botse, goba bana le mešemo eme kaone gona le batho ba bangwe. Bibele ere ruta gore ke sebe go nagana gore wena owo mo kaone gona le motho yo mongwe. • Go 1 Petrose 5:5 re bala gore modimo ga anyake boikgokgomošo, Ge o dira boikgokgomošo o swanetše go tseba gore o dira sebe kgahlanong le modimo. Modimo ga a se thabele seo. B. Mpsa (Bootswa / Bofebe) • Mpsa e hlaloša bofebe. • Oka hlalosetša batho ka mokgwa wo, kgopela mosadi otee le banna ba bane gore Batle ka pele, kgopela mosadi gore a tsamaye gomme banna ba bane ba mošale Ka morago. • Tsebang gore yo a dirago bootswa o dira sebe meleng wa gagwe, re swanetše go gopola gore mebele ya rena ke tempele ya modimo, goba moya wo mokgetwa. Gase raswanela go bapala ka bootswa, re swanetše goba kgole le bootswa ka dinako tšohle. • Bibele ere ruta go 1 Bakorinthe 6:18 reswanetše re tšhabele bootswa. C. Kolobe (Botagwa) • Kolobe e hlalosa botagwa, kolobe gae tswenyege gore e dira eng, e bapala Marageng, eja ntwengwe le yengwe, ka mokgwa wo ke motho yo a tagwang. Ga Ana dihlong motho wa gona. • Oka dira mohlala ka go bontšha okarego o twagwile ga okgone go bolela, O tsamaya bjalo ka motho yo okarego o tagwile, go thuša batho gore ba kgone Go nagana ka pela. • Go nale mangwalo a mantšhi awe are hlahlago ka bjala kamo bibeleng. Ditagwa dino phela di ilwa ka dinako tšohle. , bathoma go roganna, ba dira dilo tša gosebe tseleng, dilo tšeo basa di dirego ka mehla, motho wa mohuta wo o dila ka pela, A thome goba mathateng. • Bibele ere ruta go 1 Bakorinthe 6:10 gore ditwaga dika se obone mmušo wa Magodimo.

2.

3.

4.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:17
posted:12/15/2009
language:English
pages:1
Description: J E S U S C A R E S