Docstoc

van der spuy

Document Sample
van der spuy Powered By Docstoc
					JAARGANG 5 UITGAWE 1 DESEMBER 2002

Ter inleiding • Preamble
“Onder die geriewe wat ons aan die hedendaagse beskawing te danke het is daar: gerieflike geloof, gerieflike godsdiens, gerieflike sedes, gerieflike gewete en oor die algemeen ’n gerieflike pad hel toe” —C J Langenhoven. Gaan ons vanjaar ’n gerieflike Kersfees hê of gaan ons stil word by die dieper betekenis daarvan? Will we be able in 2003 to humbly lay down our lives and our preferences to serve our neighbour, care for the elderly and the sick, share our belongings with the poor, wash the feet of the homeless, spend time with children, forgive and love unconditionally? Where do we start? We start by spending time at the crib and the cross! Geseënde Kersfees en Voorspoed vir 2003 !!
Ritz de la Bat

IN HIERDIE UITGAWE:
Betaling in volle en finale vereffening: Wanneer is dit die end? .............................. p.2 Down and out! ................. p.2 Finansiële probleme: Hof kan skuldenaar onder Administrasie plaas.................... p.2 Stomende SMS’e: Só sit hy sonder werk....................... p.3 Swak huurders vir eers as plakkers beskou................ p.3 Toets jou regskennis ....... p.4 Unfortunate choice of adjectives ..................................... p.2 Uncensored lawyer jokes .............................................. p.3 Vaste eiendom: Watter entiteit gebruik ‘n mens?..... p.4
VAN DER SPUY (WES-KAAP) (in assosiasie met INGELYF
van der spuy & vennote, Kaapstad & Bellville)

THOMST 36 THOM STREET POSBUS/PO BOX 218 PAARL 7620 TEL: 021 860 1240 FAKS/X: 021 860 1241

Why it takes so long to become a lawyer
The professor of a contract law class asked one of his better students, “If you were to give someone an orange, how would you go about it?” The student replied, “Here’s an orange.” The professor was outraged. “No! No! Think like a lawyer!” The student replied: “Okay. I’d tell him “I hereby give and convey to you all and singular, my estate and interests, rights, claim, title, claim and advantages of and in, said orange, together with all its rind, juice, pulp, and seeds, and all rights and advantages with full power to bite, cut, freeze and otherwise eat, the same, or give the same away with and without the pulp, juice, rind and seeds, anything herein before or hereinafter or in any deed, or deeds, instruments of whatever nature or kind whatsoever to the contrary in anywise notwithstanding ….” And, furthermore, when the man in the street says: “If it ain’t broke, don’t fix it,” the lawyer writes: “Insofar as manifestations of functional deficiencies are agreed by any and all concerned parties to be imperceivable, and are so stipulated, it is incumbent upon said heretofore mentioned parties to exercise the deferment of otherwise pertinent maintenance procedures.” That, obviously, explains it all, don’t you think?

