TRAC NGHIEM GIAO LY THEM SUC 2007 by jacbinh

VIEWS: 1,824 PAGES: 4

									THAÙNH :…………………………………………

HOÏ VAØ TEÂN :………………………………………… HAÕY CHOÏN CAÂU ÑUÙNG NHAÁT TRONG CAÙC CAÂU a, b, c vaø d sau ñaây : 1. a. b. c. d. 2. a. b. c. d. NHÔØ ÑAÂU TA BIEÁT ÑÖÔÏC MAÀU NHIEÄM MOÄT CHUÙA BA NGOÂI ? Nhôø Chuùa Thaùnh Thaàn soi saùng vaø ban ôn cho caùc toâng ñoà Nhôø Chuùa Cha hieän ra vaø phaùn daïy cho oâng Moâisen vaø caùc tieân Tri Nhôø Chuùa maïc khaûi Nhôø caùc Thieân Thaàn Chuùa sai ñeán loan baùo cho moïi ngöôøi bieát VÌ SAO THIEÂN CHUÙA SAÙNG TAÏO TRÔØI ÑAÁT MUOÂN VAÄT ? Ñeå bieåu loä quyeàn naêng vaø vinh quang cuûa Thieân Chuùa Ñeå bieåu loä tình Chuùa yeâu thöông con ngöôøi Ñeå loä vinh quang vaø danh döï cuûa Thieân chuùa Ñeå bieåu loä tình thöông vaø thoâng ban vinh quang cuûa Chuùa cho moïi loaøi

ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM GIAÙO LYÙ LÔÙP : THEÂM SÖÙC

3. THIEÂN CHUÙA TAÏO DÖÏNG CON NGÖÔØI THEÁ NAØO ? a. Gioáng hình aûnh caùc Thieân Thaàn vaø coù khaû naêng nhaän bieát vaø yeâu meán ngöôøi … b. Gioáng hình aûnh Thieân Chuùa coù khaû naêng nhaän bieát vaø yeâu meán ngöôøi c. Gioáng hình aûnh Chuùa vaø coù khaû naêng nhaän bieát vaø yeâu thöông nhau d. Gioáng hình aûnh Thieân Thaàn vaø khaû naêng saùng taïo vaø yeâu thöông nhau 4. TOÄI TOÅ TOÂNG GAÂY NEÂN NHÖÕNG HAÄU QUAÛ NAØO? a. Laøm cho loaøi ngöôøi maát tình nghóa vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi nhau, phaûi ñau khoå vaø phaûi cheát. b. Laøm cho phaùt sinh ma quyû caùm doã con ngöôøi. c. Laøm cho loaøi ngöôøi phaûi chòu laøm noâ leä cho ma quyû. d. Laøm cho loaøi ngöôøi phaûi maát haïnh phuùc ñôøi ñôøi treân nöôùc Thieân Ñaøng. 5. CHUÙA GIEÂSU SINH RA ÔÛ ÑAÂU VAØ LUÙC NAØO? a. Sinh ra ôû laøng Beâlem xöù Galileâa döôùi thôøi Philatoâ. b. Chuùa Gieâsu sinh ra ôû taïi laøng Beâlem xöù Giuñeâa nöôùc Do Thaùi, thôøi vua Heâroâñeâ. c. Sinh ra ôû Nagiareùt xöù Giuñeâa, döôùi thôøi cuûa vua Heâroâñeâ. d. Sinh ra ôû Beâlem xöù Giuñeâa, döôùi thôøi vua Caipha. 6. CHUÙA GIEÂSU LAØM GÌ ÑEÅ CÖÙU CHUOÄC TA? a. Chuùa ñaõ baèng loøng chòu cheát vaø cheát nhuïc nhaõ treân caây thaùnh giaù. b. Töï hieán caû ñôøi mình, chòu ñau khoå chòu cheát treân thaùnh giaù vaø soáng laïi ñeå cöùu chuoäc ta. c. Chuùa ñaõ soáng laïi ñeå cöùu chuoäc ta. d. Chuùa ñaõ laøm nhieàu pheùp laï, cho keû cheát soáng laïi ñeå cöùu chuoäc ta. 7. CHUÙA GIEÂSU COØN ÑEÁN THEÁ GIAN NÖÕA KHOÂNG? a. Chuùa ñaõ hoaøn taát coâng trình cöùu chuoäc theá gian neân khoâng coøn ñeán theá gian nöõa. 1

