Copy of AR 2009-V-A.xlsx by p00ol2

VIEWS: 5 PAGES: 21

									CÔNG TY C     PH N XI MĂNG C N THƠ

   BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ã Ư C SOÁT XÉT
  Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009
M CL C                    Trang
BÁO CÁO C A BAN GIÁM      C    1-2BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ã Ư C SOÁT XÉT     3-4


B ng cân  i k toán           5-6


Báo cáo k t qu ho t  ng kinh doanh   7


Báo cáo lưu chuy n ti n t         8

Thuy t minh báo cáo tài chính      9-19
CÔNG TY C    PH N XI MĂNG C N THƠ
Báo cáo c a Ban Giám    c
T i ngày 30 tháng 06 năm 2009

BÁO CÁO C A BAN GIÁM        C
Ban Giám c Công ty trình bày báo cáo c a mình cùng v i Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo k t thúc ngày 30
tháng 06 năm 2009 ã ư c soát xét.

KHÁI QUÁT CÔNG TY

Công ty C ph n Xi Măng C n Thơ (sau dây ư c g i là Công ty) ư c thành l p theo Gi y ch ng nh n ăng
ký kinh doanh ty c ph n s 5703000096 do S K Ho ch và     u Tư TP. C n Thơ c p l n u ngày
22/04/2004.

V n i u l theo Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh là 27.500.000.000    (Hai mươi b y t năm trăm tri u
 ông ch n)
C phi u c a Công ty chính th c ư c niêm y t và giao d ch t i S giao d ch ch ng khóan Hà N i (HaSTC) k
t ngày 18 tháng 09 năm 2008 vlà: mã ch ng khoán là CCM.
Ho t ng chính c a Công ty i
S n xu t kinh doanh v t li u xây d ng, xi măng PCB30 và PCB40 theo TCVN 6260: 1997. Xu t kh u xi măng
các lo i. Nh p kh u: thi t b , ph tùng thay th , clinke, th ch cao ph c v cho s n xu t xi măng, h t nh a PP,
PE, các lo i gi y làm v bao xi măng. V n t i hàng hóa ư ng th y và ư ng b . Xây d ng dân d ng.      u tư
xây d ng kinh doanh h t ng khu dân cư. Kinh doanh b t     ng s n. S n xu t kinh doanh hơi k ngh . Kinh
doanh xăng, d u, gas, nh t, khí  t (có gi y ch ng nh n c a S Công Thương).   u tư tr ng, khai thác và ch
bi n các s n ph m t cây công, nông nghi p.    óng m i và s a ch a tàu thuy n. Khai thác kinh doanh, xu t
nh p kh u khoáng s n. S n xu t kinh doanh phôi thép, qu ng s t và sơn các lo i. S n xu t kinh doanh tràng
th ch (Feslpat), á Granite nhân t o, th ch anh, g ch block, g ch các lo i. Khai thác, kinh doanh cát, á xây
d ng.

Tình hình tài chính và ho t    ng kinh doanh
Tình hình tài chính t i th i i m ngày 30 tháng 06 năm 2009, k t qu ho t ng kinh doanh và lưu chuy n ti n
t cho năm tài chính k t thúc cùng ngày c a Công ty ư c trình bày trong Báo cáo tài chính ính kèm báo cáo
này (t trang 5 n trang 19).

S ki n phát sinh sau ngày k t thúc năm tài chính
Ban T ng Giám    c Công ty kh ng  nh không có s ki n nào phát sinh sau ngày 30 tháng 06 năm 2009 cho

 n th i i m l p báo cáo này mà chưa ư c xem xét i u ch nh s li u ho c công b trong Báo cáo tài chính.


H i   ng qu n tr và Ban i u hành, qu n lý

Thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát và Ban T ng Giám      c c a Công ty trong năm và cho  n th i
 i m l p báo cáo này bao g m:

H i   ng qu n tr

H và tên                    Ch c v
Ông Thái Minh Thuy t              Ch t ch
Bà Nguy n Th H ng Nguyên            Thành viên
Bà Nguy n Th Út Em               Thành viên
Ông Trương Ng c Quang             Thành viên
Ông Tr n Minh Quang              Thành viên

                                                        1
Ban Ki m soát
H và tên                   Ch c v
Bà Nguy n Kim Hoàng             Trư ng Ban
Ông T Thanh Hùng               Thành viên
Ông Ph m T n Ng c              Thành viên

Ban Giám   c
H và tên                   Ch c v
Ông Thái Minh Thuy t             T ng Giám c
Ông Trương Ng c Quang            Phó T ng Giám   c
Ông T Thanh Hùng               Phó T ng Giám   c
Ông Tr n Kỳ Vi t               Phó T ng Giám   c
Ông ng Hoài B o               K Toán Trư ngXác nh n c a Ban Giám    c

Ban Giám c Công ty ch u trách nhi m l p Báo cáo tài chính ph n ánh trung th c và h p lý tình hình tài chính,
k t qu ho t ng kinh doanh và lưu chuy n ti n t c a Công ty trong t ng năm tài chính. Trong vi c l p Báo
cáo tài chính này, Ban Giám c ph i:
- Ch n l a các chính sách k toán thích h p và áp d ng các chính sách này m t cách nh t quán;
- Th c hi n các phán oán và các ư c tính m t cách th n tr ng;
- Công b các chu n m c k toán ph i tuân theo trong các v n tr ng y u ư c công b và gi i trình trong
Báo cáo tài chính;
- L p Báo cáo tài chính trên cơ s ho t ng liên t c tr trư ng h p không th gi nh r ng Công ty s ti p t c
ho t ng liên t c.

Ban Giám c m b o r ng, Công ty ã tuân th các yêu c u nêu trên khi l p Báo cáo tài chính; các s k toán
thích h p ư c lưu gi   y    phán ánh t i b t kỳ th i i m nào, v i m c chính xác h p lý tình hình tài
chính c a Công ty và Báo cáo tài chính ư c l p tuân th các Chu n m c và Ch  K toán Doanh nghi p Vi t
Nam hi n hành.

Ban Giám c Công ty cũng ch u trách nhi m b o v an toàn tài s n c a Công ty và do ó ã th c hi n các bi n
pháp thích h p ngăn ch n và phát hi n các hành vi gian l n và các vi ph m khác.

Chúng tôi, các thành viên c a Ban Giám c Công ty xác nh n r ng, Báo cáo tài chính kèm theo ã ư c l p
m t cách úng n, ph n ánh trung th c và h p lý tình hình tài chính t i ngày 30 tháng 06 năm 2009, k t qu
ho t ng kinh doanh và lưu chuy n ti n t cho năm tài chính k t thúc ngày 30 tháng 06 năm 2009 c a Công ty,
 ng th i phù h p v i các Chu n m c, Ch   K toán Doanh nghi p Vi t Nam hi n hành và các qui nh
pháp lý có liên quan.

