; Pindaan 2007 02 UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 TK 2 BAGI PENGURUS ASRAMA GRED N41 1 Matlamat Sukatan Peperiksaan 1 1 Tahap Kecekapan 2 TK 2 Pada TK
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Pindaan 2007 02 UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 TK 2 BAGI PENGURUS ASRAMA GRED N41 1 Matlamat Sukatan Peperiksaan 1 1 Tahap Kecekapan 2 TK 2 Pada TK

VIEWS: 124 PAGES: 9

  • pg 1
									Pindaan 2007/02

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 (TK 2) BAGI PENGURUS ASRAMA GRED N41 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan: 2 (TK 2) Pada TK 2: Pegawai i. Mempunyai pengetahuan dalam konsep-konsep pengurusan; dan Berupaya membimbing dan memimpin pengurusan asrama dalam melaksanakan tugas jawatannya.

ii.

2.

Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji.

3.

Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini Pengurus Asrama gred 41 yang telah berada di P2 sekurang-kurangnya setahun

4.

Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Khusus.

1

BAHAGIAN I
4.1 KOMPETENSI UMUM 4.1.1 Keutuhan Peribadi 4.1.1.1 Tonggak 12 4.1.1.2 Nilai-nilai Utama Dalam Perkhidmatan Awam/Universiti 4.1.1.3 Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam 4.1.1.4 Etika dan Tatatertib Kakitangan Akademik dan Profesional 4.1.1.5 Keutuhan Dalam Pengurusan Universiti/ Awam 4.1.2 Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi 4.1.2.1 Perintah Am 4.1.2.1.1 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Lantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan 4.1.2.1.2 Bab B : Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan 4.1.2.1.3 Bab C : Cuti 4.1.2.1.4 Bab E : Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan 4.1.2.1.5 Bab F : Perubatan 4.1.2.1.6 Bab G : Masa Bekerja dan Elaun Lebih Masa 4.1.2.2 Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib & Surcaj)2000 (Akta 605) 4.1.2.2.1 Tatakelakuan 4.1.2.2.2 Tidak Hadir Tanpa Cuti 4.1.2.2.3 Jenis Hukuman Tatatertib 4.1.2.3 Inovasi Perkhidmatan Awam/ Universiti 4.1.2.4 Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam/ Universiti 4.1.2.5 Pelaksanaan Dasar Universiti Berteraskan Perlembangaan, Akta, Statut dan Peraturan Universiti 4.1.2.6 Perancangan dan Penyelarasan Projek 4.1.2.7 Penyediaan MPK dan Fail Meja 4.1.2.8 Pengurusan Mesyuarat 4.1.2.9 Pelaksanaan Sistem Penambahbaikan Dalam Perkhidmatan 4.1.2.10 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 4.1.2.11 Tatacara dan Peraturan Keselamatan Jabatan 4.1.2.11.1 Keselamatan Fizikal 4.1.2.11.2 Penghantaran 4.1.2.11.3 Penyimpanan 4.1.2.11.4 Pemusnahan Maklumat Terperingkat 4.1.2.11.5 Keselamatan Dokumen 4.1.2.11.6 Tanggungjawab Pegawai Terhadap Pengawalan Rahsia Universiti/ Kerajaan

