excel - Get Now Excel by minhtam1984

VIEWS: 191 PAGES: 16

									BAÙO CAÙO DOANH THU BAÙN HAØNG THAÙNG 04-1997
STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 MAÕ HAØNG CS TS FL CL CS TS FS TL CL TS NÔI BAÙN VT CT SG SG CT VT CT SG VT CT SOÁ LÖÔÏNG 40 60 10 20 100 400 20 20 40 60 Baûng 1 MAÕ HAØNG C F T TRÒ GIAÙ 24000 30000 4400 13200 60000 200000 8000 11000 26400 30000 TIEÀN CÖÔÙC 400 1200 20 40 2000 4000 400 40 400 1200 HUEÂ HOÀNG 960 1200 0 0 2400 8000 320 0 0 1200 DOANH THU 23440 30000 4420 13240 59600 196000 8080 11040 26800 30000 Baûng 2 NÔI BAÙN SG CT VT

Ñ_ GIAÙ SÆ Ñ_ GIAÙ LEÛ 600 660 400 440 500 550

2 20 10

1/ Tính TRÒ GIAÙ= SOÁ LÖÔÏNG x ÑÔN GIAÙ. Trong ñoù ñôn giaù döïa vaøo coät MAÕ HAØNG vaø tra töø Baûng 1 , kyù töï phaûi cuûa MAÕ HAØNG cho bieát giaù sæ ha 2/ Töø Baûng 2 haõy tính TIEÀN CÖÔÙC theo nôi baùn theo coâng thöùc sau: TIEÀN CÖÔÙC= Ñ_GIAÙ CÖÔÙC * SOÁ LÖÔÏNG 3/ Tính HUEÂ HOÀNG bieát raèng neáu maët haøng ñöôïc baùn theo giaù sæ thì HUEÂ HOÀNG = 4% TRÒ GIAÙ, ngöôïc laïi HUEÂ HOÀNG = 0. 4/ Tính DOANH THU = TRÒ GIAÙ + TIEÀN CÖÔÙC - HUEÂ HOÀNG. 5/ Haõy tính TOÅNG DOANH THU cuûa töøng maët haøng, keát quaû löu vaøo baûng sau: MAÕ C F T HAØNG TOÅNG DOANH THU 123080 12500 267040 6/ Veõ ñoà thò döïa vaøo baûng ôû caâu 5. 7/ Trích ra danh saùch caùc maët haøng coù TIEÀN CÖÔÙC > 0 vaø HUEÂ HOÀNG > 0.

AÕ HAØNG cho bieát giaù sæ hay leû

Baøi 8:

BAÙO CAÙO DOANH THU BAÙN HAØNG THAÙNG 02-1998
STT MAÕ HAØNGEÂN HAØNGNÔI BAÙN T 01 CA Caùt HN 02 CB Caùt CT 03 SA Saét VT 04 XA Ciment HN 05 GA Gaïch SG 06 GB Gaïch VT 07 XB Ciment SG 08 SA Saét CT 09 SB Saét SG 10 XB Ciment HN SOÁ LÖÔÏNG TRÒ GIAÙTIEÀN CÖÔÙC HUEÂ HOÀNG DOANH THU 10 600,000 60000 12000 648,000 2 80,000 2000 0 82,000 1 10,000 800 0 10,800 2 160,000 12000 0 172,000 1 40,000 200 0 40,200 3 120,000 2400 2400 120,000 7 420,000 1400 8400 413,000 6 60,000 6000 1200 64,800 5 30,000 1000 600 30,400 9 540,000 54000 10800 583,200

2/ Tính TRÒ GIAÙ= SOÁ LÖÔÏNG x ÑÔN GIAÙ (Döïa vaøo kyù töï traùi cuûa MAÕ HAØNG vaø tra trong Baûng 1- Chuù yù loaïi haøng laø A hay B caên cöù vaøo kyù töï p Baûng 1 MaHang TenHang D_GiaLoaiA D_GiaLoaiB G Gaïch 4000 2000 C Caùt 60000 40000 S Saét 10000 6000 X Ciment 80000 60000 Baûng 2 NÔI BAÙN ÑÔN GIAÙ CÖÔÙC CT 1000 HN 6000 SG 200 VT 800

