HOP DONG MUON DAT 20007 by BrittanyGibbons

VIEWS: 1,460 PAGES: 1

									COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC.

HÔÏP ÑOÀNG MÖÔÙN ÑAÁT RUOÄNG NHAØ THÔØ
Hoâm nay vaøo luùc 9 giôø ngaøy 4 thaùng 5 naêm 2007. Taïi Nhaø Thôø Taân Thaønh, chuùng toâi goàm coù : 1. OÂng Nguyeãn Ngoïc Baéc : OÂng caâu ñaïi dieän hoï ñaïo 2. OÂng Nguyeãn Kim Nhöït : Thö kyù Ban Qöôùi Chöùc. 3. OÂng Mai Vaên Hoa : ngöôøi möôùn ñaát. Cuøng trao ñoåi yù kieán vaø thoaû thuaän vieäc möôùn ñaát ruoäng cuûa Nhaø Thôø Taân Thaønh vôùi nhöõng noäi dung sau : a. Dieän tích ñaát möôùn laø : 6 coâng (taàm 2,8 m) seõ do anh Mai Vaên Hoa ñöùng chòu traùch nhieäm möôùn vôùi soá hoa lôïi ñoùng cho Nhaø Thôø laø: 80 giaï luùa / 1 naêm (Taùm möôi giaï) b. Anh Hoa möôùn ñaát trong 01 naêm töø vuï muøa 2007 – 2008 (ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 laø heát hôïp ñoàng). c. Do anh Hoa ñaõ troàng mía treân ñaát möôùn neân khi heát haïn hôïp ñoàng anh Hoa phaûi ban goác mía traû laïi ñaát cho baèng phaúng. d. Anh Hoa phaûi chòu traùch nhieäm canh taùc vaø baûo quaûn dieän tích ñaát treân vaø ñoùng hoa lôïi cho Nhaø Thôø ñuùng trong naêm hôïp ñoàng. Baûn hôïp ñoàng ñöôïc ñoïc roõ cho taát caû cuøng nghe vaø ñoàng yù vôùi nhöõng ñieàu qui ñònh treân. Hôïp ñoàng ñöôïc laøm 03 baûn : - 01 baûn Nhaø Thôø giöõ. - 01 baûn oâng caâu ñaïi dieän Ban Qöôùi Chöùc giöõ. - 01 baûn OÂng Mai Vaên Hoa (ngöôøi möôùn ñaát) giöõ. Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laøm xong luùc 11 giôø cuøng ngaøy. Taân Thaønh Ñoâng ngaøy 04/5/2007 Ñaïi dieän Nhaø Thôø OÂNG CAÂU

NGÖÔØI MÖÔÙN ÑAÁT

MAI VAÊN HOA

NGUYEÃN NGOÏC BAÉC


								
To top