2

4.1.3 Pengurusan Kewangan 4.1.3.1 Pengurusan Bajet 4.1.3.1.1 Peraturan & Prosedur Pengurusan Bajet 4.1.3.1.2 Kawalan Bajet 4.1.3.2 Pengurusan Perolehan 4.1.3.2.1 Peraturan Perolehan - Bekalan, Kerja, Perkhidmatan 4.1.3.2.2 Prosedur Perolehan 4.1.3.3 Pengurusan Rekod Aset & Harta 4.1.3.3.1 Peraturan & Prosedur Pengurusan Rekod Aset 4.1.3.4 Pengurusan Terimaan 4.1.3.4.1 Peraturan & Prosedur Terimaan 4.1.3.5 Pengurusan Bayaran 4.1.3.5.1 Peraturan & Prosedur Bayaran 4.1.3.6 Pengurusan Gaji dan Pinjaman 4.1.3.6.1 Peraturan & Prosedur Pengurusan Gaji 4.1.3.6.2 Peraturan & Prosedur Pinjaman Kenderaan dan Komputer 4.1.3.7 Pengurusan Biasiswa & Akaun Pelajar 4.1.3.7.1 Peraturan & Prosedur Pengurusan Biasiswa & Akaun Pelajar 4.1.3.8 Sistem Kawalan Dalaman 4.1.3.8.1 Kawalan Perakaunan 4.1.3.8.2 Kawalan Pengurusan 4.1.4 Hal Ehwal Universiti 4.1.4.1 Sejarah Penubuhan dan Perkembangan Universiti 4.1.4.2 Visi dan Misi Universiti 4.1.4.3 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 4.1.4.4 Perlembagaan Universiti 4.1.4.5 Perkara-Perkara Am Universiti 4.1.4.6 Pihak-pihak Berkuasa Universiti 4.1.4.7 Struktur Organisasi Universiti 4.1.4.8 Perkhidmatan-perkhidmatan Yang Tedapat di Universiti 4.1.4.9 Peraturan Am Universiti 4.1.5 Asas Kemahiran Teknologi Komunikasi dan Maklumat 4.1.5.1 Pengetahuan Asas Komputer (Pekeliling, Polisi IT) 4.1.5.2 Pengetahuan Penggunaan Komputer 4.1.5.2.1 Pengenalan dan Definisi Komputer 4.1.5.2.2 Hardware dan Software 4.1.5.2.3 Jenis-jenis dan Ciri-ciri Komputer 4.1.5.2.4 Komponen Komputer 4.1.5.2.5 Kaedah Format Penyimpanan 4.1.5.3 Office Productivity Tools 4.1.5.3.1 Excel 4.1.5.3.2 Word Processing 4.1.5.3.3 Presentation tools 4.1.5.3.4 Automasi Pejabat 4.1.5.3.5 Sistem E-Mail

3

4.1.5.4 4.1.5.5

Teknologi Internet Keselamatan Komputer 4.1.5.5.1 Virus 4.1.5.5.2 Data dan Informasi

4.1.6 Kualiti dan Produktiviti 4.1.6.1 Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM), ISO 9000:2000, QIT, QCC 4.1.6.2 Pengendalian Pengaduan 4.1.6.3 Piagam Pelanggan 4.1.6.4 Gerakan Budaya Kerja Cemerlang 4.1.6.5 Asas-asas Jaminan Kualiti 4.1.6.6 Asas Pengukuran Prestasi 4.1.6.7 Kefahaman ISO 4.1.7 Kepimpinan dan Penyeliaan 4.1.7.1 Motivasi 4.1.7.1.1 Sendiri 4.1.7.1.2 Rakan Sejawat 4.1.7.1.3 Staf Bawahan 4.1.7.2 Bimbingan dan Kaunseling 4.1.7.2.1 Pengurusan Stress 4.1.7.2.2 Bimbingan dan Khidmat Nasihat 4.1.7.2.3 Asas-asas Kaunseling 4.1.7.3 Gaya Kepimpinan 4.1.7.3.1 Kreativiti 4.1.7.3.2 Inovatif 4.1.7.4 Pengurusan Masa 4.1.7.4.1 Konsep dan Teori Pengurusan Masa 4.1.7.4.2 Perancangan dan Jadual Kerja 4.1.7.5 Konsep dan Teori Kepimpinan 4.1.7.5.1 Prinsip dan Amalan 4.1.7.6 Etika Kepimpinan 4.1.7.6.1 Integriti 4.1.7.6.2 Akauntabiliti 4.1.8 Komunikasi dan Hubungan Interpersonal 4.1.8.1 Kemahiran Berkomunikasi 4.1.8.2 Komunikasi Interpersonal 4.1.8.3 Halangan-halangan Komunikasi 4.1.8.4 Komunikasi Dalam Organisasi 4.1.8.5 Rundingcara

