Docstoc

DE_DAP AN VAN D 2002-2007_Co Logo

Document Sample
DE_DAP AN VAN D 2002-2007_Co Logo Powered By Docstoc
					Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®Ò chÝnh thøc

K× thi tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2002

M«n thi: V¨n, Khèi D (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) ---------------------------------------------------------C©u 1 (§H : 2 ®iÓm ; C§ : 3 ®iÓm): Anh, chÞ h·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c vµ giíi thiÖu v¾n t¾t néi dung tËp th¬ NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ) cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh (kho¶ng 30 dßng). C©u 2 (§H : 5 ®iÓm; C§ : 7 ®iÓm) : Ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña h×nh t−îng nh©n vËt HuÊn Cao trong truyÖn Ch÷ ng−êi tö tï cña NguyÔn Tu©n. C©u 3 (§H : 3 ®iÓm ). ThÝ sinh chØ thi cao ®¼ng kh«ng lµm c©u nµy. B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ sau ®©y trong bµi §©y mïa thu tíi cña Xu©n DiÖu: H¬n mét loµi hoa ®· rông cµnh, Trong v−ên s¾c ®á rña (*) mµu xanh; Nh÷ng luång run rÈy rung rinh l¸... §«i nh¸nh kh« gÇy x−¬ng máng manh. (V¨n häc 11, t.1, PhÇn VHVN, Nxb GD, 2002, tr.131) -----------------------(*) Cã b¶n in lµ ròa ----------------------HÕt--------------------------

C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.

Hä vµ tªn thÝ sinh : ................................................Sè b¸o danh :........................

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o .............................

Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2002

§¸p ¸n vµ thang ®iÓm §Ò chÝnh thøc M«n thi: v¨n, khèi D .............................

C©u 1: Anh, chÞ h·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c vµ giíi thiÖu v¾n t¾t néi dung tËp th¬ NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ) cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh (kho¶ng 30 dßng). A. Yªu cÇu: - Nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c vµ giíi thiÖu ng¾n gän néi dung tËp th¬ NhËt kÝ trong tï - DiÔn ®¹t g·y gän, v¨n phong trong s¸ng. B. ý chÝnh cÇn cã: ý 1: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: Th¸ng 8 n¨m 1942, víi danh nghÜa lµ ®¹i biÓu cña ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh vµ Ph©n bé quèc tÕ ph¶n x©m l−îc cña ViÖt Nam, NguyÔn ¸i Quèc lÊy tªn lµ Hå ChÝ Minh lªn ®−êng sang Trung Quèc ®Ó tranh thñ sù viÖn trî cña thÕ giíi. Sau nöa th¸ng ®i bé, ®Õn Tóc Vinh, Qu¶ng T©y, Ng−êi bÞ chÝnh quyÒn T−ëng Giíi Th¹ch b¾t giam v« cí. Trong suèt 13 th¸ng ë tï (tõ mïa thu 1942 ®Õn mïa thu 1943), tuy bÞ ®µy ¶i v« cïng cùc khæ, Hå ChÝ Minh vÉn lµm th¬. Ng−êi ®· s¸ng t¸c 133 bµi th¬ b»ng ch÷ H¸n ghi trong mét cuèn sæ tay mµ Ng−êi ®Æt tªn lµ Ngôc trung nhËt kÝ (tøc NhËt kÝ trong tï). Nh− vËy, NhËt kÝ trong tï lµ tËp nhËt kÝ b»ng th¬ ®−îc viÕt ë trong tï. ý 2: Néi dung tËp th¬ NhËt kÝ trong tï: a. TËp th¬ ph¶n ¸nh ch©n thùc bé mÆt xÊu xa, ®en tèi cña chÕ ®é nhµ tï còng nh− cña x· héi Trung Quèc thêi T−ëng Giíi Th¹ch. b. TËp th¬ thÓ hiÖn t©m hån phong phó, cao ®Ñp cña ng−êi tï vÜ ®¹i. VÒ ph−¬ng diÖn nµy, cã thÓ xem NhËt kÝ trong tï nh− mét bøc ch©n dung tù ho¹ con ng−êi tinh thÇn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: - Ch©n dung B¸c Hå trong tËp th¬ lµ h×nh ¶nh nhµ ¸i quèc vÜ ®¹i, lóc nµo còng nãng lßng sèt ruét h−íng vÒ Tæ quèc, kh¸t khao tù do, lµ chiÕn sÜ céng s¶n kiªn c−êng bÊt khuÊt. BÞ ®µy ®o¹ trong lao tï, Ng−êi vÉn ung dung, tù t¹i, trµn trÒ tinh thÇn l¹c quan. - Ch©n dung B¸c Hå cßn lµ h×nh ¶nh bËc ®¹i nh©n cã t×nh th−¬ng yªu bao la, thÊu hiÓu c¶nh ngé cña mäi kiÕp ng−êi, nh¹y c¶m víi niÒm vui, nçi ®au cña con ng−êi. - T©m hån B¸c nh¹y c¶m víi mäi biÕn th¸i cña thiªn nhiªn. TËp NhËt kÝ... béc lé cèt c¸ch cña mét thi nh©n, mét nghÖ sÜ lín.

1

C. Thang ®iÓm: §¹i häc ý 1: 0,5 ®iÓm ý 2: 1,5 ®iÓm trong ®ã: a: 0,5 ®iÓm b: 1,0 ®iÓm Cao ®¼ng ý 1: 1,0 ®iÓm ý 2: 2,0 ®iÓm trong ®ã: a: 0,5 ®iÓm b: 1,5 ®iÓm

C©u 2: Ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña h×nh t−îng nh©n vËt HuÊn Cao trong truyÖn Ch÷ ng−êi tö tï cña NguyÔn Tu©n. A. Yªu cÇu: - Lµm næi râ vÎ ®Ñp cña h×nh t−îng HuÊn Cao, nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt vµ ý nghÜa t− t−ëng cña h×nh t−îng Êy. - BiÕt c¸ch ph©n tÝch mét nh©n vËt v¨n häc. Bè côc m¹ch l¹c, kÕt cÊu chÆt chÏ, v¨n phong trong s¸ng. B. ý chÝnh cÇn cã: ý 1: Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ t¸c phÈm vµ h×nh t−îng: - Ch÷ ng−êi tö tï lµ truyÖn ng¾n rót tõ tËp Vang bãng mét thêi cña NguyÔn Tu©n(1940). - §©y lµ truyÖn ng¾n cã néi dung t− t−ëng s©u s¾c vµ cã nhiÒu thµnh c«ng vÒ ph−¬ng diÖn nghÖ thuËt. Gi¸ trÞ t− t−ëng vµ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm béc lé tËp trung trong h×nh t−îng nh©n vËt HuÊn Cao. ý 2: VÎ ®Ñp cña HuÊn Cao tr−íc hÕt lµ vÎ ®Ñp cña con ng−êi nghÖ sÜ tµi hoa. - HuÊn Cao cã tµi viÕt ch÷ . Ch÷ HuÊn Cao viÕt lµ ch÷ H¸n, lo¹i v¨n tù giµu tÝnh t¹o h×nh. C¸c nhµ nho thuë x−a viÕt ch÷ ®Ó béc lé c¸i t©m, c¸i chÝ. ViÕt ch÷ thµnh mét m«n nghÖ thuËt ®−îc gäi lµ th− ph¸p. Cã ng−êi viÕt ch÷, th× cã ng−êi ch¬i ch÷. Ng−êi ta treo ch÷ ®Ñp ë nh÷ng n¬i trang träng trong nhµ, xem ®ã nh− mét thó ch¬i tao nh·. - HuÊn Cao lµ nghÖ sÜ trong nghÖ thuËt th− ph¸p. “Tµi viÕt ch÷ rÊt nhanh vµ rÊt ®Ñp” cña «ng næi tiÕng kh¾p mét vïng tØnh S¬n. Ngay c¶ viªn qu¶n ngôc cña mét huyÖn nhá v« danh còng biÕt “ch÷ «ng HuÊn Cao ®Ñp l¾m, vu«ng l¾m (...). Cã ®−îc ch÷ «ng HuÊn Cao mµ treo lµ cã mét vËt b¸u trªn ®êi”. Cho nªn, “së nguyÖn cña viªn quan coi ngôc nµy lµ cã mét ngµy kia treo ë nhµ riªng m×nh mét c©u ®èi do tay «ng HuÊn Cao viÕt”. §Ó cã ®−îc ch÷ «ng HuÊn Cao, viªn qu¶n ngôc kh«ng nh÷ng ph¶i dông c«ng, ph¶i nhÉn nhôc, mµ cßn ph¶i liÒu m¹ng. Bëi v×, biÖt ®·i HuÊn Cao, mét kÎ tö tï, lµ viÖc lµm nguy hiÓm, cã khi ph¶i tr¶ gi¸ b»ng tÝnh m¹ng cña m×nh ý 3: HuÊn Cao mang vÎ ®Ñp cña khÝ ph¸ch hiªn ngang, bÊt khuÊt. - HuÊn Cao d¸m chèng l¹i triÒu ®×nh mµ «ng c¨m ghÐt, khinh bØ. 2

- Dï chÝ lín kh«ng thµnh, t− thÕ cña HuÊn Cao bao giê còng hiªn ngang, bÊt khuÊt. BÞ dÉn vµo huyÖn ngôc, «ng kh«ng chót run sî tr−íc nh÷ng kÎ ®ang n¾m gi÷ vËn mÖnh cña m×nh (th¸i ®é cña HuÊn Cao ®èi víi qu¶n ngôc, chi tiÕt nãi vÒ viÖc HuÊn Cao thóc g«ng xuèng nÒn nhµ cã thÓ xem lµ nh÷ng dÉn chøng cho ý nµy). - Lµ tö tï chØ ®îi ngµy ra ph¸p tr−êng, vËy mµ HuÊn Cao vÉn gi÷ phong th¸i ung dung, ®−êng hoµng. ý 4: HuÊn Cao lµ ng−êi cã “thiªn l−¬ng” trong s¸ng, cao ®Ñp. - Trong truyÖn Ch÷ ng−êi tö tï, kh¸i niÖm “thiªn l−¬ng” ®−îc NguyÔn Tu©n sö dông víi nhiÒu ý nghÜa kh¸c nhau. Víi qu¶n ngôc vµ th¬ l¹i, th× “thiªn l−¬ng” lµ tÊm lßng yªu quý c¸i tµi, c¸i ®Ñp rÊt ch©n thµnh cña hä. Víi HuÊn Cao, th× “thiªn l−¬ng” l¹i lµ ý thøc cña «ng trong viÖc sö dông c¸i tµi cña m×nh. - HuÊn Cao cã tµi viÕt ch÷, nh−ng kh«ng ph¶i ai «ng còng cho ch÷. ¤ng kh«ng bao giê Ðp m×nh cho ch÷ v× vµng ngäc, hay quyÒn thÕ. ¤ng chØ tr©n träng nh÷ng ai biÕt yªu quý c¸i ®Ñp, c¸i tµi.. Cho nªn, suèt ®êi, HuÊn Cao chØ viÕt hai bé tø b×nh vµ mét bøc trung ®−êng cho ba ng−êi b¹n th©n. ¤ng tá th¸i ®é khinh b¹c v× t−ëng qu¶n ngôc cã ©m m−u ®en tèi g×, khi thÊy viªn quan Êy biÖt ®·i m×nh. Råi «ng “c¶m c¸i tÊm lßng biÖt nhìn liªn tµi’ cña qu¶n ngôc vµ th¬ l¹i, khi biÕt hä thµnh t©m xin ch÷. ¤ng quyÕt kh«ng phô tÊm lßng cña hä, nªn míi diÔn ra c¶nh cho ch÷ trong tï, ®−îc t¸c gi¶ gäi lµ “mét c¶nh t−îng x−a nay ch−a tõng cã”. ý 5: Sù thèng nhÊt cña c¸i tµi, c¸i t©m vµ khÝ ph¸ch anh hïng ë h×nh t−îng HuÊn Cao. - Trong c¶nh cho ch÷ ë cuèi t¸c phÈm, NguyÔn Tu©n ®· ®Ó cho vÎ ®Ñp cña c¸i t©m, cña “thiªn l−¬ng” chiÕu räi, lµm cho vÎ ®Ñp cña c¸i tµi, cña khÝ ph¸ch anh hïng bõng s¸ng, t¹o nªn nh©n c¸ch chãi läi cña HuÊn Cao. Sù thèng nhÊt cña c¸i tµi, c¸i t©m vµ khÝ ph¸ch anh hïng lµ lÝ t−ëng thÈm mÜ cña NguyÔn Tu©n, lµ chuÈn mùc ®Ó «ng ®¸nh gi¸ nh©n c¸ch cña con ng−êi. NguyÔn Tu©n ®Æt nh©n vËt truyÖn d−íi ¸nh s¸ng cña lÝ t−ëng Êy ®Ó c¸c h×nh t−îng béc lé vÎ ®Ñp víi nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Trªn c¸i nÒn ®en tèi cña nhµ tï, qu¶n ngôc vµ th¬ l¹i lµ hai ®iÓm s¸ng, bªn c¹nh c¸i vÇng s¸ng rùc rì HuÊn Cao. Còng chÝnh lÝ t−ëng thÈm mÜ Êy ®· chi phèi m¹ch vËn ®éng cña truyÖn, t¹o thµnh cuéc ®æi ng«i k× diÖu: kÎ tö tï trë thµnh ng−êi lµm chñ t×nh huèng, ban ph¸t c¸i ®Ñp, d¹y dç c¸ch sèng, quan coi ngôc th× khóm nóm, sî h·i. H×nh t−îng HuÊn Cao v× thÕ trë thµnh biÓu t−îng cho sù chiÕn th¾ng cña ¸nh s¸ng ®èi víi bãng tèi, cña c¸i ®Ñp, c¸i cao c¶ ®èi víi c¸i phµm tôc, d¬ bÈn, cña khÝ ph¸ch ngang tµng ®èi víi thãi quen n« lÖ. ý 6: NghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt HuÊn Cao: - §Ó lµm næi bËt vÎ ®Ñp cña HuÊn Cao, NguyÔn Tu©n ®· ®Æt nh©n vËt vµo mét t×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o: cuéc gÆp gì gi÷a HuÊn Cao víi qu¶n ngôc vµ th¬ l¹i. §ã lµ cuéc gÆp gì cña tö tï víi quan coi ngôc, nh−ng còng lµ cuéc héi ngé cña nh÷ng kÎ “liªn tµi tri kØ”. - Miªu t¶ HuÊn Cao, ®Ó lµm næi bËt sù chiÕn th¾ng cña c¸i tµi, c¸i ®Ñp, c¸i t©m vµ khÝ ph¸ch ngang tµng, NguyÔn Tu©n triÖt ®Ó sö dông søc m¹nh cña nguyªn t¾c t−¬ng ph¶n, ®èi lËp cña bót ph¸p l·ng m¹n: ®èi lËp gi÷a ¸nh s¸ng vµ bãng tèi, gi÷a c¸i ®Ñp, c¸i cao c¶ víi c¸i phµm tôc, d¬ bÈn. Cã sù t−¬ng ph¶n ë 3

