DON XIN THEM SUC - DOC by jacbinh

VIEWS: 332 PAGES: 1

									HOÏ ÑAÏO TAÂN THAØNH XAÕ TAÂN HOØA - TIEÅU CAÀN TÆNH TRAØ VINH

Taân thaønh, Ngaøy 10 Thaùng 7 Naên 2006


˜ V/v THOÂNG BAÙO BAN BÍCH TÍCH THEÂM SÖÙC Theo thoâng leä haèng naêm, cuoái kyø nghó heø, cuoái khoùa giaùo lyù cuûa caùc em thieáu nhi, Hoï Ñaïo Taân Thaønh chuùng toâi coù toå chöùc leã ban "Bích Tích Theâm Söùc" cho caùc em. Vaäy chuùng xin thoâng baùo ñeán Quyù Ban Ngaøy 24 Thaùng 7 Naêm 2006 (nhaèm ngaøy thuù hai). Chuùng toâi coù toå chöùc leã naøy trong Thaùnh Ñöôøng Hoï Ñaïo Taân Thaønh töø luùc 8 giôø ñeán 11 giôø trong ngaøy. Chuùng seõ toå chöùc leã thaät ñôn giaûn trong traät töï vaø tieát kieäm. Neáu coù chuyeän gì nghòch xaõy ra chuùng toâi xin hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm.

Traân troïng thoâng baùo Linh muïc phuï traùch

NGUYEÃN VAÊN KÆNH


								
To top