Docstoc

BA CU TU

Document Sample
BA CU TU Powered By Docstoc
					ÁP ÁN D2 bài: Câu 2 (5 i m): Trong V nh t , Kim Lân ã cho bà c T ngh n ngào nói v i dâu,v i con nh ng l i c m ng: “N m nay thì ói to y. Chúng mày l y nhau lúc này, u th ng quá”. Qua vi c c m nh n truy n ng n V nh t, hãy làm sáng t ý ngh a câu nói y.

C ng v n2: Trong V nh t , Kim Lân ã cho bà c T ngh n ngào nói v i dâu,v i con nh ng l i c m ng: “N m nay thì ói to y. Chúng mày l y nhau lúc này, u th ng quá”. Qua vi c c m nh n truy n ng n V nh t, hãy làm sáng t ý ngh a câu nói y. L u ý: 1. Ph n gi i thích ng n g n ý ngh a câu nói có th không tri n khai thành m t m c - m t ph n trong bài làm; nh ng trong quá trình làm bài, thí sinh ph i t ra hi u rõ, chính xác câu nói và luôn bám sát ý ngh a c a câu nói này (t c là luôn bám sát v n tr ng tâm t ra bài). 2. Trên c s có nh ng hi u bi t ch c ch n v tác gi Kim Lân, hoàn c nh sáng tác, giá tr bao trùm v n i dung và ngh thu t c a truy n ng n V nh t, nh t là di n bi n tâm tr ng c a bà c T …bi t cách v n d ng nh ng ki n th c ó trong quá trình làm bài; ch n l c và phân tích nh ng chi ti t tiêu bi u làm sáng t ý ngh a câu nói gi n d mà sâu s c này. Dàn ý: I. M bài: “Sung s ng thay cho nh ng ai có m t ng i m nhân t ” . Lòng nhân t sâu s c ã thôi thúc bà c T ngh n nào nói v i dâu,v i con nh ng l i c m ng: “N m nay thì ói to y. Chúng mày l y nhau lúc này, u th ng quá”. Câu nói gi n d y không ch n ch a nhi u ý ngh a sâu xa mà còn c ngòi bút Kim Lân th hi n vô cùng tinh t qua nhi u chi ti t c s c trong tác ph m. II. Thân bài: 1.Nêu v n t t v xu t x c a tác ph m: 2.Phân tích : a. Gi i thích ng n g n ý ngh a câu nói: - Câu nói c a bà c T dù ng n g n và gi n d nh ng ã khái quát sâu s c và y n n ói thê th m mùa xuân 1945, c ng nh m c kinh kh ng h n nhi u c a n n ói “n m nay” so v i nh ng n m tr c ó. ây c ng là hoàn c nh xã h i ch y u mà Kim Lân t p trung ph n ánh trong tác ph m. - Khi nói “chúng mày l y nhau lúc này”, bà c T mu n nh c n chuy n Tràng a con trai duy nh t c a c - cùng ng i àn bà vô danh kh n kh!, t" nguy n xây d"ng t! m gia ình v i nhau ngay gi a nh ng ngày ói khát ch t chóc thê th m. ó là s ph n và h nh phúc t i nghi p c a ng i nông dân ng c trong xã h i c , c ng là nét n!i b t nh t, c áo nh t trong tình hu ng truy n c a tác ph m. - Ba ch cu i cùng “u th ng quá” trong câu nói ngh#n ngào chính là l i th! l tình th ng con th ng dâu vô h n, chân thành và c m ng c a bà c T . $ng sau ó còn là lòng th ng c m, n%i xót xa c a nhà v n tr c s ph n và h nh phúc t i nghi p c a các nhân v t. b.Làm sáng t ý ngh a câu nói: Ý ngh a câu nói c a bà c T còn c ngòi bút Kim Lân th hi n vô cùng tinh t qua nhi u chi ti t c s c trong tác ph m, và qua c m nh n c a chính các nhân v t, c a nh ng ng i trong cu c: - C nh t ng “n m nay thì ói to y” hi n lên y ám nh nh tài n ng miêu t c a Kim Lân: + Ch b$ng vài nét phác h a nhà v n ã àm hi n lên m t th gi i mà s" s ng và cái ch t, cõi ng i và cõi ma ch cách nhau gang t c: “Cái ói ã tràn n xóm này…mùi gây c a xác ng i”. + D u n c a n n ói khát, ch t chóc thê th m còn hi n di n qua khung c nh thê l ng c a xóm ng c v i nhi u hình nh nh “nh ng g ng m t h c hác u t i”, “bóng ng i ói d t d nh nh ng bóng ma”, dáng v& r c a Tràng và l tr&…, nhi u âm thanh nh “ti ng tr ng thúc thu d n d p”, “ti ng h khóc t tê”, “ti ng qu gào lên t ng h i thê thi t”, và c mùi v nh “mùi tr u r m nh ng nhà có ng i ch t theo gió bay vào”, “mùi gây c a xác ng i”… - Gi a cái c nh “t i s m l i vì ói khát” nh th , Tràng l i d'n m t ng i àn bà xa l , nghèo kh! - c ng là m t mi ng n - v làm v , làm m t thành viên trong cái gia ình ã ki t qu vì ói khát c a mình. S" vi c b t ng y không ch c khát quát qua câu nói ngh#n ngào c a c T , mà còn c Kim Lân tái hi n qua nhi u chi ti t, hình nh c s c: + Dù Tràng b o “c ng là cái s c ”, dù c T nói “các con ph i duyên ph i ki p v i nhau”, nh ng ai c ng hi u, chính n n ói khát ch t chóc thê th m ã xe duyên cho Tràng, ã y hai con ng i kh n kh! n v i nhau: “Ng i ta có g p b c…m i có v c.” Trong câu nói y không ch có s" c m thông sâu s c hay tình th ng vô h n i v i ng i àn bà kh n kh! - hình nh nh ng ng i cùng kh! bao gi c ng th ng nhau h n – mà còn n gi u c ni m bi t n chân thành i v i ng i ã mang l i h nh phúc cho con mình. + Vi c “l y nhau lúc này” khi n ngay c m t ng i ang thi t tha v i h nh phúc nh Tràng c ng c m th y “ch n”, th y lo: “thóc g o này…l i còn èo bòng”. + C nh t ng y còn hi n di n qua ti ng th( dài ái ng i c a ng i dân l i xóm: “ i chao! Gi i t này…cái