nh÷ng chi tiÕt t¹o h×nh ®−îc sö dông ®Ó miªu t¶ kh«ng khÝ cña c¶nh cho ch÷ (bãng tèi phßng giam, ¸nh s¸ng ®á rùc cña bã ®uèc, tÊm lôa b¹ch cßn nguyªn vÑn lÇn hå...). Cã sù ®èi lËp t−¬ng ph¶n gi÷a viÖc cho ch÷ (c«ng viÖc t¹o ra c¸i ®Ñp “nãi lªn hoµi b·o tung hoµnh cña mét ®êi con ng−êi”) víi hoµn c¶nh cho ch÷ (n¬i h«i h¸m, bÈn thØu, n¬i giam cÇm cïm trãi tù do). Cã sù ®èi lËp ë phong th¸i cña ng−êi cho ch÷ (®−êng hoµng) víi t− thÕ cña kÎ nhËn ch÷ (khóm nóm)... - Ng«n ng÷ miªu t¶ nh©n vËt cña NguyÔn Tu©n giµu chÊt t¹o h×nh. ¤ng sö dông nhiÒu tõ H¸n-ViÖt, lêi ¨n tiÕng nãi mang khÈu khÝ cña ng−êi x−a lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp cña mét “thêi vang bãng” ë h×nh t−îng HuÊn Cao. ý 7: KÕt luËn: - Nh©n vËt HuÊn Cao thÓ hiÖn tµi n¨ng nghÖ thuËt cña NguyÔn Tu©n. §ã lµ biÓu t−îng cho sù chiÕn th¾ng cña c¸i tµi, c¸i ®Ñp, c¸i t©m tr−íc c¸i phµm tôc, d¬ bÈn, cña khÝ ph¸ch ngang tµng ®èi víi thãi quen n« lÖ. §©y lµ lÝ t−ëng thÈm mÜ cña nhµ v¨n, lµ ý nghÜa t− t−ëng cña h×nh t−îng. - H×nh t−îng HuÊn Cao ®−îc x©y dùng trªn c¬ së nguyªn mÉu: Cao B¸ Qu¸t, mét nhµ nho cã tµi v¨n th¬, viÕt ch÷ ®Ñp næi tiÕng mét thêi vµ còng lµ ng−êi tõng tham gia l·nh ®¹o khëi nghÜa n«ng d©n chèng l¹i triÒu ®×nh nhµ NguyÔn. X©y dùng nh©n vËt HuÊn Cao, NguyÔn Tu©n béc lé t×nh c¶m yªu n−íc vµ tinh thÇn d©n téc thÇm kÝn cña m×nh. C. Thang ®iÓm §¹i häc ý 1: 0,5 ®iÓm ý 2: 0,75 ®iÓm ý 3: 0,75 ®iÓm ý 4: 0,75 ®iÓm ý 5: 1,0 ®iÓm ý 6: 0,75 ®iÓm ý 7: 0,5 ®iÓm

Cao ®¼ng ý1 ý 2: ý 3: ý 4: ý 5: ý 6: ý 7: 0,75 ®iÓm 1,0 ®iÓm 1,0 ®iÓm 1,0 ®iÓm 1,5 ®iÓm 1,0 ®iÓm 0,75 ®iÓm

C©u 3: B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ sau ®©y trong bµi §©y mïa thu tíi cña Xu©n DiÖu: H¬n mét loµi hoa ®· rông cµnh, Trong v−ên s¾c ®á rña mµu xanh; Nh÷ng luång run rÈy rung rinh l¸... §«i nh¸nh kh« gÇy x−¬ng máng manh. A. Yªu cÇu: - Cã thÓ b×nh gi¶ng theo trËt tù tõng c©u th¬, còng cã thÓ bæ däc ®Ó b×nh gi¶ng theo nh÷ng ý lín cña khæ th¬. Dï b×nh gi¶ng theo c¸ch nµo th× thÝ sinh vÉn ph¶i lµm næi bËt néi dung c¶m xóc tr÷ t×nh, c¸ch c¶m nhËn thiªn nhiªn tinh tÕ, míi mÎ cña Xu©n DiÖu vµ nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ ph−¬ng diÖn nghÖ thuËt cña ®o¹n th¬. 4

- N¾m v÷ng kÜ n¨ng b×nh gi¶ng mét ®o¹n th¬, diÔn ®¹t m¹ch l¹c, v¨n viÕt trong s¸ng. B. ý chÝnh cÇn cã: ý 1: Giíi thiÖu bµi th¬ vµ vÞ trÝ cña ®o¹n th¬ ph¶i b×nh gi¶ng: - §©y mïa thu tíi ®−îc rót tõ tËp Th¬ th¬, xuÊt b¶n n¨m 1938, tËp th¬ ®Çu tay cña Xu©n DiÖu. - Bµi th¬ béc lé c¶m xóc tr÷ t×nh cña Xu©n DiÖu qua mét bøc tranh miªu t¶ b−íc ®i cña trêi ®Êt ë thêi ®iÓm chuyÓn mïa tõ nãng qua l¹nh, tõ h¹ sang thu. §©y lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nhÊt c¸ch c¶m nhËn thiªn nhiªn tinh tÕ, míi mÎ vµ nghÖ thuËt th¬ ®Çy tÝnh c¸ch t©n cña mét t¸c gi¶ ®−îc gäi lµ “nhµ th¬ míi nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi”. - Bµi th¬ gåm 4 khæ. §o¹n th¬ ph¶i b×nh gi¶ng lµ khæ thø hai, cã vÞ trÝ ®Æc biÖt trong m¹ch vËn ®éng cña thi tø. ý 2: T©m tr¹ng tr÷ t×nh vµ c¸ch c¶m nhËn thiªn nhiªn tinh tÕ cña Xu©n DiÖu a. So víi khæ th¬ më ®Çu, ë khæ th¬ thø hai, c¶nh thu ®−îc më réng. Nh−ng b−íc ®i cña thiªn nhiªn vÉn ®−îc c¶m nhËn chñ yÕu ë phÝa cËn c¶nh. Trong v−ên, hoa rông, råi c©y cèi ®æi s¾c, nh÷ng luång giã l¹nh trµn vÒ, l¸ “run rÈy rung rinh”, tÊt c¶ nh− ®ang chia l×a, rêi bá nhau, ®Ó cuèi cïng chØ cßn tr¬ l¹i “®«i nh¸nh kh« gÇy x−¬ng máng manh”. C¶nh më ra trong kh«ng gian mµ nãi ®−îc b−íc ®i cña thêi gian. Chi tiÕt nµo còng gîi buån. TÊt c¶ hîp l¹i thµnh mét bøc tranh thiªn nhiªn thÊm ®Ém t©m tr¹ng cña c¸i t«i nh¹y c¶m víi sù sèng, kh¸t khao giao c¶m víi ®êi. b. Hai c©u tr−íc cña khæ th¬ nãi vÒ nh÷ng thay ®æi cña thiªn nhiªn ®−îc c¶m nhËn chñ yÕu qua c¸i nh×n thÞ gi¸c. B»ng m¾t th−êng, cã thÓ nh×n thÊy hoa rông. Còng cã thÓ quan s¸t b»ng m¾t th−êng c¶nh “trong v−ên s¾c ®á rña mµu xanh”. Ch÷ “rña” cã b¶n viÕt lµ “ròa”. ViÕt lµ “rña”, c©u th¬ lµm næi bËt sù t−¬ng ph¶n, xung ®ét gi÷a “s¾c ®á” vµ “mµu xanh”. Cã ng−êi nãi, Xu©n DiÖu ®· m−în c¸ch diÔn ®¹t cña v¨n ch−¬ng Ph¸p. Ch÷ “ròa” l¹i cã nghÜa lµ bµo mßn, mµi mßn dÇn. “S¾c ®á” ®ang bµo mßn, mµi mßn dÇn “mµu xanh”. ViÕt nh− thÕ, c©u th¬ gîi t¶ ®−îc sù thay ®æi, sù ng¶ mµu, cã c¶ c¸i g× nh− lµ sù tan r· ®ang diÔn ra ©m thÇm, mµ d÷ déi trong thiªn nhiªn. Dï viÕt thÕ nµo th× ý th¬ vÉn nãi vÒ sù ®æi thay. C¶nh tµn mµ vÉn t−¬i, vÉn trong s¸ng, v× “s¾c ®á” lµ mµu rùc rì, thuéc gam nãng. c. ë hai c©u sau, sù thay ®æi cña thiªn nhiªn ®−îc diÔn t¶ b»ng mét chi tiÕt t¹o h×nh ®éc ®¸o gièng nh− bøc tranh vÏ b»ng mùc n−íc theo kiÓu héi ho¹ ph−¬ng §«ng. Trªn c¸i nÒn t−¬ng ph¶n, xung ®ét gi÷a “s¾c ®á” vµ “mµu xanh”, næi lªn vµi nh¸nh c©y kh« gÇy guéc, máng manh, víi mÊy chiÕc l¸ cßn sãt l¹i ®ang run rÈy tr−íc giã, chuÈn bÞ l×a cµnh. §ang cã hai c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ c©u th¬ thø ba. C¸ch hiÓu thø nhÊt: nh÷ng luång giã lµm l¸ “run rÈy rung rinh”.VÉn lµ h×nh ¶nh cã thÓ nh×n thÊy b»ng m¾t th−êng, nh−ng c¸i nh×n thÞ gi¸c ®ang chuyÓn dÇn vµo c¸i nh×n néi t©m. Bëi v×, l¸ “run rÈy rung rinh” lµ h×nh ¶nh nh©n ho¸, lµm næi bËt c¸i l¹nh ®−îc c¶m nhËn b»ng xóc gi¸c. C¸ch hiÓu thø hai: cã “nh÷ng luång run rÈy”, luång sèng ®ang “rung rinh”trong g©n l¸, cuèng l¸. Sù vËn ®éng nµy kh«ng nh×n thÊy b»ng m¾t th−êng, mµ chØ cã thÓ c¶m nhËn b»ng da thÞt. HiÓu theo c¸ch nµo, th× tr−íc m¾t ta vÉn lµ mét h×nh ¶nh thiªn nhiªn 5

nãi lªn hån th¬ rÊt riªng cña Xu©n DiÖu. Nh×n vµo ®©u, Xu©n DiÖu còng thÊy cã mét sù sèng ®ang phËp phång, run rÈy. Sù sèng Êy ®−îc nhµ th¬ c¶m nhËn tinh tÕ b»ng tÊt c¶ c¸c gi¸c quan, trong ®ã cã c¶ xóc gi¸c. Hai c©u th¬, 14 tiÕng, mµ ®· cã tíi 10 tiÕng diÔn t¶ Ên t−îng cña xóc gi¸c. ë c©u trªn, th× ®ã lµ 4 tiÕng l¸y phô ©m “run rÈy rung rinh”. 6 tiÕng cña c©u d−íi nÕu t¸ch riªng, tiÕng nµo còng cã kh¶ n¨ng gîi t¶ c¸i gÇy ®Ó t¨ng c−êng Ên t−îng vÒ c¸i l¹nh ®−\îc c¶m nhËn b»ng da thÞt: nh¸nh - kh« - gÇy - x−¬ng - máng manh. ý 3: Tæ chøc lêi th¬ cña Xu©n DiÖu hÕt søc míi mÎ. Xu©n DiÖu ®−a vµo th¬ lèi nãi rÊt “T©y”: “H¬n mét loµi hoa...”. Tæ chøc lêi th¬ cña «ng th−êng cã khuynh h−íng xo¸ nhoµ ý nghÜa biÓu vËt cô thÓ, ®Ó diÔn t¶ c¸i mong manh, m¬ hå vµ lµm t¨ng ý nghÜa biÓu c¶m: “Nh÷ng luång run rÈy rung rinh l¸”. Xu©n DiÖu sö dông thµnh c«ng kÜ thuËt l¸y phô ©m mµ «ng häc ®−îc ë th¬ ca Ph¸p: “run rÈy rung rinh”. ý 4: KÕt luËn: Cã thÓ kh¼ng ®Þnh, khæ th¬ b×nh gi¶ng lµ khæ th¬ ®Æc s¾c nhÊt cña t¸c phÈm. C. Thang ®iÓm ý 1: 0,25 ®iÓm ý 2: 2,0 ®iÓm (trong ®ã, c¸c ý: a: 0,5; b: 0,75; c: 0,75) ý 3: 0,5 ®iÓm ý 4: 0,25 ®iÓm

6

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
§Ò ChÝnh thøc

Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003

M«n thi: V¨n

Khèi D

(Thêi gian lµm bµi: 180 phót) ----------------------------------------------------------------

C©u 1 (2 ®iÓm). H·y tr×nh bµy hoµn c¶nh ra ®êi bµi th¬ Bªn kia s«ng §uèng cña Hoµng CÇm. Hoµn c¶nh ra ®êi ®ã gióp anh / chÞ hiÓu g× thªm vÒ t¸c phÈm trªn ? C©u 2 (5 ®iÓm). Ph©n tÝch nh÷ng bøc tranh mïa thu trong ®o¹n th¬ sau ®Ó lµm râ sù biÕn ®æi t©m tr¹ng cña nhµ th¬ : S¸ng chím l¹nh trong lßng Hµ Néi Nh÷ng phè dµi xao x¸c h¬i may Ng−êi ra ®i ®Çu kh«ng ngo¶nh l¹i Sau l−ng thÒm n¾ng l¸ r¬i ®Çy Mïa thu nay kh¸c råi T«i ®øng vui nghe gi÷a nói ®åi Giã thæi rõng tre phÊp phíi Trêi thu thay ¸o míi Trong biÕc nãi c−êi thiÕt tha Trêi xanh ®©y lµ cña chóng ta Nói rõng ®©y lµ cña chóng ta Nh÷ng c¸nh ®ång th¬m m¸t Nh÷ng ng¶ ®−êng b¸t ng¸t Nh÷ng dßng s«ng ®á nÆng phï sa
(TrÝch bµi th¬ §Êt n−íc cña NguyÔn §×nh Thi. V¨n häc 12, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, 2003, tr. 86)

C©u 3 (3 ®iÓm). Ph©n tÝch ng¾n gän t− t−ëng nh©n ®¹o s©u s¾c, míi mÎ cña Nam Cao trong truyÖn ng¾n §êi thõa. -------------------HÕt---------------C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm
Hä vµ tªn thÝ sinh......................................................................Sè b¸o danh.........................

Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2003

§Ò thi chÝnh thøc

§¸p ¸n - thang ®iÓm M«n thi V¨n – Khèi D ----------------------------

néi dung -----------------------------------------------------------------------------------------------

§iÓm

C©u 1 : Nh÷ng ý chÝnh cÇn cã : 1. Mét ®ªm gi÷a th¸ng 4 n¨m 1948, khi ®ang c«ng t¸c ë ViÖt B¾c, Hoµng CÇm trùc tiÕp nghe tin giÆc Ph¸p ®¸nh ph¸ quª h−¬ng m×nh (n»m bªn bê s«ng §uèng, thuéc xø Kinh B¾c - mét vïng ®Êt trï phó vµ næi tiÕng v× cã truyÒn thèng v¨n ho¸ l©u ®êi). ¤ng rÊt xóc ®éng vµ ngay ®ªm Êy viÕt bµi th¬ Bªn kia s«ng §uèng. (“Bªn nµy” lµ ®Êt tù do, n¬i nhµ th¬ ®ang c«ng t¸c ; h−íng vÒ “bªn kia” lµ quª h−¬ng «ng, vïng ®Êt bÞ giÆc chiÕm ®ãng vµ giµy xÐo). 2. Hoµn c¶nh ra ®êi nãi trªn gióp ta hiÓu s©u thªm niÒm tù hµo, th−¬ng mÕn, nçi ®au ®ín, xãt xa cña nhµ th¬ khi nãi ®Õn nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸, vÎ ®Ñp cæ truyÒn, sinh ho¹t b×nh yªn vµ nh÷ng con ng−êi th©n yªu trªn quª h−¬ng Kinh B¾c bÞ giÆc tµn ph¸ vµ ®o¹ ®Çy. C©u 2 : Nh÷ng ý chÝnh cÇn cã : 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ NguyÔn §×nh Thi, bµi th¬ §Êt n−íc vµ ®o¹n th¬ cÇn ph©n tÝch. NguyÔn §×nh Thi lµ mét nghÖ sÜ ®a tµi. §Êt n−íc lµ bµi th¬ tiªu biÓu nhÊt cho sù nghiÖp th¬ ca cña «ng. §o¹n th¬ cÇn ph©n tÝch n»m sau ba c©u më ®Çu bµi th¬. 2. Ph©n tÝch bøc tranh mïa thu thø nhÊt. - Bøc tranh mïa thu thø nhÊt lµ bøc tranh mïa thu Hµ Néi nh÷ng n¨m tr−íc C¸ch m¹ng ®−îc thÓ hiÖn ë khæ th¬ ®Çu (in trong ®Ò thi). + Trong niÒm hoµi niÖm cña nhµ th¬, mïa thu Hµ Néi n¨m x−a víi nh÷ng c¶nh vËt thiªn nhiªn vµ con ng−êi hiÖn ra thËt cô thÓ, 1

--------2,0

1,0

1,0 5,0

0,5

sinh ®éng vµ gîi c¶m. Nhµ th¬ ®· ghi l¹i h×nh ¶nh cña nh÷ng ng−êi Hµ Néi ph¶i rêi thµnh phè rÊt ®çi th©n yªu ra ®i, døt kho¸t nh−ng còng ®Çy l−u luyÕn. + NguyÔn §×nh Thi ®· gîi lªn ®−îc c¸i thÇn th¸i, c¸i hån cña mïa thu Hµ Néi n¨m x−a : ®Ñp mét c¸ch hiu h¾t, v¾ng lÆng, ph¶ng phÊt buån. - T©m tr¹ng cña nhµ th¬ hiÖn lªn qua bøc tranh mïa thu nµy còng ph¶ng phÊt mét nçi buån, nhí kh«n ngu«i mïa thu Hµ Néi. * Ph©n tÝch nh÷ng chi tiÕt, h×nh ¶nh, nhÞp ®iÖu... t¹o nªn bøc tranh mïa thu Hµ Néi, vµ qua ®ã lµm râ t©m tr¹ng cña nhµ th¬ nh− ®· nªu. 3. Ph©n tÝch bøc tranh mïa thu thø hai. 3.1 Bøc tranh mïa thu thø hai lµ bøc tranh mïa thu ë chiÕn khu ViÖt B¾c trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p ®−îc thÓ hiÖn ë hai khæ th¬ sau (in trong ®Ò thi). - Bøc tranh mïa thu hiÖn ra víi nh÷ng chi tiÕt, h×nh ¶nh b×nh dÞ, d©n d·, khoÎ kho¾n vµ t−¬i s¸ng. - Kh«ng gian réng lín, bao la, kh«ng cßn v¾ng lÆng, hiu h¾t n÷a mµ rén rµng, nhén nhÞp nh÷ng ho¹t ®éng. 3.2 T©m tr¹ng cña nhµ th¬ ë hai khæ th¬ sau còng cã sù biÕn ®æi rÊt râ. - Tõ t©m tr¹ng ph¶ng phÊt mét nçi buån hiu h¾t khi hoµi niÖm vÒ mïa thu Hµ Néi ®· chuyÓn sang t©m tr¹ng hµo høng, s«i næi, trµn ngËp niÒm vui tr−íc c¶nh mïa thu ë chiÕn khu ViÖt B¾c. - C¸i t«i tr÷ t×nh còng chuyÓn thµnh c¸i ta. Nhµ th¬ kh«ng chØ nh©n danh c¸ nh©n mµ cßn nh©n danh céng ®ång, nãi lªn niÒm tù hµo chÝnh ®¸ng, ý thøc lµm chñ non s«ng, ®Êt n−íc. * Ph©n tÝch nh÷ng h×nh ¶nh, chi tiÕt, nhÞp ®iÖu, c¸ch phèi hîp nh÷ng c©u th¬ dµi ng¾n kh¸c nhau, c¸ch gieo vÇn, ©m h−ëng, giäng ®iÖu, c¸c biÖn ph¸p tu tõ, nhÊt lµ phÐp ®iÖp (®iÖp tõ, ®iÖp ng÷, ®iÖp cÊu tróc c©u)... ®Ó lµm râ bøc tranh mïa thu ë chiÕn khu ViÖt B¾c vµ t©m tr¹ng cña nhµ th¬ nh− ®· nãi ë trªn. 1,5 1,5

1,0

2

Khi ph©n tÝch, cÇn so s¸nh víi bøc tranh mïa thu Hµ Néi tr−íc C¸ch m¹ng ®Ó lµm râ nÐt míi cña ngßi bót NguyÔn §×nh Thi khi viÕt vÒ mïa thu ë chiÕn khu ViÖt B¾c (b×nh dÞ, d©n d·, trµn ngËp niÒm vui...), ®ång thêi, so s¸nh ®Ó thÊy râ sù biÕn ®æi t©m tr¹ng cña nhµ th¬. 4. Tãm l¹i, c¶nh thu ®−îc c¶m nhËn qua t©m tr¹ng, c¶m høng vÒ mïa thu g¾n liÒn víi c¶m høng vÒ ®Êt n−íc trong tõng thêi k× lÞch sö, mïa thu ®Êt trêi cña thêi ®¹i míi g¾n liÒn víi mïa thu c¸ch m¹ng. V× vËy, qua nh÷ng bøc tranh vÒ mïa thu, cã thÓ thÊy ®−îc sù biÕn ®æi t©m tr¹ng cña nhµ th¬. C©u 3 : Nh÷ng ý chÝnh cÇn cã : 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Nam Cao, truyÖn ng¾n §êi thõa vµ t− t−ëng nh©n ®¹o cña nhµ v¨n. Nam Cao lµ nhµ v¨n lín. §êi thõa lµ truyÖn ng¾n xuÊt s¾c cña «ng vÒ ®Ò tµi trÝ thøc. Qua viÖc miªu t¶ tÊn bi kÞch tinh thÇn cña Hé, Nam Cao ®· thÓ hiÖn t− t−ëng nh©n ®¹o s©u s¾c vµ míi mÎ. 2. T− t−ëng nh©n ®¹o s©u s¾c, míi mÎ cña Nam Cao trong §êi thõa. 2.1. Ph¸t hiÖn vµ miªu t¶ s©u s¾c tÊn bi kÞch tinh thÇn ®au ®ín cña Hé, Nam Cao ®· tè c¸o c¸i x· héi ®Çy ®o¹ con ng−êi trong sù nghÌo ®ãi, vïi dËp nh÷ng −íc m¬, lµm chÕt mßn ®êi sèng tinh thÇn vµ lÏ sèng cao ®Ñp cña con ng−êi. 2.2. Trong khi miªu t¶ con ng−êi bÞ ®Èy vµo t×nh tr¹ng cã nh÷ng hµnh ®éng tµn nhÉn, Nam Cao vÉn døt kho¸t kh«ng chÊp nhËn c¸i ¸c, vÉn kiªn ®Þnh gi÷ v÷ng nguyªn t¾c t×nh th−¬ng cña m×nh. §iÒu ®¸ng quÝ lµ, mÆc dï sèng trong ®au ®ín vµ bÕ t¾c, cã lóc mong muèn ®−îc gi¶i tho¸t ®Ó lo sù nghiÖp cho riªng m×nh, nh−ng Hé kh«ng chÊp nhËn sù tµn nhÉn, vµ còng kh«ng thÓ vøt bá t×nh th−¬ng. Cø mçi lÇn vi ph¹m vµo lÏ sèng t×nh th−¬ng, Hé l¹i d»n vÆt, ¨n n¨n, hèi hËn, tù ®Êu tranh ®Ó v−ît lªn. Nh÷ng giät n−íc m¾t ®Çy ©n hËn vµ xãt th−¬ng cña Hé ë cuèi t¸c phÈm ®· cho ta thÊy râ ®iÒu ®ã. 2.3. Tr−íc C¸ch m¹ng, Nam Cao thuéc thÕ hÖ nhµ v¨n tõ 1930 ®Õn 1945 ®· thøc tØnh s©u s¾c vÒ ý thøc c¸ nh©n vÒ sù tån t¹i cã ý 3

0,5

3,0

0,25

1,0

1,0

®Õn 1945 ®· thøc tØnh s©u s¾c vÒ ý thøc c¸ nh©n, vÒ sù tån t¹i cã ý nghÜa cña mçi c¸ nh©n trªn ®êi. Víi §êi thõa, Nam Cao lµ nhµ v¨n ®ång t×nh víi kh¸t väng ®−îc cèng hiÕn, ®−îc s¸ng t¹o cña ng−êi nghÖ sÜ ch©n chÝnh. Qua tÊn bi kÞch tinh thÇn cña nh©n vËt Hé, Nam Cao thÓ hiÖn kh¸t väng v−¬n tíi mét cuéc sèng cã Ých, cã ý nghÜa, ®−îc ph¸t huy tËn ®é kh¶ n¨ng tiÒm tµng chøa ®ùng trong mçi con ng−êi. 3. Tãm l¹i, t− t−ëng nh©n ®¹o thÊm nhuÇn trong s¸ng t¸c cña Nam Cao. ë ®©y, mét mÆt, nhµ v¨n kÕ thõa t− t−ëng nh©n ®¹o truyÒn thèng, mÆt kh¸c l¹i cã thªm nh÷ng nÐt s©u s¾c, míi mÎ. Nam Cao xøng ®¸ng lµ nhµ v¨n hiÖn thùc xuÊt s¾c, nhµ nh©n ®¹o chñ nghÜa lín. §iÓm toµn bµi :

0,5

0,25 10,0

L−u ý chung :

- ThÝ sinh cã thÓ tr×nh bµy, s¾p xÕp ý theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau, miÔn lµ bµi lµm ®ñ ý, cã hÖ thèng vµ chÆt chÏ. - ë C©u 2, thÝ sinh cã thÓ kh«ng cÇn ph©n tÝch t¸ch b¹ch gi÷a bøc tranh mïa thu vµ t©m tr¹ng nhµ th¬, mµ cã thÓ kÕt hîp, xen kÏ nh÷ng néi dung ®ã trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch. - PhÇn thang ®iÓm trªn ®©y ghi ®iÓm tèi ®a cho mçi ý. NÕu thÝ sinh ch−a ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng lµm bµi, th× kh«ng thÓ ®¹t sè ®iÓm nµy. Nh− vËy, bªn c¹nh yªu cÇu vÒ kiÕn thøc cßn cã yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng lµm bµi, n¨ng lùc diÔn ®¹t... --------------------------------

4

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004

M«n: V¨n , Khèi D
®Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi:180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò
-----------------------------------------

C©u I ( 2 ®iÓm ) Anh/chÞ h·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh trong sù nghiÖp v¨n häc cña NguyÔn Tu©n. C©u II ( 5 ®iÓm ) Ph©n tÝch ®o¹n th¬ sau trong bµi TiÕng h¸t con tµu (ChÕ Lan Viªn) ®Ó lµm râ nh÷ng t×nh c¶m s©u nÆng cña t¸c gi¶ ®èi víi nh©n d©n:
Con gÆp l¹i nh©n d©n nh− nai vÒ suèi cò Cá ®ãn giªng hai, chim Ðn gÆp mïa Nh− ®øa trÎ th¬ ®ãi lßng gÆp s÷a ChiÕc n«i ngõng bçng gÆp c¸nh tay ®−a. Con nhí anh con, ng−êi anh du kÝch ChiÕc ¸o n©u anh mÆc ®ªm c«ng ®ån ChiÕc ¸o n©u suèt mét ®êi v¸ r¸ch §ªm cuèi cïng anh cëi l¹i cho con. Con nhí em con, th»ng em liªn l¹c Rõng th−a em b¨ng, rõng rËm em chê S¸ng b¶n Na, chiÒu em qua b¶n B¾c M−êi n¨m trßn ! Ch−a mÊt mét phong th−. Con nhí mÕ ! Löa hång soi tãc b¹c N¨m con ®au, mÕ thøc mét mïa dµi Con víi mÕ kh«ng ph¶i hßn m¸u c¾t Nh−ng trän ®êi con nhí m·i ¬n nu«i. Nhí b¶n s−¬ng gi¨ng, nhí ®Ìo m©y phñ N¬i nao qua, lßng l¹i ch¼ng yªu th−¬ng ? Khi ta ë, chØ lµ n¬i ®Êt ë Khi ta ®i, ®Êt ®· ho¸ t©m hån !
(V¨n häc 12, TËp mét, NXB GD, t¸i b¶n 2004, tr.120 - 121)

C©u III ( 3 ®iÓm ) Ph©n tÝch diÔn biÕn t©m tr¹ng nh©n vËt ChÝ PhÌo (truyÖn ng¾n ChÝ PhÌo cña Nam Cao) tõ buæi s¸ng sau khi gÆp ThÞ Në ®Õn khi kÕt thóc cuéc ®êi ®Ó thÊy râ bi kÞch cña nh©n vËt nµy.
----------------------------------------------------------------

C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.
Hä vµ tªn thÝ sinh:........................................................................................... Sè b¸o danh:...........................