1/ Töø baûng 1 haûy laäp coâng thöùc laáy TEÂN HAØNG ñöa vaøo baûng BAÙO CAÙO DOANH THU THAÙNG 02-1998. 2/ Tính TRÒ GIAÙ= SOÁ LÖÔÏNG x ÑÔN GIAÙ (Döïa vaøo kyù töï traùi cuûa MAÕ HAØNG vaø tra trong Baûng 1- Chuù yù loaïi haøng laø A hay B caên cöù vaøo kyù töï phaûi 3/ Tính TIEÀN CÖÔÙC= ÑÔN GIAÙ CÖÔÙC x SOÁ LÖÔÏNG ( ÑÔN GIAÙ CÖÔÙC tra trong Baûng 2) 4/ Tính HUEÂ HOÀNG nhö sau: neáu SOÁ LÖÔÏNG >=3 thì HUEÂ HOÀNG= 2% TRÒ GIAÙ, ngöôïc laïi thì HUEÂ HOÀNG=0. 5/ Tính DOANH THU= TRÒ GIAÙ + TIEÀN CÖÔÙC - HUEÂ HOÀNG. 6/ Tính TOÅNG DOANH THU cuûa töøng maët haøng vaøo baûng sau: TEÂN HAØNG CT HN SG VT TOÅNG DOANH THU 146800 1403200 483600 130800 7/ Döïa vaøo baûng ôû caâu 6 veõ ñoà thò minh hoaï tyû leä doanh thu cuûa töøng maët haøng. 8/ Trích ra danh saùch caùc maët haøng coù nôi baùn laø HN ra moät vuøng rieâng.

haøng laø A hay B caên cöù vaøo kyù töï phaûi)

g laø A hay B caên cöù vaøo kyù töï phaûi)

Baøi 9:

BAÙO CAÙO HOAÙ ÑÔN BAÙNG HAØNG
MAÕ HAØNG NGAØY BAÙN TEÂN HAØNG SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ THAØNG TIEÀN TV 4/16/1995 TI VI 250 420 TL 4/17/1995 TUÛ LAÏNH 500 300 TV 4/23/1995 TI VI 420 420 MG 4/26/1995 MAÙY GIAËT 160 200 TL 5/13/1995 TUÛ LAÏNH 370 300 MG 5/14/1995 MAÙY GIAËT 240 200 TV 5/15/1995 TI VI 320 420 MG 6/13/1995 MAÙY GIAËT 98 200 TL 6/14/1995 TUÛ LAÏNH 280 300 TV 6/15/1995 TI VI 145 420 TOÅNG DOANH THU ? 2/ Töø baûng 2 haõy vieát coâng thöùc ñieàn ÑÔN GIAÙ vaøo baûng baùo caùo Baûng 1 Baûng 2 MAÕ HAØNG TEÂN HAØNG THÔØI ÑIEÅM TV TL TV TI VI 4/15/1995 420 300 TL TUÛ LAÏNH 5/15/1995 440 310 MG MAÙY GIAËT 6/15/1995 400 320

MG 200 250 210

1/ Töø baûng 1 haõy vieát coâng thöùc ñieàn teân haøng vaøo baûng baùo caùo 2/ Töø baûng 2 haõy vieát coâng thöùc ñieàn ÑÔN GIAÙ vaøo baûng baùo caùo 3/ Tính THAØNH TIEÀN = ÑÔN GIAÙ * SOÁ LÖÔÏNG vaø tính toång coät THAØNH TIEÀN. 4/ Haõy laäp baûng toång keát theo maãu döôùi ñaây: TEÂN HAØNG TI VI TUÛ LAÏNH MAÙY GIAËT SOÁ LÖÔÏNG ? ? ? DOANH THU ? ? ? 5/ Töø baûng toång keát treân haõy laäp bieåu ñoà doanh thu cuûa töøng maët haøng. 6/ Trích danh saùch caùc maët haøng ñöôïc baùn ra trong thaùng 5.

ÑEÅ THI EXCEL (LAÀN 2) Thôøi gian laøm baøi 45 phuùt.