vds@vdspuy.co.za www.vdspuy.co.za
Docex: 2 Paarl

2

VAN DER SPUY • NUUSBRIEF • 12/2002 • NEWSLETTER

Finansiële probleme: Hof kan beveel dat skuldenaar onder Administrasie geplaas word
Al hoe meer mense ondervind deesdae finansiële probleme en kan dan nie hul skuld betaal nie. Maar die skuldeisers probeer die skuldenaar dwing om sy skulde te delg en verkry dan vonnis teen hom in die Landdroshof. Artikel 74 van die Wet op Landdroshowe 32 (1944) maak daarvoor voorsiening dat die boedel van ’n vonnisskuldenaar wat nie onmiddellik aan ’n vonnis teen hom kan voldoen nie, of nie in staat is om sy finansiële verpligtinge na te kom nie en nie meer as R50 000,00 skuld nie, onder Administrasie geplaas kan word. Skuld	verdeel Sodoende word die vonnisskuldenaar beveel om sy skuld te vereffen deur periodieke betalings aan ’n administrateur te maak, wat ná elke 3 maande (na aftrekking van die Administrasiekoste van die geld wat hy ontvang het) in verhouding tot die grootte van hul eise, betalings onder die skuldeisers verdeel. Intussen kan daar nie gedinge teen die skuldenaar aanhangig gemaak word nie. Sekwestrasie	nie	nodig	nie					 Die Administrasiebevel bied aan die skuldenaar die geleentheid om sy skulde meer tydsaam te betaal en sy finansiële probleme te oorbrug sonder om sy boedel te sekwestreer. Aansoeke om ’n Administrasiebevel kan slegs gebring word voor ’n Landdroshof wat jurisdiksie daartoe het, met ander woorde in die gebied waar die skuldenaar woon, in diens is of ’n besigheid bedryf. Administrasiebevele kan verleen word op aansoek van die skuldenaar of in sekere omstandighede deur die hof, uit eie beweging. ’n Afskrif van die aansoek om ’n Administrasiebevel asook ’n staat van die skuldenaar se sake (gedetailleerde besonderhede insake sy bates, afhanklikes, noodsaaklike uitgawes, beroep, werkgewer, werksadres, bruto inkomste, skuldeisers, onderhoudsbevele, huwelikstatus, inkomstes van gades ens.) moet minstens 3 dae voor die verhoordatum per geregistreerde pos aan al die skuldenaar se skuldeisers besorg word. Eiserbesware By die aanhoor van die aansoek om ’n Administrasiebevel, kry skuldeisers die geleentheid om hul skuld te bewys en beswaar te maak teen ander skulde gelys in die skuldenaar se staat van sake. Die Hof bepaal die bedrag wat die skuldenaar periodiek aan die administrateur moet betaal, en die bedrag wat redelikerwys deur die skuldenaar en sy afhanklikes benodig word vir noodsaaklike uitgawes, met inagneming van verbande, bestaande onderhoudsbevele en die inkomste van die skuldenaar se eggenote wat by hom inwoon. Afskrifte	aan	alle	eisers Na verlenging van die Administrasiebevel, moet die Administrateur ’n lys van die skuldeisers en die bedrae afsonderlik aan hulle verskuldig, opstel en by die Hof indien. Skuldeisers kan binne 28 dae hierna beswaar aanteken teen ’n spesifieke skuld gelys. Die administrateur moet elke 3 maande ’n verdeling doen en ’n distribusierekening indien. Nadat al die gelyste skuldeisers ten volle betaal is, moet ’n sertifikaat by die Hof ingedien word en afskrifte aan al die skuldeisers gestuur word. Verdere	skuld	’n	misdaad Iemand wat aan ’n Administrasiebevel onderhewig is en verdere skuld aangaan sonder om dit te openbaar, is aan ’n misdaad skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met gevangenisstraf, waarna die Hof ook ingevolge sy diskressie die Administrasiebevel tersyde kan stel. Die Wetgewer poog sodoende om oneerlike skuldenaars te ontmoedig, wat die administrasie proses, misbruik.

By www.vdspuy.co.za kan u sien wie en wat ons is, wat ons doen en waar om ons te kry (dis nou met direkte e-pos) en daar’s selfs ’n padkaart! Ons nuutste nuusbrief sal ook altyd daarop te kry wees. U kan dit óf as ’n PDF-dokument aflaai, of dit bloot op die skerm sit en lees. Gaan kyk gerus, en laat ons weet as u meer inligting soek as wat daar te kry is.

Unfortunate choice of adjectives cost him his job...
In Jardine and Tongaat	 Hulett	 Sugar	 Ltd (2002) 23 ILJ 547 (CCMA), Mr. Jardine, after having been gently reminded by his general manager of the time he was supposed to start work, lodged a grievance in which he described the general manager’s conduct as “an arrogant, churlish, demeaning, depreciative (sic), discourteous, disparaging, disrespectful, ill-considered, illmannered, insensitive, insulting, rude and entirely inappropriate response in the circumstances, and an affront to my dignity as a person in my individual right and as a line manager as well.” For this humiliation of the general manager, Mr. Jardine was fired, following a disciplinary enquiry. Although the commissioner found that the written grievance was a serious breach of a legitimate obligation to maintain harmony and compatibility, the sanction of dismissal was ruled inappropriate. Nevertheless, Jardine’s misconduct had had the effect of destroying the employment relationship and instead of reinstatement, he was awarded compensation of six months salary.

