Docstoc

ANNEXURE C - PDF - PDF

Document Sample
ANNEXURE C - PDF - PDF Powered By Docstoc
					Isithasiselo C

Umnyango WezeMfundo Department of Education

Lefapha la Thuto Departement van Onderwys

UHLELO LOKUPHATHA OKTHOBA 2008 UKUYA KU-EPHRELI 2009 UHLU LWEZIKHALA VOL 1/2009
UKUGCWALISWA KWEZIKHALA ZEMISEBENZI YOKUKHUSHULWA EZIKHUNDLENI ZE-GDE (EZIKOLENI EZEJWAYELEKILE, ABET NAMA-LSEN)

No

Usuku Lokugcina 21 Okthoba 28 Okthoba 2008 3 Novemba 2008

Isenzo

1 2 3

4

Ukubonisana nabomsebenzi Ukuvunywa kweSekhula kuVolumu Yohlu Lwezikhala Ezingenamuntu1/2009AB by HOD DO:HRP&S ukuqoqa amasekhula asayiniwe kuVolumu Yohlu Lwezikhala 1/2009AB ukusuka HO:HRPP & HO: Irejistri izithumela ezikoleni 3-4 Novemba Ukukhonjwa kwezikhala zomsebenzi ezingenamuntu (PL 2-4 & PS) ‘08 6 Novemba ‘08 Usuku lokuvala lokuthi othishomkhulu balethe iGDE 79 ezikhaleni zomsebenzi (PL 2 – 4) 6-7 Novemba ‘08 11 Novemba ‘08 14 Novemba’ 08 17-20 Novemba ‘08 21 Novemba ‘08 25 Novemba Amahhovisi esifunda afaka bese eletha uhlu lwesifingqo sokugcina GDE 79 (e-copy) Isifunda siletha i-GDE 79 ye-lekthronikhi kuHO:HRPP I-DO ukuthi iqoqe uhlaka 1 yohlu lwezikhala ezingenamuntu ku-HO I-DO ukuhlola, ukuqinisekisa nokwenza izichibiyelo ezikhaleni zomsebenzi eziwuhlaka I-DO ukuthi ilethe ihlelo lwe-elekthronikhi kanye nekhophi eqinile ku-HO I-DO:HRP&S iqoqa uhlaka 2 lohlu lwezikhala

Umsebenzi okubhekenwe nawo HROS HROS DO:HRP&S HO:HRPP HO: registry HRP&S & IDSO & IZIKOLE IDSO & OTHISHANHL OKO DO:HRP&S DO:HRP&S DO:HRP&S DO:HRP&S DO:HRP&S DO:HRP&S

5

6 7 8 9 10 11

‘08

zomsebenzi ezingenamuntu zokuqinisekisa nezichibiyelo I-DO ihambisa ihlelo lwe-elekthronikhi kanye nekhophi eqinile ku- HO I-DO:HRP&S iqoqa uhlaka lwezikhala zomsebenzi LOKUGCINA ukuqinisekisa I-DO ukuthi ilethe uhlaka lokuGCINA olusayiniwe lwekhophi eqinile ku-HO Ukuphrintwa kkohlu lweZikhala 1 luka-2009 Usuku lokushicilelwa kweVolumu Yohlu Lwezikhala zomsebenzi 1/2009 kanti luzotholkala kuwebhusayithi ye-GDE ku: http://www.education.gpg.gov.za Amahhovisi ezifunda aqoqa amakhophi eVolumu Yohlu Lwezikhala Zomsebenzi 1/2009 ABP ukuthi ahambise ezikoleni esuswa kumaphrinta (izolanda imininingwane) Usuku lokuvalwa kwezicelo zezikhala zomsebenzi ezingenamuntu (Ivolumu Yohlu Lwezikhala. 1/2009 AB). Ukuhlungwa nokufakwa kwezicelo (izinsuku eziyi-15 zokusebenza)