BAÛNG TOÅNG KEÁT CUOÁI NGAØY
MAÕ HAØNG A01 B01 A02 C01 C02 Baûng 1 MAÕ HAØNG A B C TEÂN HAØNG Gaïch men Loaïi 1 Tole Loaïi 1 Gaïch men Loaïi 2 Ciment Loaïi 1 Ciment Loaïi 2 SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ THAØNH TIEÀN MAÕ HAØNG TEÂN HAØNG ÑVTSOÁ LÖÔÏNG 1,000 15,000 14,700,000 ÑVN A01 Gaïch men Loaïi 1 Vieân 1,000 80 80,000 6,272,000 ÑVN B01 Tole Loaïi 1 Taám 80 1,200 13,000 15,288,000 ÑVN A02 Gaïch men Loaïi 2 Vieân 1,200 20 85,000 1,666,000 ÑVN C01 Ciment Loaïi 1 Bao 20 80 75,000 5,880,000 ÑVN C02 Ciment Loaïi 2 Bao 80 3/ Tính THAØNH TIEÀN = SOÁ LÖÔÏNG x ÑÔN GIAÙ nhöng giaûm 2% cho caùc maët haøng coù Baûng 2 LOAÏI VLXD ÑVT MAÕ HAØNG CHAÁT LÖÔÏNG MAÕ HAØNG LOAÏI VLXD ÑVT ÑÔN GIAÙ Gaïch men Vieân 01 Loaïi 1 A01 Gaïch men Loaïi 1 Vieân 15000 Tole Taám 02 Loaïi 2 A02 Gaïch men Loaïi 2 Vieân 13000 Ciment Bao B01 Tole Loaïi 1 Taám 80000 B02 Tole Loaïi 2 Taám 70000 Baûng Ñôn Gía C01 Ciment Loaïi 1 Bao 85000 MAÕ HAØNG Loaïi 1 Loaïi 2 C02 Ciment Loaïi 2 Bao 75000 A 15,000 13,000 B 80,000 70,000 C 85,000 75,000 ÑVT Vieân Taám Vieân Bao Bao

IF(AND(LEFT(A11;1)=VLOOKUP(LEFT(A11;1);$B$20:$D$23;1);RIGHT(A11;2)="01");VLOOKUP(LEFT(A11;1);$B$20:$D$23;2;1);VLOOKUP 1/ Döïa vaøo Baûng 1 vaø Baûng 2 haõy ñieàn vaøo coät TEÂN HAØNG cuûa BAÛNG TOÅNG KEÁT (Ví duï :A01 thì ñieàn "Gaïch men loaïi 1") 2/ Döïa vaøo Baûng 1haõy ñieàn vaøo coät ÑÔN GIAÙ cho BAÛNG TOÅNG KEÁT. 3/ Tính THAØNH TIEÀN = SOÁ LÖÔÏNG x ÑÔN GIAÙ nhöng giaûm 2% cho caùc maët haøng coù soá löôïng THAØNH TIEÀN treân 1,000,000. 4/ Ñ ònh coät THAØNH TIEÀN theo daïng 1,000,000 VNÑ 5/ Trích danh saùch caùc maët haøng Loaïi 1.

ÑÔN GIAÙTHAØNH TIEÀN 15,000 14,700,000 ÑVN 80,000 6,272,000 ÑVN 13,000 15,288,000 ÑVN 85,000 1,666,000 ÑVN 75,000 5,880,000 ÑVN nhöng giaûm 2% cho caùc maët haøng coù soá löôïng THAØNH TIEÀN treân 1,000,000.

LEFT(A11;1);$B$20:$D$23;2;1);VLOOKUP(LEFT(A11;1);$B$20:$D$23;3;1))

BAÛNG THANH TOAÙN COÂNG TAÙC PHÍ
STT NHAÂN VIEÂN CHÖÙC VUÏ ÔN GIAÙ Ñ 01 02 03 04 05 06 07 08 Traân Long Minh Döông Sôn Ñaïi Huynh Nhaân TP PP NV NV PP NV NV NV 350 300 250 250 300 250 250 250 CÖÏ LY 110 30 80 155 50 30 75 200 <50 50 30 50 50 50 30 50 50 PHAÂN LOAÏI 50->120 >120 60 0 0 0 30 0 70 35 0 0 0 0 25 0 70 80 THANH TOAÙN 40,600 9,000 20,750 42,250 15,000 7,500 19,375 55,750