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ------------------------®Ò ChÝnh thøc

§¸p ¸n – thang ®iÓm ®Ò thi tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2004 ----------------------------

M«n: V¨n, Khèi D (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 03 trang)
Néi dung

C©u I

ý 1 2

3

4

II

§iÓm 2,0 Nªu nh÷ng nÐt chÝnh trong sù nghiÖp v¨n häc cña NguyÔn Tu©n NguyÔn Tu©n lµ mét nhµ v¨n lín cña v¨n häc ViÖt Nam. Sù nghiÖp cña «ng tr¶i ra 0,25 trªn hai chÆng ®−êng, tr−íc vµ sau 1945: tr−íc 1945, lµ nhµ v¨n l·ng m¹n; sau 1945, chuyÓn biÕn thµnh nhµ v¨n c¸ch m¹ng. Tr−íc1945, s¸ng t¸c cña NguyÔn Tu©n xoay quanh c¸c ®Ò tµi chÝnh: 1,0 a. Chñ nghÜa xª dÞch: ViÕt vÒ b−íc ch©n cña c¸i t«i l·ng tö qua nh÷ng miÒn quª, trong ®ã hiÖn ra c¶nh s¾c vµ phong vÞ quª h−¬ng, cïng mét tÊm lßng yªu n−íc tha thiÕt. T¸c phÈm chÝnh: Mét chuyÕn ®i, ThiÕu quª h−¬ng,... b. VÎ ®Ñp "vang bãng mét thêi": Lµ nh÷ng nÐt ®Ñp cßn v−¬ng sãt l¹i cña mét thêi ®· lïi vµo dÜ v·ng g¾n víi líp nho sÜ cuèi mïa. T¸c phÈm chÝnh: Vang bãng mét thêi,... c. §êi sèng trôy l¹c: Ghi l¹i qu·ng ®êi do hoang mang bÕ t¾c, c¸i t«i l·ng tö ®· lao vµo r−îu, thuèc phiÖn vµ h¸t c« ®Çu, qua ®ã thÊy hiÖn lªn t©m tr¹ng khñng ho¶ng cña líp thanh niªn ®−¬ng thêi. T¸c phÈm chÝnh: ChiÕc l− ®ång m¾t cua, Ngän ®Ìn dÇu l¹c ... Sau 1945, s¸ng t¸c NguyÔn Tu©n tËp trung ph¶n ¸nh hai cuéc kh¸ng chiÕn, qua ®ã 0,5 thÊy ®−îc vÎ ®Ñp cña ng−êi ViÖt Nam võa anh dòng võa tµi hoa. T¸c phÈm chÝnh: T×nh chiÕn dÞch, §−êng vui, Hµ Néi ta ®¸nh Mü giái,... ¤ng còng viÕt vÒ c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n−íc, trong ®ã hiÖn lªn con ng−êi ViÖt Nam víi vÎ ®Ñp cÇn cï mµ rÊt mùc tµi hoa. T¸c phÈm chÝnh: S«ng §µ, Ký NguyÔn Tu©n,... NguyÔn Tu©n lµ nhµ v¨n suèt ®êi t×m kiÕm vµ kh¼ng ®Þnh nh÷ng gi¸ trÞ nh©n v¨n 0,25 cao quý, víi nh÷ng nÐt phong c¸ch næi bËt: tµi hoa, uyªn b¸c, hiÖn ®¹i mµ cæ ®iÓn... ¤ng cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña thÓ tuú bót vµ tiÕng ViÖt... L−u ý ThÝ sinh cã thÓ kh«ng viÕt theo tr×nh tù nh− ®¸p ¸n, nh−ng néi dung vÉn cÇn lµm râ nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶: C¸c chÆng s¸ng t¸c chÝnh, ®Ò tµi chÝnh, t¸c phÈm tiªu biÓu cho c¸c ®Ò tµi ®ã ... 5,0 Ph©n tÝch ®o¹n th¬ sau trong bµi TiÕng h¸t con tµu (ChÕ Lan Viªn) ®Ó

lµm râ nh÷ng t×nh c¶m s©u nÆng cña t¸c gi¶ ®èi víi nh©n d©n: "Con gÆp l¹i nh©n d©n... ®Êt ®∙ ho¸ t©m hån"
1 Nªu kh¸i qu¸t vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm (0,5 ®iÓm) a. ChÕ Lan Viªn: Nhµ th¬ lín cña th¬ ca hiÖn ®¹i. ChuyÓn biÕn tõ nhµ th¬ l·ng m¹n thµnh nhµ th¬ c¸ch m¹ng. Th¬ «ng giµu chÊt trÝ tuÖ, chÊt sö thi, h×nh ¶nh tr¸ng lÖ,... TiÕng h¸t con tµu: Lµ bµi th¬ xuÊt s¾c cña ChÕ Lan Viªn, ra ®êi trong kh«ng khÝ miÒn B¾c ®ang dÊy lªn phong trµo ®ång bµo miÒn xu«i lªn ph¸t triÓn kinh tÕ - v¨n hãa miÒn nói, trong ®ã cã T©y B¾c. Néi dung næi bËt nhÊt lµ bµy tá t×nh c¶m s©u nÆng cña m×nh ®èi víi nh©n d©n. RÊt tiªu biÓu cho phong c¸ch th¬ giµu chÊt trÝ tuÖ cña ChÕ Lan Viªn... b. VÒ ®o¹n trÝch: + Néi dung bao trïm: Bµy tá t×nh c¶m s©u nÆng víi nh©n d©n vµ suy t− s©u s¾c vÒ nh÷ng chuyÓn ho¸ k× diÖu cña t©m hån. + Tr×nh tù m¹ch th¬: §o¹n trÝch cã ba phÇn kh¸ râ rÖt. Khæ th¬ ®Çu bµy tá niÒm h¹nh phóc lín lao khi ®−îc vÒ víi nh©n d©n; 3 khæ th¬ tiÕp theo håi t−ëng vÒ nh÷ng hi sinh ®Çy ©n t×nh ©n nghÜa cña ng−êi d©n T©y B¾c; khæ th¬ cuèi ®óc kÕt thµnh triÕt lÝ vÒ sù chuyÓn ho¸ k× diÖu cña t©m hån con ng−êi. 0,25

0,25

1

2

Ph©n tÝch cô thÓ (4,5 ®iÓm) a. Khæ th¬ ®Çu (cña ®o¹n trÝch) - T×nh c¶m bao trïm lµ lßng biÕt ¬n s©u nÆng vµ niÒm h¹nh phóc lín lao cña c¸i t«i tr÷ t×nh khi tõ bá thÕ giíi nhá hÑp cña c¸ nh©n ®Ó vÒ víi nh©n d©n. §èi víi ng−êi con ë ®©y, nh©n d©n lµ nh÷ng g× th©n th−¬ng mËt thiÕt, lµ ngän nguån sù sèng, lµ bÇu sinh khÝ, lµ nguån sinh lùc, lu«n c−u mang, che chë, tiÕp søc... Cho nªn vÒ víi nh©n d©n lµ mét lÏ sèng lín, mét h¹nh phóc lín. Ph©n tÝch ®−îc ý nghÜa ®ã trong c¸c cÆp h×nh ¶nh: Con gÆp l¹i nh©n d©n nh− nai vÒ suèi cò, cá ®ãn giªng hai, chim Ðn gÆp mïa, ®øa trÎ th¬ ®ãi lßng gÆp s÷a, chiÕc n«i ngõng bçng gÆp c¸nh tay ®−a... CÇn thÊy ®ã còng chÝnh lµ mèi quan hÖ thiªng liªng gi÷a c¸ nh©n vµ céng ®ång, gi÷a con ng−êi vµ cuéc sèng nãi chung. - NghÖ thuËt næi bËt lµ viÖc t¹o ra nh÷ng cÆp h×nh ¶nh giµu tÝnh t−îng tr−ng, mçi cÆp mét s¾c th¸i kh¸c nhau: nai - suèi cò, cá - th¸ng giªng, chim Ðn - mïa xu©n, chiÕc n«i ngõng - c¸nh tay ®−a, c¬n kh¸t trÎ th¬ - bÇu s÷a mÑ. §ång thêi, chó ý c¶ tÝnh trïng ®iÖp cña chuçi so s¸nh dµi Êy, t¹o nªn kiÓu so s¸nh trïng ®iÖp. Nhê ®ã mµ c¶m xóc thªm nång nµn, suy t− thªm s©u s¾c. b. Ba khæ th¬ tiÕp theo (cña ®o¹n trÝch) - T×nh c¶m bao trïm lµ nçi nhí da diÕt vÒ nh÷ng kØ niÖm víi T©y B¾c cña mét ng−êi con lu«n kh¾c cèt ghi t©m bao ¬n nghÜa. Nhí vÒ nh÷ng viÖc lµm ®Çy hi sinh, ®ïm bäc, c−u mang rÊt cô thÓ cña ng−êi anh (cho tÊm ¸o tr−íc lóc hi sinh), ng−êi em liªn l¹c (m−êi n¨m liÒn tËn tôy miÖt mµi ), ng−êi mÑ (thøc suèt mét mïa dµi ®Ó ©n cÇn ch¨m sãc). Ph©n tÝch nh÷ng h×nh ¶nh c¶m ®éng: ChiÕc ¸o n©u anh mÆc ®ªm c«ng ®ån - ChiÕc ¸o n©u suèt mét ®êi v¸ r¸ch - §ªm cuèi cïng anh cëi l¹i cho con, Rõng th−a em b¨ng, rõng rËm em chê... M−êi n¨m trßn ch−a mÊt mét phong th−, Löa hång soi tãc b¹c - N¨m con ®au mÕ thøc mét mïa dµi,... vµ nh÷ng t©m nguyÖn ®inh ninh: Con víi mÕ kh«ng ph¶i hßn m¸u c¾t - Nh−ng trän ®êi con nhí m·i ¬n nu«i. - NÐt nghÖ thuËt næi bËt ë ®©y lµ viÖc t¹o ra nhiÒu h×nh ¶nh ch©n thùc, g©y ®−îc Ên t−îng m¹nh. H×nh ¶nh ®−îc t¹o b»ng thñ ph¸p ®èi lËp nhuÇn nhuyÔn: chiÕc ¸o n©u - mét ®êi v¸ r¸ch, m−êi n¨m trßn - mét phong th−, löa hång - tãc b¹c, n¨m con ®au - mÕ thøc mét mïa dµi,... §ång thêi, lµ c¸ch x−ng h« theo quan hÖ m¸u mñ ruét thÞt: anh con, em con, mÕ. Nhê nh÷ng nÐt nghÖ thuËt Êy mµ h×nh ¶nh s¾c nÐt, lêi th¬ thÊm thÝa, c¶m xóc da diÕt... c. Khæ th¬ cuèi (cña ®o¹n trÝch) - Bao trïm lªn khæ th¬ nµy lµ niÒm nhí th−¬ng ®»m th¾m, s©u nÆng víi nh÷ng miÒn quª m×nh ®· tõng qua víi lêi nhí th−¬ng, lêi kh¼ng ®Þnh, cïng nh÷ng h×nh ¶nh th©n th−¬ng: Nhí b¶n s−¬ng gi¨ng, nhí ®Ìo m©y phñ - N¬i nao qua lßng l¹i ch¼ng yªu th−¬ng. §ång thêi lµ suy t− s©u s¾c vÒ nh÷ng chuyÓn ho¸ k× diÖu cña t©m hån con ng−êi ®−îc ®óc kÕt thµnh triÕt lÝ : Khi ta ë, chØ lµ n¬i ®Êt ë - Khi ta ®i, ®Êt ®· ho¸ t©m hån. §ã lµ ®iÒu k× diÖu mµ t×nh c¶m con ng−êi ®· lµm ®−îc ®Ó biÕn kØ nÞªm víi nh÷ng miÒn ®Êt m×nh tõng qua thµnh t©m hån cña chÝnh m×nh. - §o¹n nµy, thñ ph¸p trïng ®iÖp tiÕp tôc ®−îc sö dông, víi c¸c ®iÖp tõ, ®iÖp ng÷: Nhí... nhí ..., Khi ta..., Khi ta... Nh−ng quan träng h¬n c¶ lµ lèi suy t−ëng: Khi ta ë, chØ lµ n¬i ®Êt ë - Khi ta ®i, ®Êt ®· ho¸ t©m hån. T¸c gi¶ t¹o ra sù phi lý bÒ ngoµi (®Êt ho¸ t©m hån) lµm h×nh thøc chøa ®ùng ch©n lÝ bªn trong: T×nh c¶m g¾n bã gi÷a con ng−êi víi nh÷ng miÒn ®Êt sÏ theo thêi gian mµ ©m thÇm båi ®¾p nªn t©m hån cho con ng−êi. §©y lµ mét triÕt lÝ s©u s¾c, th©u tãm ®−îc mét qui luËt phæ biÕn trong ®êi sèng nh©n sinh. Tõ c¶m xóc suy t− ®óc kÕt thµnh nh÷ng triÕt lÝ chÝnh lµ mét nÐt ®éc ®¸o cu¶ nghÖ thuËt th¬ ChÕ Lan Viªn.