Betaling in volle en finale vereffening: Wanneer is dit die end?
Skuldenaars betaal dikwels ’n bedrag in volle en finale vereffening van ’n aanspreeklikheid wat uit ’n besondere skuldoorsaak spruit. Die bedoeling is om aan die skuldeiser ’n suikerpil te gee (hy kry dadelik die geld, alhoewel dan nie alles nie) in ruil vir ’n verlaagde betaling. Wanneer sal aanvaarding van so ’n betaling, die einde beteken van so ’n aanspreeklikheid? In ’n onlangse beslissing van die Hoogste Hof van Appél, is hierdie vraag weer bespreek [ABSA Bank LTD v. Van der Vyver N.O. 2002 (4) SA 397 (SCA)].
Niks in hierdie publikasie moet beskou word as regsadvies van ’n prokureur of hierdie firma nie. Professionele advies moet verkry word voordat enige stappe n.a.v. enige artikel hierin gedoen word.

Die	feite Die verkorte feite van die saak is soos volg: 1. ABSA Bank het die eksekutrise van wyle Mnr. Van der Vyver se boedel aangespreek vir geld deur die boedel aan ABSA verskuldig op grond van ’n oortrokke bankrekening. 2. Die boedel ontken aanspreeklikheid: hulle beweer wyle Mnr. Van der Vyver het in lewe ’n polis aan ABSA gesedeer as sekuriteit vir hierdie lening. Hierdie polis het egter verval, omdat, beweer die boedel, ABSA versuim het om die premies ingevolge die oorledene se opdrag, af te trek en oor te betaal. 3. Gevolglik rig die boedel ’n brief op 16 Julie 1997 aan ABSA waarin hulle wys op die geskil tussen die partye, en voorts die volgende sinne bevat:

“In die lig van bogenoemde word ’n bedrag van R180 000,00 in volle en finale vereffening ten opsigte van rekeningnommer ------ aangebied. Ons sluit dan hierby ons tjek ten bedrae van R180 000,00 in en sien uit om van u te verneem.” 4. ABSA aanvaar die tjek, krediteer die betrokke rekening, maar antwoord op 8 Augustus 1977 dat die rekening waaruit die premiebetalings moes kom, deur die oorledene gesluit is, en dat dit nie hulle verdere verantwoordelikheid was om die premies oor te betaal nie. Gevolglik aanvaar hulle nie die tjek in volle en finale vereffening nie. Die	uitspraak Appélregter Howie (wat intussen aangestel is as President van
—vervolg op p.3, kolom 1

Down and out!
In Rubenstein v Price’s	 Daelite	(Pty)	Ltd (2002) 23 ILJ 528 the court said the dismissal is fair if an employee has reached retirement age, not when he/she reaches it. The court also rejected the contention that since this 72year-old-employee had been kept beyond retirement age, she had an expectation of continued employment, and found that at best she had a spes (hope) of ongoing employment.

VAN DER SPUY • NUUSBRIEF • 12/2002 • NEWSLETTER
—vervolg van p.2, kolom 3
Ritz de la Bat

3

die Hoogste Hof van Appél) maak ’n onderskeid tussen betaling van ’n erkende aanspreeklikheid, en wanneer aanspreeklikheid ontken word. In die geval waar aanspreeklikheid erken word, sal die skuldeiser die betaling kan aanvaar, en die balans kan verhaal van die skuldenaar. Skikkingsaanbod Waar die skuldeiser ’n tjek aanbied in volle en finale vereffening, tesame met ’n ontkenning van aanspreeklikheid, het ons in werklikheid te doen met ’n skikkingsaanbod (“offer of compromise”). Indien die bedoeling van die skuldenaar duidelik gemaak word dat sy aanbod in werklikheid ’n skikkingsaanbod is, en die skuldeiser aanvaar die aanbod en die tjek, kom daar ’n kontrak tussen die partye tot stand, en kan die skuldeiser nie verdere betalings eis nie. In die onderhawige geval, is A R Howie van mening dat die optrede en aanbod van die boedel nie die betaling van ’n erkende aanspreeklikheid was nie, maar ’n skikkingsaanbod wat deur die deponering van die tjek, deur ABSA aanvaar is. Gevolglik word beslis dat ABSA nie die balans verskuldig op die oortrokke rekening kan verhaal nie. Wees	versigtig! Skuldeisers (en veral groot organisasies), moet versigtig wees om betalings aangebied in volle en finale vereffening te aanvaar en te deponeer. Aan die ander kant, moet skuldenaars hul bedoeling duidelik maak wat hulle met so ’n betaling bedoel. Dit sal moontlik goed wees om verder te gaan as om net die betaling in volle en finale vereffening te maak, deur ’n sin by te voeg, soos volg: “Hierdie betaling word gemaak in volle en finale vereffening, en ter skikking van alle aanspreeklikheid wat spruit uit............. Indien u hierdie betaling aanvaar, sal dit beteken dat u die aanbod aanvaar, en geen verdere eise teen my spruitend uit bogenoemde skuldoorsaak sal hê nie”. Elektroniese	oorplasing	 nie	geldig	nie Laastens, is dit nie moontlik om ’n volle en finale vereffeningsaanbod te maak by wyse van elektroniese bankoorplasings nie.