Baûng 1 CHÖÙC VUÏ ÑÔN GIAÙ NV 250 PP 300 TP 350 1/ Döïa vaøo Baûng 1 haõy tính coät ÑÔN GIAÙ cho baûng thanh toùan coâng taùc phí. 2/ Haõy laäp coâng thöùc phaân boå baûng CÖÏ LY cho caùc coät PHAÂN LOAÏI Ví duï: Cuï ly 30 ,110 ,vaø 200 ñöôïc phaân boå nhö sau: CÖÏ LY 30 110 200 <50 30 50 50 50->120 0 60 70 >120 0 0 80

3/ Coät THANH TOAÙN ñöôïc tính nhö sau: 50 km ñaàu tieân thanh toaùn ñuùng ÑÔN GIAÙ töø km thöù 51 ñeán km thöù 120 thì thanh toaùn 110 % ÑÔN GIAÙ töø km thöù 121 trôû ñi thì thanh toaùn 120 % ÑÔN GIAÙ 4/ Laäp baûng thoáng keâ theo maãu sau: CHÖÙC VUÏ ÑÔN GIAÙ CÖÏ LY THANH TOAÙN NV 1250 540 145625 PP 600 80 24000 TP 350 110 40600 5/ Laäp bieåu ñoà dieãn taû tieàn thanh toaùn theo chöùc vuï 6/ Laäp danh saùch caùc nhaân vieân coù cöï ly treân 100 km

Baøi 12:

BAÛNG BAÙO CAÙO
STT 02 04 03 01 05 06 Baûng 1 MAÕ MC_0001 CT_0101 HU_0135 TQ_0025 HN_0103 TL_0013 DL_0105 NT_0108 SOÁ ÑK ÑOÁI TÖÔÏNG GIAÙ GOÁC TIEÀN PHAÛI TRAÛ HÌNH THÖÙC 01 Doanh nhaân 750,000 750,000 Du lòch Quoác teá Du lòch Quoác teá 02 Hoïc sinh 600,000 570,000 Du lòch Noäi ñòa Du lòch Noäi ñòa 03 Coâng chöùc 420,000 420,000 Du lòch Noäi ñòa Du lòch Noäi ñòa 04 500,000 500,000 Du lòch Quoác teá Du lòch Quoác teá Traân 05 Sinh vieân 460,000 437,000 Du lòch Noäi ñòa Du lòch Noäi ñòa Sôn 06 Gíao vieân 8,000,000 7,840,000 Du lòch Quoác teá Du lòch Quoác teá Ñaïi 07 Gíao vieân 6,500,000 6,370,000 Du lòch Noäi ñòa Du lòch Noäi ñòa 4/ Tính TIEÀN PHAÛI TRAÛ = GIAÙ GOÁC * SOÁ ÑK. Neáu ngöôøi ñaêng kyù thuoäc dieän Sinh vieân hay Hoïc sinh thì ñöôïc giaûm 5% treân GIAÙ GOÁC. Baûng 2 TEÂN TEÂN C_TRÌNH C_TRÌNH GIAÙ GOÁC SOÁ ÑK MAÕ HÌNH THÖÙC Ma cao 750,000 01 MC_0001 Ma cao Du lòch Quoác teá Caàn thô 600,000 02 CT_0101 Caàn thô Du lòch Noäi ñòa Hueá 420,000 03 HU_0135 Hueá Du lòch Noäi ñòa Trung quoác 500,000 04 TQ_0025 Trung quoácDu lòch Quoác teá Haø noäi 460,000 05 HN_0103 Haø noäi Du lòch Noäi ñòa Thaùi lan 8,000,000 06 TL_0013 Thaùi lan Du lòch Quoác teá Ñaø laït 6,500,000 07 DL_0105 Ñaø laït Du lòch Noäi ñòa Nha trang 11,000,000 08 NT_0108 Nha trang Du lòch Noäi ñòa HOÏ VAØ TEÂN Long Döông Minh

