; GPS(7)
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

GPS(7)

VIEWS: 10 PAGES: 5

 • pg 1
									                      GPS
     จีพเี อส (GPS) ย่อมาจาก Global Positioning System หมายถึง
                             ั
ระบบบอกตาแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัยการคานวณพิกด ยูทีเอ็ม (UTM)
                          ่
จากสัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยูรอบโลก ซึ่ งมีตาแหน่งที่แน่นอน
                               ั่
ระบบนี้สามารถบอกตาแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทวโลก โดยเครื่ องรับสัญญาณจีพีเอส
รุ่ นใหม่ๆ จะสามารถคานวณความเร็ วและทิศทางนามาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่
เพื่อใช้ในการนาทางได้

     แนวคิดในการพัฒนาระบบจีพีเอส เริ่ มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957
เมื่อนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริ กา นาโดย Dr. Richard B. Kershner
ได้ติดตามการส่ งดาวเทียมสปุตนิกของโซเวียต
และพบปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ ของคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากดาวเทียม
พวกเขาพบว่าหากทราบตาแหน่งที่แน่นอนบนพื้นผิวโลก
ก็สามารถระบุตาแหน่งของดาวเทียมได้จากการตรวจวัดดอปเปลอร์
และหากทราบตาแหน่งที่แน่นอนของดาวเทียม ก็สามารถระบุตาแหน่งบนพื้นโลกได้
ในทางกลับกัน

     กองทัพเรื อสหรัฐได้ทดลองระบบนาทางด้วยดาวเทียม ชื่อ TRANSIT เป็ นครั้งแรกเมื่อ
ค.ศ. 1960 ประกอบด้วยดาวเทียมจานวน 5 ดวง ส่ วนดาวเทียมที่ใช้ในระบบจีพีเอส (GPS Block-I)
ส่ งขึ้นทดลองเป็ นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1978 เพื่อใช้ในทางการทหาร

    เมื่อ ค.ศ. 1983 หลังจากเกิดเหตุการณ์โคเรี ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 007 ของเกาหลีใต้
                                 ้
บินพลัดหลงเข้าไปในน่านฟ้ าของสหภาพโซเวียต และถูกยิงตก ผูโดยสาร 269 คนเสี ยชีวตทั้งหมด ิ
ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนได้ประกาศว่า เมื่อพัฒนาระบบจีพีเอสแล้วเสร็ จ
จะอนุ ญาตให้ประชาชนทัวไปใช้งานได้
             ่

     ดาวเทียมจีพีเอส เป็ นดาวเทียมที่มีวงโคจรต่า ที่ระดับความสู ง 11,000 ไมล์จากพื้นโลก
                 ั
ใช้การยืนยันตาแหน่งโดยอาศัยพิกดจากดาวเทียม 3 หรื อ 4 ดวง ดาวเทียมจะโคจรรอบโลกเป็ นเวลา
12 ชัวโมงต่อหนึ่งรอบ ที่ความเร็ ว 4 กิโลเมตร/วินาที การโคจรแต่ละรอบนั้นสามารถได้เป็ น 6
   ่
ระนาบๆ ละ 4 ดวง ทามุม 55 องศา โดยทั้งระบบจะต้องมีดาวเทียม 24 ดวง หรื อมากกว่า
                                 ั
เพื่อให้สามารถยืนยันตาแหน่งได้ครอบคลุมทุกจุดบนผิวโลก ปั จจุบน เป็ นดาวเทียม GPS Block-II
          ั                           ั
     ระบบบอกพิกดด้วยดาวเทียมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับระบบจีพีเอส ในปั จจุบนมีหลายระบบ
ได้แก่

    GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) เป็ นระบบของรัสเซีย
       ั                      ั
     ที่พฒนาเพื่อแข่งขันกับสหรัฐอเมริ กา แต่ระบบนี้ยงใช้งานได้ไม่สมบูรณ์
     ใช้งานได้ดีเฉพาะในรัสเซีย ยุโรป และแคนาดา
    Galileo เป็ นระบบที่กาลังพัฒนาโดยสหภาพยุโรป ร่ วมกับจีน อิสราเอล อินเดีย โมร็ อกโก
     ซาอุดิอาระเบีย เกาหลีใต้ และยูเครน จะแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2553
    Beidou เป็ นระบบที่กาลังพัฒนาโดยประเทศจีน โดยให้บริ การเฉพาะบางพื้นที่
     แต่ในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาโดยให้ครอบคลุมทั้วโลกโดยจะใช้ชื่อว่า COMPASS