Werkloos na stomende SMS!
In Volkwyn v Truworths	 Ltd (CCMA Saaknr. WE 4830 – 01; 11/02/02) het ’n stomende verhouding tussen Mnr. Volkwyn en die bestuurderes van die werkgewer se eetsaal ontstaan. Sy was in diens van ’n onafhanklike spyserniersfirma. Suggestiewe en onbehoorlike SMS boodskappe tussen die twee het algemeen bekend geword en ’n ontwrigtende effek op dissipline en verhoudings in die werkplek gehad. Mnr. Volkwyn is aangekla van onbehoorlike gedrag teenoor sy lynbestuurder, deur die stuur van uitlokkende SMS boodskappe met seksuele ondertone, en is ontslaan.

Swak huurders vir eers beskou as plakkers
In die Appélhofsaak van Ndlovo	 versus Ngcobo (Saaknommer 240/2001) is beslis dat huurders die beskerming van die Wet op die Voorkoming van Onwettige Uitsetting en Onregmatige Besetting van Grond, Wet 19 van 1998 (“die Plakkerswet”) geniet, aangesien hulle kwalifiseer as “onregmatige okkupeerders” ingevolge die Plakkerswet. Plakkerswet	geld	 Die Hof bevind dat die Plakkerswet-prosedure vir die afsetting van ’n plakker, ook sal geld in hierdie gevalle. Die gevolg van hierdie uitspraak is dat ’n grondeienaar se uitoefening van sy volle eiendomsregte vertraag of opgeskort word, totdat die Hof ingevolge die prosedure en vereistes van die Plakkerswet bepaal het dat die uitsetting “regverdig en billik” (“just and equitable”) is. Regverdige	uitsetting?	 Tersaaklike omstandighede wat die Hof ingevolge Artikel 4(6) van die Plakkerswet in ag sal neem ten einde te bepaal of die uitsetting regverdig is, is onder andere die regte en behoeftes van bejaardes, kinders, gestremde persone en huishoudings waarvan ’n vrou die hoof is. Uiteraard sal die regte van die grondeienaar hierteenoor opgeweeg word. Indien ’n onregmatige okkupeerder egter vir ’n tydperk van meer as ses maande die grond onregmatig geokkupeer het op die tydstip wanneer die hofverrigtinge ingestel word, kan die Hof ook ingevolge Artikel 4(7) van die Plakkerswet verdere omstandighede, soos die beskikbaarheid van alternatiewe verblyf vir die onregmatige okkupeerder, oorweeg. Ons voorsien nie te veel probleme om huurders, wie se huurkontrakte regmatiglik beëindig is, uit te sit uit persele, solank die onregmatige okkupasie nie langer as ses maande geduur het nie. Daar is egter nou ’n groot prosedurele las op die grondeienaar om die nodige bewerings ingevolge die Plakkerswet in sy pleitstukke te maak ten einde aan te toon dat die afsetting “regverdig en billik” is. Hierdie prosedure gaan ook gepaard met ’n vertraging met die verkryging van die uitsettingsbevel aangesien Artikel 4(2) van die Plakkerswet vereis dat die onregmatige okkupeerder en die Plaaslike owerheid (binne wie se regsgebied die grond geleë is) ten minste veertien hofdae “geskrewe en doelmatige kennis” moet kry alvorens ’n aansoek gedoen kan word vir die afsetting van sodanige okkupeerder. Wetsontwerp	ingedien Berigte in die Pers dui daarop dat ’n wetsontwerp onlangs deur die DA in die Parlement ingedien is met die doel om die definisie van ’n “onregmatige okkupeerder” in die Plakkerswet sodanig te wysig ten einde sodanige definisie slegs ten opsigte van “ware” plakkers te laat geld. Hou	die	kredietrekord	dop Die enigste advies wat ons intussen kan gee tot en met sodanige Wetgewing verander sou word (indien ooit) is om seker te maak dat ’n voornemende huurder ’n uitstekende kredietrekord het alvorens ’n huurkontrak gesluit word; om moontlik maar die huurdeposito te verhoog en om maar geduldig te wees met die meer tydrowende regsproses wat gevolg moet word om só n okkupeerder uit te sit.