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

L−u ý
Cã thÓ cã hai c¸ch lµm chÝnh ®èi víi c©u nµy: mét lµ, dùa theo m¹ch th¬ ®Ó ph©n tÝch lÇn l−ît tõng phÇn; hai lµ, chia ra thµnh hai ph−¬ng diÖn néi dung vµ nghÖ thuËt råi ph©n tÝch. Tuy nhiªn ph¶i lµm râ ®−îc t×nh c¶m s©u nÆng cña t¸c gi¶.

2

III

Ph©n tÝch diÔn biÕn t©m tr¹ng ChÝ PhÌo (truyÖn ng¾n ChÝ PhÌo cña Nam Cao) tõ buæi s¸ng sau khi gÆp ThÞ Në ®Õn khi kÕt thóc cuéc ®êi ®Ó lµm râ bi kÞch cña nh©n vËt nµy
1 Kh¸i qu¸t vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm vµ bi kÞch cña nh©n vËt (0,75 ®iÓm) a. Nam Cao: Lµ nhµ v¨n hiÖn thùc xuÊt s¾c trµn ®Çy tinh thÇn nh©n ®¹o. S¸ng t¸c tr−íc C¸ch m¹ng xoay quanh hai ®Ò tµi chÝnh lµ n«ng d©n nghÌo vµ trÝ thøc nghÌo. Bao trïm lµ nçi ®au ®ín dai d¼ng tr−íc t×nh tr¹ng nh©n c¸ch con ng−êi bÞ huû ho¹i. Khuynh h−íng hiÖn thùc ®µo s©u vµo thÕ giíi t©m lÝ. b. TruyÖn ng¾n ChÝ PhÌo: KiÖt t¸c cña Nam Cao. Thuéc ®Ò tµi ng−êi n«ng d©n nghÌo. Lµ kÕt tinh kh¸ ®Çy ®ñ cho nghÖ thuËt Nam Cao. T¸c phÈm viÕt vÒ tÊn bi kÞch cña nh©n vËt ChÝ PhÌo. Bi kÞch cña ChÝ PhÌo gåm hai bi kÞch tiÕp nèi. Tr−íc hÕt, lµ bi kÞch tha ho¸: tõ mét ng−êi l−¬ng thiÖn bÞ biÕn thµnh kÎ bÊt l−¬ng, thËm chÝ thµnh quØ d÷; tiÕp nèi lµ bi kÞch bÞ tõ chèi quyÒn lµm ng−êi. §o¹n m« t¶ ChÝ PhÌo tõ buæi s¸ng sau khi gÆp ThÞ Në ®Õn khi kÕt thóc cuéc ®êi thuéc bi kÞch thø hai. Ph©n tÝch cô thÓ diÔn biÕn t©m tr¹ng ChÝ PhÌo (2,0 ®iÓm) a. Tr−íc hÕt lµ sù thøc tØnh. B¾t ®Çu lµ tØnh r−îu, sau ®ã míi tØnh ngé. TØnh r−îu: nh÷ng c¶m nhËn vÒ kh«ng gian (c¨n lÒu cña m×nh), vÒ cuéc sèng xung quanh (nh÷ng ©m thanh h»ng ngµy cña cuéc sèng) vµ vÒ t×nh tr¹ng thª th¶m cña b¶n th©n (giµ nua, c« ®éc, tr¾ng tay). TØnh ngé: §−îc ThÞ Në ch¨m sãc th× c¶m ®éng tr−íc t×nh ng−êi. ChÝ nhËn ra thùc tÕ ®au lßng lµ m×nh ch−a tõng ®−îc ch¨m sãc nh− thÕ. Chó ý chi tiÕt b¸t ch¸o hµnh vµ ChÝ PhÌo khãc. CÇn thÊy ®ã lµ nh÷ng dÊu hiÖu cña nh©n tÝnh bÞ vïi lÊp ®ang trë vÒ. b. Sau ®ã lµ niÒm hi väng. ¦íc m¬ l−¬ng thiÖn trë vÒ. ThÌm l−¬ng thiÖn. §Æt hi väng lín vµo ThÞ Në. H×nh dung vÒ t−¬ng lai sèng cïng ThÞ Në. Ngá lêi víi ThÞ Në. Tr«ng ®îi ThÞ Në vÒ xin phÐp bµ c«. CÇn thÊy kh¸t khao l−¬ng thiÖn vµ hi väng nµy lµ biÓu hiÖn m¹nh mÏ nhÊt cña nh©n tÝnh trong ChÝ PhÌo. c. TiÕp ®ã lµ nh÷ng thÊt väng vµ ®au ®ín. Bµ c« kh«ng cho ThÞ Në lÊy ChÝ PhÌo. ThÞ Në tõ chèi. ChÝ ch¹y theo n¾m lÊy tay ThÞ Në nh− lµ nç lùc cuèi cïng ®Ó nÝu ThÞ l¹i víi m×nh. ThÞ ®Èy ChÝ ng·, tá sù c¾t ®øt døt kho¸t. §au ®ín vµ c¨m hËn mï qu¸ng, ChÝ nguyÒn sÏ giÕt chÕt bµ c« ThÞ Në vµ ThÞ Në. d. Cuèi cïng lµ tr¹ng th¸i phÉn uÊt vµ tuyÖt väng. ChÝ vÒ nhµ uèng r−îu (chi tiÕt: cµng uèng cµng tØnh). ¤m mÆt khãc r−ng røc (chi tiÕt h¬i ch¸o hµnh), ®ã lµ ®Ønh ®iÓm cña bi kÞch tinh thÇn trong ChÝ PhÌo. §au ®ín cïng cùc th× x¸ch dao ®i (chi tiÕt miÖng vÉn nãi ®©m chÕt "nã" ch©n l¹i ®i ®Õn nhµ B¸ KiÕn). Dâng d¹c ®ßi l−¬ng thiÖn. ThÊy râ t×nh thÕ ®Çy bi kÞch cña m×nh lµ "kh«ng thÓ cßn l−¬ng thiÖn ®−îc n÷a". GiÕt B¸ KiÕn. Tù s¸t. CÇn lµm râ tÝnh chÊt bÕ t¾c vµ c¸c chi tiÕt dù b¸o vÒ sù tiÕp diÔn cña tÊn bi kÞch nµy. KÕt luËn chung: §ã lµ bi kÞch cña con ng−êi "sinh ra lµ ng−êi mµ kh«ng ®−îc lµm ng−êi". ThÓ hiÖn sù c¶m th«ng s©u s¾c cña Nam Cao víi kh¸t väng l−¬ng thiÖn trong con ng−êi vµ sù bÕ t¾c cña nh÷ng kh¸t väng trong hiÖn thùc x· héi Êy. L−u ý - T©m tr¹ng ChÝ PhÌo diÔn biÕn kh¸ phøc t¹p, thÝ sinh cã thÓ lµm theo mét trong hai c¸ch chÝnh: mét lµ, dùa theo m¹ch truyÖn ®Ó ph©n tÝch; hai lµ, kh¸i qu¸t thµnh nh÷ng tr¹ng th¸i næi bËt cña t©m tr¹ng råi ph©n tÝch. Song ph¶i lµm râ nh÷ng diÔn biÕn chÝnh cña t©m tr¹ng nh©n vËt ChÝ PhÌo. - ThÝ sinh kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nªu kh¸i niÖm "bi kÞch", kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ph©n tÝch khÝa c¹nh nghÖ thuËt. Nh−ng thÝ sinh nµo cã tr×nh bµy vµ tá ra n¾m ®−îc kh¸i niÖm "bi kÞch" trong khi ph©n tÝch, hoÆc thÝ sinh nµo cã ý thøc ph©n tÝch c¶ khÝa c¹nh nghÖ thuËt n÷a th× ®−îc ®¸nh gi¸ cao h¬n.

3,0

0,25

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

3

0,25

3

Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn

p

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
.............................

§Ò thi tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2005

M«n: V¨n, Khèi D
Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò
......................................................

®Ò chÝnh thøc

C©u I (2 ®iÓm) Anh / chÞ h·y tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh trong sù nghiÖp th¬ v¨n cña Xu©n DiÖu. C©u II (5 ®iÓm) Ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña t×nh ng−êi vµ niÒm hi väng vµo cuéc sèng ë c¸c nh©n vËt: Trµng, ng−êi vî nhÆt, bµ cô Tø trong truyÖn ng¾n Vî nhÆt (Kim L©n). C©u III (3 ®iÓm) B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ sau trong bµi KÝnh göi cô NguyÔn Du cña Tè H÷u: TiÕng th¬ ai ®éng ®Êt trêi Nghe nh− non n−íc väng lêi ngµn thu Ngh×n n¨m sau nhí NguyÔn Du TiÕng th−¬ng nh− tiÕng mÑ ru nh÷ng ngµy Hìi Ng−êi x−a cña ta nay Khóc vui xin l¹i so d©y cïng Ng−êi! (V¨n häc 12, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, t¸i b¶n 2004, tr.160)
..............................................HÕt.............................................

C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh:......................................................Sè b¸o danh:........................................

Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO §Ò chÝnh thøc

ĐÁP ÁN −THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2005

Môn: V¨n, Khèi D
(Đáp án – Thang điÓm có 3 trang) Câu I 1 Ý Nội dung Nh÷ng nÐt chÝnh trong sù nghiÖp th¬ v¨n cña Xu©n DiÖu Xu©n DiÖu lµ mét t¸c gia lín, mét tµi n¨ng nhiÒu mÆt trong nÒn v¨n häc ViÖt Nam. Nh−ng nãi ®Õn Xu©n DiÖu, tr−íc hÕt ph¶i nãi ®Õn mét nhµ th¬. Sù nghiÖp s¸ng t¸c th¬ cña Xu©n DiÖu chia lµm hai giai ®o¹n: tr−íc vµ sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945. a. Tr−íc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945: Xu©n DiÖu ®−îc xem lµ nhµ th¬ l·ng m¹n tiªu biÓu cña phong trµo Th¬ míi. Trong th¬, Xu©n DiÖu béc lé hai t©m tr¹ng tr¸i ng−îc: yªu ®êi, tha thiÕt víi cuéc sèng nh−ng hoµi nghi, ch¸n n¶n, c« ®¬n. Dï ë tr¹ng th¸i c¶m xóc nµo, Xu©n DiÖu còng thÓ hiÖn c¸i t«i c¸ nh©n cña m×nh hÕt søc m·nh liÖt. Xu©n DiÖu rÊt næi tiÕng ë m¶ng th¬ t×nh yªu. T¸c phÈm cã: Th¬ th¬, Göi h−¬ng cho giã. b. Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945: Xu©n DiÖu hoµ m×nh vµo cuéc sèng míi, nhiÖt thµnh ®em nghÖ thuËt phôc vô C¸ch m¹ng. Th¬ «ng cã nh÷ng thay ®æi vÒ ®Ò tµi, c¶m høng, chÊt liÖu, ng«n tõ vµ c¸ch biÓu hiÖn. ¤ng b¸m s¸t ®êi sèng, viÕt nhiÒu vÒ c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n−íc vµ ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhµ. Nh÷ng tËp th¬ chÝnh: Mòi Cµ Mau - CÇm tay, Mét khèi hång, Hai ®ît sãng... Bªn c¹nh s¸ng t¸c th¬, Xu©n DiÖu cßn viÕt v¨n xu«i, nghiªn cøu, phª b×nh v¨n häc vµ dÞch thuËt. PhÊn th«ng vµng vµ Tr−êng ca lµ hai tËp v¨n xu«i ®Æc s¾c cña «ng. Xu©n DiÖu ®Ó l¹i nh÷ng tËp tiÓu luËn phª b×nh cã gi¸ trÞ: TiÕng th¬, Phª b×nh giíi thiÖu th¬, Dao cã mµi míi s¾c... L−u ý c©u 1: - ThÝ sinh chØ nªu v¾n t¾t c¸c ý ®· häc trong s¸ch gi¸o khoa, kh«ng cÇn trÝch dÉn t¸c phÈm; cã thÓ kh«ng nªu hai tËp Th¬ th¬ vµ Göi h−¬ng cho giã, v× s¸ch gi¸o khoa kh«ng ®Ò cËp ®Õn. - Néi dung cña ý 2 cã thÓ ®−a vµo ý 1, nh−ng ph¶i tr×nh bµy hîp lÝ. Ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña t×nh ng−êi vµ niÒm hi väng vµo cuéc sèng ë c¸c nh©n vËt: Trµng, ng−êi vî nhÆt, bµ cô Tø trong truyÖn ng¾n Vî nhÆt (Kim L©n). Giíi thiÖu chung - Kim L©n tõng s¸ng t¸c tr−íc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, nh−ng chØ sau 1945, «ng míi thùc sù cã vÞ trÝ trong nÒn v¨n häc ViÖt Nam. ¤ng viÕt kh«ng nhiÒu, nh−ng ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ vÒ ®Ò tµi n«ng th«n. - Vî nhÆt cña Kim L©n (in trong tËp Con chã xÊu xÝ -1962) lµ t¸c phÈm ®Æc s¾c viÕt vÒ n¹n ®ãi khñng khiÕp n¨m Êt DËu. Trªn c¸i nÒn t¨m tèi Êy, nhµ v¨n ®· miªu t¶ c¶nh ngé cña nh÷ng con ng−êi nghÌo khæ ë xãm ngô c− víi c¸i nh×n nh©n hËu, ph¸t hiÖn ë hä vÎ ®Ñp cña t×nh ng−êi vµ niÒm hi väng vµo cuéc sèng. Ph©n tÝch cô thÓ Vî nhÆt t¸i hiÖn mét bøc tranh cuéc sèng rÊt bi th¶m. N¹n ®ãi hoµnh hµnh d÷ déi. Ng−êi chÕt nh− ng¶ r¹. Ng−êi sèng th× lay l¾t bªn bê vùc th¼m. ThÕ nh−ng, qua c¸c nh©n vËt chÝnh trong t¸c phÈm, t¸c gi¶ l¹i cho ta thÊy r»ng: ngay trong hoµn c¶nh khèn cïng, nh÷ng con ng−êi nµy vÉn kh«ng mÊt ®i nh÷ng nÐt ®Ñp vèn cã cña hä. a. Trµng - Th¸i ®é cña Trµng ®èi víi ng−êi ®µn bµ xa l¹ ®ãi r¸ch lµ biÓu hiÖn cña t×nh ng−êi ®Ñp ®Ï trong mét hoµn c¶nh ®ãi nghÌo, cïng quÉn: c−u mang ng−êi cïng c¶nh ngé (chi tiÕt Trµng mêi ng−êi ®µn bµ mét b÷a b¸nh ®óc råi chÊp nhËn viÖc chÞ ta theo m×nh vÒ nhµ dï c¶m thÊy h¬i "chîn"); n¶y sinh nh÷ng t×nh c¶m míi mÎ, nh÷ng c¶m 1 Điểm 2,0