ประโยชน์ จากการใช้ GPS

GPS Tracking
ตอนนี้มีเครื่ อง GPS รุ่ นใหม่ ๆ ราคาไม่แพง มีขนาดเล็กเป็ นพิเศษ ที่สามารถพกพาได้
                           ่              ั
และมีแบบสาหรับติดตั้งซ่อนไว้ภายในรถยนต์ ราคาอยูในระดับที่คนทัวไปสามารถหาซื้ อใช้กนได้
                                   ่
ซึ่ง GPS บางรุ่ นถูกกว่าโทรศัพท์มือถือซะอีก

        ั                   ่
การมีอุปกรณ์ตวเล็กๆ อย่าง GPS นี้ติดตั้งไว้ในรถไม่วาจะเป็ นรถของเราเอง กิจการรถเช่า
            ้
กิจการระบบขนส่ งที่ตองใช้รถจานวนมาก
           ้              ั่
หรื องานขายสิ นค้าที่ตองมีพนักงานขับรถลงพื้นที่ทวทั้งในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด หรื อที่กาลังฮิต
ก็กิจการแชร์ รถตู ้
                              ่
เจ้าของรถ หรื อเจ้าของกิจการทั้งหลาย สามารถรู ้และเห็นได้วารถของตนเองนั้น
           ่ั                    ่
กาลังวิงไปที่ไหน อยูจงหวัดอะไร ถนนอะไร หรื อกาลังจอดรถอยูในซอยไหนในกรุ งเทพฯ โดยดู
    ่
                ้
ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่บาน หรื อที่ทางาน
หรื อแม้แต่จะไปดูตามร้านที่ให้เช่าคอมพิวเตอร์ หรื อตามร้าน GAME
ที่ลูกหลานเราชอบเข้าไปเล่นกันนักชัวโมงละ 10-20 บาท
                  ่
                    ุ่                 ั
คุณก็เข้าไปใช้ดูได้ การเข้าใช้ระบบไม่ยงยาก คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่เป็ นก็ยงทาได้แบบสบายๆ
ขอให้จารหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานให้ได้ก็พอแล้ว
                        ั
ถามว่าสิ่ งที่เราจะเห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ น้ นมันเป็ นยังไง
                      ่ ั่
ให้นึกถึงแผนที่ที่เป็ นกระดาษที่มีวางขายอยูทวไปจะเห็นว่ามีเส้นถนนต่างๆ มีเส้นทางหลวง มีซอย
                           ่     ั     ่
มีแม่น้ า และมีชื่อถนน ชื่ อสถานที่สาคัญสาคัญกากับอยูบนแผนที่น้ นด้วย แต่วาเราจะเห็นรถเราวิง
                                              ่
        ่                     ่             ั
หรื อจอดอยูที่ไหนบนแผนที่กระดาษนั้นมันทาไม่ได้ แต่วาแผนที่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ น้ นทาได้
                    ่
คุณจะเห็นแผนที่อย่างที่คุณเคยเห็นอยูบนกระดาษ
         ่
ไปปรากฏอยูบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ด้วยสี สันที่สดใสพร้อมกับเห็นจุดเล็กๆที่เป็ นสัญลักษณ์แทน
                   ่
ตาแหน่งของรถคุณ ตัวสัญลักษณ์ที่วานี้และภาพแผนที่จะปรับเปลี่ยน เลื่อน
                            ั ่
หรื อย่อขยายตัวเองไปตามตามตาแหน่งจริ งของรถคุณที่ขบอยูบนถนนโดยอัตโนมัติ
อีกทั้งคุณยังสามารถดูแบบพร้อมกันหลายๆคัน หรื อดูเส้นทางย้อนหลังที่รถเคยวิงไปแล้วได้อีกด้วย
                                       ่
นอกจากนี้ เรายังสามารถดูตาแหน่งรถผ่านทางหน้าจอมือถือได้
            ั ่
ซึ่ งมือถือรุ่ นที่ใช้กนอยูในปั จจุบนทัวไปส่ วนมากก็นามาใช้ได้
                  ั ่
         ้
ทาให้เราไม่ตองไปเปิ ดคอมพิวเตอร์ ให้เสี ยเวลา
ถึงแม้ภาพแผนที่และตาแหน่งของรถที่ปรากฏให้เห็นบนหน้าจอมือถืออาจจะเล็กไปซักนิดตามขนา
                        ่    ่
ดหน้าจอของแต่ละรุ่ น แต่อย่างน้อยเราก็จะรู ้วารถเราอยูที่ไหนได้แบบง่ายๆ และรวดเร็ ว
(SMS Alert)