C n Thơ, ngày 25 Tháng 07 năm 2009
Thay m t Ban T ng Giám c
THÁI MINH THUY T
T ng Giám c
                                                      2
S : 2009813009

           BÁO CÁO K T QU CÔNG TÁC SOÁT XÉT
V BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO KỲ BÁO CÁO K T THÚC VÀO NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2009
              C A CÔNG TY C     PH N XI MĂNG C N THƠ

Kính g i: CÁC C  ÔNG VÀ H I NG QU N TR
     CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ

Chúng tôi ã ti n hành soát xét Báo cáo tài chính sáu tháng u năm 2009 c a Công ty C ph n Xi Măng C n
Thơ g m: B ng cân i k toán t i th i i m ngày 30 tháng 06 năm 2009, Báo cáo k t qu ho t ng kinh
doanh, Báo cáo lưu chuy n ti n t và B n thuy t minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính k t thúc cùng ngày,
 ư c l p ngày 10 tháng 07 năm 2009, t trang 05 n trang 19 kèm theo

Vi c l p và trình bày Báo cáo tài chính này thu c trách nhi m c a Ban Giám   c Công ty. Trách nhi m c a

chúng tôi là ưa ra Báo cáo nh n xét v báo cáo tài chính này trên cơ s công tác soát xét c a chúng tôi.
Ph m vi soát xét

Chúng tôi ã th c hi n công tác soát xét báo cáo tài chính theo Chu n m c ki m toán Vi t Nam v công tác
soát xét. Chu n m c này yêu c u công tác soát xét ph i l p k ho ch và th c hi n  có s   m b o v a ph i
r ng báo cáo tài chính không ch a ng nh ng sai sót tr ng y u. Công tác soát xét bao g m ch y u là vi c
trao i v i nhân s c a công ty và áp d ng các th t c phân tích trên nh ng thông tin tài chính; công tác này
cung c p m t m c    m b o th p hơn công tác ki m toán. Chúng tôi không th c hi n công vi c ki m toán
nên cũng không ưa ra ý ki n ki m toán.

Chúng tôi ã không th tham gia ki m kê ti n m t, tài s n c     nh, hàng t n kho c a Công ty vào ngày
30/06/2009. V i nh ng tài li u hi n có  ơn v chúng tôi cũng không th ki m tra ư c s úng n v s
lư ng hàng t n kho, ti n m t và tài s n c nh t i th i i m trên b ng các th t c ki m toán khác.

 n th i i m phát hành báo cáo soát xét này, chúng tôi chưa thu th p ư c y    thư xác nh n v s dư các
kho n ph i thu khách hàng t i th i i m 30 tháng 06 năm 2009. V i nh ng tài li u hi n có  ơn v , chúng tôi
cũng không th ki m tra ư c tính y và hi n h u v các kho n ph i thu nêu trên.

Công ty chưa ti n hành l p báo cáo tái chính h p nh t v i công ty liên doanh CAVICO GROUP CO., LTD có
tr s chính t t i Phnompenh, Campuchiamà trong ó công ty chi m 51% c ph n tương ương v i s ti n
góp v n liên doanh là: 8.381.115.719 VND

K t lu n soát xét

Trên cơ s công tác soát xét c a chúng tôi, ngo i tr nh ng v n    ư c trình bày bên trên, chúng tôi không

th y có s ki n nào  chúng tôi cho r ng báo cáo tài chính kèm theo ây không ph n ánh trung th c và h p lý

trên các khía c nh tr ng y u phù h p v i chu n m c k toán Vi t Nam và các quy   nh pháp lý có liên quan.
                                                       3
  I DI N CÔNG TY KI M TOÁN M (AA)
LÊ VĂN THANH                  NGUY N PHƯƠNG LAN ANH
Giám c                     Ki m toán viên Vi t Nam
Ki m toán viên Vi t Nam            Ch ng ch ki m toán viên s : 0673/KTV
Ch ng ch ki m toán viên s : 0357/KTV
TP. H Chí Minh, ngày …... tháng ….. năm 2009
                                           4
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
B ng cân i k toán
T i ngày 30 tháng 06 năm 2009B NG CÂN      I K TOÁN
                                         ơn v ti n t : VND
                       Mã  Thuy t
TÀI S N                            S  CU I KỲ     S    U NĂM
                       S   minh
A. TÀI S N NG N H N              100       79,909,437,029    70,711,463,005
I. Ti n & các kho n tương ương ti n      110       13,613,976,819    14,337,307,206
1. Ti n                    111  V.01   13,613,976,819    14,337,307,206
II. Các kho n    u tư tài chính ng n h n  120  V.02         -           -
III. Các kho n ph i thu            130       46,206,518,286    33,990,876,983
1. Ph i thu c a khách hàng          131       48,207,954,404    35,496,567,844
2. Tr trư c cho ngư i bán           132         367,425,726      821,036,574
5. Các kho n ph i thu khác          135  V.03      4,418,059      46,552,468
6. D phòng các kho n ph i thu khó òi (*)   139       (2,373,279,903)    (2,373,279,903)
IV. Hàng t n kho               140       17,233,174,707    22,038,922,634
1. Hàng t n kho                141  V.04   17,233,174,707    22,038,922,634
V. Tài s n ng n h n khác           150       2,855,767,217      344,356,182
1. Chi phí tr trư c ng n h n         151         42,600,000          -
2. Thu GTGT ư c kh u tr            152  V.05     671,119,015          -
4. Tài s n ng n h n khác           158  V.05   2,142,048,202      344,356,182
B. TÀI S N DÀI H N              200       33,888,230,990    35,610,852,084
I. Các kho n ph i thu dài h n         210             -           -
II. Tài s n c    nh            220       20,648,050,767    22,531,953,011
1. Tài s n c   nh h u hình         221  V.08   16,702,402,513    13,378,026,775
   - Nguyên giá               222       33,094,153,884    31,405,435,860
   - Giá tr hao mòn lũy k (*)        223      (16,391,751,371)   (18,027,409,085)
3. Tài s n c   nh vô hình          227         131,135,804      146,563,550
   - Nguyên giá               228         215,988,406      215,988,406
   - Giá tr hao mòn lũy k (*)        229         (84,852,602)      (69,424,856)
4. Chi phí xây d ng cơ b n d dang       230  V.11   3,814,512,450      9,007,362,686
IV. Các kho n    u tư tài chính dài h n  250       10,599,362,519    10,277,012,109
1.   u tư vào công ty con          251       8,381,115,719      8,058,765,309
3.   u tư dài h n khác           258       2,218,246,800      2,218,246,800
V. Tài s n dài h n khác            260       2,640,817,704      2,801,886,964
1. Chi phí tr trư c dài h n          261  V.14   2,640,617,704      2,801,686,964
3. Tài s n dài h n khác            268          200,000        200,000
T NG C NG TÀI S N               270      113,797,668,019   106,322,315,089
                                                   5
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
B ng cân i k toán
T i ngày 30 tháng 06 năm 2009B NG CÂN     I K TOÁN
                                             ơn v ti n t : VND
                        MÃ   Thuy t
NGU N V N                               S  CU I KỲ     S    U NĂM
                        S    minh
A. N   PH I TR                300         63,426,963,501    65,644,069,962
I. N ng n h n                  310         63,426,963,501    65,596,628,051
1. Vay và n ng n h n              311   V.15     46,141,482,434    48,464,965,773
2. Ph i tr cho ngư i bán            312          9,027,152,556    14,976,801,291
3. Ngư i mua tr ti n trư c           313          7,092,220,607       6,900,000
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c      314   V.16       473,547,627      982,668,191
5. Ph i tr công nhân viên            315            551,000,589          -
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n    319   V.18       141,559,688     1,165,292,796
II. N dài h n                  330                -       47,441,911
6. D phòng tr c p m t vi c làm         336                -       47,441,911
B - V N CH S     H U            400         50,370,704,518    40,678,245,127
I. V n ch s h u                 410   V.22     50,402,689,033    40,878,557,299
1. V n  u tư c a ch s h u           411         27,500,000,000    27,500,000,000
2. Th ng dư v n c ph n             412          1,500,000,000      1,500,000,000
3. V n khác c a ch s h u            413            571,183,239      571,183,239
7. Qu   u tư phát tri n            417          8,107,962,516      5,885,873,888
8. Qu d phòng tài chính             418          2,221,399,458      2,221,399,458
10. L i nhu n sau thu chưa phân ph i      420         10,502,143,820      3,200,100,714
II. Ngu n kinh phí và qu khác          430            (31,984,515)     (200,312,172)
1. Qu khen thư ng, phúc l i           431            (31,984,515)     (200,312,172)
T NG C NG NGU N V N               440         113,797,668,019    106,322,315,089
                                         -           -
                        MÃ   Thuy t
CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG C KT                      S  CU I KỲ     S    U NĂM
                        S    minh

