ARTS, CULTURE & NATIONAL HERITAGE DISTRIBUTING AGENCY by monkey6

VIEWS: 8 PAGES: 4

More Info
									NATIONAL LOTTERY DISTRIBUTION TRUST FUND (NLDTF)

ARTS, CULTURE & NATIONAL HERITAGE DISTRIBUTING AGENCY PARTNERSHIP GUIDELINES
NLDTF e hlokomela gore bontši bja mekgatlo yeo e sa fihlelelego dinyakwa tšeo di goeletšwago di nyaka thekgo e le gore di ka aga mekgatlo ya tšona. Bakeng sa go thuša mekgatlo ye, go dirilwe tokišetšo bakeng sa mekgatlo yeo e sa dutšego e le lenaneong la go itumelelanya le dinyakwa tše goeleditšwego bakeng sa go dira kgopelo di ithekgile ka mekgatlo e šetšego e theilwe yeo e ka kgonago go fihlelela dinyakwa tše di goeleditšwego. HLE HLOKOMELANG: Dikgopelo tša Mohlakanelwa magareng ga Mekgatlo ye e sa Dirego Mašokotšo gotee le di-Co-operatives goba di-Closed Corporation goba (Pty) Ltd. di ka se amogelege. DINYAKWA BAKENG SA GORE BAŠOMIŠANI BA KGONE GO ŠOMA A.1. MOKGATLO O MOGOLO O TLA: • • • • • • • Amogela tšhelete legatong la mokgatlo o thušwago. Fetišetša bokgoni mokgatlong o thušwago e le gore o kgone go ba le phihlelo. Thuša mokgatlo go kgetha bahlahlobi ba dipuku. Bea leihlo le go thuša mokgatlo wo o thušwago. Matlafatša mokgatlo o thušwago gore o be boemong bja go itirela kgopelo ka noši go fihla nywageng e mebedi. Ikarabela bakeng sa go romela dipego kamoka tša projeke. Ikarabela bakeng sa mediro ya projeke le tšhelete yeo e abetšwego le go dirišwa.

A.2. MOKGATLO O MOGOLO O TLA SWANELWA KE: • • Go ba le thulaganyo e botse le go ba le bokgoni bja go swaragana le ditaba tša wona ka noši. Go bontšha pego ya go ba le taolo e botse, ka mohlala diboka tša balaodi, melao ya taolo, ditatamente tša ditšhelete tše hlahlobilwego, bjalo bjalo.

• •

Go kgona go thuša ka tlhahlobo ya pele ya mokgatlo o thušwago. Go ba le bokgoni bja go bea leihlo mokgatlo o thušwago.

A.3 MOKGATLO O MOGOLO O SWANETŠE GO ROMELA DILO TŠE LATELAGO: • • • • • • Fomo e laetšwego ya kgopelo (FORM 05/1) ka leina la wona. Pukwana ya boitsebišo ya Afrika Borwa ya motho yo go tla ikgokaganywago le yena ye e nago le setempe sa maphodisa. Dintlha kamoka tša melao ya khiro ya mokgatlo. Setifikeiti sa boingwadišo. Pampiri ya molao-theo goba ya go thewa ga wona. Ditatamente tše pedi tše hlahlobilwego tša Ditšhelete tša nywaga ya moragorago e hlatlamanago (e.g. 2007/2008 le 2008/2009). Gape le romele le setatamente sa Tšhelete e Amogetšwego le e Dirišitšwego bakeng sa mokgatlo o thušwago. Ge e ba bašomišani ba amogetše thušo ya ditšhelete nakong e fetilego, akaretšang Ditatamente tša Ditšhelete kamoka tša thušo ya ditšhelete go tšwa go NLDTF nakong e fetilego gotee le ditatamente tše di hlahlobilwego tša ditšhelete tša thekgo ya ditšhelete e fetilego ya NLDTF.