A few irreverent lawyer jokes that escaped censorship!
Q: What’s wrong with lawyer jokes? A: Lawyers don’t think they’re funny, and nobody else thinks they’re jokes. Q: What is the difference between a dead dog in die road and a dead lawyer in the road? A: There are skid marks in front of the dog... Q: Why won’t sharks attack lawyers? A: Because of professional courtesy! Q: What do you have when a lawyer is buried up to his neck in the sand? A: Not enough sand. A doctor told her patient that his test results indicated that he had a rare disease and had only six months to live. “Is there anything I can do?”, pleaded the patient. “Marry a lawyer”, the doctor advised. “It will be the longest six months of your life.” Q: What’s the difference between a good lawyer and a bad lawyer? A: A bad lawyer can let a case drag out for several years. A good lawyer can make it last even longer!

4

VAN DER SPUY • NUUSBRIEF • 12/2002 • NEWSLETTER

Die koop van vaste eiendom: watter entiteit gebruik ek?
Dit gebeur dikwels dat ’n Koper van vaste eiendom gekonfronteer word met die vraag oor welke entiteit hy moet gebruik vir die aankoop van vaste eiendom. Moet hy dit in sy eie naam, Trust, BK of Maatskappy registreer?
Daar is geen maklike antwoord hiervoor nie en daar’s ook nie ’n maklike resep beskikbaar om tot die regte besluit te kom nie. In elke geval sal die besluit afhang van die besondere omstandighede van die Koper. Om tot die regte besluit te kom, is daar sekere oorwegings wat elke keer in aanmerking geneem moet word. Hieronder volg ’n paar van die belangrikste oorwegings: 1.	Risiko Die besit van vaste eiendom is normaalweg ’n aktiwiteit met relatiewe lae risiko, in teenstelling met byvoorbeeld die dryf TOETS JOU REGSKENNIS
ANTWOORDE

BOEDELBELASTING 1. Is daar enige boedelbelasting betaalbaar indien jou gade jou enigste erfgenaam is? 2. Is bemakings aan liefdadigheidsorganisasies aftrekbaar van boedelbelasting? 3. Teen watter persentasie word boedelbelasting tans bereken?

1. Nee 2. Ja 3. 20% 4. R1 500 000.00 5. Ja 6. Jou gade en 3 kinders sal elk R150 000 erf indien julle buite gemeenskap van goedere getroud was. Indien julle binne gemeenskap van goed getroud was, sal jou gade R425 000 ontvang en jou kinders elkeen R58 333.33 erf. 7. Ja, indien die ouer wat intestaat sou erf, oorlede is. Die kind tree inderwaarheid in sy oorlede ouer se plek wat die intestate erfreg aanbetref. 8. 30 jaar 9. Nee, behalwe in die volgende gevalle: a) Die hof kan verklaar dat die getuie nie die oorledene by verlyding van die testament bedrieg of onbehoorlik beïnvloed het nie; b) Indien die getuie intestaat van die oorledene sou erf, sal hy steeds ingevolge die testament kan erf, maar die erfenis mag nie groter wees as wat hy intestaat sou erf nie; en c.) Indien die testament ook deur 2 ander onafhanklike bevoegde getuies onderteken is. 10. Nee 11. Ja 12. Nee

