As SAASTE is an integral part of education and the life of all

Document Sample
As SAASTE is an integral part of education and the life of all Powered By Docstoc
					     South African Association of
    Science and Technology Educators
            WESTERN CAPE
   Tommy Botha
   E-mail: mmtcl@telkomsa.net
   Fax: 086 6563 701
   Tel:  021- 467 2559 / 084 5510 508
   NPO: 49-109

          http://saastewesterncape.co.za
           SAASTE (WESKAAP)

         Nooi u hartelik uit na die

  2008 SAASTE Mini-Konferensie

      “Voorbereiding vir 2008”

Datum: 18 & 19 Januarie 2008
Tyd:  15:00—19:00
    08:30—14:00
Plek: Waar die konferensie in George/Wildernis sal
    plaasvind, sal spoedig aangekondig word
               VERDERE INLIGTING

1. FOKUS: Bevorder leer en onderrig in Wetenskappe en Tegnologie in AOO
  en VOO in 2008.

2. GEEN REGISTRASIE FOOIE EN AKKOMMODASIE ONKOSTE NIE
  Opvoeders verder as `n radius van 75 km van die konferensie sal teen geen
  onkoste gehuisves word. Vervoeronkoste vir alle opvoeders, sal deur WKOD
  (Dinaledi Projek) betaal word.


3. AGTERGROND OOR SAASTE

SAASTE is `n nasionale vakvereniging wat poog om Wetenskap- (Fisiese, Lewens-,
Natuur- Landbou- en Grondwetenskappe) asook Tegnologie-onderwys te bevorder deur
die kwaliteit van onderrig en leer in Suid Afrika te verbeter.

Dit word gedoen deur die volgende:

  Werkswinkels en werksessies te fasiliteer wat as `n platform vir onderwysers vorm
  om idees uit te ruil en om ontwikkelingsnetwerke te vorm,
  Jaarlikse Provinsiale Konferensies en Twee-jaarlikse Nasionale Konferensie te hou
  wat gerig is op Professionele Ontwikkeling van Opvoeders,
  Bevorder noue samewerking met organisasies in Tegnologie en Wetenskappe beide
  nasionaal en internasionaal soos CASTME, WAAE, ASE, SAARMSTE, SAASTA.
  Spesiale projekte soos SAASTE Wetenskap en Tegnologie Journaal, Nasionale
  Wetenskap Week, Olimpiades, MSET, ens.

  “Die Stem van die Wetenskap en Tegnologie Opvoeders”
Die doel van die konferensie is vir kollegas om deur besprekings en demonstrasies deur
opvoeders vir opvoeders idees uit te ruil en nuwe netwerke te vorm.

Die uitvoerend bestuur van SAASTE (WesKaap) hoop om `n nuttige en stimulerende
konferensie aan te bied.

REGISTRASIEDATUM: 15 Desember 2007
         SAASTE (WESKAAP) MINI-KONFERENSIE

                REGISTRASIEVORM

Alle deelnemers moet asseblief hierdie vorm voltooi en dit na een die volgende
adresse stuur:
Tommy Botha: epos: mmtcl@telkomsa.net of faks: 086 6563 701

1. Van ____________________________________________________

2. Naam ________________________________________________________

3. Skool/Instelling/Organisasie: ____________________________________

4. Epos-adres: ________________________________________________

5. Adres   ____________________________________________________
       ____________________________________________________
       ____________________________________________________

6. Tel. Nr (kantoor) _______________________Fax Nr ___________________

       (Sel) _________________________

7. Dui asseblief jou Leerarea en Fase of Vak van jou keuse vir die
wegbreuksessies aan. Om die AOO-fase aan te dui, maak `n regmerkie in die
toepaslike blokkie.