1/ Haõy ñieàn vaøo coät TEÂN C_TRÌNH ôû Baûng 2 (Tra töø Baûng 1) 2/ Coät HÌNH THÖÙC trong Baûng 2 vaø Baûng baùo caùo ñöôïc xöû lyù nhö sau: Laø "Du lòch Quoác teá" neáu 2 kyù töï ñaàu tieân thuoäc phaàn soá cuûa MAÕ laø"00" Laø "Du lòch Noäi ñòa" neáu 2 kyù töï ñaàu tieân thuoäc phaàn soá cuûa MAÕ laø"01" 3/ Ñ ieàn vaøo coät GIAÙ GOÁC cuûa Baûng baùo caùo ( Caên cöù vaøo SOÁ ÑK tra trong Baûng 1 vaø 2) 4/ Tính TIEÀN PHAÛI TRAÛ = GIAÙ GOÁC * SOÁ ÑK. Neáu ngöôøi ñaêng kyù thuoäc dieän Sinh vieân hay Hoïc sinh thì ñöôïc giaûm 5% treân GIAÙ GOÁC. Ngoaøi ra, ñoái vôùi moïi dieän neáu soá tieàn traû lôùn hôn 6,000,000 thì ñöôïc giaûm theâm 2% treân GIAÙ GOÁC. 5/ Saép xeáp Baûng baùo caùo giaûm daàn theo coät SOÁ ÑK 6/ Laäp baûng thoáng keâ nhö sau: HÌNH THÖÙC SOÁ CHUYEÁN GIAÙ TRÒ DU LÒCH QUOÁC TEÁ DU LÒCH NOÄI ÑÒA

ûm 5% treân GIAÙ GOÁC.

n GIAÙ GOÁC.

Baøi 13:

BAÛNG LIEÄT KEÂ HOAÙ ÑÔN
Thaùng-10 STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Baûng 1 DG KS TB VT VX Naêm-2008

GIAÙ TRÒ NGAØY HD SOÁ HD MAÕ THUOÁC TEÂN THUOÁC SOÁ LÖÔÏNGGUOÀN GOÁC NHAÄP N 01 N001 VT001 Vitamin C 50 Vieät Nam 03 N001 KS001 Ampiciecline 100 Hungrary 05 N002 VT002 Vitamin B1 40 Phaùp 07 X001 VT002 Vitamin B1 20 Phaùp 09 X002 VT001 Vitamin C 15 Vieät Nam 11 X002 KS001 Ampiciecline 10 Hungrary 13 X003 KS001 Ampiciecline 25 Hungrary 15 N003 TB001 B Complex 60 Vieät Nam 17 N004 TB002 Canxi clo 45 Hoàng Koâng 19 X004 VT001 Vitamin C 30 Vieät Nam 21 X005 TB002 Canxi clo 30 Hoàng Koâng 23 X005 KS002 Peniciecline 15 Phaùp 25 X005 TB001 B Complex 35 Vieät Nam 27 N005 DG001 Con où 40 Vieät Nam 29 N005 VX001 Vaécxin daïi 40 Myõ 5/ Tính coät (6) (= SOÁ LÖÔÏNG * ÑÔN GIAÙ , trong ñoù ñôn giaù döïa vaøo kyù töï ñaàu cuûa SOÁ HÑ vaø tra ôû Baûng to Baûng 2 001 002 003 MAÕ QG TEÂN QG Con où Tröôøng sôn Daàu cuø laø USA Myõ Ampiciecline Peniciecline Tetraciecline FR Phaùp B Complex Canxi clo Bình ñaïm HK Hoàng Koâng Vitamin C Vitamin B1 Vitamin B6 VN Vieät Nam Vaécxin daïi Vaécxin daïi A Vaécxin dòch HG Hungrary

BAÛNG TOÅNG HÔÏP MAÕ THUOÁC MAÕ QG VT001 VT002 KS001 KS002 TB001 TB002 DG001 VX001 VN FR HG FR VN HK VN USA

Ñ.GIAÙ NHAÄP 40,000 45,000 11,000 18,000 20,000 17,000 4,000 14,000

Ñ.GIAÙ XUAÁT 50,000 60,000 15,000 25,000 30,000 25,000 5,000 20,000

TOÅNG SOÁ LÖÔÏNG NHAÄP XUAÁT TOÀN (8) (9) (10)