A.4. MOKGATLO O MOGOLO O KA: • • Thuša mekgatlo e fetago e mebedi karolong e nngwe le enngwe ya thekgo ya ditšhelete. Akaretša kgopelong tšhelete bakeng sa tefišo bakeng sa thušo e fihlago go 10% go ithekgile ka thušo e tla newago. Hle bontšhang tlhaloso ya kamoo tšhelete e lefišwago bakeng sa taolo e tla dirišwago ka gona. NLDTF e na le tokelo ya go botšološiša le go fokotša tšhelete e kgopetšwego bakeng sa tšhelete e lefišwago bakeng sa taolo, ge go nyakega.

B.1. MOKGATLO O THUŠITŠWEGO O SWANETŠE: • • • • • Go ngwadišwa bjalo ka Mokgatlo o sa Dirego Mašokotšo, Khamphane ya Section 21 goba Trust e sa dirego Mašokotšo goba o bontšhe bohlatse bja gore lenaneo le thomile. Go ba le bokgoni le batho ba neago thušo bakeng sa go aba tirelo goba go laola projeke ka tekanyo ya ngwaga otee. Go lebiša šedi tlhokagalong e lego molaleng setšhabeng. Go dirišana le mokgatlo o lebišitšego šedi morerong o swanago goba mokgatlo o welago lefapheng la tša Bokgabo, Setšo, Tikologo le morerong wa thekgo ya Bohwa bja Setšhaba. Go ba le akhaontho ya current/cheque pankeng e tsebjago goba e bule akhaonthe e mpsha.

• •

Go boloka dipego tša ditšhelete le go kgona go tšweletša Setatamente sa Tšhelete e Amogelwago le e Dirišwago. Go kgona go bontšha adress ya moo mokgatlo o tlago go šomela gona.

B.2. MOKGATLO O THUŠWAGO O SWANETŠE GO ROMELA DILO TŠE DI LATELAGO: • • • • • • • • • Fomo e laetšwego ya kgopelo (FORM 05/1) ka leina la wona. Pukwana ya boitsebišo ya Afrika Borwa ya motho yo go tla ikgokaganywago le yena ye e nago le setempe sa maphodisa. Dintlha kamoka tša melao ya khiro ya mokgatlo. Setifikeiti sa boingwadišo. Fomo ya Motivation Business Plan e nago le budget e nago le dintlha ka botlalo. Kopi e nago le setempe sa maphodisa ya Setifikeite sa wo sa Boingwadišo. Molao-theo goba pampiri ya go thewa ga ona. Ditatamente tše hlahlobilwego tša ditšhelete, ge eba di le gona, goba ditatamente tša ditšhelete tšeo di sa hlahlobjago.

B.3. GO ABJA GA DITŠHELETE • • • Ge kgopelo e atlegile: Mokgatlo o thušago o tla saena Grant Agreement gomme o hlatselwe ke motho yo go ikgokaganywago le yena wa mokgatlo o thušwago. Tšhelete ye e abelwago projeke ya mokgatlo o thušwago e tla tsenywa akhaontheng ya mokgatlo o thušago. Mekgatlo ye e mebedi e tla boledišana gore ke bjang le gore ke neng moo e tla fetišetšwago. Se se swanetše go bontšhwa tumelelanong e saennwego yeo go šongwago ka yona goba MOU.

B.4. ACCOUNTING • • • Ke boikarabelo bja mokgatlo o mogolo go ikarabela bakeng sa ditšhelete bjalo ka ge go bontšhitšwe ka go Grant Agreement. Pego ya Tšwelopele e swanetše go romelwa tumelelanong le Grant Agreement. Ga go na tšhelete e tla abja gape go fihlela go amogetšwe Pego e kgotsofatšago ya Tšwelopele.

C.1. MEMORANDAMO WA KWEŠIŠANO: Mokgatlo o mogolo gotee le mokgatlo o thušwago e swanetše go tlatša Memorandumo

wa Kwešišano (MOU) o ba o neilwego ke NLDTF. Mekgatlo ka bobedi e nyakwa gore ka bobedi e tlatše le go saena Annexure B1 goba Annexure B2.


								
To top