         1st Keuse vir die    2de Keuse vir die     3de Keuse vir die
         wegbreuksessies     wegbreuksessies      wegbreuksessies
LEERAREA
(AOO)       GF   IF     SF  GF    IF   SF    GF   IF   SF
VAK(KE) (VOO)


8.  Spesiale dieet vereistes:
    ______________________________________________

9.   Akkommodasie: Om jou keuse aan te dui maak `n regmerkie in die
    toepaslike blokkie.

    Ja           Nee

10.  Die voorlopige program is aangeheg.
      South African Association of
     Science and Technology Educators
             WESTERN CAPE
    Tommy Botha
    E-mail: mmtcl@telkomsa.net
    Fax: 086 6563 701
    Tel:  021- 467 2559 / 084 5510 508
    NPO: 49-109

           http://saastewesterncape.co.za
         SAASTE (WESTERN CAPE)

         cordially invites you to the

  2008 SAASTE Mini-Conference

         “Preparing for 2008”

Date: 18 & 19 January 2008
Time: 15:00—19:00
    08:30—14:00
Venue: The venue in George/Wildernis to be announced soon
               FURTHER INFORMATION

1. FOCUS: Promoting Learning and Teaching in Science and Technology in
  FET & GET in 2008.

2. NO REGISTRATION AND ACCOMMODATION FEES
  Educators outside a radius of 75 km from the venue will be accommodated at
  no cost. Traveling cost for all educators will be paid by WCED.

3. BACKGROUND OF SAASTE

SAASTE a national association which seeks to promote Science (Physical Sciences,
Life Sciences, Natural Sciences, Agricultural Sciences, and Earth Sciences) and
Technology Education, by enhancing the quality of teaching and learning of Science and
Technology in South Africa.

This will be done through:

  Workshops and work sessions providing a platform for educators to share ideas and
  establish a community of practices,
  Annual Provincial Mini-Conferences and Biannual National Conference aimed at
  Professional Development of Educators,
  Fostering closer working relationships with organizations involved in Technology and
  Science both nationally and internationally such as CASTME, WAAE, ASE,
  SAARMSTE, SAASTA.
  Special projects such as SAASTE Science and Technology Journal, National
  Science Week, Olympiads, MSET, and Memo discussions for Grade 12.

  “The Voice of Science and Technology Educators”
The aim of the conference is for colleagues to share ideas and also to create new
networks through discussions and demonstrations by educators for educators.

The executive of SAASTE (Western Cape) wishes to conduct a fruitful and thought
provoking conference and hopes the time spent with colleagues will be stimulating, both
academically and socially.


NB REGISTRATION DATE: 15 December 2007
       SAASTE (WESTERN CAPE) MINI-CONFERENCE

              REGISTRATION FORM

This form must be completed by each individual participant and mailed to:
Tommy Botha: mmtcl@telkomsa.net or faxed to 086 6563 701.

1. Surname ____________________________________________________

2. Name ________________________________________________________

3. School/Institution/Organisation: ____________________________________

4. E-MAIL address: ________________________________________________

5. Address ____________________________________________________
      ____________________________________________________
      ____________________________________________________

6. Tel. Nr (Office) _______________________Fax Nr ____________________

       (Cell) _________________________

7. Please indicate your Learning Area and Phase / or Subject of choice for the
breakaway sessions. To indicate your GET Phase make a tick in the appropriate
block.

         1st Choice for break   2nd Choice for break   3rd Choice for break
         away sessions      away sessions      away sessions
LEARNING
AREA (GET)  FP      IP    SP  FP   IP   SP    FP   IP   SP
SUBJECT (FET)


7.  Special Dietary Requirements:
   ______________________________________________

8.  Accommodation: To indicate your choice makes a tick in the appropriate
   block.

    Yes           No

9.  The draft programme is attached.
              SAASTE (WESTERN CAPE) MINI-CONFERENCE
 THEME: VOICE OF THE TEACHER IN CURRICULUM MATTERS & PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES
                    FRIDAY 18 January 2008
                      VENUE: George
ACTIVITY         TIME                     TOPIC                           VENUE
Registration & Tea    15:00 – 16:00                                             HALL
Plenary         16:00 – 16:30   Tommy Botha        Welcome, Introduction and Overview of the programme
                      Director: EMDC - SCK    Opening address by Mrs Florence (Zan) Rhoxo        HALL
             16:30 – 17:00   Dr. Gillian Arendse    Why be creative?
                      (iThemba LABS)