5. Ngo i t các lo i (USD)
Các thuy t minh ính kèm là m t b ph n không tách r i c a báo cáo tài chính.
                                 C n Thơ, ngày 25 Tháng 07 năm 2009
 NG HOÀI B O                          THÁI MINH THUY T
K toán trư ng                          T ng Giám c
                                                       6
CÔNG TY C     PH N XI MĂNG C N THƠ
Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009


K T QU HO T        NG KINH DOANH

                                              ơn v ti n t : VND
                                       LŨY K T  U NĂM
                             Thuy t
CH TIÊU                      Mã s             N CU I QUÝ NÀY
                              Minh
                                       NĂM NAY   NĂM TRƯ C
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v      01   VI.25    108,220,509,591    116,045,180,716
2. Các kho n gi m tr doanh thu           02            10,755,000     23,351,500
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p
d ch v (10 = 01 - 02)                10         108,209,754,591    116,021,829,216
4. Giá v n hàng bán                 11   VI.28    90,390,474,663    100,472,508,443
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch
v (20 = 10 - 11)                  20         17,819,279,928    15,549,320,773
6. Doanh thu ho t   ng tài chính         21   VI.29       32,213,697     169,739,191
7. Chi phí tài chính                22   VI.30     1,536,232,297     2,732,047,765
8. Chi phí bán hàng                 24          3,157,068,193     2,740,161,970
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p           25          1,852,899,045     1,555,645,191

10. L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh
  {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}        30         11,305,294,090     8,691,205,038
11. Thu nh p khác                  31            15,558,919     288,415,478
12. Chi phí khác                  32            17,344,915     263,958,492
13. L i nhu n khác (40 = 31 - 32)          40            (1,785,996)     24,456,986
14. T ng l i nhu n k toán trư c thu
  (50 = 30 + 40)\                 50         11,303,508,094     8,715,662,024
15. Chi phí thu TNDN hi n hành           51   VI.31      801,364,274     1,721,686,754
16. Chi phí thu TNDN hoãn l i            52   VI.32          -           -
17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
 (60 = 50 – 51 - 52)                60         10,502,143,820     6,993,975,270
18. Lãi cơ b n trên c phi u (*)           70               -           -


Các thuy t minh ính kèm là m t b ph n không tách r i c a báo cáo tài chính.

                                  C n Thơ, ngày 25 Tháng 07 năm 2009
 NG HOÀI B O                            THÁI MINH THUY T
K toán trư ng                            T ng Giám c                                                     7
CÔNG TY C        PH N XI MĂNG C N THƠ
Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ
(Theo phöông phaùp tröïc tieáp)
                                                         Ñôn vò tieàn teä: VND


                                                 LŨY K T   U NĂM
                                      MAÕ
CHÆ TIEÂU                                     TM         N CU I QUÝ NÀY
                                      SOÁ
                                                  NAÊM NAY    NAÊM TRÖÔÙC
I - LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
  1 Tieàn thu baùn haøng, cung caáp dòch vuï vaø doanh thu khaùc      01        111,285,332,333    135,748,184,599
  2 Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï      02        (95,516,358,232)   (114,163,395,783)
  3 Tieàn chi tra cho ngöôøi lao ñoäng                   03         (3,174,017,990)    (3,589,286,959)
  4 Tieàn chi traû laõi vay                        04         (1,356,993,468)    (2,373,126,587)
  5 Tieàn chi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp              05          (556,910,084)     (378,345,421)
  6 Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh               06         1,328,373,711     2,848,099,137
  7 Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh               07         (9,014,199,350)    (8,786,688,641)
   Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh          20         2,995,226,920     9,305,440,345
II - LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ
   Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ vaø caùc taøi saûn daøi
  1 haïn khaùc                               21          (107,569,107)    (1,049,662,102)
   Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ vaø caùc TS daøi haïn
  2 khaùc                                 22                      50,000,000
 5 Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo caùc ñôn vò khaùc           25          (322,350,410)    (4,359,546,000)
 7 Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia       27          24,845,549       11,492,391
   Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö            30         (405,073,968)    (5,347,715,711)
III - LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH
  3 Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc              33         92,036,106,873    96,965,285,411
  4 Tieàn chi traû nôï goác vay                      34        (94,359,590,212)   (100,885,623,238)
 6 Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu            36          (990,000,000)    (3,762,500,000)
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính             40        (3,313,483,339)    (7,682,837,827)
   Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø                   50         (723,330,387)    (3,725,113,193)
   Tieàn vaø töông ñöông tieàn toàn ñaàu kyø               60         14,337,307,206     5,252,162,907
Tieàn vaø töông ñöông tieàn toàn cuoái kyø                 70        13,613,976,819     1,527,049,714
                                                         Pls try again
Caùc thuyeát minh ñính keøm laø moät boä phaän khoâng taùch rôøi cuûa baùo caùo taøi chính.
                                            C n Thơ, ngày 25 Tháng 07 năm 2009
  NG HOÀI B O                                    THÁI MINH THUY T
Keá toaùn tröôûng                                   Toång Giaùm ñoác
                                                                     8
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
Thuy t minh báo cáo tài chính
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009


THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
I.    C I M HO T        NG C A DOANH NGHI P
1.  Hình thöùc sôû höõu voán:
   Công ty C ph n Xi Măng C n Thơ (sau dây ư c g i là Công ty) ư c thành l p theo Gi y ch ng nh n
    ăng ký kinh doanh ty c ph n s 5703000096 do S K Ho ch và           u Tư TP. C n Thơ c p l n u
   ngày 22/04/2004.
   Coâng ty coù truï sôû vaø nhaø xöôûng taïi: Qu c l 80, Xaõ Thôùi Thuaän, Huyeän Thoát Noát, TP. C n Thơ.


