Matematika – tematický plán by j489mkd0

VIEWS: 182 PAGES: 2

									              Matematika – tématický plán výuky

                  Osnovy MAT 12610103

Třída: P1

Školní rok: 2008/2009

Vyučující: Ing. Jarmila Valentová

Rozsah výuky: 5 hod. týdně, celkem 170 hodin              Počet hod.   Období

1.  Opakování a prohlubování učiva ZŠ                   15 hod.

Číselné obory, základní početní operace, počítání s racionálními čísly ……  2 hod.    IX
Mocniny s celým exponentem, úprava zlomků, vyjadř. neznámé ze vzorce     8 hod.    IX
Zavedení goniometrických funkcí z pravoúhlého trojúhelníku …..…………      5 hod.    IX

2.  Algebraické výrazy                           20 hod.

Počítání s mnohočleny (rozklady, užití vzorců, společný dělitel a násobek) … 14 hod.    X
Úpravy lomených výrazů ………………………………………………………. 6 hod.                    X

3.  Úvod do výrokové logiky a teorie množin                14 hod.

Výrok, množina, základní operace s množinami ………………………………. 6 hod.             XI
Intervaly, druhy intervalů …………………………………………….. ………. 8 hod.                XI

4.  Mocniny s racionálním exponentem                    15 hod.

Počítání s mocninami a odmocninami …………………………………………. 8 hod.                XI
Absolutní hodnota reálného čísla …………………………….…….…………… 7 hod.               XII

5.  Lineární funkce, rovnice a nerovnice                 35 hod.

Lineární funkce, rovnice a nerovnice ………………………………………..          4 hod.      XII
Lineární rovnice s parametrem ………………………………………………. 10 hod.                  I
Soustavy lineárních rovnic (determinant 3.řádu, Sarussovo pravidlo) ………. 6 hod.       I
Slovní úlohy, lineární nerovnice, soustavy lineárních nerovnic ……………… 5 hod.        I
Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou …………………………………… 10 hod.              II

6. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice                 35 hod.

Graf funkce, kvadratické rovnice, vztah kořenů a koeficientů ……………… 12 hod.         II
Rovnice s neznámou pod odmocnítkem ……………………………………… 5 hod.                 III
Soustava lineární a kvadratické rovnice, rovnice s parametrem,slovní úlohy 13 hod.     III
Kvadratické nerovnice ………………………………………………………… 5 hod.                     IV
7. Základy planimetrie                          24 hod.

Základní geometrické pojmy a konstrukce ………………………………………. 5 hod.          IV
Zobrazení – shodnost, podobnost, otočení, posunutí,stejnolehlost ……………… 14 hod. IV,V
Pythagorova a Euklidovy věty, konstrukční úlohy ……………………………….. 5 hod.       V

8. Obsahy rovinných obrazců                         12 hod.

N-úhelníky, kruh a jeho části …………………………………………………… ... 12 hod.             VI


       Tematický plán byl schválen předmětovou komisí dne 28.8.2008.

								
To top