b. Chuùa seõ trôû laïi theá gian ñeå thoáng trò caû theá gian. c. Chuùa seõ trôû laïi theá gian ñeå chuoäc toäi theá gian laàn thöù hai. d. Chuùa Gieâsu seõ trôû laïi theá gian ñeå phaùn xeùt chung vaø thöôûng phaït moãi ngöôøi tuyø theo vieäc laønh döõ hoï ñaõ laøm. 8. CHUÙA THAÙNH THAÀN LAØ ÑAÁNG NAØO? a. Chuùa Thaùnh Thaàn laø ngoâi thöù ba bôûi Chuùa Cha maø ra cuøng baûn tính vôùi ngoâi Cha vaø Con. b. Chuùa Thaùnh Thaàn laø ngoâi thöù ba, bôûi Chuùa Con sai ñeán ñeã höôùng daãn Hoäi Thaùnh c. Laø ngoâi thöù ba, bôûi Chuùa Cha vaø Chuùa Con maø ra cuøng moät baûn tính vaø moät quyeàn naêng nhö Chuùa Cha vaø Chuùa Con. d. Chuùa Thaùnh Thaàn laø ngoâi thöù ba, bôûi quyeàn pheùp Thaùnh Thaàn maø ra cuøng moät baûn tính vaø moät quyeàn naêng nhö Chuùa Cha vaø Chuùa Con. 9. CHUÙA THAÙNH THAÀN LAØM GÌ TRONG ÑÔØI SOÁNG CHUÙA GIEÂSU KITOÂ? a. Chuùa Thaùnh Thaàn an uûi höôùng daãn ñôøi soáng Chuùa Kitoâ. b. Can thieäp vaø hoaït ñoäng trong ñôøi soáng cuûa Chuùa Kitoâ töø khi nhaäp theå ñeán Phuïc sinh. c. Can thieäp vaø hoaït ñoäng trong ñôøi soáng Chuùa Kitoâ khi ngöôøi nhaäp theå. d. Can thieäp vaø hoaït ñoäng trong Chuùa Kitoâ khi cho ngöôøi töø trong coûi cheát soáng laïi. 10. CHUÙA THAÙNH THAÀN LAØM GÌ TRONG HOÄI THAÙNH? a. luoân xaây döïng, gìn giöõ, höôùng daãn, Thaùnh hoaù vaø canh taân hoäi Thaùnh ôû theá gian naày. b. Daïy doã an uûi giöõ gìn Hoäi Thaùnh. c. Daïy doå an uûi naâng ñôõ giöõ gìn hoäi Thaùnh khaép toaøn caàu. d. Xaây döïng, giöõ gìn, höôùng daãn hoäi Thaùnh ôû theá gian naày. 11. CHUÙA GIEÂSU ÑAÕ TRAO CHO HOÄI THAÙNH NHÖÕNG NHIEÄM VUÏ NAØO? a. Giaûng daïy, Thaùnh hoaù, cai trò caùc quoác gia. b. Giaûng daïy, Thaùnh hoaù, vaø cai quaûn caùc linh hoàn. c. Thaùnh hoaù, giaùo huaán, chaêm soùc caùc daân toäc. d. Giaûng daïy, thaùnh hoaù, cai quaûn, ban ôn cho caùc linh hoàn. 12. HOÄI THAÙNH COÂNG GIAÙO COÙ NHÖÕNG THAØNH PHAÂN NAØO? a. Giaùo Hoaøng, Giaùm Muïc, Linh Muïc vaø tu só nam nöõ. b. Ñöùc Giaùo Hoaøng, caùc Ñöùc Giaùm Muïc, caùc Linh Muïc vaø tu só c. Giaùo só, tu só, giaùo daân. d. Giaùo só, tu só, daân chuùng toaøn theá giôùi. 13. THIEÂN CHUÙA ÑAÕ BAN CHO ÑÖÙC MEÏ NHÖÕNG ÑAËC AÂN NAØO? a. Ñöôïc thoâng minh saùng laùng, voâ nhieãm Meï Thieân Chuùa, Nöõ Vöông treân Trôøi. b. Voâ nhieãm nguyeân toäi, troïn ñôøi ñoàng trinh, Nöõ Vöông hoaø bình. c. Voâ nhieãm nguyeân toäi, laø meï Thieân Chuùa, ñoàng trinh troïn ñôøi, hoàn xaùc leân Trôøi. d. Voâ nhieãm nguyeân toäi, Meï Thieân Chuùa, Meï nhaân loaïi, Nöõ Vöông Thieân ñaøng. 14. TA TOÂN KÍNH ÑÖÙC TRINH NÖÕ MARIA NHÖ THEÁ NAØO? 2

