Docstoc

1 Write short notes on each of the following a) Define and discuss

Document Sample
1 Write short notes on each of the following a) Define and discuss Powered By Docstoc
					Cert Nephrology(SA) - Physicians
THE COLLEGES OF MEDICINE OF SOUTH AFRICA Incorporated Association not for gain Reg No 1955/000003/08 Examination for the Subspeciality Certificate in Nephrology of the College of Physicians of South Africa Paper I 30 August 2007 (3 hours)

All questions to be answered. Each question to be answered in a separate book (or books if more than one is required for the one answer)

1

Write short notes on each of the following a) b) c) Define and discuss free water clearance. Outline the mechanism of the immunosuppressive actions of cyclosporine and sirolimus. Discuss the mechanism of action of the anti-proteinuric drugs. [25]

2

Write short note on each of the following a) b) c) Vasopressin. The pathogenesis and management of uremic bleeding. The major histocompatibility complex. [25]

3

Write short note on each of the following a) b) c) Pathogenesis of membranous nephropathy. Pathogenesis of cardiac disease in haemodialysis patients. Pathogenesis of malignancy in renal transplant recipients. [25] Write short notes on the role of the podocyte in proteinuria. Write short notes on the role of hypoxia induced factors (HIF) in Erythropoietin metabolism. Write short notes on Renal Toll-like receptors. [25]

4

a) b) c)

Sert Nefrologie (SA) - Interniste DIE KOLLEGES VIR GENEESKUNDE VAN SUID-AFRIKA Ingelyfde vereniging sonder winsoogmerk Reg Nr 1955/000003/08 Eksamen vir die Subspesialiteit Sertifikaat in Nefrologie van die Kollege van Interniste van Suid-Afrika 30 August 2007 Vraestel I (3 uur)

Al die vrae moet beantwoord word. Elke vraag moet in ’n aparte boek (of boeke indien meer as een nodig is vir ’n vraag) geskryf word

1

Skryf kort aantekeninge oor elk van die volgende a) b) c) Defineer en bespreek vry-water opruiming Bespreek die meganisme van immuun onderdrukking van cyclosporin en sirolimus. Bespreek die meganisme van werking van die anti-proteinuriese geneesmiddels. [25]

2

Skryf kort aantekeninge oor elk van die volgende a) b) c) Vasopressien. Die patogenese en hantering van uremiese bloeding. Die major weefselverenigbaarheids kompleks. [25]

3

Skryf kort aantekeninge oor elk van die volgende a) b) c) Patogenese van membraneuse nefropatie. Patogenese van hart siekte in hemodialise pasiënte. Patogenese van maligniteite in nier oorplantings pasiënte. [25] Skryf kort notas oor die rol van die podosiet in proteinurie. Skryf kort notas oor die rol van hipoksie induseerbare faktore (HIF) in Eritropoietien metabolisme. Skryf kort aantekeninge oor Renale Toll reseptore. [25]

4

a) b) c)

Cert Nephrology(SA) - Physicians
THE COLLEGES OF MEDICINE OF SOUTH AFRICA Incorporated Association not for gain Reg No 1955/000003/08 Examination for the Subspeciality Certificate in Nephrology of the College of Physicians of South Africa Paper II 30 August 2007 (3 hours)

All questions to be answered. Each question to be answered in a separate book (or books if more than one is required for the one answer)

1

Write short notes on each of the following a) b) c) Control of plasma phosphate in haemodialysis patients. The assessment of the adequacy of haemodialysis in a patient. Management of new HIV infection in a previously successfully transplanted patient. [25]

2

Write short notes on each of the following a) b) c) The causes and management of chronic allograft nephropathy. Management of diabetic nephropathy. Hemodialysis in a patient with a head injury. [25]

3

Write short notes on each of the following a) b) c) Incidence and risk factors for new onset diabetes mellitus post renal transplantation. Choice of renal replacement therapy in intensive care patients. Management of the CAPD patient who presents with chronic fluid overload. [25] How would you manage a haemodialysis patient that develops frequent episodes of hypotension during maintenance haemodialysis? Ultrasound demonstrates nephrocalcinosis in a 30-year-old female, discuss the possible causes. Write short notes on obesity related glomerulopathy. [25]

4

a) b) c)

Sert Nefrologie (SA) - Interniste DIE KOLLEGES VIR GENEESKUNDE VAN SUID-AFRIKA Ingelyfde vereniging sonder winsoogmerk Reg Nr 1955/000003/08 Eksamen vir die Subspesialiteit Sertifikaat in Nefrologie van die Kollege van Interniste van Suid-Afrika 30 August 2007 Vraestel II (3 uur)

Al die vrae moet beantwoord word. Elke vraag moet in ’n aparte boek (of boeke indien meer as een nodig is vir ’n vraag) geskryf word

1

Skryf kort aanteninge oor elk van die volgende a) b) c) Die beheer van bloed fosfaat in hemodialise pasiënte. Die evaluering of hemodialise voldoende is in ’n pasiënt. Die behandling van ʼn nuwe HIV infeksie in ‘n pasiënt met ‘n suksesvolle nier oorplanting. [25]

2

Skryf kort aantekeninge oor elk van die volgende a) b) c) Die oorsake en hantering van chroniese transplantaat nefropatie. Hantering van diabetiese nefropatie. Hemodialise in ’n pasient met ’n hoofbesering. [25]

3

Skryf kort aantekeninge oor elk van die volgende a) b) c) Insidensie en risikofaktore vir nuwe aanvangs diabetes mellitus na nier oorplanting. Keuse van renale vervangingsterapie in intensiewe sorg pasiënte. Hantering van die DAPD pasiënt wat voordoen met kroniese vog oorlading. [25] Hoe sou u ‘n hemodialise pasiënt wat gereeld hipotensie tydens dialise ontwikkel hanteer? Eggografie demonstreer Nefrohalsinose in a 30-jaar-oue vroulike pasiënt, bespreek die moontlike oorsake. Skryf kort aantekeninge oor vetsug geassosieërde glomerulopatie. [25]

4

a) b) c)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:87
posted:12/15/2009
language:English
pages:4
Description: 1 Write short notes on each of the following a) Define and discuss