van besigheid, wat normaalweg ’n hoër risiko-element bevat. Die Koper moet dus besluit of hy die besit van vaste eiendom (lae risiko) in dieselfde mandjie wil plaas as byvoorbeeld die dryf van besigheid (hoë risiko). Indien daar hoë risiko’s verbonde is aan die beoogde entiteit, mag dit raadsaam wees om liewers die eiendom aan te koop in ’n aparte entiteit waar daar nie sulke hoë risikos teenwoordig is nie. 2.	Kapitaalwins-belasting	 (KWB)	en	Boedelbelasting Sedert 1 Oktober 2001 is kapitaalwinsbelasting ’n nuwe faktor wat in aanmerking geneem moet word by die aankoop van vaste eiendom, aangesien KWB ’n faktor mag wees wanneer ’n gebeurtenis plaasvind wat die betaling van KWB kan aktiveer. Omdat KWB bereken word teen dieselfde koers as die marginale koers waarteen ’n belastingpligtige inkomstebelasting betaal, is dit dus belangrik om te kyk na die marginale koers waarteen daardie entiteit inkomstebelasting betaal. Onthou ook dat die primêre woning van natuurlike persone wat self die woonhuis bewoon, ’n vrystelling van R1 miljoen geniet by die berekening van kapitaalwinsbelasting. Deurentyd moet ook in ag geneem word welke faktore binne die betrokke entiteit kan plaasvind wat betaling van KWB kan aktiveer. 3.	Koste Afhangende daarvan of die transaksie onderhewig gaan wees aan die betaling van Hereregte of BTW, is hierdie koste ook iets wat in aanmerking geneem moet word. Maatskappye, BK’s,

4. Hoe groot moet jou boedel wees alvorens daar sprake van betaling van boedelbelasting is? 5. Word polisse waarin ’n begunstigde aangewys word, en dus nie aan jou boedel uitbetaal nie, in berekening gebring by die bepaling van boedelbelasting? INTESTATE ERFOPVOLGING 6. Indien jou boedel ongeveer R600 000 groot is, en jy laat ’n gade en 3 kinders agter, wie sal intestaat van jou erf en hoeveel? 7. Kan ’n kleinkind intestaat van sy grootouer erf?

8. Indien ’n oorledene geen intestate erfgename het nie, moet sy erfenis te gelde gemaak word en aan die Voogdyfonds oorbetaal word. Ná hoeveel jaar sal hierdie gelde die Staat toeval? ALGEMEEN 9. Indien ’n begunstigde in ’n testament as getuie geteken het, sal dit moontlik vir hom wees om enige regte ingevolge die testament te kan verkry? 10. Kan ’n persoon wat ’n ander vermoor het, van hom erf? 11. Mag ’n werkgewer ’n werknemer se e- pos lees? 12. Mag ek ’n werknemer ontslaan wat ’n HIV-toets weier? en Trust betaal Hereregte teen ’n vaste koers van 10 %, terwyl natuurlike persone Hereregte betaal teen ’n glyskaal, waarvan die maksimum tans 8 % is. Indien die eiendom aangekoop word in ’n Maatskappy moet in gedagte gehou word dat die Maatskappy se boeke jaarliks geouditeer moet word, wat ook addisionele kostes meebring. 4.	Inkomstebelasting Indien die eiendom wat aanRitz de la Bat

gekoop word ’n inkomste-genererende eiendom gaan wees, mag dit ook belangrik wees om te kyk na die inkomstebelastingimplikasies wat die besit van die eiendom vir die betrokke entiteit teweeg gaan bring. Hoewel dit gewoonlik nie ’n oorwegende faktor is nie, is dit tog nodig om net ’n oomblik stil te sit en oor die implikasies van inkomstebelasting na te dink. Sedert die inwerkingtreding van KWB, het dit nog belangriker geraak om behoorlik geadviseer te wees wanneer jy vaste eiendom aankoop. Bespreek dit gerus met u prokureur voordat u ’n Koopkontrak teken. As dit, om welke rede ookal, nie moontlik is nie, mag dit raadsaam wees om die reg om te nomineer in die Koopkontrak te vervat, sodat u later ’n besluit oor die uiteindelike Koper kan neem wanneer u geleentheid gehad het om advies daaromtrent in te win.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:227
posted:12/14/2009
language:Afrikaans
pages:4