2.  Ngaønh ngheà kinh doanh:
   S n xu t kinh doanh v t li u xây d ng, xi măng PCB30 và PCB40 theo TCVN 6260: 1997. Xu t kh u
   xi măng các lo i. Nh p kh u: thi t b , ph tùng thay th , clinke, th ch cao ph c v cho s n xu t xi măng,
   h t nh a PP, PE, các lo i gi y làm v bao xi măng. V n t i hàng hóa ư ng th y và ư ng b . Xây
   d ng dân d ng.     u tư xây d ng kinh doanh h t ng khu dân cư. Kinh doanh b t            ng s n. S n xu t
   kinh doanh hơi k ngh . Kinh doanh xăng, d u, gas, nh t, khí           t (có gi y ch ng nh n c a S Công
   Thương).    u tư tr ng, khai thác và ch bi n các s n ph m t cây công, nông nghi p. óng m i và s a
   ch a tàu thuy n. Khai thác kinh doanh, xu t nh p kh u khoáng s n. S n xu t kinh doanh phôi thép,
   qu ng s t và sơn các lo i. S n xu t kinh doanh tràng th ch (Feslpat), á Granite nhân t o, th ch anh,
   g ch block, g ch các lo i. Khai thác, kinh doanh cát, á xây d ng.

   Theo giaáy chöùng nhaän ñaàu tö, voán ñaêng kyù cuûa Coâng ty laø:
   Voán ñaàu tö :              27.500.000.000     (Hai möôi baûy tyû naêm traêm trieäu ñoàng)
   Voán ñieàu leä:             27.500.000.000     (Hai möôi baûy tyû naêm traêm trieäu ñoàng)

   Thu thu nh p doanh nghi p hàng năm b ng 20% (Hai mươi ph n trăm) thu nh p ch u thu              ư c áp
   d ng trong 10 năm k t khi Công ty b t u i vào h at ng.
   Doanh nghi p ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 1 (m t) năm k t năm kinh doanh có thu
   nh p ch u thu và gi m 50% trong 04 (b n) năm ti p theo;
  Các lo i thu khác theo quy nh hi n hành t i th i i m n p thu hàng năm;
II. KYØ KEÁ TOAÙN, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN
1.  Kyø keá toaùn naêm:
   Kyø keá toaùn naêm baét ñaàu töø ngaøy 01 thaùng 01 vaø keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 haøng naêm.
2.  Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn:
   Ñôn vò söû duïng ng Vi t Nam trong haïch toaùn keá toaùn.
III. CHUAÅN MÖÏC VAØ CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG
1.  Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng:     Coâng ty aùp duïng Cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam.
2.  Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû Chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn
   Ch   k toán và chu n m c k toán áp d ng: Doanh nghi p th c hi n công tác k toán theo H th ng
   Ch   k toán doanh nghi p Vi t Nam ban hành theo Quy t nh s 15/2006/Q -BTC ngày
   20/03/2006 và các chu n m c k toán Vi t Nam c a B Tài Chính ban hành.
   Vì v y, b ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, báo cáo lưu chuy n ti n t và vi c
   s d ng các báo cáo này không dành cho các i tư ng không ư c cung c p các thông tin v h th ng
   Chu n m c K toán Vi t Nam và ch   K toán Vi t Nam.
3.  Hình th c s k toán áp d ng:          Ch ng t ghi s trên máy vi tính


                                                                 9
Baûng thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi baùo caùo taøi chính ñöôïc ñính keøm
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
Thuy t minh báo cáo tài chính
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009


THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
IV. CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG T I DOANH NGHI P
1.  Nguyên t c xác    nh các kho n ti n:
   Nguyên t c xác nh các kho n ti n và các kho n tương ương ti n:
   Là các kho n u tư ng n h n có th i h n thu h i ho c áo h n không quá 3 tháng có kh năng chuy n
    i d dàng thành m t lư ng ti n xác nh và không có nhi u r i ro trong chuy n i thành ti n k t
   ngày mua kho n u tư ó t i th i i m báo cáo.
   Nguyên t c và phương pháp chuy n         i các  ng ti n khác ra    ng ti n s d ng trong k toán:

   Các nghi p v phát sinh b ng ngo i t   ng Vi t nam ư c chuy n i sang ng dollar M theo t giá
   h i oái giao d ch th c t c a Ngân hàng Nhà nư c vào ngày phát sinh nghi p v .
   Các kho n m c ti n t có g c ngo i t ư c chuy n i sang ng ti n h ch toán theo t giá giao d ch
   bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng t i th i i m l p b ng cân i k toán.
   Chênh l ch t giá phát sinh trong kỳ và chênh l ch t giá ánh giá l i s dư cu i kỳ c a các kho n m c
   ti n t ư c k t chuy n vào k t qu kinh doanh trong kỳ.
2.  Chính saùch keá toaùn ñoái vôùi haøng toàn kho:
a. Nguyeân taéc ghi nhaän toàn kho:
  Hàng t n kho ư c ghi nh n theo giá g c. Trư ng h p giá tr thu n có th th c hi n ư c th p hơn giá
  g c thì ph i tính theo giá tr thu n có th th c hi n ư c.
  Giá g c hàng t n kho bao g m: Chi phí mua và các chi phí liên quan tr c ti p khác phát sinh có ư c
  hàng t n kho    a i m và tr ng thái hi n t i.
  Giá tr thu n có th th c hi n ư c là giá bán ư c tính c a hàng t n kho trong kỳ s n xu t, kinh doanh
  bình thư ng tr (-) chi phí ư c tính   hoàn thành s n ph m và chi phí ư c tính c n thi t cho vi c tiêu
  th chúng.
b. Phương pháp tính giá tr hàng t n kho:         Bình quân gia quy n
c.  Phương pháp h ch toán hàng t n kho:               Kê khai thư ng xuyên
d. Phương pháp l p d phòng gi m giá hàng t n kho:
  Cu i kỳ k toán năm, khi giá tr thu n có th th c hi n ư c c a hàng t n kho nh hơn giá g c thì ph i
  l p d phòng gi m giá hàng t n kho.
  S d phòng gi m giá hàng t n kho ư c l p là s chênh l ch gi a giá g c c a hàng t n kho v i giá tr
  thu n có th th c hi n ư c c a chúng.
  Vi c l p d phòng gi m giá hàng t n kho ư c th c hi n trên cơ s t ng m t hàng t n kho. i v i d ch
  v cung c p d dang, vi c l p d phòng gi m giá hàng t n kho ư c tính theo t ng lo i d ch v có m c
  giá riêng bi t.
   Tăng ho c gi m kho n d phòng gi m giá hàng t n kho ư c k t chuy n vào giá v n hàng bán trong
   năm.
   Trong kỳ ơn v chưa ti n hành trích l p d phòng gi m giá hàng t n kho
3   Nguyên t c ghi nh n và kh u hao tài s n c        nh (TSC )
a.  TSC h u hình:
   Nguyên t c ghi nh n TSC h u hình:
   Tài s n c nh h u hình ư c th hi n theo nguyên giá tr i giá tr hao mòn lũy k .
   Nguyên giá tài s n c nh h u hình bao g m giá mua và nh ng chi phí có liên quan tr c ti p             n vi c
    ưa tài s n vào ho t    ng. Các chi phí mua s m, nâng c p và       i m i tài s n c    nh ư c tính vào giá
   tr tài s n, chi phí b o trì s a ch a ư c tính vào báo cáo k t qu ho t         ng kinh doanh trong kỳ. Khi tài
   s n ư c bán hay thanh lý, nguyên giá và giá tr hao mòn lũy k         ư c xóa s và b t kỳ các kho n lãi (l )
   nào phát sinh do thanh lý tài s n     u ư c h ch toán vào báo cáo k t qu ho t        ng kinh doanh trong kỳ.