4

4.1.9 Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 4.1.9.1 Asas Prosedur Pelaksanaan OSHA 4.1.9.1.1 Akta OSHA 4.1.9.2 Kebakaran 4.1.9.2.1 Bahaya Kebakaran 4.1.9.2.2 Kaedah Pemadaman Api 4.1.9.2.3 Kaedah Pencegahan Kebakaran 4.1.9.2.4 Prosedur Semasa Kebakaran 4.1.9.3 Kemalangan dan Kecemasan (OSHA) 4.1.9.3.1 Organisasi Keselamatan dan Kesihatan Pekerja KUTKM 4.1.9.3.2 Asas Keselamatan Tempat Kerja 4.1.9.3.3 Pertolongan Cemas

4.1.10 Dasar-dasar dan Wawasan Negara 4.1.10.1 Dasar Pendidikan Negara 4.1.10.2 Dasar Persyarikatan 4.1.10.3 Dasar Penswastaan 4.1.10.4 Dasar Pembangunan Nasional 4.1.10.5 Dasar Persyarikatan 4.1.10.6 Dasar Sains dan Teknologi 4.1.10.7 Dasar Perindustrian Negara 4.1.10.8 Dasar Bersih, Cekap dan Amanah 4.1.10.9 Dasar Pandang Ke Timur 4.1.10.10 Pelan Integriti Nasional 4.1.10.11 Wawasan 2020 * Dasar-dasar semasa adalah digunapakai 4.1.11 Tatacara Diri dan Etiket Sosial 4.1.11.1 Penampilan Diri 4.1.11.2 Etiket Sosial

5

BAHAGIAN II
4.2 KOMPETENSI KHUSUS 4.2.1 Pengurusan Sumber Manusia Perancangan dan pengurusan sumber manusia di Universiti meliputi: 4.2.1.1 Perjawatan 4.2.1.2 Perkhidmatan 4.2.1.3 Latihan 4.2.1.4 Tatatertib 4.2.1.5 Perancangan kerjaya 4.2.2 Pengurusan Pembangunan Pelajar Perancangan dan pengurusan hal ehwal pelajar: 4.2.2.1 Latihan dan sahsiah pelajar 4.2.2.2 Sistem Aduan Dalaman Pelajar 4.2.2.3 Kebajikan dan Kerohanian 4.2.2.4 Kaunseling 4.2.2.5 Sukan 4.2.2.6 Kesihatan 4.2.2.7 Disiplin dan Tatatetib 4.2.2.8 Aktiviti Pelajar 4.2.3 Pengurusan Asrama 4.2.3.1 4.2.3.2 Pengurusan penginapan Penyajian makanan

4.2.4 Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat Aspek-aspek Keselamatan:4.2.4.1 Ancaman keselamatan dan tanggungjawab pegawai 4.2.4.2 Keselamatan fizikal 4.2.4.3 Keselamatan dokumen 4.2.4.4 Keselamatan peribadi 4.2.4.5 Keselamatan pelajar 4.2.4.6 Keselamatan pekerja 4.2.5 Pengurusan Kewangan 4.2.5.1 Pengurusan Akaun Awam 4.2.5.1.1 Terimaan 4.2.5.1.2 Bayaran Perolehan Kerajaan 4.2.5.2.1 Bekalan 4.2.5.2.2 Perkhidmatan 4.2.5.2.3 Kerja

4.2.5.2

6

4.2.5.3

4.2.5.4

Pengurusan Aset 4.2.5.3.1 Inventori 4.2.5.3.2 Tatacara hapus kira 4.2.5.3.3 Tatacara pelupusan aset Pengurusan Stor 4.2.5.4.1 Verifikasi stok 4.2.5.4.2 Pemeriksaan stor

4.2.6 Pengurusan Penempatan Pelajar di Kolej Kediaman 4.2.6.1 4.2.6.2 4.2.6.3 4.2.6.4 4.2.7 Syarat-syarat pemilihan Pendaftaran masuk Penempatan pelajar Disiplin dan tatatertib pelajar

