NGHI THUC VAO DOI by jacbinh

VIEWS: 47 PAGES: 2

									NGHI THÖÙC VAØO ÑÔØI.  HÖÔÙNG DAÃN : (Trong khi ñoïc lôøi höôùng daãn, caùc em tieán leân cung thaùnh, xeáp theo thöù töï ñaõ chæ ñònh). Thôøi gian naêm thaùng ñaõ daãn ñöa caùc em vaøo khuùc quanh cuûa cuoäc soáng, tuoåi khoân lôùn ñaõ ñöa caùc em vaøo ñôøi vôùi nhöõng traùch nhieäm lôùn hôn. Nhöõng ngaøy thaùng saép tôùi, caùc em ít coøn nhöõng dòp gaëp gôõ nhau trong giôø boài döôõng ñöùc tin. Nhöng vôùi haønh trang Lôøi Chuùa, Giaùo lyù bí tích trong nhöõng naêm qua caùc em ñeán vôùi Chuùa ñeå daâng mình cho Chuùa vaø nhaän laáy söù meänh truyeàn giaùo. Caùc em phaûi ñi vaøo ñôøi laøm chöùng nhaân cho Chuùa baèng chính cuoäc soáng töï laäp. Trong ngaøy laõnh nhaän Bí tích Röõa toäi vaø Theâm söùc Chuùa ñaõ trao cho caùc em söù meänh truyeàn giaùo : “Haõy ñi rao giaûng Tin Möøng” (Mc 16. 15). Chuùa khoâng ra thôøi khoaù bieåu, khoâng vaïch ra keá hoaïch … Chuùa ñeå caùc em saùng kieán thöïc hieän söù meänh truyeàn giaùo giöõa ñôøi : - Abraham ñaõ ra ñi vì hy voïng ñeán Ñaát Höùa. - Moâseâ ñaõ ra ñi vì hy voïng cöùu daân khoûi noâ leä. - Chuùa Gieâsu ñaõ ra ñi vì hy voïng cöùu roãi loaøi ngöôøi. - Caùc Ñaïo só ñaõ ra ñi vì hy voïng gaëp Vua Israel. - Phanxicoâ Xavieâ ñaõ ra ñivì söù meänh cöùu roãi caùc linh hoàn. Hoâm nay, caùc em khôûi söï leân ñöôøng ra ñi vôùi söù maïng truyeàn giaùo, laøm chöùng nhaân cho Chuùa, vaø hy voïng ñem moïi ngöôøi veà vôùi Chuùa. Keát quaû seõ ra sa? Tuyø ôû ñôøi soáng cuûa caùc em. + Chuû söï : caùc em thaân meán, tröôùc khi böôùc sang giai ñoaïn môùi cuûa cuoäc ñôøi, caùc em ñeán ñaây ñeå laøm gì ? - Caùc em : Thöa Cha chuùng con muoán vaøo ñôøi vôùi nieàm tin nôi Chuùa, trong moät tinh thaàn daán thaân phuïc vuï Chuùa vaø anh em ñoàng loaïi. + Chuû söï : Nieàm tin cuûa caùc con nôi Chuùa theá naøo ? Caùc con haõy tuyeân xöng tröôùc maët Chuùa vaø coäng ñoaøn Hoäi Thaùnh. - Caùc em : ( Ñoïc kinh tin kính : Toâi tin kính … ) + Chuû söï : Neáu caùc con ñaõ coù yù nguyeän daán thaân phuïc vuï Chuùa. Caùc con haõy noùi leân lôøi quyeát taâm ñoù. - Caùc em : (quì goái, tay phaûi veà phía tröôùc, tay traùi caàm giaáy vaø ñoïc : ) Laïy Chuùa/ döïa vaøo tình thöông cuûa Chuùa Cha,/ döïa vaøo lôøi ban söï soáng / cuøng löông thöïc thieâng lieâng laø Mình Maùu Chuùa Kitoâ, / vaø söùc maïnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, / chuùng con xin höùa vôùi Chuùa : 1) Khoâng ngöøng söûa ñoåi caùch soáng baûn thaân ñeå ngaøy caøng neân hoaøn thieän hôn. 2) Goùp phaàn vaøo vieäc truyeàn giaùo xaây döïng coäng ñoaøn daân Chuùa trong Hoäi Thaùnh Vieät Nam, sao cho phuø hôïp vôùi Tin Möøng hôn, baèng caùch : - Chuyeân caàn caàu nguyeän, laéng nghe, suy nieäm vaø soáng Lôøi Chuùa.

- Soáng ñöùc tin baèng vieäc laõnh nhaän caùc Bí tích, nhaát laø Bí Tích Thaùnh Theå, luoân laøm moïi vieäc vì loøng yeâu meán Chuùa vaø yeâu thöông moïi ngöôøi. - Can ñaûm tuyeân xöng ñöùc tin trong moïi hoaøn caûnh cuûa cuoäc soáng vaø rao truyeàn Tin Möøng Chuùa Kitoâ. Cuùi xin Meï Maria. Meï caùc em thieáu nieân, laø maãu göông tuyeät vôøi soáng ñaïo, naâng ñôõ söï yeáu heøn cuûa chuùng con vaø giuùp chuùng con thöïc hieän quyeát taâm. + Chuû söï : Taï ôn Chuùa laø Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn nhaän laáy nhöõng öôùc nguyeän vaø lôøi höùa cuûa chuùng con, cuøng ban cho chuùng con muoân phuùc laønh hoàn xaùc. - Caùc em : Amen. + Chuû söï : Haønh trang cuoäc soáng cuûa caùc con laø Lôøi Chuùa, Cha thay maët Chuùa trao cho caùc con, ñeå caùc con ra ñi vaø mang laïi keát quaû cho Chuùa. - Coäng ñoaøn haùt : Ñöôøng ñi coù Chuùa … (Caùc em theo thöù töï tieán leân tröôùc Chuû söï nhaän saùch Thaùnh vaø trôû veà choã. Thaùnh leã tieáp tuïc qua phaàn trình daâng leã vaät).


								
To top