                                                                10
Baûng thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi baùo caùo taøi chính ñöôïc ñính keøm
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
Thuy t minh báo cáo tài chính
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009


THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
   Chi phí xây d ng cơ b n d dang ư c th hi n theo nguyên giá. Nguyên giá này bao g m chi phí xây
   d ng, giá tr máy móc thi t b và các chi phí tr c ti p khác. Chi phí xây d ng cơ b n d dang không
    ư c tính kh u hao cho     n khi các tài s n có liên quan ư c hoàn thành và ưa vào s d ng.
   Phương pháp kh u hao TSC h u hình:
   Kh u hao tài s n c  nh ư c tính theo phương pháp ư ng th ng. Th i gian kh u hao áp d ng theo
   th i gian quy nh t i Quy t nh s 206/2003/Q -BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 c a B Tài Chính,
   c th như sau:
                                  Th i gian (năm)
   Lo i TSC
   Nhà c a, v t ki n trúc                             06
   Máy móc thi t b                                06
   Phương ti n v n t i, truy n d n                        06
   Thi t b , d nng c qu n lý                           05
b. TSC vô hình:
  TSCÑ voâ hình laø giaù trò quyeàn söû duïng ñaát coù thôøi haïn
  Thôøi gian khaáu hao laø 07 naêm.
4   Ghi nh n và kh u hao b t      ng s n   u tư;

   Nguyeân taéc ghi nhaän baát ñoäng saûn ñaàu tö:
   Baát ñoäng saûn ñaàu tö laø taøi saûn phaûi thoûa maõn ñoàng thôøi hai ñieàu kieän sau:
   (a) Chaéc chaén thu ñöôïc lôïi ích kinh teá trong töông lai; vaø
   (b) Nguyeân giaù cuûa baát ñoäng saûn ñaàu tö phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy.
   Baát ñoäng saûn ñaàu tö phaûi ñöôïc xaùc ñònh giaù trò ban ñaàu theo nguyeân giaù. Nguyeân giaù cuûa baát ñoäng
   saûn ñaàu tö bao goàm caû caùc chi phí giao dòch lieân quan tröïc tieáp ban ñaàu.
   Caùc chi phí lieân quan ñeán baát ñoäng saûn ñaàu tö phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu phaûi ñöôïc ghi nhaän laø
   chi phí saûn xuaát, kinh doanh trong kyø, tröø khi chi phí naøy coù khaû naêng chaéc chaén laøm cho baát ñoäng
   saûn ñaàu tö taïo ra lôïi ích kinh teá trong töông lai nhieàu hôn möùc hoaït ñoäng ñöôïc ñaùnh giaù ban ñaàu thì
   ñöôïc ghi taêng nguyeân giaù baát ñoäng saûn ñaàu tö.
   Nguyeân taéc vaø phöông phaùp khaáu hao baát ñoäng saûn ñaàu tö: aùp duïng chính saùch khaáu hao nhaát
   quaùn vôùi chính saùch khaáu hao cuûa taøi saûn cuøng loaïi maø doanh nghieäp ñang söû duïng.
5   Keá toaùn caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính;
   Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con, coâng ty lieân keát:
   (a) Khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác.
   Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia ñöôïc ghi nhaän vaøo doanh thu hoïat ñoäng taøi chính trong kyø.
   Caùc khoaûn khaùc töø coâng ty lieân keát maø nhaø ñaàu tö nhaän ñöôïc ngoaøi coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia


   ñöôïc coi laø phaàn thu hoài cuûa caùc khoûan ñaàu tö vaø ñöôïc ghi giaûm giaù goác khoûan ñaàu tö.
   (b) Khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác.
   Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn, daøi haïn: Caùc khoaûn ñaàu tö chöùng
   khoaùn ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác tröø caùc khoaûn döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn,
   daøi haïn öôùc tính vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm taøi chính.
   Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn khaùc: ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác.
   Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn, daøi haïn:

                                                             11
Baûng thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi baùo caùo taøi chính ñöôïc ñính keøm
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
Thuy t minh báo cáo tài chính
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009


THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

   Cuoái kyø keá toaùn naêm, khi giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc cuûa chöùng khoaùn ñaàu tö nhoû hôn giaù
   goác thì phaûi laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn.
   Soá döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö chöùng khoaùn ñöôïc laäp laø soá cheânh leäch giöõa giaù goác cuûa chöùng khoaùn
   ñaàu tö lôùn hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc cuûa chuùng.

6   Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoaù caùc khoaûn chi phí ñi vay (CPÑV) vaø chi phí khaùc;
   Nguyeân taéc voán hoùa caùc khoaûn chi phí ñi vay:
   Chi phí i vay liên quan tr c ti p n vi c u tư xây d ng ho c s n xu t tài s n d dang ư c tính vào

   giá tr c a tài s n ó. Các chi phí i vay ư c v n hóa khi doanh nghi p ch c ch n thu ư c l i ích kinh

   t trong tương lai do s d ng tài s n ó và chi phí i vay có th xác          nh ư c m t cách áng tin c y.
7   Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí khaùc:
8   Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí phaûi traû
9   Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí caùc khoaûn döï phoøng phaûi traû
10 Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän voán chuû sôû höõu
11 Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu:
a. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu baùn haøng:
      Doanh nghi p ã chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u s n ph m ho c
      hàng hóa cho ngư i mua;
      Doanh nghi p không còn n m gi quy n qu n lý hàng hóa như ngư i s h u hàng hóa ho c quy n
      ki m soát hàng hóa;
      Doanh thu ư c xác nh tương i ch c ch n;
      Doanh nghi p ã thu ư c ho c s thu ư c l i ích kinh t t giao d ch bán hàng;
      Xác   nh ư c chi phí liên quan     n giao d ch bán hàng
b. Nguyên t c ghi nh n doanh thu cung c p d ch v :
    Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén.
    Coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch cung caáp dòch vuï ñoù.
    Xaùc ñònh ñöôïc phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh.
    Xaùc ñònh ñöôïc chi phí phaùt sinh vaø chi phí ñeå hoaøn thaønh giao dòch cung caáp dòch vuï ñoù.
12 Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí taøi chính
13 Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh, chi phí
  thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi.
14 Caùc nghieäp vuï döï phoøng ruûi ro hoái ñoaùi
15 Các nguyên t c và phương pháp k toán khác

   Nguyên t c ghi nh n các kho n ph i thu thương m i và ph i thu khác:
   Nguyên t c ghi nh n:
   Các kho n ph i thu thương m i ư c ghi nh n theo giá g c tr các kho n d phòng n ph i thu khó òi
   ư c tính vào th i i m cu i năm tài chính.
   L p d phòng ph i thu khó òi:
   D phòng ph i thu khó òi ư c l p cho các kho n n ph i thu ã quá h n thanh toán t 1 năm tr lên
   doanh nghi p ã òi nhi u l n nhưng chưa thu ư c n và các kho n n dư i 1 năm nhưng con n có
   d u hi u không tr ư c n . Tăng ho c gi m kho n d phòng n ph i thu khó òi ư c tính vào chi phí
   qu n lý doanh nghi p trong năm.