Pengurusan penyelenggaraan kerosakan, persekitaran, landskap dan kebersihan 4.2.7.1 4.2.7.2 4.2.7.3 Perkhidmatan pencucian Perkhidmatan penyelenggaraan kerosakan Perkhidmatan penyelenggaraan persekitaran dan landskap

4.2.8

Pengurusan perkhidmatan penyajian makanan 4.2.8.1 4.2.8.2 Perkhidmatan makanan Penyelenggaraan kafeteria

4.2.9

Pengurusan Pembangunan Pelajar Perancangan dan pengurusan hal ehwal pelajar 4.2.9.1 Latihan dan sahsiah pelajar 4.2.9.2 Sistem aduan dalaman pelajar 4.2.9.3 Kebajikan dan kerohanian 4.2.9.4 Disiplin dan tatatertib 4.2.9.5 Aktiviti pelajar

4.2.10 Perintah Am 4.2.10.1 Bab E

7

5.

Soalan

:

Bahagian I : Kompetensi Umum Esei – 8 soalan Jawab 5 Bahagian II : Kompetensi Khusus Esei– 8 soalan Jawab 5

6.

Masa

:

Bahagian I – 2 ½ jam Bahagian II – 2 ½ jam Pengetahuan dan Kefahaman Calon-calon tidak dibenarkan bahan-bahan bacaan/rujukan peperiksaan dijalankan. merujuk semasa

7. 8.

Tahap Kesukaran Soalan : Rujukan

9.

Pengecualian

:

Calon yang telah lulus mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil peperiksaan bahagian berkenaan. Aras IV : Lulus/ Melepasi Tahap Kompetensi pada Aras Kecemerlangan Aras III : Lulus/ Melepasi Tahap Kompetensi Aras II : Lulus Bersyarat Aras I : Tidak Melepasi Tahap Kompetensi Jawatankuasa Peperiksaan PTK Bahasa Melayu

10.

Keputusan

:

11. 12.

Pemeriksa Dilantik Oleh : Bahasa (Soalan & Jawapan) Permohonan dikemukakan kepada Pusat Penilaian akan ditetapkan oleh Kekerapan Penilaian Tarikh Akhir Mengemukakan :

13.

:

Urusetia PTK

14.

:

Urusetia PTK

15. 16.

: :

Sekali setahun 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan

8

Bahan Rujukan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib & Surcaj) 2000, Akta 605 Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971 Perlembagaan UTeM Pelan Strategik KUTKM 2006 – 2010 Perintah Am Arahan Perkhidmatan, Bab 3 : Surat Menyurat Citra Karya : Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam (INTAN) Pekeliling dan Surat Pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia 9. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam : PKPA 3/91, PKPA 6/91, PKPA 9/91, PKPA 11/91, PKPA 1/92, PKPA 2/91,PKPA 3/92, PKPA 4/92, PKPA 1/93, PKPA 2/93, PKPA 3/93, PKPA 1/94 10. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994 OSHA (Akta 514) 11. Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan) 1980 12. Akta Prosedur Kewangan 1957 13. Arahan Perbendaharaan 14. Tatacara Pengurusan Stor 15. Pekeliling dan Surat Pekeliling Perbendaharaan 16. Pekeliling dan Surat Pekeliling Perkhidmatan 17. Pekeliling dan Surat Pekeliling Bendahari 18. Pekeliling dan Surat Pekeliling Pentadbiran 19. Polisi dan Tatacara Penggunaan Komputer dan Internet UTeM Tahun 2007 20. Kontrak Perbendaharaan 21. Akita Pencen 22. Akta KWSP 23. Akta Rasuah 24. Akta Buruh 25. Malaysia Kita 26. Protokol dan Etika Dalam Pengurusan dan Menghadiri Majlis (INTAN) 27. Siri Perutusan Tahunan Rektor, Cetakan Pertama 2004 28. Undang-undang Kecil Bangunan 29. Manual Prosedur Kerja 30. Fail Meja

9


								
To top