a. Toân kính nhö caùc Thaùnh, yeâu meán chieâm ngaém, caàu xin, hoïc hoûi, baét chöôùc. b. Ñaëc bieät toân kính, yeâu meán, caàu xin, baét chöôùc caùc nhaân ñöùc cuûa Ngöôøi. c. Toân thôø nhö Thieân Chuùa, yeâu meán, caàu xin, baét chöôùc caùc nhaân ñöùc cuûa Ngöôøi. d. Ñaëc bieät toân kính hôn Chuùa, yeâu meán, caàu xin pheùp laï. 15. LAØM THEÁ NAØO ÑEÅ XÖÙNG ÑAÙNG LAÕNH NHAÄN CAÙC BÍ TÍCH? a. Ta caàn coù loøng tin, coù yù ngay laønh, thaønh thaät öôùc muoán vaø doïn hoàn doïn xaùc. b. Ta caàn coù loøng tin, coù yù ngay laønh, hoïc hoûi giaùo lyù veà caùc bí tích. c. Ta caàn coù loøng tin, coù yù ngay laønh, thaønh thaät öôùc muoán, tænh thöùc caàu nguyeän. d. Ta caàn doïn hoàn doïn xaùc sieâng naêng xöng toäi vaø röôùc leã. 16. COÙ MAÁY THÖÙ ÔN CHUÙA? a. Coù 4 thöù ôn Chuùa: ôn Thaùnh hoaù, ôn trôï giuùp, ôn khoân ngoan, ôn kính sôï. b. Coù 2 thöù ôn Chuùa: moät laø ôn Thaùnh hoaù, hai laø ôn trôï giuùp. c. Coù 3 thöù ôn Chuùa: ôn Thaùnh hoaù, ôn trô giuùp vaø ôn thoâng hieåu. d. Coù 2 thöù ôn Chuùa: moät laø ôn nghóa Thaùnh, hai laø ôn Thaùnh hoaù. 17. TA PHAÛI ÑOÙN NHAÄN ÔN CHUÙA THEÁ NAØO? a. Mau maén ñoùn nhaän ôn Chuùa ñeå ñöôïc neân Thaùnh. b. Mau maén ñoùn nhaän ôn Chuùa vaø thöïc haønh ñeå ñöôïc neân Thaùnh. c. Mau maén ñoùn nhaän vaø coäng taùc vôùi ôn Chuùa ñeå ñöôïc neân Thaùnh. d. Mau maén ñoùn nhaän ôn Chuùa vaø chia seõ cho moïi ngöôøi. 18. BÍ TÍCH RÖÛA TOÄI LAØ GÌ? a. Laø Bí Tích Chuùa Gieâsu ñaõ laäp ñeå ta sinh ra trong ñôøi soáng vónh cöõu bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn. b. Laø bí Tích Chuùa Gieâsu ñaõ laäp ñeå taùc sinh ta trong ñôøi soáng môùi, bôûi nöôùc vaø Chuùa Thaùnh Thaàn. c. Laø Bí Tích Chuùa Gieâsu ñaõ laäp ñeå taùc sinh ta laøm con Hoäi Thaùnh bôûi nöôùc. d. Laø Bí Tích Chuùa Gieâsu ñaõ laäp ñeå haï sinh ta ra trong Hoäi Thaùnh bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn. 19. BÍ TÍCH THEÂM SÖÙC LAØ GÌ? a. Laø Bí Tích ñeå ban theâm söùc maïnh Chuùa Thaùnh Thaàn cho keû ñaõ ñöôïc Röõa Toäi. b. Laø Bí Tích Chuùa Gieâsu ñaõ laäp ñeå cuõng coá ñöùc tin nhôø quyeàn pheùp cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. c. Laø Bí Tích Chuùa Gieâsu ñaõ laäp ñeå ban doài daøo ôn Chuùa Thaùnh Thaàn ñeå cho ta neân Thaùnh. d. Bí tích Chuùa Gieâsu ñaõ laäp ñeå ban Chuùa Thaùnh Thaàn giuùp ngöôøi tín höõu soáng hoaøn haûo hôn Bí Tích röûa toäi, lieân keát maät thieát vôùi Hoäi Thaùnh vaø laøm chöùng cho Chuùa Kitoâ. 20. NHÖÕNG AI ÑÖÔÏC LAÕNH NHAÄN BÍ TÍCH THEÂM SÖÙC? a. Nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc röõa toäi. b. Ngöôøi ñaõ ñöôïc röõa toäi, ñeán tuoåi khoân, saïch toäi troïng, ñaõ hoïc giaùo lyù ñaày ñuû vaø quyeát taâm soáng ñuùng boån phaän Kitoâ höõu. 3

c. Nhöõng ngöôøi ñaõ ñeán tuoåi khoân. d. Nhöõng ngöôøi ñaõ hoïc giaùo lyù ñaày ñuû nhaát laø veà Bí Tích theâm söùc.

4


								
To top