และสาหรับคนที่ชอบวิตกกังวลเวลาไปดูหนังตามห้าง จอดรถในห้างจาเป็ นต้องไปจอดรถในสถา
นที่เปลี่ยว
หรื อแม้แต่จอดรถไว้หน้าบ้านเราเองบางครั้งยังอาจมีคนร้ายขับไปหน้าตาเฉยก็ได้ แต่เดี๋ยวนี้ในตัวเ
                     ่        ่
ครื่ อง GPS เองเราสามารถสั่งการลงไปได้วา เมื่อรถเราจอดอยูที่หนึ่งที่ใดแล้ว
หากรถมีการเคลื่อนย้ายหรื อเปลี่ยนตาแหน่งไปหรื อมีใครขับไปก็แล้วแต่
หากเกินระยะทางที่เรากาหนด เช่น 50 เมตร 100 หรื อ 200 เมตร ให้เครื่ อง GPS รี บส่ ง SMS
มาแจ้งตาแหน่งเราทางมือถือทันทีโดยให้แจ้งมาหลายๆ
                 ่                   ่
หนเพราะบางทีเราอาจจะหลับอยูหรื อกาลังดูหนัง หรื อทากิจกรรมอื่นๆ อยูและเมื่อเราตรวจสอบดู
              ั ่
SMS ที่ส่งมาเราก็จะรู ้ได้ทนทีวามีคนกาลังขับรถเราไปแล้ว
               ั
จะได้รีบไปตามมาคืนให้ได้ท้ งรถและคนร้าย
         ่
ดังนั้น จะเห็นได้วา GPS ช่วยทาให้เรามันใจได้มากขึ้นนอกเหนือจากการมีประกันภัยชั้น 1
                    ่
มีสัญญาณกันขโมย มีที่ล็อกเกียร์ มีที่ล็อกพวงมาลัย ซึ่ งเดี๋ยวนี้
ขโมยใช้เวลางัดแป๊ บเดียวเท่านั้น แต่สาหรับ GPS บางรุ่ นต่อให้ตดสายไฟรถ ดึง GPS ออกมาทุบ
                               ั
    ั ้                           ั
คุณก็ยงมีขอมูลเส้นทางก่อนหน้านี้ รวมทั้งตาแหน่งสุ ดท้าย ขณะที่ตว GPS
               ่
ยังไม่เสี ยหายส่ งมาและค้างอยูในระบบคอมพิวเตอร์ ของเราก่อนแล้ว ก่อนที่เครื่ องจะพังจนใช้งานไ
                            ั
ม่ได้อีกต่อไป ยังงัยโจรก็คงหนีไม่รอดแน่งานนี้และเราก็ยงมีโอกาสได้รถกลับคืนมาด้วย
ถ้ายังไม่โดนแยกชิ้นส่ วนซะก่อน

(Personal Tracking)
    ่
ไม่ใช่วา GPS จะมีแบบติดรถอย่างเดียวยังมีรุ่นสาหรับพกพาด้วยไว้ติดตามบุตรหลาน เช่น
                   ่
ใส่ ไว้ในกระเป๋ านักเรี ยนจะได้รู้วาลูกไปถึงโรงเรี ยนหรื อยัง
กลับถึงบ้านหรื อเปล่า หรื อวันไหนพาเด็กๆไป เที่ยวตามงานกาชาด
งานคอนเสิ ร์ตหรื อไปในที่ที่มีคนมากๆ เดินพลัดหลงกัน ประกาศหาก็ไม่ค่อยเจอ หากมี GPS
ตัวเล็กๆ ติดกระเป๋ าไปด้วยก็อุ่นใจขึ้นอีก จะบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้ฉลาด
              ่ ่
โทรเข้ามือถือคุยกันก็ได้วาอยูตรงไหน ถ้าตามเจอก็โชคดีไป
แล้วถ้าเป็ นเด็กเล็กที่ยงไม่ค่อยรู ้เรื่ องอะไรมาก คนชรา หรื อพ่อแม่ที่ความจาไม่ดี หลงๆ ลืมๆ
            ั
กลับบ้านไม่ถูก คนเหล่านี้ จะตามหายังงัยก็น่าคิดเหมือนกัน มี GPS ติดไว้ดีที่สุด

(Pet Tracking)

สาหรับคนรักสัตว์ เดี๋ยวนี้ก็มี GPS แบบห้อยคอสาหรับสุ นขตัวโปรดที่ราคาแสนแพง
                           ั
หรื อมีคุณค่าทางจิตรใจอย่างมากๆ ปล่อยออกไปวิงเล่นนอกบ้านแล้วหายไป หรื อมีคนจับไป
                       ่
ไม่รู้ชะตากรรมและจะตามหายังงัย ก็ควรใช้ GPS รุ่ นพกพานี่ล่ะครับ แขวนคอเขาเอาไว้
ไปไหนจะได้ตามเจอ
                  ่
หากอยากเห็นของจริงหรือสนใจข้ อมูลเพิม โทร. 02 948 5301 (M-F)

								
To top