0,25

0,25

0,25 0,25

0,5

0,25 0,25

0,25

0,25

thì này không”, và nh t là qua n%i ph p ph)ng lo âu c a bà c T : “Bi t r ng chúng có nuôi n i nhau…này không?”, “Gi i t này…các con ”. - Lòng th ng con th ng dâu c a bà c T không ch k t tinh trong 3 ch ngh#n ngào: “u th ng quá”, mà còn hi n di n trong thiên truy n v i nhi u bi u hi n vô cùng tinh t , sâu s c và c m ng. ây c ng là i m n!i b t nh t trong di*n bi n tr ng c a nhân v t bà c T và là m t bi u hi n c s c trong ngh thu t miêu t tâm lý c a Kim Lân: + Bà c T “xót xa ai oán cho s ki p a con mình”, c m th y mình có l%i v i con khi không hoàn thành c trách nhi m, b!n ph n c a ng i làm m#: “Chao ôi, ng i ta d!ng v g ch ng cho con….Còn mình thì…”, “Thôi thì b n ph n bà là m , ….ch"ng lo l ng c cho con”. C m giác áy náy không yên khi th y mình không làm c “d m ba mâm” m i hàng xóm, không lo l ng chu t t cho h nh phúc c a con…c ng là m t bi u hi n c a lòng th ng con sâu s c. + Càng th ng con trai, bà lão càng xót xa ái ng i cho c nh ng c a nàng dâu: “Con ng i xu ng ây…là dâu là con trong nhà r i”. T tình th ng gi a nh ng ng i cùng c nh ng , gi a bà lão và ng i àn bà kh n kh! ã hình thành m t tình c m gia ình th m thi t, ru t th t. Chính tình th ng sâu s c, ý th c vun vén cho h nh phúc c a con là s c m nh tinh th n giúp bà c T v t lên trên nh ng e d a ghê g m c a ói nghèo, ch t chóc ch p nh n ng i àn bà xa l - c ng là m t mi ng n - tr( thành m t thành viên ru t th t trong cái gia ình ã ki t qu vì ói khát c a mình v i t t c s" “m ng lòng”. + Tình th ng c a ng i m# trào ra qua nh ng dòng n c m t: “Trong k# m t kèm nhèm…n c m t”, “Bà lão ngh n l i…ròng ròng”. i m tinh t và tài hoa nh t c a Kim Lân là ( ch% nhà v n nh n th y bà lão luôn c gi u i nh ng dòng n c m t: “Th y sáng…lau n c m t, ng$ng lên”, “Bà lão ngho nh v i ra ngoài…bà khóc”. Bà c T không mu n n%i bu+n c a mình nh h (ng n h nh phúc c a con. ó là lòng th ng, là c hi sinh th m l ng c a ng i m#. + Bà c T không gi u di m c nh nghèo ói c a gia ình mình, và c ng không mong gì h n là mong con cái mình hòa thu n, bi t yêu th ng, g n bó, chia s& cùng nhau, bi t s ng b$ng s c lao ng chân chính c a mình: “Nhà ta thì nghèo…b o nhau làm n”, “C t làm sao chúng mày hòa thu n là u m ng r i”. ó c ng là v& #p c a o lí dân gian “ ói cho s ch, rách cho th m”. + Tình th ng và ý th c trách nhi m ã thôi thúc ng i m# nghèo kh! nh ng nhân t này luôn lo l ng, ch m chút, vun vén cho h nh phúc c a con: “Hôm nào ngh nhà…mày ”. ó là suy ngh c a m t ng i m# vô cùng tâm lí, luôn mu