Docstoc

vietnamese

Document Sample
vietnamese Powered By Docstoc
					NHIEÄM VUÏ cuûa Uûy Ban Baûo Veä Gia

Cö An Toaøn Veà Chì Taïi Boston (BILSH) laø giöõ cho caùc gia ñình khoâng bò kyø thò vì sôn trong nhaø coù chaát chì. Thoâng thöôøng caùc chuû nhaø vaø caùc nhaân vieân ñòa oác trong thaønh phoá Boston khoâng cho caùc gia ñình coù con nhoû thueâ nhaø vì coù chaát chì trong nhaø. Nhieäm vuï phoái hôïp cuûa caùc cô quan nhö Uûy Ban Gia Cö Bình Ñaúng Boston, Uyû Ban Y Teá Coâng Coäng
nc. cts, I nne o nC
* Boston F air H ous i

UÛY BAN BAÛO VEÄ NHAØ CÖÛA AN TOAØN VEÀ CHÌ CUÛA BOSTON

TAÏO CAÙC COÄNG ÑOÀNG CÖ TRUÙ AN TOAØN VEÀ CHÌ

DO BOÄ PHAÙT TRIEÅN GIA CÖ VAØ ÑOÂ THÒ HOA KYØ TAØI TRÔÏ

Boston Fair Housing Commission One City Hall Plaza/Room 966 Boston, MA 02201

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

ission mm Co ng

od Development orho hb eig

Bos to

Boston P u blic He a

Boston, Boä Phaùt Trieån Coâng Ñoàng Cö Truù vaø Haõng Boston Connects, Inc. laø giaùo duïc cho ngöôøi thueâ AD SAFE CO M LE nhaø, chuû nhaø, vaø nhaân vieân ñòa oác, bieát veà caùc quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm cuûa hoï chieáu theo luaät bình ñaúng gia cö.

CREATING

on missi Com lth

Depart me nt o fN

Thaønh Phoá Boston Thomas M. Menino, Thò Tröôûng UÛy Ban Binh Ñaång Gia Cö Boston Victoria L. Williams, Giaùm Ñoác

NIITIIES N T ES MU MU

BÌNH ÑAÚNG GIA CÖ (FAIR HOUSING) NGHÓA LAØ GÌ?
Söï Bình Ñaúng Gia Cö (Fair Housing) nghóa laø taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù cô hoäi tieáp caän nhaø cöûa cö truù nhö nhau. Taïi Massachusetts, moïi söï phaân bieät kyø thò döïa treân neàn taûn tình traïng gia ñình, chuûng toäc, nguoàn goác quoác gia, maøu da, toân giaùo, söï taøn taät, phaùi tính, tình traïng hoân nhaân, khuynh höôùng tình duïc, nguoàn goác lôïI töùc, tuoåi taùc, vaø tình traïng quaân dòch ñeàu ñöôïc xem laø baát hôïp phaùp.

TOÂI PHAÛI HOÛI CÔ QUAN NAØO ÑEÅ GIUÙP CAÊN NHAØ CUÛA TOÂI GIA NHAÄP VAØO COÄNG ÑOÀNG AN TOAØN VEÀ CHÌ TAÏI BOSTON?
CHÖÔNG TRÌNH AN TOAØN VEÀ CHÌ TAÏI BOSTON cuûa Boä Phaùt Trieån Coäng Ñoàng Cö Truù (DND) trôï giuùp veà taøi chaùnh vaø kyõ thuaät ñeå giuùp cho sôû höõu chuû baát ñoäng saûn cho gia ñình töø 1-4 ngöôøi ñöôïc hôïp leä noäi trong Thaønh Phoá Boston. Nhöõng dòch vuï naøy goàm coù: •Caùc dòch vuï doø tìm chaát chì •Caáp tieàn vaø cho vay giöõ laïi tieàn vay 0% •Trôï giuùp quaûn trò vieäc xaây döïng Goïi cho DND taïi soá 617-635-0190 ñeå bieát theâm chi tieát, hay vaøo thaêm trang www.cityofboston.gov/dnd UÛY BAN Y TEÁ COÂNG COÄNG BOSTON (BPHC) ñeà nghò moät danh saùch nhöõng dòch vuï lieân quan ñeán vieäc an toaøn veà chaát chì cho treû em. Nhöõng dòch vuï naøy goàm coù: •Doø tìm chaát chì mieãn phí •Löôïng giaù mieãn phí veà moâi sinh cho caùc gia ñình coù con caùi bò beänh suyeãn •Thöû maùu tìm chaát chì •Theo doõi vaø ñieàu hôïp caùc dòch vuï veà y teá •Cung caáp gia cö taïm thôøi cho caùc gia ñình •Coá vaán cho gia ñình •Cung caáp lôùp hoïc mieãn phí laøm giaûm nguy cô chì cho chuû nhaø vaø nhaân vieân ñaïi dieän cuûa hoï Goïi cho BPHC taïi soá 617-534-5966 ñeå bieát theâm chi tieát, hoaëc vaøo thaêm trang maïng www.bphc.org

an toaøn cho gia ñình. Böôùc ñaàu tieân luoân luoân laø nhôø doø tìm xem coù chaát chì trong nhaø khoâng. Uûy Ban Y Teá Coâng Coäng Boston saün saøng cung caáp nhaân vieân doø tìm mieãn phí. Muoán bieát theâm chi tieát veà luaät chaát chì taïi MA lieân laïc vôùi: Boä Y Teá Coâng Coäng Massachusettes, Chöông Trình Ngaên Ngöøa Nhieãm Ñoäc Chì Cho Treû Em, (Massachusetts Department of Public Health, Childhood Lead Poisoning Prevention Program), soá ñieän thoaïi (800) 532-9571 hay (617) 284-8400.