0,75

0,75

2

0,5

II 1

5,0 0,5 0,5

2

4,5

0,75

Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn

gi¸c l¹ lïng (c¸c chi tiÕt: trªn ®−êng vÒ, Trµng ®· nhËn thÊy t×nh nghÜa ®èi víi ng−êi ®µn bµ ®i bªn, bèi rèi tr−íc nçi buån cña chÞ ta...). - Sau t×nh huèng nhÆt vî, niÒm hi väng vµo cuéc sèng ®· thÓ hiÖn râ rÖt ë Trµng: vui s−íng tr−íc h¹nh phóc bÊt ngê (ph©n tÝch ý nghÜa chi tiÕt mua dÇu ®Ó th¾p, ý nghÜa nh÷ng c¸i c−êi cña Trµng: bËt c−êi, c−êi t−¬i...); g¾n bã h¬n víi gia ®×nh, nghÜ vÒ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n (thÊm thÝa c¶m ®éng, vui s−íng phÊn chÊn, thÊy m×nh nªn ng−êi vµ nhËn ra bæn phËn ph¶i lo l¾ng cho vî con sau nµy...); nghÜ tíi sù ®æi thay cña cuéc sèng dï ch−a ý thøc ®Çy ®ñ (tho¸ng trong ®Çu ãc Trµng h×nh ¶nh ®oµn ng−êi ®ãi kÐo nhau ®i trªn ®ª víi l¸ cê ®á phÊp phíi...). b. Ng−êi vî nhÆt - T×nh c¶nh khèn khæ ®· kh«ng lµm mÊt ®i t×nh ng−êi ë nh©n vËt nµy. Lóc ®Çu c¸i ®ãi lµm chÞ tiÒu tuþ c¶ h×nh hµi, kh«ng gi÷ ®−îc c¶ sù e dÌ vèn cã cña ng−êi phô n÷. Nh−ng tõ khi theo Trµng, chÞ thay ®æi h¼n: kh«ng cßn "chao ch¸t, cháng lán" mµ trë thµnh ng−êi "hiÒn hËu, ®óng mùc" (lµm s¸ng tá b»ng viÖc ph©n tÝch mét sè chi tiÕt tiªu biÓu). Thiªn chøc, bæn phËn lµm vî ë chÞ ®· ®−îc ®¸nh thøc (vÊn v−¬ng nh÷ng t×nh c¶m míi mÎ; c− xö víi Trµng méc m¹c, ch©n t×nh; m¾ng yªu khi Trµng khoe chai dÇu võa mua...). - Sù trçi dËy cña niÒm hi väng: nhen nhãm, vun ®¾p tæ Êm h¹nh phóc (cïng mÑ chång s¾p xÕp, dän dÑp nhµ cöa...); tho¸ng nghÜ tíi mét sù thay ®æi (nh¾c chuyÖn ë m¹n Th¸i Nguyªn, B¾c Giang, ng−êi ta kh«ng chÞu ®ãng thuÕ, cßn ph¸ kho thãc cña NhËt chia cho ng−êi ®ãi...). c. Bµ cô Tø - Nh©n vËt nµy cho thÊy râ nhÊt vÎ ®Ñp cña t×nh ng−êi trong t¸c phÈm Vî nhÆt. VÎ ®Ñp ®ã ®−îc thÓ hiÖn qua th¸i ®é, t×nh c¶m cña bµ cô Tø ®èi víi con trai vµ con d©u. Víi Trµng, bµ c¶m thÊy tñi v× lµm mÑ mµ kh«ng gióp g× ®−îc cho con, ®Ó con ph¶i "nhÆt" vî trong c¶nh tóng ®ãi. Trong t©m tr¹ng cña bµ, sù ng¹c nhiªn, buån, vui, lo ©u...lÉn lén. TÊt c¶ ®Òu xuÊt ph¸t tõ lßng th−¬ng con (ph©n tÝch mét sè chi tiÕt tiªu biÓu). Víi ng−êi con d©u, bµ kh«ng hÒ rÎ róng, mµ ng−îc l¹i, tá ra gÇn gòi, ch©n t×nh, xo¸ ®i mÆc c¶m ë chÞ (chó ý nh÷ng c©u nãi chan chøa yªu th−¬ng cña bµ: "õ, th«i th× c¸c con ®· ph¶i duyªn ph¶i kiÕp víi nhau, u còng mõng lßng"; "Cèt sao chóng mµy hoµ thuËn lµ u mõng råi"; "Chóng mµy lÊy nhau lóc nµy, u th−¬ng qu¸..."). - Ng−êi mÑ gÇn ®Êt xa trêi l¹i lµ ng−êi béc lé niÒm hi väng m·nh liÖt vµo cuéc sèng. Bµ ®éng viªn c¸c con b»ng kinh nghiÖm sèng, b»ng triÕt lÝ d©n gian (Ai giµu ba hä, ai khã ba ®êi...); h−íng tíi ¸nh s¸ng (vui khi thÊy Trµng th¾p lªn ngän ®Ìn trong c¨n nhµ...); thu xÕp l¹i nhµ cöa cho quang quÎ, nÒ nÕp víi ý nghÜ ®êi sÏ kh¸c ®i, lµm ¨n cã c¬ khÊm kh¸ lªn; bµn ®Þnh vÒ t−¬ng lai, kh¬i dËy trong con c¸i mét niÒm tin (nghÜ tíi viÖc kiÕm tiÒn mua ®«i gµ cho nã sinh s«i n¶y në, hi väng vÒ ®êi con ch¸u m×nh råi sÏ s¸ng sña h¬n...). d. KÕt luËn - Ba nh©n vËt trong t¸c phÈm Vî nhÆt ®−îc Kim L©n miªu t¶ rÊt sinh ®éng. Ngo¹i h×nh, hµnh ®éng, lêi nãi, nhÊt lµ diÔn biÕn néi t©m cña nh©n vËt d−íi sù t¸c ®éng cña mét t×nh huèng ®Æc biÖt ®−îc kh¾c ho¹ râ nÐt. ChÝnh v× thÕ, nh÷ng ®iÒu t¸c gi¶ muèn kh¼ng ®Þnh ë c¸c nh©n vËt cµng trë nªn næi bËt. - Miªu t¶ n¹n ®ãi, Kim L©n kh«ng chØ t¸i hiÖn bøc tranh thª l−¬ng cña cuéc sèng, mµ cßn ph¸t hiÖn ®−îc nh÷ng phÈm chÊt cao quÝ cña con ng−êi trong c¶nh ngé bi th¶m. Qua ®ã, nhµ v¨n béc lé c¸i nh×n hiÖn thùc s¾c s¶o vµ t×nh c¶m nh©n ®¹o s©u s¾c. L−u ý c©u 2: ThÝ sinh cã thÓ lµm bµi theo tr×nh tù ph©n tÝch c¸c nh©n vËt nh− ®¸p ¸n, hoÆc nªu tõng luËn ®iÓm vµ lÇn l−ît ph©n tÝch c¸c nh©n vËt ®Ó lµm s¸ng tá, miÔn sao ®¶m b¶o ®−îc tÝnh chØnh thÓ cña bµi v¨n.

0,75

0, 5

0,5

0,75

0,75

0,5

2

Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn

III 1

B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ trong bµi KÝnh göi cô NguyÔn Du cña Tè H÷u: "TiÕng th¬ ai ®éng ®Êt trêi...Khóc vui xin l¹i so d©y cïng ng−êi !" Giíi thiÖu chung - Tè H÷u viÕt bµi th¬ KÝnh göi cô NguyÔn Du vµo th¸ng 11-1965, nh©n dÞp «ng cã chuyÕn c«ng t¸c vµo tuyÕn löa khu Bèn, qua huyÖn Nghi Xu©n, quª h−¬ng NguyÔn Du. §−îc viÕt ra trong thêi ®iÓm c¶ d©n téc kØ niÖm 200 n¨m n¨m sinh NguyÔn Du, bµi th¬ lµ tiÕng nãi tri ©m s©u s¾c cña nhµ th¬ nay víi ®¹i thi hµo trong qu¸ khø. - §o¹n trÝch thuéc phÇn cuèi cña bµi th¬. ë khæ th¬ nµy, Tè H÷u ®· cã nh÷ng ®¸nh gi¸ rÊt cao ®èi víi sù nghiÖp v¨n häc cña NguyÔn Du b»ng nh÷ng t×nh c¶m ng−ìng mé, tr©n träng, ngîi ca. B×nh gi¶ng ®o¹n th¬

3,00 0,5 0,5

2

2,5 0,75

a. Hai c©u më ®o¹n: t«n vinh tiÕng th¬ NguyÔn Du ë møc cao nhÊt. TiÕng th¬ Êy ®éng c¶ ®Êt trêi, lµ lêi non n−íc bÊt tö cïng thêi gian. - Cã thÓ hiÓu tõ "®éng" theo hai nghÜa: lµm xóc ®éng hoÆc lµm vang väng. C¸ch hiÓu nµo còng ®Òu cho thÊy th¬ NguyÔn Du cã søc t¸c ®éng v« cïng m¹nh mÏ. - ë c©u thø hai, khi xem tiÕng th¬ NguyÔn Du lµ lêi non n−íc väng vÒ, Tè H÷u ®· vÜnh cöu ho¸ t¸c phÈm cña NguyÔn Du b»ng c¸ch ®ång nhÊt tiÕng nãi cña mét nhµ th¬ víi tiÕng nãi cña d©n téc. Sù nhÊn m¹nh b»ng lèi so s¸nh thËm x−ng nh»m lµm næi bËt ý: tiÕng th¬ NguyÔn Du lµ sù kÕt tinh t©m hån d©n téc, vµ ng−îc l¹i, t©m hån d©n téc qua tiÕng th¬ NguyÔn Du mµ väng ®Õn mu«n ®êi. Chó ý nh÷ng ®¹i l−îng lín vÒ kh«ng gian vµ thêi gian: ®Êt trêi, non n−íc, ngµn thu...®−îc dïng ®Ó kh¼ng ®Þnh tÇm vãc lín lao cña di s¶n v¨n häc mµ NguyÔn Du ®Ó l¹i. b. Hai c©u tiÕp: kh¼ng ®Þnh sù tr−êng tån cña t¸c phÈm NguyÔn Du vµ c¾t nghÜa nguyªn nh©n cña sù tr−êng tån Êy. - "Ngh×n n¨m sau" NguyÔn Du vÉn cßn ®−îc nhí tíi, bëi víi t×nh yªu th−¬ng con ng−êi bao la th× ë thêi nµo, «ng còng nhËn ®−îc sù ®ång c¶m s©u s¾c. - Chó ý hµm nghÜa phong phó cña hai ch÷ "tiÕng th−¬ng" vµ viÖc ®−a h×nh ¶nh "tiÕng mÑ ru" lµm ®èi t−îng so s¸nh nh»m nhÊn m¹nh sù thiªng liªng mµ gÇn gòi cña tiÕng th¬ NguyÔn Du víi mäi thêi ®¹i. c. Hai c©u cuèi: kh¼ng ®Þnh NguyÔn Du vÉn sèng cïng nh©n d©n, ®Êt n−íc h«m nay. Trong hai c©u th¬ nµy, ®¹i tõ Ng−êi ®−îc sö dông hai lÇn, biÓu lé sù t«n kÝnh, tr©n träng vµ sù tri ©m cña t¸c gi¶ ®èi víi NguyÔn Du. Tè H÷u xóc ®éng mêi gäi Ng−êi x−a trë vÒ cuéc sèng hiÖn t¹i ®Ó cïng hoµ tÊu "khóc vui" víi con ch¸u h«m nay. NguyÔn Du vÉn lu«n song hµnh víi chóng ta trªn mçi b−íc ®−êng. §©y lµ mét c¸ch thÓ hiÖn niÒm tù hµo cña t¸c gi¶ vÒ thêi ®¹i míi. d. KÕt luËn - Néi dung: N»m trong m¹ch c¶m høng chung cña c¶ bµi, ®o¹n th¬ lµ sù ngîi ca cao nhÊt cña Tè H÷u dµnh cho nh÷ng gi¸ trÞ v¨n häc cña ®¹i thi hµo NguyÔn Du. - NghÖ thuËt: C©u th¬ lôc b¸t víi ©m ®iÖu ngät ngµo, tha thiÕt (nhê c¸ch sö dông nh÷ng tõ h« gäi, nh÷ng ®¹i tõ nh©n x−ng...); dïng nh÷ng ®¹i l−îng lín vÒ kh«ng gian vµ thêi gian ®Ó ®¸nh gi¸ tÇm vãc di s¶n v¨n häc cña NguyÔn Du; nghÖ thuËt so s¸nh giµu tÝnh biÓu c¶m... L−u ý c©u 3: ThÝ sinh cã thÓ bè côc bµi lµm theo c¸ch kh¸c, nh−ng ph¶i ®¶m b¶o kiÕn thøc vµ thÓ hiÖn ®−îc n¨ng lùc c¶m thô, b×nh gi¶ng th¬. L−u ý chung toµn bµi: - ChØ cho ®iÓm tèi ®a trong tr−êng hîp thÝ sinh kh«ng nh÷ng nãi ®ñ ý cÇn thiÕt mµ cßn biÕt c¸ch tæ chøc bµi v¨n, diÔn ®¹t l−u lo¸t, ®óng v¨n ph¹m, kh«ng sai chÝnh t¶. - Cã thÓ chÊp nhËn c¸ch s¾p xÕp ý kh«ng hoµn toµn gièng ®¸p ¸n, miÔn lµ ®¶m b¶o tÝnh l«gÝc; chÊp nhËn nh÷ng ý ngoµi ®¸p ¸n, nh−ng ph¶i cã c¬ së khoa häc, hîp lÝ. KhuyÕn khÝch nh÷ng kiÕn gi¶i riªng thùc sù cã ý nghÜa, liªn quan trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò.

