HIBISCUS COAST MUNICIPALITY - Download as DOC by monkey6

VIEWS: 170 PAGES: 2

More Info
									             HIBISCUS COAST MUNICIPALITY
              Municipal Notice No. 138/2008

  INCENTIVE POLICY TO WRITE OFF PENALTIES, COLLECTION CHARGES
        AND LEGAL FEES – EXTENSION OF TIME

The public is hereby notified that the Hibiscus Coast Municipal Council resolved to
adopt an Incentive Policy in an attempt to reduce its long outstanding book debt. The
policy aims to write off arrear penalties and collection charges, as well as legal fees,
as an incentive to encourage ratepayers who are in arrears with rates and services,
to pay these arrears. The write off time has been extended from 31 July 2008 to 3
October 2008.

Outstanding rates may be paid in one or more instalments within the prescribed
period ending 30 November 2008, provided that:

  1. An application has been received on the prescribed form by 3 October 2008.
  2. An Acknowledgement of Debt form must be completed by 3 October 2008.
  3. All outstanding rates and service charges due must be paid in full by 28
   November 2008, as per the signed agreement mentioned in paragraph 2
   above.

The above forms can be obtained from every Hibiscus Coast Municipal cashier point.

Telephone enquiries may be directed to the Rates Clerk for the area concerned at
telephone number 039-312 8300 between 09h00 and 15h30 Monday to Friday.

S W MKHIZE                      Hibiscus Coast Municipality
MUNICIPAL MANAGER                  10 Connor Street
                           P O Box 5
                           Port Shepstone
                           4240
             UMASIPALA WASE-HIBISCUS COAST
               ISAZISO NO. 138 KU 2008

   UMGOMO WOKWESULA IZIKWELETU ZENZALO EZIMALINI ZAMA-RATES KANYE
         NEZABAMELI- UKWELULWA KWESIKHATHI

Umphakathi uyaziswa ukuthi umasipala usuthathe isinqumo sokuvumelana ngoMgomo
ozokwelekelela ukuba kuncishiswe izikweletu. Injongo yalomgomo ngukwesula zonke izimali
eziyinzalo efakwe ezikweletini zama-rates kanye nazo zonke izimali zabameli kulabo
asebedluliselwe kubameli, ngenhloso yokugqugquzela labo abakweleta umkhandlu
ukukhokha izikweletu zabo. Usuku lokuvala lihlehlisiwe kusuka kumhlaka 31 July 2008 kuya
kumhlaka 3 October 2008.

Izikweletu zingakhokhwa ziyisamba noma ngamancozuncozu ngaphambi komhlaka 30
November 2008, uma nje:

1.   Isicelo sifakwe kwifomu elisemthethweni sathunyelwa ngaphambi mhlaka 3 October
    2008.
2.   Umfakisicelo asayine incwadi phambi engakedluli umhka 3 October 2008 lapho
    eyozibophezela khona ukukhokha isikweletu.
3.   Zonke izikweletu komele zikhokhwe engakedluli umhlaka 28 November 2008,
    nangendlela ekuvunyelwene ngayo kwisivumelwano sencwadi esichazwe ngenhla.

Amafomu atholakala kuwo wonke amahhovisi kamasipala waseHibiscus Coast amukela imali.

Ulwazi oluthe xaxa lutholakala kumabhalane wendawo kunombolo yocingo 039- 312 8300,
uMsombuluko kuya kuLwesihlanu, phakathi kuka 09h00 no 15h30 ntambama.__________
S W MKHIZE                  Hibiscus Coast Municipality
UMPHATHI-KAMASIPALA             10 Connor Street
                       P O Box 5
                       PORT SHEPSTONE
                       4240

								
To top