TÖØ CHOÁI CUNG CAÁP GIA CÖ VÌ SÔN TRONG NHAØ COÙ CHAÁT CHÌ COÙ HÔÏP PHAÙP KHOÂNG?
Ñöôïc xem laø baát hôïp phaùp neáu ngöôøi cung caáp nhaø ôû kyø thò nhöõng gia ñình coù con nhoû döôùi saùu tuoåi hay treû em coù möùc ñoä chì trong maùu cao (EBL), ngay caû caên nhaø ñoù ñöôïc bieát laø sôn trong nhaø coù chaát chì.

LAØM SAO TOÂI BIEÁT ÑÖÔÏC NHAØ NAØO AN TOAØN VEÀ CHÌ HAY ÑEÅ COÙ DANH SAÙCH NHAØ ÔÛ AN TOAØN VEÀ CHÌ?
METROLIST laø teân goïi phoå thoâng cuûa Trung Taâm Cung Caáp Tin Töùc Gia Cö An Toaøn Cuûa Thaønh Phoá (Metropolitan Housing Opportunity Clearing Center). METROLIST laø dòch vuï cung caáp thoâng tin veà nhaø ôû khoâng caàn laáy heïn tröôùc, goàm coù caùc danh saùch nhaø ôû theo dieän trôï caáp gia cö, caùc caên hoä tö gia, vaø dòch vuï giôùi thieäu nhaø ôû. Ñeå ñöôïc giuùp ñôõ tìm caên hoä an toaøn veà chì hay ñeå neâu teân nhaø cuûa cuûa quyù vò an toaøn veà chì vaøo danh saùch Metrolist, haõy goïi soá (617) 635-3321.

NHÖÕNG ÑIEÀU GÌ KHAÙC BÒ LUAÄT BÌNH ÑAÚNG GIA CÖ NGAÊN CAÁM?
•Töø choái khoâng thöông thaûo ñeå baùn hay cho thueâ •Töø choái khoâng cung caáp dòch vuï ñòa oác •Töø choái khoâng cho tieáp caän kieám nhaø ôû •Kyø thò trong noäi dung quaûng caùo •Kyø thò veà thôøi gian hoaëc ñieàu kieän cho thueâ •Kyø thò trong vieäc cung caáp tieän ích hoaëc dòch vuï •Kyø thò khoâng cung caáp baûo hieåm (Redlining) •Kyø thò coâ laäp khoâng tieáp xuùc (Block busting) •Can thieäp vaøo vieäc haønh söû nhaân quyeàn cuûa con ngöôøi UÛY BAN BÌNH ÑAÚNG GIA CÖ BOSTON ñieàu tra theo doõi vaø cöôõng cheá vieäc thi haønh Luaät Bình Ñaúng Gia Cö. Chuùng toâi ñieàu tra xem xeùt nhöõng khieáu naïi cuûa daân chuùng nhöõng ai tin raèng hoï bò chaùnh thöùc töø choái cô hoäi cung caáp nhaø ôû taïi Boston vì naïn kyø thò. Chuùng toâi cuõng coù theå giaûi ñaùp nhöõng thaéc maéc cuûa quyù vò veà söï bình ñaúng gia cö vaø giôùi thieäu quyù vò ñeán nhöõng dòch vuï khaùc coù theå raát höõu ích. Gia ñình, caù nhaân vaø sôû höõu chuû taøi saûn coù theå goïi soá (617) 635-4408 hoaëc (617) 635-2541 TTY ñeå bieát theâm chi tieát, hay vaøo tham trang maïng www.cityofboston.gov/bfhc

CÔ HOÄI VIEÄC LAØM HUAÁN LUYEÄN AN TOAØN VEÀ CHÌ
Chöông Trình Huaán Luyeän Moâi Sinh An Toaøn taïi Haõng Boston Connects, Inc. cung caáp cho cö daân vieäc huaán luyeän, caáp baèng haønh ngheà vaø giaáy chöùng nhaän veà vieäc l giaûm thieåu chaát chì, an toaøn trong vieäc kieán töùc cö sôû, vaø nhöõng kyõ naêng veà moâi sinh khaùc. Nhöõng cö daân trong Vuøng Traùch Nhieäm (Empowerment Zone) ñöôïc öu tieân chieáu coá. Muoán bieát theâm tin töùc veà chöông trình naøy, vaø caùc cô hoäi huaán luyeän khaùc, vui loøng goïi 617-541-2675, hoaëc vaøo thaêm trang maïng cuûa Boston Connects taïi ñòa chæ www.BostonEZ.org

LUAÄT VEÀ CHAÁT CHÌ TAÏI MASSACHUSETTS
Luaät veà chaát chì quy ñònh raèng taát caû nhöõng kieán truùc naøo xaây döïng tröôùc naêm 1978 nôi coù treû em döôùi saùu tuoåi cö nguï, phaûi ñöôïc caûi thieän an toaøn veà chaát chì. Ñieàu naøy coù nghóa laø caùc sôû höõu chuû phaûi coù traùch nhieäm laøm cho taøi saûn cuûa mình “tuaân haønh theo luaät” baèng caùch bao phuû chaát chì cho an toaøn hoaëc nhôø chuyeân vieân coù baèng haønh ngheà thaùo boû laøm saïch chaát chì. Luaät minh thò noùi raèng ñaây laø traùch nhieäm cuûa chuû nhaø phaûi laøm cho caên nhaø cuûa minh


				
DOCUMENT INFO