0,75

0,5

0,5

3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: VĂN, khối D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu I (2 điểm) Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Nêu những đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm đó (đoạn trích được học). Câu II (5 điểm) Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Anh (chị) cảm nhận được gì về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng này? PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn câu III.a hoặc câu III.b Câu III.a. Theo chương trình THPT không phân ban (3 điểm) Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành. Nhận xét ngắn gọn về nghệ thuật miêu tả cây xà nu của nhà văn. Câu III.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (3 điểm) Trình bày cảm nghĩ về bi kịch của nhân vật Vũ Như Tô trong vở kịch Vũ Như Tô (đoạn trích được học) của Nguyễn Huy Tưởng. ............................Hết............................. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh........................................................số báo danh............................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Câu I Ý 1

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: VĂN, khối D (Đáp án - Thang điểm có 03 trang)

2

II 1

2

Nội dung Điểm Trình bày hoàn cảnh ra đời và những đặc sắc nghệ thuật bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu 2,0 Hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc (1,0 điểm) - Việt Bắc là tác phẩm xuất sắc của Tố Hữu nói riêng và thơ Việt Nam hiện đại nói chung. 0,5 Bài thơ được sáng tác vào tháng 10 năm 1954. Đây là thời điểm các cơ quan Trung ương của Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở về thủ đô Hà Nội, sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp đã kết thúc vẻ vang với chiến thắng Điện Biên Phủ và hòa bình được lập lại ở miền Bắc. - Nhân sự kiện có ý nghĩa lịch sử này, Tố Hữu viết bài thơ để ôn lại một thời kháng chiến 0,5 gian khổ mà hào hùng, thể hiện nghĩa tình sâu nặng của những người con kháng chiến đối với nhân dân Việt Bắc, với quê hương Cách mạng. Những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Việt Bắc (1,0 điểm) Bài thơ Việt Bắc (đoạn trích được học) có nghệ thuật đậm đà tính dân tộc: - Thể thơ lục bát là thể thơ quen thuộc của dân tộc đã được sử dụng thành công. 0,5 - Kết cấu đối đáp thường thấy trong ca dao, dân ca truyền thống được dùng một cách sáng tạo để diễn tả nội dung tình cảm phong phú về quê hương, con người, Tổ quốc và Cách mạng. - Cặp đại từ nhân xưng mình - ta với sự biến hóa linh hoạt và những sắc thái ngữ nghĩa - 0,5 biểu cảm phong phú vốn có của nó được khai thác rất hiệu quả. - Những biện pháp tu từ (so sánh, ẩn dụ, tượng trưng...) quen thuộc với cách cảm, cách nghĩ của quần chúng được dùng nhuần nhuyễn. Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Nêu cảm nhận về vẻ 5,0 đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng này Giới thiệu tác giả, tác phẩm (0,5 điểm) - Xuân Quỳnh (1942 - 1988) là một nhà thơ nữ xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. 0,5 Thơ Xuân Quỳnh thể hiện một trái tim phụ nữ hồn hậu, chân thành, khao khát tình yêu, biết nâng niu hạnh phúc đời thường bình dị. - Sóng (in trong tập Hoa dọc chiến hào) được sáng tác năm 1967, tiêu biểu về nhiều mặt cho hồn thơ Xuân Quỳnh. Phân tích hình tượng sóng (3,0 điểm) - Sóng là hình tượng trung tâm của bài thơ và là một hình tượng ẩn dụ. Cùng với hình 0,5 tượng em (hai hình tượng này song hành suốt tác phẩm), sóng thể hiện những trạng thái, quy luật riêng của tình yêu cùng vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ rất truyền thống mà rất hiện đại. - Sóng có nhiều đối cực như tình yêu có nhiều cung bậc, trạng thái và như tâm hồn người 0,5 phụ nữ có những mặt mâu thuẫn mà thống nhất (Phân tích hai câu đầu với kết cấu đối lập song hành và với việc đặt các từ dịu êm, lặng lẽ ở cuối câu tạo điểm nhấn). - Hành trình của sóng tìm tới biển khơi như hành trình của tình yêu hướng về cái vô biên, 0,5 tuyệt đích, như tâm hồn người phụ nữ không chịu chấp nhận sự chật hẹp, tù túng (Phân tích hai câu sau của khổ 1 với kiểu nói nhấn mạnh như không hiểu nổi, tìm ra tận...). - Điểm khởi đầu bí ẩn của sóng giống điểm khởi đầu và sự mầu nhiệm, khó nắm bắt của 0,5 tình yêu (Phân tích các khổ 3, 4 của bài thơ với điệp từ nghĩ và sự xuất hiện của nhiều câu hỏi...). - Sóng luôn vận động như tình yêu gắn liền với những khát khao, trăn trở không yên, như 0,5 người phụ nữ khi yêu luôn da diết nhớ nhung, cồn cào ước vọng về một tình yêu vững bền, chung thủy (Phân tích các khổ 5, 6, 7, 8 của bài thơ với lối sử dụng điệp từ, điệp ngữ, điệp cú pháp; với hiệu quả của hình thức đối lập trên - dưới, thức - ngủ, bắc - nam, xuôi ngược...; với kiểu giãi bày tình cảm bộc trực như Lòng em nhớ đến anh/ Cả trong mơ còn 1/3

3

4

III.a 1

2

3

thức...). - Sóng là hiện tượng thiên nhiên vĩnh cửu như tình yêu là khát vọng muôn đời của con người, trước hết là người phụ nữ (nhân vật trữ tình) muốn dâng hiến cả cuộc đời cho một tình yêu đích thực (Phân tích khổ cuối của bài thơ với ý nghĩ và cách nói rất táo bạo của một người con gái hiện đại: Làm sao được tan ra...). Nêu cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua hình tượng sóng (1,0 điểm) - Trước hết, hình tượng sóng cho ta thấy được những nét đẹp truyền thống của người phụ nữ trong tình yêu: thật đằm thắm, dịu dàng, thật hồn hậu dễ thương, thật chung thủy. - Hình tượng sóng cũng thể hiện được nét đẹp hiện đại của người phụ nữ trong tình yêu: táo bạo, mãnh liệt, dám vượt qua mọi trở ngại để giữ gìn hạnh phúc, dù có phấp phỏng trước cái vô tận của thời gian, nhưng vẫn vững tin vào sức mạnh của tình yêu. Kết luận (0,5 điểm) - Sóng là bài thơ tình thuộc loại hay nhất của Xuân Quỳnh nói riêng và thơ Việt Nam hiện đại nói chung. - Riêng việc sử dụng hình tượng sóng làm ẩn dụ thì không mới, nhưng những tâm sự về tình yêu cùng cách khai thác sức chứa của ẩn dụ này lại có những nét thực sự mới mẻ. Xuân Quỳnh quả đã tìm được một hình tượng thơ đẹp để giãi bày tình yêu dịu dàng mà mãnh liệt, gần gũi, riêng tư mà rộng mở, phóng khoáng của người phụ nữ. Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành. Nhận xét về nghệ thuật miêu tả cây xà nu Giới thiệu chung (0,5 điểm) - Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc) gắn bó với Tây Nguyên suốt hai cuộc kháng chiến và có nhiều tác phẩm thành công về mảnh đất, con người nơi này. - Truyện ngắn Rừng xà nu ra đời năm 1965, khi đế quốc Mĩ bắt đầu đổ quân ào ạt vào miền Nam, là câu chuyện về cuộc nổi dậy của dân làng Xô Man. - Cây xà nu là một hình tượng nổi bật và xuyên suốt tác phẩm. Phân tích hình tượng cây xà nu (1,5 điểm) a. Cây xà nu gắn bó với cuộc sống con người Tây Nguyên - Cây xà nu hiện lên trong tác phẩm trước hết như một loài cây đặc thù, tiêu biểu của miền đất Tây Nguyên. Qua hình tượng cây xà nu, nhà văn đã tạo dựng được một bối cảnh hùng vĩ và hoang dã đậm màu sắc Tây Nguyên cho câu chuyện. - Cây xà nu gần gũi với đời sống của người dân Xô Man, là chứng nhân của những sự kiện quan trọng xảy ra với họ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ trường kì. b. Cây xà nu tượng trưng cho phẩm chất và số phận con người Tây Nguyên trong chiến tranh Cách mạng - Thương tích mà rừng xà nu phải gánh chịu do đại bác của kẻ thù gợi nghĩ đến những mất mát, đau thương vô bờ mà đồng bào ta đã trải qua trong thời kỳ cách mạng miền Nam bị khủng bố ác liệt. - Sự tồn tại kỳ diệu của rừng xà nu qua những hành động hủy diệt, tàn phá thể hiện sự bất khuất, kiên cường, sự vươn lên mạnh mẽ của con người Tây Nguyên, của đồng bào miền Nam trong cuộc chiến đấu một mất một còn với kẻ thù. - Đặc tính “ham ánh sáng” của cây xà nu tượng trưng cho niềm khao khát tự do, lòng tin vào lý tưởng Cách mạng của người dân Tây Nguyên, của đồng bào miền Nam. - Khả năng sinh sôi mãnh liệt của cây xà nu cùng sự rộng lớn, bạt ngàn của rừng xà nu gợi nghĩ đến sự tiếp nối của nhiều thế hệ người dân Tây Nguyên đoàn kết bên nhau kháng chiến. Nhận xét về nghệ thuật miêu tả cây xà nu (0,5 điểm) - Kết hợp miêu tả bao quát lẫn cụ thể, khi dựng lên hình ảnh cả khu rừng, khi đặc tả cận cảnh một số cây. - Phối hợp cảm nhận của nhiều giác quan trong việc miêu tả những cây xà nu với vóc dáng đầy sức lực, tràn trề mùi nhựa thơm, ngời xanh dưới ánh nắng... - Miêu tả cây xà nu trong sự so sánh, đối chiếu thường xuyên với con người. Các hình thức nhân hóa, ẩn dụ, tượng trưng đều được vận dụng nhằm thể hiện sống động vẻ hùng vĩ, 2/3

0,5

0,5 0,5

0,5

3,0 0,5

0,5

1,0

0,5

khoáng đạt của thiên nhiên đồng thời gợi nhiều suy tưởng sâu xa về con người, về đời sống. - Giọng văn đầy biểu cảm với những cụm từ được lặp đi lặp lại gây cảm tưởng đoạn văn giống như một đoạn thơ trữ tình. 4 Kết luận (0,5 điểm) - Nguyễn Trung Thành đã khắc họa thành công hình tượng cây xà nu tiêu biểu cho vẻ đẹp hào hùng, đầy sức sống của thiên nhiên và con người Tây Nguyên. - Trong nghệ thuật miêu tả cây xà nu, chất thơ và chất sử thi hòa quyện nhuần nhuyễn, thể hiện rõ một phong cách văn xuôi vừa say mê, vừa trầm tư, vừa giỏi tạo hình, vừa giàu sức khái quát của Nguyễn Trung Thành. III.b Trình bày cảm nghĩ về bi kịch nhân vật Vũ Như Tô trong vở kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng 1 Giới thiệu chung (0,5 điểm) - Vũ Như Tô là vở kịch xuất sắc của Nguyễn Huy Tưởng và của nền kịch Việt Nam hiện đại. Tác phẩm được sáng tác năm 1941, dựa trên một sự kiện lịch sử xảy ra ở kinh thành Thăng Long vào thời Hậu Lê. - Trong đoạn trích được học, gây ấn tượng sâu sắc nhất là bi kịch của nhân vật Vũ Như Tô. 2 Trình bày cảm nghĩ về bi kịch nhân vật Vũ Như Tô (2,0 điểm) a. Những nét chính trong bi kịch của nhân vật Vũ Như Tô Bi kịch Vũ Như Tô là bi kịch của người nghệ sĩ có tài và có hoài bão lớn, nhưng không giải quyết được những mối quan hệ phức tạp giữa nghệ thuật và đời sống, đặc biệt là không giải quyết được thực sự đúng đắn vấn đề sáng tạo nghệ thuật cho ai và để làm gì: - Vũ Như Tô muốn xây một công trình kiến trúc vĩ đại, tuyệt mĩ, tô điểm cho non sông và mục đích đó là hết sức cao đẹp, xuất phát từ thiên chức của người nghệ sĩ, từ lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. - Nhưng trên thực tế, Cửu Trùng Đài xây trên tiền của, mồ hôi, xương máu của nhân dân và nếu được hoàn thành, nó cũng chỉ là nơi ăn chơi sa đọa của vua chúa. Vũ Như Tô đã sai lầm khi lợi dụng quyền lực của bạo chúa để thực hiện khát vọng nghệ thuật của mình, chỉ đứng trên lập trường nghệ sĩ nên trở thành kẻ đối nghịch với nhân dân. - Chính vì vậy, nhân dân căm hận bạo chúa, đồng thời cũng oán trách, nguyền rủa người kiến trúc sư và cuối cùng đã giết chết cả Lê Tương Dực lẫn Vũ Như Tô, đốt cháy Cửu Trùng Đài. b. Trình bày cảm nghĩ - Thương cảm người nghệ sĩ có tài, có tâm, đam mê nghệ thuật, khao khát sáng tạo, sẵn sàng hy sinh tất cả cho cái đẹp, nhưng xa rời thực tế mà phải trả giá đắt bằng sinh mệnh và cả công trình nghệ thuật của mình. - Không có cái đẹp tách rời cái chân, cái thiện. Tác phẩm nghệ thuật không thể chỉ mang cái đẹp thuần túy, mà phải có mục đích phục vụ nhân dân. Người nghệ sĩ phải có hoài bão lớn, có khát vọng sáng tạo những công trình vĩ đại cho muôn đời, nhưng cũng phải biết xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa khát vọng đó với điều kiện thực tế của cuộc sống, với đòi hỏi của muôn dân. - Xã hội phải biết tạo điều kiện sáng tạo cho các tài năng, vun đắp tài năng, quý trọng nâng niu những sản phẩm nghệ thuật đích thực. 3 Kết luận (0,5 điểm) Qua bi kịch của nhân vật Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng gợi những suy tư sâu sắc về mối quan hệ giữa người nghệ sĩ với hoạt động sáng tạo nghệ thuật và hiện thực đời sống của nhân dân. Lưu ý chung cho toàn bài - Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm trong trường hợp thí sinh không những nói đủ ý cần thiết, mà còn biết cách tổ chức bài văn, diễn đạt lưu loát, đúng văn phạm, không sai chính tả. - Có thể chấp nhận cách sắp xếp ý không hoàn toàn giống với đáp án, miễn là đảm bảo tính lôgic; chấp nhận những ý ngoài đáp án, nhưng phải có cơ sở khoa học, hợp lí. Khuyến khích những kiến giải riêng thực sự có ý nghĩa, liên quan trực tiếp đến vấn đề. -------------------- Hết -------------------3/3

0,5

3,0 0,5

1,0

1,0

0,5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VĂN, khối D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I. (2 điểm) Anh / chị hãy trình bày hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh. Câu II. (5 điểm) Tràng giang của Huy Cận là bài thơ mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Anh / chị hãy phân tích bài thơ Tràng giang để làm sáng tỏ nhận xét trên. TRÀNG GIANG Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài H.C Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, Con thuyền xuôi mái nước song song. Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả; Củi một cành khô lạc mấy dòng. Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu, Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. Nắng xuống, trời lên sâu chót vót; Sông dài, trời rộng, bến cô liêu. Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng, Mênh mông không một chuyến đò ngang. Không cầu gợi chút niềm thân mật, Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa. Lòng quê dợn dợn vời con nước, Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. (Văn học 11, Tập một, NXB Giáo dục, tái bản 2005, tr. 143) PHẦN TỰ CHỌN (Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai câu: III.a hoặc III.b) Câu III.a. Theo chương trình THPT không phân ban (3 điểm) So sánh cách nhìn người nông dân của hai nhân vật Hoàng và Độ trong truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao. Câu III.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (3 điểm) Phân tích những nét đẹp trong suy nghĩ và ứng xử của nhân vật bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải (đoạn trích trong Ngữ văn 12, Sách giáo khoa thí điểm Ban KHXH và NV). ---------------------------Hết--------------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ……………..……………………… Số báo danh: ………………………….