                              Break away sessions
   Session 1         Session 2         Session 3              Session 4          Session 5
   17:00 – 18:30
 Physical Sciences      Life Sciences      Natural Sciences           Technology           Sciences
Mediating the Grade 12    Early Theories of    Scientific        From Recycling to Designing and   Using ICT – Physical
Assessment syllabus in   evolution, Evidence of  Investigations –     Making Musical Instruments for a   Sciences
Physical Sciences      evolution and Mass    Hans-on activities    simple Musical Show.
                 extinction      Jenny Bridgeman                       Joe Berrisfort – Khanya
Don Francis         Joe Arends, Jean                 Sue Rijsdijk             EMDC: South
               Goliath and Alan
                  Stevens
   Session 6         Session 7         Session 8              Session 9         Session 10
   18:30 – 19:30
 Physical Sciences      Life Sciences      Natural Sciences           Technology          Agricultural
                                                             Sciences
             Planning for 2008:     "A journey through the  Teaching hydraulics and pneumatics  Planning for 2008
The role of Olympiads,  Assessment syllabus,    pitfalls of Science" –
competitions and EXPOs  Question Papers and    Intermediate and Senior  Deon Khan              Jannie Gerber
in Education       CASS            Phase. Monica Stanley
                           & Joey Griessel
Case Rijsdijk         Tommy Botha
                            Dinner – Market Place – Exhibitions
                     Sue Rijsdijk and delegates: Symphony Concert at start of dinner
                                  SATURDAY 19 January 2008
                              08:00 – 08:30 Registration of new participants
ACTIVITY        TIME          KEY NOTE SPEAKER         TOPIC                            VENUE
Plenary 1       08:30 – 09:00     Dr. Brian Wilson         Integration and The Context Of Knowledge and
                                           Nature of Scientific Knowledge             HALL
                                              2
            09:00 – 09:15     John van Lill             HIP 2B
            09:15 – 09:30     Deon Khan               Journal & SAASTE Projects
                                      Break away sessions
     Session 11              Session 12             Session 13               Session 14            Session 15
    (09:30 – 10:30)
    Physical Sciences           Life Sciences            Natural Sciences             Technology              ICT
Can resource kits enable teacher    Human evolution          Environmental Education at      Making an interactive easy to     Using ICT to deliver the
professional development in science   Dr. Jurie van den Heever      Ladismith High School.        use teaching aid on electricity.    curriculum: Physics,
teaching                (US)                                  Robert Solomon (CPUT)         Chemistry and Life
Akeda Isaacs                                Louise Storm and Hendry Fourie                       Sciences

                                                                            Jeanette van Breggen
                                   Tea: 10:30 – 11:00 – Market Place
      Session 16           Session 17             Session 18               Session 19             Session 20
     (11:00 – 11:45)
Physical Sciences           Life Sciences             Natural Sciences        Technology               Technology
Planning for 2008 FET according to    Approaches to      Biodiversity – Practical issues      Practical applications in       "Making and explaining the
NCS: Physical Sciences         teaching evolution.                         structures               working of an electric motor"
Kashief Dilray & Jenny Bridgeman   Annemarie Gebhardt     Fadli Wagiet
                                                      Robert Solomon (Cape          Tony Williams
                                                      Peninsula University of
                                                      Technology)
      Session 21              Session 22             Session 23       Session 24                   Session 25
     (11:45 – 12:30)
Physical Sciences           Life Sciences             Life Sciences & Natural     Sciences                   Life Sciences
                                      Sciences
Sound of Music workshop –       Iimbovane Project: Biodiversity in
                                 Gr 10 Integrated Ecology  Pilot of laboratory assistant Scientific Investigations
teaching sound in a “PHUN” way.    action – Grade 10 Sentraal H/S –
                                 Excursion. Shalom     project in the Zenex-Spark
                   Esna van Zyl and learners: Academy learners: Pallua  project            Dr. Martin Bridgeman
Dr. Gillian Arendse (iThemba     Eyaché Europa and Franco  Lötter, Jean-Pierre Heath
LABS)                 Egelton                        Akeda Isaacs
                                 and Jaco Mostert
             12:30 – 13:00 Plenary –Closure – way forward - Selection of SAASTE committee for South Cape/Karoo
                                 13:00 – 14:00 Lunch :

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:77
posted:12/5/2009
language:English
pages:8
Description: As SAASTE is an integral part of education and the life of all