1372_whiplash_1_ by domainlawyer

VIEWS: 2 PAGES: 1

									Regionalt vårdprogram för whiplash klart
Ett regionalt vårdprogram för omhändertagande av patienter med whiplashrelaterade besvär har fastställts. Syftet med vårdprogrammet är att ge gemensamma riktlinjer för bedömning och behandling av patienter med whiplashrelaterade besvär oavsett var i regionen patienten blir behandlad. Programmet vänder sig till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter och andra yrkeskategorier som möter denna patientgrupp. Riktlinjerna fokuserar på det tidiga omhändertagandet med målet att effektivisera rehabiliteringen, minska ohälsotalen och öka livskvaliteten för dessa patienter. Riktlinjerna syftar till att:  att få enhetliga rutiner för såväl akut omhändertagande som för uppföljning och rehabilitering på behovsbasis  att identifiera riskfaktorer för långvariga besvär för att i tidigt skede re-evaluera för riktade rehabiliteringsåtgärder  att fokusera på en bio-psyko-social analys vid risk för långvariga besvär  att få en enhetlig dokumentation  att få ett integrerat samarbete med försäkringskassa och försäkringsbolag för såväl rehabiliteringssamordning som för utlåtande och intyg. Vårdprogrammet har utarbetats av en arbetsgrupp utsedd av det medicinska sektorsrådet i rehabiliteringsmedicin. Flera sektorsråd i Västra Götaland har fått ge sina synpunkter och det har under arbetets gång pågått ett intensivt remissförfarande för att nå enighet mellan olika professioner. Information om vårdprogrammet kommer att ges vid ett flertal tillfällen och på flera orter runt om i länet. För mer information om vårdprogrammet och dessa utbildningstillfällen, se www.vgregion.se/whiplash


								
To top