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007

Câu Ý I 1.

2.

II 1.

2.

Môn: VĂN, khối D (Đáp án - Thang điểm có 04 trang) Nội dung Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh. Hoàn cảnh ra đời (1,0 điểm) - Ngày 19-8-1945, chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân. Ngày 26-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới Hà Nội. Người soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng chục vạn đồng bào, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. - Lúc này cũng là thời điểm bọn đế quốc, thực dân nấp sau quân Đồng minh vào tước khí giới quân đội Nhật, đang âm mưu chiếm lại nước ta. Thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là thuộc địa của Pháp bị Nhật xâm chiếm, nay Nhật đầu hàng nên Đông Dương phải thuộc quyền của Pháp. Mục đích sáng tác (1,0 điểm) - Chính thức tuyên bố trước quốc dân, trước thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. - Tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta suốt 80 năm qua và tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, xoá bỏ mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. - Khẳng định ý chí của cả dân tộc Việt Nam kiên quyết bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận để làm nổi bật vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Giới thiệu tác giả, tác phẩm (0,5 điểm) - Huy Cận là một nhà thơ xuất sắc trong phong trào Thơ mới. - Tràng giang (sáng tác năm 1939, in trong tập Lửa thiêng) là bài thơ nổi tiếng và tiêu biểu nhất của Huy Cận trước Cách mạng tháng Tám. Tràng giang mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Phân tích bài thơ (3,0 điểm) a. Khổ thơ 1 - Nhan đề và lời đề từ đã gợi lên phần nào cảm xúc chủ đạo của bài thơ: bâng khuâng trước vũ trụ mênh mông. - Bài thơ mở đầu với dòng sông ngoại cảnh cũng là dòng sông tâm hồn, nỗi buồn trải ra cùng lớp lớp sóng. Khác với trường giang hùng vĩ, cuồn cuộn của Lý Bạch, Đỗ Phủ, tràng giang của Huy Cận lặng lờ (sóng gợn, thuyền xuôi mái), nhuốm nỗi chia li (thuyền về nước lại, sầu trăm ngả). Củi một cành khô lạc mấy dòng là hình ảnh đời thực, gửi gắm ưu tư của tác giả về thân phận con người. b. Khổ thơ 2 - Trước thiên nhiên rộng lớn ấy, nhà thơ mong tìm những nơi chốn tụ họp của con người (làng, chợ, bến) nhưng càng thấy hoang vắng, trơ trọi. Huy Cận đã học từ câu thơ dịch Chinh phụ ngâm (Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò), nhưng thêm một từ láy (Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu) khiến cảnh vật càng quạnh quẽ. Câu thơ Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều 1/4

Điểm 2,0

1,0

1,0

5,0

0,5

0,75

0,75

Câu Ý

3.

4.

Nội dung nói đến âm thanh mà lại làm nổi bật cái vắng lặng. (Lưu ý: có thể chấp nhận cả 2 cách hiểu: có và không có tiếng vãn chợ chiều). - Nếu khổ 1 triển khai chiều rộng, chiều dài thì khổ 2 mở thêm vào chiều cao. Những cấu trúc đăng đối nắng xuống trời lên, sông dài trời rộng nhấn mạnh ấn tượng không gian được mở ra ở cả ba chiều. Kết hợp độc đáo sâu chót vót gợi cái thăm thẳm của vũ trụ. Lời đề từ được nhắc lại ở đây, tô đậm nỗi cô liêu. c. Khổ thơ 3 - Khổ thứ 3 thể hiện rõ bút pháp tả cảnh ngụ tình với những hình ảnh vừa gần gũi thân quen vừa giàu sức gợi. Những cánh bèo phiêu dạt giữa lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng phải chăng cũng là hình ảnh những kiếp người lênh đênh vô định. - Nhà thơ mong tìm một sự giao cảm, gắn bó nhưng trước mắt chỉ là không gian mênh mông, không một chuyến đò, không một cây cầu kết nối. Con người cảm thấy bơ vơ, cô độc giữa một cõi đời không chút niềm thân mật. d. Khổ thơ 4 - Nỗi cô đơn càng thấm thía lúc hoàng hôn. Được gợi từ câu dịch thơ Đỗ Phủ (Mặt đất mây đùn cửa ải xa), Huy Cận đã sáng tạo nên hình ảnh một hoàng hôn hùng vĩ Lớp lớp mây cao đùn núi bạc. Cánh chim quen thuộc trong thơ ca về hoàng hôn đến Huy Cận cũng mang nét mới lạ: cái hữu hình của cánh chim nhỏ nghiêng xuống làm hiện lên cái vô hình của bóng chiều trĩu nặng; cánh chim giữa trời rộng gợi “cái tôi” cô đơn, rợn ngợp trước vũ trụ, trước cuộc đời. - Huy Cận đã liên tưởng đến Thôi Hiệu khi viết hai câu cuối. Khói sóng trên sông làm Thôi Hiệu buồn, còn Huy Cận thì không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà, nỗi nhớ đã luôn da diết trong lòng tác giả. Vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại của bài thơ (1 điểm) a. Đề tài, cảm hứng: - Tràng giang mang nỗi sầu từ vạn cổ của con người bé nhỏ, hữu hạn trước thời gian, không gian vô hạn, vô cùng. - Tràng giang đồng thời thể hiện “nỗi buồn thế hệ” của một “cái tôi” Thơ mới thời mất nước “chưa tìm thấy lối ra”. b. Chất liệu thi ca: - Ở Tràng giang, ta bắt gặp nhiều hình ảnh quen thuộc trong thơ cổ (tràng giang, bờ bãi đìu hiu, cánh chim trong bóng chiều…), nhiều hình ảnh, tứ thơ được gợi từ thơ cổ. - Mặt khác, Tràng giang cũng không thiếu những hình ảnh, âm thanh chân thực của đời thường, không ước lệ (củi khô, tiếng vãn chợ chiều, bèo dạt…). c. Thể loại và bút pháp: - Tràng giang mang đậm phong vị cổ điển qua việc vận dụng nhuần nhuyễn thể thơ 7 chữ với cách ngắt nhịp, gieo vần, cấu trúc đăng đối; bút pháp tả cảnh ngụ tình, gợi hơn là tả …; những từ Hán Việt cổ kính (tràng giang, cô liêu…). - Song, Tràng giang lại cũng rất mới qua xu hướng giãi bày trực tiếp “cái tôi” trữ tình (buồn điệp điệp, sầu trăm ngả, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà…), qua những từ ngữ sáng tạo mang dấu ấn xúc cảm cá nhân của tác giả (sâu chót vót, niềm thân mật, dợn dợn…) Kết luận (0,5 điểm) - Tràng giang của Huy Cận không chỉ là một bức phong cảnh mà còn là “một bài thơ về 2/4

Điểm

0,75

0,75

1,0

0,5

Câu Ý

III.a 1.

2.

3.

III.b 1.

Nội dung tâm hồn”. Bài thơ thể hiện nỗi buồn cô đơn trước vũ trụ, trước cuộc đời. - Từ đề tài, cảm hứng, chất liệu đến giọng điệu, bút pháp, Tràng giang vừa mang phong vị thi ca cổ điển vừa mang chất hiện đại của Thơ mới. - Vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại cũng là một nét đặc trưng của phong cách Huy Cận. So sánh cách nhìn người nông dân của hai nhân vật Hoàng và Độ trong truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao. Giới thiệu chung (0,5 điểm) - Đôi mắt (1948) là một truyện ngắn xuất sắc của Nam Cao sau Cách mạng tháng Tám và được coi là một “tuyên ngôn nghệ thuật” của tác giả và những nhà văn cùng thế hệ với ông. - Trong tác phẩm, hai nhân vật văn sĩ Hoàng và Độ là hai tính cách trái ngược, thể hiện hai quan điểm đối lập nhau về nhiều phương diện, đặc biệt trong cách nhìn người nông dân. So sánh cách nhìn người nông dân của hai nhân vật Hoàng và Độ (2,0 điểm) a. Cách nhìn của Hoàng: - Hoàng có cái nhìn khinh miệt đầy định kiến đối với người nông dân. (Hoàng thấy họ đều ngu độn, lỗ mãng, ích kỉ, tham lam, bần tiện, còn những người làm công tác uỷ ban thì vừa ngố vừa nhặng xị…Hoàng cười gằn, nỗi khinh bỉ…phì cả ra ngoài… khi nói về họ). Cái nhìn của Hoàng phiến diện chỉ thấy hiện tượng mà không nhận ra bản chất (chỉ thấy cái ngố bên ngoài không hiểu cái nguyên cớ thật đẹp đẽ bên trong qua hành động vác tre đi ngăn quân thù của anh thanh niên…). - Hoàng không nhận thức được vai trò của người nông dân, mà chỉ tuyệt đối hoá vai trò của lãnh tụ, đối lập vĩ nhân và quần chúng. b. Cách nhìn của Độ: - Trước Cách mạng, giống như Hoàng, Độ cũng đã từng gần như thất vọng về người nông dân, thấy họ dốt nát, nheo nhếch, nhát sợ, nhịn nhục. Anh nghi ngờ “sức mạnh quần chúng”. - Sau Cách mạng, nhờ sống gắn bó với người nông dân, Độ ngày càng nhận thức đúng đắn và sâu sắc về họ. Anh thừa nhận người nông dân có những hạn chế, nhưng anh biết cảm thông, và hơn nữa, phát hiện ra bản chất cách mạng của họ (hát Tiến quân ca như người buồn ngủ cầu kinh, gọi lựu đạn là nựu đạn… nhưng đầy lòng yêu nước, làm cách mạng hăng hái…). Anh nhận thấy sự biến chuyển tích cực của người nông dân khi họ tham gia cuộc kháng chiến vì độc lập của dân tộc cũng là vì hạnh phúc, tự do của mình (trước giá có bị lính lệ ghẹo vợ… cũng đành im thin thít, mà nay xung phong can đảm lắm…) Kết luận (0,5 điểm) Qua Hoàng và Độ, Nam Cao đã phê phán cách nhìn cũ lệch lạc, phiến diện và khẳng định cách nhìn mới đúng đắn, toàn diện. Từ đó, nhà văn đã đặt ra vấn đề hết sức có ý nghĩa là vấn đề chỗ đứng, lập trường quan điểm của người cầm bút. Phân tích những nét đẹp trong suy nghĩ và ứng xử của nhân vật bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Giới thiệu chung (0,5 điểm) - Nguyễn Khải là một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu của văn học Việt Nam hiện đại. Ông đặc biệt sắc sảo trong phát hiện những vấn đề của cuộc sống đương đại, thể hiện con người thời đại, nhất là cách nghĩ, cuộc sống tinh thần của họ. 3/4

Điểm

3,0

0,5

1,0

1,0

0,5

3,0

0,5

Câu Ý

2.

3.

Nội dung - Trong truyện ngắn Một người Hà Nội (1990), qua nhân vật bà Hiền, Nguyễn Khải thể hiện cảm nhận về những giá trị bất biến của con người Hà Nội trong một xã hội đang diễn ra nhiều đổi thay. Những nét đẹp trong suy nghĩ và cách ứng xử của bà Hiền (2,0 điểm) a. Những nét đẹp trong suy nghĩ: - Trong công việc gia đình, nuôi dạy con cái cũng như trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước, cái chuẩn trong suy nghĩ của bà Hiền là lòng tự trọng (dạy con cái không sống tuỳ tiện, buông tuồng; đồng ý cho con đi chiến đấu vì không muốn nó sống bám vào sự hy sinh của bạn bè…). - Bà luôn tin vào vẻ đẹp trường tồn, bất diệt trong lối sống, cốt cách và bản sắc văn hoá Hà Nội (Mỗi thế hệ đều có thời vàng son của họ. Hà Nội thì không thế. Thời nào nó cũng đẹp, một vẻ đẹp riêng cho mỗi lứa tuổi). b. Những nét đẹp trong cách ứng xử: - Bà Hiền ứng xử có bản lĩnh trước những thay đổi diễn ra trong xã hội, luôn luôn dám là mình, thẳng thắn, chân thành đồng thời cũng khéo léo, thông minh. - Bà Hiền luôn giữ gìn những nét đặc trưng trong lối sống Hà Nội, biểu lộ phong thái lịch lãm, sang trọng của người Hà thành (cách trang trí phòng khách, những bữa ăn của gia đình bà đều toát lên vẻ cổ kính, quý phái và óc thẩm mĩ tinh tế của chủ nhân…). Kết luận (0,5 điểm) - Nhân vật bà Hiền gợi lên những vẻ đẹp và chiều sâu văn hoá của người Hà Nội. Nói như Nguyễn Khải, bà Hiền là “một hạt bụi vàng” của đất kinh kì. - Nhận xét về nghệ thuật xây dựng nhân vật: nhân vật được trần thuật từ điểm nhìn của nhân vật “tôi” (người kể chuyện) và qua những tình huống gặp gỡ với những nhân vật khác, qua nhiều thời đoạn của đất nước. - Hết -

Điểm

1,0

1,0

0,5

4/4


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:381
posted:10/16/2008
language:Dutch
pages:29