n dành cho con m t th gi i h nh phúc riêng t . Ng i m# y c ng “x m x n thu d n, quét t c nhà c$a”. + Ph p ph)ng lo âu cho h nh phúc c a con tr c s" t n công dai d,ng và quy t li t c a ói nghèo, ch t chóc và tr c t ng lai u ám: “V ch ng chúng nó…li%u có h n b m tr c kia không?”, nh ng bà c T c ng không quên ng viên con cái b$ng chính tri t lí gi n d mà sâu s c c a dân gian: “R i ra may…con cái chúng mày v& sau”. Kì di u thay khi ni m tin mãnh li t ( t ng lai, tin vào s" s ng, l i c kh i lên, l i t+n t i tha thi t và mãnh li t n th ( m t ng i m# ã g n t, xa tr i: “Khi nào có ti&n…cho mà xem”. “Bà lão nói toàn chuy%n vui…v& sau này”.Càng c m ng và ng c nhiên h n n a khi bà c T c kh i lên ni m vui t chính n+i cháo cám - th th c n v n không dành cho con ng i - mà bà g i m t cách l c quan là “chè khoán”. úng là “' âu có s! s ng, ó có hi v ng”(Xécv ngtéc) và “ng i l c quan có th( tìm th y ánh sáng n i t m t i…”(M.D.Saint Pierre). Có l- vì v y, khi nói v truy n ng n V nh t, nhà v n Kim Lân luôn nh n m nh: ")i&u áng nói nh t là trong cái ói, con ng i v*n ngh n i&u sung s ng.. Cho nên, ng i ta m i lâý nhau…..Nh ng ng i ói, h không ngh n cái ch t, mà ngh n cái s ng. Và ng i ói ngày y c ng có o lý c a h ". (Theo H i c – K ni%m, T p 1, NXB Tác ph+m m i, H i nhà v n Vi%t nam 1985, tr.94)." Trong s! túng ói quay qu t, trong b t c hoàn c nh kh n kh nào, ng i nông dân ng, c v*n khao khát v n lên trên cái ch t, cái th m m, ( mà vui, mà hi v ng"( Cách m ng kháng chi n và i s ng v n h c 1945-1954tr. 94) II. K t bài: Câu nói c a bà c T không ch khái quát c hoàn c nh ói khát ch t chóc thê th m, không ch khát quát c nét n!i b t nh t trong tình hu ng truy n c áo c a tác ph m, c ng nh h nh phúc b t ng và thân ph n bi th m c a hai ki p ng i ng c kh n kh!, mà còn ng i lên o lí cao #p c a ng i dân lao ng và v& #p c a tình m'u t. th m thi t, thiêng liêng. Nó ch ng t) “V tr, có nhi&u kì quan, nh ng kì quan tuy%t tác nh t v*n là trái tim ng i m ” (B cna Sô). ÔN T P MÔN V N T I TRUNG TÂM NG C HI N VÀ H NG NH , B N S : c h !ng d"n h c V n m t cách hi u qu , thông minh, h p d"n, ti t ki m và c áo. c làm bài thi th# mi n phí, c ch m và ch a c$n th n. c t v n và h% tr mi n phí trong vi c ch n tr &ng thi. c t ng nhi u tài li u b' ích, thi t th(c. c ti p c n nh ng thông tin thi c# m!i nh t, chính xác và c n thi t nh t cho kì thi.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,75

0,25


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:525
posted:10/16/2008
language:Vietnamese
pages:2