DO:HRA

12 13

27 Novemba ‘08 2 Disemba ‘08

DO:HRP&S HROS

14 15 16

4 Disemba ‘08 05 -16 Januwari ‘09 16 Januwari ‘09

HROS ABAPHRINTA HROS

17

19 Januwari ‘09

HROS DO:HRP&S

18

6 Februwari ‘09 6-27 Februwari ‘09 24 Februwari ‘09 24-27 Februwari ‘09

ABAFAKE IZICELO

19

20 21

22

2 Mashi 09

23

2-13 Mashi 09

UMNIKEZELI WEZINSIZAKA LO DO:HRP&S ukuqoqa iziqondiso kanye nemibhalo DO:HRP&S efanele ku:HRPP HO:HRP Imihlangano yeSifunda yama-SGB IDSO & Ama-SGB afaka uhlelo lwawo lwangaphakathi DO:HRP&S & lokuphatha lube izenzo. IYUNITHI YEZOMSEBEN ZI Umnikezeli Wezinsizakalo uletha uhlu UMNIKEZELI lwamagama kanye nezicelo zezikhala zomsebenzi WEZINSIZAKA ezingenamuntu ku-HRP&S LO • Ukuhlunga noKubuza Imibuzo (Ivolumu Yohlu (Imigwamanda Ephethe Izikole Lwezikhala 1/2009 AB) (School • Amarekhodi efayela lama-SGB Governing lokuhlunga/ukubuza imibuzo Bodies (SGB)) • Abafake izicelo abanconyiwe (Ivolumu Yohlu Lwezikhala 1/2009AB) ukuze bazi ukuqoka Bonke abafake kwabo futhi kufanele bakulungele ukuqala izicelo umsebenzi ngomhla ka-1 Ephreli 2009 uma abanconyiwe kuvunyelwene, uma kungukuthi ukuqashwa kwabo kuvunywe yi-GDE .

24

13-17 Mashi 09

25

16-20 Mashi 09 20-26 Mashi 09 16-26 Mashi 09 16-26 Mashi 09

I-SGB yenza izincomo kumqondisi wesifunda ngokuhambisa abafake izicelo abathathu abanconyiwe ngokulandelana kwabo kanye namafomu abo bonke abafake izicelo ababuzwe imibuzo. I-HRP ne-S iqinisekisa ukuthi umuntu ofake isicelo onikezwe umsebenzi Umqondisi ugcwalisa iFomu D esifundeni kanye DO: HRP&S nezincwadi zokuqoka nokwamukela Isikhathi sokulinda sezikhalazo ezinokuba khona DO: okufanele zifakwe ABAQONDISI DO:LR/ IKOMITI LEZIKHALO I-HRA iqinisekisa izincomo bese Abaqondisi DO: besifunda bayagunyaza. I-HRA iphrinta izincwadi HRA/Abaqondis zesikhashana, i/IDSO/HRP&S I-GSSC kufanele iqashe ku-PERSAL bese iphrinta GSSC izincwadi zokuqasha zabafaki zicelo abaphumelele, i-HRP&S/HRA yazisa izikole ABAQONDISI: ezamukelayo neziphelayo zosuku lokuqasha ISIFUNDA okuwusuku lokuqala ukusebenza (Ivolumu Yohlu Lwezikhala Zomsebenzi 1/2009 AB) IZIKOLE ZIYAVALWA HRP&S/IDSO/ HRA Izikole ziyavulwa Abafaki zicelo abaphumelele (Ivolumu Yohlu ISIKOLE Lwezikhala Ezingenamuntu. 1/2009 AB) baqala UTHISHOMKH umsebenzi omusha ULU Izikole zisheshe (ekuvulweni futhi) zazise ISIFUNDA amahhovisi ezifunda ngokuqala emsebenzini ABAQONDISI (ukuqaliswa komholo) . Ukuhlala kwamakomiti Ezikhalo (izinsuku ezi-5)

•

26

27

28

29 30 31

27 Mashi 09 15 Ephreli 15 Ephreli

Izifingqo ezisetshenzisiwe: HO:HROS: Umnyango Womqondisi: Ukuphathwa Kwabasebenzi noHlelo Lwenhlangano HO:HRPP: Sub Dir: Human Resource Policy & Planning (Inqubomgomo Nokuhlela koMnyango Wokuqashwa Kwabasebenzi) HO:HRMIS: Sub-Dir: Human Resource Management Information Systems (Izinhlelo Zolwazi Zokuphatha Kwabasebenzi) DO:HRP&S: Unit: HR Planning & Systems (Iyunithi: Ukuhlela kanye neZinhlelo ze-HR) DO:LR: Unit: Labour Relations (Iyunithi: Ubudlelwano Emsebenzini) IDSO: Institutional Development & Support Official (Ukuthuthukiswa Kwesikhungo Nomsebenzi Wokusiza)

HO: DO: GDE: GSSC: SGB:

Head Office (Ihhovisi Eliyinhloko) District Office.(Ihhovisi Lesigodi) Gauteng Department of Education (Umnyango Wezemfundo WaseGauteng) Gauteng Shared Service Centre (Isikhungo Sezinsizakalo School Governing Body (Umgwamanda Olawula Izikole

______________________ LEN DAVIDS INHLOKO YOMNYANGO (Ibamba)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: ANNEXURE
Stats:
views:11
posted:12/15/2009
language:Dutch
pages:4
Description: ANNEXURE C