Docstoc

ISICELO SOKUSHINTSHA USUKE KU-PREPAID SERVICE (PAY AS YOU GO) UYE

Document Sample
ISICELO SOKUSHINTSHA USUKE KU-PREPAID SERVICE (PAY AS YOU GO) UYE Powered By Docstoc
					MTN Service Provider (Pty) Ltd Innovation Centre 216 - 14th Ave, Fairland, Roodepoort, 2195 Private Bag 9955, Cresta, 2118 Ucingo: 083 1 808, Iselula: 808 (ayikhokhelwa kwiselula yeMTNSP) I E-mail: mtnsp@mtn.co.za, I-Website: www.mtnsp.co.za Reg. No: 1993/002648/07, Vat. No: 4130141247

ISICELO SOKUSHINTSHA USUKE KU-PREPAID SERVICE (PAY AS YOU GO) UYE KWIKHONTRAKTHI YESIKHATHI ESINQUNYIWE
I- Sequence Number yekhontrakthi ye-Subscriber: ISIJOBELELO SEKHONTRAKTHI YE-SUBSCRIBER
I- Sequence Number yekhontrakthi ye-Subscriber: (MTN SP Account Number) Inamba ye-SIM Card number ye-Subscriber:

Inamba ye-cell phone ye-Subscriber (“MSISDN”): Lelifomu liyisijobelelo se-MTN SP Subscriber Contract yezinyanga ezingu-24 (EHAMBISANA NASO) futhi sizoba yingxenye yeKhontrakthi yakho. Lesisijobelelo sizoba yincwadi enamandla, futhi kuzolandelwa sona ezindabeni eziphathelene noshintsho lweKhontrakthi uma kuba nempikiswano. Isivumelwano esenziwa yi-Subscriber:

Mina, oyi-Subscriber, ngiyavuma ukuthi lemibandela echazwe ngenzansi izoba yisibopho kimina: 1. Lesisijobelelo sesicelo, sihlangene neKhontrakthi yami, kokubili kwenza isicelo esivela kimina sokuthi ngishintshe ngisuke kuPre-paid Service engiyisebenzisayo njengamanje ngiye ku- MTN SP Subscriber Contract Package Option yesikhathi esinqunyiwe. Abakwa-MTN SP banelungelo lokusemukela noma ukusenqaba lesisicelo sami, ngokubheka imigomo yabo ejwayelekile yokuhlola umlando wami wezikweledu kanye nemithetho yalePackage Option engikhethe ukushintshela kuyona. Uma abakwa-MTN SP besivuma lesisicelo, kuzodingeka ngikhokhele abakwa-MTN SP imali yokushintsha engaphezulu. Nginika abakwaMTN SP imvume yodonsa lezozimali eakhawuntini yami yakwaMTN SP enalenamba ebhalwe ngenhla. Ku-Contract Package Option yami entsha, ngizokwazi ukusebenzisa lawoma-Added Value Services engawacela ngase ngiwasebenzisa kuPay As You Go yami. Uma engafakiwe ezinhlawulweni zami zanyangazonke zale-Contract Package Option engishintshela kuyo, ngiyakuqondisisa ukuthi ngizokhokhiswa imali yama-Value Added Services ngaphezu kwemali yami yanyangazonke ngemuva kokushintsha. Loku kuzoncika ku-Contract Package Option engiguqukela kuyo. Kufanele ngiyisebenzise yonke i-airtime yami eyimali kanye nezinsuku ze-access engizithengile ku-Pay As You Go ngaphambi kokushintshela ku- Contract Package Option ngoba ngiyavuma ukuthi ngeke ngikwazi ukuhamba nalezizinto, nokuthi ngizolahlekelwa yiko konke engingakusebenzisanga lapho sengishintsha. Ngiyavuma ukuthi abakwa-MTN SP ngeke baphoqeke ukuba banginxephezele nganoma iyiphi indlela ngaloko engingazange ngikusebenzise ngaphambi kokushintsha. Ngiyavuma ukuthi yimina ozobhekana nazo zonke izindleko abangahle bahlangabezane nazo abakwa-MTN SP uma ngibanike noma yiluphi ulwazi olungelona iqiniso. Ngakho-ke ngiyavuma ukuthi ngizokhokhela abakwa-MTN SP zonke lezozindleko, nanoma yimaphi amanye amacala noma izikweledu abangahle bethweswe zona ngenxa yanoma yiluphi ulwazi olungelona iqiniso olukulesisijobelelo. Nginika abakwa-MTN SP imvume yokudonsa zonke lezozinhlawulo e-akhawuntini yami ebhalwe ngenhla yakwaMTN SP.

2.

3.

4.

5.

6.

Ngiyafunga ukuthi ngiyifundile, ngayiqondisisa imibandela, futhi ngiyavuma ukubophezelwa yimibandela yalelifomu lokucela ukushintsha, nemibandela yeMTN SP Subscriber Contract ehambisana nalesisijobelelo.

I MTN SERVICE PROVIDER (PTY) LTD INEGUNYA LOKUSEBENZISANA NGEZEZIMALI - INOMBOLO YAYO ITHI = 23660

Page 1 of 1

Ngiyaqinisekisa ukuthi ulwazi olubhalwe ngenhla luyiqiniso, nokuthi nginelungelo lokusayina lelifomu. ISAYINWE E ________________________________ NGOSUKU LOMHLAKA ____________________ ENYANGENI KA_____________ 20_______.

____________________________________ ISAYINI YE-SUBSCRIBER

I MTN SERVICE PROVIDER (PTY) LTD INEGUNYA LOKUSEBENZISANA NGEZEZIMALI - INOMBOLO YAYO ITHI = 23660

Page 1 of 2


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:13
posted:12/15/2009
language:English
pages:2
Description: ISICELO SOKUSHINTSHA USUKE KU-PREPAID SERVICE (PAY AS YOU GO) UYE