                                                              12
Baûng thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi baùo caùo taøi chính ñöôïc ñính keøm
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
Thuy t minh báo cáo tài chính
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009


THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
   Trong kỳ ơn v chưa ti n hành trích l p d phòng n ph i thu khó òi
   Các bên liên quan;
   Các bên ư c coi là liên quan n u m t bên có kh năng ki m soát ho c có nh hư ng áng k               iv i
   bên kia trong vi c ra quy t nh tài chính và ho t ng.

V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ
                                ơn v ti n t : VND
1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông töông tieàn
                                              30/06/2009       31/12/2008
   Tieàn maët taïi quyõ                                476,586,689      744,473,210
   Tieàn göûi ngaân haøng                              13,137,390,130     13,592,833,996
   Toång coäng                                   13,613,976,819     14,337,307,206

2.  Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn

3.  Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn
                                              30/06/2009       31/12/2008
a.  Phaûi thu khaùch haøng                              48,207,954,404     35,496,567,844
   Cty CP Nam Sôn                                   1,062,077,586     1,866,542,042
   Cty TNHH Ñöùc Khang                                1,744,297,467     1,359,487,883
   Ba Chaâu                                       642,727,079      414,211,592
   Nguyeãn Leâ Vinh                                  4,798,641,624     4,125,582,596
   DNTN Phöôùc Ñöùc                                   608,115,881          -
   DNTN Tieát Cuoäi (Höùa Muoài)                            660,477,598      423,593,175
   Huyønh Ñaêng Khoa- DNTN Huyønh Gia                         4,677,047,820     2,421,338,171
   Toáng Thò Kim Chi - Cty TNHH Phöôùc Ng                       3,372,206,412     1,212,359,944
   DNTN Phuùc Vinh - Ñoã Thò Tuyeát Mai                         531,233,343      198,805,721
   Cty TNHH Phan Thaønh                                 503,861,855      274,092,619
   DNTN Ngoïc Phaùt                                  1,350,989,615      580,134,944
   Cty CPGT 586 Caàn Thô                               1,167,020,272          -
   Traàn Chí Cöôøng                                   465,564,060      467,414,056
   Ñoaøn Höõu An - DNTN Höõu An                            558,784,285      515,584,900
   Lyù Quoác Ñoøan - CHVLXD Hieäp Thaønh                       1,127,149,321     1,033,060,018
   Nguyeãn Thò An - DNTN Ñoàng Taâm                          692,479,949      180,400,000
   Cty TNHH Quoác Thaùi                               1,964,956,602     2,164,901,602
   Cty TNHH TM Taán Ñaït                               1,167,067,298     1,159,992,190
   Caùc khaùch haøng khaùc                             21,113,256,337     17,099,066,391

b. Traû tröôùc cho nhaø cung caáp                             367,425,726     821,036,574
  Cty CP Vaät Tö XL Coâng Nghieäp & Daân Duïng                      225,770,126     225,770,126
   Cty TNHH Höng Long                                       -     438,500,000
   Chengdu Shenglin Machanery Elictric                               -     105,576,696
   Cty TNHH SX Phim & QC Ngoâ Gia                             79,200,000         -
   Caùc nhaø cung caáp khaùc                               62,455,600      51,189,752
c.  Caùc khoaûn phaûi thu khaùc                               4,418,059      46,552,468
     Caùc khooûan phaûi thu khaùc                            4,418,059      1,406,169
      ng tröôùc tieàn löông cho CB CNV                                   45,146,299
                                                                13
Baûng thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi baùo caùo taøi chính ñöôïc ñính keøm
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
Thuy t minh báo cáo tài chính
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009


THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

   Toång coäng                                   48,579,798,189     36,364,156,886
   Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi                          (2,373,279,903)    (2,373,279,903)
   Giaù trò thuaàn cuûa phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc          46,206,518,286     33,990,876,983

4.  Haøng toàn kho
                                               30/06/2009      31/12/2008
   Nguyeân lieäu, vaät lieäu                             7,281,267,310    19,442,513,308
   Coâng cuï, duïng cuï                                 107,600,945     118,971,865
   Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang                      7,300,954,763      334,717,274
   Thaønh phaåm                                    2,188,294,981     1,858,365,842
   Haøng hoaù                                      355,056,708      284,354,345
   Haøng hoùa baát ñoäng saûn                                  -           -
   Coäng giaù goác haøng toàn kho                          17,233,174,707     22,038,922,634
   Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho                            -           -
   Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc                    17,233,174,707     22,038,922,634

5.  Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu Nhaø nöôùc
                                               30/06/2009      31/12/2008
   Thueá giaù trò gia taêng coøn ñöôïc khaáu tröø                    671,119,015           -
   Toång coäng                                     671,119,015           -

6.  Phaûi thu daøi haïn noäi boä
7.  Phaûi thu daøi haïn khaùc

8.  Tình hình taêng giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình
                                  Phöông tieän,       Thieát bò,
Chæ tieâu        Nhaø cöûa vaät      Maùy moùc
                                 vaän taûi, truyeàn       duïng cuï
               kieán truùc     thieát bò                          Toång coäng
                                     daãn          quaûn lyù
NGUYEÂN GIAÙ
Soá ñaàu naêm     6,152,999,773     16,921,208,692     7,395,754,318     935,473,077    31,405,435,860
 Taêng trong kyø           -       161,836,855    5,994,480,372     11,428,571    6,167,745,798
 Mua trong kyø                   161,836,855     711,024,688     11,428,571     884,290,114
 Ñaàu tö XDCB                             5,283,455,684              5,283,455,684
 Giaûm trong kyø     4,458,478,016   (*)                        20,549,758    4,479,027,774
 Soá dö cuoái naêm 1,694,521,757       17,083,045,547     13,390,234,690     926,351,890    33,094,153,884

 HAO MOØN LUÕY KEÁ
 Soá dö ñaàu naêm 5,071,857,946        9,791,389,008     2,763,876,646     400,285,485    18,027,409,085
 Taêng trong kyø      448,536,578      1,380,085,599     916,751,504     97,996,379    2,843,370,060
 Giaûm trong kyø     4,458,478,016   (*)                        20,549,758    4,479,027,774
 Soá dö cuoái naêm 1,061,916,508       11,171,474,607     3,680,628,150     477,732,106    16,391,751,371

 GIAÙ TRÒ COØN LAÏI
 Soá ñaàu naêm     1,081,141,827      7,129,819,684     4,631,877,672     535,187,592    13,378,026,775
 Soá cuoái kyø      632,605,249     5,911,570,940     9,709,606,540     448,619,784    16,702,402,513


                                                                 14
Baûng thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi baùo caùo taøi chính ñöôïc ñính keøm
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
Thuy t minh báo cáo tài chính
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009


THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 (*):Ghi giaûm nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn luõy keá cuûa nhöõng taøi saûn coá ñònh ñaõ khaáu hao heát trong kyø.