1/ Duøng coâng thöùc ñieàn thaùng hieän haønh vaøo oâ (1) vaø naêm hieän haønh vaøo oâ (2) 2/ Ñ ieàn vaøo (3) baét ñaàu töø ngaøy ñaàu tieân cuûa thaùng hieän haønh vaø sau ñoù moãi oâ döôùi caùch oâ treân keà 2 ngaøy. 3/ Tính coät (4) döïa vaøo baûng 1. 4/ Tính coät (5) tra keát hôïp töø hai baûng : Baûng toång hôïp vaø Baûng 2. 5/ Tính coät (6) (= SOÁ LÖÔÏNG * ÑÔN GIAÙ , trong ñoù ñôn giaù döïa vaøo kyù töï ñaàu cuûa SOÁ HÑ vaø tra ôû Baûng toång hôïp) 6/ Tính (8), (9) döïa vaøo coät SOÁ LÖÔÏNG trong Baûng lieät keâ hoaù ñôn ñeå toång hôïp soá löôïng nhaäp xuaát cho töøng maët haøng. Tính (10) = (8) - (9)

GIAÙ TRÒ XUAÁT

u cuûa SOÁ HÑ vaø tra ôû Baûng toång hôïp)

Vieät Nam Phaùp Hungrary Phaùp Vieät Nam Hoàng Koâng Vieät Nam Myõ

ôùi caùch oâ treân keà 2 ngaøy.

HÑ vaø tra ôû Baûng toång hôïp) g nhaäp xuaát

CHI NHAÙNH NGAÂN HAØNG THAÙI BÌNH DÖÔNG

HOAÙ ÑÔN BAÙN VAØNG,NGOAÏI TEÄ
Ngaøy……../……….1997
STT MAÕ HAØNG TEÂN HAØNG SOÁ LÖÔÏNG ÑVT ÑÔN GIAÙ GIAÙ GIA COÂNG THAØNH TIEÀN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V99% V96% US FF V18K DM V18K US V99%

Vaøng Vaøng Ñola Myõ France Phaùp Vaøng Maùc Ñöùc Vaøng Ñola Myõ Vaøng

5 12 1200 5000 5 4500 12 8000 28

Löôïng Löôïng US FF Löôïng DM Löôïng US Löôïng

478,000 478,000 11,500 1,922 478,000 6,486 478,000 11,500 478,000

120,000 250,000

370,000 Baûng ñôn giaù vaøng Ñôn giaù 99% 96% 18K 500,000 478,000 436,000

2,390,000.0 ñoàng 5,736,000.0 ñoàng 13,800,000.0 ñoàng 9,610,000.0 ñoàng 2,510,000.0 ñoàng 29,187,000.0 ñoàng 5,986,000.0 ñoàng 92,000,000.0 ñoàng 13,384,000.0 ñoàng 174,603,000.0 ñoàng Baûng ñôn giaù ngoaïi teä US FF DM Ñola Myõ France Phaùp Maùc Ñöùc 11,500 1,922 6,486

Teân haøng Vaøng

Maõ Teân haøng Ñôn giaù

Thöïc hieän caùc yeâu caàu sau: 1/ Teân haøng: Neáu kyù töï ñaàu cuûa maï haøng laø "V" thì teân haøng laø "Vaøng" , Ngöôïc laïi laø "Ngoaïi teä" thì döïa vaøo maõ haøng va tra trong Baûng ñôn gia 2/ Ñ ôn vò tính : Neáu laø "Vaøng". Ñ ôn vò tính laø "Löôïng", ngöôïc laïi chính laø maõ haøng. 3/ Ñ ôn giaù: Neáu teân haøng laø "Vaøng" tra trong Baûng ñôn giaù vaøng ( tuøy loaïi vaøng), ngöôïc laïi döïa vaøo maõ haøng tra trong Baûng ñôn giaù ngoaïi teä. 4/ Thaønh tieàn = Soá löôïng x Ñ ôn giaù . Neáu maõ haøng laø V18K thì coäng theâm giaù gia coâng 5/ Tính toång: Gía gia coâng vaø Thaønh tieàn. 6/ Ñ ònh daïng moät soá leû cho coät Thaønh tieàn vaø coù chöõ "Ñ oàng" phía sau.

