MATEMATIKA – TAI KŪRYBINIS DŽIAUGSMAS IR ATRADIMAS by jw8490k

VIEWS: 0 PAGES: 3

									            KAUNO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRADINIO UGDYMO

         KETVIRTŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS POPIETĖS
              “MĄSTAU, KURIU, DŢIAUGIUOSI”
                  NUOSTATAI

TIKSLAS
Padėti atsiskleisti prigimtinėms galioms, surasti ir ugdyti talentus, suteikti ugdytiniams galimybę atrasti
matematikos ryšį su kitais mokslais.
 Ketvirtųjų klasių mokinių matematikos popietė vyks dviem etapais.
I etapas- mokyklose vasario mėnuo.
DALYVIAI
Ketvirtųjų klasių mokiniai.
II etapas - mieste
VIETA IR LAIKAS
Simono Daukanto vidurinė mokykla (Taikos pr.68), 2007 m. kovo 28 d. 14 val.
DALYVIAI
Ketvirtųjų klasių trijų mokinių komanda (pageidaujantys).

 Matematikos kūrybos popietės sudėtinės dalys:
 I. TIRIAMASIS-PRAKTINIS DARBAS
 Mokykla savo nuoţiūra pristato 1 tiriamąjį darbą (pageidaujanti).
 Vertinamas darbo tikslingumas, išsamumas, originalumas, estetiškumas, kūrybiškumas.
 Teoriniai praktiniai darbai bus eksponuojami miesto parodoje Kauno Simono Daukanto vidurinėje
mokykloje. Paroda vyks 03 28-04 13 dienomis. Geriausi darbai bus apdovanoti organizatorių
prizais.Aptarimas bus numatytas 04 13 d. 13.00 val.
 REIKALAVIMAI PRAKTINIAM TIRIAMAJAM DARBUI
 Praktinį darbą pasirinkta laisva tema iki kovo 21 d. pateikti į Kauno Simono Daukanto vidurinę
mokyklą (Taikos pr. 68), 102 kab. mokytojai Aldonai Labatmedienei.
 DARBŲ PATEIKIMO FORMA
  Stende: tiriamojo darbo aprašas (tikslas, uţdaviniai, darbo eiga, išvados,
 lentelės. diagramos, modeliai, nuotraukos, tyrimai, duomenų kaupimas, analizė - matematikos ţinių
taikymas realiame gyvenime. (A1 formatas, paruoštas tvirtinimui ir kortelė su darbo autoriais
apačioje).

II. KOMANDINIS – GRUPINIS DARBAS
Įvairios įdomiosios matematikos uţduotys: kryţiaţodţiai, galvosūkiai, rebusai, loginės uţduotys ir
 kita.
VERTINIMAS
Vertinamas grupės darbas.
APDOVANOJIMAS
 Dalyviai bus apdovanoti organizatorių prizais.

     Paraiškas pateikti iki 2007m. kovo 5 d. į Kauno Simono Daukanto vid. mokyklą arba
elektroniniu laišku : daukantovm@daukantas.kaunas.lm.lt  Galima teirautis telefonu 868477883
KETVIRTŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS POPIETĖS “MĄSTAU, KURIU,

       DŢIAUGIUOSI” VERTINIMO KOMISIJA


   Pirmininkas - Jolanta Vengalienė, Dainavos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
ekspertė;

  Nariai:

 Jonas Taparauskas, “Paparčio” pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas metodininkas;

 Myreta Maciulevičienė, Senamiesčio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
metodininkė;

 Dangira Krivickienė, Vilijampolės vidurinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė;

 Zita Ūsienė, “Varpelio” pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

 Lina Jurevičienė, Romainių pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

 Ona Gurklienė, Viešosios įstaigos Kauno “Ąţuolo” katalikiškos vidurinės mokyklos pradinių
klasių mokytoja metodininkė;

 Arūnė Janulevičienė, “Vyturio” vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

 Vida Alubauskienė,   Basanavičiaus  vidurinės  mokyklos  pradinių  klasių  mokytoja
metodininkė.
KETVIRTŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS POPIETĖS “MĄSTAU, KURIU,

       DŢIAUGIUOSI” UŢDUOČIŲ PARENGIMO KOMISIJA
Pirmininkas - Elena Ignatavičienė, “Varpelio” pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
metodininkė;

Nariai:

 Aldona Labatmedienė, Simono Daukanto vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
 metodininkė;

  Dalė Mikalauskienė,”Vyturio” vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

 Janina Rimydienė, Vilijampolės vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
 metodininkė;

  Birutė Stankevičienė,” Pilėnų” vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė.


								
To top