9.  Tình hình taêng giaûm taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính (TSCÑ thueâ TC)
10. Tình hình taêng giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình
Chæ tieâu    Quyeàn söû duïng      Baûn quyeàn N
                                         Quyeàn söû duïng ñaát      Toång coäng
                   ñaát   Baèng saùng cheá h
NGUYEÂN GIAÙ                                            -
Soá ñaàu naêm                                      215,988,406       215,988,406
 Taêng trong kyø           -           -                   -           -
 Giaûm trong kyø                      -                   -           -
 Soá dö cuoái naêm                     -              215,988,406       215,988,406

 HAO MOØN LUÕY KEÁ
 Soá dö ñaàu naêm                                      69,424,856      69,424,856
 Taêng trong kyø                                      15,427,746      15,427,746
 Giaûm trong kyø                      -                   -           -
 Soá dö cuoái naêm                     -                84,852,602      84,852,602

 GIAÙ TRÒ COØN LAÏI
 Soá ñaàu naêm            -           -               146,563,550      146,563,550
 Soá cuoái kyø            -           -               131,135,804      131,135,804

11. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang
                                               30/06/2009      31/12/2008
     - Xaây döïng nhaø maùy xi maêng Höng Phuù                   3,600,645,545     3,600,645,545
     - Saø lan                                        -      5,190,153,972
     - Maùy kieåm ñònh voû chai oxy                              -       150,000,000
     - Kho Caàn Thô                                  131,391,905          -
     - Khaùc                                      82,475,000      66,563,169
   Toång coäng                                    3,814,512,450     9,007,362,686

12. Taêng giaûm baát ñoäng saûn ñaàu tö
13. Ñaàu tö daøi haïn khaùc
                                              30/06/2009       31/12/2008
   Ñaàu tö vaøo coâng ty con (*)                           8,381,115,719     8,058,765,309
   Ñaàu tö coå phieáu cuûa cty COSEVCO                        2,178,246,800     2,218,246,800
   Ñaàu tö daøi haïn khaùc                                40,000,000
   Giaù trò thuaàn cuûa ñaàu tö taøi chính ngaén haïn                10,599,362,519     10,277,012,109
   (*): Coâng ty vaø OMSAURA CO.,LTD ( taïi Phnompenh, Campuchia) cuøng goùp voán thaønh laäp lieân
   doanh Coâng ty lieân doanh CAVICO GROUP CO., LTD theo hôïp ñoàng lieân doanh kyù ngaøy 01 thaùng
   04 naêm 2008. Vaên phoøng chính thöùc taïi: Phnompenh, Campuchia. Tyû leä goùp voán cuûa ñôn vò trong
   lieân doanh laø 51%.
14. Chi phí traû tröôùc daøi haïn
                                             Keát chuyeån
                                             vaøo chi phí
                                  Taêng trong kyø
   Chi phí                 Soá ñaàu naêm                 trong kyø      Soá cuoái naêm

                                                                 15
Baûng thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi baùo caùo taøi chính ñöôïc ñính keøm
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
Thuy t minh báo cáo tài chính
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009


THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

   V chai Oxy                2,553,514,158                 430,800,000    2,122,714,158
   V Arsgon + Acetylen             80,880,806                14,094,000      66,786,806
   Chi phí thueâ kho             167,292,000                 58,712,000     108,580,000
   Thieát bò daây truyeàn SX Oxy             -      366,936,740     24,400,000     342,536,740
   Coäng                  2,801,686,964      366,936,740     528,006,000     2,640,617,704

15. Caùc khoaûn vay vaø nôï ngaén haïn
a.  Vay ngaén haïn
                                               30/06/2009      31/12/2008
   Ngaân haøng Coâng Thöông CN Caàn Thô (*)                     39,141,704,015     39,740,000,000
   Ngaân Haøng Ñaàu Tö & PT CN Caàn Thô (**)                     6,999,778,419     7,874,965,773
   Lyù Haø Bích Phöôïng                                      -     200,000,000
   Leâ Quoác Khaûi                                         -      80,000,000
   Taï Thanh Kim                                          -     100,000,000
   Nguyeãn Vaên Cheø                                        -      70,000,000
   Trònh Thò Aùnh Tuyeát                                      -     300,000,000
   Lyù Haø Bích Thaém                                       -     100,000,000


   Coäng                                      46,141,482,434     48,464,965,773

   (*) Khoûan vay cuûa Ngaân haøng Coâng Thöông CN Caàn Thô theo HÑTD soá: 07.10.0001 ngaøy
   15/05/2007 vaø HÑTD soá 08.10.0011 ngaøy 15/07/2008.

   (**) Khoûan vay cuûa Ngaân haøng Ñaàu tö & Phaùt trieån CN Caàn Thô theo HÑTD soá 01/2007/HÑ ngaøy
   22/11/2007 vaø HÑTD soá 001/2009/HÑ ngaøy 20/05/2009.

b. Phaûi traû ngöôøi baùn
                                               30/06/2009      31/12/2008

   Cty CP Ñaàu Tö & TM DIC                               413,637,290          -
   Cô Sôû Ñaëng Vaên Bình                               170,179,997      351,615,995
   Cty Contrexim Saøi Goøn                                   -      9,045,201,125
   Cty CP SADICO Caàn Thô                              1,480,561,170     2,029,625,290
   Cty CP Xi Maêng Coâng Thanh                            3,788,506,592     2,821,799,200
   Cô Sôû Nguyeãn Thanh Quang                             100,000,000          -
   Cty CP Khoaùng Saûn Hieäp Löïc                           338,886,240      317,568,622
   Cty TNHH TM DV Cô Khí Hieäp Phöông                         170,000,000          -
   Cty TNHH TM Tröôøng Thaønh                            2,300,715,537          -
   Cty TNHH Vnaconex                                  166,290,000          -
   Khaùc                                        98,375,730      410,991,059
   Toång coäng                                    9,027,152,556     14,976,801,291
c.  Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc
                                               30/06/2009      31/12/2008
   Döông Vaên Tyû                                   3,650,000,000          -
   Cty TNHH Thaùi Höng - Nguyeãn Thò Uùt Em                      3,430,906,000          -
   Khaùc                                         11,314,607      6,900,000

                                                                16
Baûng thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi baùo caùo taøi chính ñöôïc ñính keøm
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
Thuy t minh báo cáo tài chính
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009


THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
   Toång coäng                                     7,092,220,607      6,900,000

16. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp cho Nhaø nöôùc
                                               30/06/2009     31/12/2008
   Thueá GTGT                                            -     753,753,115
   Thueá thu nhaäp doanh nghieäp                             473,329,529     228,875,339
   Thueá thu nhaäp caù nhaân                                 218,098       39,737
   Toång coäng                                     473,547,627     982,668,191
17. Chi phí phaûi traû
18. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc
                                               30/06/2009      31/12/2008
   Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù                                  -          -
   Kinh phí coâng ñoaøn                                  40,630,348     26,570,254
   Baûo hieåm xaõ hoäi, y teá                                5,155,030     46,063,080
   Kinh phí coâng ñoaøn                                    24,310      6,909,462
   Nhaän kyù quyõ kyù cöôïc ngaén haïn                          95,750,000     95,750,000
   Caùc khoaûn phaûi traû phaûi noäp khaùc                            -      990,000,000
   Toång coäng                                     141,559,688    1,165,292,796

