Bia tho 4trang by PhamHuuCuong

VIEWS: 120 PAGES: 2

									C−êngv¨n

Th¬ C−êng
MÊy n¨m råi th¬ anh buån h¬n ¸o anh réng vµ lßng anh tan n¸t.. Nh−ng sÏ kh« th«i – nh÷ng dßng n−íc m¾t Nçi ®au nµo chÞu m∙i ch¼ng thµnh quen?

…Em ®Ñp lªn, hay nãi, hay c−êi T×nh yªu nh− bïa mª, mµ anh th× ló lÉn H∙y tin anh nh− tin vµo sè phËn Trêi sinh chóng m×nh ®Ó ®−îc yªu nhau T×nh yªu kh«ng cã tr−íc sau T×nh yªu kh«ng cã tuæi NÕu thiÕu nhau, ta lµm sao sèng næi?...
4

Published by TrÎ
1

2

3


								
To top