Loaïi haøng oång thaønh tieàn T
Vaøng Ngoaïi teä 7/ Tính toång doanh thu giaù vaøng vaø ngoaïi teä. 30,006,000

thì döïa vaøo maõ haøng va tra trong Baûng ñôn giaù ngoaïi teä

o maõ haøng tra trong Baûng ñôn giaù ngoaïi teä.

CHI NHAÙNH NGAÂN HAØNG THAÙI BÌNH DÖÔNG

BAÛNG TOÅNG KEÁT MUA BAÙN VAØNG,NGOAÏI TEÄ TRONG NGAØY 12/05/1997
STT MAÕ HAØNG TEÂN HAØNG SOÁ LÖÔÏNG DVT MUA BAÙN 6 DM Maùc Ñöùc 45000 DM x 4 FF France Phaùp 5000 FF x 7 GBP Baûng Anh 800 GBP x 8 USD Ñoâ la Myõ 8000 USD x 3 USD Ñoâ la Myõ 1200 USD x 5 V97 Vaøng 97% 5 Löôïng x 2 V97 Vaøng 97% 12 Löôïng x 9 V99 Vaøng SJC 28 Löôïng x 1 V99 Vaøng SJC 5 Löôïng x VLOOKUP(B14;$B$16:$E$23;2;0) BAÛNG ÑÔN GIAÙ IF(LEFT(B15;1)="V";"Löôïng";B15) Ñôn Gía Maõ Haøng Teân Haøng Mua Baùn V99 Vaøng SJC 5,000,000 Ñ ########## V97 Vaøng 97% 4,900,000 Ñ 491,000 Ñ USD Ñoâ la Myõ 11,650 Ñ 11,670 Ñ GBP Baûng Anh 18,600 Ñ 18,800 Ñ DM Maùc Ñöùc 6,700 Ñ 6,856 Ñ FF France Phaùp 1,900 Ñ 2,000 Ñ

Ñ_GIAÙ 6,700.00 ñoàng 1,900.00 ñoàng 18,800.00 ñoàng 11,650.00 ñoàng 11,670.00 ñoàng ############### 491,000.00 ñoàng ############### ############### IF(AND(F14="x";G14="");VLOOKUP(B14;$B$1

1/ Laäp coâng thöùc ñeå ñònh teân maët haøng töông öùng ( Tra trong baûng ñôn giaù) 2/ Ñ ôn vò tính: Ñ öôïc döïa vaøo kyù töï ñaàu cuûa maõ haøng, neáu laø "V" ñôn vò tính laø "löôïng", ngöôïc laïi ñôn vò tính chính laø maõ haøng 3/ Ñ ôn giaù: döïa vaøo maõ haøng vaø tra trong baûng ñôn giaù 4/ Thaønh tieàn= Soá löôïng x ñôn giaù 5/ Ñ ònh coät Ñôn giaù & Thaønh tieàn coù 2 soá leû vaø coù ñôn vò laø "ñoàng" 6/ Saép xeáp maõ haøng taêng daàn, neáu truøng thì saép xeáp thaønh tieàn giaûm daàn. 7/ Toång keát doanh thu: BAÛNG TOÅNG KEÁT Maët HaøngBaùn Mua Vaøng Ngoaïi teä 8/ Ruùt trích taát caû caùc maët haøng laø Vaøng ( Ñ aày ñuû caùc coät)

ONG NGAØY 12/05/1997

THAØNH TIEÀN ################# 9,500,000.00 ñoàng 15,040,000.00 ñoàng 93,200,000.00 ñoàng 14,004,000.00 ñoàng 24,500,000.00 ñoàng 5,892,000.00 ñoàng ################# 25,000,000.00 ñoàng ND(F14="x";G14="");VLOOKUP(B14;$B$16:$E$23;3;0);IF(AND(F14="";G14="x");VLOOKUP(B14;$B$16:$E$23;4;0);0)) D15*H15


								
To top