  Treân traû m
19. Phaûi 5 naêdaøi haïn noäi boä
20. Caùc khoaûn vay vaø nôï daøi haïn
21. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû

22. Voán chuû sôû höõu:
a. Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng Voán Chuû Sôû Höõu:
                                         Quyõ     Quyõ khaùc    Lôïi nhuaän
   Chæ tieâu                     Voán goùp      döï phoøng thuoäc voán chuû      sau thueá
                                       taøi chính      sôû höõu  chöa phaân phoái
   Soá dö ñaàu naêm tröôùc         27,500,000,000     2,221,399,458    7,957,057,127   (5,769,590,454)
   Taêng voán trong naêm tröôùc                         -          -         -
   Lôïi nhuaän taêng trong naêm tröôùc          -           -          -    8,969,691,168
   Lôïi nhuaän giaûm trong naêm tröôùc          -           -          -
   Soá dö cuoái naêm tröôùc         27,500,000,000     2,221,399,458    7,957,057,127   3,200,100,714


   Soá dö ñaàu naêm nay           27,500,000,000     2,221,399,458    7,957,057,127   3,200,100,714
   Taêêng naêm nay                    -           -    2,222,088,628         -
   Lôïi nhuaän taêng trong naêm             -           -          -   10,502,143,820
   Phaân phoái Lôïi nhuaän trong naêm          -           -          -   (3,200,100,714)
   Soá dö cuoái naêm nay           27,500,000,000    2,221,399,458.00   10,179,145,755  10,502,143,820

b. Coå phieáu
                                                30/06/2009     31/12/2008
   Soá löôïng coå phieáu ñaêng kyù phaùt haønh                       2,750,000      2,750,000
   Soá löôïng coå phieáu ñaõ baùn ra coâng chuùng                      2,750,000      2,750,000
      Coå phieáu öu ñaõi                                    -          -
      Coá phieáu phoå thoâng                               2,750,000      2,750,000
   Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi


                                                                 17
Baûng thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi baùo caùo taøi chính ñöôïc ñính keøm
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
Thuy t minh báo cáo tài chính
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009


THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
      Coå phieáu öu ñaõi                                    -           -
      Coá phieáu phoå thoâng                                  -           -
   Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh                           2,750,000       2,750,000
      Coå phieáu öu ñaõi                                    -           -
      Coá phieáu phoå thoâng                               2,750,000       2,750,000
   Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh: 10.000 ñoàng/coå phieáu

c.  Laõi cô baûn treân coå phieáu                           Luõy keá töø ñaàu naêm ñeán cuoái quyù naøy
                                                Naêm naøy      Naêm tröôùc
   Lôïi nhuaän keá toaùn sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp              10,502,143,820      6,993,975,270
   Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng hoaëc giaûm lôi nhuaän keá                   -            -
   toaùn ñeå xaùc ñònh lôïi nhuaän phaân boå cho coå ñoâng sôû
   Lôïu nhuaän phaân boå cho coå phieáu phoå thoâng
   höõ i coå phieáu phoå thoâng                            10,502,143,820      6,993,975,270
   Soá coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh bình quaân trong kyø              2,750,000        2,750,000
   Laõi cô baûn treân coå phieáu                                3,819          2,543

23. Nguoàn kinh phí

24. Taøi saûn thueâ ngoaøi

VI. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT
   ÑOÄNG KINH DOANH.
                                           Lũy k t     u năm   n cu i quý này
25. Toång doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
                                                Naêm nay       Naêm tröôùc
   Toång doanh thu                                  108,220,509,591    116,045,180,716
   Doanh thu baùn haøng hoaù vaø gia coâng                      108,220,509,591    116,045,180,716
26. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu:                             10,755,000       23,351,500

   Chieát khaáu thöông maïi                                10,755,000       23,351,500

27. Doanh thu thuaàn                                  108,209,754,591    116,021,829,216
28. Giaù voán haøng baùn
                                                Naêm nay       Naêm tröôùc
   Giaù voán cuûa thaønh phaåm ñaõ baùn vaø gia coâng                 90,390,474,663    100,472,508,443
   Toång coäng                                    90,390,474,663    100,472,508,443

29. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính
                                                Naêm nay       Naêm tröôùc
   Laõi tieàn göûi                                     32,213,697     288,415,478
   Toång coäng                                       32,213,697      288,415,478
30. Chi phí taøi chính
                                                Naêm nay       Naêm tröôùc
   Laõi tieàn vay                                    1,356,993,468     2,732,047,765
   Chi phí khaùc                                     179,238,829           -

   Toång coäng                                     1,536,232,297      2,732,047,765

31. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh
                                                Naêm nay       Naêm tröôùc

                                                                   18
Baûng thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi baùo caùo taøi chính ñöôïc ñính keøm
CÔNG TY C PH N XI MĂNG C N THƠ
Thuy t minh báo cáo tài chính
Cho kỳ báo cáo k t thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2009


THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
   - Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp tính treân thu nhaäp
                                              801,364,274      1,721,686,754
   chòu thueá naêm hieän haønh.
                                              801,364,274      1,721,686,754
32. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi
33. Thu nhaäp khaùc
                                                Naêm nay       Naêm tröôùc
   Thu nhaäp khaùc                                     15,558,919       288,415,478

   Toång coäng                                      15,558,919       288,415,478

34. Chi phí khaùc
                                                Naêm nay       Naêm tröôùc
   Chi phí khaùc                                      17,344,915      263,958,492
                                              17,344,915       263,958,492

VI. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN
   TIEÀN TEÄ

35. Caùc giao dòch khoâng baèng tieàn aûnh höôûng ñeán baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø caùc khoaûn tieàn
   do doanh nghieäp naém giöõ nhöng khoâng ñöôïc söû duïng.
VII.NHÖÕNG THOÂNG TIN KHAÙC
1.  Nhöõng khoaûn nôï ngaãu nhieân, khoaûn cam keát vaø nhöõng thoâng tin taøi chính khaùc.
2.  Nhöõng söï kieän phaùt sinh sau ngaøy keát thuùc kyø keá toaùn naêm

3.  Thoâng tin veà caùc beân lieân quan

4.  Nhöõng thoâng tin khaùc.


   Thông qua Ngh quy t i H i      ng C  ông Thư ng Niên vào ngày 4 tháng 5 năm 2009 và thông
   qua k ho ch phân ph i l i nhu n c a năm 2008 như sau:
   - Chia c t c b ng ti n m t 18% (1.800 / m nh giá c phi u) v i t ng s ti n là: 4.950.000.000 ng.
   - Trích qu  u tư phát tri n: 2.222.088.628 ng.
   - Trích qu khen thư ng phúc l i 12%: 978.012.086 ng.
   - Phân b ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p ư c hư ng 50% vào Qu      u tư phát tri n: 819.590.454
     ng.

                                          C n Thơ, ngày 25 Tháng 07 năm 2009
   NG HOÀI B O                                     THÁI MINH THUY T
K toán trư ng                                       T ng Giám      c
                                                                  19
Baûng thuyeát minh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi baùo caùo taøi chính ñöôïc ñính keøm

								
To top